Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đăk lắk

118 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BIỆN MINH THÀNH HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BIỆN MINH THÀNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Biện Minh Thành MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .13 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 13 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh 13 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cho vay hộ kinh doanh 14 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay 17 1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM 22 1.2 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 24 1.2.1 Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay 24 1.2.2 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 24 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM 26 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH VIETINBANK ĐẮK LẮK .34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK ĐẮK LẮK 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank Đắk Lắk .34 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 -2016 .37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK ĐẮK LẮK 41 2.2.1 Đặc điểm khách hàng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh .41 2.2.2 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Vietinbank Đắk Lắk 46 2.2.3 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH 66 2.3.1 Kết đạt đƣợc .66 2.3.2 Hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK .75 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA VIETINBANK - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 75 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 76 3.1.2 Định hƣớng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng77 3.2 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 78 3.2.1 Tăng cƣờng giám sát chặt chẽ quy chế đảm bảo tiền vay 78 3.2.2 Thực nghiêm túc, tuân thủ quy trình cho vay, kiểm tra giám sát trƣớc, sau cho vay 80 3.2.3 Đối với công tác nhân 82 3.2.4 Thực nghiêm ngặt nguyên tắc phân tán rủi ro 84 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nợ nhóm 85 3.2.6 Tăng cƣờng công tác thu thập, khai thác sử dụng nguồn thông tin khách hàng hộ kinh doanh .86 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUÂN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro HKD Hộ kinh doanh RRTD Rủi ro tín dụng NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc HĐQT Hội đồng quản trị PGD Phòng giao dịch TTCN Tiểu thủ công nghiệp XDCB Xây dựng TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn qua ba năm 2014 – 2016 43 2.2 Tình hình dƣ nợ qua ba năm 2014 - 2016 45 2.3 Biến động khách hàng hộ kinh doanh qua ba năm 2014 - 2016 47 2.4 Phân loại dƣ nợ hộ kinh doanh theo ngành nghề qua ba năm 2014 - 2016 49 2.5 Phân loại dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh theo hình thức bảo đảm qua ba năm 2014 - 2016 51 2.6 Số hộ kinh doanhNgân hàng từ chối cho vay qua ba năm 2014 - 2016 53 2.7 Xếp loại khách hàng hộ kinh doanh Vietinbank Đắk Lắk 54 2.8 Đánh giá việc xếp hạng tín dụng Vietinbank Đắk Lắk hộ kinh doanh 55 2.9 Mức độ hiệu cơng tác thẩm định tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng 56 2.10 Đánh giá vê cơng tác ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 62 2.11 Mức độ hiệu công tác giảm thiểu rủi ro cho vay hộ kinh doanh 64 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.12 Đánh giá cơng tác Nâng cao trình độ cán lực chuyên môn 66 2.13 Tỷ lệ nợ xấu hộ kinh doanh năm 2014 - 2016 67 2.14 Phân loại nhóm nợ hộ kinh doanh qua ba năm 2014 2016 68 2.15 Tỷ lệ trích lập DPRR cụ thể cho vay hộ kinh doanh qua năm 2014 - 2016 70 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Hệ thống tổ chức Ngân hàng Công thƣơng 38 2.2 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở 38 2.3 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 39 [9] Nguyễn Thị Mùi (2012) “Thực trạng nợ xấu ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ”, Tạp chí Tài số 11 năm 2012 [10] Nguyễn Thị Hằng Nga (2015) “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [11] Nguyễn Duy Ninh (2013) “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình” Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [12] Ngân hàng TMCP Công thƣơng (2014, 2015, 2016), Báo cáo thường niên, báo cáo nội [13] Huỳnh Thị Thanh Thủy (2016) “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Đơng Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sĩ Tài - Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [14] Đào Thị Thanh Thủy (2013) “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Cơng thương Bắc Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [15] Trần Thị Tƣờng Vi (2014), “Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Qui Nhơn”, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Websites [16] www.tapchitaichinh.vn [17] http://tapchinganhang.gov.vn ... hàng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh .41 2.2.2 Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Vietinbank Đắk Lắk 46 2.2.3 Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh. .. luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh. .. KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh a Khái niệm hộ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đăk lắk , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đăk lắk

Từ khóa liên quan