Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

121 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - HÀ THỊ HẰNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - HÀ THỊ HẰNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Bảo Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hà Thị Hằng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 12 1.1 VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 12 1.1.1 Khái niệm việc làm, giải việc làm 12 1.1.2 Đặc điểm niên nông thôn 15 1.1.3 Giải việc làm cho niên nông thơn 17 1.1.4 Vai trò giải việc làm cho niên nông thôn 22 1.2 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 24 1.2.1 Hƣớng nghiệp, đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho niên nông thôn 24 1.2.2 Phát triển sản xuất giải việc làm cho niên nông thôn 26 1.2.3 Xuất lao động .29 1.2.4 Hỗ trợ tín dụng giải việc làm 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 30 1.3.2 Điều kiện kinh tế 32 1.3.3 Điều kiện xã hội 37 1.4 KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 38 1.4.1 Giải việc làm thành phố Kon TumTỉnh Kon Tum .38 1.4.2 Giải việc làm thơng qua mơ hình kinh tế trang trại hiệu huyện Đăk Hà- tỉnh Kon Tum 41 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Huyện Ngọc Hồi 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM .45 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN NGỌC HỒI ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 45 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 45 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 48 2.1.3 Đặc điểm xã hội 50 2.2 TÌNH HÌNH THANH NIÊN NƠNG THƠN HUYỆN NGỌC HỒI 51 2.2.1 Tình hình số lƣợng niên nơng thôn huyện Ngọc Hồi 51 2.2.2 Thanh niên nông thơn phân theo trình độ văn hóa 54 2.2.3 Thanh niên nơng thơn phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 56 2.2.4 Thanh niên nông thôn ngành kinh tế .62 2.3 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI 66 2.3.1 Hoạt động hƣớng nghiệp, đào tạo nghề cho niên giới thiệu việc làm 66 2.3.2 Phát triển sản xuất thu hút lao động 69 2.3.3 Hoạt động xuất lao động 71 2.3.4 Chính sách tín dụng hỗ trợ giải việc làm 73 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG .74 2.4.1 Những kết đạt đƣợc trình giải việc làm cho niên nông thôn huyện Ngọc Hồi 74 2.4.2 Những tồn giải việc làm cho niên nông thôn huyện Ngọc Hồi 77 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI TỈNH KON TUM 83 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN NGỌC HỒI .83 3.1.1 Những quan điểm chủ yếu giải việc làm cho niên nông thôn huyện Ngọc Hồi 83 3.1.2 Mục tiêu giải việc làm 84 3.1.3 Phƣơng hƣớng giải việc làm 85 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI 90 3.2.1 Tăng cƣờng công tác đào tạo nghề cho niên nông thôn .90 3.2.2 Đẩy mạnh công tác hƣớng nghiệp giới thiệu việc làm 93 3.2.3 Phát triển ngành sản xuất 95 3.2.4 Mở rộng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ 98 3.2.5 Thực sách sử dụng lao động xuất 99 3.2.6 Thực sách tín dụng 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CN : Cơng nghiệp CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DN : Doanh nghiệp CCN : Cụm công nghiệp DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ GDTX : Giáo dục thƣờng xuyên GQVL : Giải việc làm KTXH : Kinh tế xã hội LLLĐ : Lực lƣợng lao động LĐTB&XH : Lao động thƣơng binh xã hội NLĐ : Ngƣời lao động PCGD : Phổ cập giáo dục PTNT : Phát triển nông thôn TBXH : Thƣơng binh xã hội TH : Tiểu học THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân XKLĐ : Xuất lao động ILO : Tổ chức lao động quốc tế ĐTN : Đào tạo nghề TTCN : Tiểu thủ công nghiệp TN-DV : Thƣơng nghiệp dịch vụ XHH : Xã hội học DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lƣợng Thanh niên nông thôn dân số huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2011-2015 52 2.2 Thanh niên nơng thơn phân theo trình độ văn hố 55 2.3 Thanh niên nơng thơn phân theo trình độ chun mơn kỹ thuật 58 2.4 Thất nghiệp niên nông thôn huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2011-2015 60 2.5 Số niên nơng thơn thất nghiệp phân theo nhóm tuổi, trình độ học vấn trình độ chun mơn kỹ thuật 61 giai đoạn 2011-2015 2.6 Thanh niên nông thôn làm việc ngành kinh tế 63 2.7 Đào tạo nghề cho niên nông thôn 67 2.8 Hƣớng nghiệp giới thiệu việc làm 68 2.9 Số sở niên nông thôn hoạt động ngành CN, TTCN, thƣơng nghiệp, ăn uống, vận tải dịch vụ 69 khác 2.10 Phân loại sở sản xuất theo sản phẩm 71 2.11 Hoạt động xuất lao động 2011 - 2015 72 2.12 Tín dụng hỗ trợ giải việc làm giai đoạn 2012 2015 74 2.13 Thanh niên nông thôn đƣợc giải việc làm giai đoạn 2013 - 2015 74 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên bảng Trang 2.1 Thanh niên nông thôn dân số huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2011-2015 53 2.2 Thanh niên nông thôn phân theo trình độ văn hóa 56 2.3 Thanh niên nơng thơn phân theo trình độ chun mơn kỹ thuật 59 2.4 So sánh cấu niên nông thôn làm việc ngành kinh tế năm 2015 năm 2011 64 2.5 Đào tạo nghề cho niên nông thôn 67 2.6 Hƣớng nghiệp giới thiều việc làm cho ngƣời lao động 68 2.7 Số sở niên nông thôn hoạt động ngành CN, TTCN, thƣơng nghiệp, ăn uống, vận tải dịch vụ 70 khác 2.8 Hoạt động xuất lao động 2011 - 2015 72 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giải việc làm sách quan trọng quốc gia, đặc biệt nƣớc phát triển nhƣ Việt Nam Thiếu việc làm, khơng có việc làm việc làm với suất thấp thu nhập thấp không giúp niên đảm bảo sống phát triển bền vững Đối với niên nông thôn, việc làm liên quan đến yếu tố đất đai, tƣ liệu lao động, công cụ lao động, kỹ nghề vốn sản xuất Các yếu tố kết hợp thành chỉnh thể tác động mạnh đến đời sống niên nông thôn Ngọc Hồi huyện biên giới gồm có xã, 01 thị trấn có 05 xã biên giới Diện tích tự nhiên khoảng 84.382 ha; phía Bắc giáp huyện Đắk Glei, phía Nam giáp huyện Sa Thầy, phía Đơng giáp huyện Đắk Tơ, phía Tây giáp Lào, Cam Phu Chia có chung đƣờng biên giới khoảng 47 km Đặc biệt huyện có cửa quốc tế Bờ Y nên có vị trí quan trọng đầu mối giao lƣu kinh tế-văn hóa-xã hội Huyện đƣợc xác định ba vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum, ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Tồn huyện có 17 dân tộc anh em sinh sống, tính đến cuối năm 2015 niên 10.455 chiếm khoảng 22,8 % dân số toàn huyện Trong năm qua với phát triển đất nƣớc, đại phận niên dân tộc huyện tuyệt đối tin tƣởng vào lãnh đạo Đảng, pháp luật nhà nƣớc Đời sống vật chất tinh thần nhân dân nói chung, niên nói riêng không ngừng đƣợc nâng lên Thanh niên xung kích đầu lĩnh vực, động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý chí vƣơn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu đáng, thể ƣớc mơ, hồi bão thâm mình, tích cực tham gia xây dựng nơng thơn mới, góp sức Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc huyện phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trật tự an tồn xã hội 98 - Đầu tƣ, phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đồng để tƣơng xứng phát huy đƣợc vai trò vừa động lực vừa sở phát triển KT - XH - Quy hoạch tổ chức lại mạng lƣới chỗ khu vực nông thôn, đặc biệt cho đầu mối trung tâm cụm xã, liên xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi để niên nơng thơn có mơi trƣờng giao lƣu hàng hóa, mặt khác phải thúc đẩy phát triển thị trƣờng mạng để mở rộng thị trƣờng nƣớc - Quy hoạch phát triển đồng loại thị trƣờng thị trƣờng “đầu vào” “đầu ra” sản phẩm hàng hóa Tập trung tổ chức lại thị trƣờng hàng hóa, phải trọng khâu phân phối, lƣu thơng, vai trò doanh nghiệp nhà nƣớc phải đƣợc phát huy điều tiết, quản lý đƣợc giá cả, đảm bảo cho thị trƣờng ổn định, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển - Phát triển mạnh dịch vụ nhƣ: giao thông vận tải, bƣu viễn thơng, dịch vụ tƣ vấn, thơng tin tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tƣ, điện nƣớc… - Quy hoạch có sách đào tạo, bồi dƣỡng thu hút đƣợc ngƣời tài, đội ngũ cán nhân viên có đủ lực trình độ, đội ngũ chuyên gia; nhà quản lý giỏi để phát triển thị trƣờng thƣơng mại - dịch vụ kinh tế thị trƣờng trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới 3.2.4 Mở rộng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp thuộc nhiều ngành đòi hỏi khơng nhiều vốn nhƣng sử dụng nhiều lao động với trình độ cơng nghệ vừa phải sử dụng nguyên liệu chỗ đƣợc coi nhân tố chủ yếu để tạo việc làm cho niên nông thôn; tăng thu nhập chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp, nông thôn huyện Ngọc Hồi 99 Trong giai đoạn từ đến năm 2020, tập trung ƣu tiên phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ số lƣợng chất lƣợng lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống địa phƣơng Bên cạnh đó, trọng phát triển số doanh nghiệp công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp, cao su, dịch vụ ăn uống, xây dựng dân dụng Khuyến khích thu hút mạnh doanh nghiệp nhỏ vừa, kinh tế hộ gia đình nơng nghiệp bỏ vốn đầu tƣ Tăng cƣờng khả tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng tổ chức tín dụng cung ứng vốn với lãi suất ƣu đãi đầu tƣ phát triển 3.2.5 Thực sách sử dụng lao động xuất Chính sách đƣa lao động nƣớc ngồi làm việc trở thành chiến lƣợc quốc gia nói chung địa phƣơng Xuất lao động giải đƣợc nhu cầu việc làm lao động tăng thu nhập cho ngƣời lao động, công tác xuất lao động trở thành chiến lƣợc giải việc làm năm tới đòi hỏi phải tăng quy mô gấp nhiều lần so với Hiện xu tồn cầu hóa tạo điều kiện thúc đẩy phân cơng lao động tồn cầu tạo điều kiện cho lao động hội nhập lao động quốc tế Trong thời gian qua hoạt động xuất lao động địa bàn huyện đạt đƣợc số thành tự đáng ghi nhận Tuy nhiên cơng tác số hạn chế định Trƣớc hết chất lƣợng nguồn lao động thấp, nên chủ yếu xuất lao động phổ thông Để đẩy mạnh hiệu hoạt động thời gian tới cần nâng cao chất lƣợng cho ngƣời lao động thông qua hoạt động hƣớng nghiệp, dạy nghề Đào tạo cho ngƣời lao động có tay nghề, có ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa pháp luật địa bàn vấn đề định để phát triển công tác xuất lao động Bên cạnh hoạt động đào tạo nghề cho ngƣời lao động đẩy mạnh hoạt động xuất lao động thời gian tới cần thực theo hƣớng sau: 100 Thứ nhất, cần tạo điều kiện cho ngƣời lao động, đặc biệt niên vay vốn xuất lao động thơng qua quỹ tín dụng Thứ hai, cấp quyền nên có liên kết với trung tâm xúc tiến việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm, Sở Lao động Thƣơng binh – Xã hội, Đoàn niên…để đƣợc hỗ trợ pháp luật nhƣ kinh nghiệm việc chọn công ty đƣa ngƣời xuất lao động, tổ chức phiên giao dịch việc làm nhỏ Thứ ba, UBND cấp nên có quy chế ƣu đãi ngƣời xuất lao động nhƣ: giảm bỏ thủ tục hành khơng cần thiết; cử cán trực tiếp phối hợp với cấp có thẩm quyền giải nhanh thủ tục hồ sơ cho lao động; miễn thu loại lệ phí, đặc biệt miễn quỹ xây dựng phúc lợi theo quy định địa phƣơng đối tƣợng Hoạt động xuất lao động chỗ chƣa đƣợc quyền địa phƣơng trọng Xuất lao động chỗ hình thức kết hợp lao động nƣớc với vốn đầu tƣ nƣớc ngồi lãnh thổ Việt Nam Trong q trình hội nhập kinh tế, đầu tƣ nƣớc vào Việt nam ngày phát triển mạnh, nên xuất lao động chỗ hình thức tạo việc làm có nhiều tiềm Điều dễ nhận thấy đƣợc hoạt động xuất lao động chỗ không góp phần giải việc làm, mà hạn chế bớt chi phí cho ngƣời lao động xuất lao động Trong thời gian tới niên nông thơn cần đƣợc tiếp tục tham gia vào chƣơng trình xuất khẩu, xuất lao động chủ yếu lứa tuổi niên Mục tiêu hƣớng tới là: tăng số lƣợng nâng tỷ lệ lao động niên nơng thơn có nghề xuất lao động; tăng thu ngoại tệ đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho niên 101 3.2.6 Thực sách tín dụng Nhìn chung, niên nơng thơn khó tiếp cận nguồn tín dụng khác ngồi gia đình, bạn bè họ khơng đƣợc coi nhóm khách hàng mục tiêu Thiếu uy tín tài sản chấp, khơng đủ tiêu chuẩn ngƣời nghèo để vay vốn nguyên nhân cho tình trạng Chính sách tín dụng sách vĩ mơ quan trọng Nhà nƣớc để điều tiết kinh tế Nó khơng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh mà góp phần phát triển kinh tế, mở hội tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động Trong năm trƣớc mắt, cần tiếp tục hoàn thiện chế tín dụng phù hợp đối tƣợng vay vốn để nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách hƣớng vào tạo việc làm tăng thu nhập cho ngƣời lao động Với đối tƣợng vay chủ thể sản xuất kinh doanh theo chế thị trƣờng áp dụng sách lãi suất thị trƣờng Đối tƣợng vay ngƣời chƣa có việc làm, hộ gia đình có khả tạo việc làm, doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ có phƣơng án mở rộng sản xuất kinh doanh tạo thêm việc làm mới, thu hút thêm lao động, Nhà nƣớc trợ giúp tạo mở việc làm sách tín dụng với lãi suất nâng đỡ thông qua quỹ xã hội, quỹ hỗ trợ giải việc làm, quỹ xố đói giảm nghèo Tập trung đạo khai thác tốt nguồn thu, kích thích tạo nguồn thu mới, chống thất thu Tăng cƣờng biện pháp quản lý, đôn đốc thu nộp thuế, khai thác triệt để nguồn thu vào ngân sách nhà nƣớc, xử lý nghiêm theo quy định trƣờng hợp nợ thuế dây dƣa, chây ỳ; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn cho đầu tƣ phát triển đối ứng dự án hỗ trợ cấp 102 Chỉ đạo thực nhiệm vụ chi ngân sách chế độ quy định; tăng cƣờng cơng tác thẩm định, kiểm sốt chi, toán Luật Ngân sách quy định hành nhà nƣớc Thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế chi phí hành theo quy định Chính phủ đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc Thực chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế khoản chi phát sinh chƣa thật xúc, chống lãng phí, chống tham nhũng chi tiêu công Tiếp tục đạo biện pháp chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo đạo Chính phủ UBND tỉnh Tăng cƣờng công tác quản lý, sử dụng tài sản công hiệu định mức quy định Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lƣợng tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp PTNT, Ngân hàng sách xã hội; thực cho vay đối tƣợng, sử dụng vốn vay mục đích góp phần đẩy mạnh sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm ổn định đời sống nhân dân Lồng ghép hoạt động chƣơng trình cho vay giải việc làm chƣơng trình giảm nghèo để phát huy hiệu vốn vay; tạo việc làm ổn định sống Huy động thêm nguồn vốn khác vay giải việc làm giảm nghèo; tranh thủ dự án viện trợ tổ chức phi phủ tổ chức nƣớc ngồi; hội đoàn thể huy động nguồn vốn khác để hỗ trợ cho vay sinh kế tạo việc làm ổn định Để thúc đẩy chƣơng trình tín dụng cho niên nông thôn tạo việc làm hiệu quả, thiết vừa phải giảm rào cản tiếp cận đƣợc nguồn vốn, đồng thời thiết kế chƣơng trình đáp ứng nhu cầu giải việc làm cho niên Điều đòi hỏi xem xét khía cạnh sau: 103 - Các chƣơng trình tín dụng hỗ trợ nên coi niên khách hàng thay đối tƣợng hƣởng lợi - Cần có nghiên cứu cụ thể để mơ tả xác đƣợc nhu cầu niên nông thôn lĩnh vực ngành, nghề sở thiết kế số vốn đƣợc vay, thời gian đƣợc vay, mức lãi suất, chế giám sát nguồn vốn vay cho phù hợp 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG Ở chƣơng 3, tác giả đƣa quan điểm chủ yếu giải việc làm cho niên nông thôn, mục tiêu phƣơng hƣớng cụ thể giải việc làm Tác giả sâu tổng hợp số giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện, theo cần tiếp tục tăng cƣờng cơng tác đào tạo nghề, đẩy mạnh công tác hƣớng nghiệp giới thiệu việc làm cho niên nông thôn, mở rộng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, đƣa sách sử dụng lao động xuất khẩu… 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Giải việc làm cho niên nguyện vọng đáng, mối quan tâm hàng đầu niên toàn xã hội, vừa vấn đề bản, vừa lâu dài, vừa xúc trƣớc mắt Việc làm đƣợc coi yếu tố “chìa khóa” chiến lƣợc hƣớng vào xóa đói, giảm nghèo tiến xã hội Trong có tiến niên nông thôn Nhận thức đƣợc vị trí, vai trò vấn đề giải việc làm cho niên nông thôn năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Đoàn thể đặc biệt Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ngọc Hồi có nhiều chủ trƣơng, giải pháp để giải việc làm cho niên nông thôn Những kết thu đƣợc trình phát triển kinh tế- xã hội lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thƣơng mại- dịch vụ, giáo dục- đào tạo, xóa đói giảm nghèo bƣớc đầu tạo việc làm cho niên nông thôn năm, làm cho tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, chất lƣợng nguồn lao động trẻ bƣớc đầu có tiến bộ, bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu thị trƣờng sức lao động huyện, tỉnh hƣớng tới thị trƣờng xuất Giải việc làm cho niên đồng nghĩa với việc khai thác tiềm sẵn có quốc gia, lẽ niên nguồn lao động vô quý giá, đất nƣớc có phồn thịnh có đƣợc nguồn lao động dồi có chất lƣợng Cũng nhƣ nhiều địa phƣơng khác, huyện Ngọc Hồi trình thị hóa diễn nhộn nhịp, bƣớc hoàn thiện việc quy hoạch huyện Ngọc Hồi lên Thị xã, từ có sách đặc thù riêng cho niên nơng thơn Đó quy luật phát triển tất yếu, đem lại sống văn minh, đại kinh tế phát triển Luận văn hồn thành cơng việc sau: Phân tích, tiếp cận nhận thức có tính lý thuyết giải 106 việc làm cho niên nông thôn Luận văn nêu lên đƣợc vấn đề mang tính lý luận nhƣ: nội dung giải việc làm, nêu lên các đặc điểm đặc thù niên nông thôn, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến giải việc làm cho niên nông thôn, nêu lên cần thiết phải tạo việc làm cho lao động niên Phân tích thực trạng giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ngọc Hồi năm qua Luận văn phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, KT-XH địa phƣơng ảnh hƣởng đến công tác đào tạo nghề tạo việc làm cho niên Luận văn vào phân tích thực trạng hoạt động giải việc làm việc làm cho ngƣời lao động nói chung cho niên nói riêng, để sở có giải pháp hợp lý tạo việc làm cho niên địa bàn huyện thời gian tới Trên sở phân tích thực trạng giải việc làm việc làm cho niên, luận văn đƣa số giải pháp giải việc làm cho niên địa bàn huyện năm tới Tuy nhiên, đào tạo nghề tạo việc làm nội dung rộng phức tạp, có liên quan đến nhiều chƣơng trình phát triển KT-XH nên luận văn đƣa giải pháp Song giải pháp đƣợc triển khai thực đồng bộ, luận văn có đóng góp vấn đề giải việc làm có hiệu cho niên huyện Ngọc Hồi năm tới Để nghiên cứu hồn thiện cơng tác tạo việc làm cho ngƣời lao động nói chung cho niên nói riêng đòi hỏi phải có q trình am hiểu sâu rộng lý thuyết lẫn thực tiễn cho kết có giá trị ứng dụng Mặc dù tác giả cố gắng tìm tòi nghiên cứu lý thuyết thực tiễn để hoàn thành luận văn này, nhƣng luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế, mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo để luận văn đƣợc hoàn thiện 107 KIẾN NGHỊ Đối với Trung ƣơng Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động Thƣơng binh – Xã hội cần đạo quan liên quan xây dựng chế, sách để thực Chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc hỗ trợ giải việc làm cho niên nông thôn Tạo khung khổ pháp lý để xã hội hóa cơng tác hỗ trợ giải việc làm cho niên nông thôn Để thực tốt hỗ trợ giải việc làm cho niên nông thôn huyện Ngọc Hồi, đáp ứng yêu cầu lao động việc làm, góp phần phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố huyện nhà, quyền huyện Ngọc Hồi cần: - Đầu tƣ hỗ trợ xây dựng hay nâng cấp số trung tâm dạy nghề tỉnh Kon Tum nói chung huyện Ngọc Hồi nói riêng Cần hoàn thiện thủ tục, chế cho vay vốn nhƣ đối tƣợng thời gian cho vay theo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý - Cần có sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật việc tiêu thụ sản phẩm để sở sản xuất khơng có chỗ đứng chế thị trƣờng, mà vƣơn lên phát triển đƣợc quy mô sản xuất, thu hút thêm đƣợc lao động nhằm thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu lao động - Đánh giá thực trạng hỗ trợ giải việc làm cho niên khu vực nông thôn, làm sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch định hƣớng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế- xã hội - Thực phối hợp đồng sách hỗ trợ giải việc làm cho niên nơng thơn, cần có sách hỗ trợ định hƣớng nghề nghiệp bao gồm hƣớng nghiệp, chọn ngành nghề đào tạo, chọn việc để làm, thích ứng nghề nghiệp phát triển nghề nghiệp đời lao động họ 108 - Chủ động xây dựng chế hỗ trợ đất đai, vốn, đầu tƣ kinh phí, cho vay vốn đào tạo dạy nghề, tạo việc làm, mở rộng phát triển sản xuất Có chế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ nâng cao chất lƣợng sản phẩm Khuyến khích, khen thƣởng doanh nghiệp tạo đƣợc nhiều việc làm chất lƣợng cho niên - Thành lập, định hƣớng Trung tâm dịch vụ việc làm việc tuyên truyền, tƣ vấn để giúp lao động trẻ có nhận thức nghề nghiệp theo hƣớng “giỏi nghề, biết số nghề”, giúp niên nông thôn trau dồi thêm tri thức, xây dựng lĩnh tích luỹ kinh nghiệm để thích ứng hội nhập quốc tế; giúp niên xây dựng cho nhân cách ngƣời đại, kích thích tính động, sáng tạo, khơi dạy lòng say mê nghề nghiệp niên - Cung cấp thông tin thị trƣờng lao động tỉnh Kon Tum, thông tin ngành nghề dự báo xu hƣớng phát triển ngành nghề Cung cấp thông tin thực trang định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Hồi thời gian tới, tƣ vấn đặc điểm, môi trƣờng kinh tếxã hội, nơi mà họ sống - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhanh chóng cho doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ giải việc làm cho niên nông thôn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum qua năm 2013, 2014, 2015 [2] PGS.TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thông tin Truyền thông, Hà Nội [3] Bùi Quang Bình (2010), "Học vấn, thu nhập đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ”, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 6(41) [4] Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Văn Bửu (2013), “Giải việc làm cho niên huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng [5] Mai Quốc Chánh, Trần Xuân cầu (2000), Giáo trình kinh tế lao động, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội [6] Chi cục thống kê huyện Ngọc Hồi (2013,2014), Niên giám thống kê huyện [7] Đoàn TNCSHCM huyện Ngọc Hồi (2012), “Văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ngọc Hồi lần thứ V, nhiệm kỳ 20122017” [8] Nguyễn Hữu Dũng - Trần Hữu Trung (1997), sách giải việc làm Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội [9] Huyện đoàn Ngọc Hồi (2014), Báo cáo tổng hợp vai trò Đồn TNCS Hồ Chí Minh việc đào tạo nghề cho niên nông thôn [10] Khoa học quản lý - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (2000), Giáo trình chỉnh sách xã hội, Nhà xuất khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [11] Khoa kinh tế phát triển - Trƣờng đại học kinh tế quốc dân (1999), Kinh tế phát triển, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [12] Luận văn thạc sỹ Hoàng Thị Nguyệt Nga (2012) “Giải việc làm cho lao động tài thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai”, Đại học Đà Nẵng [13] Luận văn Thạc sỹ Phan Thị Thúy Linh (2011), “Các giải pháp đào tạo nghề tạo việc làm cho niên thành phố Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng [14] Luận văn Thạc sỹ Lƣu Thị Bích Ngọc (2011), “Giải việc làm cho lao động nữ tỉnh Quảng Nam”, Đại học Đà Nẵng [15] Nolwen.HenaffJean – Yves (Biên tập khoa học) (2001), “Lao động, việc làm nguồn nhân lực Việt Nam 15 năm đổi mới, NXB giới, Hà Nội [16] Phòng lao động huyện Ngọc Hồi, Số liệu thống kê lao động việc làm huyện Ngọc Hồi 2012-2015 [17] Vũ Văn Phúc (2005), “Giải việc làm sử dụng hợp lý nguồn nhân lực lao động nông thôn Việt Nam nay”, tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dƣơng [18] Vũ Đình Thắng (2002), “Vấn đề việc làm lao động nơng thơn”, Tạp chí kinh tế phát triển [19] Thủ tƣớng Chính phủ (2008), Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2008 phê duyệt Đề án Hỗ trợ Thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 [20] Võ Xuân Tiế - ẵng”, [21] Lê Quang Trung (2007), “Việc làm cho niên q trình hội nhập phát triển”, Tạp chí lao động Xã hội [22] TS Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [23] UBND tỉnh Kon Tum(2012), "Ban hành chƣơng trình hành động thực chiến lƣợc phát triển dạy nghề địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2017" [24] UBND huyện Ngọc Hồi (2014), “Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Ngọc Hồi đến năm 2020” [25] WebsitetrênInternet:www.ngochoi.kontum.gov.vn, www.nhandan.com.vn, www.tuoitrekontum.org.vn, www.thanhnien.vn, www.vietbao.vn, www.chinhphu.vn ... niên nông thôn địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 12 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 1.1 VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN... LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 12 1.1 VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 12 1.1.1 Khái niệm việc làm, giải việc làm ... văn chia làm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận việc làm giải việc làm cho niên nông thôn Chƣơng 2: Thực trạng giải việc làm cho niên nông thôn huyện Ngọc hồi, tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum , Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan