Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

139 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÊ THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNHCHUẨN MỰC KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 1.1 TIÊU CHUẨN GHI NHẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 1.1.1 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình 1.1.2 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KẾ TỐN 1.3 SỞ GIÁ ĐỂ ĐO LƢỜNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 10 1.3.1 Giá gốc hay giá lịch sử 10 1.3.2 Giá thay .10 1.3.3 Giá trị thực đƣợc/Giá trị lý 11 1.3.4 Giá trị hay giá .11 1.4 ĐO LƢỜNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH .12 1.4.1 Đo lƣờng tài sản cố định hữu hình thời điểm ghi nhận ban đầu theo mơ hình giá gốc kế toán Việt Nam .12 1.4.2 Đo lƣờng chi phí sau ghi nhận ban đầu liên quan đến tài sản cố định hữu hình 15 1.4.3 Khấu hao tài sản cố định 18 1.4.4 Đo lƣờng tài sản cố định hữu hình thời điểm lập báo cáo tài 25 1.5 CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 26 1.6 SO SÁNH IAS 16 VÀ VAS 03 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1.1 Về quy mô 32 2.1.2 Về lĩnh vực hoạt động .32 2.1.3 Về lực tài 32 2.1.4 Về trình độ cơng nghệ phát triển thị trƣờng sản phẩm 32 2.2 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 33 2.3 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 34 2.4 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .36 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƢỢC ĐIỀU TRA 36 3.2 THỰC TẾ VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TSCĐHH Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .37 3.2.1 Đặc điểm TSCĐHH DN địa bàn Thành phố Đà Nẵng 37 3.2.2 Đánh giá việc vận dụng nguyên tắc đo lƣờng TSCĐHH DN địa bàn Thành phố Đà Nẵng 45 3.2.3 Đánh giá mức độ hài lòng kế tốn viên nội dung chuẩn mực kế toán TSCĐHH .81 3.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CÁC NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC TSCĐHH Ở CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGCÁC NGUYÊN NHÂN ĐƢỢC TÌM THẤY 85 3.3.1 Những ƣu điểm 85 3.3.2 Những tồn nguyên nhân 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 89 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 90 4.1 CÁC KẾT LUẬN .90 4.1.1 Những phát đề tài 90 4.1.2 Những nội dung khó hiểu CMKT TSCĐHH với điều kiện Việt Nam .94 4.1.3 Thực tiễn việc công bố thông tin TSCĐHH DN địa bàn Thành Phố Đà Nẵng biện pháp hoàn thiện 94 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH .95 4.2.1 Hàm ý sách vấn đề đánh giá lại TSCĐHH 95 4.2.2 Kiến nghị nội dung CMKT TSCĐHH điều kiện Việt Nam .97 4.2.3 Kiến nghị vấn đề khấu hao DN 97 4.2.4 Kiến nghị với quan chức .99 4.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HỒN THIỆN CHUẨN MỰC KẾ TỐN TSCĐHH 100 KẾT LUẬN CHƢƠNG .101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CMKT : Chuẩn mực kế tốn DN : Doanh nghiệp IAS : International Accounting Standard IFRS : International Financial Reporting Standards TSCĐ : Tài sản cố định TSCĐHH : VAS Tài sản cố định hữu hình : Viet Nam Accounting Standard DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Đặc điểm lĩnh vực hoạt động DN mẫu điều tra 36 3.2 Đặc điểm loại hình DN mẫu điều tra 36 3.3 Đặc điểm quy mô DN mẫu điều tra 37 3.4 Đặc trƣng cấu TSCĐHH qua loại tài sản 38 3.5 Đặc điểm sử dụng TSCĐHH theo lĩnh vực hoạt động DN 38 3.6 Đặc điểm sử dụng TSCĐHH theo loại hình DN 41 3.7 Đặc điểm sử dụng TSCĐHH theo quy mô DN 42 3.8 Cách thức doanh nghiệp xác định nguyên giá TSCĐHH mua sắm DN địa bàn Thành Phố Đà Nẵng 45 3.9 Cách thức doanh nghiệp xác định nguyên giá TSCĐHH tự xây dựng tự sản xuất DN địa bàn Thành Phố Đà Nẵng 47 3.10 Xử lý chi phí sau ghi nhận ban đầu Doanh Nghiệp 49 3.11 Phân tích nguyên nhân việc treo phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH phân loại theo quy mơ DN 52 3.12 Phân tích ngun nhân việc treo phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH phân loại theo loại hình DN 55 3.13 Phân tích nguyên nhân việc treo phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH phân loại theo lĩnh vực hoạt động DN 57 3.14 Ảnh hƣởng đối tƣợng thu thập thông tin việc treo phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH 59 3.15 Phân tích nguyên nhân việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH phân loại theo lĩnh vực hoạt động DN 61 3.16 Phân tích nguyên nhân việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH phân loại theo loại hình DN 63 3.17 Phân tích nguyên nhân việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH phân loại theo quy mơ DN 64 3.18 Ảnh hƣởng đối tƣợng thu thập thơng tin việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH 66 3.19 Phƣơng pháp khấu hao mà DN lựa chọn 68 3.20 Lý DN lựa chọn phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng 69 3.21 Tỷ lệ DN trích khấu hao cho loại TSCĐHH không đƣợc phép 71 3.22 Văn pháp quy DN sử dụng KH đƣờng thẳng 72 3.23 Cách thức xử lý lý TSCĐHH 73 3.24 Ảnh hƣởng đối tƣợng thu thập thông tin đến cách thức xử lý lý TSCĐHH 76 3.25 Cách thức công bố thông tin TSCĐHH BCTC DN 80 3.26 Đánh giá mức độ hài lòng kế tốn viên thâm niên khác nội dung chuẩn mực kế toán TSCĐHH 81 3.27 Đánh giá mức độ hài lòng kế tốn viên trình độ khác nội dung chuẩn mực kế toán TSCĐHH 83 Đánh giá mức độ hài lòng kế tốn viên chun ngành đào 3.28 tạo khác nội dung chuẩn mực kế toán 84 TSCĐHH 4.1 Ý kiến vấn đề đánh giá lại TSCĐHH 95 4.2 Các loại TSCĐHH cần đƣợc đánh giá lại 96 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài sản cố định phần quan trọng tài sản dài hạn doanh nghiệp, yếu tố khơng thể thiếu q trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong thực tế DN khơng mua sắm, xây dựng mà phải quản lý hợp lý TSCĐ theo quy định chuẩn mực kế toán Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ nay, để đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp, đa dạng tạo điều kiện hội nhập với hệ thống thông tin kế toán khu vực CMKT quốc tế, Bộ Tài Chính nghiên cứu soạn thảo ban hành 26 CMKT Việt Nam Các chuẩn mực đƣợc xây dựng dựa tảng chuẩn mực kế toán quốc tế điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam Tuy nhiên, từ CMKT đƣợc ban hành nay, việc vận dụng chuẩn mực kế tốn nói chung chuẩn mực kế tốn TSCĐHH nói riêng doanh nghiệp thời gian qua xuất nhiều vấn đề cần đƣợc xem xét nghiên cứu Vấn đề đặt CMKT TSCĐHH đƣợc vận dụng nhƣ mức độ sao? Từ đƣa giải pháp nhằm vận dụng tốt chuẩn mực TSCĐHH doanh nghiệp Bên cạnh đó, việc đời Chuẩn mực TSCĐHH nhƣng từ trƣớc đến địa bàn thành phố Đà Nẵng chƣa nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH thực tế doanh nghiệp Do đó, lý tơi chọn đề tài “Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng” ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 5.181 1.727 32.819 96 342 38.000 11.676 99 3.892 theo yeu cau cua lanh dao DN Within Groups 60.364 96 629 Total 72.040 99 1.619 540 Within Groups 52.891 96 551 Total 54.510 99 Total Between 6.189 001 980 406 Groups Between Chi phi ke toan de theo doi viec phan bo nho 003 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 5.051 Groups Descriptives N Chi phi sua chua phat sinh lon va lien quan den nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN theo yeu cau cua lanh dao DN Chi phi ke toan de theo doi viec phan bo nho Mean Std Deviation Std Error San xuat 26 1.69 471 092 Thuong mai 32 2.03 595 105 Dich vu 31 1.65 709 127 11 100 1.82 1.80 603 620 182 062 San xuat 26 1.81 749 147 Thuong mai 32 1.97 740 131 Dich vu 31 2.61 882 158 11 100 2.09 2.14 831 853 251 085 San xuat 26 2.85 543 107 Thuong mai 32 2.19 693 122 Dich vu 31 2.32 832 149 11 100 2.45 2.43 688 742 207 074 Khac Total Khac Total Khac Total ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Chi phi sua chua phat Between 2.760 920 35.240 96 367 38.000 10.769 99 3.590 theo yeu cau cua lanh dao DN Within Groups 61.271 96 638 Total 72.040 99 6.749 2.250 Within Groups 47.761 96 498 Total 54.510 99 Total Between 5.624 001 4.522 005 Groups Between Chi phi ke toan de theo doi viec phan bo nho 064 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 2.506 Groups ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 472 157 37.528 96 391 38.000 4.994 99 1.665 theo yeu cau cua lanh dao DN Within Groups 67.046 96 698 Total 72.040 99 2.315 772 Within Groups 52.195 96 544 Total 54.510 99 Total Between 2.383 074 1.419 242 Groups Between Chi phi ke toan de theo doi viec phan bo nho 752 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 402 Groups ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 025 025 37.975 98 388 38.000 1.364 99 1.364 theo yeu cau cua lanh dao DN Within Groups 70.676 98 721 Total 72.040 99 000 000 Within Groups 54.510 98 556 Total 54.510 99 Total Between 1.892 172 000 996 Groups Between Chi phi ke toan de theo doi viec phan bo nho 802 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 063 Groups ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 309 103 37.691 96 393 38.000 8.521 99 2.840 theo yeu cau cua lanh dao DN Within Groups 63.519 96 662 Total 72.040 99 1.243 414 Within Groups 53.267 96 555 Total 54.510 99 Total Between 4.293 007 747 527 Groups Between Chi phi ke toan de theo doi viec phan bo nho 852 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 262 Groups Descriptives N Chi phi sua chua phat sinh lon va lien quan den nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN theo yeu cau cua lanh dao DN viec trich truoc nho Std Deviation Std Error San xuat 26 2.15 834 164 Thuong mai 32 2.03 1.062 188 Dich vu 31 1.74 682 122 11 100 2.00 1.97 894 881 270 088 San xuat 26 2.96 871 171 Thuong mai 32 1.78 792 140 Dich vu 31 2.55 1.150 207 11 100 2.73 2.43 1.009 1.057 304 106 San xuat 26 2.62 898 176 Thuong mai 32 2.09 641 113 Dich vu 31 2.61 803 144 11 100 2.55 2.44 522 783 157 078 Khac Total Khac Total Chi phi ke toan de theo doi Mean Khac Total ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 2.621 874 74.289 96 774 76.910 22.220 99 7.407 theo yeu cau cua lanh dao DN 88.290 96 920 110.510 99 5.685 1.895 Within Groups 54.955 96 572 Total 60.640 99 Total Between 8.054 000 3.311 023 Groups Within Groups Total Between Chi phi ke toan de theo doi viec trich truoc nho 341 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 1.129 Groups Descriptives N Chi phi sua chua phat sinh Dam bao dieu chinh LN theo yeu cau cua lanh dao DN Chi phi ke toan de theo doi viec trich truoc nho Std Deviation Std Error Cong ty co phan 41 1.88 812 127 Cong ty TNHH 39 1.90 788 126 13 2.54 1.198 332 Khac 1.86 900 340 Total 100 1.97 881 088 Cong ty co phan 41 2.44 1.205 188 Cong ty TNHH 39 2.21 951 152 Cong ty tu nhan 13 2.69 751 208 Khac 3.14 900 340 Total 100 2.43 1.057 106 Cong ty co phan 41 2.44 838 131 Cong ty TNHH 39 2.41 818 131 Cong ty tu nhan 13 2.38 650 180 100 2.71 2.44 488 783 184 078 lon va lien quan den nhieu ky Cong ty tu nhan KD Mean Khac Total ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Chi phi sua chua phat Between 4.842 1.614 72.068 96 751 76.910 6.427 99 2.142 theo yeu cau cua lanh dao DN Within Groups 104.083 96 1.084 Total 110.510 99 601 200 Within Groups 60.039 96 625 Total 60.640 99 Total Between 1.976 123 320 811 Groups Between Chi phi ke toan de theo doi viec trich truoc nho 099 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 2.150 Groups Descriptives N Von < 10 ty & LD < 10 Mean Std Deviation Std Error 41 1.78 881 138 30 2.10 885 162 2.00 500 167 20 2.15 988 221 100 1.97 881 088 41 2.00 837 131 30 3.07 1.015 185 1.44 527 176 20 2.80 1.005 225 100 2.43 1.057 106 41 2.10 583 091 30 2.80 997 182 2.44 527 176 20 2.60 598 134 100 2.44 783 078 nguoi Von tu 10-20 ty & LD 10200 nguoi Chi phi sua chua phat sinh lon va lien quan den nhieu Von tu 20-100 ty & LD ky KD 200-300 nguoi Von > 100 ty & LD > 300 nguoi Total Von < 10 ty & LD < 10 nguoi Von tu 10-20 ty & LD 10- Dam bao dieu chinh LN 200 nguoi theo yeu cau cua lanh dao Von tu 20-100 ty & LD DN 200-300 nguoi Von > 100 ty & LD > 300 nguoi Total Von < 10 ty & LD < 10 nguoi Von tu 10-20 ty & LD 10200 nguoi Chi phi ke toan de theo doi Von tu 20-100 ty & LD viec trich truoc nho 200-300 nguoi Von > 100 ty & LD > 300 nguoi Total ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 2.636 879 74.274 96 774 76.910 31.221 99 10.407 theo yeu cau cua lanh dao DN 79.289 96 826 110.510 99 9.208 3.069 Within Groups 51.432 96 536 Total 60.640 99 Total Between 12.600 000 5.729 001 Groups Within Groups Total Between Chi phi ke toan de theo doi viec trich truoc nho 339 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 1.136 Groups ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 4.631 1.544 72.279 96 753 76.910 12.482 99 4.161 98.028 96 1.021 110.510 99 1.068 356 Within Groups 59.572 96 621 Total 60.640 99 sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN theo yeu cau cua lanh dao DN Total Between 112 4.075 009 574 634 Groups Within Groups Total Between Chi phi ke toan de theo doi viec trich truoc nho 2.050 Groups Groups ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Chi phi sua chua phat 750 750 76.160 98 777 76.910 621 99 621 theo yeu cau cua lanh dao DN Within Groups 109.889 98 1.121 Total 110.510 99 3.964 3.964 Within Groups 56.676 98 578 Total 60.640 99 Total Between 553 459 6.854 010 Groups Between Chi phi ke toan de theo doi viec trich truoc nho 328 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 965 Groups ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Chi phi sua chua phat Between 10.565 3.522 66.345 96 691 76.910 11.115 99 3.705 theo yeu cau cua lanh dao DN 99.395 96 1.035 110.510 99 8.637 2.879 Within Groups 52.003 96 542 Total 60.640 99 Total Between 3.578 017 5.314 002 Groups Within Groups Total Between Chi phi ke toan de theo doi viec trich truoc nho 003 Groups sinh lon va lien quan den Within Groups nhieu ky KD Dam bao dieu chinh LN 5.096 Groups $c6 Frequencies Responses N Percent Phuong phap KH duong thang Phuong phap KH theo so du giam dan a $c6 Percent of Cases 100 77.5% 100.0% 19 14.7% 19.0% 10 7.8% 10.0% 129 100.0% 129.0% co dieu chinh Phuong phap KH theo so luong, khoi luong san pham Total $c9 Frequencies Responses N a $c9 Percent of Cases Percent Phuong phap don gian, de thuc hien 91 64.1% 91.0% Do da dang ky voi co quan co tham quyen 24 16.9% 24.0% 20 14.1% 20.0% 4.9% 7.0% 142 100.0% 142.0% nen khong the thay doi Khong co nhu cau thay doi Cac phuong phap khac kho thuc hien Total TSCDHH khau hao xong dang cho ly Frequency Valid Khong Percent 100 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 TSCDHH khong su dung hoat dong cua DN bi thu hep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong Valid Co Total 95 95.0 95.0 95.0 5.0 5.0 100.0 100 100.0 100.0 TSCDHH mua moi chua su dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong Valid Co Total 98 98.0 98.0 98.0 2.0 2.0 100.0 100 100.0 100.0 Van ban phap quy su dung KH duong thang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Thong tu 203/2009/TT-BTC 6.0 6.0 6.0 Thong tu 45/2013/TT-BTC 80 80.0 80.0 86.0 Chuan muc ke toan so 03 14 14.0 14.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Ghi but toan xoa so TSCDHH Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong 12 12.0 12.0 12.0 Co 88 88.0 88.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Phan anh DT tu nhuong ban TSCDHH Frequency Khong Valid Valid Percent Cumulative Percent 9.0 9.0 9.0 91 91.0 91.0 100.0 100 100.0 100.0 Co Total Percent Phan anh CP lien quan den nhuong ban TSCDHH Frequency Khong Valid Co Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.0 3.0 3.0 97 97.0 97.0 100.0 100 100.0 100.0 Table Trinh dao tao Chuyen Tham nien cong tac nganh dao tao Trung Cao Dai Sau Ke Khac cap dang hoc dai toan hoc Duoi Tu 2-5 Tu 5-10 Tren 10 nam nam nam Count Count Count nam Count Count Count Count Count Count Count Ghi but toan Khong 5 3 xoa so Co 0 73 15 88 33 42 11 Phan anh DT Khong tu nhuong ban Co 74 15 91 34 42 11 Khong 0 3 0 Co 78 15 93 36 45 11 TSCDHH TSCDHH Phan anh CP lien quan den nhuong ban TSCDHH Trinh bay theo tung loai TSCDHH Valid Frequency Percent Valid Percent Khong 14 14.0 14.0 14.0 Co 86 86.0 86.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Cumulative Percent Phuong phap xac dinh nguyen gia TSCDHH Valid Frequency Percent Valid Percent Khong 21 21.0 21.0 21.0 Co 79 79.0 79.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Cumulative Percent Phuong phap KH, thoi gian su dung huu ich hoac ty le KH Khong Valid Co Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.0 6.0 6.0 94 94.0 94.0 100.0 100 100.0 100.0 Nguyen gia, KH luy ke va gia tri lai vao dau nam va cuoi nam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong ValidCo Total 21 21.0 21.0 21.0 79 79.0 79.0 100.0 100 100.0 100.0 Descriptives N Mean Std Deviation Std Error Duoi nam 39 2.56 912 146 Tu 2-5 nam 45 2.80 588 088 Tu 5-10 nam 3.00 000 000 Tren 10 nam Total 11 100 2.18 2.65 874 770 263 077 Duoi nam 39 2.77 902 144 Tu 2-5 nam 45 2.84 562 084 Tu 5-10 nam 3.00 000 000 Tren 10 nam 11 2.45 934 282 100 2.78 746 075 Duoi nam 39 2.56 940 151 Phu hop thuc tien hoat dong Tu 2-5 nam 45 2.64 484 072 KD va nhu cau thong tin cho Tu 5-10 nam 3.20 447 200 viec quyet dinh Tren 10 nam 11 2.55 1.036 312 100 2.63 761 076 Duoi nam 39 2.77 986 158 Tu 2-5 nam 45 2.82 490 073 Dap ung yeu cau thong tin cho Tu 5-10 nam quan ly cua nha nuoc 3.00 000 000 Tren 10 nam Total 11 100 2.36 2.76 1.027 780 310 078 Thuat ngu va cac khai niem don gian, de hieu Noi dung cu the, ro rang Total Total ANOVA Sum of Squares Thuat ngu va cac khai niem don gian, de hieu Between Groups Phu hop thuc tien hoat dong KD va nhu cau thong tin cho viec quyet dinh 1.441 54.426 58.750 96 99 567 1.599 533 Groups Within Groups 53.561 96 558 Total 55.160 99 1.882 627 55.428 57.310 96 99 577 2.194 731 Groups Within Groups 58.046 96 605 Total 60.240 99 Within Groups Total Between F Sig 2.542 061 955 417 1.086 359 1.209 311 Groups Within Groups Total Between Dap ung yeu cau thong tin cho quan ly cua nha nuoc Mean Square 4.324 Between Noi dung cu the, ro rang df Descriptives N Thuat ngu va cac khai niem don gian, de hieu Noi dung cu the, ro rang Phu hop thuc tien hoat dong KD va nhu cau thong tin cho viec quyet dinh Dap ung yeu cau thong tin cho quan ly cua nha nuoc Trung cap Cao dang Dai hoc Sau dai hoc Total Trung cap Cao dang Dai hoc Sau dai hoc Total Trung cap Cao dang Dai hoc Sau dai hoc Total Trung cap Cao dang Dai hoc Sau dai hoc Total Mean 78 15 100 78 15 100 78 15 100 78 15 100 2.50 2.80 2.67 2.53 2.65 2.00 2.60 2.78 2.93 2.78 2.00 3.00 2.67 2.40 2.63 2.00 3.20 2.77 2.67 2.76 Std Deviation 707 447 750 990 770 000 548 658 1.163 746 000 707 715 986 761 000 447 719 1.113 780 Std Error 500 200 085 256 077 000 245 074 300 075 000 316 081 254 076 000 200 081 287 078 ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Thuat ngu va cac khai niem don gian, de hieu 383 128 Within Groups 58.367 96 608 Total 58.750 99 1.732 577 Within Groups 53.428 96 557 Total 55.160 99 2.377 792 572 889 1.037 380 1.384 252 1.248 297 Groups Between Noi dung cu the, ro rang 210 Groups Phu hop thuc tien hoat Between dong KD va nhu cau Groups thong tin cho viec Within Groups 54.933 96 quyet dinh Total 57.310 99 2.261 754 57.979 96 604 60.240 Descriptives 99 Between Dap ung yeu cau thong Groups tin cho quan ly cua nha nuoc Within Groups Total N Ke toan Thuat ngu va cac khai niem don gian, de hieu Std Deviation Std Error 93 2.66 787 082 2.57 535 202 100 93 2.65 2.80 770 760 077 079 Khac 2.57 535 202 Total 100 2.78 746 075 93 2.63 777 081 Khac Total Ke toan Noi dung cu the, ro rang Mean Phu hop thuc tien hoat dong KD Ke toan va nhu cau thong tin cho viec Khac 2.57 535 202 quyet dinh Total 100 2.63 761 076 93 2.75 789 082 Khac 2.86 690 261 Total 100 2.76 780 078 Ke toan Dap ung yeu cau thong tin cho quan ly cua nha nuoc ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Thuat ngu va cac khai niem don gian, de hieu 046 046 Within Groups 58.704 98 599 Total 58.750 99 327 327 Within Groups 54.833 98 560 Total 55.160 99 026 026 585 781 585 446 044 834 116 734 Groups Between Noi dung cu the, ro rang 078 Groups Phu hop thuc tien hoat Between dong KD va nhu cau Groups thong tin cho viec Within Groups 57.284 98 quyet dinh Total 57.310 99 071 071 60.169 98 614 Between Dap ung yeu cau thong Groups tin cho quan ly cua nha nuoc Within Groups Total 60.240 99 Danh gia lai TSCDHH cuoi nam tai chinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong nen danh gia lai 28 28.0 28.0 28.0 Nen danh gia lai 72 72.0 72.0 100.0 100 100.0 100.0 Total ... tài Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế tốn tài sản cố định hữu hình doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng 2 Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH DN thành phố Đà. .. Đà Nẵng  Đƣa giải pháp nhằm vận dụng tốt chuẩn mực TSCĐHH DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu là: việc vận dụng CMKT Tài Sản Cố Định Hữu Hình DN địa bàn thành. .. ĐỊNH HỮU HÌNH 1.1 TIÊU CHUẨN GHI NHẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 1.1.1 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định hữu hình tài sản có hình thái vật chất doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan