Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

95 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN THỊ XN VINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG T CÔN T N N V ỆT NAM, C Ạ CỔ P ẦN N ÁN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN T ẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ XUÂN VINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG T CÔN T N N V ỆT NAM, C Ạ CỔ P ẦN N ÁN ĐÀ NẴNG Chuyên nghành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN T ẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CƠNG TỒN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜ CA ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đồn Thị Xn Vinh ỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CH NG C SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TH NG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 ạt độn va ộ n an Ngân hàng thƣơng mại 12 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 19 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM 19 1.2.2 Nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh NHTM 19 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CH NG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH C N ÁN NG VIỆT NAM – ĐÀ NẴNG 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - C I N ÁN ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Sơ đồ máy tổ chức 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam – C n án Đà Nẵng 36 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – C I N ÁN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 44 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay hộ kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵng thời gian qua 44 2.2.2 K quát qu trìn đ ều kiện cho vay hộ kinh doanh ngân hàng 47 2.2.3 P n t va ộ 2.3 ĐÁN n trìn t an ện hoạt động n đạt ụ tiêu n án 50 GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – C I N ÁN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 61 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 61 2.3.2 Những hạn chế tồn 63 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế cho vay hộ kinh doanh 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CH NG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH VIỆT NAM – C N ÁN NG ĐÀ NẴNG 67 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 67 3.1.1 ố ản t ị trƣờng 67 3.1.2 Địn ƣ ng cho vay hộ TMCP Công Thƣơng Việt Nam– C n an K N n àn n án Đà Nẵng 68 OÀN T IỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH 3.2 GIẢI PHÁP HÀNG HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – C I N ÁN ĐÀ NẴNG 69 3.2.1 Đ t u t ạn t ện n sá n a t , àn cho vay hộ kinh doanh 69 3.2.2 àn t ện qu trìn 3.2.3 àn t ện, đa ạng hóa sản 3.2.4 Đa ạn phƣơng thứ 3.2.5 3.2.6 Tăn ộ kinh doanh 71 va hộ kinh doanh 72 va t đố tƣợn àn t ền va 73 àn t ện va a ấu ả đả ụ vụ lƣợn tr n đ ể n tá ă s àn n n a ất àn 74 ƣờn quản rủi ro cho vay hộ kinh doanh 76 3.2.7 Kết hợp tín dụng v i bảo hiểm tín dụng 78 3.2.8 Giải pháp bổ trợ 79 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Đối v i Chính phủ, ngành 79 3.3.2 Đố v i Ngân hàng Nhà nƣ V ệt Na 81 3.3.3 Đối v i Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 T LUẬN 84 DAN ỤC TÀ L ỆU T A QUY T ĐỊN ẢO AO ĐỀ TÀ LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VI T TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa CBTD Cán ộ t n ụn CN Chi nhánh CNTT C n n DN Doanh nghiệ HKD ộ ệt n tn n an KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN N n àn N nƣ SXKD Sản uất n TCKT Tổ ứ n tế TCTD Tổ ứ t n ụn TMCP T ƣơn TP T àn VietinBank N n àn TMCP C n T ƣơn V ệt Na V t n an Đà Nẵn Cổ an ần ố N n àn TMCP C n T ƣơn V ệt Na Đà Nẵn – CN DAN ỤC CÁC BẢN Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tìn ìn u động vốn Tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Na 2.2 n án Đà Nẵn a đ ạn 2012-2014 n án Đà Nẵng 41 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Na n án Đà Nẵn a đ ạn 2012- 2014 2.4 43 T tr n va K V t n an Đà Nẵng từ 2012- 2014 2.5 54 Số ƣợn àn ƣ nợ va K ìn qu n từ 2012-2014 2.6 T ị ần 55 va K V t n an Đà Nẵn tr n địa àn 2.7 56 Dƣ nợ cho vay HKD theo kỳ hạn VietinBank – CN Đà Nẵng 2.8 a đ ạn 2012-2014 Dƣ nợ CN Đà Nẵn 2.9 va K t n àn n ề VietinBank – 58 Dƣ nợ cho vay HKD theo hình thức bả đảm tiền vay a đ ạn 2012-2014 59 Thu nhập từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵn 2.11 57 a đ ạn 2012-2014 VietinBank – CN Đà Nẵn 2.10 37 Tình hình cho vay Tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Na 2.3 Trang a đ ạn 2012-2014 60 Nợ xấu t lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵn a đ ạn 2012-2014 61 DAN ỤC CÁC Số hiệu Tên hình hình 2.1 Tìn ìn n án Đà Nẵng 38 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Na DAN Số hiệu n án Đà Nẵng ỤC S 43 ĐỒ T n sơ đồ sơ đồ 2.1 Trang u động vốn Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Na 2.2 ÌN Trang Sơ đồ máy tổ chức ngân hàng TMCP Công t ƣơn Việt Nam – C n án Đà Nẵng 34 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng v i s phát triển đất nƣ c, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu kinh tế n n àn tăn a Hoạt động tín dụn n n àn ũn àn đƣợ đ y mạnh, giúp chủ thể kinh tế tiếp cận nguồn vốn cách dễ àn ơn Trƣ c áp l c cạnh tranh hệ thống ngân hàng na , N n àn TMCP C n T ƣơn V ệt Na ch n địn ƣ ng phát triển lâu dài bền vữn , đ át tr ển dịch vụ bán T ƣơn V ệt Nam, chi n án Đà Nẵng đan t địn a đ , N n àn TMCP C n lẻ mà tr ng dịch vụ tín dụng bán lẻ hoạt động phù hợp v c triển khai ƣ ng phát triển đ , tr n đ tậ trun đ y mạnh cho vay hộ kinh doanh Đ n n uồn l c có vai trò quan tr ng s phát triển kinh tế nƣ c, có l ƣợng sản xuất n an đ n đảo, tạo ƣợng sản ph m hàng hóa l n cho xã hộ đan n u ầu tín dụng cao Trong nhữn nă T ƣơn V ệt Nam - C nhiều t àn qua, ạt động Ngân hàng TMCP Công n án Đà Nẵng ứ tăn trƣởn á, đạt đƣợc n n ƣn tồn hạn chế định, cần có giải giáp khắc phục Sau t V t n an Đà Nẵn , t t ện n an n n ứu n ận t ấ đ ột ạt độn va K tạ ản quan tr n ần àn V t n an Đà Nẵn tăn trƣởn qu t ế, n n a ệu n an ìn C n đ ,t tài “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng T n ôn T n V ệt Nam, C ũn n ƣ vị n đề n n án Đà Nẵng” để nghiên cứu Đề tà đƣợc nghiên cứu d a tr n sở lý luận khoa h c th c tiễn tình hình cho 72 vốn t àn Đ ều nà ện v ệ t ế ền àn a v ị v án ộ õ t ƣờn va n qu trìn , qu địn ần t ết ị ận, ũn n ƣ t àn , ể tra, sát sau +X a ẫn đến v ệ n n ều t u n ạt độn n rủ r tr n ù ợ n n n àn ỗ trợ an va ả t t ủ tụ àn , tạ s t uận t ện, t an ả n á àn tr n suốt trìn n n àng ứ + Chi nhánh nên áp dụng linh hoạt va đối v i từn đố tƣợng vay SXKD cụ thể Hiện na , để đá ứn đ ều kiện vay vốn Ngân hàng khách hàng phả đá ứng vốn t có khoảng 20%-30% tổng nhu cầu vốn Ngân hàng cho vay 70% - 80% tổn n u ầu Trong đ , NHTM cổ phần tr n địa bàn vốn đối v á àn t ể áp dụng cho vay từ 90-100% nhu cầu u nă C n án đán u t n, t ện chí giao dịch hiệu kinh doanh khách hàng h n nă , qua đ ó thể tăn t va đối v i khách hàng kinh doanh hiệu quả, hạng tín dụn tăn lệ ơn s v nă trƣ để đá ứng tố đa n u ầu àn , tăn t n n n àn tr n địa àn, qua đ tăn đƣợc quy mơ tín dụng cạnh tranh v HKD Chi nhánh 3.2.3 Ho n thi n a dạng h a c c Đố v nộ ạt độn un v át s n tran , vị t ế, ìn ản ện t ốn ƣa ện na đan n àn , từ đ át tr ển sản an ìn n tăn t n ạn N n àn tr n t ị trƣờn V t n an Đà Nẵn va HKD để đá ứn n u ầu Tu n án át tr ển đƣợ ần ến ƣợ ản sản n, sản cho vay hộ kinh doanh an N n àn t ì v ệ ùn quan tr n tr n đá ứn n u ầu n n n ph n ện ột số sản ỉ an nặn sản tru ền n u ầu t ị trƣờn ện tạ V t n an – CN Đà Nẵn đan ụn 73 sản độn va K tru ền t ốn , ụ vụ SXK Tr n t ếu, n u ầu ũn n ƣ số sản n -C n án an t ến độn ủ ếu tậ trun C n án n tế để rộn ần đa ạn ần n n ứu t rộn , ạt độn ẳn ụ sản phát triển thêm cho vay d án đầu tƣ đố v t ị át tr ển t va HKD, a an va vốn ƣu ột ạn: va K n ƣ K n ƣ va vốn đầu tƣ móc, tài sản cố định -Đ ạn àn ụn ƣơn t ứ va n u ầu vay vốn t ƣờn ạn ứ t n ụn đố v u n, vòn qua vốn n an , n doanh ổn định có uy tín quan hệ v i ngân hàng - P át tr ển t n àn n ề n ềt ủ n ều sản ạt độn ả sản Đ t n ụn ỗ trợ u đờ n ƣ àn đá ỹn K n àn n ề nà ất ƣợn a , sản n ều nă n n TP Đà Nẵn , đặ sản t àn ệ tr n K ệ n n nƣ , n àn n ữn n àn n ề tru ền t ốn tạ n ữn sản va ạt độn ố Cá n an , n uồn đầu , đầu ổn địn 3.2.4 Đa dạng h a cấu cho vay theo đối tượng khách hàng phương thức bảo đảm tiền vay - Đa dạng hóa khách hàng, ạn n ền va ạn ế va tậ trun n tán rủi ro tín dụng nâng cao lợi nhuận n ạn v ệ tr n ĩn v n án va K K ơn át tr ển t àn t ƣơn tr n ĩn v ố Đà Nẵn tru ền t ốn , u ị , ị vụ chấp quyền sử dụn đất cần phải áp dụng hình thứ b ng tài sản ìn t àn tr n tƣơn ả ần đ ù ợ v ut ế ện na - Đa ạng hóa hình thức bả đảm tiền va , qua, để đả ột n àn ẳn ạn n ƣ ả đảm a , ảo lãnh bên thứ ba T ạt độn t n ụn , C n án an ủ ếu n ận tà sản n 74 đất vị tr t uận ợ , u t an ản a ; ạn n n án n, n an đ n đ , ế n ận tà sản ần n ạt tr n á trị t ƣơn ộ tốt, u t n n ƣn tà sản ả đả t uận ợ , t ể n ận t ả t u, năn t ết ị Tu ụn tà sản đả àn tru ền t ốn , quan ệ qua n ều nă , t ị ạn ế, tà sản ổ sun t n ả đố v địn tìn n ữn ìn SXK tà sản n ữn vị tr àn a tồn n , ản t ết ị Mạnh dạn cho vay tín chấ tr n sở nâng cao địn c th àn , ả năn tạo dòng tiền d án/ ƣơn án vay thiện chí trả nợ khách hàng ồn thiện cơng tác chăm s c khách hàng nâng cao chất 3.2.5 lượng phục vụ khách hàng Tr n s ạn tranh ệ t ốn n n àn àn , n n àn ữu t u ến ƣợ quan tr n tt n ều ệu t n qua t ế àn uốn n Nẵn đến ần - Cần t ết ậ X n tƣợn ả àn , tì ểu ị t ấ v N ụ vụ t n ữn ện ụ t ể n ƣ: ộ ận u n trá ă àn n ƣ s àn àn t ề n ạn đ , u n n ữn n án ị ần ă n ện u đá , uốn s an ụ t ể, t ết t năn , ị v àn n n tá ến ƣợ ị àn ết đƣợ ă n đƣợ đ ều nà , V t n an Đà ụ vụ ù ợ v a á àn , N Để n s n đến ữ C ă s t àn ến ƣợ òn àn đầu n àn n ừn sử ụn sản - t ƣờn a ạt độn àn ện na , v ệ àn àn , n án đố v từn đố ện tạ ũn n ƣ vụ n n àn n sá ễ, tết, s n n ật … ă s n n ữn n quà àn ù 75 ợ v t n , sở t , n t ủ àn n tạ s quan t , t n t ện -X n n ỉ n ệ t ốn n ệ tr n ƣ qua đ ện t , t n tnở tn G ện àn sở vật ất, tr n n án sa ƣơn àn á àn án t ế t ể ễ àn t ế ận àn t u ìn t ứ tran tr òn đồn t mở rộng mạng đến gần ơn v i khu v c àn năn ệt, ạn tran đố v ị u nn ụ vụ tổ n ều ệ , năn độn àn àn ứ t n ụn K a n tạ s tr n địa àn P n ùn t độ n ệt tìn , t ân thiện để ấn tƣợn t thê n ện đạ , - Nâng cao chất ƣợng a t ể u ầu ơn ƣ i giao dị , đƣa sở giao dị HKD tiề ắ , nơ , tạ s t uận t ện n ất àn n ều ấ tế a N ƣ vậ , , -N n ả đá n ữn t ắ ị ụ vụ tốt v á àn vu vẻ, àn t u - Trang bị đồng phục cho CBCNV v i màu sắc trang nhã, kiểu dáng g n gàng, lịch s nh m tạo nên ấn tƣợng tốt, s t cao hiệu hoạt độn , ần - H àn t ện n n ấ t uận t ện, an t àn, n an vệ n ệ tr n ụ vụ n n u n n ệt n Vì vậ , n n ệ t n tn n a ạt độn t n ụn C T ỏ n án nâng n n àn tr n ệ , n an n ẹn, n àn đò làm việ n ị tạ s v ếu tố quan tr n tr n n v ệ đạ đứ n á ìn ản ệ t ốn n - C ất ƣợn n uồn n n n n àn , đặ n ả n án ền ần én v ả n n ần t ƣờng xuyên tổ ạt độn ả tá t ị trƣờn , ệ Để n n a àn a n trá ất ƣợn ất ƣợn n uồn ứ đà tạ 76 u n n, n ỹ năn ệ vụ án àn , án ộ, cử án ộ t ă s K hoạt động kinh doanh vụ, n án đứ , n trị ũn c l p ngoại khóa nhiệm vụ àn đầu n ạn v ệ đà tạ ần quan t đà tạ t ƣờn u n u n ệ ất đạ án ộ - Để ta động l c cho cán nhân viên làm việ thu hút giữ nn ăn sa ơn, để n n ƣời tài chi nhánh cần xây d ng ế n ộ minh bạch, tạ đƣợc s cạnh tranh nhân viên v i Cần n t ƣởng v i cán có thành tích tốt, đ n chế công việc n ƣ n ƣ n t ƣởn , n n ệu cho ƣơn , ổ nhiệm vào vị tr ế k luật v i cán sa a ơn ũn quy trình tín dụng - Tiến hành cách có hệ thống khoa h c hoạt độn đ ều tra, khảo sát khách hàng HKD sở cho việc cải thiện chất ƣợng dịch vụ, tăn độ hài lòng KH K u ến nàn át s n tr n trìn a K ị n ữn ến đ n t ùn t ƣ , àn n n àn 3.2.6 Tăng cường quản l rủi ro cho vay h kinh doanh - Nâng cao chất lượng th m định vay: T quan tr n n ất tr n qu trìn t n ụn Hoạt động th va , n địn t n ụn n ĩa qu ết địn ƣ ất ƣợn định khách hàng cho phép chi nhánh đán giá mứ độ rủi ro khách hàng, từ đ qu ết định cho vay hay không cho vay, hạn mức tín dụng T t địn năn àn tốt n ,t , tìn địn n , n uồn trả nợ địn t n ụn ìn tà n , tìn ƣơn án/ ìn SXK ệu quả, ảt àn đả ả n , địn tà sản ả đả C n vậ , n án ần tr n án ộ, tạ a t án va u n suốt từ trƣờn địn ỏ n n àn , t ệ a n tá t n tá đà tạ ẫn n au, án ộ t a địn TS u a 77 - Tăng cường công tác kiểm tra trước, sau cho vay: Qua trìn t ế ận, tì n an n tìn ìn khách hàng b n ểu àn để ạt độn SXK nt địn hội, quan hệ tín dụn trƣ đ CBTD chủ HKD… ần nắ àn đồn t đán ƣợng thông qua hệ thống chấ nt xếp hạng tín dụng, v i việ va vốn, C T đ ểm, định tính tình hình kinh tế-xã HKD v n n àn , đán ảm quan n án có nhìn tổng quát rủi ro tiềm tàng, nhu cầu vay vốn khả năn trả th c s HKD từ đ t ể cân nhắc rủi ro lợi ích cho vay HKD đ + Đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay: t ện đ n qu trìn C T va đ n đố tƣợng, địn nhu cầu vay HKD, ả năn trả nợ àn Việc kiểm tra thông t ƣờng d a báo cáo tài chính, hợ đồng kinh tế…Bên cạn đ , C T cần phả t ƣờng xuyên cập nhật thông tin khách hàng, th c việ định kỳ hạn nợ xác, phù hợp v i chu kỳ sản xuất, dòng tiền K …n ạn ế t ấ n ất rủ r t ể ả - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng cơng cụ vơ quan tr ng, qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát chi nhánh phát hiện, n ăn n ừa chấn chỉnh sai sót q trình th c nghiệp vụ cho vay, rủi ro đạ đức cán tín dụng gây - Tăng cường công tác thu thập xử l thông tin: Trong thờ đại ngày nay, vai trò thơng tin v ùn quan tr n Những thơng tin xác HKD, thị trƣờng có vai trò quan tr ng việ đảm bảo chất ƣợng cho vay, hạn chế rủi ro Chi nhánh cần th c tốt công tác sau nh m nâng cao chất ƣợng thông tin: +N n ữn thông tin àn HKD cung cấp tìn ìn tài 78 chính, kết kinh doanh khứ, nhu cầu vốn hợp lý, hiệu ƣơn án sản xuất kinh doanh, khả năn trả nợ, tài sản chấ …C ần tì ểu t n t n àn t n qua tì tá , ạn àn , n n àn K ểu tr quan ệ, n án t ế qua đố quan ứ năn tr n địa àn, qua hệ thống thông tin nội ngân hàng trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN + V i thông tin mà chi nhánh thu thậ đƣợc từ nguồn khác qua thời gian xây d n đƣợc kho liệu khách hàng HKD Đ ột biện pháp quan tr ng giúp chi nhánh tiết kiệ thời gian, công sứ , để đán á, t địn đƣợc nhiều àn , đặc biệt n ìn rõ ơn khách giúp CBTD m i dễ dàng nắm bắt thông tin, hàng - Tăng cường hiệu công tác xử l nợ có vấn đề : Cơng tác phát hiện, xử lý nợ có vấn đề ln cơng việ ăn n ất cơng tác tín dụng V i tình hình kinh tế phức tạ , ện nay, nợ xấu đan vấn đề đán độn ăn n ƣ ần quan t chậm trả không trả đƣợc nợ gốc lãi chứng tỏ Những HKD ạt độn SXKD ặp ăn C n vậ , để thu hồ đƣợc khoản nợ nà , đò nhiều hỏi phải có s tậ trun ƣơn ũn n ƣ ết hợp nguồn l c, vận dụng m i để thu hồ đƣợc vốn lại cho chi nhánh 3.2.7 ết hợp tín dụng với bảo hiểm tín dụng Chi nhánh cần bổ sun đ ều kiện khách hàng HKD vay cần phải mua bảo hiểm để ạn chấ , ế ần nà rủ r Ngoài việc mua bảo hiể n án n n đề nghị khách hàng vay mua bảo hiểm tiền vay suốt thời gian vay vốn T u ết v ệ đối v i tài sản ua ả ế rủ r ất ụ ể t ền va , t ấ đƣợ ợ ả án àn t ấ đƣợ tầ t ể ả đố v t a àn quan tr n a ả K ể , ạn 79 3.2.8 Giải pháp bổ trợ a Tăn c ờn t u - Tạo s quan t t n u n vốn đối v KD n ƣời gởi tiền: v n sá ă s khách hàng tốt sau khách hàng gởi tiền Chi nhánh nh m thu hút tiền gởi tiết kiệm n ƣờ n ƣơn trìn nhữn đ v ệ đa ạng hóa kỳ hạn lãi suất, u ến gây s ý, quan tâm khách hàng - Tạo niềm tin cho khách hàng: giao dịch Chi nhánh lu n đƣợc tiến hành cách xác, lành mạnh, đào tạo nhân viên có khả năn đà phán, giao tiếp phục vụ tốt àn Đồng thời phải cung ứng cho khách hàng nhiều dịch vụ tiện lợi, thủ tục nhanh chóng - Đa ạng hình thứ thứ u động vốn: Chi nhánh cần đa ạng hình u động nguồn vốn n ƣ t ền gởi tốn, hình thức tiết kiệ n ƣ tiết kiệm d phòng, kỳ phiếu, chứng tiền gở , u động b ng nhiều ngoại tệ khác ngoà US , đến tận nhà hoặ quan àn để thu tiền, đa dạng hóa hình thức trả ã n ƣ: ã trả trƣ c, lãi trả sau, lãi bậc than … b Hoàn thiện công tác quản trị đ ều hành - Giao tiêu cụ thể, sát th c tế đến phòng ban, nghiệp vụ, cán nhân viên, đồng thờ t ƣờng xuyên theo dõi có chế độ n kịp thời, tạ t - T ƣờng xuyên kiể đua s n t ƣởng chi nhánh tra, đ n đốc, chấn chỉnh tác phong giao dịch cán nhân viên Hồn thiện cơng tác, lề lối làm việ , văn a a ịch - T ƣờng xuyên tổ chức h c tậ , tra đổi nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán công nhân viên 3.3 KI N NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ b ngành N n a ệu ạt độn va n un ũn n ƣ ạt độn 80 cho vay HKD nói riêng xu tất yếu đối v i NHTM Việt Nam àn đ lợ t n n n àn ại không đối v i khách hàng, v i òn đối v i kinh tế đ , N nƣ ũn n ƣ quan quản lý cần tạ đ ều kiện hỗ trợ m i mặt để hoạt động cho vay nà n àn đƣợc hiệu phát triển: -N nƣ c cần ổn địn ƣơn trƣờng kinh tế vĩ ô, định rõ mục tiêu ƣ ng phát triển kinh tế + Trƣ c hết N nƣ c cần địn rõ t đ y chiến ƣợc phát triển kinh tế, tăn trƣởng kinh tế mạn àn nă , trán tế n ƣ ạm phát, t góp phần đán á, tăn ể vào việ ăn ầu, vàng Việc ổn định kinh tế vĩ a tăn t u n ập đ tạ đƣợc nguồn tiền gửi, góp phần n ƣ an n ệp, từ tăn n uồn cho vay ngân p n n àn trán đƣợc rủi ro hệ thốn , hàng, biến động kinh tá động mạnh mẽ đến hoạt động cho vay ngân hàng Nếu có mố trƣờng kinh tế ổn định, phát triển bền vững hệ thốn N TM ũn át tr ển ản ƣởng tốt đến s phát triển kinh tế - Hoàn thiện +M trƣờng pháp lý trƣờng pháp lý có ản ngân hàng na un un , ƣởng không nhỏ đến hoạt động văn ản pháp luật tín dụng ngân hàng ƣa sát v i th c tế nhiều bất cập N nƣ xây d ng đƣa n ữn văn ản ƣ ng dẫn bộ, n àn quan ần n quan khuyến khích tạ đ ều kiện để HKD nhỏ lẻ tiếp cận đƣợc nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng + Đơn n n àn ản hóa thủ tục hành ìn đƣợ t uận ợ , n an K àn t ện t ủ tụ n , đá ứn n u ầu va vốn 81 + Xây d n un n đất sát v i khung giá thị trƣờn để đảm bảo quyền lợi cho KH vay vốn ũn n ƣ N 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam - Có chín sá vĩ ù ợp v i thời kỳ để tạo s bình ổn tăn trƣởng kinh tế Linh hoạt ơn việ đ ều hành quản lý cơng cụ sách tiền tệ, ã suất -N n a ơn năn c quản đ ều àn đối v i NHTM, đảm bảo tính an tồn lành mạnh cho hoạt động toàn hệ thống kinh tế ƣờng công tác tra hoạt động N TM, đặc biệt -Tăn tr n ĩn v qua đ u động tiền gửi nh m ổn định tình hình thị trƣờng tiền tệ, n tá tr ển khai hoạt động cho vay N đƣợc thuận lợi ơn - Tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) v i kỹ thuật cao, t ƣờng xuyên cập nhật kịp thờ t n t n K để tổ ứ t n ụn t ể át tr ển t n ụn an t àn - NHNN ần đầu tƣ át tr ển hệ thống thông tin liên ngân hàng, giúp cho NHTM tr n nƣ c cập nhập thông tin thị trƣờng liên ngân hàng cách nhanh chóng nắm bắt n an ộ n an ũn n ƣ át triển mặt 3.3.3 Đối với Ngân hàng T CP Công Thương Việt Nam - V ệ tu ển ụn đả ả án ộ n n v n ần đƣợ t ến àn t ƣờn ất ƣợn đầu đủ số ƣợn t ứn n u ầu n vệ , ế độ n ộ t n u ầu đán để u n, n án để đá ữ t u tt nhân viên - T ƣờng xuyên tổ chức l p bồ ƣỡng nghiệp vụ tín dụn để nâng cao trìn độ chun mơn nghiệp vụ, phổ biến, ƣ ng dẫn nhữn văn ản qu định 82 ị t Đồng thời tạ đ ều kiện để CN tr c thuộ đ ều kiện tra đổi, h c hỏi kinh nghiệm lẫn - Tiếp tục phát huy việc sử dụng ệ t ốn n n ệ t n t n để thu nhận số liệu báo cáo, phân loại KH, định mức thu nhập mà KH mang lại cho CN chi phí mà CN bỏ để cung ứng sản ph m, dịch vụ cho KH Hạn n để CBTD có nhiều thời gian ơn tr n chế việc làm báo cáo thủ công việc - Hiện nay, mạn phả đ t u ụ vụ n ải an ƣ i hoạt động CN mỏng, phòng giao dịch ặt b ng, diện tích nhỏ, thời gian th khơng ổn định Vì vậ , đề nghị VietinBank tạ đ ều kiện cho phép CN toàn quyền chủ động đƣợc thuê dài hạn mua, góp vốn xây d ng vị trí có lợi t ƣơn mại nh m tạo ổn địn u , tăn tà sản vị V t n an Đà Nẵng - Xây d ng hoàn thiện quy trình, quy chế cấp tín dụng phù hợp v i nhu cầu loạ đố tƣợn àn , tăn t n - Tạ đ ều đ ều àn , t u t đƣợc nhiều khách ạnh tranh so v i NHTM khác ện n án n sá n ủ độn ơn tr n ạt độn an đối v i khách hàng HKD t n an , ƣ n đơn giản, g n nhẹ để CN thuận tiện triển khai hoạt động cho vay - Đ ều v i tiề năn n sá định giá tài sản đảm bảo bất động sản phù hợp từn địa bàn NH hoạt động T LUẬN C Từ ết ết uận sau: nt ƣơn 2, qua t trạn ƣơn tá N va K , đƣa n ữn đán á, ả ả qu ết đƣợ n ữn vấn đề 83 -P nt ăn ứ đề xuất giả Cá ăn ứ đ a phân tích tình hình cho vay HKD, bối cảnh thị trƣờn địn ồm: Kết ƣ ng cho vay HKD V t n an Đà Nẵn - Từ đ đề xuất giải pháp nh m hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng HKD V t n an Đà Nẵn -N s t ì ả ỗ trợ từ C n ạt độn từ a N , tá ủ, N NN, N va K ả đƣa n ữn ến n ị, ần TMCP C n T ƣơn VN C n ƣ vậ n án n ột àn t ện át tr ển 84 T LUẬN Luận văn n n ứu đạt đƣợc số kết nghiên cứu chủ yếu sau đ : - Hệ thống hoá vấn đề lý luận ản hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Luận giải vấn đề n quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh n n àn t ƣơn ại phân tích nhân tố ảnh ƣởn đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh n n àn t ƣơn ại - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công T ƣơn VN - Chi nhánh Đà Nẵn thờ an qua Qua đ r t n ận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh - Đề xuất giải pháp nh m hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP C n T ƣơn VN - Chi nhánh Đà Nẵn - Đề xuất kiến nghị v C n ù, N n àn N nƣ N TMCP Côn T ƣơn VN Các kiến nghị nh m tạo tiền đề thuận lợi cho đề xuất việc triển khai th c giả Tuy có nhiều cố gắng trình th c đề tà n ƣn s hạn chế nhiều mặt n n đề tài khơng tránh thiếu sót định Vì vậy, mong nhận đƣợc s đ n n a , Qu t ầ để uận văn đƣợ hoàn thiện ơn Xn t àn , t ết t n t àn àn t ện uận văn nà ả ơn s v n ƣ n đỡ n ệt tìn , ẫn, Qu t ầ ến đ n n tá ả DAN ỤC TÀ L ỆU T A ẢO [1] Chính phủ (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 [2] Trịnh Thị n Đ ền, Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long, Luận văn T ạc sỹ [3] Trần T ị T u ền (2011), Phát triển cho vay HKD Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế”, Luận văn T sỹ Đạ Đà Nẵn [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2011), Tín dụng th m định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất a động – xã hội, Hà Nội [5] Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị n n àn t ƣơn ại, NXB Tài Hà Nội [6] N n àn N nƣ c Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội [7] Tạ n n àn nă 2012, 2013, 2014 [8] N u ễn Văn T an (2012), Mở rộng cho vay hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Huyện An Nhơn”, Luận văn T sỹ Đạ Đà Nẵn [9] Lê Thị Quan T ƣ, Phân tích hiệu tín dụng hộ sản xuất chi nhánh NHNo&PTNT huyện Chợ Mới - An Giang, Luận văn T ạc sỹ Trƣờn Đại h c Cần T [10] Lê Quang Vinh (2011), Mở rộng cho vay kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng, Luận văn T sỹ Đạ Đà Nẵn [11] V t n an Đà Nẵng (2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Đà Nẵng [12] V t n an Đà Nẵng (2013), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Đà Nẵng [13] V t n an Đà Nẵng (2014), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Đà Nẵng Trang web [14] Websibe www.vietinbank.vn [15] Websibe www.danang.gov.vn ... hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương. .. 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 19 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM 19 1.2.2 Nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh. .. quan đến phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM Phân tích th c trạng tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công T ƣơn V ệt Nam - C n án Đà Nẵng để đƣa n ững nhận định thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đà nẵng