Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty TNHH thái việt AGRI GROUP tại thị trường miền trung

187 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:13

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN QU C HĨA CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ A CÔNG TY TNHH THÁI VIT AGRI GROUP TI TH TR NG MIN TRUNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N!ng- Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN QU C HĨA CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ A CÔNG TY TNHH THÁI VIT AGRI GROUP TI TH TR NG MIN TRUNG Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH Mã s#: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS NGUY)N TH NHƯ LIÊM N!ng - Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc, có ngu n gc rõ ràng chưa t ng công b b t kỳ cơng trình Tác gi Trn Qu c Hóa M-C L-C M U 1 Lý chn ᄃ tài M ᄃ c tiêu nghiên cu i t ng phm vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu Cu trúc ca lun văn Tng quan tài li u nghiên cu CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN V CHÍNH SÁCH MARKETING C ᄃ A DOANH NGHIP 1.1 MARKETINGCHÍNH SÁCH MARKETING 1.1.1 Khái ni m, vai trò chc ca Marketing doanh nghi p 1.1.2 Khái ni m sách marketing sách marketing .6 1.2 TI!N TRÌNH XÂY D"NG CHÍNH SÁCH MARKETING .7 1.2.1 Sốt xét mơi tr #ng Marketing 1.2.2 Phân on th$ tr #ng l%a chn th$ tr #ng m ᄃ c tiêu 13 1.2.3 $nh v$ sn ph&m th$ tr #ng m ᄃ c tiêu 15 1.2.4 Xây d%ng sách Marketing 16 K!T LU'N CHƯƠNG 31 CHƯƠNG TH0C TRNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ A CÔNG TY TNHH THÁI VIT AGRI GROUP TI TH TR NG MIN TRUNG 32 2.1 KHÁI QUÁT V* CÔNG TY 32 2.1.1 Q trình hình thành phát tri+n ca cơng ty 32 2.1.2 Cơ cu t chc ca Công Ty TNHH Thái Vi t Agri Group 34 2.1.3 Các ngu,n l%c ca ơn v$ 36 2.1.4 Tình hình tiêu th ᄃ thc ăn chăn nuôi - m.t s t/nh mi ᄃ n trung năm qua (2012-2014) 39 2.2 TÌNH HÌNH TRI0N KHAI CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING CHO S1N PH2M TH3C ĂN GIA SÚC GIAI ON 2012- 2014 C5A CÔNG TY 40 2.2.1 Tình hình nghiên cu mơi trư#ng marketing i v6i sn ph&m thc ăn gia súc 40 2.2.2 M ᄃ c tiêu marketing i v6i sn ph&m thc ăn gia súc 48 2.2.3 Phân on th$ trư#ng th$ trư#ng m ᄃ c tiêu hi n ti 49 2.2.4 Công tác $nh v$ sn ph&m ca công ty 53 2.2.5 Tri+n khai sách marketing ca công ty 54 2.3 ÁNH GIÁ CHUNG 63 2.3.1 Nh7ng thành công 63 2.3.2 Nh7ng hn ch8 63 K!T LU'N CHƯƠNG 65 CHƯƠNG HỒN THIN CHÍNH SÁCH MARKETING SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ ACÔNGTYTNHH THÁI VIT AGRI GROUP TI MIN TRUNG 66 3.1 D" BÁO MÔI TRƯ9NG MARKETING NGÀNH TH3C ĂN GIA SÚC !N NĂM 2017 66 3.1.1 Môi trư#ng vĩ mô 66 3.1.2 Môi trư#ng vi mô 68 3.2 S3 M;NH, VI TRƯ9NG VÀ L"A CH?N TH> TRƯ9NG MC TIÊU 71 3.3.1 Phân on th$ trư#ng 71 3.3.2 L%a chn th$ trư#ng m ᄃ c tiêu 71 3.4 CÔNG TÁC >NH V> S1N PH2M TRÊN TH> TRƯ9NG MC TIÊU 71 3.5 HỒN THI;N CHÍNH SÁCH MARKETING S1N PH2M TH3C ĂN GIA SÚC 72 3.5.1 Hồn thi n sách sn ph&m 72 3.5.2 Hoàn thi n sách v ᄃ giá c 76 3.5.3 Hoàn thi n h th ng kênh phân ph i 80 3.5.4 Qung cáo xúc ti8n thương mi 83 K1T LUN 87 TÀI LIU THAM KHO QUY1T NH GIAO TÀI LUN VĂN (b6n sao) PH- L-C - V quan h công chúng: Công ty nên ti8p t ᄃ c tài tr cho hot ng ca $a phương trao thư-ng hc cho hc sinh có thành tích xut sbc ti $a phương, tài tr cho hot ng th+ thao – văn hóa … - V marketing trc tip: cơng ty nên có thêm hình thc bán hàng g^i mfu sn ph&m, g^i catalog in mfu sn ph&m hay i n thoi 86 tr%c ti8p t6i khách hàng t chc, khách hàng có tri chăn ni theo công nghi p…Phương pháp s[ giúp ti8t ki m th#i gian chi phí ti8p xúc ca c hai bên - V chào bán hàng trc tip cá nhân: Công ty phi xây d%ng k8 hoch bán hàng giao ch/ tiêu bán cho nhà phân ph i cho phù hp v6i th$ trư#ng chi8n lưc kinh doanh ca cơng ty Cơng ty có th+ t chc thêm khóa hc giúp cao kh chuyên môn cho i ngũ nhân viên bán hàng, cho nhân viên i thăm quan hc hWi thêm kinh nghi m bán hàng ca công ty khác ồn Ngồi ra, cơng ty cn i ᄃ u ch/nh mc lương thư-ng thWa nhYm ng viên, khuy8n khích tinh thn làm vi c ca h Bên cnh mc lương bn hàng tháng, cơng ty nên tính thêm th#i gian làm thêm ca h vào nh7ng th#i i+m mùa v ᄃ năm, có mc thư-ng c ᄃ th+ theo doanh s bán + ng viên, phát huy tinh thn làm vi c hăng say h8t i v6i cơng ty - Ngu,n ngân sách xúc ti8n d% trù ca công ty B6ng 3.5 DT kiVn chi phí ngân sách marketing (-VT: VN-) STT Công cH truyGn thông Năm 2014 Năm 2015 2016 Web- Sell wed 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Card – Catalog 10.000.000 15.000.000 30.000.000 Chi phí i n thoi- CSKH 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Khuy8n Mãi 70.000.000 100.000.000 150.000.000 Nghiên cu phát tri+n th$ trư#ng 50.000.000 TQng 50.000.000 50.000.000 180.000.000 225.000.000 290.000.000 87 K1T LUN Qua nghiên cu phân tích, ᄃ tài ã làm rõ s- lý lun ca Marketing doanh nghi p sn xut thc ăn gia súc, nêu nh7ng n.i dung ch y8u ca Marketing Mix doanh nghi p sn xut thc ăn gia súc, s- ó d ᄃ ng sách cho phù hp v6i i ᄃ u ki n th%c t8 ca công tytài “Chính sách Marketing sn ph&m thc ăn gia súc ca Công ty TNHH Thái Vi t Agri Group ti Mi ᄃ n Trung” k8t qu ca trình nghiên cu d ᄃ ng nh7ng s- lý thuy8t v ᄃ sách marketing vào th%c trng hot ng marketing ti cơng ty, t\ ó a nh7ng gii pháp phù hp nhYm hồn thi n sách marketing sn ph&m #ng ca công ty giúp công ty nâng cao kh cnh tranh, tiêu th ᄃ #ng hi u qu phát tri+n b ᄃ n v7ng V6i n.i dung nghiên cu, xác $nh th$ tr #ng m ᄃ c tiêu, li th8 ca doanh nghi p, thun li, khó khăn… gbn v6i tri+n vng phát tri+n chung ca ngành, sách ca nhà n 6c vi c xây d%ng sách Marketing cho cơng ty cn thi8t + góp phn th%c hi n m ᄃ c tiêu mà cơng ty Góp phn vào vi c phát tri+n ngành sn xut thc ăn gia súc, chăn nuôi… gii quy8t c làm nâng cao #i s ng cho h chăn nuôi, mang li li ích th%c t8 cho xã h.i vi DANH M-C TÀI LIU THAM KHO TiVng Vi?t [1] Lê Th8 Gi6i, Nguy=n Xuân Lãn, _ng Công Tun, Lê Văn Huy, Nguy=n Th$ Bích Thy (2006), Nghiên cu Marketing lý thuyt d ng, Nxb Th ng Kê, Hà N.i [2] Lê Th8 Gi6i, Nguy=n Xuân Lãn (2007), Qun tr Marketing, Nxb Giáo d ᄃ c, Hà N.i [3] Lê Th8 Gi6i, Nguy=n Thanh Liêm, Trn H7u Hi (2007), Qun tr chin l ᄃ c, Nxb Th ng kê, Tp H, Chí Minh [4] Philip Kotler (2005), Marketing bn, NXB Giao thơng ti, TP H, Chí Minh [5] Philip Kotler (2008), Qun tr Marketing, NXB Lao ng – Xã h.i Các website: [6] http://www.tva-group.com.vn [7] http://www.quantri.com.vn [8] http://www.gso.gov.vn [9] https://www.cp.com.vn PH- L-C PhH lHc 1: Danh sách khách hàng lan cOa công ty năm (2012-2014) -VT: Triu ng Giá tr$ Mua hàng nhóm tên Cơng ty Năm 2012 2013 2014 Cơng Ty Hồng Phong 6,740 14,870 19,331 Công Ty Hưng Anh 9,098 21,700 27,210 Công Ty Anova 6,089 17,097 25,226 Công Ty Khâm Thiên 7,569 18,890 21,557 Công Ty Thái Vi t Long 5,609 8,040 10,052 4,076 5,099 Công ty Bigfoot Cung cp nguyên Công ty Nông sn Kim ô 1,760 4,985 6,581 li u: Công tyCông 3,098 6,965 9,155 Công ty An Huy 1,546 1,980 2,274 Công ty Công ngh i m6i 2,458 3,098 4,047 Công ty Tân Ti8n 1,908 3,025 4,033 Công ty Tam i Phát 1,009 2,018 2,823 Công Ty ACC 1,907 2,679 Công ty thu c thú y Xanh 2,010 2,413 890 1,980 2,574 Công TY c Thy 1,080 1,500 1,950 Công ty Tùng Lp 1,609 1,508 2,060 Vi l ng Cơng ty Qu táo xanh Vn Chuy+n (Ngu n: Phòng Thu Mua Công ty TNHH Thái Vit Agri Group) PhH lHc 2: Danh sách F#i tác lan cOa công ty năm (2012-2014) (-VT: Tn) STT Khách hàng Công Ty TNHH ,i Xanh Công Ty TNHH Ti8n i Hưng Công Ty TNHH Thái Tân An Năm 2012 210 Năm Năm 2013 2014 419 545 308 358 279 609 749 Công Ty TNHH Thái Vi t Swine Line 540 854 1450 H chăn nuôi Phm Vi8t Huy 247 670 924 H chăn nuôi Nguy=n m.t 390 579 H chăn nuôi Huỳnh ông 246 608 647 H chăn nuôi Lê Anh Phương 130 290 456 H Chăn Nuôi ông Tùng 230 409 503 10 H chăn nuôi _ng Công T6i 130 189 11 H chăn nuôi Võ Thanh Tùng 237 12 H chăn nuôi Phm Ngc Trung 145 14 H Chăn nuôi Nguy=n Chung 275 15 H Chăn nuôi Nguy=n Th$ Thơm 468 (Ngu n: Phòng kinh doanh Cơng Ty TNHH Thái Vit Agri Group) PhH lHc 3: Danh sách s6n phUm cOa công ty giai FoLn 2012-2014 Mã Hàng Tên s6n PhUm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 A921 H]n Hp Gà Công Nghi p - 14 ngày tui X X X A922 H]n Hp Gà Công Nghi p 15 - 28 ngày tui X X X A923 H]n Hp Gà Công Nghi p 29 ngày tui - Xut chu,ng X X X A924 H]n Hp Gà Công Nghi p 43 ngày tui - Xut chu,ng X X X A931 H]n Hp Gà th v #n 1-28 ngày X X A932 H]n Hp Gà th v #n 28 ngày - Xut chu,ng X X A933 H]n Hp Gà th v #n ngày - Xut chu,ng X X A911 H]n Hp Gà Z 0-8 tun tui X X X A912 H]n Hp Gà Z hu b$ - 18 tun tui X X X A913 H]n Hp Gà Z 18 tun - loi X X A913P H]n Hp Gà Z 18 tun - loi X X A590 m _c Gà Z hu b$ t\ - 18 tun tui X X A591 m _c Gà Z 18 tun - loi X X A592 m _c Gà Công Nghi p X X X A821 H]n Hp V$t th$t 1-21 ngày X X A821New H]n Hp V$t th$t 1-21 ngày X A811 H]n Hp V$t Z (QN) X X X A822 H]n Hp V$t th$t 21 ngày - Xut chu,ng X X X A823 H]n Hp V$t th$t ngày - Xut chu,ng X X X A816 H]n Hp V$t Z chy ,ng (18CP) X X X A581 m _c V$t Z X X X A8222.5mm H]n Hp V$t th$t 21 ngày - Xut chu,ng X X X A Lac1 H]n Hp Heo ăn ngày - 8kg X X X X X A Lac1 H]n Hp Heo ăn ngày - 8kg Mã Hàng Tên s6n PhUm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 A Lac2 H]n Hp Heo cai s7a 8-15 kg (5kg) X X A Lac2 H]n Hp Heo cai s7a 8-15 kg (25kg) X X A Lac2 H]n Hp Heo cai s7a 8-15 kg (25kg) new A613S H]n Hp Heo siêu nc 15-30 kg (S) A613 H]n Hp Heo siêu nc 15-30 kg X X X A613-2.5 H]n Hp Heo siêu nc 15-30 kg X X X X X X A614 H]n Hp Heo siêu nc 30-60 kg X X X A615 H]n Hp Heo siêu nc 60 kg - Xut chu,ng X X X A618 H]n Hp Heo Nái ch^a ( sau ph i gi ng - tun tr 6c Z) X X X A619 H]n Hp Heo nái nuôi (2 tun tr 6c Z nuôi con) X X X A623 H]n Hp Heo th$t 15 - 30 kg X X X A624 H]n Hp Heo th$t 30 - 60 kg X X X A625 H]n Hp Heo th$t 60 kg - Xut chu,ng X X X A628 H]n Hp Heo Nái Ch^a X X X A633 H]n Hp Heo th$t 15 - 30 kg X X X A634 H]n Hp Heo th$t 30 kg - Xut chu,ng X X X A635 H]n Hp Heo th$t 60 kg - Xut chu,ng X X X A548 m _c Heo th$t kg - Xut th$t 48 CP (5kg) X X X A548 m _c Heo th$t kg - Xut th$t 48 CP (25 kg) X X X F610 H]n Hp Heo ăn - 8kg X X F611 H]n Hp Heo siêu nc 8-15 kg X X F611z-F H]n Hp Heo siêu nc 8-15 kg F612ZF H]n Hp Heo siêu nc 15-30 kg F612 H]n Hp Heo siêu nc 15-30 kg F613 H]n Hp Heo siêu nc 30-60 kg F613zF H]n Hp Heo siêu nc 30-60 kg X X X X X X X Mã Hàng F614 Tên s6n PhUm H]n Hp Heo siêu nc 60-90 kg Năm Năm Năm 2012 2013 2014 X F614zF H]n Hp Heo siêu nc 60-90 kg F615 H]n Hp Heo th$t 90 kg - Xut chu,ng F515 Heo chu&n b$ ph i gi ng F516z-f H]n Hp Heo Nái ch^a ( sau ph i gi ng - tun trư6c Z) F516-zo H]n Hp Heo Nái ch^a ( sau ph i gi ng - tun trư6c Z) F516 H]n Hp Heo Nái ch^a ( sau ph i gi ng - tun trư6c Z) F517z H]n Hp Heo nái nuôi (2 tun trư6c Z nuôi con) X X X X X X X X X X F517z- H]n Hp Heo nái nuôi (2 tun trư6c Z nuôi con) L X X F517z- H]n Hp Heo nái nuôi (2 tun trư6c Z QN nuôi con) X X F517z-0 H]n Hp Heo nái nuôi (2 tun trư6c Z X X nuôi con) F517z-F H]n Hp Heo nái nuôi (2 tun trư6c Z X nuôi con) H]n Hp Heo nái nuôi (2 tun trư6c Z nuôi con) X F517 (Ngu n: phòng sn xu t ca Cơng Ty TNHH Thái Vit Agri Group) PhH lHc 4: Tiêu chuUn chNt lưKng s6n phUm thIc ăn cho lKn cOa Công Ty TNHH Thái Vi?t Agri Group mã s# LoLi ThIc Ăn s6n phUm Y Um E Trao Qi Béo thô Lm thô Sơ thô (% (Kcal/kg) (% (% (% max) min) Ca (% P (% (% Muoi (NaCl) (% (% (% min) max) min) max) min) max) min) max) H]n Hp cho Heo (t\ ăn 8n 8kg) A LAC1 14,0 3.200 5,0 21,0 5,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,20 0,50 H]n Hp cho Heo (t\ ăn15 kg) A LAC2 13,0 3.200 3,5 20,0 4,0 0,85 1,20 0,60 2,00 0,25 0,40 H]n Hp cho Heo siêu nc (t\ 15kg -30 kg ) A613S 13,0 3.160 3,5 18,5 5,0 0,85 1,20 0,50 2,00 0,25 0,45 H]n Hp cho Heo siêu nc (t\ 15kg-30 kg ) A613 13,0 3.150 3,0 18,0 5,0 0,80 1,20 0,55 2,00 0,25 0,5 H]n Hp cho Heo siêu nc (t\ 30 kg-60 kg ) A614 13,0 3.150 2,5 16,0 6,0 0,70 1,20 0,50 2,00 0,25 0,5 H]n Hp cho Heo Nái ch^a ( sau ph i gi ng - tun trư6c Z) A618 13,0 3.100 2,5 14,0 6,0 0,95 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 mã s# LoLi ThIc Ăn s6n phUm Y Um E Trao Qi Béo thô Lm thô Sơ thô (% (Kcal/kg) (% (% (% max) Ca (% P (% (% Muoi (NaCl) (% (% (% min) min) max) min) max) min) max) min) max) H]n Hp cho Heo nái nuôi (2 tun trư6c Z nuôi con) A619 13,0 3.150 3,0 16,0 6,0 1,00 1,40 0,60 2,00 0,25 0,5 H]n Hp cho Heo th$t (t\ 15kg 30 kg) A623 13,0 3.100 3,0 16,0 5,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 H]n Hp cho Heo th$t (t\ 30 kg 60 kg) A624 13,0 3.100 2,5 14,0 6,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 H]n Hp cho Heo th$t (t\ 60 kg Xut chu,ng) A625 13,0 3.000 2,5 13,0 6,0 0,70 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 H]n Hp cho Heo Nái ch^a ( sau ph Z) i gi ng - tun trư6c A628 13,0 3.000 2,5 12,5 6,0 0,85 1,20 0,60 2,00 0,25 0,5 m _c cho Heo th$t( t\ kg Xut th$t) A548 13,0 2.550 2,5 48,0 6,0 2,00 3,50 1,40 3,00 1,00 2,5 (Ngu n: Phòng Ki ᄃ m nh cht l ᄃ ng Cơng TY TNHH Thái Vit Agri Group) ... Công ty TNHH Thái Vi t Agri Group 3.2 Ph m vi nghiên cu: Lun văn nghiên cu bi+u hi n ca sách Marketing cho sn ph&m thc ăn gia súc ca Công ty TNHH Thái Vi t Agri Group ti th$ tr #ng mi ᄃ n trung. .. 65 CHƯƠNG HỒN THIN CHÍNH SÁCH MARKETING SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ ACÔNGTYTNHH THÁI VIT AGRI GROUP TI MIN TRUNG 66 3.1 D" BÁO MÔI TRƯ9NG MARKETING NGÀNH TH3C ĂN GIA SÚC !N NĂM 2017 ... lun văn g,m chương: Chương 1: Cơ s- lý lun v ᄃ sách Marketing ti8n trình xây d %ngchính sách Marketing Chương 2: Th%c trng sách Marketing sn ph&m thc ăn gia súc ca công ty TNHH Thái Vi t Agri Group
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty TNHH thái việt AGRI GROUP tại thị trường miền trung , Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty TNHH thái việt AGRI GROUP tại thị trường miền trung

Từ khóa liên quan