Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty cổ phần than điện nông sơn vinacomin

138 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MỸ NGỌC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠN VINACOMIN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MỸ NGỌC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠN VINACOMIN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Thị Mỹ Ngọc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1.1 Nhu cầu- lợi ích người lao động 1.1.2 Động 1.1.3 Động lực tạo động lực lao động 1.1.4 Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động 12 1.2 MỘT SỐ MƠ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC 13 1.2.1 Mơ hình nghiên cứu động lực thông qua xác định nhu cầu 13 1.2.2 Mô hình xác định động lực người theo thành tố 17 1.2.3 Mơ hình xác định động lực theo tính chất động lực 19 1.3 TIẾN TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 19 1.3.1 Nghiên cứu quan tâm kỳ vọng người lao động 19 1.3.2 Xác định mục tiêu & nhiệm vụ tạo động lực doanh nghiệp 20 1.3.3 Thiết kế công cụ tạo động lực nhằm thỏa mãn nhu cầu cho người lao động 21 1.3.4 Đánh giá điều chỉnh sách,cơng cụ tạo động lực làm việc cho người lao động 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠN -VINACOMIN 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 33 2.1.1 Quá trình thành lập 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 33 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 34 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 34 2.1.5 Đặc điểm nguồn lực công ty 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠNVINACOMIN 43 2.2.1 Nghiên cứu nhu cầu công việc người lao động 45 2.2.2 Kế hoạch nhiệm vụ mục tiêu tạo động lực công ty 47 2.2.3 Các công cụ tạo động lực làm việc mà công ty sử dụng 48 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠN - VINACOMIN 77 2.3.1 Thành công: 77 2.3.2 Tồn 78 2.3.3 Nguyên nhân 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠN VINACOMIN 82 3.1 CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 82 3.1.1 Mục tiêu chiến lược kinh doanh công ty 82 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công ty 83 3.2 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠN-VINACOMIN 84 3.2.1 Nghiên cứu & quan tâm mong muốn, kỳ vọng người lao động84 3.2.2 Xác định nhiệm vụ mục tiêu cơng ty 86 3.2.3 Hồn thiện số sách nhằm tạo động lực cho người lao động công ty 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Phân biệt động động lực 10 1.2 Thuyết yếu tố Herzberg 16 2.1 Số lượng lao động công ty giai đoạn 2011 – 2013 38 2.2 Bảng cân đối kế tốn cơng ty từ 2011-2013 41 2.3 Bảng kết hoạt động công ty 42 2.4 Một số thông tin cá nhân 44 2.5 Kết khảo sát nhu cầu người lao động công ty 45 2.6 Nhu cầu người lao động chia theo chức danh công việc 46 2.7 Hệ số lương chức danh công ty 49 2.8 Hệ số thâm niên công ty cổ phần than điện Nông Sơn 50 2.9 Bảng chấm công 50 2.10 Hệ số lương cho công nhân lái xe 52 2.11 Tiền lương bình quân theo chức danh 53 2.12 Đánh giá người lao động tiền lương 54 2.13 Bảng phân phối tiền thưởng cho người lao động qua năm 56 2.14 Đánh giá người lao động tiền thưởng 58 2.15 Mức đóng bảo hiểm cơng ty qua năm 59 2.16 Phúc lợi cho nhân viên công ty qua năm 2011-2013 60 2.17 Đánh giá người lao động phúc lợi 61 2.18 Đánh giá người lao động môi trường điều kiện làm việc 64 2.19 Đánh giá người lao động phân công công việc hợp lý 66 2.20 Kết đào tạo công ty 69 2.21 Đánh giá người lao động công tác đào tạo phát triển 70 Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.22 Tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên cơng ty 73 2.23 Đánh giá thành tích cá nhân 74 2.24 Các bước đánh giá kết thực công việc74 74 2.25 Kết đánh giá thành tích NLĐ qua năm 75 2.26 Đánh giá công tác đánh giá thực công việc 75 2.27 Mức độ hài lòng cơng tác tạo động lực làm việc 80 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm 83 3.2 Kết khảo sát nhu cầu người lao động 86 3.3 Tiền lương thời gian tính đến yếu tố Hhtcv 91 3.4 Hệ số phân loại lao động 92 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 14 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 34 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, công nghệ người hai yếu tố định đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với tiến khoa học kỹ thuật họ có điều kiện tìm hiểu, tiếp xúc so sánh để lựa chọn doanh nghiệp mà muốn cống hiến trước Điều khiến cho doanh nghiệp ngày gặp khó khăn việc trì quản lý nguồn nhân lực Vì vậy, vấn đề đặt cho doanh nghiệp không thu hút mà phải tạo động lực giữ chân nhân viên Trong sản xuất kinh doanh, muốn đạt hiệu sản xuất cao, suất lao động cao tổ chức cần phải có đội ngũ nhân viên mạnh Ngồi trình độ chun mơn, đạo đức vấn đề động lực làm việc yếu tố định đến suất hiệu làm việc người lao động Thực công tác tạo động lực tốt làm dịu căng thẳng không cần thiết, tăng cường hấp dẫn tiền lương, tiền thưởng… Người lao động hăng hái làm việc, gắn bó với tổ chức, sẵn sàng cống hiến tổ chức Đối với công ty cổ phần than điện Nông Sơn- Vinacomin, đơn vị chuyên hoạt động lĩnh vực khai thác than, nguồn nhân lực nhân tố quan trọng định đến tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty, Ban lãnh đạo công ty ý đến việc kích thích tạo động lực thúc đẩy người lao động( công tác tiền lương, điều kiện làm việc, đào tạo,…) Với đề tài “Tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty cổ phần than điện Nông Sơn – Vinacomin” Nhằm mục đích đánh giá cơng tác tạo động lực thúc đẩy công ty đưa giải pháp phù hợp để giúp nâng cao khả phát triển công ty thời đại Chương trình bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cơng ty mang lại lợi ích thiết thực 10 3.33 IV Môi trường điều kiện làm việc Hài lòng với điều kiện môi trường làm việc 16 3.93 Khơng khí tập thể vui vẻ, đồng nghiệp tin 10 cậy, chia sẻ công việc 7 2.87 2 16 3.07 15 3.30 10 3.77 15 11 3.87 12 3.67 Thời gian làm việc linh động hợp lý Người lãnh đạo khuyến khích đưa ý kiến đóng góp Những đề xuất Anh/Chị để nâng cao hiệu công việc lãnh đạo quan tâm Được cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ cơng việc Được cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động V Phân công công việc hợp lý Luôn hiểu rõ hứng thú với công việc giao 10 2 Được làm công việc phù hợp với lực mạnh 15 3.93 13 10 3.47 14 3.87 5 10 3.13 20 3 Nôi dung công việc phong phú, đa dạng VI Chính sách đào tạo Rất hài lòng với cơng tác đào tạo Đối tượng cử đào tạo xác 3.13 Được huấn luyện đầy đủ kiến thức/kỹ để hồn thành cơng việc 9 3.07 Kiến thức, kỹ đào tạo giúp ích cho cơng việc tương lai 10 3.10 Được công ty tạo điều kiện để học tập 4 14 4 3.00 Hình thức đào tạo đa dạng, phong phú 12 3.57 Hiệu chương trình đào tạo cao 3 15 3.67 3.07 3.23 7 3.03 VII Công tác đánh giá thực công việc Rất hài lòng với kết đánh giá thành tích cơng việc 7 Kết đánh giá phản ánh kết thực công việc Đánh giá công 12 Các tiêu thức đánh giá đầy đủ hợp lý 11 Phương pháp đánh giá phù hợp 6 2.37 2.87 Đối với công nhân: 110 TT CÁC TIÊU THỨC Điểm MỨC ĐỘ HÀI LỊNG bình qn 10 42 35 17 3.1 Tiền lương trả đầy đủ hạn 44 19 40 3.3 Hình thức trả lương phù hợp 41 56 3.21 Tiền lương chi trả công dựa kết 16 31 21 công việc nỗ lực thân 35 2.93 Mức lương phù hợp so với mức giá thị trường I Về tiền lương Rất hài lòng với mức thu nhập 63 12 35 3.03 II Điều kiện xét tăng lương hợp lý 12 68 15 quy định 15 3.17 20 2.42 Chính sách khen thưởng Hài lòng với tiền thưởng nhận 20 20 34 16 Mức thưởng hợp lý có tác dụng khuyến khích 24 65 12 1.73 Hình thức thưởng đa dạng hợp lý 24 65 12 1.67 Điều kiện xét thưởng hợp lý 36 10 60 1.33 Công tác đánh giá xét thưởng công thỏa đáng Được tiến hành kịp thời lúc Nhận thấy rõ mối quan hệ kết làm việc phần thưởng tương xứng 70 15 10 50 54 20 30 2.53 1.27 42 2.18 25 50 29 3.82 15 15 26 50 3.63 III Chính sách phúc lợi Được hưởng đầy đủ khoản phúc lợi từ công ty Chương trình bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cơng ty mang lại lợi ích thiết thực IV Môi trường điều kiện làm việc Hài lòng với điều kiện mơi trường làm 54 25 18 13 việc Khơng khí tập thể vui vẻ, đồng nghiệp tin cậy, chia sẻ công việc 3.13 25 37 40 2.78 26 27 34 18 2.79 Người lãnh đạo khuyến khích đưa ý kiến đóng góp 70 20 2.91 Những đề xuất Anh/Chị để nâng cao hiệu công việc lãnh đạo quan tâm 10 20 38 35 3.52 Thời gian làm việc linh động hợp lý Được cung cấp đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công việc 18 30 35 20 Được cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao 10 14 30 28 động 28 3.11 V Phân công công việc hợp lý Luôn hiểu rõ hứng thú với công việc giao 15 13 34 28 20 2.85 Được làm công việc phù hợp với lực mạnh 16 26 37 25 3.19 13 19 19 43 16 2.76 Rất hài lòng với cơng tác đào tạo 25 3.16 Đối tượng cử đào tạo xác 30 21 35 24 Nơi dung cơng việc phong phú, đa dạng VI Chính sách đào tạo 16 21 40 1.83 Được huấn luyện đầy đủ kiến thức/kỹ để hoàn thành công việc 19 36 43 10 Kiến thức, kỹ đào tạo giúp ích cho cơng việc tương lai 15 45 27 17 Được công ty tạo điều kiện để học tập 19 29 47 10 2.95 Hình thức đào tạo đa dạng, phong phú 7 32 35 29 3.46 Hiệu chương trình đào tạo cao 10 19 25 35 21 2.91 VII Công tác đánh giá thực công việc Rất hài lòng với kết đánh giá thành tích cơng việc 15 18 28 26 23 2.75 Kết đánh giá phản ánh kết thực công việc 23 12 25 20 30 2.77 Đánh giá công 23 18 20 29 20 2.51 Các tiêu thức đánh giá đầy đủ hợp lý 27 17 40 11 15 2.11 Phương pháp đánh giá phù hợp 27 17 40 11 15 2.72 Phụ lục 3: Bảng tính tốn xếp hạng quan trọng nhu cầu Mức độ ĐTB Mức lương cao 82 15 13 12 13 10 2.39 Công việc ổn định 58 35 18 15 10 2.54 Chính sách khen thưởng phúc lợi tốt 60 25 20 15 12 9 2.71 Điều kiện bầu khơng khí làm việc tốt 40 30 25 20 13 12 10 3.08 Phân công công việc hợp lý 15 12 19 45 30 20 4.58 Đánh giá thành tích cơng việc 11 12 17 25 41 35 4.97 Cơ hội đào tạo phát triển 5 35 5.07 13 16 Thứ Nhu cầu 39 37 hạng Phụ lục 4: Mẫu phiếu vấn xác định nhu cầu NLĐ TT Câu hỏi Tôi muốn cố gắng hồn cơng việc để có mức lương cao Trong công việc ý tới việc bảo vệ khỏi xảy tai nạn Tôi thường bàn luận với người khác vấn đề ngồi cơng việc Tơi cố gắng để cải thiện kết công việc Tơi thích có cạnh tranh chiến thắng Tôi muốn cố gắng thêm để có tiền trang trải sống Tơi muốn hưởng mức bảo hiểm cao sau Tôi muốn người yêu mến Tôi thích có khó khăn cơng việc để cố gắng thử sức 10 Tơi thích tinh thần trách nhiệm công việc 11 Tôi muốn cải thiện điều kiện lại 12 Tơi mong muốn bị việc có khoản trợ cấp tìm việc 13 Tơi muốn có quan hệ gần gũi với người 14 Tôi muốn biết tiến cơng việc 15 Tơi khơng có thiện cảm với người làm việc mà tơi khơng vừa ý 16 Tơi muốn có nhiều tiền để nuôi cho ăn học tốt 17 Tơi muốn đóng BHYT để dảm bảo chữa bệnh n tâm 18 Tơi thích làm việc theo nhóm hay tổ chức khác 19 Tơi muốn xây dựng mục tiêu cụ thể để phấn đấu 20 Tơi muốn có ảnh hưởng đến người khác để họ làm theo ý 21 Tôi muốn học hành nâng cao trình độ để tăng lương 22 Tôi muốn hưởng thêm nhiều thù lao tốt 23 Tơi thích làm việc với người khác làm 24 Tơi muốn hồn thành nhiệm vụ khó khăn 25 Tơi muốn kiểm sốt kiện diễn xung quanh Điểm số 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Phụ lục 5: Mẫu mô tả công việc: Nhân viên nhân BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Chức danh cơng việc: NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Phòng/ban: Nhân Người quản lý trực tiếp: Phòng phụ trách nhân điền thơng tin: Mã nhân viên: Nhóm lương: Bậc lương: Loại hợp đồng lao động:  Thử việc  Dưới 12 tháng  Từ đủ 12 - 36 tháng  Không xác định thời hạn Người phê duyệt:  Khác Ngày phê duyệt: Chức danh: / Ngày có hiệu lực: / / / • Mục đích cơng việc Chịu trách nhiệm xây dựng thực hiện: Các kế hoạch tuyển dụng đạo tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động Vận hành hệ thống, lương thưởng đãi ngộ Công ty quy định Đôn đốc, hướng dẫn đơn vị đánh giá kết thực công việc nhân viên Theo dõi, giải chế độ BHXH, BHYT quản lý hồ sơ người lao động Cơng ty • Các nhiệm vụ Xây dựng thực kế hoạch tuyển dụng - Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng - Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ phối hợp với Trưởng đơn vị khác tổ chức vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo kế hoạch - Lập danh sách, chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng lao động cho ứng viên trúng tuyển báo cáo đánh giá kết tuyển dụng, thử việc trình Trưởng phòng - Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên sách, quy định nhân Công ty Xây dựng thực kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề - Tổng hợp nhu cầu đào tạo lập kế hoạch đào tạo cho đối tượng lao động định kỳ trình Trưởng phòng - Đề xuất lựa chọn sở đào tạo trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề đơn vị - Theo dõi tổng hợp kết đào tạo, lập báo cáo đánh giá kết đào tạo trình Trưởng phòng Vận hành hệ thống lương, thưởng chế độ đãi ngộ khác theo quy định Công ty - Tổng hợp ngày cơng, lập bảng tính trả lương, thưởng chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng kế tốn tốn - Theo dõi cập nhật vào hệ thống thay đổi nâng hạ lương người lao động - Định kỳ tổng hợp thơng tin, phân tích đề xuất điều chỉnh mức lương, thưởng đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế Công ty trình Trưởng phòng - Hỗ trợ với Trưởng phòng lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Tổng giám đốc phê duyệt Tham gia xây dựng giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực công việc đơn vị quy định: - Tham gia xây dựng ,hoàn thiện hệ thống quản trị, đánh giá thực công việc - Hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thực hệ thống quản trị đánh giá kế hoạch - Kiểm tra yêu cầu đơn vị hoàn thiện mẫu biểu, tài liệu - Tổng hợp kết đánh giá tồn Cơng ty trình Trưởng phòng Theo dõi giải chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty: - Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT đối chiếu với quan BHXH hàng tháng - Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/hoặc hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định Phối hợp với đơn vị nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy định An tồn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo dõi, giám sát thực - Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động Theo dõi, giám sát việc cấp phát, sử dụng trang thiết bị - Phối hợp xây dựng quy định, chương trình hành động an tồn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ Tổ chức đào tạo, hướng dẫn giám sát đơn vị thực - Kiểm tra định kỳ lập báo cáo hàng tuần tình hình thực công tác ATLĐ, PCCN; đề xuất phương án khắc phục trình cấp phê duyệt Theo dõi, cập nhật quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty: - Theo dõi biến động nhân Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân trình Trưởng phòng - Trực tiếp dự thảo văn thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động - Cập nhật, xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động quy định Thực công việc khác liên quan theo yêu cầu - Các nhiệm vụ khác trưởng phòng phân cơng -Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế công ty pháp luật nhà nước • Các mối quan hệ công việc: - Báo cáo công tác chịu lãnh đạo trực tiếp trưởng phòng - Cung cấp thông tin đào tạo, hướng dẫn, giám sát NLĐ thực cơng tác đào tạo • Điều kiện làm việc -Thời gian làm việc: Sáng từ 7h00 – 11h00 Chiều từ 13h30 – 17h00 -Được sử dụng bàn làm việc, máy tính máy in để phục vụ cho công việc, tủ đựng hồ sơ - Được sử dụng tài liệu công ty có liên quan phục vụ cho cơng tác nhân - Các văn tài liệu, sách tham khảo liên quan đến quản trị nhân lực, văn pháp luật lao động -Các yếu tố an toàn vệ sinh lao động: theo quy định công ty BẢNG YÊU CẦU CỦA CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN - Trình độ chun mơn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, quản trị nhân sự, lao động tiền lương, hành chánh văn phòng - Kinh nghiệm : Ít năm kinh nghiệm vị trí quản lý nhân - Sức khỏe: Đảm bảo sức khỏe để làm việc - Phẩm chất: Cần cù, tỷ mỉ, chịu áp lực cơng việc, trung thực - Kiến thức: Có kiến thức chức quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, sách chương trình thù lao – phúc lợi lao động, đánh giá nhân viên Có kiến thức quy định pháp luật luật doanh nghiệp, quản lý lao động chế độ sách có liên quan Kỹ năng: - Kỹ giao tiếp Tổng hợp, phân tích số liệu lập báo cáo Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm liên quan Sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị văn phòng điện thoại, fax, photo BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CƠNG VIỆC -Hồn thành tốt nhiệm vụ giao -Hoạt động tuyển dụng, đào tạo thực kế hoạch, quy trình -Các quy định trả lương, đãi ngộ, đánh giá thực công việc thực quy định -Người lao động tham gia giải chế độ BHXH, BHYT, trích nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ, quy định pháp luật Công ty -Hồ sơ nhân cập nhật, lưu trữ, quản lý quy định Công ty -Các kế hoạch, báo cáo nhân hồn thành xác hạn -Không vi phạm nội quy, quy chế công ty pháp luật nhà nước Quan hệ tốt với đồng nghiệp Phụ lục 6: Phiếu đánh giá thành tích cán quản lý Họ tên: Chức vụ: Bộ phận: Cấp quản lý trực tiếp: Thời gian đánh giá: I Thái độ hành vi trình làm việc TT Nội dung đánh giá Phần đánh giá Điểm đánh giá Quản Cá lý TT nhân đánh đánh giá giá Khả lập triển khai mục tiêu, kế hoạch tổ chức Khả định Khả quản lý điều hành Kỹ chun mơn Kiểm sốt an toàn lao động đơn vị Năng lực sáng tạo Khả thích nghi, thích ứng chịu đựng Tinh thần học hỏi Tinh thần trách nhiệm 10 Mềm dẻo, linh hoạt giao tiếp TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA: 100 điểm Xếp (mỗi mục tối đa 10 điểm) loại: Ghi chú: A : 80 ≤ X≤ 100 điểm B : 70 ≤ X < 80 điểm C : 50 ≤ X < 70 điểm D : X < 50 điểm II Nhận xét góp ý người quản lý trực tiếp III Ý kiến người quản lý trực tiếp Đồng ý Không đồng ý Người quản lý (Ký tên) Người đánh giá (Ký tên) Phụ lục 7: Phiếu đánh giá thành tích nhân viên văn phòng I Thái độ hành vi trình làm việc Họ tên: Bộ phận: Thời gian đánh giá: TT Nội dung đánh giá Khả lập hoàn thành kế hoạch cá nhân Kỹ chun mơn Khả thích nghi, thích ứng chịu đựng Tính phối hợp, tổ chức Tinh thần trách nhiệm Tính kỷ luật Kết đạt Kinh nghiệm giải Tinh thần trách nhiệm Mềm dẻo, linh hoạt giao 10 tiếp TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA: 100 điểm Chức vụ: Cấp quản lý trực tiếp: Phần đánh giá Điểm đánh giá Quản lý TT Cá nhân đánh giá đánh giá Xếp loại: (mỗi mục tối đa 10 điểm) Ghi chú: A : 80 ≤ X≤ 100 điểm B : 70 ≤ X < 80 điểm C : 50 ≤ X < 70 điểm D : X < 50 điểm II Nhận xét góp ý người quản lý trực tiếp III Ý kiến người quản lý trực tiếp Đồng ý Không đồng ý Người quản lý (Ký tên) Người đánh giá (Ký tên) Phụ lục 8: Phiếu đánh giá thành tích cơng nhân I Thái độ hành vi trình làm việc Họ tên: Bộ phận: Thời gian đánh giá: TT Nội dung đánh giá Chức vụ: Cấp quản lý trực tiếp: Phần đánh giá Điểm đánh giá Quản lý TT Cá nhân đánh giá đánh giá Đảm bảo ngày công Mức độ hồn thành cơng việc giao Đảm bảo an toàn lao động Tiết kiệm NVL Tinh thần trách nhiệm Thái độ với đồng nghiệp Kết đạt Kinh nghiệm giải Tinh thần học hỏi Chấp hành nội quy, công 10 ty TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA: 100 điểm (mỗi mục tối đa 10 điểm) Ghi chú: A : 80 ≤ X≤ 100 điểm Xếp loại: B : 70 ≤ X < 80 điểm C : 50 ≤ X < 70 điểm D : X < 50 điểm II Nhận xét góp ý người quản lý trực tiếp III Ý kiến người quản lý trực tiếp Đồng ý Không đồng ý Người quản lý (Ký tên) Người đánh giá (Ký tên) Phụ lục 9: Bảng xếp loại thành tích nhân viên công ty cổ phần than điện Nông Sơn- Vinacomin Số điểm 80 ≤ X≤ 100 điểm 70 ≤ X < 80 điểm 50 ≤ X < 70 điểm X < 50 điểm Xếp loại A B C D Phụ lục 10: Phiếu đánh giá hiệu công tác đào tạo I Thơng tin chung: Tên khóa học: Tên học viên: Bộ phận công tác: Thời gian đào tạo: II Đánh giá khóa đào tạo Xin Anh /Chị vui lòng cho biết hài lòng sau tham gia đào tạo Hồn Hồn Khơng tồn tồn Hài Đồng khơng hài Chỉ tiêu hài lòng ý hài lòng lòng lòng Có thêm nhiều kiến thức kỹ Hiểu rõ công việc nhiệm vụ u thích cơng việc Tự tin làm việc Hợp tác với đồng nghiệp tốt Kết thực cơng việc tốt Ý kiến đóng góp Anh/Chị để hồn thiện cơng tác đào tạo tốt hơn.(Về công tác xác định nhu cầu đào tạo,nội dung, phương pháp,cán giảng dạy, sở vật chất ,…) Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! ... chức máy quản lý công ty 34 2.1.5 Đặc điểm nguồn lực công ty 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠNVINACOMIN ... động công ty 45 2.6 Nhu cầu người lao động chia theo chức danh công việc 46 2.7 Hệ số lương chức danh công ty 49 2.8 Hệ số thâm niên công ty cổ phần than điện Nông Sơn 50 2.9 Bảng chấm công 50... CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐIỆN NÔNG SƠN -VINACOMIN 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 33 2.1.1 Quá trình thành lập 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty cổ phần than điện nông sơn vinacomin , Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty cổ phần than điện nông sơn vinacomin