Đánh giá thành tích nhân viên tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

132 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ BÍCH HÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ BÍCH HÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN HÙNG Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Thị Bích Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc đánh giá thành tích nhân viên 10 1.1.3 Các chức đánh giá thành tích nhân viên 12 1.2 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 16 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá 17 1.2.2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá 18 1.2.3 Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 21 1.2.4 Xác định đối tượng thời điểm đánh giá 28 1.2.5 Áp dụng kết đánh giá thành tích nhân viên 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 36 2.1.4 Tình hình nguồn nguồn lực Trung tâm KT 41 2.1.5 Tình hình kinh doanh sở vật chất, thiết bị Trung tâm 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 45 2.2.1 Nhận thức tầm quan trọng đánh giá thành tích nhân viên 45 2.2.2 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên Trung tâm KT2 46 2.2.3 Mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 46 2.2.4 Thực trạng xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Trung tâm 51 2.2.5 Về lựa chọn phương pháp đánh giá 62 2.2.6 Đối tượng thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 65 2.2.7 Áp dụng kết đánh giá thành tích nhân viên 67 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 68 2.3.1 Những kết đạt đánh giá thành tích nhân viên Trung tâm KT 68 2.3.2 Hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 71 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Định hướng tổ chức 71 3.1.2 Mục tiêu tổ chức đến năm 2020 72 3.1.3 Mục tiêu nguồn nhân lực đến năm 2015 72 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 73 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên73 3.2.2 Hồn thiện tiến trình phân tích cơng việc 75 3.2.3 Hồn thiện tiêu chí đánh giá thành tích 77 3.2.4 Xác định đối tượng đánh giá thành tích nhân viên 82 3.2.5 Xác định thời điểm thực đánh giá CBNV-LĐ 84 3.2.6 Thảo luận kết đánh giá nhân viên 85 3.2.7 Hồn thiện tiến trình đánh giá thành tích nhân viên Trung tâm87 3.3 CÁC GIẢI PHÁP KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Đào tạo người thực đánh giá 95 3.3.2 Ứng dụng CNTT việc quản lý đánh giá thành tích nhân viên95 3.3.3 Kiến nghị 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH : Ban chấp hành BHXH : Bảo hiểm xã hội BKHCN : Bộ khoa học công nghệ BXD : Bộ Xây dựng BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHYT : Bảo hiểm y tế CBNV-LĐ : Cán nhân viên – Lao động HC-TC : Hành – Tổ chức KT : Kỹ thuật KH-TC : Kế hoạch – Tài KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NNL : Nguồn nhân lực PTDV : Phát triển dịch vụ QĐ : Quyết định TCĐLCL : Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng TĐC : Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng TV & XTCL : Tư vấn Xúc tiến chất lượng TSCĐ : Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Đánh giá chất lượng hồn thành cơng việc 24 2.1 Bảng tổng hợp chức danh Trung tâm Kỹ thuật 39 2.2 Cơ cấu sử dụng nhân Trung tâm Kỹ thuật 41 2.3 Danh mục thiết bị sử dụng Trung tâm KT2 43 2.4 Kết hoạt động kinh doanh 2010 – 2012 44 2.5 Các tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên Trung 54 tâm KT 2.6 Kết khảo sát điều tra thực trạng tiêu chí đánh giá 61 thành tích 2.7 Thang điểm đánh giá hệ số K Trung tâm KT 63 2.8 Kết khảo sát điều tra phương pháp đánh giá 64 3.1 Kết điều tra đối tượng đánh giá thành tích 83 CBNV-LĐ 3.2 Kết điều tra thời điểm đánh giá thành tích CBNV-LĐ 84 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 17 2.1 Cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 39 Đo lường Chất lượng 3.1 Tiến trình phân tích cơng việc 76 3.2 Căn xây dựng tiêu chí đánh giá 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu, định phát triển nhanh, hiệu bền vững kinh tế xã hội đất nước Năng lực tổ chức hình thành yếu tố tài chính, sở vật chất, tài sản vơ hình, cơng nghệ, người người sử dụng khai thác yếu tố lại Cho nên doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam nhận thấy việc thu hút, trì phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vô quan trọng, họ thấu hiểu sâu sắc có người nguồn lực mạnh mẽ tạo nên phát triển bền vững lâu dài cho doanh nghiệp, tổ chức Để quản trị nguồn nhân lực có hiệu khơng thể khơng nhắc đến cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Bởi đánh giá thành tích nhân viên cơng cụ hữu dụng mà tổ chức thường sử dụng để trì thúc đẩy suất cơng việc thực trình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược tổ chức Việc đánh giá mang ý nghĩa thẩm định lượng có ý nghĩa cơng nhận khả thành tích nhân viên khoảng thời gian định Nó chìa khóa giúp cơng ty có sở để hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, phát triển tài nguyên nhân sự, đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp tương quan nhân Quản trị nhân thành công hay không phần lớn công ty biết đánh giá mức thành tích nhân viên hay khơng Hiện nay, hầu hết đơn vị, tổ chức dường việc đánh giá thành tích chưa quan tâm mức, mang tính cảm tính, chưa có hệ thống đánh giá khoa học Đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc đánh giá thành tích nhân viên chưa hồn thiện Nguyên nhân công tác đánh giá thành tích nhân viên chưa coi ... 45 2. 2 .2 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên Trung tâm KT2 46 2. 2.3 Mục tiêu công tác đánh giá thành tích nhân viên 46 2. 2.4 Thực trạng xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên. .. 24 2. 1 Bảng tổng hợp chức danh Trung tâm Kỹ thuật 39 2. 2 Cơ cấu sử dụng nhân Trung tâm Kỹ thuật 41 2. 3 Danh mục thiết bị sử dụng Trung tâm KT2 43 2. 4 Kết hoạt động kinh doanh 20 10 – 20 12 44 2. 5... 71 3.1 .2 Mục tiêu tổ chức đến năm 20 20 72 3.1.3 Mục tiêu nguồn nhân lực đến năm 20 15 72 3 .2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 , Đánh giá thành tích nhân viên tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2