Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa

21 1,619 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 15:10

Kinh nghiệm giải nhanh các bài tập hóa học Tân xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Khắc Ngọc, thầy Lê Phạm Thành, và nhất là thầy giáo chủ nhiệm của Tân đã giúp đỡ, chia sẽ tài liệu để giúp Tân hoàn thành bài viết này. Dạng 1: Phân tích hệ số và ứng dụng của nó VD1: Tỷ khối của hỗn hợp gồm H 2 , CH 4 , CO so với Hidro bằng 7,8. Để đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp này cần 1,4 thể tích oxi. Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp. A. 20%, 50%, 30% B. 33,33%, 50%, 16,67% C. 20%, 60%, 20% D. 10%, 80%, 10% Với dạng bài tập này, thường thì chúng ta sẽ viết pt ra, đặt ẩn và giải, còn T sẽ giải theo cách phân tích hệ số và pp đường chéo ^^! H2 + 1/2O2 ---  H2O CO + 1/2O2---  CO2 CH4 + 2O2---  CO2 +H2O ( cách tính nhẩm cân bằng của oxi trong các pư với hidrocacbon như sau : +Với ankan ta lấy tổng hệ số của C và H sau đó trừ cho 1 rồi chia cho 2 ở vd trên thì ta có 1+4-1=4/2=2(hệ số của oxi) +Với anken thì sao ^^! Ta cũng lấy tổng hệ số của C và H rồi chia cho 2 Vd : C2H4 =>2+4=6/2=3  là hệ số cân bằng của oxi +Với ankin thì: Ta cũng lấy tổng hệ số của C và H, sau đó cộng cho 1 rồi chia cho 2 VD: C2H2 =2+2+1=5/2  hệ số của oxi ^^! -------------------------------------- Trở lại với bt trên, ta sẽ thấy hệ số oxi của H2 và CO giống nhau, ta xếp vào 1 nhóm, còn CH4 thì 1 nhóm riêng Vậy ta có sơ đồ đường chéo như sau (H2,CO) 1/2 0.6  2 1.4 (CH4) 2 0.9  3 Như vậy %CH4=(3/2+3)*100=60% %H2=(0.3/.06+0.9)*100%=20% Ví dụ 2: Dẫn 2,24l (ở đktc) một hỗn hợp gồm etilen, propen, các buten và axetilen qua dung dịch đựng Brom dư thì thấy lượng Brom trong bình giảm 19,2 gam. Tính lượng CaC 2 cần dùng để điều chế được lượng Axetilen có trong hỗn hợp trên. A. 6,4 gam B. 1,28 gam C. 2,56 gam D. Không xác định được vì thiếu dữ kiện HoangTan2312 1 Với bài này, Tân giải nó như sau : n hh =2.24/22.4=0.1mol n Br2 =19.2/160=0.12mol ta có anken + 1Br2 ankin + 2Br2 vậy theo sơ đồ ta có (anken) 1 0.8 4 1.2 (anken) 2 0.2 1 Vậy thì nCaC 2 =nC 2 H 2 =(1/1+4)*0.1=0.02mol =>mCaC 2 =64*.02=1.28g ^^! Ví dụ 3: Cracking 124 lít C 4 H 10 thu được 224 lít hỗn hợp khí X khác nhau. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc. Thể tích (lít) C 4 H 10 chưa bị cracking là: A. 24 C. 48 B. 100 D. 1 50 Phát hiện vấn đề: Khi viết pt hoặc nhẩm số C ta thấy số mol hay thể tích ban đầu và sau phản ứng đều bằng nhau, vậy ta có V C 4 H 10 pư = 224-124=100lít Vậy thể tích C 4 H 10 chưa bị cracking là : 124-100=24lít BT VẬN DỤNG BT 4. Sau khi ozon hóa, thể tích của O 2 giảm đi 5ml. Hỏi có bao nhiêu ml O 3 được tạo thành. A. 7,5 ml C. 5ml B. 10 ml D. 15ml BT 5. Một hỗn hợp X gồm H 2 và N 2 . Tiến hành phản ứng tổng hợp NH 3 từ hỗn hợp X thì thu được hỗn hợp Y. Biết khối lượng trung bình của X và Y lần lượt là 7,2 và 7,826. Tính hiệu suất tổng hợp NH 3 . A. 60,6% C. 8,69 % B. 17,39% D. 20% BT 6 . Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có một nhóm chức. Chia X làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO 2 và H 2 O) lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H 2 SO 4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 2,16 gam và bình (2) có 7 gam kết tủa. - Phần 2: cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí H 2 (đktc) thu được là bao nhiêu. A. 0,224 lít C. 2,24 lít HoangTan2312 2 B. 0,56 lít D. 1,12 lít DẠNG 2: QUAN HỆ GIỮA CHẤT ĐẦU VÀ CHẤT CUỐI PP:Thường dạng bài này cho thì nó sẽ đi cả 1 quãng đường dài, nhưng trên quảng đường ấy đi rất suông sẻ < có nghĩa là không có số liệu nào> thì chúng ta chỉ cần quan tâm chất đầu và chất cuối VD1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,27 gam bột nhôm và 2,04 gam bột Al 2 O 3 trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Cho CO 2 dư tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa X 1 , nung X 1 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X 2 . Biết H = 100%. Khối lượng X 2 là: A. 2,04 gam B. 2,31 gam C. 2,55 gam D. 3,06 gam Phát hiện vấn đề : Quan sát bài toán, ta nhận ra rằng, cả quảng đường đi của hỗn hợp thì không có số liệu nào xuất hiện,nên chúng ta chỉ cần quan tâm chất đầu và chất cuối Giải quyết vấn đề: nAl=0.1mol nAl2O3=0.02mol ta có Al (0.01mol) -------  Al 2 O 3 (0.005mol) Al 2 O 3 (0.02mol)--  Al 2 O 3 (0.02mol) Vậy mX 2 =mAl 2 O 3 =(0.02+0.005)*102=2.55g=> Đáp án C BT VẬN DỤNG: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe 2 O 3 bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thấy thoát ra V lít H 2 (đktc) và thu được dung dịch B. Thêm từ từ NaOH đến dư vào dung dịch B. Kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28 gam chất rắn. V có giá trị là: A. 22,4 lít B. 16,8 lít C. 11,2 lít D. 5,6 lít Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn, khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 6,72 lít khí (đktc) và để lại một chất rắn A. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, sau đó thêm dung dịch NaOH dư được kết tủa B. Nung B ngoài không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn nặng 25,6g. Khối lượng của hỗn hợp X: A. 36,48g B. 37,42g C. 32,36g D. 34,52g DẠNG 3: THÊM SỐ LIỆU ĐỂ TÍNH TOÁN PP : Khi đề bài cho 1 bài toán, mà không cho bất kì số liệu nào, ví dụ như cho hh chất rất, hh chất khí mà bắt tính hiệu suất hay khối lượng thì chúng ta có thể cho số liệu vào để dễ tính toán, thường thì với khối lượng ta cho là 100g, với số mol hay thể tích ta cho là 1 mol VD: Nung hỗn hợp A gồm C a CO 3 v à CaSO 3 t ớ i ph ả n ứng ho à n t o à n đượ c c h ất r ắ n B c ó khố i l ượng b ằ ng 50,4% khố i l ượng c ủ a hỗn hợp A. Ch ất r ắ n A c ó % khố i l ượng h ai c h ất lầ n l ượ t là: A. 40% v à 60% B. 30% v à 70% C. 25% v à 75% D. 20% v à 80% Phát hiện vấn đề : Nung hỗn hợp mà không nói gì đến các số liệu, nhưng lại bắt chúng ta tìm % khối lượng của mỗi chất, nên ta cho số liệu vào đễ dễ tính toán Giải quyết vấn đề : Gọi khối lượng hỗn hợp ban đâu là 100g, vậy khối lượng chất ra B là 50.4g HoangTan2312 3 Gọi x,y lần lượt là số mol của C a CO 3 v à CaSO 3,ta có hệ pt sau 100x+120y=100g 56x+56y=50.4g Giải hệ ta được X=0.4mol Y=0.5mol m C a CO 3=0.4*100=40g=>% C a CO 3=(40/100)*100=40% m CaSO 3 = 100-40=60g=>60% BT VẬN DỤNG : BT 1 :Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Phần trăm khối lượng CuO và Fe 2 O 3 trong hỗn hợp lần lượt là A. 45,38% và 54,62% B. 50% và 50% C. 54,62% và 45,38% D. Không tính được Dạng 4: Tìm công thức phân tử của hợp chất vô cơ PP: Với dạng bài tập này, chúng ta có thể viết pt phản ứng để làm việc với nó, đó là đối với cách giải thông thường là như vậy, nhưng nó sẽ mất của chúng ta khoảng 1 đến 2 phút. Nhưng Tân thì không thích viết pt mà lại thích phân tích nguyên tô bên trong chất cần tìm, rồi tìm mối liên hệ giữa các phản ứng, hợp chất sau phản ứng Ví dụ 1:6,94 gam hỗn hợp Fe x O y và Al hòa tan trong 100 ml dung dịch H 2 SO 4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H 2 (đktc). Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. Fe x O y là: A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Không tìm được Phát hiện vấn đề : Ta thấy hỗn hợp ban đầu gồm có Fe x O y và Al , nếu viết pt thì lâu đấy, nhưng còn Tân thì phân tích xem bên trong hh ban đầu đó gồm những nguyên tố nào Giải quyết vấn đề : Hỗn hợp ban đầu gồm có các nguyên tố sau : Fe, O, Al.Thực chất muốn tìm hợp chất thì có xét tỉ lệ x/y của oxit sắt. Vẫy ta tìm số mol của từng chất nH 2 SO 4 =1.8*0.1=0.18mol nH 2 =0.672/22.4=0.03mol Nhìn qua bài toán, thì chỉ có Al sinh khí, vậy từ đó ta có thể suy ra được số mol Al 2Al + 3H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 Từ đó => nAl=0.02mol =>mAl=0.02*27=0.54g Cũng từ phân tích hệ số thì ta thấy ngay nH2SO4 phản ứng với Al bằng nH2 sinh ra nH 2 SO 4 =nH 2 =0.03mol vậy số mol H 2 SO 4 phản ứng với oxit là : 0.18-0.03=0.15mol Vì lượng axit lấy dư 20% nên nH2SO4 thực tế phản ứng với oxit là nH 2 SO 4 pư=(0.15*80)/100=0.12mol mFe x O y =6.94-0.54=6.4g HoangTan2312 4 Lại cũng từ phân tích hệ số ta thấy nH 2 SO 4 phản ứng với axit bằng nH 2 O sinh ra< tại sao lại quan tâm tới H 2 O ư! ,đơn giản là vì nó chứa O trong đó, mà ta cần có số mol của O và Fe mà ^^!> nH 2 SO 4 =nH 2 O=0.12mol=nO =>mO=0.12*16=1.92g =>mFe =6.4-1.92=4.48g =>nFe=0.08mol Vậy ta có x/y=0.08/0.12=2/3 Vậy oxit là Fe 2 O 3 Ví dụ 2: Hòa tan 2 gam sắt oxit cần 26,07 ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Công thức oxit sắt là: A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Không xác định được Phát hiện vấn đề : Cái này ta cũng phân tích nguyên tố ra, sau đó tìm các số liệu liệu quan tới các nguyên tố trên Giải quyết vấn đề nHCl=(26.07*1.05*10)/100=0.075mol =>nH 2 O=0.075/2=0.0375mol =>mO=0.0375*16=0.6mol =>mFe=2-0.6=1.4mol =>nFe=0.025mol Ta có tỉ lệ x/y=0.025/0.0375=2/3 Vậy công thức oxit là Fe 2 O 3 Giải quyết bài này, nếu thành thục rồi thì khoảng 20s ^^! Ví dụ 3 : Hòa tan hoàn toàn oxit Fe x O y bằng dd H 2 SO 4 đ,n vừa đủ thu được 2,24 l khí SO 2 . Cô cạn dd sau pu thu được 120 gam muối khan. Công thức của Fe x O y là: A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. tất cả đều sai. - Phát hiện vấn đề: Fe x O y pu với H 2 SO 4 tạo SO 2 nên nó phải là FeO hoặc Fe 3 O 4 . Quan sát hai oxit này ta thấy 1 mol mỗi oxit đều nhường 1 mol e. - Giải quyết vấn đề: Số mol e trao đổi = 0,1.2 = 0,2 mol, nFe 2 (SO4) 3 = 120/400 = 0,3 mol ---> nFe x O y = 0,3.2/x = 0,6/x.1 mol oxit nhường 1 mol e nên 0,6/x = 0,2 --> x = 3 --> Fe 3 O 4 BÀI TẬP VẬN DỤNG : BT 1:Cho 1 gam bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian, thấy khối lượng bột vượt quá 1,41 gam. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì oxit đó là: A. FeO B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. Không xác định được <các bạn tìm thêm bài tập về xác định cộng thức hợp chất vô cơ, nên nhớ đây chỉ là 1 cách trong nhiều cách xác định, tùy vào bài toán mà các bạn làm việc> DẠNG 5 : Xác định muối bằng cách định lượng các gốc Phương pháp: khối lượng muối = khối lượng cation + khối lượng anion Ví dụ 1 : Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp A gồm Fe 2 O 3 , MgO, ZnO bằng 300 ml dung dịch H 2 SO 4 HoangTan2312 5 0,1M (vừa đủ). Cô cạn cẩn thận dung dịch thu được sau phản ứng thì lượng muối sunfat thu được là: A. 5,15 gam B. 5,21 gam C. 5,51 gam D. 5,69 gam Phát hiện vấn đề : m muối =m SO4 2- + m kim loại mà ta thấy gốc SO 4 2- thay thế cho gốc O trong oxit để tạo muối, vậy ta tìm mO, m kim loại, m SO 4 2- Giải quyết vấn đề : nH 2 SO 4 =0.1*0.3=0.03mol từ phân tích hệ số mà ta thấy nH 2 SO 4 = nH 2 O vậy nH 2 O=nO=0.03mol=>mO=0.03*16=0.48g m kim loại= 2.81-0.48=2.33g nSO 4 2- =nH 2 SO 4 =0.03mol =>mSO 4 2- =0.03*96=2.88g =>mmuối=2.88+2.33=5.21g Trong vòng khoảng 30-40s nếu thành thục thì ít hơn, ta sẽ cho ra kết quả Về dạng toán này thì chỉ có thế, các bài tập tương tự như trên thôi ^^! BÀI TẬP VẬN DỤNG: Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500 ml axit H 2 SO 4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65) A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam. < ĐỀ ĐẠI HỌC 2007> Câu 29: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. < đề đại học năm 2008 mả đề 263> Câu 17. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp hai kim loại trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít khí H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 17,1 gam B. 13,55 gam C. 10,0 gam D. Không tính được Dạng 6 : Các bài tập có cách tính nhanh <do Tân tìm tòi ra hoặc học hỏi mà được> Ví dụ 1: ------------------------------------------------------- Một phôi bào Sắt có khối lượng m để lâu ngoài không khí bị oxi hóa thành hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 có khối lượng 12g. Cho A tan hoàn toàn trong HNO3 sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất (ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính m ----------------------------------------------------- Với dạng bài tập này, chúng ta thường sẽ quy đổi hỗn hợp trên về Fe2O, FeO. mFe= 0.7m hh + 5.6e cho vậy đối với bài trên ta có nNO=2.24/22.4=0.1mol =>số mol nhận =0.1*3=0.3mol Áp dụng công thưc ta có mFe=12*0.7+0.3*5.6=10.08g HoangTan2312 6 bài này làm trong 10-15s  Bài tập tương tự : Câu 29: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. < đề đại học năm 2008 mã đề 263> Câu 16. Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 và Fe dư. Hòa tan A vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO 3 thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Tính m và nồng độ mol/l của dung dịch HNO 3 A. 7,75 gam và 2M B. 7,75 gam và 3,2M C. 10,08 gam và 2M D. 10,08 gam và 3,2M Ví dụ 2 : Câu 44: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe 3+ /Fe 2+ đứng trước Ag + /Ag) A. 59,4. B. 64,8. C. 32,4. D. 54,0. < đề đại học năm 2008 mã đề 263> Phát hiện vấn đề : Thường bài tập này được gọi là khó, vì sao?. Nếu AgNO3 sau khi phản ứng dư thì nó sẽ đấy Fe 2+ lên Fe 3+ và kim loại Ag đẩy ra khỏi muối. Vậy tại sao chúng không dùng phương pháp bảo toàn e để đoán nhận ^^! nFe=0.1 Fe  Fe 2+ + 2e 0.1mol----  0.2mol nAl=0.1mol Al  Al 3+ +3e 0.1mol--  0.3mol Tổng số mol nhường là 0.2+0.3=0.5mol nAg + =0.55mol Ag + +1e  Ag 0.55mol  0.55mol Số mol nhận là 0.55mol Vậy thì AgNO3 dư Có nghĩa là số mol của AgNO3 =nAg =0.55mol m= 0.55*108=59.4g Ví dụ 3 : Câu 17: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag 2 O (hoặc AgNO 3 ) trong dung dịch NH 3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO 3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là A. C 3 H 7 CHO. B. HCHO. C. C 2 H 5 CHO. D. C 4 H 9 CHO <đề đại học năm 2008> Ta luôn có số mol andehit đơn chức luôn bằng ½ số mol Ag Riêng HCHO thì nó lấy 4Ag nên nó bằng 1/4mol Ag Vậy giải quyết bài toán như sau : nNO2=0.1mol HoangTan2312 7 theo bảo toàn electron ta có nAg=0.1mol <Tân không nói đoạn này, chắc ai cũng hiểu> Số mol andehit là : n=1/2*0.1=0.05mol =>M andehit =3.6/0.05=72 Đáp án là bao nhiu nhỉ, cách tính nhẩm như sau : 1C=30 2C=44 3C=58 4C=72 Nó liên tiếp nhau 14dvc ^^! Đây là đối với andehit nhé  Vậy đáp án là A ^^! BAI TẬP TƯỢNG TỰ : Câu 49. Một hỗn hợp gồm hai anđehit X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở (khác HCHO). Cho 1,02 gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thu được 4,32 gam Ag kim loại (hiệu suất 100%). Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là: A. HCHO, CH 3 CHO B. CH 3 CHO, C 2 H 5 CHO C. C 2 H 5 CHO, C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO, C 4 H 9 CHO Ví dụ 4 : Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H 2 (đktc). đ ốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,24 lít CO 2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là: A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH D. C 4 H 9 OH và C 5 H 11 OH Bài này giải như sau : Nhờ vào phân tích hệ số ta có n ancol =2*nH 2 =2.0.02=0.04mol lại có nCO2=0.1mol =>n tb =0.1/0.04=2.5 Câu 17. Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl 3 1M thu được 7,8 gam kết tủa keo. Nồng độ mol của dung dịch KOH là: A. 1,5 mol/l B. 3,5 mol/l C. 1,5 mol/l hoặc 3,5 mol/l D. 2 mol/l hoặc 3 mol/l Bài này giải như sau : Cũng nhờ phân tích hệ số ta có : TH1 : KOH vừa đủ Vậy n KOH =3nAl(OH) 3 =(7.8/78)*3=0.3mol =>Cm KOH =0.3/0.2=1.5mol/l TH2: KOH dư Ta có nKOH=3nAlCl 3 +nAl(OH) 3 =0.2*3+0.1=0.7mol =>V KOH =0.7/0.2=3.5mol/l Bài tập tương tự Câu 31. A, B là hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H 2 (đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là: A. CH 3 OH; C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH; C 3 H 7 OH C. C 3 H 7 OH ; C 4 H 9 OH D. C 4 H 9 OH; C 5 H 11 OH Câu 40. Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH 3 COOH, C 6 H 5 OH tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi phản ứng là HoangTan2312 8 A. 3,52 gam B. 6,45 gam C. 8,42 gam D. kết quả khác Câu 44. Cho 1,52 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 2,18 gam chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol là: A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH D. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH Dạng 7: Các phương pháp bảo toàn và ứng dụng Thật sự mà nói, tất cả các bài tập về hóa học nó đều tập trung về các phương pháp bào toàn, nhưng hóa học có cái hay là nó biến hóa khôn lường lắm, đôi lúc cũng bài tập đó nhưng giải rất nhiều cách . Tân chỉ dẫn chứng ra 1 số bt thôi, còn lại các bạn phải tự tìm tòi Bảo toàn nguyên tố Ví dụ 1 :Cho từ từ một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe và các oxit của Fe đun nóng thu được 64 gam Fe, khi đi ra sau PU tạo 40 gam kết tủa với dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính m. nCaCO 3 =40/100=0.4mol =>nCO 2 =0.4mol Thực tế CO đi qua hh trên lấy 1O để tạo ra CO 2 , vì thế ta có nO=nCO=nCO 2 =0.4mol =>mO=0.4*16=6.4g =>mhh=64+6.4=70.4g Đây là 1 dạng bài tập bảo toàn khối lượng Bảo toàn khối lượng : Ví dụ 2:Cho từ từ một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe và các oxit của Fe đun nóng thu được 64 gam Fe, khi đi ra sau PU tạo 40 gam kết tủa với dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính m. Từ bài tập trên Tân cũng giải theo cách tương tự như sau mCO+m=mFe+mCO2 mà mCO=0.4*28=11.2g =>m=0.4*44+64-11.2=70.4g > đáp án đúng  Ví dụ 3:Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc thu dược 111,2 g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mõi ete. Giải Theo ĐLBT khối lượng: mancol = m (ete) + mH2O ---> mH2O = m(ancol) - m(ete) = 132,5 - 111,2 = 21,6 g trong PU ete hóa thì: nete = nH2O = 21,6/18 = 1,2 mol ---> Số mol mỗi ete là 1,2/6 = 0,2 mol BT vận dựng : Câu 17. đ ể khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 cần vừa đủ 2,24 lít CO (đktc). Khối lượng Fe thu được là: A. 14,4 gam B. 16 gam C. 19,2 gam D. 20,8 gam Bảo toàn electron Ví dụ 7: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A,B có hóa trị không đổi, chúng đều không PU với nước và mạnh hơn Cu. / X tác dụng hoàn toàn với CuSO4 dư, lấy Cu thu được cho PU hoàn toàn với HNO3 dư thấy thoát ra 1,12 lit NO ở đktc. Nếu cho lượng X trên PU hoàn toàn với HNO3 thì thu được bao nhiêu lit N2 ở đktc. PP : Ta đọc đề thấy lượng Cu thoát ra rồi pư với HNO3 ở cả 2 trường hợp trên là như nhau, có nghĩa là số mol nhường cả 2 trường hợp trên là bằng nhau, vậy số mol nhận ccũng bằng nhau. HoangTan2312 9 Giải quyết vấn đề: nNO=0.05mol N +5 + 3e  N +2 0.15mol  0.05mol N +5 + 10e  N 2 0.15mol  0.015mol =>VN 2 =.015*22.4=0.336lít Phương pháp M trung bình Ví dụ 1 :Hòa tan 4,68 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A,B kế tiếp nhau trong nhóm II A vào dung dịch HCl dư thu được 1,12 l CO 2 (đktc). Xác định A,B. Giải Đặt M là nguyên tử khối trung bình của A,B: ---> nMCO 3 = nCO 2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol --->MCO 3 = 4,68/0,05 = 93,6 --> M = 33,6 Biện luận A < M = 33,6 < B --> A = 24, B = 40 : Mg,Ca Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 3,584lít CO 2 và 3,96 g H 2 O. Tính a và CTPT của hai ancol. Giải Gọi n là số C trung bình và x là tổng số mol. Từ PU đốt cháy : nCO 2 = nx = 3,584/22,4 = 0,16 mol nH 2 O = (n+1)x = 3,96/18 = 0,22 mol ---> x = 0,06 và n = 2,67 ---> a = (14n+18).x = 3,32 g Hai ancol là:C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Phương pháp ghép ẩn số: - Thực ra đây là một cách biện luận của PP đại số khi bài toán cho thiếu nhiều dữ kiện. Ví dụ 1. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức rồi dẫn toàn bộ SP qua bình 1 đựng H2SO4 và bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy bình 1 tăng 1,98 g và bình 2 có 8 g kết tủa. Tính a. Đặt công thức của 2 ancol là C n H 2n+1 OH và C m H 2m+1 OH và x, y là số mol tương ứng. ---> nCO2 = nx + my = 0,08 mol nH2O = (n + 1)x + (m + 1)y = 0,11 mol ---> nx + my + x + y = 0,11 ---> x + y = 0,03 mà: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y = 14(nx + my) + 18(x + y) = 14.0,08 + 18.0,03 = 1,66 g E. Phương pháp tăng, giảm khối lượng: Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 104,25 gam hh X gồm NaCl, NaI vào H2O được dd A. Sục Cl2 dư vào A. Kết thúc thí nghiệm cô cạn dd thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong X là: A. 29,25 gam B. 58,5 gam C. 17,55 gam D. 23,4 gam - Phát hiện vấn đề: Khi thay 1 mol NaI bằng 1 mol NaCl thì khối lượng muối giảm 127 - 35,5 = 91,5 gam. HoangTan2312 10 [...]... cho 4Ag, vì thế ta giải sử TH đầu tiên là HCHO và CH3CHO TH2: Nếu giải nghiệm sai chứng ta không có HCHO và tiếp tục đặt CTPT ra để giải tìm n trung bình Giải quyết vấn đề : Không viết pt phản ứng, nhẩm ngay như thế này luôn nAg=4.32/108=0.04mol nhh=1/2*0.04=0.02mol =>Mhh=1.02/0.02=51 =>14n+16=51=>n=2.5 => không có HCHO (loại TH1 ngay) Tại sao vậy nhỉ Bởi vì trong trắc nghiệm yêu cầu nhanh chóng và độ... giảm đi ½ số mol ban đầu Giải quyết vấn đề: nH2O=1.8/18=0.1mol=nCO2 =>giảm đi ½ thì nCO2=1/2*0.1=0.05mol=>V=0.05*22.4=1.12l => Đáp án là A ^^ Dạng BT đốt cháy chỉ bao quanh các ạng BT trên, nên các bạn tìm các BT khác để làm thêm Tân xin dừng phần này ở đây 3 Dạng bài tập về Este hóa, xà phòng hóa, phản ứng trung hòa axit * Phân lược về phương pháp giải : - Về phản ứng este hóa : Đây là phản ứng của... 2: Este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được một este đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là A 1,8 gam B 2,7 gam C 3,6 gam D Chưa xác định được Câu 11 Cho 3,38 gam hỗn hợp Y gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thoát ra 672 ml khí (đktc) Cô cạn dung dịch thì thu được hỗn hợp rắn Y Khối lượng Y là: A 3,61 gam B 4,04 gam C 4,70 gam D 4,76 gam PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG TOÁN HÓA HỮU... gam PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG TOÁN HÓA HỮU CƠ HoangTan2312 11 Lời đầu : Hôm nay tân mạo muội viết tiếp phương pháp giải nhanh các dạng toán hữu cơ để các bạn có thể hiểu rõ và nắm bắt dễ dàng hơn với hóa hữu cơ, 1 trong những phần quan trọng trong thi đại học và tốt nghiệp Dù kinh nghiệm ít ỏi và không phải giỏi giang gì, nhưng tinh thần chia sẻ là chính nên mong rằng tập tài liệu này sẽ giúp... khác( Đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, lí do tại sao sẽ hiểu ở ví dụ tiếp theo thôi ^^) Giải quyết vấn đề : Theo tỉ lệ 1:3 nên axit hết, ta tính theo axit Este là (CH3COO)3C3H5 mEste=1/3*0.15*218*80/100=13.08g Nhanh thôi đúng không, giải trắc nghiệm chúng ta đặc biệt quan tâm tới hệ số cân bằng, nhưng nhìn vào hóa trị của từng chất để quan sát ra tỉ lệ phản ứng Như thế làm thời gian làm việc ngắn hơn,... C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng HoangTan2312 13 80%) Giá trị của m là A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 2 Phản ứng đốt cháy của Andehit, Este, Ancol, Axit Cacboxylic *Phân lược về phương pháp giải : - Chúng ta so sánh số mol của CO2 và số mol của H2O để giải bài tập, về tỉ lệ số mol cũng như về so sánh số mol, các bạn tìm đọc trong sách... Tân nghĩ là nhanh nhất khi làm trắc nghiệm. Hay hơn cách giải BT như tự luận rất nhiều :D Ví dụ 2: Một este X (chỉ chứa C,H,O và một loại nhóm chức) có tỷ khối hơi của X đối với O2 bằng 3,125 Cho 20 gam X tác dụng với 0,3 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn C ông thức cấu tạo của X là: A CH3COOCH=CH-CH3 B C2H5COOCH=CH2 C CH2-CH=CH-COO-CH3 D.CH2=CH-COO-C2H5 BT giải như sau:Ngay... bắt Ta thấy số mol H 2O khi đốt cháy ancol bằng số mol CO2 khi đốt cháy andehit + số mol H2 cộng vào khi phản ứng với andehit Giải quyết vấn đề : nH2O=0.4+0.2=0.6 mol ^^ ( khoảng 10s  ) Các bạn thấy đó, nếu tìm ra cách giải quyết nhanh như thế này, sẽ rất thuận lợi trong việc giải bt dạng tương tự Mình rất mong các bạn sẽ phát huy tất cả những gì mình có khi làm bt để đạt hiệu quả cao nhất ^^ Bài 6... AgNO3/NH3 trong dung dịch dư thấy có 8,1 gam bạc kết tủa Hiệu suất quá trình oxi hóa etanol bằng: A 57.5% B 60% C 55.7% D 75% Phát hiện vấn đề :khi oxi hóa etanol bằng CuO thì tạo andehit CH 3CHO nên số mol CH3CHO bằng ½ số mol Ag sinh ra Giải quyết vấn đề : nAg=0.075mol =>nCH3CHO=1/2*0.075=0.0375mol nC2H5OH=3/46=0.065mol Chu ý trong hóa hữu cơ nên cân bằng theo số nguyên tố, tức trong TH này thì số mol andehit=số... ngay) Tại sao vậy nhỉ Bởi vì trong trắc nghiệm yêu cầu nhanh chóng và độ chính xác cao CHúng ta đừng mất thời gian chia trường hợp Mà xác định thử đoán 1 trong 2 TH và giải để loại TH kia ra Như thế thời gian giải sẽ nhanh hơn ^^ (BT này giải khoang 40-60s) Bài 5 : Trung hoà 8,2 g hỗn hợp gồm axit focmic và một axit đơn chức X cần dd chứa 0,15 mol NaOH Mặt khác khi 8,2 g hỗn hợp tác dụng với dd Ag2O/NH3 . D. 4,76 gam PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG TOÁN HÓA HỮU CƠ HoangTan2312 11 Lời đầu : Hôm nay tân mạo muội viết tiếp phương pháp giải nhanh các dạng. Dạng 7: Các phương pháp bảo toàn và ứng dụng Thật sự mà nói, tất cả các bài tập về hóa học nó đều tập trung về các phương pháp bào toàn, nhưng hóa học có
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa, Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa, Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa

Từ khóa liên quan