Ảnh hưởng của việc sử dụng Smartphone đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

70 159 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 17:57

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  ại Đ ho BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ̣c k h in ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG SMARTPHONE ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG tê ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ́H ́ uê Mã số: SV2017-01-21 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Trinh Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  Đ BÁO CÁO TỔNG KẾT ại ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ho ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG SMARTPHONE ̣c k ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG in ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ h tê Mã số: SV2017-01-21 ́H (Ký,và ghi rõ họ tên) Chủ nhiệm đề tài ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn (Ký,và ghi rõ họ tên) Huế, 11/2017 Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành báo cáo nghiên cứu cấp trường này, chúng em nhận giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân Trước hết nhóm nghiên cứu xin gửi lời cám ơn đến ban giám hiệu nhà trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế & Phát triển, người tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho nhóm hồn thành báo cáo Và đặc biệt nhóm xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Anh Quý - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ nhóm q trình nghiên cứu khoa học vừa qua ại Đ Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến bạn sinh viên tham gia khảo sát nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhóm hồn thành tốt kết nghiên cứu ho h in ̣c k Nhóm cố gắng đạt mục tiêu yêu cầu, nhiên thân người thiếu nhiều kiến thức, kỹ nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì nhóm chúng em mong q thầy chỉnh sửa, góp ý để báo cáo hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn ́H tê Nhóm nghiên cứu ́ uê Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thơng tin chung 1.1 Tên đề tài: Ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-01-21 Đ 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Trinh ại 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ho 1.5 Thời gian thực hiện: 01/2017 – 12/2017 ̣c k Mục tiêu nghiên cứu in 2.1 Mục tiêu tổng quát h Tìm hiểu việc sử dụng ảnh hưởng tích cực, tiêu cực Smartphone đến kết học tập sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế, từ nêu đề xuất cho việc sử dụng Smartphone mang lại kết học tập tốt ́H tê 2.2 Mục tiêu cụ thể ́ uê - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu ảnh hưởng Smartphone đến kết học tập sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế - Đánh giá mức độ ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên - Đề xuất giải pháp để sử dụng Smartphone có hiệu học tập Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) Đề tài nghiên cứu trường ĐH Kinh tế Huế Các kết nghiên cứu thu (nêu vắn tắt kết ứng với nội dung nghiên cứu, gồm thông tin, số liệu đánh giá) Nghiên cứu “ Ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế” kết sau: Đại học Kinh tế Huế - Có 16.3% sinh viên sử dụng Smartphone học với mục đích học tập, 83.7% sinh viên sử dụng Smartphone cho mục đích khác (nghe nhạc, xem phim, lướt web, đọc tin tức, chiếm phần lớn lên facebook) số với tổng số sinh viên trả lời 196 sinh viên - Có 62.9% sinh viên sử dụng Smartphone ảnh hưởng tích cực đến việc học tập, 22.7% sinh viên trả lời sử dụng Smartphone ảnh hưởng tiêu cực đến học tập, 14.4% sinh viên sử dụng Smartphone vừa ảnh hưởng tích cực, vừa tiêu cực đến học tập - Có 84.7% sinh viên sử dụng cho mục đích học tập, 89.8% sinh viên sử dụng cho mục đích giao tiếp, 77% sử dụng cho mục đích giải trí 25.5% sử dụng cho mục đích thể thân ại Đ - Mức độ sử dụng cho mục đích giải trí thường xuyên (46.4%), giao tiếp thường xuyên (46.9%) thường xuyên cao nhất, sử dụng cho mục đích học tập mức độ (chiếm 52.5%) ̣c k ho - Có 92.3% sinh viên có sử dụng phần mềm hỗ trợ học tập, thời gian sử dụng ngày sinh viên từ 3-5h chiếm nhiều (51.6%), thời gian lướt mạng xã hội từ 1-3h chiếm nhiều (40.3%) in - Kết học tập < 2.0 chiếm 13.8%, từ 2-2.49 chiếm tỷ lệ 34.2%, từ 2.5-3.19 chiếm tỷ lệ 45.4%, ĐTB học tập >3.2 chiếm 6.6% h - Có thể thấy phần lớn sinh viên trường Kinh tế sử dụng Smartphone học cho mục đích khác ngồi học tập nhiều Tỷ lệ sinh viên trường ta sử dụng cho mục đích giao tiếp cao Tỷ lệ sinh viên có sử dụng phần mềm học tập cao thời gian lướt mạng xã hội (1-3h) chiếm hết quỹ thời gian sử dụng Smartphone bạn (3-5h) ́H tê ́ uê - Trong 196 sinh viên trả lời có 73% sinh viên cho họ sử dụng Smartphone có hiệu quả, 27% lại sử dụng khơng hiệu Cũng có tới 61.7% sinh viên cho biết họ sử dụng smartphone ảnh hưởng đến kết học tập Qua nghiên cứu, nhóm nhận thấy số nguyên nhân dẫn tới kết học tập giảm sút hay tốt lên sử dụng điện thoại là: bạn sử dụng Smartphone cho mục đích khác ngồi mục đích học tập cao, cài đặt phần mềm hỗ trợ nhiều thời gian sử dụng lại ít, sử dụng thời gian để lướt mạng xã hội nhiều quỹ thời gian sử dụng smartphone ngày bạn khiến cho kết học tập khơng có chiều hướng cải thiện giảm sút Đại học Kinh tế Huế Các sản phẩm đề tài (nếu có) - Báo cáo tổng kết - Báo cáo tóm tắt Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: -Áp dụng kiến thức học vào nghiên cứu khoa học -Biết cách viết thực đề tài nghiên cứu khoa học Ngày …… tháng … năm 20… Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ Mục lục Danh mục bảng biểu i Danh mục biểu đồ ii Danh mục hình vẽ iii PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đ 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ại 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ho 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu ̣c k 1.5.1.1 Số liệu thứ cấp h in 1.5.1.2 Số liệu sơ cấp .2 1.5.2 Phương pháp phân tích 1.5.2.1 Thống kê mô tả .3 tê 1.5.2.2 Phương pháp định lượng dùng mơ hình phân tích xử lý SPSS ́H 1.5.2.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 1.5.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá mơ hình EFA ́ uê 1.5.2.2.3 Phương pháp sử dụng thang đo Likert .4 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cở sở lý luận vấn đề ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên .5 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển điện thoại thông minh (Smartphone) 1.1.2 Một số khái niệm Smartphone .6 1.1.3 Các nghiên cứu nước liên quan đến nghiên cứu 1.1.3.1 Các nghiên cứu nước 1.1.3.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Cở sở thực tiễn vấn đề ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên .9 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ 1.2.1 Thực tiễn sử dụng Smarttphone giới 1.2.2 Thực tiễn sử dụng Smartphone Việt Nam .11 1.2.1 Thực tiễn sử dụng Smartphone sinh viên Việt Nam 12 CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG SMARTPHONE ĐỐI VỚI VIỆC HỌC CỦA SINH VIÊN TƯỜNG ĐH KINH TẾ HUẾ 15 2.1 Giới thiệu tổng quan trường Đại học Kinh tế Huế .15 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 2.1.2 Sứ mệnh, tầm nhìn trường Đại học Kinh Tế Huế 15 2.2 Tổng quan sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế 16 2.3 Một số thông tin mẫu nghiên cứu .16 2.3.1 Cách chọn mẫu 16 Đ 2.3.2 Thông tin mẫu 17 ại 2.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế 18 ho ̣c k 2.4.1 Đánh giá sinh viên việc sử dụng Smartphone cho mục đích học tập mục đích khác học 18 2.4.2 Đánh giá sinh viên tính tích cực tiêu cực việc sử dụng in Smartphone sinh viên .19 h 2.4.3 Mục đích sử dụng smartphone sinh viên 20 2.4.4 Mức độ sử dụng Smartphone sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế .21 tê 2.4.4.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha .21 ́H 2.4.4.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA .25 ́ uê 2.4.4.3 Mức độ sử dụng Smartphone cho mục đích sinh viên 26 2.4.4.3.1 Mức độ sử dụng cho mục đích học tập 26 2.4.4.3.2 Mức độ sử dụng cho mục đích giao tiếp giải trí 28 2.4.5 So sánh thời gian sử dụng Smartphone với kết học tập .30 2.4.6 Những tác động việc sử dụng Smartphone đến kết học tập 31 2.4.7 Đánh giá sinh viên ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập 34 2.4.8 Nguyên nhân dẫn tới kết học tập giảm sút hay tốt lên sử dụng điện thoại 36 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN SỬ DỤNG SMARTPHONE ĐẠT KẾT QUẢ TỐT TRONG HỌC TẬP 38 3.1 Các giải pháp nâng cao hiểu biết, ý thức cho sinh viên tác hại lợi ích việc sử dụng smartphone .38 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ 3.2 Các giải pháp giúp sinh viên sử dụng smartphone đạt kết tốt học tập 39 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 Kết luận 40 Kiến nghị 40 2.1 Kiến nghị phía bạn sinh viên 40 2.2 Kiến nghị phía nhà trường .41 2.3 Kiến nghị quan quản lý 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 Phụ lục Phụ lục Phụ lục ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tỷ lệ hành động sử dụng Smartphone sinh viên theo nghiên cứu Eserinune McCarty Mojaye (2005) Bảng 2.1: Tổng quan sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế 16 Bảng 2.2: Cơ cấu vấn khóa học 18 Bảng 2.3: Việc sử dụng Smartphone cho mục đích học tập mục đích khác học 19 Bảng 2.4: Đánh giá sinh viên tính tích cực, tiêu cực việc sử dụng Đ Smartphone đến kết học tập 19 ại Bảng 2.5: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm biến 24 Bảng 2.6 : KMO and Bartlett's Test 25 ho Bảng 2.7: Tổng phương sai giải thích (Total Variance Explained) .25 ̣c k Bảng 2.8: Giá trị trung bình tần suất sử dụng Smartphone mục đích học tập 26 Bảng 2.9: Mức độ sử dụng Smartphone cho mục đích học tập 27 in Bảng 2.10: Trị trung bình tần suất sử dụng Smartphone cho mục đích giao tiếp h giải trí 28 tê Bảng 2.11: Mức độ sử dụng Smartphone cho mục đích giao tiếp giải trí 29 ́H Bảng 2.12: So sánh thời gian sử dụng Smartphone với kết học tập .30 ́ uê Bảng 2.13: Các tiêu có tác động đến kết học tập 32 Bảng 2.14: Kết học tập trung bình qua kỳ 33 Bảng 2.15: Đánh giá sinh viên việc sử dụng Smartphone 34 Nhóm nghiên cứu lớp K48 KDNN i Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ PHỤ LỤC Phụ lục 1:Bảng câu hỏi điều tra Mã số phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ VIỆC SỬ DỤNG SMARTPHONE CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ HUẾ ại Đ Trong sống xã hội tượng sử dụng Smartphone giới trẻ nới chung sinh viên trường đại học Kinh Tế Huế nói riêng khơng xa lạ với Đây vấn đề phổ biến chúng ta, việc sử dụng Smartphone sinh viên hồn tồn khơng phải thói quen xấu khơng biết sử dụng cách hợp lý dẫn đến nhiều tình trạng xấu cho thân sinh viên, gia đình xã hội Để thực nghiên cứu vấn đề cần quan tâm đưa giải pháp hiệu quả, nhóm xin bạn trả lời giúp câu hỏi cách trung thực, khách quan tương đối xác với thân ho in ̣c k Ghi chú: Những thông tin bạn cung cấp sử dụng với mục đích nghiên cứu giữ bí mật thơng tin cá nhân Phần trả lời câu hỏi h Đánh dấu “X” vào ô câu trả lời bạn: ́H ☐ Nam tê 1, Bạn nam hay nữ? ☐ Nữ ́ uê 2, Bạn sinh viên năm mấy? ☐ Năm ☐ Năm ☐ Năm ☐ Năm 3, Bạn có sử dụng smartphone hay khơng? ☐ Có ☐ Khơng Nếu có, trả lời câu hỏi tiếp theo: 4, Bạn dùng smartphone rồi? ☐ Dưới năm Nhóm nghiên cứu lớp K48 KDNN ☐ 2-3 năm Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ ☐ 1-2 năm ☐ năm 5, Mỗi ngày bạn dành thời gian cho việc dử dụng smartphone mình? ☐ Dưới 1h ☐ 3h-5h ☐ 1h-3h ☐ Trên 5h 6, Bạn có dùng phần mềm phục vụ việc học smartphone bạn khơng? ☐ Có ☐ Khơng 7, Bạn sử dụng smartphone với mục đích gì? ☐ Giao tiếp ại ☐ Giải trí Đ ☐ Học tập ☐ Thể thân ho ☐ Khác: ̣c k Đọc phần thích sau trả lời câu hỏi đến câu hỏi 10 Thường xuyên (3h-5h/ngày); h in Không bao giờ; Hiếm (5h/ngày) ́H tê Thỉnh thoảng (1h-3h/ngày); 8, Mức độ sử dụng smartphone bạn cho mục đích học tập nào? ☐ ́ uê ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tìm kiếm tài liệu học tập ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tra từ điển ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Thu âm giảng lớp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sử dụng ứng dụng hỗ trợ học tập smartphone Theo dõi kết học tập website trường Nhóm nghiên cứu lớp K48 KDNN Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ 9, Mức độ sử dụng smartphone bạn cho mục đích giao tiếp nào? Liên lạc ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Chat với người thân, bạn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ bè qua mạng xã hội Kết bạn mạng xã hội 10, Mức độ sử dụng smartphone bạn cho mục đích giải trí nào? ại Chơi game ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Xem phim ☐ ☐ ́H tê ☐ h Đọc truyện in ̣c k 3.Chụp ảnh, quay video ho Nghe nhạc Đ Lướt web ́ uê 11, Trong thời gian học lớp, bạn có dùng smartphone ngồi mục đích học tập khơng? ☐ Có ☐ Khơng 12, Bạn dùng smartphone học lớp cho mục đích nào? ☐ Giải trí ☐ Liên lạc ☐ Lướt mạng xã hội ☐ Học tập ☐ Khác: ☐ Thể thân 13, Điểm trung bình bạn qua năm bao nhiêu? Năm 1: Nhóm nghiên cứu lớp K48 KDNN Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ Năm 2: Năm 3: Năm 4: 14, Thời gian bạn lướt trang mạng xã hội bao lâu? ☐ Dưới 1h ☐ 3h đến 5h ☐ 1h đến 3h ☐ Trên 5h 15, Bạn nghĩ cho phép dùng smartphone lớp học? Đ ại ho 16, Bạn nghĩ nhà trường quy định cấm sử dụng smartphone học? ̣c k in h 17, Theo bạn, smartphone ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến kết học tập bạn? tê ☐ Vừa tiêu cực vừa tích cực ́H ☐ Tích cực ☐ Tiêu cực ́ 18, Bạn nghĩ khơng sử dụng smartphone bao lâu? ☐ Dưới 12h ☐ 24h - 48h ☐ 12h - 24h ☐ Trên ngày 19, Cá nhân bạn có nghĩ smartphone ảnh hưởng lớn đến kết học tập mình? ☐ Có ☐ Khơng 20, Cá nhân bạn có thực nghĩ sử dụng smartphone có hiệu khơng? ☐ Có Nhóm nghiên cứu lớp K48 KDNN Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: Th.S LÊ ANH QUÝ ☐ Không Cảm ơn câu trả lời bạn! Phụ lục gioi tinh doi tuong dieu tra Valid Frequency 110 Percent 56.1 Valid Percent 56.1 Cumulative Percent 56.1 nam 86 43.9 43.9 100.0 Total 196 100.0 100.0 nu ại Đ ho la sinh vien khoa nao truong Percent 5.6 Valid Percent 5.6 Cumulative Percent 5.6 khoa 49 56 28.6 28.6 34.2 Valid in ̣c k khoa 50 Frequency 11 khoa 48 49.0 49.0 83.2 33 16.8 16.8 100.0 196 100.0 100.0 h khoa 47 96 Total ́H tê $M Frequencies mucdich a ́ uê Responses N 166 Percent 30.6% Percent of Cases 84.7% giao tiep 176 32.4% 89.8% giai tri 151 27.8% 77.0% 50 9.2% 25.5% 543 100.0% 277.0% hoc tap the hien ban than Total a Group thoi gian su dung smartphone moi Valid Frequency Percent 1.5 Valid Percent 1.5 Cumulative Percent 1.5 1-3 h 48 24.5 24.5 26.0 3-5 h 101 51.5 51.5 77.6 5 h 44 22.4 22.4 Total 196 100.0 100.0 100.0 phan mem phuc vu hoc tap tren smartphone Valid Đ Valid Frequency 181 Percent 92.3 Valid Percent 92.3 Cumulative Percent 92.3 khong 15 7.7 7.7 100.0 Total 196 100.0 100.0 co thoi gian da su dung smartphone Valid Frequency Percent Percent 3 nam Cumulative Percent 3.6 9.2 9.2 12.8 43 21.9 21.9 34.7 65.3 65.3 100.0 100.0 100.0 ̣c k ho 18 su dung smartphone ngoai muc dich hoc tap gio hoc in co Total 196 16.3 16.3 100.0 100.0 Cumulative Percent 83.7 100.0 ́H 32 Valid Percent 83.7 tê khong Percent 83.7 h Valid Frequency 164 ́ uê thoi gian luot cac trang mang xa hoi Valid 5h/ngay 33 16.8 16.8 100.0 196 100.0 100.0 Total Thoi gian co the khong su dung smartphone Valid 48h 46 23.5 23.5 100.0 Total 196 100.0 100.0 Anh huong viec su dung smartphone den ket qua hoc tap Valid tich cuc Frequency 117 Percent 59.7 Valid Percent 59.7 Cumulative Percent 59.7 tieu cuc 43 21.9 21.9 81.6 vua tich cuc vua tieu cuc 36 18.4 18.4 100.0 196 100.0 100.0 Total Đ Su dung smartphone co hieu qua hay khong ại Percent 73.0 Valid Percent 73.0 Cumulative Percent 73.0 khong 53 27.0 27.0 100.0 Total 196 100.0 100.0 co in ̣c k ho Valid Frequency 143 muc su dung ung dung hoc tap tren smartphone X1 Percent 8.2 Valid Percent 8.2 Cumulative Percent 8.2 103 52.6 52.6 60.7 66 33.7 33.7 94.4 11 5.6 196 100.0 h Frequency 16 ́H ́ uê hiem (5h/ngay) Total tê Valid 5.6 100.0 100.0 muc su dung cho muc dich theo doi ket qua hoc tap tren website truong X2 Valid hiem (5h/ngay) Total 21 10.7 10.7 196 100.0 100.0 100.0 muc su dung smartphone de tim kiem tai lieu hoc tap X3 Valid Percent 9.7 Valid Percent 9.7 Cumulative Percent 9.7 63 32.1 32.1 41.8 89 45.4 45.4 87.2 25 12.8 12.8 100.0 196 100.0 100.0 ại Đ hiem (5h/ngay) Total Frequency 19 su dung smartphone co anh huong den ket qua hoc tap khong ho Valid Frequenc y 121 co Total Valid Percent 61.7 Cumulative Percent 61.7 75 38.3 38.3 100.0 196 100.0 100.0 in ̣c k khong Percent 61.7 h muc su dung smartphone de tra tu dien X4 Valid Frequency Percent Percent khong bao 1.0 1.0 gio hiem 25 12.8 12.8 (5h/ngay) Total 196 100.0 100.0 ́H tê Valid Cumulative Percent 1.0 13.8 ́ uê 47.4 88.3 100.0 muc su dung smartphone de lien lac Y1 Valid khong bao gio hiem (5h/ngay) Total 92 46.9 46.9 65.3 68 34.7 34.7 100.0 196 100.0 100.0 muc su dung smartphone de chat voi nguoi than, ban be qua mang xa hoi Y2 Valid khong bao gio Frequency Percent 1.5 Valid Percent 1.5 Cumulative Percent 1.5 3.6 3.6 5.1 49 25.0 25.0 30.1 81 41.3 41.3 71.4 56 28.6 28.6 100.0 196 100.0 100.0 ại Đ hiem (5h/ngay) Total ̣c k ho muc su dung smartphone de ket ban tren mang xa hoi Y3 Valid Percent 1.0 Cumulative Percent 1.0 hiem (>1h/ngay) 16 8.2 8.2 9.2 thinh thoang (1h-3h/ngay) 69 35.2 35.2 44.4 thuong xuyen (3h-5h/ngay) 73 37.2 37.2 81.6 rat thuong xuyen (>5h/ngay) 36 18.4 18.4 100.0 196 100.0 khong bao gio h Percent 1.0 ́H in Valid Frequency tê ́ uê Total 100.0 muc su dung smartphone de luot web Z1 Valid Frequency Percent 1.5 Valid Percent 1.5 Cumulative Percent 1.5 thinh thoang (1h-3h/ngay) 38 19.4 19.4 20.9 thuong xuyen (3h-5h/ngay) 91 46.4 46.4 67.3 hiem (5h/ngay) Total 64 32.7 32.7 196 100.0 100.0 100.0 muc su dung smartphone de nghe nhac Z2 Valid Percent 2.6 Valid Percent 2.6 Cumulative Percent 2.6 35 17.9 17.9 20.4 101 51.5 51.5 71.9 55 28.1 28.1 100.0 196 100.0 100.0 ại Đ hiem (5h/ngay) Total Frequency Percent 1.0 Valid Percent 1.0 Cumulative Percent 1.0 18 9.2 9.2 10.2 33.7 33.7 43.9 38.8 82.7 100.0 ̣c k Valid Frequency ́H ho muc su dung smartphone de chup anh, quay video Z3 khong bao gio in hiem (5h/ngay) Total 34 17.3 196 100.0 17.3 ́ uê thuong xuyen (3h-5h/ngay) 100.0 muc su dung smartphone de choi game Z4 Valid Frequency 13 Percent 6.6 Valid Percent 6.6 Cumulative Percent 6.6 hiem (5h/ngay) Total Valid 20 10.2 10.2 196 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.0 13.3 50.5 88.3 Đ muc su dung smartphone de xem phim Z5 Valid Frequency Percent Percent khong bao gio 1.0 1.0 hiem 24 12.2 12.2 (5h/ngay) Total 196 100.0 100.0 100.0 ại 100.0 ̣c k ho muc su dung smartphone de doc truyen Z6 Percent 15.3 Valid Percent 15.3 Cumulative Percent 15.3 57 29.1 29.1 44.4 thinh thoang (1h-3h/ngay) 69 35.2 35.2 79.6 thuong xuyen (3h-5h/ngay) 26 13.3 13.3 rat thuong xuyen (>5h/ngay) Total 14 ́H 92.9 7.1 7.1 100.0 196 100.0 khong bao gio h hiem (= 3,2 6 h 11 25 44 27 67 89 13 196 Total ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Nhóm nghiên cứu lớp K48 KDNN ... nghiên cứu ảnh hưởng Smartphone đến kết học tập sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế - Đánh giá mức độ ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên - Đề xuất giải pháp để sử dụng Smartphone. .. cứu “ Ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế kết sau: Đại học Kinh tế Huế - Có 16.3% sinh viên sử dụng Smartphone học với mục đích học tập, ... cứu ảnh hưởng việc sử dụng Smartphone đến kết học tập sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế h in 2.4.1 Đánh giá sinh viên việc sử dụng Smartphone cho mục đích học tập mục đích khác học ́H tê Việc sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của việc sử dụng Smartphone đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế, Ảnh hưởng của việc sử dụng Smartphone đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

Từ khóa liên quan