Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

143 176 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 10:07

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng.Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ===== o0o ===== NGUYỄN HẠNH TRANG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ===== o0o ===== NGUYỄN HẠNH TRANG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHUN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ : 60 34 03 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN PHÚ GIANG HÀ NỘI – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết luận văn trung thực, nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày… tháng …năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hạnh Trang i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết luận văn trung thực, nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hạnh Trang ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tập thể cán khoa sau đại học, giảng viên trường Đại Học Thương Mại truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc, phòng ban cán công nhân viên Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho khảo sát nghiên cứu thực tế để hoàn thành luận văn Đặc biệt, Tơi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS,TS Nguyễn Phú Giang, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn “Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng” Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Hạnh Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .4 Phương pháp nghiên cứu .5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .8 1.1 Một số vấn đề lý thuyết doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh thu 1.1.2 Khái niệm phân loại chi phí 11 1.1.3 Kết kinh doanh 16 1.2 Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp 17 1.2.1 Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 17 1.2.2 Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh theo quy định chế độ kế tốn Việt Nam (Thơng 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 28 iv 1.3 Kế toán doanh thu, chi phí, kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế hệ thống kế toán số quốc gia giới 39 1.3.1 Kế tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế 39 1.3.2 Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh theo hệ thống kế toán số quốc gia giới 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 52 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 52 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 52 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 53 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 56 2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng .64 2.2.1 Kế toán doanh thu 64 2.2.2 Kế toán chi phí kinh doanh 72 2.2.3 Kế toán kết kinh doanh .85 2.3 Đánh giá thực trạng doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng .86 2.3.1 Đánh giá chung .86 2.3.2 Đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 v CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG .95 3.1 Quan điểm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 95 3.1.1 Những yêu cầu hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết qủa kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng .95 3.1.2 Ngun tắc việc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 95 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng 96 3.2.1 Hoàn thiện phân loại quản lý doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 96 3.2.2 Hoàn thiện vận dụng hệ thống tài khoản hạch toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 98 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống sổ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 103 3.3 Một số điều kiện để hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 106 3.3.1 Đối với nhà nước quan chức 106 3.3.2 Đối với thân Cơng ty Cổ phần vấn Xây dựng Cơng trình vật liệu xây dựng 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 13 Đơn vị: Công ty CP vấn XD Công trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Diễn giải Ngày Số B C 13/10 13/10 0000685 15/10 15/10 0000686 03/11 03/11 0000691 05/11 05/11 0000692 18/11 18/11 0000708 … 30/11 30/11 07/12 07/12 12/12 12/12 15/12 15/12 D Xuất bán Sàn gỗ Sàn gỗ Thaigold 2936 Cung cấp v.liệu lượng tái chế Cung cấp vật liệu xây dựng Cung cấp vật liệu xây dựng Xuất bán Sàn gỗ Sàn gỗ Thaigold 2936 Xuất bán Sàn gỗ 0000721 Thaigold NPV8901 Xuất bán Sàn gỗ Sàn 0000723 gỗ Thaigold 2936 Cung cấp vật liệu xây 0000724 dựng Cung cấp v.liệu 0000731 lượng tái chế Nhật ký chung Trang STT sổ dòng E G Số hiệu TK đối ứng H Số tiền Nợ 1311 52.049.561 1311 92.472.000 1121 252.450.000 1311 124.340.000 1121 54.432.000 …… ……… 1311 1.891.963.637 1121 21.435.000 1311 124.750.000 1311 73.000.000 … 29/12 29/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Xuất bán Sàn gỗ 0000740 Thaigold NPV8901 Cung cấp v.liệu 0000742 lượng tái chế Kết chuyển giảm giá PKT hàng bán Kết chuyển doanh thu PKT Quý …… 1121 48.486.000 1311 76.932.000 521 56.758.909 911 38.611.456.276 Tổng phát sinh nợ: 38.668.215.185 Tổng phát sinh có: 38.668.215.185 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, họ tên) ……… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 14 Đơn vị: Cơng ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Số Ngày Nhật ký Chứng từ tháng Diễn giải chung ghi sổ A hiệu TK Số tiền đối ứng Ngày Số B C 29/10 29/10 BC 22 29/10 29/10 BC 24 31/10 31/10 BC 26 31/10 31/10 BC 29 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 27/12 27/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Trang STT D Lãi tiền gửi ngân hàng đầu T10 Lãi tiền gửi ngân hàng ngoại thương T10 Lãi tiền gửi ngân hàng công thương T10 Lãi tiền gửi ngân hàng nông nghiệp T10 Lãi tiền gửi ngân hàng đầu BC 24 T11 Lãi tiền gửi ngân hàng BC 26 ngoại thương T11 Lãi tiền gửi ngân hàng BC 27 nông nghiệp T11 BC Lãi tiền gửi ngân hàng TN23 công thương T11 Lãi tiền gửi ngân hàng đầu BC 26 T12 Lãi tiền gửi ngân hàng nông BC 31 nghiệp T12 Lãi tiền gửi ngân hàng ngoại BC 32 thương T12 Lãi tiền gửi ngân hàng cơng BC 33 thương T12 sổ E dòng G H Nợ 1121 700.080 1121 2.908.800 1121 1.767.130 1121 2.589.000 1121 1.193.100 1121 4.285.200 1121 236.000 1121 2.228.410 1121 437.670 1121 244.000 1121 3.591.080 1121 4.142.360 31/12 31/12 BC Lãi tiền gửi ngoại tệ năm 1122 TN34 2017 K/c doanh thu hoạt động tài 31/12 31/12 PKT Quý 911 56.520 24.379.350 Tổng phát sinh nợ: 24.379.350 Tổng phát sinh có: 24.379.350 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 15 Đơn vị: Cơng ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 711 - Thu nhập khác Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Số Ngày Nhật ký Chứng từ tháng chung Diễn giải ghi sổ A 16/10 07/11 16/11 06/12 hiệu TK Số tiền đối ứng Trang STT Ngày Số B 16/10 07/11 16/11 06/12 C PT10/10 PT7/11 PT14/11 PT2/12 20/12 20/12 HD000738 25/12 25/12 PT 13/12 29/12 29/12 PT 23/12 31/12 31/12 PKT D Thu tiền bồi thường Thu tiền KP đào tạo nghề Thu tiền bồi thường Thu tiền KP đào tạo nghề Nhượng bán TSCĐ - Ơtơ Toyota sổ dòng E G chỗ Thu tiền bồi thường Thu tiền KP đào tạo nghề K/chuyển thu nhập khác Quý H 1111 1111 1111 1111 (Ký, họ tên) 3.131.000 2.000.000 869.000 2.000.000 1121 381.818.182 1111 1111 911 5.000.000 2.000.000 396.818.182 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Số dư cuối kỳ: Người ghi sổ Nợ Kế toán trưởng 396.818.182 396.818.182 Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Ngày 31 tháng 12 năm 2017 PHỤ LỤC 16 Đơn vị: Cơng ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Ngày Nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Trang STT sổ dòng Số A B C D Xuất bán Sàn 13/10 13/10 0000685 gỗ Sàn gỗ E G Số tiền Nợ H 1311 44.242.157 1311 78.601.200 Thaigold 2936 Cung cấp 15/10 15/10 0000686 v.liệu 03/11 03/11 0000691 05/11 05/11 0000692 18/11 18/11 30/11 30/11 lượng tái chế Cung cấp vật 155 214.582.500 155 105.689.000 0000708 gỗ Sàn gỗ 156 536.808.000 Thaigold2936 Xuất bán Sàn 0000721 gỗ Thaigold 156 1.6098.169.091 156 18.219.750 155 106.037.500 155 62.050.000 … 156 …………… 41.213.100 liệu xây dựng Cung cấp vật liệu xây dựng Xuất bán Sàn NPV8901 Xuất bán Sàn 07/12 07/12 0000723 gỗ Sàn gỗ Thaigold2936 Cung cấp vật 12/12 12/12 0000724 15/12 15/12 0000731 v.liệu … 29/12 liệu xây dựng Cung cấp lượng tái chế 29/12 0000740 Xuất bán Sàn gỗ Thaigold NPV8901 Cung cấp 31/12 31/12 31/12 0000742 v.liệu 31/12 PKT Người ghi sổ 155 lượng tái chế Kết chuyển giá vốn Quý 65.392.200 911 33.989.871.439 Tổng phát sinh nợ: 33.989.871.439 Tổng phát sinh có: 33.989.871.439 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 17 Đơn vị: Công ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Số tiền Ngày Số A B C D Thanh tốn tiền cơng 14/10 14/10 PC09/10 bốc hàng hố Thanh toán tiền tiếp 20/10 20/10 PC11/10 khách 10/11 10/11 PKT CN18 24/11 24/11 PC15/11 … … … 30/11 30/11 PC22/11 13/12 13/12 PC15/12 21/12 21/12 PKT4 22/12 22/12 PC34/12 22/12 22/12 PKT5 24/12 24/12 PC36/12 24/12 24/12 PKT7 26/12 26/12 PC38/12 28/12 28/12 PC40/12 01/12 01/12 PC01/12 29/12 29/12 PKT 13 Cước vận chuyển sản phẩm tháng 10/2017 Thanh toán tiền cơng bốc hàng hố …………………… Thanh tốn tiền tiếp khách Cơng ty TNHH Hợp Thành Thanh tốn tiền cơng bốc xếp thành phẩm Thah tốn tiền cơng tác tiếp khách Cơng ty TNHH MTV khí Hà Nội Thanh toán tiền tiếp khách Thah toán tiền tiếp khách Showroom Sàn gỗ Thanh tốn tiền tiếp Cơng ty Cổ phần đầu du lịch Hà Nội Thah toán tiền tiếp khách Công ty vật tổng hợp Thanh Hóa Thanh tốn tiền giao v.liệu lượng tái chế Nghệ An Thah toán tiền tiếp khách Thanh toán tiền tiếp khách Thanh tốn tiền chi phí giao nhận sản phẩm Ninh Bình Trang STT sổ dòng E G Nợ H 1111 3.514.480 1111 1.100.000 3311 161.957.675 1111 … 6.314.480 …………… 1111 7.250.000 1111 9.265.760 141 2.720.454 1111 510.000 141 4.250.000 1111 4.500.000 141 5.438.182 1111 1.560.000 1111 4.300.000 1111 3.581.818 141 480.000 31/12 31/12 PKT CN22 31/12 31/12 PKT Thanh toán tiền cưới vận chuyển sản phẩm T11 Kết chuyển chi phí bán hàng Quý 3311 135.847.273 911 560.716.624 Tổng phát sinh nợ: 560.716.624 Tổng phát sinh có: 560.716.624 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 18 Đơn vị: Công ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 642 - Chi phí QLDN Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Ngày tháng ghi sổ Diễn giải Ngày A C 09/10 09/10 PC08/10 27/10 27/10 PC22/10 07/11 07/11 PC06/11 12/11 12/11 PC18/11 29/11 07/11 PC28/11 30/11 30/11 PC29/11 … Trang sổ Số B … Nhật ký chung Chứng từ ……… 15/12 15/12 PC18/12 17/12 17/12 PC24/12 D Thanh tốn tiền mua xăng xe tơ 29L7926 tháng 09 Thanh tốn tiền lãnh đạo cơng ty tiếp khách Thanh tốn tiền mua xăng xe tơ 29L7926 tháng 10 Thanh toán tiền in cho giám đốc phó giám đốc trung tâm Thanh tốn tiền tiếp khách Thanh tốn tiền văn phòng phẩm ………………… Thanh toán tiền thay dầu máy, lọc dầu định kỳ xe ô tô 30A3124 ô tô 29L7926 Thanh toán tiền lãnh E Số hiệu TK đối ứng Số tiền STT Nợ dòng G H 1111 10.856.700 1111 5.720.000 1111 11.086.700 1111 555.000 1111 1.485.000 1111 2.394.000 … ……… 1111 1.481.543 1111 3.036.363 24/12 24/12 PC32/12 31/12 31/12 PKT12/BH 31/12 31/12 PKT12/BH 31/12 31/12 PKT12/BH 31/12 31/12 PKTCĐ13 31/12 31/12 PKTTL13 31/12 31/12 PKT đạo cơng ty tiếp khách Thanh tốn tiền phòng nghỉ công tác Phân bổ 1% BHTN vào CP phận quản lý Phân bổ 17.5% BHXH vào CP phận quản lý Phân bổ 3% BHYT vào CP phận quản lý Phân bổ 2% KPCĐ vào CP phận quản lý Chi phí nhân viên quản lý Kết chuyển chi phí quản lý DN Quý 1111 1.909.091 3386 1.138.860 3383 19.930.058 3384 3.416.851 3382 2.277.721 3341 140.649.267 911 917.694.056 Tổng phát sinh nợ: 917.694.056 Tổng phát sinh có: 917.694.056 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 19 Đơn vị: Cơng ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 635 - Chi phí tài Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Số Ngày Chứng từ Diễn giải tháng Nhật ký chung ghi sổ hiệu TK Số tiền đối ứng Ngày Trang STT Số A B 02/10 02/10 02/10 02/10 08/10 08/10 C UN2 UN4 UN11 14/11 14/11 PC16/11 14/11 14/11 UN25 15/11 15/11 UN28 15/11 15/11 UN31 30/11 30/11 UN69 30/11 30/11 UN70 30/11 30/11 UN71 13/12 13/12 PC16/12 D Lãi tiền vay Lãi tiền vay Lãi tiền vay GGN 43 Thanh toán tiền thuê GCN quyền sử dụng đất Lãi tiền vay TTTK GNNN 44 Lãi tiền vay TTTK GNNN 45 Lãi tiền vay TTTK GNNN 46 Lãi tiền vay TTTK GNNN 47 Lãi tiền vay GNNN số Lãi tiền vay GNNN số Thanh tốn tiền th GCN sổ E dòng G Nợ H 1121 1121 1121 13.750.000 33.833.334 3.550.000 1111 3.820.500 1121 4.726.250 1121 4.027.778 1121 4.726.250 1121 30.961.111 1121 1121 1111 2.383.333 3.611.111 3.820.500 18/12 18/12 UN28 31/12 31/12 PKT quyền sử dụng đất Lãi tất toán TK vay GNN số 47 Kết chuyển chi phí tài 1121 24.811.111 911 Quý 481.271.2 Tổng phát sinh nợ: 481.271.251 Tổng phát sinh có: 481.271.251 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 20 Đơn vị: Cơng ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 811 - Chi phí khác Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Nhật ký chung Diễn giải Ngày tháng ghi sổ Ngày Số A B C 31/12 31/12 31/12 Số hiệu TK đối ứng Số tiền Trang STT sổ dòng D E Nợ H 2112 631.888.889 G PKT Giá trị lại Ơ tơ TS-2 Toyota chỗ nhượng bán Kết chuyển thu nhập khác 31/12 PKT Quý 911 631.888.889 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Số dư cuối kỳ: 631.888.889 631.888.889 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 21 Đơn vị: Cơng ty CP vấn XD Cơng trình vật liệu XD Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 911 - Xác định kết KD Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Số dư đầu kỳ: Số Ngày Chứng từ tháng Diễn giải A Số B C hiệu chung TK Số tiền đối ghi sổ Ngày Nhật ký Trang STT D Bút toán KC doanh thu 31/12 31/12 PKT 31/12 31/12 PKT Bút tốn KC DT tài 31/12 31/12 PKT Bút toán KC thu nhập khác sổ E dòng G ứng Nợ H 38.611.456.276 511 515 711 24.379.350 396.818.182 31/12 31/12 PKT Bút toán KC giá vốn 632 33.989.871.439 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 635 641 642 811 4212 481.271.251 560.716.624 917.694.056 631.888.889 2.451.211.549 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 PKT PKT PKT PKT PKT Bút tốn KC CP tài Bút tốn KC CP bán hàng Bút toán KC CP QLDN Bút toán KC chi phí khác Bút tốn KC chyển lãi Tổng phát sinh nợ: 39.032.653.808 Tổng phát sinh có: 39.032.653.808 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) ... thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng nên tơi chọn đề tài Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật. .. TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 52 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây. .. thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng 96 3.2.1 Hoàn thiện phân loại quản lý doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, Phương pháp nghiên cứu, Kết cấu luận văn, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm