CHU TRÌNH bán HÀNG của CÔNG TY TNHH

18 188 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 20:10

HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ NHƠM KÍNH XÂY DỰNG ĐẠI TÍN PHÁT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TƠN THẤT LÊ HỒNG THIỆN NHĨM PHẠM THỊ DIỆP NGUYỄN THỊ LINH ( 11/07) NGUYỄN HOÀNG THỤC NHI TRẦN PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ CẨM VÂN NỘI DUNG I Giới thiệu cơng ty II Chu trình bán hàng III Nhận xét I GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY Tên cơng ty: Cơng ty TNHH khí nhơm kính xây dựng Đại Tín Phát  Địa : Số 104 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Mã số thuế: 3301625561 Đăng ký & quản lý Chi cục thuế Thừa Thiên Huế Ngành nghề kinh doanh chính: Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại Ngày thành lập: 26/03/2018 I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Sơ đồ tổ chức máy công ty Chủ sở hữu Quản lý cấp sở Bộ phận bán hàng Bộ phận kinh doanh Thủ kho Bộ phận bán hàng Kế toán II CHU TRÌNH BÁN HÀNG 2.1 Đoạn văn mơ tả Khách hàng gọi điện đến cho công ty, yêu cầu lập đơn đặt hàng Bộ phận bán hàng lập đơn đặt hàng ( bao gồm liên) theo yêu cầu khách hàng gửi đơn đặt hàng đến cho phận kinh doanh Bộ phận kinh doanh xem xét khả toán, giới hạn nợ khách hàng, khách hàng đủ khả mua hàng công ty, trưởng phòng kinh doanh kí xác nhận lên đơn hàng, đơn đặt hàng liên lưu lại phận kinh doanh, đơn đặt hàng liên gửi cho thủ kho Sau nhận đơn đặt hàng từ phận kinh doanh, thủ kho lập phiếu xuất kho ( gồm liên) lưu lại đơn đặt hàng liên 2, sau lưu lại liên đưa liên phiếu xuất kho cho kế tốn kho, kế tốn kho lập hóa đơn giá trị gia tăng liên, có kí xác nhận kế toán trưởng chuyển cho phận bán hàng Hàng chuyển lên xe cho phận bán hàng, kèm theo hóa đơn gía trị gia tăng phiếu xuất kho II CHU TRÌNH BÁN HÀNG Khi hàng đưa đến cho khách hàng, khách hàng kí lên hóa đơn phiếu xuất kho, khách hàng giữ lại liên phiếu xuất kho liên hóa đơn giá trị gia tăng Bộ phận bán hàng đưa liên phiếu xuất kho liên hóa đơn giá trị gia tăng cho phận kinh doanh để ghi nhật kí bán hàng lưu lại, liên phiếu xuất kho đưa cho kế toán kho để ghi nhận giảm số hàng kho, theo dõi sổ chi tiết hàng hóa, ghi tăng gía vốn hàng bán, liên hóa đơn GTGT đưa cho kế tốn cơng nợ để ghi tăng khoản phải thu khách hàng sổ chi tiết nợ phải thu khách hàng ghi tăng doanh thu.Cuối tháng, kế tốn cơng nợ dựa vào sổ chi tiết phải thu khách hàng, lập biên đối chiếu công nợ (2 liên) giám đốc kí xác nhận lên liên, sau biên đối chiếu công nợ( liên) ký gửi cho khách hàng, với số nợ khách hàng, kháchhàng kí nhận gửi lại liên cho cơng ty, kế tốn cơng nợ lưu lại để làm cứcho số dư đầu tháng II CHU TRÌNH BÁN HÀNG 2.2 Bảng mơ tả Đối tượng Hoạt động Khách hàng Gọi điện yêu cầu lập đơn đặt hàng Sau nhận hàng, ký hóa đơn GTGT phiếu xuất kho, giữ liên PXK liên hóa đơn GTGT Nhận liên biên đối chiếu công nợ, ký xác nhận gửi lại liên cho cong ty Bộ phận bán hàng Lập đơn đặt hàng(2 liên) gửi đến phận kinh doanh Nhận liên PXK HĐ GTGT từ kế toán kho Giao hàng kèm liên PXK hóa đơn giá trị gia tang Chuyển liên PXK liên hóa đơn GTGT BPKD Chuyển liên PXK cho kế tốn kho Chuyển liên hóa đơn GTGT cho kế tốn cơng nợ Bộ phận kinh doanh Xem xét khả toán, giới hạn nợ khách hàng sau ký xác nhận đơn đặt hàng Lưu liên phận, liên gửi cho thủ kho Nhận từ BPBH PXK liên hóa đơn GTGT liên1 để ghi nhật kí bán hàng lưu lại Thủ kho Nhận đơn đặt hàng , lập phiếu xuất kho( liên) lưu lại đơn đặt hàng Lưu liên PXK đưa liên PXK lại cho kế tốn kho Nhận liên PXK liên hóa đơn GTGT từ kế tốn kho tiến hành xuất kho kèm theo hóa đơn chứng từ II CHU TRÌNH BÁN HÀNG Kế tốn kho Nhận liên PXK, lập hóa đơn giá trị gia tăng ( liên) có chữ ký xác nhận kế toán trưởng gửi cho phận bán hàng Nhận PXK để ghi nhận giảm số hàng kho, theo dõi sổ chi tiết hàng hóa ghi tăng GVHB Kế toán trưởng Ký xác nhận Kế tốn cơng nợ Nhận hóa đơn GTGT để ghi tang KPThu KH sổ chi tiết nợ phải thu KH ghi tang doanh thu Cuối tháng, lập biên đối chiếu công nợ ( liên) gửi liên biên đối chiếu công nợ cho khách hàng xác nhận Lưu lại biên đối chiếu công nợ khách hàng ký Giám đốc Ký xác nhận biên đối chiếu công nợ II CHU TRÌNH BÁN HÀNG 2.3 Sơ đồ dòng liệu cấp Gọi ĐT KHÁCH HÀNG HỆ THỐNG XỬ LÝ BÁN HÀNG KHÁCH HÀNG Liê n4 Đ PX K BB ĐCCN liên CN C Ghi tăng KPThukýtrên Đ B B sổ chi tiết NPThu KH, BB đố ghi tang Dthu i chiếu c ông n Lập biên đối ợ (2 l i ê n ) chiếu công nợ (2 liên) BB ĐCCN( (6) liên) ký liên ĐĐH PXK Liên Ký xác nhận ĐĐH Ghi nhật ký bán hàng Liê n2 (2) Lư liên PXK u ĐĐ Nh liê H n ậ Liê t k Lập PXK HĐ n ý bá ĐĐH PX n ( liên) K, hà liê ng (3) n1 liên PXK liên HĐ ký ) iên l n liê Ký xác nhận (7) Ký xác Lập hóa đơn GTGT(3HĐ( nhận liên) (5) Ghi nhận giảm số hàng, theo dõi sổ HĐ(3 liê n) chi tiết, ghi tăng ký GVHB (4) PX K Đ liê n 3H T iĐ Gọ Li Lập ĐĐH ên l i ( liên) G ên ĐT Đ PX G (1) TH H K, Liên KH iê n 2.4.KHSƠ đồ dòng liệu cấp Liên Liên PXK Liên HĐ ĐCC BB N II CHU TRÌNH BÁN HÀNG liên PXK, liên HĐ ký ên 1, HĐ li v K X P ,4 Liên ký BỘ PHẬN BÁN HÀNG KH Lập ĐĐH (2 liên) ĐĐH HĐ GTGT kí 23 PXK kí 23 23 12 KH BỘ PHẬN KINH DOANH ĐĐH HĐ GTG T PXK kí3 Kí xác nhận ĐĐH kí N Ghi nhận NKBH ĐĐH kí HĐ GTGT PXK kí N THỦ KHO ĐĐH kí Lập PXK (4 liên) ĐĐH kí PXK PXK 23 N KẾ TOÁN KHO PXK 23 Lập HĐ GTGT (3 liên) HĐ GTGT kí 123 PXK kí 23 PXK kí Ghi nhận giảm số hàng, theo dõi sổ chi tiết hàng hóa, ghi tăng GVHB HĐ GTGT 12 PXK kí 23 N KẾ TỐN TRƯỞNG HĐ GTGT Kí xác nhận HĐ GTGT kí KẾ TỐN HĐ CƠNG NỢ GTGT ký Ghi tang KPThu Gia tang doanh thu HĐ GTGT lý SỔ KPThu Lập BB đối chiếu công nợ(2 liên) BB ĐCCN 10 Sổ chi tiết doanh thu GIÁM ĐỐC 10 KHÁCH HÀNG BB đối chiếu công nợ BB đối chiếu công nợ ký Ký xác nhận BB đối chiếu công nợ ký KH KH N III Nhận xét Ưu điểm: Doanh nghiệp chia nhỏ phận giám đốc người quản lý trực tiếp nên chu trình chặt chẽ dễ kiểm sốt Mỗi chứng từ có xác nhận đảm bảo đắn dễ kiểm soát Nhược điểm: chứng từ gửi qua nhiều phận gây thời gian dễ bị thất lạc ... THIỆU VỀ CÔNG TY Sơ đồ tổ chức máy công ty Chủ sở hữu Quản lý cấp sở Bộ phận bán hàng Bộ phận kinh doanh Thủ kho Bộ phận bán hàng Kế tốn II CHU TRÌNH BÁN HÀNG 2.1 Đoạn văn mô tả Khách hàng gọi...NỘI DUNG I Giới thiệu công ty II Chu trình bán hàng III Nhận xét I GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY Tên cơng ty: Cơng ty TNHH khí nhơm kính xây dựng Đại Tín Phát  Địa : Số 104... lên xe cho phận bán hàng, kèm theo hóa đơn gía trị gia tăng phiếu xuất kho II CHU TRÌNH BÁN HÀNG Khi hàng đưa đến cho khách hàng, khách hàng kí lên hóa đơn phiếu xuất kho, khách hàng giữ lại liên
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU TRÌNH bán HÀNG của CÔNG TY TNHH, CHU TRÌNH bán HÀNG của CÔNG TY TNHH, II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

Từ khóa liên quan