Luận văn VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT

91 87 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 09:10

Cùng với các hoạt động kinh tế đối ngoại khác, đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, là một trong các nhân tố giúp nước ta nhanh chóng ttực hiện thành công sự nghiệp công nghiệo hoá hiện đại hoá đất nước, đồng thời nó cũng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới của nước ta diễn ra một cách khẩn trương hơn. Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Mở đầu Cùng với hoạt động kinh tế đối ngoại khác, đầu nước ngồi ngày có vai trò quan trọng kinh tế nước ta, nhân tố giúp nước ta nhanh chóng ttực thành cơng nghiệp cơng nghiệo hố - đại hố đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy trình hội nhập với kinh tế giới nước ta diễn cách khẩn trương Trong mười năm thực Luật đầu nước ngoài, kết đem lại lớn có nhiều nghiên cứu lĩnh vực này, nhiên để đánh giá tồn diện kết đầu nước cần phải có thời gian dài, hệ thống thơng tin đầy đủ, xác phải có phối hợp nhiều quan ban ngành Trong nội dung chuyên đề này, em còng xin góp phần nhỏ vào đánh giá qua việc vận dụng phương pháp thống lĩnh hội thời gian học trường Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề gồm phần : Phần I : số vấn đề lý luận chung phương pháp thống Phần II :thực trạng đầu nước vào Việt nam thời gian qua Phần III : vận dụng số phương pháp thống phân tích thực trạng đầu nước ngồi vào Việt nam Đề tài hoàn thành với bảo giúp đỡ tận tình TS Trần Kim Thu thầy cô giáo khoa Thống bác, cô công tác vụ Xây dùng - Giao thông - Bưu điện Tổng cục Thống Cho phép em lời cảm ơn tất gíup đỡ bảo Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG Thống học mơn khoa học nghiên cứu hệ thống phương pháp thu thập, xử lý phân tích số (mặt lượng) tượng số lớn để tìm hiểu chất tính quy luật vốn có chúng (mặt chất) điều kiện, địa điểm, thời gian cụ thể Các tượng kinh tế - xã hội ln có hai mặt chất lượng không tách rời Mặt chất Èn sâu bên trong, mặt lượng biểu bên ngồi, bề mặt tượng, mặt chất cốt lõi, chất tượng Nhiệm vụ phân tích thống phải thơng qua số (mặt lượng vật) để tìm cốt lõi bên (mặt chất tượng) phương pháp khoa học Trong chương chuyên đề xin giới thiệu số phương pháp thống thông dụng hay sử dụng phân tích thống I PHÂN TỔ THỐNG Phân tổ thống có nhiều ý nghĩa nghiên cứu thống kê, phương pháp bản, tiền đề để tiến hành phân tích vận dụng phương pháp thống khác 1.Phân tổ thống a.Khái niện, vai trò phân tổ thống Khái niệm phân tổ thống :là vào (hay số) tiêu thức để tiến hành phân chia đơn vị tổng thể nghiên cứu thành tổ (và tiểu tổ) có tính chất khác Lê Xn Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Khi phân tổ thống kê, đơn vị tập hợp lại thành số tổ, phạm vi tổ đơn vị giống theo tiêu thức ngiên cứu (tiêu thức phân tổ) tổ có khác theo tiêu thức phân tổ Chẳng hạn phân tổ dân cư theo tiêu thức trình độ văn hố nhóm dân cư mét tổ có trình độ văn hoá khác theo tiêu thức khác giới tính, ngề ngiệp Từ khái niệm ta rót số vai trò phân tổ thống sau : -Phân chia loại hình kinh tế - xã hội tượng nghiên cứu Dùa vàoluận kinh tế xã hội, phân tổ thống phân biệt phận khác tính chất tồn khách quan nội tượng -Biểu kết cấu tượng ngiên cứu Muốn biểu kết cấu tượg ngiên cứu phân tổ thống phải xác định xác phận khác tổng thể, sau tính tốn tỷ trọng Trong trình phân tổ thống kê, nhiệm vụ quan trọng phải xác định số tổ khoảng cách tổ b.Số tổ khoảng cách tổ *Số tổ : việc phân chia tổng thể ngiên cứu thành tổ xác định số tổ cần thiết việc khó, đòi hỏi người thực phải có trình độ kinh nghiệm Thơng thường việc xác định số tổ cần thiết tuỳ thuộc vào tiêu thức ngiên cứu -Nếu tiêu thức thuộc tính : tổ hình thành loại hình khác Một số trường hợp phân tổ dễ dàng loại hình Ýt tương ứng với loại hình tổ, chẳng hạn phân tổ nhân theo giới tính Trong trường hợp phức tạp tương ứng với loại hình tổ chẳng hạn phân tổ hàng hoá theo giá trị sử dụng -Nếu tiêu thức số lượng : tuỳ thuộc lượng biến tiêu thức nhiều hay Ýt mà phân nhiều tổ hay Ýt tổ Trường hợp lượng biến tiêu Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] thức biến thiên Ýt bậc thợ, số người hộ gia đình tương ứng với lượng biến tổ Trong trường hợp lượng biến tiêu thức biến thiên nhiều phải ý đến quan hệ lượng chất để phân tổ cho hợp lý *Khoảng cách tổ : tổ bao gồm phạm vi lượng biến có hai giới hạn : giới hạn lượng biến nhỏ để hình thành tổ đó, giới hạn lượng biến mà q chất đổi hình thành tổ Nếu có khoảng cách tổ nhau, trị số khoảng cách tổ h : h= Xmax – Xmin Xmax : lượng biến lớn Xmin : lượng biến nhỏ n : số tổ định chia Trong phân tổ thống kê, có ba loại hình phân tổ sau : c.Phân tổ thống - loại hình phân tổ * Phân tổ theo tiêu thức : xây dựng tần số phân bố tổng thể ngiên cứu theo tiêu thức Đây cách phân tổ đơn giảm thương áp dụng Tuy nhiên ngiên cứu mối liên hệ nhiều tiêu thức khơng thể sử dụng hình thức phân tổ trên, mà phải sử dụng hai loại sau: * Phân tổ kết hợp : ta phân tổ theo tiêu thức nguyên nhân, sau tổ lại phân tổ theo tiêu thức nguyên nhân thứ hai hình thức phân tổ phổ biến ngiên cức mối liên hệ nhiều tiêu thức *Phân tổ nhiều chiều : phân tổ nhiều chiều, tiêu thức nguyên nhân đồng thời tiêu thức hân tổ, người ta phải đưa tiêu thức phân tổ dạng têu thức tổng hợp vào tiêu thức tổng hợp để tiến hành phân tổ theo tiêu thức Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Các bước tiến hành : - Các lượng biến tiêu thức ký hiệu Xij (i=1,n ;j =1.k) i thứ tự lượng biến, j thứ tự tiêu thức - Tiêu thức tổng hợp : nhằm đưa lượng biến vốn khác dạng tỷ lệ cách lấy lượng biến chia cho sè trung bình lượng biến Pij = cộng Pij có thứ tự tiêu thức ta Pij lấy ta coi tiêu thức phân tổ Đây hình thức phân tổ phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành nhiều bước tương đối khó so với phân tổ kết hợp, song nhiều trường hợp ta buộc phải dùng chúng chúng có vai trò to lớn sau : Nghiên cứu kết cấu tổng thể theo tiêu thức có mối liên hệ với - Dùng phân tổ nhiều chiều để nghiên cức mối liên hệ nhiều tiêu thứckhi dùmg phân tổ kết hợp không giải -Dùng để xác định lại tài liệu đồng tài liêu ban đầu nhằm vận dụng phương pháp thống toán Kết trình phân tổ thống thương đưa dạng bảng thống Vậy bảng thống gì, có vai trò nào? 2.Bảng thống Bảng thống hình thức biểu tài liệu thống cách có hệ thống, hợp lý rõ ràng nhằm nêu lên đặc trưng mặt lượng tượng ngiên cứu Bảng thống có nhiều tác dụng cơng tác nghiên cứu kinh tế - xã hội Các tài liệu bảng thống xắp sếp Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] cách khoa học, giúp cho chóng ta dễ ràng so sánh đối chiếu, phân tích đối tượng theo hướng khác nhau, nhằm nêu lên cách sâu sắc chất tượng ngiên cứu a.Cấu thành bảng thống Bất kỳ bảng thống phải có đủ hai thành phần : hình thức bảng nội dung bảng -Về mặt hình thức: bảng thống bao gồm hàng ngang cột dọc, tiêu đề số liệu Hàng cột phản ánh quy mơ bảng, tiêu đề phản ánh nội dung bảng chi tiết bảng, số liệu ghi vào ô bảng, số phản ánh đặc trưng mặt lượng tượng nghiên cứu -Về mặt nôi dung: bảng thống gồm phần chủ từ phần giải thích Phần chủ từ nêu lên tổng thể tượng trình bày bảng, phần giải thích gồm tiêu giải thích đặc điểm tượng nghiên cứu Trong nghiên cứu thống kê, bảng thống sử dụng rộng rãi với nhiều loại bảng khác Tuy nhiên vào số tiêu thức quan trọng ta phân chia loại bảng thành số dạng sau: a.Các loại bảng thống Căn vào chủ đề bảng phân thành loại bảng: bảng giản đơn, bảng phân tổ, bảng kết hợp -Bảng giản đơn: loại bảng mà phần chủ đề không phân tổ, xắp xếp đơn vị tổng thể theo tên gọi Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] -Bảng phân tổ: loại bảng đối tượng nghiên cứu ghi phần chủ đề phân chia thành tổ theo tiêu thức -Bảng kết hợp: loại bảng đối tượng nghiên cứu ghi phần chủ đề phân tổ theo tiêu thức kết hợp với Thường dùng để biểu kết qủa việc phân tổ theo nhiều tiêu thức Để dùng bảng thống đạt kết cao, giúp cho người theo dõi dễ nắm bắt, dễ hiểu nội dung bảng Quá trình xây dựng bảng phải tuân theo số nguyên tắc sau: b.Các nguyê tắc phải tuân theo xây dựng bảng thống -Quy mô bảng không nên lớn( không nhiều tổ tiêu ) -Các tiêu đề đề mục cần ghi xác, rõ ràng, đầy đủ - Các hàng ngang cột dọc nên ký hiệu chữ số - Cách ghi chép tiêu cần xắp xếp theo thứ tự hợp lý, ký hiệu phải tuân theo nguyên tắc chung Phải rõ đơn vị tính cụ thể cho tiêu Trong nghiên cứu thống kê, để biểu hình ảnh mối liên hệ tiêu thức ta sử dụng phương pháp đồ thi thống Phần xin trình bày lược phương pháp đồ thi thống 3.Đồ thị thống Đồ thị thống hình vẽ đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước tài liệu thống Đồ thị thống sử dụng số kết hợp với hình vẽ, đường nét màu sắc để trình bày đặc điểm số liệu tượng Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Với đặc điểm đặc biệt đồ thị thống có vai trò quan trọng sau: - Biểu kết hợp kết cấu tượng theo tiêu thức biến đổi kết cấu - Biểu phát triển tượng theo thời gian - Biểu mối liên hệ tượng quan hệ so sánh mức độ tượng Đồ thị thống phương pháp có sức hấp dẫn sinh động, tính quần chúng cao làm cho người hiểu biết Ýt thống lĩnh hội vấn đề chủ yếu cách dễ dàng a.Phân loại đồ thị thống Đồ thị thống gồm nhiều loại, thông thường người ta vào tiêu thức sau để phân loại: - Căn vào nội dung phản ánh, người ta chia đồ thị thống thành loại sau: đồ thị kết cấu, đồ thị phát triển, đồ thị liên hệ so sánh - Căn vào hình thức biểu phân chia thành loại sau: biểu đồ hình cột, biểu đồ tượng hình, biểu đồ diện tích Khi xây dựng đồ thị thống phải ý cho người đọc dễ xem, dễ hiểu đảm bảo tính xác Muốn xây dựng đồ thị thống phải tuân thủ số nguyên tắc sau: b.Nguyên tắc xây dựng đồ thị thống - Xác định quy mô đồ thị cho vừa phải đảm bảo quan hệ đồ thị phần khác - Lùa chọn ký hiệu hình học hình vẽ cho phù hợp hình có khả diễn tả ý riêng Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Các thang đo tỷ lệ độ rộng đồ thị phải xác định xác II.HỒI QUY TƯƠNG QUAN Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, giới vật chất thể thống nhất, tượng có liên quan hữu với nhau, tác động ràng buộc lẫn nhau,các tượng kinh tế –xã hội phát sinh phát triển theo ngun lý Do tính chất phức tạp tượng kinh tế - xã hội, mối liên hệ tượng tồn phong phú nhiều vẻ, tính chất hình thức khác Ta nghiên cứu mối liên hệ hai tượng nhiều tượng Để nghiên cứu tượng kinh tế – xã hội, thống thường sử dụng phương pháp như: Phân tổ thống kê, dẫy số thời gian, số hồi quy tương quan công cụ sắc bén hay sử dụng Thế hồi quy tương quan a.Khái niệm hồi quy tương quan Hồi quy tương quan phương pháp toán học, vận dụng thống học để biểu phân tích mối liên hệ tượng kinh tế - xã hội Đây hai phương pháp khác quan hệ chặt chẽ với Phân tích tương quan đo lường mức độ kết hợp hai biến, chẳng hạn quan hệ nghiện thuốc ung thư phổi Phân tích hồi quy ước lượng dự báo biến sở biến cho Hai phương pháp có quan hệ chặt chẽ bổ chợ cho lên người ta thường sử dụng kèm chúng với Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Vận dụng phương pháp hồi quy tương quan vào phân tích tượng kinh tế - xã hội, ta phải giải hai vấn đề sau: b.Nhiệm vụ phân tích hồi quy tương quan Một là: Xác định tính chất hình thức mối liên hệ, có nghĩa xem xét mối liên hệ tiêu thức nghiên cứu biểu dạng mơ hình (liên hệ tuyến tính, phi tuyến tính) Nhiệm vụ cụ thể là: - Dùa sở phân tíchluận giải thích tồn thực tế chất mối liện hệ phân tíchluận Bước thực nhằm tránh tượng hồi quy tương quan giả (tức tượng không tồn liên hệ xây dựng mơ hình hồi quy) xác định tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết - Lập phương trình hồi quy để biểu mối liên hệ Muốn lập phương trình, vào số tiêu thức chọn, hình thức chiều hướng mối liên hệ - Tính giải thích ý nghĩa hàm số phương trình Hai là: Đánh giá trình độ chặt chẽ mối liên hệ nghiên cứu qua tiêu: Hệ số tương quan, tỷ số tương quan Đây nhiệm vụ quan trọng việc phân tích tương quan vào tiêu ta đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ vai trò tiêu thức Phân tích tượng kinh tế – xã hội phương pháp hồi quy tương quan thể qua việc phân tích phương trình hồi quy Vì việc quan trọng trước tiên phải xây dựng phương trình xác phù hợp với lý thuyết kinh tế Lê Xuân Quyết Thống 38A Trang 10 ... THỐNG KÊ Phân tổ thống kê có nhiều ý nghĩa nghiên cứu thống kê, phương pháp bản, tiền đề để tiến hành phân tích vận dụng phương pháp thống kê khác 1 .Phân tổ thống kê a.Khái niện, vai trò phân tổ thống. .. số (mặt lượng vật) để tìm cốt lõi bên (mặt chất tư ng) phương pháp khoa học Trong chương chuyên đề xin giới thiệu số phương pháp thống kê thông dụng hay sử dụng phân tích thống kê I PHÂN TỔ THỐNG... ĐẠI HỌC] CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ Thống kê học môn khoa học nghiên cứu hệ thống phương pháp thu thập, xử lý phân tích số (mặt lượng) tư ng số lớn để tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT, Luận văn VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ., Phân tổ thống kê., Phương trình hồi quy., Các chỉ tiêu của dãy số thời gian., Mét số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn., THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỜI GIAN QUA., Số vốn đăng ký, Giai đoạn tăng trưởng nhanh : 1991-1995., Những đóng góp của FDI vào phát triển kinh tế xã hội., Tập trung cao độ công tác quản lý, điều hành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đang hoạt động, Lập quy hoạch chi tiết vùng lãnh thổ, chuẩn bị những điều kiện cần thết cho quá trình chuẩn bị đầu tư., Ngiên cứu biến động của : sè dự án được cấp giấy phép đầu tư, số vốn đăng ký, số vốn thực hiện và quy mô bình quân một dự án., Biểu số 1:vốn đầu tư nước ngoài vào Việt nam thơig kỳ 1988-1999, Vốn đầu tư FDI và vôn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 1990- 1999, Phân tích FDI theo biến động cơ cấu ., Cơ cấu vốn đầu tư đăng ký theo đối tác đầu tư, Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích một số chỉ tiêu kết quả., Biểu số13:giải quyết việc làm cho người lao động 94-99, Mối liên hệ giữa vốn đầu tư thực hiện và kim ngạch xuất khẩu., I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn