Câu hỏi viên nén Dược 5

6 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 05:35

1 Khái quát quy trình tạo hạt ướt? Kể tên yếu tố ảnh hưởng đến trình tạo hạt sấy sửa hạt? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nhược điểm Magie Stearat? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Lactose rã theo chế nào? Nguyên nhân viên dễ bở, dễ vỡ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyên nhân gây bong mặt viên? Yếu tố ảnh hưởng đến đồng khối lượng viên ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyên nhân không đồng khối lượng viên? So sánh đồng khối lượng viên pp dập thẳng, xát hạt ướt xát hạt khô ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Hai cách kiểm tra đồ đồng khối bột kép sau trộn? 11 Kể tên loại biến dạng viên? 12 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ đồng khối lượng viên? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Cách tính tốn khối lượng viên? 14 Hàm lượng B1 cốm dập viên 7.3%, tính khối lượng viên cần dập bào chế viên B1 hàm lượng 10mg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Tính độ ẩm cốm tạo 4000g bột kép có hàm ẩm 3.2% 1000g hồ tinh bột hàm ẩm 10% ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Cho khối lượng bột kép 2000g, độ ẩm 5.2%, khối lượng hồ tinh bột 10% 500g Tính độ ẩm hạt theo lý thuyết hạt ướt (trước sấy)? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Cho tinh bột sắn 800g, tính nước cần dùng để pha chế hồ tinh bột 9% Mô tả cách chế hồ tinh bột Điều kiện cần hồ tinh bột phối hợp vào bột kép gì? Tại sao? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Cách trộn thiamine 0.4kg tá dược 9.2g? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Cho công thức bột kép: Thiamin nitrat: 0.4kg Tá dược A: 9.6kg Hãy thiết kế cách trộn bột kép công thức mô tả cách trộn Nêu cách kiểm tra tiêu chất lượng đồng khối bột kép (2 cách) 20 Thiết kế mô tả cách trộn bột kép gồm 450g Thiamine nitrat, 2550 Tinh bột sắn, 2000g lactose? 21 Các tiêu kiểm soát chất lượng viên nén Vit B1? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Nêu cách chuyển động chày trên, chày dưới, cối dập viên thiết bị dập viên quay tròn? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Nêu nguyên tắc điều chỉnh khối lượng viên thiết bị dập viên quay tròn? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Độ ẩm phù hợp cốm dập viên thường nằm khoảng % Nếu độ ẩm cốm dập viên cao, trình dập viên thường gây tượng A/……………………………………………………………… B/……………………………………………………………… 25 Viên nén B1 có khối lượng trung bình hình trụ lồi, thay đổi chày có đường kính lớn độ dày viên ………………………………, độ bền học viên ………………………………… 26 Sử dụng nhiều tinh bột sắn làm cho viên có độ cứng ……………………………………………….do tinh bột có tính chất …………………………………………………… 27 Viên nén B1 có khối lượng trung bình, hình trụ lồi, đường kính viên, độ dày viên giảm độ bền học viên …………………………………………………………… do……………………………………………………………… 28 Đúng hay sai? o Viên né Vit B1 10mg cần phải đánh giá tiêu chuẩn độ rã độ hòa tan dược chất o Theo quy định DĐVN IV, Viên nén VIt B1 10mg bào chế cần phải đánh giá độ đồng hàm lượng khối lượng viên o Lực dập phân bố viên sử dụng máy dập viên quay tròn so với tâm sai o nén hai mặt Độ đồng phân liều thuốc viên thường không đạt nhiều pp dập thẳng sv xát hạt o o ướt Trộn hạt với tá dược trơn tọa cốm dập viên thường trộn theo pp đồng lượng Tăng tỉ lệ lactose công thức tạo viên làm cho viên có độ bền học tốt 29 Nguyên nhân cố sau trình dập viên: Viên bong mặt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Không đạt đồng khối lượng viên ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Nhận xét độ trơn chảy khối hạt? 31 So sánh khả trơn chày cốm dập viên thực tập trước sau trộn trơn, giải thích ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Mô tả ngắn gọn cách đánh giá độ trơn chảy khối bột kép? 33 Đánh giá độ trơn chảy cốm sau làm? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Nêu cách kiểm tra độ trơn chảy máy dập viên? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... IV, Viên nén VIt B1 10mg bào chế cần phải đánh giá độ đồng hàm lượng khối lượng viên o Lực dập phân bố viên sử dụng máy dập viên quay tròn so với tâm sai o nén hai mặt Độ đồng phân liều thuốc viên. .. ẩm phù hợp cốm dập viên thường nằm khoảng % Nếu độ ẩm cốm dập viên cao, trình dập viên thường gây tượng A/……………………………………………………………… B/……………………………………………………………… 25 Viên nén B1 có khối lượng... Trộn hạt với tá dược trơn tọa cốm dập viên thường trộn theo pp đồng lượng Tăng tỉ lệ lactose cơng thức tạo viên làm cho viên có độ bền học tốt 29 Nguyên nhân cố sau trình dập viên: Viên bong mặt:
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi viên nén Dược 5, Câu hỏi viên nén Dược 5

Từ khóa liên quan