giao an tin hoc 7 ca nam

170 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 05:25

sưu tập bài giảng môn Tin học lớp 7 bài Chương trình bảng tính là gì được thiết kế với nội dung hay, bám sát chương trình học. Ngoài ra, các bài giảng này cũng được thiết kế đẹp mắt, ................................................ Giáo án: Tin học THCS Hong diu Phân phối chơng trình tin học Cả năm: 35 tuần x tiÕt/ tuÇn = 70 tiÕt Häc kú I: 18 tuÇn x tiÕt/ tuÇn = 36 tiÕt Häc kú II: 17 tuÇn x tiÕt/ tuÇn = 34 tiÕt Häc kú I TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt Tiết Phần 1: Bảng tính điện tử 1, Bài 1: Chơng trình bảng tính gì? 3, Bài thùc hµnh 1: Lµm quen víi Excel 5, Bµi 2: Các thành phần liệu trang tÝnh 7, Bµi thùc hµnh 2: Lµm quen víi liệu trang tính 9, 10, 11, 12 Lun gâ phÝm b»ng Typing Test 13, 14 Bµi 3: Thực tính toán trang tính 15, 16 Bài thực hành 3: Bảng điểm em 17, 18 Bài 4: Sử dụng hàm để tính toán 19, 20 Bài thực hành 4: Bảng điểm lớp em 21 Bµi tËp 22 KiĨm tra (1 tiÕt) 23, 24, 25, 26 Học địa lý giới với Earth Explorer 27, 28 Bài 5: Thao tác với bảng tính 29, 30 Bài thực hành 5: Bố trí lại trang tính em 31 Bµi tËp 32 KiĨm tra thùc hµnh (1 tiết) 33, 34 Ôn tập 35, 36 Kiểm tra học kú I Tỉ: To¸n - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hoàng diệu Häc kú II Phần 2: Phần mềm học tập Tiết 37, 38 Bài 6: Đinh dạng trang tính Tiết 39, 40 Bài thực hành 6: Định dạng trang tính Tiết 41, 42 Bài 7: Trình bày in trang tính Tiết 43, 44 Bài thực hành 7: In danh sách lớp em Tiết 45, 46 Bài 8: Sắp xếp lọc liệu TiÕt 47, 48 Bµi thùc hµnh 8: Ai lµ ngêi häc giái TiÕt 49, 50, 51, 52 Häc to¸n víi Toolkit Math TiÕt 53 KiÓm tra (1 tiÕt) TiÕt 54, 55 Bài 9: Trình bày liệu biểu đồ Tiết 56, 57 Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ ®Ĩ minh ho¹ TiÕt 58, 59, 60, 61 Häc vÏ hình động với GeoGebra Tiết 62, 63, 64, 65 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp Tiết 66 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết 67, 68 Ôn tập TiÕt 69, 70 KiĨm tra häc kú II Tỉ: To¸n - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hong diu Thứ ngày 25 tháng 08 Tiết năm 2010 Phần 1: bảng tính điện tử Bài 1: chơng trình bảng tính ? I Mục tiêu: Sau học xong học sinh có khả năng: - Biết đợc nhu cầu sử dụng bảng tính đời sống học tập - Hiểu đợc công dụng tổng quát bảng tính Excel II Chuẩn bị: - GV chuẩn bị : giáo án, máy tính, ®Ìn chiÕu - HS chia theo tõng nhãm III TiÕn trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: 1> Bảng nhu GV giới thiệu bảng tính : - Thông tin thể dới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, xếp, tÝnh to¸n, so s¸nh… GV chiÕu c¸c vÝ dơ SGK cho HS quan sát lấy thêm VD thực tế bảng tính để học sinh nhận biết GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ bảng tính Vậy chơng trình bảng tính gì? Chơng trình bảng tính phần Hoạt động học sinh cầu xử lý thông tin dạng bảng - HS lắng nghe ghi chép - HS quan sát lắng nghe - HS: Bảng lơng, bảng chấm công - HS trả lời Tổ: Toán - Lý - Tin Giáo án: Tin học THCS Hong diu mềm đợc thiết kế để giúp ghi - HS ghi chép lại trình bày thông tin dới dạng bảng, thực tính toán nh xây dựng biểu đồ biĨu diƠn mét c¸ch trùc quan c¸c sè liƯu bảng Hoạt động 2: 2> Chơng trình bảng tính a) Màn hình làm việc - HS trả lời GV: Yêu cầu HS nhắc lại Màn hình làm việc chthành phần co hình ơng trình bảng tính thờng có: chơng trình soạn thảo Word bảng chọn, công cụ, nút GV: Giới thiệu chiếu hình lệnh, cửa sổ làm việc làm việc Excel giới thiệu - HS quan sát thành phần có - Các bảng chọn - Các công cụ - HS ghi chép - Các nút lệnh - Cửa sổ làm việc b) Dữ liệu GV: Chơng trình bảng tính lu giữ xử lí nhiều dạng - HS lắng nghe ghi chép liệu khác Có dạng liệu bản: - Dữ liệu dạng số liệu - Ghi dạng ký tự c) Khả tính toán sử dụng hàm có sẵn - HS lắng nghe GV: Giới thiệu khả tính toán sử dụng hàm có sẵn - Tính toán tự động - HS ghi - Tự động cập nhật kết - Sử dụng hàm có sẵn d) Sắp xếp lọc liệu GV: Giới thiệu khả xếp lọc liệu chơng trình - Sắp xếp theo tiêu chuẩn - HS ghi khác - Lọc riêng đợc nhóm liệu theo ý muốn - HS lắng nghe Tỉ: To¸n - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin học THCS Hong diu e) Tạo biểu đồ GV: Ngoài chơng trình bảng tính có khả tạo biểu đồ - Chơng trình bảng tính có công cụ tạo biểu đồ phong phú Ngoài ra, với chơng trình bảng tính ta trình bày liệu dạng bảng theo nhiều cách khác (chọn phông chữ, chỉnh hàng, cột, ) chép nội dung cách dễ dàng Củng cố - Nhắc lại khái niệm chơng trình bảng tính - Nêu chức chung chơng trình bảng tính Dặn dò nhà - Học kiến thức sách giáo khoa - Làm tập 1,2 trang Tỉ: To¸n - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin học THCS Hong diu Thứ ngày 25 tháng 08 Tiết năm 2010 Bài 1: chơng trình bảng tính ?(T2) I Mục tiêu: Sau học xong học này, học sinh có khả năng: - Nhận biết đợc thành phần hình trang tính - Nhập, sửa, xoá, cách di chuyển trang tính - Hiểu rõ khái niệm hàng, cột, ô - Sử dụng đợc tiếng Việt trang tính II Chuẩn bị: - GV chuẩn bị : giáo ¸n, m¸y tÝnh, mµn chiÕu - HS chia theo tõng nhóm III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ sè, vƯ sinh líp KiĨm tra bµi cò * CH 1: Chơng trình bảng tính gì? Nêu đặc trng chung bảng tính Trả lời: - Chơng trình bảng tính phần mềm đợc thiết kế để giúp ghi lại trình bày thông tin dới dạng bảng, thực tính toán nh xây dựng biểu đồ biểu diễn cách trực quan số liệu có bảng - Màn hình làm việc, liệu, khả tính toán sử dụng hàm có sẵn, xếp lọc liệu, tạo biểu đồ Dạy mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: 3> Màn hình làm việc chơng trình bảng tính GV giới thiệu hình làm việc bảng tính Màn hình làm việc HS quan sát hình làm việc giống với hình Word bảng tính ? Em quan sát - HS điểm khác điểm khác + Thanh công thức GV chốt lại: + Thanh tên cột - Thanh công thức: Nhập, hiển + Thanh tên hàng Tỉ: To¸n - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin học THCS Hong diu thị liệu công thức + Bảng chọn Data ô tính - Bảng chọn Data: Các lệnh để xử lí liệu - Trang tính: Các cột hàng HS lắng nghe ghi chép làm nhiệm vụ bảng tính + Ô tính: Vùng giao cột hàng Hoạt động 2: 4> Nhập liệu vào trang tính a) Nhập sửa liệu GV: Giới thiệu hớng dẫn học HS ý quan sát hớng dẫn sinh cách nhập sửa sữ liệu trang tính * Nhập - nháy chuột chọn ô cần nhập - HS ghi chÐp ( d÷ liƯu kiĨu sè, ký tù) kÕt thóc viƯc nhËp nhÊn phÝm Enter * Sưa - Nháy đúp chuột vào ô thực việc sửa tơng tự nh soạn thảo văn HS ý quan sát hớng dẫn b) Di chuyển bảng tính ghi chép GV: Giới thiệu cách di chuyển trang tính hớng dẫn học sinh thực hành thao tác máy tính - Sử dụng phím mũi tên bàn phím : Nếu ô cần di chuyển tới gần với ô đợc kích hoạt - Sử dụng chuột cuốn: Nếu ô cần di chuyển tới HS trả lời nằm phạm vi hình nháy chuột vào ô HS ghi nhớ c) Gõ chữ Việt trang tính ? Để nhập tiếng việt văn ta làm ? GV khẳng định nhập tiếng việt bảng tính nh nhập văn Tổ: Toán - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hong diu Củng cố: HS thực hiên lại thao tác - Mở bảng tính - NhËp d÷ liƯu kiĨu sè, kiĨu kÝ tù (dïng tiÕng Việt) - Lu bảng tính - Mở lại bảng tính Dặn dò nhà: - Trả lời hết câu hỏi SGK - Lập bảng theo dõi kết học tập Tổ: Toán - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu Thứ ngày 01 tháng 09 Tiết năm 2010 Bài thực hành : làm quen với chơng trình bảng tính excel I Mục tiêu: - Biết khởi động, lu thoát khỏi Excel - Nhận biết ô, hàng, cột trang tính Excel - Thực việc chọn đối tợng trang tính - Phân biệt nhập đợc số kiểu liệu khác trang tính II Chuẩn bị: - GV chuẩn bị : Giáo trình, phòng máy tính - HS: Kiến thức, sách giáo khoa III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt ®éng 1: Híng dÉn më ®Çu GV giíi thiƯu mơc đích yêu cầu thực hành - HS lắng nghe GV: Đàm thoại gợi nhớ: Cách khởi động, lu thoát khỏi Excel? a Khởi động Excel - C1: Start -> Program -> Microsoft Office -> Microsoft Excel - C2: Nháy đúp vào biểu tợng Excel hình - HS lắng nghe, suy nghĩ trả b.Lu kết thoát khỏi lời Excel * Lu Excel : - C1: File -> Save - C2: Nh¸y chuột vào biểu tợng Save công cụ * Thoát khỏi Excel : + Cách 1: Vào File \ Exit + Cách 2: Nháy chuột vào nút Tổ: Toán - Lý - Tin Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hong diu Close tiêu đề Nếu trớc thoát chơng trình mà cha lu kết chơng trình hỏi có lu kết hay - HS: Quan sát, ghi nhớ bớc cụ GV: Trình diễn mẫu trực tiếp máy tính, hớng dẫn bớc làm cụ thể Hoạt động 2: Hớng dẫn Thờng xuyên GV: Phân công theo nhóm - Phân công vị trí thực hành - HS: Ngồi vị trí máy theo GV giao tập yêu cầu HS nhóm thực hành máy: - Bài tập 1/ SGK/ Trang 10 - HS: NhËn bµi tËp - Làm tập thực hành máy GV phát phiếu học tập cho HS - HS làm tập máy GV: Quan sát, hớng dẫn, nhắc ghi lại nội dung câu trả nhở, kiểm tra học sinh làm lời vào phiếu học tập Hoạt động 3: Hớng dẫn kết thúc GV: Tổng hợp, đánh giá kết - HS: lắng nghe buổi thực hành GV: Nhắc nhở học sinh thực - HS tiến hành vệ sinh phòng - Vệ sinh phòng máy máy Cđng cè: - NhËn xÐt giê thùc hµnh theo tõng nhóm, cho điểm số nhóm Dặn dò nhà: - Nghiên cứu tập 2, tiết sau thực hành tiếp Tổ: Toán - Lý - Tin 10 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu nơng nghiệp cao nhất; - Với ba số liệu thu nhập bình quân công nghiệp cao nhất; - Với ba số liệu thu nhập bình quân thương mại thấp nhất; - Với ba số liệu thương mại cao Thốt khỏi chế độ lọc lưu trang tính với tờn Thong ke GV theo dõi trình thực hành cđa HS vµ sưa sai cho HS HS thùc hµnh lu kết lại Hoạt động 3: củng cố - Giáo viên kiểm tra việc thực hành máy, sửa lỗi nhận xét ý thức thực hành, kết máy Hoạt động 4: dặn dò nhà - Hớng dẫn HS ôn tập lại kiến thức hàm, xếp lọc liệu để tiết sau thực hành Tổ: Toán - Lý - Tin 156 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu Thø ngày 26 Tiết 65 tháng 04 năm 2011 Bài thực hành 10: thực hành tổng hợp (t4) I Mơc tiªu: - Thực hành tổng hợp kiến thức ó hc - Thực hành thành thạo thao tác - Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi II Chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án, phòng máy III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ HS nhc li cỏc phn ó hc v Excel Hoạt động 2: thực hành Yêu cầu HS thực hành HS thực hành S dụng trang tính Thong ke tạo va lưu Bai tập a) Sao chép cột B cột G sang vùng khác trang tính tạo biểu đồ cột minh họa tổng thu nhập bình quân theo đầu người xã vùng sở liệu chép Kết em tương tự hình đây: b) Sao chép hàng hàng 13 sang vùng khác trang tính tạo biểu đồ hình tròn minh họa tổng thu nhập trung bình vùng theo ngành Kết em hình bên: c) Di chuyển biểu đồ xuống vùng liệu Xem trước trang tính, thết đặt lề điều chỉnh cần, để in hết vùng liệu biểu đồ trang giấy hình sau Cuối bng tớnh HS thực hành lu kết lại GV theo dõi trình thực hành Tổ: Toán - Lý - Tin 157 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hong diu HS sửa sai cho HS Hoạt động 3: củng cố - Giáo viên kiểm tra việc thực hành máy, sửa lỗi nhận xét ý thức thực hành, kết máy Hoạt động 4: dặn dò nhà - Hớng dẫn HS ôn tập lại kiến thức hàm, xếp lọc liệu để tiết sau thực hành Tổ: Toán - Lý - Tin 158 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hong diu Thứ ngày 26 Tiết 66 tháng năm 2011 Kiểm tra thực hành tiết I Mục tiêu: - Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức thực hành học sinh trình bày, định dạng, sử dụng công thức tính toán, vẽ biểu đồ, xếp lọc liệu - Có kĩ t duy, vận dụng kiến thức vào thực hành - Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, trung thực làm II Chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án, đề kiểm tra, phòng máy III Tiến trình dạy häc: KiĨm tra sÜ sè, vƯ sinh líp Dạy mới: nội dung kiểm tra HS bt thm thực câu hỏi sau : Câu a) Em khởi động chương trình Excel b) Mở bảng tính C:\THUC HANH\KT thuc hanh.xls c) Thực định dạng bảng theo mẫu sau : Câu e) Em khởi động chương trình Excel f) Mở bảng tính KT Thuc hanh.xls Tỉ: To¸n - Lý - Tin 159 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu g) Điều chỉnh lề cột cho toàn bảng tính in mặt tờ giấy A4 Câu e) Em khởi động chương trình Excel f) Mở bảng tính KT Thuc hanh.xls g) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần điểm trung bình học kì I (TBm) lọc lấy học sinh tiên tiến Câu e) Em khởi động chương trình Excel f) Mở bảng tính KT Thuc hanh.xls g) Từ bảng tổng hợp kết trình bày liệu biểu đồ III Dặn dò - Lưu ý số tồn trình kiểm tra - Tuyên dương học sinh học giỏi, động viên khích lệ học sinh yếu, kém, - Về nhà tiếp tục xem lại phần Excel học để tiết sau làm tập kiểm tra học kì Tỉ: To¸n - Lý - Tin 160 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu Thø ngµy 03 Tiết 67 tháng 05 năm 2011 ôn tập (t1) I Mơc tiªu: - Hệ thống lại kiến thức học Excel thông qua tập, - Rèn luyện kĩ thực hành Excel luyện gõ 10 ngón, gõ tiếng Việt cho HS II Chn bÞ: - GV chuẩn bị tập - HS chia nhúm ụn III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ HS nhc li cỏc phn ó hc v Excel Hoạt động 2: lý thuyết Định dạng trang tính HS trả lời ? Để thay đổi phông chữ ta làm Thay đổi phông chữ ntn? - Đánh dấu ô - Nháy mũi tên ô Font chọn phông thích hợp Thay đổi cỡ chữ ? Để thay đổi cỡ chữ ta làm ntn? - Đánh dấu ô - Nháy mũi tên ô cỡ chữ chọn cỡ thích hợp Thay đổi kiểu chữ ? Để thay đổi kiêu chữ ta làm - Đánh dấu ô ntn? - Nháy vào B, I, U Chọn màu phông - Đánh dấu ô ? Nêu cách chọn màu cho phông? - Nháy mũi tên nút chữ A Căn lề ô tính - Đánh dấu ô ? Cách lề ô tính? - Nháy chọn nút lệnh lề Tăng, giảm số chữ số thập phân Tổ: Toán - Lý - Tin 161 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu ? Để tăng, giảm số chữ số thập - Nháy chọn ô phân ta làm ntn? - Sử dụng hai nút lệnh tăng, giảm chữ số thập phân Tô màu ? Trình bày cách tô màu - Nháy chọn ô kẻ đờng biên trang tính - Sử dụng nút lệnh Fill Color Kẻ đờng biên - Chọn « - Sư dơng nót Border HS tr¶ lêi Trình bày in trang tính - Đặt lề hớng giấy in ? Trình bày cách đặt lề hớng File -> Page Setup XHHT, lùa giÊy in chän híng giÊy vµ lỊ giÊy -> Ok - In trang tÝnh File -> Print ? Để in trang tính ta làm ntn? Hoạt động 3: luyện tập GV yêu cầu mở Excel nhập HS thực hành máy liệu nh hình dới đây: HS mở Excel nhập liệu Sau tạo xong tiến hành định dạng đặt lề cho trang tính Lu bảng tính với tên: Ontap_ tên mình_tên lớp HS định dạng đặt lề trang tính HS lu bảng tính Hoạt động 4: củng cố - Nhắc lại tất thao tác học Hoạt động 5: dặn dò nhà - Về nhà tiếp tục ôn tập để tiết sau thực hành Tỉ: To¸n - Lý - Tin 162 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu Thø ngµy 03 TiÕt 68 tháng 05 năm 2011 ôn tập (t2) I Mục tiªu: - Hệ thống lại kiến thức học Excel thông qua tập, - Rèn luyện kĩ thực hành Excel luyện gõ 10 ngón, gõ tiếng Việt cho HS II Chn bÞ: - GV chuẩn bị tập - HS chia nhóm ụn III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt ®éng 1: kiĨm tra bµi cò HS nhắc lại phn ó hc v Excel Hoạt động 2: lý thuyết Sắp xếp lọc liệu ? Trình bày cách xếp Sắp xếp liệu liệu trang tính? - Chọn ô cột cần xếp - Nháy nút lệnh xếp tăng ? Để lọc liệu trang tính (hoặc giảm) ta làm ntn? Lọc liệu - Chọn ô vùng cần lọc ? Sau lọc để hiển thị lại - Data -> Filter -> AutoFilter liƯu ta lµm ntn? HiĨn thị lại liệu ? Nêu cách thoát khỏi chế ®é - Data -> Filter -> Show All läc? Tho¸t khái chÕ ®é läc - Data -> Filter -> AutoFilter Trình bày liệu biểu đồ ? Em trình bày cách vẽ biểu đồ biểu diễn liệu trang tính ? - Chọn ô vùng liệu Nháy nút Chart Wizard Nháy Next liên tiếp Nháy Finish Next mờ Hoạt động 3: luyện tËp Tỉ: To¸n - Lý - Tin 163 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu Bµi tËp 1: GV yêu cầu HS mở bảng tính lu tiết trớc thực hiện: - Sử dụng hàm để tính điểm trung bình môn - Sắp xếp điểm trung bình tăng dần - Lọc học sinh có điểm học kỳ =5 Bài tập 2: Tạo liệu nh bảng sau chuyển thành biểu đồ dạng hình cột HS mở bảng tính thực theo yêu cầu GV HS tạo bảng liệu tiến hành tạo biểu đồ hình cột Hoạt động 4: củng cố - Nhắc lại tất thao tác học Hoạt động 5: dặn dò nhà - Về nhà tiếp tục ôn tập để tiết sau kiểm tra häc kú Tỉ: To¸n - Lý - Tin 164 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu Thø ngµy 10 Tiết 69 tháng 05 năm 2011 Kiểm tra học kú ii – lý thut I Mơc tiªu: - KiĨm ta viƯc n¾m b¾t kiÕn thøc lý thut cđa HS tất phần học học kỳ II - Rèn cho học sinh kỹ suy nghĩ, t duy, làm chủ tình - Hình thành thái độ nghiêm túc, trung thực kiển tra II Chuẩn bị: - GV chun b đề kiểm tra III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: * Nội dung kiểm tra: Phần I: Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời câu sau đây: Câu 1: nút lệnh nằm ? a.Thanh tiêu đề b.Thanh thực đơn c.Thanh công cụ d.Thanh trạnh thái Câu 2: §Ĩ ng¾t trang tÝnh ta sư dung lƯnh a.Frint PreView b.Page Break Preview c.Print d.Cả a, b, c sai Câu 3: Muốn đặt lề trang tính hộp thoại PageSetup chọn ô a.Right b.Left c.Bottom d.Top Câu 4: Nút lệnh dùng để xếp theo thứ tự tăng dần ? a b c d.cả a, b, c sai Câu 5: Để giảm chữ số thập phân ta sử dụng lệnh: a b c d.cả a, b, c sai Câu 6: Biểu đồ cột dùng để: a.So Sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu Tổ: Toán - Lý - Tin 165 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hong diu b.Mô tả tỉ lệ liệu so với tổng tổng thể c.So sánh liệu nhiều cột d.Cả a, b, c sai Câu 7: §Ĩ läc d÷ liƯu ta sư dơng lƯnh a.Data -> Filter -> AutoFilter b.Data -> Filter -> Show All c.Data -> Sort d.Cả a, b, c sai Câu 8: §Ĩ vÏ biĨu ®å ta dïng nót lƯnh: a b c d Câu 9: Để chỉnh độ rộng cột vừa kít với liệu có cột cần thực thao tác sau đây? a Nháy chuột vạch phân cách cột c Nháy chuột vạch phân cách dòng b Nháy đúp chuột vạch phân cách cột d Cả câu sai Câu 10: Em điền tên dạng biểu đồ hai hình vẽ đây: Hình Hình a) b) Phần II : Tự Luận ( điểm ) Câu 1( 2,5 điểm) Giả Sử ô A1 có màu xanh chữ màu đỏ Ô A3 có màu trắng chữ màu đen Em nêu cách chép nội dung ô A1 vào ô A3 dự đoán xem sau chép ô A3 có phông chữ màu ? Câu (2.5 điểm) Em nêu bớc để viết thích cho biểu đồ? * Đáp án: Đáp án Biểu u ®iĨm Tr¾c nghiƯm C 0,5 B 0,5 D 0,5 A 0,5 B 0,5 C 0,5 Tỉ: To¸n - Lý - Tin 166 Gi¸o ¸n: Tin häc 7 10 THCS Hong diu A D B Hình 1:BĐ đờng gấp khúc; Hình 2: BĐ hình cột Tự luận - Sử dụng nút lệnh Copy Paste - Ô A3 có xanh, chữ đỏ B1 Chọn ô miền có liệu cần vẽ biểu đồ B2 Nháy nút Chart Wizard công cụ Xuất hộp thoại Chart Wizard - Tại ô Chart Type: chọn nhóm biểu đồ - Tại ô Chart sub type: chọn dạng biểu đồ nhóm Sau nháy nút Next để chuyển sang hộp thoại thứ - Tại ô Data Range: kiểm tra miền liệu - Tại ô Series in: chọn dãy liệu cần minh họa theo hàng cột Sau nháy nút Next để chuyển sang hộp thoại thứ - Tại ô Chart title: ghi thích cho biểu đồ - Tại ô Category: ghi thích cho trục ngang - Tại ô Value: ghi thích cho trục đứng Sau nháy nút Next để chuyển sang bớc B3 Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại nháy nút Finish hộp thoại cuối 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Tỉ: To¸n - Lý - Tin 167 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hong diu Thứ ngày 10 Tiết 70 tháng 05 năm 2011 Kiểm tra học kỳ ii thực hành I Mục tiêu: - Kiểm ta việc nắm bắt kiến thức thực hành HS định dạng trang tính, trình bày trang in, xếp lọc liệu, vẽ biểu đồ - Thành thạo thao tác - Hình thành thái độ nghiêm túc, trung thực giê kiĨn tra II Chn bÞ: - GV chuẩn b đề kiểm tra III Tiến trình dạy học: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp Dạy mới: * Nội dung kiểm tra: Cho bảng điểm học sinh: Bảng điểm lớp 7A STT Họ tên Toán Ngữ Văn Tin Vật ĐTB Học Lí Nguyễn Hoà 8 ? An Lê Thái Anh 8 ? TrÇn Quèc 9 ? Bình Phạm Ngọc Mai 9 10 ? Bïi Thu Hµ ? Chu Thị Hơng 8 ? Bïi Mü Linh ? Vò ThÞ Mai 5 ? Lê Văn Quang ? 10 Trần Thu Ph5 7 ? ơng 11 Hà Thanh Th 8 ? 12 Phạm Hải Yến 10 10 ? a Khởi động chơng trình bảng tính Excel Vietkey nhập nội dung bảng (1 điểm) Tổ: Toán - Lý - Tin 168 Gi¸o ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu b Tính ô cột ĐTB điểm trung bình môn học (2 điểm) c Sắp xếp lại cột ĐTB theo thứ tự điểm tăng dần (1 điểm) d Dùng hàm Max tìm học sinh có §TB cao nhÊt (2 ®iĨm) e Läc häc sinh có ĐTB 8.0 (2 điểm) Nhập lại bảng hệ thống dới vẽ đồ thị thích hợp để mô tả tỉ lệ lực học loại học sinh so víi tỉng thĨ (2 ®iĨm) Lùc häc Giái Khá Trung bình Yếu Tổng cộng Đáp án + Biểu điểm u a b Đáp án Khởi động Excel Vietkey, nhập liệu Tính ô cột ĐTB G2 = AVERAGE(C2:F2) G3 = AVERAGE(C3:F3) G4 = AVERAGE(C4:F4) G5 = AVERAGE(C5:F5) G6 = AVERAGE(C6:F6) G7 = AVERAGE(C7:F7) G8 = AVERAGE(C8:F8) G9 = AVERAGE(C9:F9) G10 = AVERAGE(C10:F10) G11 = AVERAGE(C11:F11) G12 = AVERAGE(C12:F12) G13 = AVERAGE(C13:F13) BiĨu ®iĨm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Tỉ: To¸n - Lý - Tin 169 Gi¸o ¸n: Tin häc c d e THCS Hong diu Nháy ô cột ĐTB nháy nút xếp tăng dần =MAX(G2:G13) Chän «, Data -> Filter -> AutoFilter Chän 8.0 VÏ ®óng biĨu ®å thÝch hỵp 1 1 Tỉ: To¸n - Lý - Tin 170 ... ¸n: Tin häc THCS Hồng diệu Häc kú II PhÇn 2: PhÇn mỊm häc tËp TiÕt 37, 38 Bài 6: Đinh dạng trang tính Tiết 39, 40 Bài thực hành 6: Định dạng trang tính Tiết 41, 42 Bài 7: Trình bày in trang tính... việc HS quan sát hình làm việc giống với hình Word bảng tính ? Em quan sát - HS điểm khác điểm khác + Thanh công thức GV chốt lại: + Thanh tên cột - Thanh công thức: Nhập, hiển + Thanh tên hàng... nháy chuột vào tên trang tơng Tổ: Toán - Lý - Tin 13 Giáo án: Tin học THCS Hong diu ứng Hoạt động 2: Các thành phần trang tính GV: Giới thiệu thành phần HS : Quan sát trang tính: Ô, khối, cột,
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tin hoc 7 ca nam, giao an tin hoc 7 ca nam