Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện từ thực tiễn thành phố hà nội

313 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 00:05

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC VIỆT TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan Luận án cơng trình thực Mọi số liệu, kết nghiên cứu công bố tham khảo Luận án trung thực trích dẫn nguồn quy định Những kết nghiên cứu Luận án chưa cơng bố cơng trình tác giả khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Việt MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.Những cơng trình nghiên cứu ngồi nước 1.2.Các cơng trình nước 11 1.3.Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án vấn đề đặt tiếp tục nghiên cứu .24 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN 30 2.1 Những vấn đề lý luận tổ chức, hoạt động quyền huyện 30 2.2 Điều chỉnh pháp luật tổ chức, hoạt động quyền huyện 52 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động quyền huyện 58 2.4 Tổ chức hoạt động quyền huyện số nước giới 66 Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN HUYỆN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .73 3.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến tổ chức, hoạt động quyền cấp Thành phố Hà Nội 73 3.2.Thực tiễn tổ chức, hoạt động quyền huyện 76 3.3.Kết quả, hạn chế, nguyên nhân kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức hoạt động quyền huyện 93 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN 114 4.1 Quan điểm hoàn thiện tổ chức, hoạt động quyền huyện 114 4.2 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động quyền huyện 123 4.3 Một số giải pháp hồn thiện tổ chức hoạt động quyền huyện, thành phố Hà Nội 140 4.4 Các điều kiện bảo đảm hoàn thiện tổ chức hoạt động quyền huyện 143 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ, công chức CCHC : Cải cách hành CQCM : Cơ quan chun mơn CQĐP : Chính quyền địa phương CQTW : Chính quyền Trung ương HĐND : Hội đồng nhân dân NCS : Nghiên cứu sinh QLNN : Quản lý nhà nước TP : Thành phố TTHC : Thủ tục hành UBHC : Ủy ban hành UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước yêu cầu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN việc đổi mơ hình tổ chức hoạt động máy nhà nước trở thành yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn sống Việc đổi mới, cải cách máy nhà nước dường tập trung Trung ương, mà chưa quan tâm nhiều quyền địa phương cấp, bảo đảm đồng bộ, tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu hệ thống hành nhà nước Chính quyền huyện phận cấu thành quan trọng hệ thống quyền địa phương, cấp trung gian nối nhịp quản lý quyền cấp tỉnh với người dân, đạo, giải công việc phạm vi lãnh thổ Vì vậy, lực, hiệu lực hiệu hoạt động quyền huyện trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, phát huy quyền làm chủ nhân dân, bảo đảm ổn định hệ thống trị Thực tiễn cho thấy đâu quyền huyện phát huy vai trò chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước vào sống người dân, ngược lại quyền huyện yếu địa bàn nảy sinh nhiều vấn đề dân sinh xúc, xã hội ổn định Chính vậy, từ khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc củng cố, hồn thiện máy quyền địa phương Văn kiện Đại hội XI, XII Đảng xác định nhiệm vụ đánh giá mơ hình CQĐP xác định mơ hình phù hợp quan trọng trình phát triển đất nước [20], [21] Đối với TP Hà Nội Thủ đô nước, với việc phát triển đô thị quyền huyện trực thuộc lớn với 17 huyện, 01 thị xã/30 đơn vị; nơi quan tâm có nhiều đổi tổ chức, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội cải cách hành chính, đặc biệt trọng việc xây dựng nông thôn mới; Quan tâm trọng xây dựng quyền huyện vững mạnh Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách hành nhà nước, hội nhập quốc tế xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, máy quyền địa phương nói chung, quyền cấp huyện nói riêng thời gian qua nhiều hạn chế, bất cập, Đó là: cấu tổ chức máy quyền địa phương chưa có phân cấp rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn; hiệu lực, hiệu hoạt động máy quyền huyện chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; Như Thủ Hà Nội, cấu quyền 12 Quận giống 18 huyện, thị xã; máy quyền huyện cấu HĐND UBND thực tế HĐND không phát huy hiệu quả, UBND với nhiều phòng chun mơn số lượng biên chế nhiều tính thơng suốt, hiệu lực hiệu chưa cao; Tính minh bạch, dân chủ máy quyền địa phương chưa đề cao, mối quan hệ cấp quyền biểu chế “xin cho” làm hạn chế chủ động, sáng tạo quyền địa phương cấp dưới; đội ngũ CBCC chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tình trạng lãng phí, quan liêu, tham nhũng… Đồng thời, chế quản lý kinh tế - xã hội đổi theo hướng quyền cấp giảm dần can thiệp vào sản xuất kinh doanh người dân, doanh nghiệp, tập trung vào thực tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước địa bàn; theo đó, thẩm quyền quyền tỉnh sở tăng cường, quyền huyện chủ yếu tổ chức thực định cấp đạo, hướng dẫn hoạt động quyền xã Do chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quyền huyện thay đổi, HĐND huyện khơng phải làm nhiều công việc thực chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân địa bàn trước nữa, UBND huyện với tính chất cánh tay “nối dài” quan hành cấp tỉnh để giải nhiệm vụ hành cơng việc người dân theo quy định pháp luật Do vậy, Đảng Nhà nước ta tiến hành thí điểm khơng tổ chức HĐND huyện, quận, phường 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mong muốn tiến tới giảm bớt cấp CQĐP Trong bối cảnh đó, Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức quyền địa phương chương IX có nhiều nội dung so với quy định Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) Trên sở đó, Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 cụ thể hóa CQĐP đơn vị hành cấp quyền tổ chức hợp lý [98] Đồng thời, Nghị số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2016 Hội nghị Trung ương khóa XII số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu rõ: “…Sự phối hợp cấp, ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ Chưa quy định thấy rõ tính đặc thù để phân biệt quyền thị, nơng thơn, hải đảo Các đơn vị hành địa phương nhìn mô nhỏ, nhiều đơn vị không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, cấp huyện, cấp xã…” đề giải pháp rà sốt, bổ sung, hồn thiện Luật Tổ chức quyền địa phương, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; quy định rõ chế phân cấp, uỷ quyền thực nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, uỷ quyền cấp quyền địa phương Hiện nay, thực ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 1547 /KH-BNV ngày 13/4/2018 xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức quyền địa phương Xuất phát từ điều đó, Nghiên cứu sinh chọn đề tài “Tổ chức hoạt động quyền huyện từ thực tiễn thành phố Hà Nội” làm luận án tiến sĩ luật học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án sở phân tích làm rõ sở lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động quyền huyện, từ đề xuất với Đảng nhà nước quan điểm giải pháp tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để hoàn thiện tổ chức, hoạt động quyền huyện nước ta đáp ứng yêu cầu cải cách máy nhà nước; nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nước quyền huyện 39.Bùi Thị Hải (9/2012), “Hồn thiện chế định Ủy ban nhân dân Hiến pháp sửa đổi”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 40.Nguyễn Trọng Hải (2012), “Cơ chế chịu trách nhiệm Ủy ban nhân dân Hiến pháp sửa đổi”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 41.Nguyễn Trọng Hải (2012), “Đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương - nhìn từ mối quan hệ HĐND UBND”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 42.Nguyễn Trọng Hải (2012), “ Đổi hoạt động UBND cấp giai đoạn nay”, Luật án tiến sỹ luật, Hà Nội 43.Hồ Việt Hạnh, (2008), Thể chế tam quyền phân lập Nhật Bản, Nxb Khoa học Xã hội 44.Lê Thị Vân Hạnh (2009), Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nhằm xây dựng mơ hình cấu tổ chức máy quyền địa phương theo tinh thần Nghị Trung ương khóa X, Đề tài khoa học cấp Bộ 45.Hiến pháp 1992 46.Học viện Hành quốc gia (1996), Về hành nhà nước Việt Nam: kinh nghiệm xây dựng phát triển, NXB Khoa học kỹ thuật 47.Học viện Hành quốc gia (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia 48.Học viện Hành quốc gia (2004), Cải cách hành - vấn đề cấp thiết để đổi máy nhà nước, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 49.Hội thảo Bộ máy hành cải cách hành Thuỵ sỹ Malaysia, Ban Tổ chức - Cán bộ, 18 - 19/7/2001, Hà Nội 50.Hội thảo Cải cách hành nhà nước Việt Nam góc nhìn nhà khoa học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, 28/6/2011, Hà Nội 51.Hội thảo Khoa học Chính quyền địa phương thời kỳ đổi Việt Nam nay, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 156 52.Hội thảo Khoa học Tổ chức hoạt động quyền địa phương, Đà Nẵng 53.Hội thảo Tổ chức quyền địa phương: Quy định pháp luật – thực tiễn Pháp Việt Nam; Quản trị địa phương: Lý luận, thực tiễn Pháp Việt Nam, Trường Đại học Nội vụ, Trung tâm Công vụ địa phương Quốc gia Pháp, 2016, Hà Nội 54.Phan Anh Hồng (2011), “Tổ chức quyền địa phương, số vấn đề cần quan tâm”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 55.Nguyễn Việt Hương (2004), “Dân chủ làng xã, truyền thống tại”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 56.Phạm Tuấn Khải (2003), “Một số ý kiến phân cấp quản lý nhà nước Trung ương địa phương”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, tr.32-38 57.Nguyễn Văn Khanh (2007), Đổi tổ chức hoạt động UBND cấp huyện theo hướng phân cấp, luận văn thạc sỹ 58.Chu Xuân Khánh, Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa, Hồng Mai, (2009), Lý luận quản lý hành Nhà nước, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 59.Nguyễn Khánh (2003), Đổi mới, hoàn thiện tổ chức máy phương thức hoạt động quan hành Nhà nước cấp, NXB Lao động 60.Đinh Văn Liêm (2017), “ Tổ chức hoạt động quyền Thành phố thuộc tỉnh Việt Nam”, Luận án tiến sỹ luật học 61.Trương Đắc Linh (2002), Chính quyền địa phương với việc đảm bảo thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương, Luận án tiến sĩ luật học 62.Trương Đắc Linh (2003), Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành Hiến pháp pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63.Trương Đắc Linh (2005), “Chính quyền địa phương Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển vấn đề đổi mới”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (9) 157 64.Trương Đắc Linh (2012), “Những bất cập từ vụ cưỡng chế thu hồi đất huyện Tiên Lãng vấn đề sửa đổi Hiến pháp, pháp luật quyền địa phương”, Tạp chí khoa học pháp lý 65.Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015, Chương III 66.Phan Trung Lý (2012), Một số vấn đề Hiến pháp nước giới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 67.Hồng Mai, Vận dụng kinh nghiệm tổ chức mối quan hệ hội đồng quan hành quyền địa phương Nhật Bản vào xây dựng quyền địa phương Việt Nam 68.Trần Thanh Mai (2006), “Nâng cao vị trí, vai trò quyền địa phương tổ chức hoạt động máy nhà nước”, Tạp chí Giáo dục lý luận 69.Montesquieu (2006), Tinh thần pháp luật, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 70.Bùi Thị Mừng, Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quyền địa phương bối cảnh thực thi Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 71.Nghị định số 107/2004/NĐ-CP Chính phủ: Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch cấu thành viên Uỷ ban nhân dân cấp 72.Nghị định số 15/2007/NĐ-CP Chính phủ: Về phân loại đơn vị hành cấp tỉnh cấp huyện 73.Nghị định số 14/2008/NĐ-CP Chính phủ: Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh 74.Nghị định số 36/2011/NĐ-CP Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2004 Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch cấu thành viên Ủy ban nhân dân cấp 158 75.Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Chính phủ: Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 76.Tạ Quang Ngọc (2013), Đổi tổ chức hoạt động quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Việt Nam nay, Luận án tiến sỹ Luật học 77.Tạ Quang Ngọc (2013), “Mối quan hệ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân với quan nhà nước khác với tổ chức trị- xã hội”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 78.Trần Thị Diệu Oanh (2012), “Phân cấp quản lý địa vị pháp lý quyền địa phương trình cải cách máy nhà nước Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Luật, Hà Nội 79.Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2011), “Kế thừa yếu tố truyền thống tổ chức máy quyền địa phương lịch sử Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 80.Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2012), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng mơ hình tổ chức quyền nông thôn Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Luật, Hà Nội 81.Hà Quang Ngọc (2007), “Đổi tổ chức hoạt động máy quyền địa phương cấp tỉnh, huyện đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (1) 82.Trần Thị Diệu Oanh (2012), Phân cấp quản lý địa vị pháp lý quyền địa phương trình cải cách máy nhà nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học 83.Vũ Kiều Oanh (2008), “Cải cách quyền địa phương Trung Quốc”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 84.Nguyễn Như Phát (2003), “Tiến tới hiến chương quốc tế tự quản địa phương”, Nghiên cứu lập pháp 159 85.Thang Văn Phúc (1999), Tổ chức máy cải cách hành CHLB Đức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86.Thang Văn Phúc (2001), Cải cách hành Nhà nước: Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, NXB Chính trị quốc gia 87.Nguyễn Minh Phương, Phát huy vai trò quản trị phát triển xã hội quyền địa phương Việt Nam 88.Nguyễn Minh Phương (2010), Cơ sở khoa học đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế nước ta nay, Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài cấp Bộ Nội vụ 89.Nguyễn Minh Phương (2013), “Xác lập đơn vị hành – lãnh thổ Việt Nam nay”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 90.Nguyễn Minh Phương (2016), “Tổ chức hoạt động quyền sở nơng thơn Trung Quốc”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 91.Nguyễn Thị Phượng (2005), “Vai trò quyền địa phương việc bảo đảm thực quyền cơng dân”, Tạp chí Quản lý nhà nước 92.Nguyễn Thị Phượng (2008), Chính quyền địa phương việc bảo đảm quyền công dân Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ hành cơng 93.Lê Văn Quang, Dự toán thu chi ngân sách phân bổ ngân sách địa phương-những vấn đề đặt thực tiễn 94.Nguyễn Văn Quang (2009), Đổi tổ chức hoạt động quyền huyện thuộc TP Hà Nội giai đoạn nay, luận văn thạc sỹ 95.Phạm Hồng Quang (2004), “Tổ chức, hoạt động quyền địa phương Nhật Bản”, Tạp chí Luật học 96.Quốc Hội(2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 97.Quốc hội(2013), Hiến pháp, Hà Nội 98.Quốc hội(2015), Luật Tổ chức quyền địa phương, Hà Nội 99.Mai Hồng Quỳ (2013), “Những điểm Dự thảo sửa đổi 160 Hiến pháp 1992 số kiến nghị”, Tạp chí Khoa học pháp lý 161 100 Nguyễn Thị Như Quỳnh (2009), Đổi tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp huyện điều kiện cải cách hành nước ta nay, luận văn thạc sỹ 101 Hồ Tấn Sáng, Nguyễn Thị Tâm (2013), “Tổ chức máy nhà nước sửa đổi Hiến pháp 1992”, Tạp chí Tổ chức nhà nước (4) 102 Soren Haggroth - Curt Riber dahl - Karin Rude beck (1997), Chính quyền địa phương Thủy Điển- truyền thống cải cách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Phạm Xuân Sơn (2013), Cải cách thủ tục hành qua thực tiễn Thủ đô Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Luật, Hà Nội 104 Đinh Duy Thanh (2013), “Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phủ quyền địa phương”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 105 Văn Tạo, Kinh nghiệm xây dựng quản lý quyền cấp lịch sử 106 Nguyễn Thế Tài (2015), Tổ chức, hoạt động quyền quận Việt Nam từ thực tiễn TP Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ luật, Hà Nội 107 Chu Văn Thành (2007), Tổ chức Nhà nước Việt Nam 1945- 2007, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 108 Trịnh Tuấn Thành, Đổi tổ chức hoạt động UBND cấp huyện nước ta nay, luận văn thạc sỹ 109 Thái Vĩnh Thắng (2005), “60 năm xây dựng hoàn thiện tổ chức quyền địa phương nước cộng hồ XHCN Việt Nam (1945 2005)”, Tạp chí luật học 110 Nguyễn Văn Thảo, Đổi nội dung hoạt động cấp quyền địa phương kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế 111 Trần Đình Thảo, Phương Hữu Từng, Phân cấp quản lý hành nhà nước quyền trung ương quyền địa phương số nước Đông Nam Á học kinh nghiệm cho Việt Nam 162 112 Nguyễn Trung Tín (2010), Vai trò quyền nhân dân với tư cách chủ thể xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề tài cấp 113 Nguyễn Kim Thoa (2002), “Pháp luật quyền địa phương: thực trạng phương hướng cải cách”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 114 Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Đại, (2006), Tổ chức quyền địa phương Cộng hoà Liên bang Đức, Nxb Tư pháp 115 Nguyễn Kim Thoa, Tìm hiểu quyền địa phương cấp 116 Lê Minh Thông (2002), “Một số quan điểm đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương nước ta nay”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 117 Lê Minh Thơng (2002), Một số vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương nước ta 118 Lê Minh Thông, Nguyễn Như Phát (2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam 119 Lê Minh Thông (2003), “Một số vấn đề đặt từ thực tiễn tổ chức hoạt động quyền xã nước ta nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 120 Lê Minh Thông (2010), “Về mối quan hệ trung ương địa phương chế tổ chức quyền lực nhà nước”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (5) 121 Lê Minh Thông (2011), Đổi mới, hoàn thiện máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 122 Văn Tất Thu (2010), “Cơ sở lý luận thực tiễn không tổ chức HĐND huyện, quận, phường”, Tạp chí Cộng sản 123 Văn Tất Thu (2012), “Cơ sở lý luận tổ chức hợp lý quyền địa phương kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 163 124 Vũ Thư, Những vấn đề quy định quyền địa phương hiến pháp sửa đổi 125 Vũ Thư (2004), “Về xu hướng phát triển máy quyền địa phương”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 126 Vũ Thư (2011), “Hoàn thiện tổ chức thực quyền hành pháp nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật 127 Vũ Thư (2014), “Chính quyền địa phương Hiến pháp sửa đổi”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, tr.8-16 128 Tọa đàm quốc tế “Cải cách hành nhà nước”, Hà Nội, 24 26/9/1996 129 “Tổ chức quyền địa phương nước Cộng hồ XHCN Việt Nam - Q trình hình thành phát triển, bất cập phương hướng đổi mới” (2003), Tạp chí luật học 130 Trần Anh Tuấn (2013), “Báo cáo đề dẫn Hội thảo “Chế định Chính phủ quyền địa phương Hiến pháp năm 1992”, Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ, Hà Nội, 08/3/2013 131 Dương Quang Tung (2011), “Sáu vấn đề đặt thí điểm khơng tổ chức HĐND huyện, quận, phường”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (2-3) 132 Đào Trí Úc (2005), Mơ hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân nước ta thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Đề tài KX 04.05 133 Đào Trí Úc (2007), Những đặc trưng mơ hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 134 Đào Trí Úc (2012), “Những vấn đề sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, Tạp chí Khoa học pháp lý (1) 135 Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng Thành phố Hà Nội, Hà 164 Nội 165 136 Viện Khoa học pháp lý (2004), Luật hành số nước giới, Nxb Tư pháp, Hà Nội 137 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 138 Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 139 Viện Nhà nước Pháp luật (2007), Đánh giá kết cải cách hành giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nước ta, Nxb Công an nhân dân, 140 Viện Nhà nước Pháp luật (2009), Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn nay, Nxb Từ điển bách khoa 141 Nguyễn Cửu Việt (2011), Luật hành nước ngoài, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 142 Võ Khánh Vinh (2013), Những vấn đề lý luận thực tiễn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Nxb Khoa học xã hội 143 Đinh Ngọc Vượng (1992), Tam quyền phân lập máy nhà nước tư sản đại, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội 144 Lương Trọng Yêm, Bùi Thế Vĩnh (1996), Mơ hình hành nước ASEAN, Nxb Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 145 Phạm Thị Hồng Yến (2015), Tổ chức hoạt động quyền huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, luận văn thạc sỹ 146 Nguyễn Văn Yểu, Lê Hữu Nghĩa, Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi 147 Bài viết nhung/van- htps://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-thamban-la-o-hai-phong-ep-dan-bo-tien-lam-quy-hoach- 463646.html#inner- article, 26/7/2018 148 Bài viết htp://www.sggp.org.vn/hang-loat-sai-pham-tai-ubndhuyen-duc-trong-lam-dong-552463.html, 14/10/2018 Tài liệu nước Humes, S., & Martin, E, (1969), The structure of Local government – A 166 comperative Survey of 81 countries, International Union of Authorities 167 J.fisher, M, & G Bishop, D (1950) Municipal and other local governments New york, Institute of Economic Affair, Blackwell Publishing, Oxford Peter A.Wat (2006), “ Principles and theories of local government”, Institute of Economic Affair 2006 by Blackwell Publishing, Oxford, Birmingham University S Chiavo - Compo & P.S.A Suradam, (2000), To Serve and to Preserve: Improving Public Administration in a Competitive World, Asian Development Bank 168 PHỤ LỤC Phụ lục SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN Hội đồng nhân dân huyện Ban Pháp chế Chú thích: Bầu cử, giám sát hoạt động T h n g t r ự c H động Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt Đ N D h u y ệ n Ban Kinh tế - Xã hội Phụ lục SƠ ĐỒ TỔ CHỨC UBND HUYỆN VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN Ủ y Chủ tịch, phó chủ tịch b ủy viên UBND ahuyện n Các phòng chun mơn - Văn Các đơn vị hiệp quản phòng HĐND- UBND - Chi cục Thống kê - Phòng Nội vụ - Cơng an huyện - Phòng LĐTB&XH - BCH quân huyện - Phòng Thanh tra huyện - Phòng TC - KH - Tòa án ND huyện - Phòng Kinh tế - Viện KSND huyện - Phòng Tài nguyên-MT - Chi cục thuế - Phòng Quản lý đô thị - Kho bạc nhà nước - Phòng Tư pháp - Chi cục thi hành án - Phòng Văn hóa TT - Trạm thú y - Phòng GD&ĐT - Trạm khuyến nơng - Phòng Y tế - Trạm bảo vệ thực - Đội Thanh tra Xây vật dựng …… - Phòng Dân tộc (nếu có) n h Các â đơn vị nghiệp n - BQL Dự án đầu tư d XD â - nTrung tâm dân số - hTrung tâm văn hóa vàu TT TT y - ệTrung tâm GD nghề n nghiệp - GD thường xuyên … UBND xã ... tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động quyền huyện 58 2.4 Tổ chức hoạt động quyền huyện số nước giới 66 Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN HUYỆN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .73 3.1.Điều... tác động đến tổ chức, hoạt động quyền cấp Thành phố Hà Nội 73 3.2 .Thực tiễn tổ chức, hoạt động quyền huyện 76 3.3.Kết quả, hạn chế, nguyên nhân kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức hoạt. .. luận tổ chức, hoạt động quyền huyệ n Chương 3: Thực trạng tổ chức, hoạt động quyền huyện, Thành phố Hà Nội Chương 4: Quan điểm giải pháp hồn thiện tổ chức, hoạt động quyền huyện Chương TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện từ thực tiễn thành phố hà nội, Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện từ thực tiễn thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm