Bí quyết thành công 100 thương hiệu hàng đầu thế giới

2 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:55

Cinque TerreBí Quyết Thành Công 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Thế Giới Tác giả : Matt HaigThể Loại : Marketing Bán hàngLượt xem : 11240 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. “Cuốn sách là một tư liệu vô cùng quý giá giúp chúng ta hiểu một cách sâu sắc và đầy đủ về những thương hiệu nổi tiếng nhất đã được xây dựng công phu và sáng tạo như thế nào.” BRAND CHANNEL.Brand Royalty Bí Quyết Thành Công 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Thế Giới là một quyển cẩm nang độc đáo và hữu ích trong giai đoạn hiện nay. Quyển sách không chỉ đóng vai trò là xác định và bình chọn các thương hiệu thành công nổi tiếng hàng đầu dựa trên các tiêu chí đánh giá căn bản như: thành công về mặt tài chính, tần số quảng cáo, chất lượng thương hiệu, mức độ trường tồn của thương hiệu, các chiến lược sáng tạo mới, những thành quả đột phá mang tính toàn cầu… mà còn đóng vai trò như một tuyển tập đầy đủ nhất về những câu chuyện đi – đến thành công của những thương hiệu xuất sắc nhất, ví như: Adidas, Zippo, Sony, Coca Cola, Pepsi, Microsoft, Nike, Rolex, Toyota, Mercedes – Benz, Yamaha… cùng với những phân tích, nhận định sâu sắc về các bí quyết đằng sau những thành công rực rỡ đó, và truy tìm ra những điểm then chốt giúp cho các thương hiệu này trở nên độc đáo và đi vào lòng người. Qua đó, sách còn giúp rút ra những bài học bổ ích cho tất cả công ty khác để áp dụng thành công trong việc xây dựng thương hiệu và kinh doanh hiệu quả.Về căn bản, những thương hiệu được đề cập trong cuốn sách này thành công không phải vì đã tuân theo một số quy luật nhất định nào đó, mà mỗi thương hiệu đều có những hướng đi, chọn lựa và bí quyết riêng của mình để tạo nên những thương hiệu thành công.Những bí quyết đem đến thành công của mỗi thương hiệu có khi là ở tính đột phá sáng tạo, có khi ở độ cải tiến chất lượng sản phẩm, có khi là ở tinh thần trách nhiệm cao kết hợp với tính bền bỉ trong kinh doanh, cũng có khi là về mặt giá cả… Và có khi là do chính công ty đó đã trở thành tác nhân làm thay đổi cách sống và làm việc của hàng triệu triệu con người thông qua việc giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới (như Microsoft với máy tính cá nhân PC hay như Ford đã từng làm với những chiếc xe hơi của họ) hoặc trở thành đầu mối cung cấp cho nhân loại những cửa ngõ tiếp cận thông tin thuận tiện hơn (như Reuters, CNN, Google đã và đang tiến hành)…Nhưng tất cả những thương hiệu thành công trong quyển sách này đều có một điểm tương đồng là tất cả đều có tầm nhìn rõ ràng về triển vọng và tiềm năng của mình và những tầm nhìn đó là hoàn toàn khác biệt nhau. Quyết Thành Cơng 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Thế Giới Tác giả : Matt Haig Thể Loại : Marketing - Bán hàng Lượt xem : 11240 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online “Cuốn sách tư liệu vô quý giá giúp hi ểu m ột cách sâu s ắc đầy đủ v ề nh ững th ương hiệu tiếng xây dựng công phu sáng tạo nào.” BRAND CHANNEL Brand Royalty - Quyết Thành Cơng 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Thế Giới cẩm nang độc đáo hữu ích giai đoạn Quy ển sách khơng ch ỉ đóng vai trò xác định bình ch ọn thương hiệu thành công tiếng hàng đầu dựa tiêu chí đánh giá c ăn b ản nh ư: thành cơng v ề m ặt tài chính, tần số quảng cáo, chất lượng thương hiệu, mức độ trường tồn th ương hi ệu, chi ến l ược sáng tạo mới, thành đột phá mang tính tồn c ầu… mà đóng vai trò nh m ột ển t ập đầy đủ nh ất câu chuyện – đến - thành - công c thương hi ệu xu ất s ắc nh ất, ví nh ư: Adidas, Zippo, Sony, Coca Cola, Pepsi, Microsoft, Nike, Rolex, Toyota, Mercedes – Benz, Yamaha… với phân tích, nhận định sâu sắc quy ết đằng sau nh ững thành cơng r ực r ỡ đó, truy tìm nh ững ểm then chốt giúp cho thương hiệu trở nên độc đáo vào lòng ng ười Qua đó, sách giúp rút học bổ ích cho tất cơng ty khác để áp dụng thành công vi ệc xây d ựng th ương hi ệu kinh doanh hiệu Về bản, thương hiệu đề cập sách thành cơng khơng ph ải tn theo m ột số quy luật định đó, mà thương hiệu có hướng đi, ch ọn l ựa quy ết riêng c để tạo nên thương hiệu thành cơng Những đem đến thành cơng thương hiệu có tính đột phá sáng t ạo, có độ c ải tiến chất lượng sản phẩm, có tinh thần trách nhi ệm cao k ết h ợp v ới tính b ền b ỉ kinh doanh, c ũng có mặt giá cả… Và có cơng ty tr thành tác nhân làm thay đổi cách s ống làm việc hàng triệu triệu người thông qua vi ệc gi ới thi ệu nh ững công ngh ệ s ản ph ẩm m ới (nh Microsoft với máy tính cá nhân PC hay Ford t ừng làm v ới nh ững chi ếc xe h c h ọ) ho ặc tr thành đầu mối cung cấp cho nhân loại cửa ngõ ti ếp cận thông tin thu ận ti ện h ơn (nh Reuters, CNN, Google tiến hành)… Nhưng tất thương hiệu thành công quy ển sách có m ột ểm t ương đồng t ất c ả có tầm nhìn rõ ràng triển vọng tiềm tầm nhìn hồn tồn khác bi ệt .. .đầu mối cung cấp cho nhân loại cửa ngõ ti ếp cận thông tin thu ận ti ện h ơn (nh Reuters, CNN, Google tiến hành)… Nhưng tất thương hiệu thành công quy ển sách có m ột
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết thành công 100 thương hiệu hàng đầu thế giới, Bí quyết thành công 100 thương hiệu hàng đầu thế giới

Từ khóa liên quan