giao an lich su 7 moi

25 877 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2013, 19:10

Gv: Nguyễn Hoàng Phong Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) Tuần: 20 Tiết: 39 Ngày soạn: …………………………… Ngày dạy :…………………………………… I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT. I Mục tiêu: 1/ Kiến thức - Bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức. - So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ, nhà nước tập quyền tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ cương, trật tự xã hội. 2/ Tư tưởng Giáo dục cho Hs niềm tự hào về thời thònh trò của đất nước, có ý thức bảo vệ tổ quốc. 3/ Kó năng Phát triển khả năng đánh giá tình hình phát triển về chính trò, quân sự, pháp luật ở một thời kì lòch sử. II Đồ dùng dạy học - Bảng phụ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ. - Bảng phụ một số ý kiến đánh giá về luật Hông Đức. III Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. ? Thuật lại chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang ? nêu ý nghóa lòch sử ?. ? Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghóa Lam Sơn ?. 2/ Bài mới. Tg Hoạt động của GV và HS Nội dung Gv dẫn hs vào bài mới. ? Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được thể hiện như thế nào ?. - Đứng đầu là ai ?. - Giúp việc cho Vua gồm có những bộ và cơ quan nào ?. GV: yêu cầu hs nhắc lại tên 6 bộ. ? Bộ máy chính quyền ở đòa phương được chia như thế nào ?. - Dưói đạo là gì ?. - Thời Lê Thánh Tông, việc trông coi 13 đạo có điểm gì mới ?. GV: yêu cầu hs nói rõ công việc của mỗi ti phụ trách. GV: cho hs quan sát lược đồ hành chánh nước Đại Việt thời Lê sơ và 13 đạo thừa tuyên. ? So sánh tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ với thời Trần ?. ? Nhìn vào lược đồ em thấy nhà nước thời Lê sơ khác với thời Trần như thế nào ?. ? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy 1/ Tổ chức bộ máy chính quyền 1 Gv: Nguyễn Hoàng Phong chính quyền thời Lê sơ ?. GV: cho hs vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ. Nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ Lại Hộ Lễ Binh Hình Công Vua trực tiếp chỉ đạo 6 bộ Tự Viện hàn lâm Quốc sử viện Ngự sử đài Các cơ quan giúp việc các bộ ? Nhà Lê tổ chức quân đội như thế nào ?. ? Tại sao nói trong hoàn cảnh lúc đó, chế độ “ ngụ binh ư nông” là tối ưu ?. ? Nhà Lê quan tâm phát triển quân đội như thế nào ?. ? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà Lê sơ đối với lãnh thổ của đát nước qua đoạn trích trong SGK ?. ? Vì sao dưới thời Lê, nhà nước quan tâm đến pháp luật ?. GV: Lê Thnh1 Tông ban hành bộ luật “ Quốc triầu hình luật” đây là bộ luật lớn nhất, có giá trò nhất của thời phong kiến nước ta. ? Nội dung chính của bộ luật ?. ? Khi đánh giá về bộ luật Hồng Đức có một số ý kiến khác nhau. Hãy đánh dấu vào ý kiến 2/ Tổ chức quân đội. - Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. - Quân đội gồm có hai bộ phận: + Quân triều đình . + Quân ở các đòa phương. 3/ Luật pháp. - Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức. - Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc. Vua Trung ương Đòa phương. 13 đạo Đô ti Thừa ti Hiến ti Phủ Huyện ( Châu ) xã 2 Gv: Nguyễn Hoàng Phong đúng nhất ? • Bộ luật bảo vệ quyền lợi của giai cấp phong kiến. • Bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. • Bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao dộng, nhất là người phụ nữ. • Giúp nh2 nước quản lí xã hội. • Vừa bảo vệ quyền lợi của giai cấp phong kiến, vừa phần nào thoả mãn được yêu cầu của nhân dân. ? Luật Hồng Đức có điểm gì tiến bộ ? 3/ Củng cố. ? Gọi 2 hs lên vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ ? Nêu nhận xét ? ? Nhận xét về vua Lê Thánh Tông ? 4/ Dặn dò. Về học bài, xem bài mới. - Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trò. - Bảo vệ ngưởi phụ nữ. ……………………………………………………………… Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) Tuần: 20 Tiết: 40 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… II TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI. I Mục tiêu: 1/ Kiến thức - Sau khi nhanh chóng khôi phục sản xuất, thời Lê sơ kinh tế phát triển mọi mặt. - Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp chính: Đòa chủ phong kiến và nông dân. Đời sóng các tầng lớp khác ổn đònh. 2/ Tư tưởng Giáo dục ý thức tự hào về thời kỳ thònh trò của đất nước. 3/ Kó năng Bồi dưỡng kó năng phân tích tình hình kinh tế xã hội theo các tiêu chí cụ thể để từ đó rút ra nhận xét chung. II Đồ dùng dạy học - Sơ đồ để trống về các tầng lớp, giai cấp trong xã hội thời Lê sơ. - Tư liệu phát ánh sự phát triển kinh tế, xã hội thời Lê sơ. III Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. ? Công lao của Lê Thánh Tông trong việc xây dựng chính quyên và bảo vệ tổ quốc ?. 2/ Bài mới. Tg Hoạt động của GV và HS Nội dung 3 Gv: Nguyễn Hoàng Phong ? Để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp nhà Lê sơ đã làm gì ?. ? Tại sao ?. ? Nhà nước giải quyết vấn đề ruộng đất bằng cách nào ?. GV: Khuyến nông sứ có trách nhiệm triệu tập dân phiêu tán về quê làm ăn. - Đồn điền sứ: Tổ chức khai hoang. - Hà đê sứ: Quản lí và xây dựng đê điều. - Phép quân điền: Cứ 6 năm chia lại ruộng đất công làng xã, các quan được nhiều ruộng, phụ nữ và người có hoàng cảnh khó khăn cũng được chia ruộng * Chính sách này có nhiêu điểm tiến bộ, đảm bảo sự công bằng xã hội. ? Vì sao nhà Lê lại quan tâm đến việc bảo vệ đê điều ?. ? Nhận xét về những biện pháp của thời Lê sơ đối với nông ngiệp ?. ? Ở nước ta thời kì này có những ngành thủ công tiêu biểu nào ? ? Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ ?. ? Nông nghiệp và thủ công nghiệp có mối quan hệ với nhau như thế nào ?. ? Nhà Lê có những biện pháp gì để phát triển việc buôn bán trong nước ?. ? Hoạt động buôn bán với nước ngoài như thế nào ?. ? Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế thời Lê sơ ? ? Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào ?. ? Quyền lợi, đòa vò của tầng lớp, giai cấp ra sao ?. So sánh với thời Trần ?. ? Nhận xét chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước thới Lê sơ ?. 3/ Củng cố. ? Tại sao nói thời Lê sơ là thời thònh đạt ?. ? Vẽ sơ đồ các giai cấp , tầng lớp trong xà hội thời Lê sơ ?. 4/ Dặn dò. 1/ Kinh tế. a) Nông nghiệp - Giải quyết ruộng đất - Thực hiện phép quân điền. - Khuyến khích sản xuất. b) Công thương ghiệp - Phát triển nhiều ngành nghề thủ công ở làng xã, kinh đô Thăng Long. - Thương nghiệp: + Trong nước: Chợ phát triển. + Ngoài nước: Hạn chế buôn bán với nước ngoài. 2/ Xã hội Giai cấp Tầng lớp Đòa chủ phong Nông dân. Thò dân. Thương nhân. Thợ thủ công. Nô tì. 4 Xã hội Gv: Nguyễn Hoàng Phong Về học bài, xem trước bài mới. kiến. ………………………………………………………………… Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) Tuần: 21 Tiết: 41 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… III TÌNH HÌNH VĂN HOÁ, GIÁO DỤC I Mục tiêu: 1/ Kiến thức - Chế độ giáo dục, thi cử thời Lê sơ rất được chú trọng. - Những thành tựu tiêu biểu về văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ. 2/ Tư tưởng Giáo dục học sinh niềm tự hào về thành tựu văn hoá giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ, ý thức giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống. 3/ Kó năng Nhận xét những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lê sơ. II Đồ dùng dạy học Các ảnh về nhân vật và di tích lòch sử thời kì này. III Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. ? Nhà Lê đã làm gì để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp ?. ? XÃ hội thời Lê sơ có những giai cấp , tầng lớp nào ?. 2/ Bài mới. Tg Hoạt động của GV và HS Nội dung ? Nhà nước quan tâm phát triển giáo dục như thế nào ?. ? Vì sao thời Lê sơ lại hạn chế Phật giáo, Đạo giáo lại tôn sùng Nho giáo ?. GV: Thời Lê sơ nội dung học tập thi cử là các sách của đạo Nho, chủ yếu có “ tứ thư” và “ ngũ kinh”. ? Giáo giục thời Lê sơ rất có qui cũ và chặt chẽ, biểu hiện như thế nào ?. ? Em hiểu biết gì về ba kì thi thời Lê sơ ? ? Để khuyến khích học tập và kén chọn nhân tài nhà Lê đã có biện pháp gì ?. ? Chế độ thi cử thời Lê sơ được tiến hành thường xuyên như thế nào, kết quả ra sao ?. ? Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ ?. ? Những thành tựu nổi bật về văn học thời Lê sơ ?. 1/ Tình hình giáo dục, khoa cử. - Dựng lại Quốc tử giám, mở nhiều trøng học. - Nho giáo chiếm đòa vò độc tôn. - Thi cử chặt chẽ qua ba kì: Hương, Hội, Đình. 5 Gv: Nguyễn Hoàng Phong ? Nêu một vài tác phẩm yiêu biểu ?. ? Các tác phẩm văn học tập trung phản ánh nội dung gì ?. ? Thời Lê sơ có những thành tựu khoa học tiêu biểu nào ?. ? Em có nhận xét gì về những thành tựu đó ? . ? Những nét đặc sắc về nghệ thuật sân khấu ?. ? Nghệ thuật điêu khắc có gì tiêu biểu ?. ? Vì sao quốc gia Đại Việ lại đạt được những thành tựu trên ?. 3/ Củng cố. ? Kể tên một số thành tựu văn hoá tiêu biểu ?. ? Em hãy nêu công lao của những danh hân có trong bài ?. ? Vì sao Đại Việt ở thế kỉ XV lại đạt được những thành tựu rực rỡ như vậy ?. 4/ Dặn dò. Học bài, xem trước bài. 2/ Văn học, khoa học, ngệ thuật. a) Văn học Văn học có nội dung yêu nước sâu sắc. b) Khoa học Nhiều tác phẩm khoa học thành văn phong phú, đa dạng. c) Nghệ thuật. Sân khấu: chèo, tuồng ……………………………………………………………………… Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) Tuần: 21 Tiết: 42 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… IV MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HOÁ DÂN TỘC I Mục tiêu: 1/ Kiến thức Hiểu biết sơ lược cuộc đời và những biến cố to lớn của một số danh nhân văn hoá, tiêu biểu là Nguyễn Trãi và vua Lê Thánh Tông đối với sự nghiệp của nước Đại Việt ở thế kỉ XV. 2/ Tư tưởng Tự hào và biết ơn những bậc danh nhân thời Lê, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc. 3/ Kó năng Phân tích, đánh giá các sự kiện lích sử. II Đồ dùng dạy học Các ảnh về nhân vật lòch sử về các danh nhân văn hoá. III Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. ? Giáo dục và thi cử thời Lê có đặc điểm gì ?. ? Nêu một số thành tựu văn hoá tiêu biểu ?. 2/ Bài mới. Tg Hoạt động của GV và HS Nội dung 6 Gv: Nguyễn Hoàng Phong ? Trong cuộc khởi nghóa Lam Sơn, Nguyễn Trãi có vai trò như thế nào ?. ? Sau khởi nghóa ông có những đóng gốp gì cho đất nước ?. ? Các tác phẩm của ông tập trung phản ánh nội dung gì ?. ? Qua nhận xét của Lê Thánh Tông về Nguyễn Trải, em hãy nêu những đóng gốp của Nguyễn Trãi ?. GV: H47 , trong nhà thờ Nguyễn Trãi ở làng Nhò Khê còn lưu giữ nhiều di vật quý trong đó có bức chân dung Nguyễn Trải mà nhiều nhà ngiên cứu cho là khá cổ. Bức tranh thể hiện khá đạt tinh thần yêu nước, thương dân của nguyễn Trải ? Trình bày hiểu biết của em về vua Lê Thánh Tông ?. ? ng có những đóng góp gì cho việc phát triển kinh tế, văn hoá ? ? Kể những đóng góp của Lê Thánh Tông trong lónh vực văn học ?. GV: Thơ văn của Lê Thánh Tông và hội Tao đàn phần lớn ca ngợi nh2 Lê, ca ngợi phong cảnh đất nước, đậm đà tinh thần yêu nước. ng là nhân vật xuất sắc về nhiêiù mặt. ? Hiểu biết của em về Ngô Só Liên ?. ? Tên tuổi của Ngô Só Liên còn để lại dấu ấn gì ?. ? Lương Thế Vinh có vai trò quan trọng như thế nào đối với thành tựu về nghệ thuật ?. ? ng đổ trạng nguyên năm 1463. Công trình toán học nổi tiến của ông là gì ?. 3/ Củng cố. ? Đánh giá của em về một danh nhân văn hoá tiêu biểu thế kỉ XV ?. ? Những danh nhân được nêu trong bài học đã có công lao gì đối với dân tộc ?. 4/ Dặn dò. Học bài, xem trước bài mới. 1/ Nguyễn Trãi ( 1830 – 1442 ). - Là nhà chính trò, quân sự đại tài, danh nhân văn hoá thế giới. - Thể hiện tư tưởng nhân đạo, yêu nước thương dân. 2/ Lê Thánh Tông ( 1442 – 1497) - 1460, được lên ngôi khi 18 tuổi. - Quan tâm phát triển kinh tế. - Lập hội Tao Đàn và có nhiều tác phẩm văn học có giá trò. 3/ Ngô Só Liên ( TK XV ) - 1442 đổ tiến só. - Là nhà sử học nổi tiếng. 4/ Lương Thế Vinh ( 1442…? ) - Tác giả bộ “ Hí phường phả lục”. - Là nhà toán học nổi tiếng. ………………………………………………………………………. ÔN TẬP CHƯƠNG IV Tuần: 22 Tiết: 43 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… 7 Gv: Nguyễn Hoàng Phong I Mục tiêu: 1/ Kiến thức Hệ thống hoá những kiến thức mà các em đã học để các em nắm được những kiến thức cơ bản nhất về tình hình Đại Việt ở thế kỉ XIV đến đầu thế kỉ XVI 2/ Tư tưởng Lòng tự hào, tự tôn dân tộc về thời kì thònh trò của phong kiến Đại Việt ở thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI 3/ Kó năng Hệ thống các thành tựu lòch sử của một thời đại. II Đồ dùng dạy học - Lược đồ lãnh thổ Đại Việt thời Trần và thời Lê sơ. - Tranh ảnh có liên quan. III Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. ? Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?. ? Hiểu biết của em về vua Lê Thánh Tông ?. 2/ Bài mới. Chúng ta đã học qua giai đoạn lòch sử Việt Nam ở thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI, cần hệ thống lại toàn bộ kiến thức về mọi mặt kinh tế, chính trò, văn học nghệ thuật của thời kỳ được coi là thònh trò của chế độ phong kiến Việt Nam. GV: cho hs trả lời tất cả các câu hỏi trong bài ôn tập sau đó GV nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh bài ôn tập. 3/ Củng cố. - Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học, sử học nổi tiếng - Lập bảng thống kê các bậc danh nhân ở thế kỉ XV. 4/ Dặn dò. Xem trước bài mới. …………………………………………………………………… LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( PHẦN CHƯƠNG IV ) Tuần: 22 Tiết: 44 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… I Mục tiêu: Rèn luyện cho hs kó năng phân tích tổng hợp, so sánh các sự kiện lòch sử đã học. II Đồ dùng dạy học SGK III Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. Không kiểm tra bài cũ 2/ Bài mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài tập 1. Em hãy trình bày tội ác của qn Minh đối với nhân dân ta? Bài tập 2. Em hãy liệt kê địa bàn hoạt động của nghĩa qn Lam Sơn ? - Giết người, cướp của, bắt nhân dân ta phải nộp hàng trăm thứ thuế. 8 Gv: Nguyễn Hoàng Phong Bài tập 3. Nhà Hồ thất bại là do ngun nhân nào? Bài tập 4. Ngun nhân nào cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của nghĩa qn Lam Sơn ? Bài tập 5. Em đã được học,được đọc những tác phẩm văn học nào ở các thời kì: Lý - Trần - Lê sơ ( Hãy lập bảng thống kê ) - Ở Thanh Hóa, Nghệ An. - Khơng đồn kế được các tầng lớp tham gia chống giặc Minh. - Tinh thần đồn kết của nhân dân. …………………………………………………………………… ChươngV: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( thế kỉ XVI – XVIII ) I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI. Tuần: 23 Tiết: 45 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… I Mục tiêu: 1/ Kiến thức - Sự sa đoạ của triều đình phong kiến thời Lê sơ, những phe phái dẫn đến xung đột về chính trò.tranh giành quyền lực trong 20 năm. - Phong trào nông dân phát triển mạnh ở đầu thế kỉ XVI. 2/ Tư tưởng - tự hào về truyền thống đấu ranh anh dũng của nhân dân. - Hiểu được rằng: Nước nhà được thònh trò hay suy vong là do ở lòng dân. 3/ Kó năng Đánh giá nguyên nhân suy yếu của triều đình phong kiến thời Lê II Đồ dùng dạy học - Lược đồ phong trào nông dân khởi nghóa TK XVI. III Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. ? Văn hoá giáo dục, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ đạt những thành tựu gì ?. Vì sao có được những thành tựu đó ?. 2/ Bài mới Tg Hoạt động của GV và HS Nội dung GV. Giải thích nhà Lê Sơ tại sao ở thế kỉ XV lại phát triển nhưng đến thế kỉ XVI lại suy thối. ? Ngun nhân nào làm cho nhà Lê Sơ bị suy thối ? GV. Sử dụng phần chữ in nhỏ trong SGK. ? Em có nhận xét gì về triều đình nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI? I Tình hình chính trò – xã hội 1/ Triều đình nhà Lê - Vua quan ăn chơi xa xỉ. - Quan lại lo vơ vét của cải của nhân dân. - Bọn giai cấp thống trị tranh gianh quyền lực. 9 Gv: Nguyễn Hoàng Phong GV. Dùng lược đồ trang 106 SGK để tường thuật. GV. Nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa Trần Cảo . ? Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nơng dân đầu thế kỉ XVI ?. ? Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nơng dân thời bấy giờ ?. 3/ Củng cố Câu 1. Ngun nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nơng dân ở đầu thế kỉ XVI. Câu 2. Ý nghĩa của phong trào nơng dân thế kỉ XVI là gì ? 4/ Dặn dò. Học bài, xem trước bài mới • Một triều đình thối nát, đến thời kì sụp 2/ Phong trào khởi nghóa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI. Có nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Trần Cảo. …………………………………………………………………. Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( thế kỉ XVI – XVIII ) II- CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM - BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN Tuần: 23 Tiết: 46 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… I . Mục tiêu bài học - Xem mục tiêu chung của bài. II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều. - Bản đồ cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn. III. Hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra bài cũ. ? Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghóa nông dân ở đầu thế kỉ XVI ?. ? Ý nghóa của phong trào nông dân thế kỉ XVI ?. 2/ Bài mới. Tg Hoạt độn của GV và HS Nội dung GV. Sử dụng bản đồ tường thuật cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều. ? Ngun nhân hình thành Nam - Bắc triều . ? Hậu quả của cuộc chiến trang Nam - Bắc triều là gì ? Gv. Nhấn mạnh hậu quả chiến tranh. II. Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và chiến tranh Trònh – Nguyễn. 1/ Chiến tranh Nam – Bắc triều. - Mạc Đăng Dung giết vua Lê Chiêu Thống ,lập ra nhà Mạc ( 1516- 1522 ) Là cuộc hỗn chiến tàn khốc giữa các tập đồn phong kiến làm cho nhân dân tàn sát 10 [...]... lập ,đập tan đế chế xâm lược phương Bắc - 3/ Củng cố Câu 1 Em hãy trình bày diễn biến vua Quang 22 Gv: Nguyễn Hoàng Phong Trung đại phá qn Thanh 178 9 Câu 2 Những cống hiến to lớn của nghĩa qn Tây Sơn là gì ? Cẩu 3 Lập niên biểu hoạt động của nghĩa qn Tây Sơn từ năm 177 1- 178 9 4/ Dặn dò Học bài theo những câu hỏi trong SGK ………………………………………… Bài 26 QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Tuần: 29 Tiết: 57 Ngày soạn:……………………………... Dương GV Trình bày theo trình tự SGK Hưng 173 7 GV Sự dụng bản đồ để trình bày diễn biến - Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương ? Em hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa nơng dân 174 0- 175 1 tiêu biểu ở Đàng Ngồi - Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu 174 1 175 1 - Báo hiệu thời kì sụp đổ của chính qyền phong kiến Lê -Trịnh và truyền ? Em có nhận xét gì về phong trào nơng dân thống đấu tranh của giai cấp nơng Đàng Ngồi ở thế kỉ... TÂY SƠN 17 Gv: Nguyễn Hoàng Phong Tuần: 27 Tiết: 53 Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:…………………………………… I Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Từ giữa thế kỉ XVIII,chính quyền họ Nguyễn ở Đang Trong ngày càng suy yếu ,mục nát Nơng dân và tầng lớp bị trị ốn giận Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ trong bối cảnh đó - Nắm được thành tựu to lớn của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn qua diễn biến của phong trào từ năm 177 1- 178 9 2 Tư... Nhạc phải hòa hỗn với - Năm 177 6- 178 3 Tây Sơn đánh qn Trịnh ? Gia Định nên Nguyễn Ánh chạy ra đảo Cơn Lơn ,Phú Quốc ? Lên trình bày trên bản đồ 2 Chiến thắng Rạch Gầm – Xồi Mút ( 178 5) a Diễn biến : GV.Trình bày diễn biến trên bản đồ - Tháng 1 – 178 5 Nguyễn Huệ đóng bản doanh ở Mỉ Tho ,chọn Rạch ? Lên trình bày lại GVnhận xét Gầm –Xồi Mút làm trận quyết chiến - Ngày 19-1- 178 5 nhử địch vào trận địa mai... Bản đồ Tây Sơn chống qn Thanh III Các hoạt động dạy học 1 Ổ định lớp 2 Bài mới : - Giáo viên tóm tắt nội dung bài trước để giới thiệu bài mới Tg Hoạt động của GV và HS Nội dung GV Dùng phương pháp nêu vấn đề 1 Qn Thanh xâm lược nước ta ? Nhà Thanh viện cớ gì để đem qn sang xâm - Lê Chiêu Thống sang cầu cứu lược nước ta ? qn Thanh ? Lê Chiêu Thống đón qn xâm lược như thế - Qn Thanh đã có âm mưu xâm lược... ?.( 0,5 ) a 5 b 7 c.10 d 13 Câu 7 Hãy nối các sự kiện ở cột A và cột B lại với nhau sao cho đúng.( 0,5 ) A B 1 15 27 - 18 trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa tổ chức hội thề Lũng Nhai 2 1460 - Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang 3 1416 - Lê Thánh Tơng lên ngơi 4 14 27 - Mạc Đăng dung lập ra nhà Mạc Câu 8 Em có nhận xét gì hiệu quả kế hoạch chuyển qn từ căn cứ Lam Sơn ( Thanh Hóa ) về Nghệ An của Nguyễn Chích... khỏi thành mang qn sang xâm lược ThăngLong? ? Vì sao nhân dân lại căm thù bọn xâm lược - Để bảo tồn lực lượng ,bọn bán nước ? GV Dùng bản đồ tường thuật - Cướp bóc giết ngườI,hãn hiếp phụ GV Xây dựng bài học trên bản đồ ? Việc Nguyễn Huệ lên ngơi hồng đế có ý nghĩa gì ? ? Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt qn Thanh vào Tết Kỉ Dậu ? GV Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá qn Thanh như thế... cho cuộc đại phá qn Thanh như thế nào ? Đặt câu hỏi ? Ngun nhân nào làm cho nghĩa qn Tây Sơn nhanh chóng dành được thắng lợi ? ? Ý nghĩa thắng lợi đó là gì ? nữ,bọn bán nước hèn nhát 2 Quang Trung đại phá qn Thanh ( 178 9 ) Chỉ trong 5 ngày đêm Tết Kỉ Dậu với sự chỉ huy của Quang Trung đã qt sạch 30 vạn qn Thanh và bè lũ tay sai 3 Ngun nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn a Ngun nhân:... em Tây sơn nằm giáp giữa vùng đất Bình Định với vùng rừng núi Tây Ngun ( nay thuộc tỉnh Gia Lai ); nối liền hai miền là sơng Cơn và đường bộ qua đường An Khê……… ? Vì sao anh em Nguyễn Nhạc lại đưa đại bản doanh xuống Tây sơn Hạ Đạo ? - Năm 177 1, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ chọn căn cứ Tây Sơn Thượng Đạo và Hạ Đạo làm căn cứ chống chính quyền họ Nguyễn ? Tại sao khởi nghĩa Tây Sơn lại... Quang Trung ? Chiếu lập học xóa hẳn lối học cơng thức của nhà Trịnh mà thay vào đó lối học sáng tạo GV Cho hs đọc ? Nước nhà thống nhất Quang Trung đã gặp những khó khăn gì ? ? Đứng trước những âm mưu của kẻ thù, Quang Trung đã có những chính sách gì ? ? Để xây dựng qn độ hùng mạnh Quang Trung phải làm gì ? ? Thời Quang Trung có những qn đội nào ? ? Em có nhận xét gì về chính sách qn đội của vua Quang . đến các cuộc đấu tranh. 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn - Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Dương Hưng 173 7. - Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương 174 0- 175 1. - Khởi nghĩa. Năm 177 6- 178 3 Tây Sơn đánh Gia Định nên Nguyễn Ánh chạy ra đảo Cơn Lơn ,Phú Quốc. 2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xồi Mút ( 178 5) a. Diễn biến : - Tháng 1 – 178 5
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lich su 7 moi, giao an lich su 7 moi, giao an lich su 7 moi