thi247 com đề thi thử THPTQG 2019 môn lịch sử trường THPT phú bình – thái nguyên

5 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:04

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN THI: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: SBD: Mã đề thi 638 Câu 1: Nội dung nguyên nhân thất bại khởi nghĩa lớn phong trào Cần vương cuối kỉ XIX? A Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh để cô lập, đàn áp phong trào B Phương pháp tổ chức lãnh đạo nhiều hạn chế C Nhân dân địa phương chưa hưởng ứng, tham gia phong trào D Hệ tư tưởng phong kiến người lãnh đạo ảnh hưởng đến phong trào Câu 2: Một quan Liên hợp quốc quy định Hiến chương (năm 1945) A Hội đồng Kinh tế Xã hội B Tổ chức Thương mại Thế giới C Ngân hàng giới D Qũy Tiền tệ Quốc tế Câu 3: Hai hiệu " Đả đảo đế quốc! Đả đảo phong kiến" nhân dân Việt Nam phong trào cách mạng 1930-1931 thể mục tiêu đấu tranh A xã hội B văn hóa C kinh tế D trị Câu 4: Mỹ sử dụng hiệu để can thiệp vào công việc nội nước chiến lược “Cam kết mở rộng”? A Thúc đẩy dân chủ B Chống chủ nghĩa khủng bố C Ủng hộ độc lập dân tộc D Tự tín ngưỡng Câu 5: Trong Hiệp định Sơ (6/3/1946), Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quốc gia A tự trị B độc lập, tự C độc lập D tự Câu 6: Điểm khác biệt phong trào cách mạng 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 A lôi đông đảo quần chúng nhân dân tham gia B phong trào cách mạng Đảng Cộng sản lãnh đạo C qui mô phong trào diễn rộng khắp nước D hình thức đấu tranh liệt triệt để Câu 7: Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, kiện góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng châu Âu? A Sự tan rã tổ chức Hiệp ước Vácsava B Sự giải thể Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) C Hiệp định sở quan hệ Đông Đức Tây Đức D Sự thành lập Cộng đồng châu Âu (EC) Câu 8: “Một tấc không đi, li không rời” câu nói thể tâm nhân dân miền Nam giai đoạn chống chiến lược chiến tranh đế quốc Mỹ? A Chiến tranh phía B Chiến tranh đặc biệt C Việt Nam hóa chiến tranh D Chiến tranh cục Câu 9: Tổ chức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24/2/1930 A Đơng Dương Cộng sản liên đồn B Tân Việt cách mạng đảng C An Nam Cộng sản đảng D Đông Dương Cộng sản đảng Câu 10: Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận để tập hợp lực lượng? A Mặt trận Thống Dân tộc phản đế Đông Dương B Mặt trận Dân chủ Đông Dương Trang 1/4- Mã Đề 638 C Mặt trận Việt Minh D Mặt trận Thống nhân dân phản đế Đông Dương Câu 11: Ngày 17/1/1960 Bến Tre, “Đồng khởi” nổ ba xã điểm A Định Thủy, Châu Thành, Bình Khánh B Phước Hiệp, Bình Khánh,Giồng Trơm C Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh D Châu Thành, Giồng Trơm,Thạnh Phú Câu 12: Đảng Cộng sản Đông Dương phát động kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xuất phát từ lí chủ yếu nào? A Nền độc lập chủ quyền nước ta bị đe dọa nghiêm trọng B Chúng ta muốn hòa bình xây dựng đất nước C Pháp khiêu khích ta Hà Nội D Pháp không thực Hiệp định sơ 6/3/1946 Tạm ước 14/9/1946 Câu 13: Yếu tố xem "xương sống" Chiến lược Chiến tranh đặc biệt? A Ấp chiến lược B Ngụy quân C Đô thị D Ngụy quyền Câu 14: Kết lớn Cách mạng tháng Hai năm 1917 Nga giành A chiếm công sở địch B bắt giam trưởng C tồn quyền tay nhân dân D chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ Câu 15: Nội dung ý nghĩa phong trào dân chủ 1936-1939? A Thành lập đội quân trị hùng hậu B Chuẩn bị tiền đề cần thiết cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 C Là tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 D Đường lối Đảng chủ nghĩa Mác- Lenin phổ biến rộng rãi nhân dân Câu 16: Con đường giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc hình thành năm 20 kỉ XX khác biệt hoàn toàn với đường cứu nước trước A lực lượng cách mạng B đối tượng cách mạng C lực lượng chủ yếu D khuynh hướng trị Câu 17: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân Việt Nam kiện đồng chí Nguyễn Chí Thanh nhận định "ý Đảng lòng dân gặp nhau"? A Phong trào Đồng Khởi (1959-1960) B Chiến thắng Bình Giã (1964) C Tổng tiến công dậy Mậu thân 1968 D Chiến thắng Ấp Bắc (1963) Câu 18: Đông Khê chọn nơi mở đầu Chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950 qn dân Việt Nam, vị trí A quan trọng tập trung cao binh lực Pháp B quan trọng nên lực lượng quân Pháp mỏng C đột phá, chia cắt phòng tuyến quân Pháp Đường D án ngữ hành lang Đông- Tây thực dân Pháp Câu 19: Nhiệm vụ chung cách mạng Lào Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 A kháng chiến chống Pháp B đấu tranh giành độc lập C xây dựng chủ nghĩa xã hội D kháng chiến chống Mĩ Câu 20: Nội dung ý nghĩa phong trào “Đồng khởi”? A Giáng đòn nặng nề vào sách thực dân Mỹ B Cách mạng miền Nam chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công C Mỹ thừa nhận thất bại chiến lược chiến tranh thực dân kiểu miền Nam D Làm lung lay tận gốc quyền Ngơ Đình Diệm Câu 21: Trong rồng kinh tế châu Á, Đơng Bắc Á có A Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan B Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc C Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan D Nhật Bản, Hồng Công, Hàn Quốc Câu 22: Bình định miền Nam vòng 18 tháng nội dung Mỹ đề kế Trang 2/4- Mã Đề 638 hoạch nào? A Na va B Xtalây - Taylo C Rơ-ve D Giônxơn - Mác Namara Câu 23: Quốc gia phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất A Pháp B .Liên Xô C Mĩ D Anh Câu 24: Sau Chiến tranh giới thứ hai điều kiện khách quan có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc châu Phi? A Trật tự giới hai cực Ianta B Sự viện trợ nước xã hội chủ nghĩa C Sự giúp đỡ trực tiếp Liên Xô D Sự suy yếu tương đối Anh, Pháp Câu 25: Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12- Nxb Giáo Dục nêu tên nhiều tờ báo, tên sách: báo Chuông Rè, báo An Nam trẻ, báo Người nhà quê, báo Thanh niên, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, tác phẩm Đường Kach mệnh Lựa chọn nhóm tờ báo tên sách A Sách báo viết Tiếng Việt B Sách báo Nguyễn Ái Quốc C Sách báo phong trào yêu nước, dân chủ D Sách báo nước Câu 26: So với Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á, phát triển Liên minh châu Âu có điểm khác biệt gì? A Hợp tác, giúp đỡ nước khu vực phát triển kinh tế B Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên lâu dài C Diễn q trình thể hóa khu vực D Hạn chế can thiệp cường quốc Câu 27: Cuộc kháng chiến nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954 - 1975) có điểm khác so với chiến tranh Triều Tiên (1950 -1953) A không bị tác động Chiến tranh lạnh B diễn nửa đất nước giải phóng C giành độc lập dân tộc, thống đất nước D có diện trực tiếp quân đội Mĩ Câu 28: Sự khác tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Việt Nam Quốc dân đảng A khuynh hướng cách mạng B thành phần tham gia C phương pháp, hình thức đấu tranh D địa bàn hoạt động Câu 29: Nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng khởi miền Nam (1959-1960) A Mĩ- Diệm thực sách “ Đả thực”, “Bài phong”, “Diệt cộng B Mỹ- Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực sách “Tố cộng”, “Diệt cộng” C sách cai trị Mĩ- Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề D Nghị Hội nghị lần thứ 15 Đảng đường lối cách mạng miền Nam Câu 30: Một nét độc đáo khởi nghĩa Yên Thế so với khởi nghĩa lớn phong trào Cần vương A buộc thực dân Pháp phải chấp nhận giảng hòa với nghĩa quân B phong trào có tham gia đơng đảo nhân dân C nhiều chiến đấu liệt diễn vùng D đấu tranh chống thực dân Pháp diễn liệt Câu 31: Thắng lợi đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước? A Tổng tiến công dậy Xuân 1975 B Đảng Cộng sản Việt Nam đời năm 1930 C Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 D Cách mạng tháng Tám năm 1945 Câu 32: Bài ho ̣c nào rút từ sự thấ t ba ̣i phong trào yêu nước Viê ̣t Nam cuối kỉ XIX mà cách ma ̣ng Viê ̣t Nam không thể kế thừa giai đoạn sau? A Có sự chuẩ n bi ̣lâu dài chu đáo và cho ̣n đúng thời Trang 3/4- Mã Đề 638 B Cách ma ̣ng Viê ̣t Nam cầ n có mô ̣t giai cấ p tiên tiế n lañ h đa ̣o C Coi trọng vai trò lãnh đạo giai cấp tư sản và các tầ ng lớp xã hô ̣i D Ḿ n thành cơng cách ma ̣ng phải có đường lối chiń h tri ̣đúng đắn Câu 33: Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2/9/1945 đến ngày 19/12/1946 phản ánh quy luật lịch sử dân tộc Việt Nam? A Dựng nước đôi với giữ nước B Mềm dẻo quan hệ đối ngoại C Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc D Kiên chống giặc ngoại xâm Câu 34: Nhiệm vụ hàng đầu cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 A lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh B đánh đổ đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc C lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày D đánh đổ giai cấp bóc lột giành quyền tự dân chủ Câu 35: Điểm giống chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mỹ thực miền Nam Việt Nam từ 1961-1973 A sử dụng quân đội Mỹ làm nòng cốt B tiến hành chiến tranh tổng lực C sử dụng quân đội đồng minh D sức chiếm đất, giành dân Câu 36: Việc xác định đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết cách mạng A lật đổ thống trị tư sản phong kiến B giải phóng dân tộc thuộc địa đế quốc Nga C cách mạng vô sản giới D giải phóng hồn tồn giai cấp cơng nhân nơng dân Câu 37: Bài học kinh nghiệm rút từ nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần III Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) có ý nghĩa chiến lược cho trình lãnh đạo cách mạng Đảng? A Đề đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng B Tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc C Mềm dẻo linh hoạt đạo chiến lược cách mạng D Để nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng miền Câu 38: Việc ba tổ chức cộng sản có chia rẽ, sau hợp thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) để lại kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam? A Ln trọng đấu tranh chống tư tưởng cục B Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp C Xây dựng khối liên minh công nông vững D Xây dựng mặt trận thống dân tộc rộng rãi Câu 39: Cải thiện quan hệ với Liên Xô Trung Quốc đầu thập niên 70 kỷ XX biểu việc Mỹ A tranh thủ ủng hộ hai nước nhằm giải vấn đề Campuchia B bước khống chế chi phối hai cường quốc xã hội chủ nghĩa C điều chỉnh sách đối ngoại thời kỳ Chiến tranh lạnh D củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với nước xã hội chủ nghĩa Câu 40: Khối liên minh cơng- nơng lần hình thành từ phong trào cách mạng Việt Nam? A Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930 B Phong trào dân chủ 1936-1939 C Phong trào cách mạng 1930-1931 D Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 HẾT Trang 4/4- Mã Đề 638 TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN LỊCH SỬ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 717 C A C B C D B D A B A B A D C B C D A D A B B C D A B A C 999 C B A C D B A D B D B A B A C B A A D A D C D C C B D B C 327 D B D C D A C A B D A B A C A B A B A D D C B B C D C A C 541 D C D A D A B C B D B D B A C D C C B A D C B C B D B C A 638 C A D A D B C B A D C A B D B D A C D C A B B D C C C A D 965 A D C A B C D B C D A B A B A D C B C B A D B D D C C B D 736 A D A B D A C A B D A C D B D C D A B A B B C D B C B D A 221 D C B D C D C B A B C D A B C B D A D B D A C A C B C A D A A B B A C C B D D A A D A B D C A D B B D A A B C C A A A B C D D D D B D A A A A A C D C D D C C B D B B B C B D A C C C C A D C D C A B D D B B B B C A C B C B C A C A A B ... phóng dân tộc 1939-1945 HẾT Trang 4/4- Mã Đề 638 TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2018 -2019 MÔN LỊCH SỬ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... nổ ba xã điểm A Định Thủy, Châu Thành, Bình Khánh B Phước Hiệp, Bình Khánh,Giồng Trơm C Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh D Châu Thành, Giồng Trơm,Thạnh Phú Câu 12: Đảng Cộng sản Đông Dương phát... tư tưởng cục B Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp C Xây dựng khối liên minh công nông vững D Xây dựng mặt trận thống dân tộc rộng rãi Câu 39: Cải thi n quan hệ với Liên Xô Trung Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề thi thử THPTQG 2019 môn lịch sử trường THPT phú bình – thái nguyên , thi247 com đề thi thử THPTQG 2019 môn lịch sử trường THPT phú bình – thái nguyên

Từ khóa liên quan