ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

18 176 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:51

Trọng tâm khoa học lãnh đạo quản Câu Phân tích khái niệm mối quan hệ quản lãnh đạo Bình lậu câu nói: “ Quản lý vùa khoa học, vừa nghệ thuật? • Khái niệm, mối quan hệ quản lãnh đạo:  Quản tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đềLãnh đạo tác động nghệ thuật khoa học để tri kỉ luật,kỉ cương tổ chức hương dẫn, thuyết phục, khích lệ nhân viên nhằm phát huy cao tiềm lực họ hướng tới thực mục tiêu tổ chức  Mối quan hệ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ + Lãnh đạo khả tác động, ảnh + Quản lý họat động thực hưởng, thúc đẩy, hướng dẫn, đạo nhằm bảo đảm hoàn thành công việc người khác để đạt đựợc mục tiêu qua nỗ lực người khác đề + Lãnh đạo trình khởi xướng, xác + Quản lý phối hợp có hiệu định phương hướng, mục tiêu lâu dài, lựa hoạt động người cộng khác chọn chiến lược, tác động, ảnh hưởng tìm tổ chức kiếm tự nguyện tham gia người nhằm tập hợp, điều hòa, phối hợp + Quản lý hướng vào trật tự mối quan hệ quán tổ chức (thông qua việc thực + Lãnh đạo khả gây ảnh hưởng, chức quản lý) động viên, dẫn, thị người khác hành động nhằm thực mục tiêu mong + Là trình chủ thể quản lý tổ chức liên muốn kết tác động lên đối tượng quảnđể + Lãnh đạo trình định hướng dài thực định hướng tác động dài hạn hạn cho chuỗi tác động chủ thể quản lý + Tác động đến người + Tác động đến công việc + Làm + Làm + Đạt mục tiêu thông qua việc cổ vũ, động + Đạt mục tiêu thơng qua hệ thống viên sách, mệnh lệnh, yêu cầu công việc + Nhà lãnh đạo đề phương hướng, viễn + Nhà quản lý xây dựng kế họach, tổ chức cảnh, chủ trương, sách lược thực kế hoạch, kiểm tra, giám sát - Lãnh đạo bao hàm quản (Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ) - Lãnh đạo đề phương hướng, chiến lược, viễn cảnh -> quản đề sách, mệnh lệnh, u cầu cơng việc, kiểm tra, giám sát - Lãnh đạo trình định hướng dài hạn -> quản q trình tổ chức liên kết, tác động để thực định hưỡng lâu dài • Tại nói quản vừa khoa học, vừa nghệ thuật :  Quản loại lao động trí óc đặc thù nhằm tổ chức, điều khiển phối hợp hoạt động mà tổ chức phải thực để đạt mục tiêu Nó khơng dựa sở kinh nghiệm mà phải có sở khoa học phải nghệ thuật xử tình đa dạng, cần linh hoạt, sáng tạo để đạt hiệu cao  Quảnkhoa học: thể đòi hỏi sau : - Một là: phải dựa hiểu biết sâu sắc quy luật khách quan chung riêng( tự nhiên, kỹ thuật xã hội) đồng th ời d ựa c s lý lu ận c triết học, kinh tế học đông thời đòi hỏi ứng dụng nhiều thành tựu c nghành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật như: tốn học, tin h ọc, cơng nghệ học… - Hai là: phải dựa nguyên tắc tổ chức quản lý( xác định ch ức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn); xây dựng cấu tổ ch ức, quản lý; vận hành chế quản lý ( đặc biệt xử lý m ối quan h ệ qản lý) - Ba là: phải vận dụng phương pháp khoa h ọc(đo l ường, đ ịnh l ượng hi ện đại, dự đoán, xử lý trữ liệu ) biết sử dụng ký thu ật( qu ản lý m ục tiêu, lập kế hoạch, kiểm tra tài ) - Bốn là: phải sựa định hướng cụ thể đồng thời có nghiên cứu tồn diện, đồng hoạt động hướng vào mục tiêu lâu dài, v ới khâu ch ủ yếu tỏng giai đoạn  Tóm lại, quản lý cho ta hiểu biết quy luật, nguyên t ắc, ph ương pháp, kỹ thuật quản lý, để sở biết cách phân tích cách khoa học thời khó khăn trở ngại việc đạt t ới m ục tiêu Tuy nhiên cơng cụ, sử dụng cần tính tốn đến điều ki ện đ ặc ểm cụ thể tình để vận dụng sáng tạo, uy ển chuyển( tính ngh ệ thuật)  Quản lý nghệ thuật: - Tính nghệ thuật quản lý xuất phát từ tính đa dạng, phong phú c s ự vật tượng hoạt động quản lý, kinh doanh H ơn n ữa xuất phát từ chất kinh doanh - Những mối quan hệ người( với động cơ, tâm tư, tình cảm khó định lượng) ln đòi hỏi nhà quản lý phải khéo léo, phải linh hoạt s dụng có hiệu cac phương pháp, tiềm năng, hội, kinh nghi ệm tích lũy kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đề - Nói cách khác nghệ thuật quản lý tổng hợp bí quy ết, nh ững thủ đoạn để đạt mục tiêu mong muốn với hiệu cao Câu 2: Trình bày nội dung, biểu nhũng điểm c ần ý vận d ụng nguyên tắc quản lý: nguyên tắc tập trung dân chủ quản lí, nguyên tắc ph ối hợp toàn diện phương pháp quản lí, ngun tắc kết h ợp hài hòa l ợi ích quản lí? *Nguyên tắc quản lý quy tắc đạo tiêu chuẩn hành vi mà quan quản lý nhà quản lý phải tuân thủ trình quản lý Nguyên tắc quản lý kim nam lý luận sách để tìm hình thức, phương pháp cụ thể đặc thù quản lý *Nguyên tắc tập trung dân chủ: - Nội dung: + Là nguyên tắc quản lý, phản ánh mối quan hệ chủ thể đối tượng quản lý yêu cầu mục tiêu quản lý Khía cạnh tập trung nguyên tắc thể thống quản lý từ trung tâm Khía cạnh dân chủ thể tơn trọng quyền chủ động sáng tạo tập thể cá nhân người lao động hoạt động tổ chức + Phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ tối ưu tập trung dân chủ quản lý +Tập trung sở dân chủ, dân chủ phải thể khuôn khổ tập trung - Biểu hiện: Biểu tập trung: hệ thống pháp luật, cơng tác kế hoạch hóa, chế độ thủ trưởng Biểu dân chủ: + Xác định rõ vị trí, trách nhiệm, quyền hạn cấp hệ thống quản lý + Thực đầy đủ chế độ hạch toán kinh doanh + Xây dựng hệ thống kinh tế nhiều thành phần, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại + Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương -Chú ý vận dụng: + Tránh tình trạng tự vơ phủ dân chủ trớn + Nhà quản lý phải có tính độc lập, đốn + Tránh tập trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán + Nhà quản lý phải cởi mở tập trung mức biết lắng nghe ý kiến người *Nguyên tắc phối hợp toàn diện phương pháp - Nội dung: : + Là nguyên tắc thể vận dụng tổng hợp phương pháp: tổ chức hành chính, kinh tế tâm lý thành phương pháp chung để tác động đến đối tượng nhằm thực mục tiêu quản lý + Đối tượng quản lý người, chịu tác động nhiều mối quan hệ, có nhiều nhu cầu khác thay đổi theo thời gian không gian - Biểu hiện: + Kết hợp phương pháp tạo thành sức mạnh tổng hợp + Giải quan hệ quản lý hợp lý, linh hoạt + Hình thức thưởng phạt đa dạng, tùy tình - Chú ý vận dụng: + Nắm vững sử dụng linh hoạt phương pháp + Sử dụng phương pháp chủ đạo bổ trợ dựa điều kiện có đối tượng *Nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích: - Nội dung: + Lợi ích vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy hoạt động người + Con người có nhu cầu lợi ích định + Quản lý thực chất quản lý người  Quản lý phải ý đến lợi ích người để khuyến khích có hiệu tính tích cực sáng tạo họ + Ngun tắc phải kết hợp hài hòa lợi ích có liên quan đến họat động tổ chức sở đòi hỏi quy luật khách quan để tạo động lực thúc đẩy hoạt động người nhằm đạt mục tiêu tổ chức + Giải tốt mối quan hệ lợi ích quản lý tổ chức đảm bảo cho tổ chức hoạt động có hiệu - Biểu hiện: + Kết hợp loại lợi ích + Kết hợp lợi ích vật chất lợi ích tinh thần + Kết hợp lợi ích tất khâu từ quy hoạch, kế hoạch khâu phân phối tiêu dùng -Chú ý vận dụng: + Quan tâm đến lợi ích người lao động, lực lượng trực tiếp tạo sản phẩm cho xã hội + Chăm lo đến lợi ích tập thể lợi ích xã hội + Coi trọng lợi ích vật chất lẫn lợi ích tinh thần người lao động tập thể + Tránh để quan hệ lợi ích bị rối loạn + Giải quan hệ lợi ích phải quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể Câu 3: Tại nói: “ Kế hoạch hóa chức chức quản lí”? - Chức quản hoạt động chủ thể quản lý hình thành phân cơng, chun mơn hóa hoạt động quản nhằm thực mục tiêu - Chức quản bao gồm: + Chức dự đốn, + chức kế hoạch hóa, + chức tổ chức, + chức diều khiển điều chỉnh, + chức động viên, + chức kiểm tra, + chức đánh giá Trong đó, chức kế hoạch hóa chức chức quản - Chức kế hoạch hóa chức nhằm xây dựng quy định mục tiêu, chương trình hành động, bước cụ thể thời gian định hệ thống quản Trên phương diện kế hoạch: Chức trình tổ chức soạn thảo thực kế hoạch cụ thể - Kế hoạch hóa định trước xem phải làm gì, làm nào, làm làm Kết chức kế hoạch hóa kế hoạch, văn xác định phương hướng hành động mà tổ chức thực Kế hoạch hóa phương thức xử lý giải vấn đề có kế hoạch cụ thể từ trước -Mục đích chức kế hoạch hóa là: + Đảm bảo khai thác cách tối ưu nhất, chi phí thấp nguồn lực + Đảm bảo cho hoạt động triển khai theo trình tự thời gian xác định + Tạo khả chủ động ứng phó với tình thay đổi mơi trường -Vai trò: + Là phương tiện để liên kết, phối hợp phận với tổ chức; + Là nhịp cầu nối tương lai + Giúp nhà quản trị đề nhiệm vụ, thiết lập mục tiêu, tiêu chuẩn + Hướng tới đạt mục tiêu vào thời điểm khác Phát triển tinh thần làm việc tập thể + Giúp tổ chức thích nghi với thay đổi môi trường + Giúp nhà quản trị kiểm tra tình hình thực mục tiêu  Tóm lại, nhà quản lý thực kế hoạch hóa tốt phải trả lời câu hỏi: Mục tiêu cần đạt gì? Ai thực hiện? Thực đâu? Khi thực (Thời gian bắt đầu kết thúc)? Thực tốt chúc kế hoach tạo nên tảng vững ch ắc cho công việc v ề sau Khi có kế hoạch rõ ràng cụ thể hệ thống quản xác định đ ược bước với mục tiêu, chương trình định sẵn Nếu khơng có chức kế hoạch hóa tì cơng việc hệ th ống qu ản di ễn chồng chéo, thiếu sót, khơng khoa học  Kế hoạch hóa chức ch ức quản Câu 4: Nêu khái niệm nội dung chức t ổ ch ức? Nhà qu ản th ực chức cần ý tới vấn đề gì? -Tổ chức hoạt động hứơng tới hình thành cấu trúc tối ưu hệ thống quản lý phối hợp tốt hệ thống quản lý (mqh chủ thể đối tượng quản lý) -Tổ chức kết hợp, liên kết phận riêng rẽ thành hệ thống, hoạt động nhịp nhàng thể thống Một cấu tổ chức coi hợp lý tuân thủ nguyên tắc thống mục tiêu, cá nhân góp phần công sức vào mục tiêu chung hệ thống Một tổ chức coi hiệu áp dụng để thực mục tiêu hệ thống với mức tối thiểu chi phí cho máy + Thành lập đơn vị, phận đảm nhận công việc cần thiết + Thiết lập nhận mối quan hệ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm phận nhằm hoàn thành mục tiêu chung tổ chức *Nội dung : - Phân chia công việc tổng thể cần triển khai thành công việc cụ thể ban - Gắn nhiệm vụ trách nhiệm với công việc cụ thể - Phối hợp nhiệm vụ khác tổ chức - Nhóm cơng việc thành đơn vị - Thiết lập quan hệ cá nhân, nhóm, phòng ban - Thiết lập tuyến quyền hạn thức - Phân bổ triển khai nguồn lực tổ chức *Chú ý: - Bố trí người phải phù hợp với cơng việc người yếu tố trung tâm tổ chức - Chi phí cho máy cách tối thiểu tổ chức coi hiệu thực mục tiêu với chi phí thấp Câu 5: Trình bày nội dung, vai trò chức kiểm tra hoạt động quản lí? *Nội dung: - Kiểm tra để đánh giá kết hoạt động hệ thống, bao gồm việc đo lường sai lệch nảy sinh q trình hoạt động, chức có liên quan đến cấp quản lý vào mục tiêu kế hoạch định Kế hoạch hướng dẫn việc sử dụng nguồn lực để hoàn thành mục tiêu, kiểm tra xác định xem chúng hoạt động có phù hợp với mục tiêu kế hoạch hay khơng - Tiến hành kiểm tra vì: + Thực tiễn vận động, phát triển theo quy luật khách quan + Nhận thức trình vận động từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện -Thực chức kiểm tra để phát sai sót Hạn chế sai sót hoạt động thực tốt * Vai trò: - Góp phần hồn thiện định quản lý - Đảm bảo cho kế hoạch thực với hiệu cao - Đảm bảo thực thi quyền lực quản lý người lãnh đạo - Giúp quan, tổ chức đối phó với thay đổi môi trường - Tạo tiền đề cho trình hồn thiện đổi Câu 6: Trình bày khái niệm mục tiêu quản động lực quản ? mục tiêu động lực quản tác động lẫn nhau, không tác rời phân tích mối quan hệ mục tiêu động lực quản lí? *Mục tiêu quản lý là: - Mục tiêu quản lý hiểu trạng thái mong đợi, có đối tượng quản lý (hệ thống) thời điểm tương lai sau thời gian định - Mục tiêu quản lý tiêu chí định hướng chi phối tồn vận động hệ thống quản lý - Được đề sở đòi hỏi quy luật khách quan - Chịu ảnh hưởng nhân tố chủ quan chủ thể quản lý Chủ thể quản lý phải nhận thức vận dụng đắn hệ thống quy luật khách quan phù hợp với điều kiện cụ thể *Động lực quản lý là: - Động lực tổng hợp yếu tố, nhân tố thúc đẩy cho vật, tượng vận động, biến đổi - Động lực quản lý tổng hợp sức mạnh, nguồn lực, yếu tố định vận động phát triển toàn hệ thống quản lý nhằm đạt mục tiêu xác định *Mối quan hệ mục tiêu động lực quản lý : - Trong quản lý mục tiêu động lực có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau, khơng tách rời - Khơng có động lực không tiếp cận mục tiêu Mục tiêu tạo tạo động lực động lực nhắm đến mục tiêu - Mục tiêu tự trở thành động lực, mục tiêu không phù hợp không tạo sức mạnh hệ thống Và ngược lại, mục tiêu sai không phù hợp triệt tiêu động lực - Mục tiêu phải phù hợp, cao khơng thể đạt được, q thấp lãng phí động lực, dễ rối loạn tổ chức - Trên sở mục tiêu, chủ thể quản lý đưa chủ trương, biện pháp quản lý đắn - Vấn đề mối quan hệ mục tiêu động lực người người nhân tố khơi dậy động lực quản lý Con người vừa mục tiêu vừa động lực quản lý.Xuất phát từ chất người để đưa phương thức quản lý phù hợp.Con người sáng tạo hệ thống quản lý, vận hành, đổi hồn thiện hệ thống đó.Khơi dậy động lực, kết hợp, phát huy trí tuệ sức mạnh cá nhân, sức mạnh hệ thống quản lý - Mối quan hệ mối quan hệ thể kết hượp hài hòa lợi ích Trong quản lý, lợi ích hoạt động nhằm đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu chủ thể quản lý đối tượng quản lý Lợi ích động lực hành động chủ thể đối tượng quản lý Kết hợp hài hòa lợi ích nguyên nhân gắn kết phát triển tổ chức quản lý - Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân mục tiêu hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội Lợi ích kinh tế động lực chế quản lý Kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích xã hội động lực phát triển kinh tế - xã hội Hiệu kinh tế thước đo hiệu quản lý  Mục tiêu động lực có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại vã hỗ trợ lẫn hoạt động quản lý Câu 7: Bình luận câu: ” người vùa mục tiêu, vừa động lực quản lí”? *Mục tiêu quản lý hiểu trạng thái mong đợi, có đối tượng quản lý (hệ thống) thời điểm tương lai sau thời gian định Mục tiêu quản lý tiêu chí định hướng chi phối toàn vận động hệ thống quản lý Động lực quản lý tổng hợp sức mạnh nguồn lực, yếu tố định vận động phát triển toàn hệ thống quản lý nhằm đạt mục tiêu xác định *Con người vừa mục tiêu vừa động lực quản lí: - Nguồn gốc chất mục tiêu, động lực xuất phát từ nhu cầu người Con người định toàn vận động, phát triển hệ thống quản lý - Xuất phát từ chất người để đưa phương thức quản lý phù hợp Con người sáng tạo hệ thống quản lý, vận hành đổi hồn thiện hệ thống -Con người mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội + Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội nước ta đặt người vào vị trí trung tâm Lấy mục tiêu động lực phát triển người, người + Khoa học- công nghệ phát triển người ta đề cao vai trò người Một mặt phục vụ người, mặt khác khai thác sức sáng tạo người + Suy cho việc phát triển kinh tế- xã hội mục tiêu tất yếu quan trọng hướng người, phục vụ sống người VD: Nước ta thời kì độ lên CNXH, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh… - Sức sáng tạo người nguồn lực vô hạn: + Ngày với thành tựu bước tiến kì diệu khoa học- cơng nghệ chứng minh khả sáng tạo người vô hạn Những khả sáng tạo người xét thể lực có giới hạn xét sức sáng tạo,trí tuệ, kĩ vơ tận + Những thập kỉ qua tới đấy, người khai thác khả người với tư cách sản phẩm kì diệu mà thiên nhiên sáng tạo + Tiềm người cần thiết xem xét cá nhân mối quan hệ với cộng đồng Nhưng với tập thể, quốc gia tiềm tập thể, dân tộc Nhất thời đại nay, tập thể, hệ thống nhỏ, quốc gia không phát triển cô lập, mà phải phát triển qua lại, hợp tác, giao lưu vói quốc tế VD: Con người sáng tạo tàu xe, máy bay phục vụ lại sáng tạo máy tính, cơng nghệ thơng tin để tìm kiếm, quản thơng tin nhanh chóng lâu dài nhất… - Đáp ứng nhu cầu người động lực quản lí: + Động lực quản đáp ứng nhu cầu đáng người, tạo điều kiện để cho người cống hiến nhiều để hưởng thụ nhiều vật chất lẫn tinh thần + Quản chế độ xã hội chủ nghĩa từ chất ln để đáp ứng nhu cầu người Điều phù hợp với thời đại, vừa thể chất ưu việt chế độ XHCN, VD: Việc phân loại quản tên sách, loại sách thư viện theo ngành lĩnh vực để giúp người tìm kiếm sách nhanh hơn, tiết kiệm thời gian sức lực…  Con người sáng tạo quản lí, trực tiếp vận hành, đổi mới, hồn thiện lại bị hệ thống quản lý chi phối lại mạnh mẽ suy cho lấy người làm trọng tâm Vì nên nói, người vừa mục tiêu, vừa động lực quản Câu 8: Tại nói: “ thơng tin đối tượng lao động nhà quản lí” ? -Thơng tin quản lý tất tin tức nảy sinh q trình mơi trường quản lý cần thiết cho việc định để giải vấn đề hoạt động quản lý tổ chức - Thông tin đối tượng lao động nhà quản lí: Nói cách khác thơng tin sở, tiền đề quản + Thơng tin đối tượng mà người quản li hướng đến Là thông điệp tin tức nhận thức chủ thể quản có ích cho hoạt động quản Bất người quản lí, lãnh đạo muốn trì quyền lực , trì thống hành động hệ thống phải sử dụng thông tin với vai trò đối tượng, cơng cụ phương tiện + Thơng tin quản gắn liền với định quản mục tiêu quản Mọi thơng tin quản nhằm phục vụ cho việc định quản đạt mục tiêu quản + Bất định quản phải chứa đựng thông tin sản phẩm định quản li thông tin + Thông tin đối tượng, người ( nhà quản ) chủ thể Nhà quản tác động lên tư liệu sản xuất thông tin để tạo sản phẩm Sản phẩm định hành chính- Kết lao động nhà quản + Chính vậy, nhiều nhà khoa học coi thơng tin quản hệ thần kinh hệ thống quản lí, có mặt có tác động đến tất khâu q trình quản  Thông tin vừa sản phẩm vừa đối tượng hoạt động quản Câu 9: Trình bày khái niệm định quản lí? Để ban hành định quản lí, nhà quản cần thực bước nào? *Quyết định quản lý: hành vi sáng tạo với tư cách sản phẩm lao động người lãnh đạo, nhằm định mục tiêu, chương trình tính chất hoạt động tổ chức sở hiểu biết quy luật vận động khách quan phân tích thơng tin trạng tổ môi trường *Những bước để ban hành định quản lí: - Bước 1: Phát vấn đề, sơ đề nhiệm vụ + Cụ thể hóa nghị cấp + Giải yêu cầu cấp + Xử lý tình đột xuất + Xác định nhiệm vụ cần làm rõ vấn đề sau: Vì phải đề nhiệm vụ? Nhiệm vụ thuộc loại nào? Tính cấp bách việc giải nhiệm vụ đó? Tình phát sinh nhiệm vụ, nhân tố ảnh hưởng tới việc giải nhiệm vụ? Mục tiêu cần đạt định? -Bước 2: Chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu Chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu cho phù hợp dựa vào + Quan điểm đánh giá toàn diện kết nhiều mặt + Xác định tiêu đánh giá số lượng chất lượng + Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu cần đáp ứng yêu cầu Phản ánh đóng góp phương án vào việc thực mục tiêu định : Các tiêu dùng làm tiêu chuẩn đánh giá hiệu lượng hóa , Số lượng tiêu chuẩn không nhiều - Bước 3: Thu thập thông tin xử lý thông tin + Thông tin phải thu thập đầy đủ, xác xử lý đắn, khoa học - Bước : Chính thức xác định nhiệm vụ dự kiến phương án + Một vấn đề giải nhiều cách khác + Xây dựng phương án thực chủ thể quản lý phận tham mưu đối tượng quản lý -Bước 5: So sánh phương án theo tiêu chuẩn hiệu xác định + Việc lựa chọn phương án tối ưu phải vào tiêu chuẩn hiệu xây dựng - Bước Ra định thức + Thơng qua định thức cá nhân tập thể tùy thuộc quy mô tổ chức tính chất vấn đề định, chế độ quản lý hành Câu 10:Trình bày khái niệm đặc điểm định quản lý? Để ban hành định quản lý đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, nhà quản lý cần ý tới yêu cầu nào? Tại nói: “ định quản lý thước đo lực nhà quản lý”? *Quyết định quản lý: hành vi sáng tạo với tư cách sản phẩm lao động người lãnh đạo, nhằm định mục tiêu, chương trình tính chất hoạt động tổ chức sở hiểu biết quy luật vận động khách quan phân tích thơng tin trạng tổ môi trường * Đặc điểm định quản lý: - Quyết định quản lý sản phẩm trí tuệ chủ thể quản lý, thể chủ yếu dạng thông tin - Quyết định quản lý sản phẩm chủ quan chủ thể quản lý sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan, nắm bắt thực trạng tình cụ thể - Chất lượng định quản lý không phụ thuộc vào số lượng, chất lượng thơng tin tin mà phụ thuộc vào trình độ, lực chủ thê quản lý - Quyết định quản lý tác động phạm vi định * Yêu cầu định quản lý: - Tính hợp pháp + Quyết định đưa phạm vi thẩm quyền + Không trái pháp luật + Ban hành thủ tục thể thức -Tính khoa học + Phù hợp với định hướng mục tiêu tổ chức + Phù hợp với quy luật khách quan nguyên tắc quản lý + Đưa sở vận dụng phương pháp khoa học + Phù hợp với điều kiện cụ thể -Tính thống + Ban hành cấp phận chức phải thống theo hướng + Các định có hiệu lực khơng mâu thuẫn, trái ngược, phủ định -Tính kịp thời, xác, dễ hiểu + Quyết định phải đề thời điểm, đối tượng tình cần thiết, phải cụ thể thời gian người thực hiện, phải rõ ràng, dễ hiểu -Phù hợp với điều kiện sở vật chất để thực định + Để thực định phải có điều kiện định tài chính, vật tư, công nghệ, nhân lực , đặc biệt cần ý đến yếu tố kích thích vật chất để người hăng hái tích cực thực định * Nói: “ định quản lý thước đo lực nhà quản lý” vì: + Quyết định quản lý sản phẩm trí tuệ nhà quản lý, thể chủ yếu dạng thông tin sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan, nắm bắt thực trạng tình cụ thể hệ thống quản lý Do đó, định quảnkhoa học, đắn, phù hợp thiếu khoa học khơng phù hợp với đối tượng quản lý khả nhà quản lý 10 + Chất lượng việc định tổ chức thực định quản lý thước đo lực người lãnh đạo, quản lý lĩnh vực, cấp khác Nếu việc định đắn tổ chức thực tốt định quản lý đưa đến kết mong muốn Ngược lại, thiệt hại nghiêm trọng nhà quản lý đưa định không + Trong điều kiện nước ta với chuyển biến kinh tế xã hội, lực nhà quản lý thể việc đưa định tầm chiến lược, sách quốc gia để tác động lên toàn đời sống tinh thần xã hội, dân cư thời gian dài cụ thể hóa cách đắn định quản lý cấp trên… Câu 11: Trình bày khái niệm, đặc điểm lao động quản nội dung tổ chức khoa học lao động quản *Lao động quản hoạt động điều hành phối hợp, đạo tập hợp động người liên kết tổ chức xác định nhằm thực mục tiêu QL điều kiện biến đổi môi trường *Đặc điểm - Là dạng lao động mang tính gián tiếp • Là lao động trí óc, phối hợp dạng lao động xã hội trực tiếp làm sản phẩm • Thực chất chức lao động tập thể phân cơng riêng cho nhóm người • Ngày quan trọng việc tìm phương án hoạt động cho tổ chức - Là lao động phức tạp • Đối tượng người đa dạng, phức tạp • Mục tiêu, yêu cầu hệ thống QL ln biến đổi • Đòi hỏi có kiến thức toàn diện, nhiều lĩnh vực trở thành kĩ năng, kĩ xảo nghệ thuật ứng xử với người • Đòi hỏi người QL phải có lĩnh, đốn, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm thời chín muồi - Là dạng lao động sáng tạo • Xử thơng tin, ban hành tổ chức thực định, đòi hỏi sáng tạo • Đối tượng mơi trường QL ln biến đổi đòi hỏi lao động QL phải ln sáng tạo để thích nghi phát triển • Sự sáng tạo có tính chất hướng đích, khn khổ pháp luật điều kiện vật chất cho phép - Là dạng hoạt động gây ảnh hưởng đến người • Phải bố trí, sử dụng, đãi ngộ, động viên, khích lệ, đối xử phù hợp để kích thích người làm việc tự giác sáng tạo • Lao động vừa dựa vào kiến thức khoa học vừa bao hàm nghệ thuật ứng xử, khả gây tâm lí, tình cảm người - Là lao động có tính chất cộng đồng • Chỉ xuất có lao động hợp tác nhiều người mục tiêu chung • Là yếu tố bên hệ thống, gắn liền với tổ chức thực mục tiêu chung 11 • Hiệu lao động phải đánh giá hiệu hệ thống, tổ chức định *Nội dung tổ chức khoa học lao động quản - Phân chia cơng việc, bố trí cán • Phân cấp quản lí: phân chia cơng việc gắn với hệ thống cương vị QL theo thức bậc từ xuống • Ủy quyền quản lí: tổ chức hay cá nhân ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức thực quyền hạn trách nhiệm cơng việc thời gian định • Tư vấn, tham mưu: phương thức phân chia công việc phục vụ cho việc định • Nguyên tắc + Phân chia cơng việc khơng bỏ sót, khơng trùng lặp + Quyền hạn gắn với trách nhiệm, tránh không đủ thực quyền hay lộng quyền + Thực mục tiêu với chi phí nhất, hiệu cao - Điều hòa, phối hợp hoạt động QL • Mục đích: khắc phục xu hướng chệch mục tiêu phân hệ, phận cán quản • Phương thức: thơng qua vai trò QL tổng hợp, lãnh đạo chung thủ trưởng đầu mối + Phương thức hiệp thương thỏa mãn + Phương thức QL theo chương trình mục tiêu - Xây dựng nề nếp làm việc • Sắp xếp thời gian hợp lí: có kế hoạch làm việc • Bố trí nơi làm việc khoa học, hợp + Phòng làm việc thuận tiện giao dịch, có khơng gian, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp + Màu sắc, kích cỡ bàn ghế thỏa mái + Tài liệu xếp ngăn nắp, tiện dụng + Áp dụng kĩ thuật đại trang thiết bị cần thiết đẻ giảm nhệ sức lao động + Phương pháp làm việc tiên tiến, đại - Tạo môi trường thuận lợi cho lao động quản • Mơi trường vật chất + Điều kiện việc thuận lợi + Cơ hội thăng tiến + Chế độ lương bổng thỏa đáng • Mơi trường tinh thần + Có uy tín, dư luận ủng hộ + Dân chủ, bình đẳng + Chuẩn mực đạo đức - Đào tạo lao động quản Đào tạo qua trường lớp + Ưu điểm: chủ động nội dung, thời gian 12 + Nhược điểm: thiếu kinh nghiệm kĩ thực hành • Đào tạo qua thực tiễn + Ưu điểm: dày dặn kinh nghiệm vững vàng công tác + Nhược điểm: thiếu kiến thức luận tốn nhiều thời gian • Đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức + Ưu điểm: phù hợp với cán đương chức, giảm chi phí + Nhược điểm: đòi hỏi khâu tổ chức phải mềm dẻo, linh hoạt, chương trình đa dạng Câu 12: Ai cán quản lý? Trong tổ chức, cán quản lý phân chia nào? Hiệu hoạt động tổ chức phụ thuộc vào lực đội ngũ cán quản lý, theo bạn tổ chức cần tiến hành xây dựng đội ngũ cán quản lý nào? *Khái niệm: Cán quản lý người thực chức năng, nhiệm vụ quản lý định máy quản lý nhằm đảm bảo cho tổ chức đạt mục đích với kết hiệu cao *Phân loại cán quản lí: - Theo cấp quản lí: + Quản cấp cao: Là người có thẩm quyền định chiến lược người ảnh hưởng lớn tói định mang tính chiến lược VD: Chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội + Quản cấp trung: Là người có thẩm quyền định chiến thuật, liên quan đến phận, phân hệ hệ thống + Quản cấp sở: Là người có thẩm quyền định mang tính tác nghiệp cho cho đơn vị sở hệ thống -Theo phạm vi quản lí: + Cán quản chức năng: VD: Giám đốc Sở xây dựng, Giám đốc sở tài chính… + Cán quản tổng hợp: *Tổ chức cần tiến hành xây dựng đội ngũ cán quản sau: - Yêu cầu kĩ năng: + Kỹ kỹ thuật khả cần thiết để thực công việc cụ thể soạn thảo hợp đồng, thiết kế khí… + Kỹ nhân kiến thức liên quan đến khả làm việc, động viên điều khiển nhân + Kỹ tư nhận thức khả riêng có nhà quản lý, khó hình thành khó thực -Yêu cầu phẩm chất: + Có ước muốn làm cơng việc quản lý + Có tính ngun tắc cơng việc: biết đặt lợi ích xã hội, lợi ích tổ chức lên lợi ích cá nhân + Nhà quản lý phải người có văn hóa: có kiến thức, có thái độ mực người xung quanh 13 + Có ý chí: chấp nhận rủi ro, có khả trì cơng việc điều kiện bất định + Có tư phục thiện: nhà quản lý phải biết tiếp thu phê bình tự phê bình, dám thừa nhận sai Tổ chức tiến hành xây dựng cán quản lí: 1.Kế hoạch hóa đội ngũ cán quản lý: - Xuất phát từ mục tiêu kế hoạch hoạt động toàn hệ thống quảnđể xác định số lượng cán bộ, xếp, đề bạt, bố trí sử dụng đánh giá cán quản lý - Trình tự kế hoạch hóa đội ngũ cán quản lý + Dự báo tình hình CB, biến động nhu cầu số lượng, chất lượng cán + Lập kế hoạch bổ sung cán kế hoạch luân chuyển cán + Lập kế hoạch cho mặt riêng biệt Phân định chức năng, quyền hạn trách nhiệm cho cán máy quản lý Lựa chọn cán quản lý: - Lựa chọn cán quản lý công việc quan trọng đảm bảo cho tổ chức hoạt động có hiệu đạt mục tiêu đề - Lựa chọn cán quản lý phải xuất phát từ yêu cầu thực tế công việc, phải trả lời câu hỏi : + Cơng việc đòi hỏi làm gì? + Phải thực chúng nào? + Kiến thức kỹ cần thiết gì? - Ước muốn làm công việc quản lý - Quan hệ với đồng cảm: hiểu thông cảm người - Chính trực trung thực: trung thực vấn đề tiền bạc, vật chất quan hệ với người khác Trung thực sở đạo đức người cán quản lý Đánh giá cán : + Việc đánh giá cán quản lý có ý nghĩa việc đào tạo, phát triển cán quản lý + Mục đích đánh giá cán quản lý nhằm phát huy khả sáng tạo cống hiến người sử dụng cán có hiệu + Những nhận xét, đánh giá, kết luận cán thiết phải tập thể có thẩm quyền định - Tiêu chí đánh giá: + Kết thực mục tiêu, nhiệm vụ với tư cách người quản lý + Việc làm người, việc làm chưa làm được, ưu điểm khuyết điểm thời kỳ định + Dựa vào tiêu chuẩn yêu cầu phẩm chất, lực cán quảnđể đánh giá Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ: - Nhằm tạo cho họ khả thích nghi với yêu cầu mới, khó khăn thách thức - Quá trình đào tạo, bồi dưỡng cần xét đến: + Nhu cầu đào tạo công việc tại: phân tích so sánh mục tiêu cần đạt với việc thực 14 + Nhu cầu đào tạo cho công việc tương lai: dựa vào dự báo thay đổi tương lai hệ thống - Việc đào tạo, bồi dưỡng cán phải theo kế hoạch, kết hợp đào tạo trường, lớp với rèn luyện thực tiễn - Quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý thường theo trình tự: + Đào tạo trước vào làm việc máy quản lý + Đào tạo, bồi dưỡng thời gian làm việc máy quản lý + Đào tạo trước nhận chức vụ - Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán phải lựa chọn hợp lý nhằm nâng cao trình độ cán quản lý - Các nhóm phương pháp + Nhóm thứ nhất: phương pháp cung cấp cho người đào tạo kiến thức cần thiết qua buổi lên lớp, tọa đàm, phụ đạo + Nhóm thứ hai: phương pháp đào tạo tích cực, giúp cán nắm bắt kinh nghiệm tiên tiến; tri thức mới; hoàn thiện kỹ Bố trí, sử dụng cán bộ: - Việc bố trí cán quản lý tạo điều kiện bổ sung mặt mạnh, khắc phục mặt hạn chế tập thể qua mà nâng cao trình độ người - Khi bố trí cán quản lý phải làm cho cán nhận thức đầy đủ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm mối quann hệ cơng tác - Sau bố trí, phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi kịp thời phát chỗ mạnh, chỗ yếu, bố trí khơng phù hợp để uốn nắn, xếp lại Câu 13: Trình bày nội dung, vai trò, ưu điểm, hạn chế phương pháp tổ chức- hành chính? *Phương pháp quản lý cách thức mà chủ thể quản lý tác động đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định *Phương pháp tổ chức – hành phương pháp dựa vào quyền uy người quảnđể bắt buộc người quyền phải chấp hành mệnh lệnh quản lý Là phương pháp tác động dựa vào mối quan hệ tổ chức hệ thống quản lý *Nội dung: - Phương pháp tổ chức- hành gắn liền với việc xác lập cấu tổ chức chế vận hành tổ chức Trên sở cấu chế tổ chức xác lập vận hành mà quyền uy người quản lý thể từ xuống dưới,tạo nên chấp hành vô điều kiện nhiệm vụ tổ chức giao cho người - Phương pháp tổ chức – hành tạo cưỡng người thừa hành Mọi thành viên tổ chức phải cách hoàn thành nhiệm vụ giao , khơng cá nhân mà cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ tổ chức *Ưu điểm: -Bắt buộc cấp thực nhiệm vụ định, hoạt động theo phương hướng định nhằm đảm bảo cho phận hệ thống hoạt động ăn khớp -Mục tiêu, nhiệm vụ hệ thống tổ chức thực nhanh chóng, thống nhất, triệt để 15 -Có tác dụng lớn tình quản lý cấp bách, khẩn trương *Nhược điểm: -Phương pháp dễ tạo khơng khí căng thẳng, ức chế tổ chức -Có thể dẫn đến tình trạng quan liêu hóa, dập khn máy móc khơng tính đến điều kiện cụ thể đối tượng thực thi mệnh lệnh quản lý Câu 14: Phương pháp kinh tế phương pháp chủ yếu thường thường nhà quản sử dụng Hãy cho biết ưu nhược điểm lưu ý sử dụng phương pháp này? *Phương pháp kinh tế: -Là phương pháp mà chủ thể tác động tới đối tượng quản lý thơng qua lợi ích kinh tế để ràng buộc, kích thích, định hướng đối tượng thực mục tiêu quản -Cơ sở khách quan phương pháp vận dụng quy luật kinh tế quản lý - Là phương pháp chủ yếu - Là phương pháp tốt để thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu kinh tế (các hình thức khốn, đấu thầu, hạch tốn…) - Tác động đến đối tượng quản lý lợi ích - Mở rộng quyền chủ động, tăng trách nhiệm kinh tế cho cấp * Ưu điểm: - Là phương pháp phổ biến thường đạt hiệu cao quản lý - Kết hợp hài hòa lợi ích - Phát huy tính độc lập, tự giác, sáng tạo đối tượng thực công việc - Biến trình quản lý thành tự quản lý đối tượng, tăng hiệu lực quản lý tối đa * Nhược điểm: - Đòi hỏi phải có điều kiện kinh phí, vật chất định thực - Thường có hiệu với người mà nhu cầu cấp thiết họ chưa thỏa mãn - Có thể làm cho đối tượng quan tâm đến lợi ích vật chất, lệ thuộc vật chất Câu 15: trình bày đặc trưng, ưu nhược điểm loại hình cấu tổ chức trực tuyến Vẽ sơ đồ minh họa? *Tổ chức tiến trình thiết lập cấu tổ chức máy QL gồm: khâu QL, cấp QL, quan hệ quyền hành *Cơ cấu tổ chức xếp, bố trí yếu tố thành tổ chức thiết lập mối quan hệ yếu tố với *Cơ cấu tổ chức quản chỉnh thể gồm phận có chức khác có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, bố trí thành cấp, khâu, thực chức QL nhât định nhằm đạt mục tiêu *Cơ cấu tổ chức trực tuyến: mơ hình tổ chức QL người cấp nhận điều hành chịu trách nhiệm trước người lãnh đạo cấp trực tiếp - Đặc trưng: + Có mối quan hệ cấp tổ chức thực theo đường thẳng (trực tiếp từ cấp xuống cấp dưới) + Phạm vi áp dụng: phù hợp quy luật hoạt động tổ chức với điều kiện môi trường trình độ phát triển thấp lực lượng sản xuất áp dụng cho phận có quy mô nhỏ -Ưu điểm: + Đảm bảo nguyên tắc tập trung quản lý 16 + Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân nhà quản lý + Tạo điều kiện cho cấp thực triệt để quy định quản lý -Nhược điểm: + Dễ rơi vào tình trạng độc đốn cửa quyền + Khơng tận dụng trí tuệ phận + Thiếu sáng tạo định + Nhà quản lý phải có kiến thức rộng • Mơ hình: Người lãnh đạo A Người lãnh đạo B1 Người LĐ C1 Người lãnh đạo B2 Người LĐC2 Người LĐ C3 Người LĐ C4 Câu 16: trình bày đặc trưng, ưu nhược điểm loại hình cấu tổ chức chức Vẽ sơ đồ minh họa? *Tổ chức tiến trình thiết lập cấu tổ chức máy QL gồm: khâu QL, cấp QL, quan hệ quyền hành *Cơ cấu tổ chức xếp, bố trí yếu tố thành tổ chức thiết lập mối quan hệ yếu tố với *Cơ cấu tổ chức quản chỉnh thể gồm phận có chức khác có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, bố trí thành cấp, khâu, thực chức QL nhât định nhằm đạt mục tiêu *Cơ cấu tổ chức theo chức năng: mơ hình cấu tổ chức QL chức tách riêng phận hay quan đảm nhiệm quan chức trực tiếp điều khiển phận thực cấp *Đặc trưng: - Từng chức quản lý tách riêng phận hay quan đảm nhiệm - Nhân viên chức người am hiểu chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ phạm vi quản lý *Ưu điểm: - Thực chun mơn hố chức quản lý - Tận dụng trí tuệ chuyên gia giỏi - Giảm bớt khối lượng cơng tác quản lý tồn quan cho nhà lãnh đạo *Nhược điểm: - Vi phạm nguyên tắc tập trung quản lý - Người thừa hành nhận hành động lúc nhiều mệnh lệnh - Gây khó khăn cho việc chấp hành có mệnh lệnh trái ngược • Ví dụ: 17 • Sơ đồ minh họa: 18 ... cụ thể hệ thống quản lý Do đó, định quản lý khoa học, đắn, phù hợp thiếu khoa học khơng phù hợp với đối tượng quản lý khả nhà quản lý 10 + Chất lượng việc định tổ chức thực định quản lý thước đo... tin quản lí gắn li n với định quản lí mục tiêu quản lí Mọi thơng tin quản lí nhằm phục vụ cho việc định quản lí đạt mục tiêu quản lí + Bất định quản lí phải chứa đựng thông tin sản phẩm định quản. .. triết học, kinh tế học đông thời đòi hỏi ứng dụng nhiều thành tựu c nghành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật như: tốn học, tin h ọc, cơng nghệ học - Hai là: phải dựa nguyên tắc tổ chức quản
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Từ khóa liên quan