B o c o thuc tep

9 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:46

Báo cáo thực tập Mạch ổn áp Phần : Mạch ổn áp bù dùng mạch so sánh 1) Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp 2) Giá trị linh kiện Itrị T1: đèn khuếch đại công suất H1061 ; T T3: đèn D468 T4: IC æn ¸p 7812 ; C1 = C2 = 100 μF/35V R1 = 560Ω ; R2 = R4 = 100kΩ ; R3 = 1Ω/1W ; R5 ≤ 1MΩ R6 ≤ 560Ω ; R7 ≤ 100kΩ ; Rt ≤ 56Ω/5W 3) T¸c dơng cđa c¸c linh kiƯn C1, C2 : hai tơ lọc nguồn chiều đầu vào đầu T1 : khuếch đại công suất ; T2 : đệm T4 : họ IC ổn áp 7812 có: + Chân (IN): nối với nguồn vào + Chân (COM): nối đất + Chân (OUT): đầu có điện áp ổn định +9V T4 : cấp nguồn cho chân IC R1 : tạo nên điện áp cho chân IC, phụ thuộc vào điốt DZ DZ : điốt ổn áp R2 : điện trở hạn chế, cấp nguồn cho chân C T2 R6 : điện trở chống tự kích, hạn chế điện áp, cấp nguồn cho ch©n B cđa T2 Khèi T3- R4- R5 : bảo vệ R7 : tạo điện áp so sánh, cấp nguồn cho chân IC Rt : điện trở nhiệt để lấy điện áp ổn định 4) Nguyên lý hoạt động mạch ổn áp Mạch ổn áp có hồi tiếp hoạt động theo nguyên tắc chung miêu tả sơ đồ khối nh sau: Điện áp vào chiều ổn định Điện áp chuẩn Phần tử điều khiển Điện áp ổn định Bộ khuếch đại Bộ so sánh Nguồn chiều vào nguồn chiều biến đổi từ (14ữ32)V IC HA17741 so sánh Chân IC đợc đa vào điện áp chuẩn hay điện áp lấy mẫu Điện áp ổn định nhờ T4 Một phần điện áp đợc đa so sánh với giá trị chuẩn Cụ thể, sụt áp từ đầu rơi điện trở R7 đợc đa chân IC, giá trị điện áp so sánh Kết so sánh đợc đa chân qua R6 hạn chế (hạn chế dòng) gồm T đệm T1 khuếch đại công suất vào khuếch đại Sau khuếch đại đạt kết so sánh qua phần tử điều khiển Phần tử điều khiển thay đổi giá trị tham số (dòng điện hay điện áp) Sự thay đổi theo xu hớng lân cận giá trị chuẩn T1 vừa làm nhiệm vụ khuếch đại công suất vừa đóng vai trò phần tử điều khiển chế độ Ura ổn định tạo U d (là chênh lệch điện áp chân chân IC) Giả sử điện áp giảm điện áp R7 giảm theo điện áp so sánh nhỏ điện áp chuÈn → U d ≠ vËy sÏ cã dòng chân (độ lớn dòng thể kết so sánh), dòng giảm, Ube T1 giảm Ict giảm Nh sụt áp T1 R3 giảm, Ura tăng lên bù trừ lợng giảm ban đầu tức Ura ổn định Xét khối bảo vệ gồm R 4,R5, T3 để tránh tải cho T mắc nối tiếp với tải: Khi dòng tải lớn tức sụt áp Rt lớn U R5 tăng mà Ube T3 tăng Ic T3 tăng dòng vào cực B T giảm Nh phân tích trên, dòng giảm dòng tải giảm, bù trừ làm cho Ira không tăng lên cao đợc 5) Sơ đồ lắp ráp Từ sơ đồ nguyên lý ta thiết kế sơ đồ lắp ráp với yêu cầu sau: ChiÒu ngang: 14 khuyÕt ; chiÒu däc: khuyÕt R1, R2, R3, R4, R5: khuyết nằm dọc thẳng hàng ngang T2, T1, T3: khuyết nằm ngang thẳng hàng ngang R6: khuyết nằm dọc thẳng hàng dọc với R3 T4: khuyết nằm ngang thẳng hàng dọc với T2 DZ C1, R7C2, Rt: khuyÕt n»m däc th¼ng hàng ngang 6) Các mức điện áp, giá trị R trình điều chỉnh mức điện áp Theo nguyên lý hoạt động muốn thay đổi mức điện áp ổn định ta tiến hành điều chỉnh điện ¸p so s¸nh Mn vËy ta thay ®ỉi R7 Khi R7 tăng, U so sánh tăng so với U chuẩn U ổn áp tăng Khi R7 giảm, U so sánh giảm so với U chuẩn U ổn áp giảm Trong mục ta điều chỉnh R7 phạm vi R7 100k Ura ổn áp cực đại 9V Sau điều chỉnh ta thu đợc mức điện áp 6V 9V nh sau: Møc 7V: R6 = 760Ω ; R7 = 1,12 kΩ - - Møc 9V: R6 = 560Ω ; R7 = 100k Giá trị cụ thể mức điện áp 6V vµ 9V nh sau: Uce (V) Ube (V) Uce (V) Ube (V) T1 4,2 0.4 6,2 0.4 T2 0.6 0.8 T3 3.6 0.6 DZ 9,4 9,4 Uvµo 14 32 14 32 Ura - Phần : Trả lời câu hỏi Câu 1: Nêu nhiệm vụ điốt tiếp điểm điốt tiếp mặt? Vẽ mạch điện loại điốt Trả lời: * Điốt tiếp điểm: loại điốt có diện tích mặtghép nhỏ nên có điện dung mặt ghép Co nhỏ Vì dùng tốt tất loại dụng cụ Tuy nhiên diện tích mặt ghép nhỏ nên không cho phép dòng điện lớn qua nó không chịu đợc công suất lớn Nhiệm vụ điốt tiếp điểm Dùng mạch tách sóng: thùc chÊt còng dïng hiƯu øng chØnh lu cđa ®ièt nhng tần số cao Trong mạch điều chế Trong mạch trộn tần: máy thu thanh, thu hình, đo lờng (cho 2tần số khác tác động vào mạch đầu có vô số tín hiệu tần số, chọn tần số đó) Trong mạch xung: mạch làm việc với tín hiệu đột biến nhanh * Điốt tiếp điểm: loại điốt có diện tích mặt ghép tơng đối lớn nên điện dung mặt ghép Co lớn Vì điốt không dùng đợc tần số cao Ưu điểm quan loại điốt cho công suất vừa lớn Nhiệm vụ điốt tiếp mặt: Dùng mạch chỉnh lu Dùng mạch điều khiển sở điốt: + Phân cực thuận điện trở nhỏ nên coi nh điốt nối tắt + Phân cực ngợc điện trở lớn nên coi nh điốt hở mạch Dùng để thay cho điện trở thờng mạch cần ổn định chế ®é nhiƯt nhiƯt ®é thay ®ỉi C©u 2: Trong mạch ổn áp học: mạch Darlington làm việc tốt Uce(T2) bao nhiêu? Tại sao? Trình bày nguyên lý làm việc Trả lời: Khi mạch Darlington làm việc tốt Uce(T2) = 0V Vì ta thờng dùng giá trị điện trở R2 lớn với nguồn cấp nhỏ từ 14V 32V sụt áp qua R lớn làm cho hầu nh không dòng vào chân IC T2 Câu 3: Khi miền tiếp giáp BE(T2) đứt UCE(T1) bao nhiêu? Tại sao? Trả lời: Do T2 transistor phân cực ngợc npn đợc mô hình hoá điốt dới đây: Nh đứt miền tiếp giáp BE T2 không dòng điện khỏi chân E nên không dòng Ib T1 Đầu E T1 lúc coi nh đợc nối đất, đầu C T1 đợc cung cấp điện áp nguồn Vậy : UCE(T1) = Uvào Câu 4: Trong sơ đồ nguyên lý nguồn xung: Nêu linh kiện tham gia bảo vệ? Nêu nhiệm vụ D7? Khi D7 bị chập xảy tợng gì? Khi nguồn làm việc tốt ta ngắt điện trở sau mạch có làm việc không? Tại sao? Trả lời: Sơ đồ khối nguồn xung: Nguồn AC Nguồn DC STR AC DC Các linh kiện tham gia bảo vệ: - Khối 1: gồm cầu chì, triắc(bảo vệ sét đánh áp), C1 C2 tụ bảo vệ Cuộn dây chống nhiễu Cn để tránh ảnh hởng thiết bị khác đến mạch hoạt ®éng cïng lóc - Khèi 2: khèi ®iỊu chØnh cÇu D có tụ mắc song song với điốt bảo vệ, điện áp chiều sau chỉnh lu rơI điện trở C5 + Khi Uvào từ 80 - 150V th× UC = 150V mét chiỊu + Khi Uvào từ 110 - 240V UC = 300V chiều nên điện áp lớn (do tụ C5 phảI tụ cao áp) - Khối STR khối dao động có đầu điện áp chiều vào, đầu nối đất nguồn, đầu vào điều khiển Ura đầu xung đợc đa vào đầu dây máy biến áp Các điện trở mắc nối tiếp đa vào chân điện trở hạn chế hay điện trở mồi Vì UC lớn nên để có điện áp vào đầu nhỏ ngời ta làm sụt áp điện trở - Khối biến áp xung: xung đợc tạo đa vào sơ cấp máy biến áp xung U cảm ứng đa sang thứ cấp máy biến áp, cuộn thứ cấp đợc quấn riêng rẽ đa vào đầu cuộn dây khác - Nhiệm vụ D7 : D7 mắc ngợc chiều với điốt khác để lấy nguồn âm Khi D7 chập mạch hoạt động bình thờng - Nguồn xung loại hồi tiếp có dùng thêm photo quang để điều khiển khối xung STR Vì vây ngắt điện trở hạn chế mạch hoạt động bình thờng (R1, R2, R3, R4) Thực chất điện trở có nhiệm vụ làm sụt áp để đa vào đầu STR Câu 5: Tụ lọc nguồn xung, nguồn dùng biến áp hạ áp đổi cho đợc không? Trả lời: * Trong ngn xung cã c¸c nhãm tơ hãa: Nhãm tơ bảo vệ C1, C2 nối với cuộn dây chống nhiễu Nhóm tụ dùng san điện áp chiều nối song song với điện áp chỉnh lu cầu Tụ lọc tín hiệu xoay chiều C5 Các tụ lọc đợc nối với điốt cuộn dây thø cÊp còng cã t¸c dơng läc tÝn hiƯu * Trong nguồn biến áp hạ áp có tụ hoá lọc nguồn phẳng tín hiệu đổi chúng cho Câu 6: Vẽ mạch mắc họ 7812, 7905 Điều kiện để IC làm việc? Trả lời: - Yêu cầu họ 78XX U vào phải lớn Ura cầu ổn định - Yêu cầu họ 7905 Uvào phảI có giá trị âm -5V ** Đánh giá thực tập Bài thực tập với mạch nguồn ổn áp cho em có hội để vận dụng kiến thức lý thuyết học để làm sản phẩm thực tế Từ thực tập em rút đợc số kỹ thực hành nh sau: Chuyển sơ đồ nguyên lý thành sơ đồ lắp ráp cho gọn, rõ ràng dễ hiểu Biết cách hàn chân linh kiện, hàn dây dẫn cho mối hàn bang, đẹp chắn Tiếp tục hoàn thiện thêm khả sử dụng đồng hò vạn năng, biết nhận dạng thêm số loại linh kiện Biết cách điều chỉnh mạch cho đạt đợc yêu cầu đề ra, mạch thực tế bao giê còng cã sai sè so víi tÝnh to¸n lý thuyết Qua em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Sinh Thợng, giáo viên trực tiếp hớng dẫn nhóm em giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo ®Ĩ chóng em hoµn thµnh bµi thùc tËp nµy ... lu c u Tơ l c tÝn hiƯu xoay chiỊu C5 C c tơ l c đ c nối với điốt cuộn dây thứ c p c ng c t c dơng l c tÝn hiƯu * Trong ngn biến áp hạ áp c tụ hoá l c nguồn phẳng tín hiệu đổi chúng cho C u... STR AC DC C c linh kiện tham gia b o vệ: - Khối 1: gồm c u chì, tri c (b o vệ sét đánh áp), C1 C2 tụ b o vệ Cuộn dây chống nhiễu Cn để tránh ảnh hởng thiết b kh c đến mạch hoạt động l c - Khối...+ Chân (OUT): đầu c điện áp ổn định +9V T4 : c p nguồn cho chân IC R1 : t o nên điện áp cho chân IC, phụ thu c v o điốt DZ DZ : điốt ổn áp R2 : điện trở hạn chế, c p nguồn cho chân C T2 R6
- Xem thêm -

Xem thêm: B o c o thuc tep , B o c o thuc tep

Từ khóa liên quan