Cau hi cui ki mon d ung cong ngh t

2 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:46

CỒN Câu Trình bày so sánh QTSX cồn từ mật rỉ từ bột sắn Phân tích s ự khác bi ệt gi ữa hai quy trình Câu Phân tích cố thường xảy CNSX cồn Trình bày bi ện pháp khắc phục Câu Trình bày tính chất u cầu nguyên li ệu, bán thành phẩm thành ph ẩm sản xuất cồn Trình bày PP ki ểm tra, phân tích cho nguyên li ệu, bán thành ph ẩm thành phẩm Câu 13 Trình bày u cầu, hố chất sử dụng, quy trình v ệ sinh ph ương pháp ki ểm tra trình làm vệ sinh nhà máy sản xuất cồn từ mật rỉ/tinh bột Câu 17 Nêu biến đổi Xenlullose, hemixenlullose pectin trình n ấu ngun liệu có chứa tính bột SX cồn RƯỢU Câu Hãy phân biệt rượu lên men rượu chưng cất, cho ví d ụ Lựa ch ọn nguyên li ệu, trình bày QTSX sản phẩm rượu lên men sản phẩm rượu chưng cất từ loại nguyên liệu Câu Trong CNSX rượu lên men rượu chưng cất, có cố xảy Trình bày ngun nhân cách khắc phục Câu 11 Trình bày tính chất u cầu nguyên liệu, bán thành phẩm thành ph ẩm sản xuất rượu lên men rượu chưng cất Trình bày PP ki ểm tra, phân tích cho nguyên li ệu, bán thành phẩm thành phẩm Câu 15 Trình bày u cầu, hố chất sử dụng, quy trình vệ sinh ph ương pháp ki ểm tra trình làm vệ sinh nhà máy sản xuất rượu lên men/rượu chưng cất BIA Câu Trình bày QTSX bia có sử dụng liệu gạo (tỷ lệ nguyên li ệu 25%) Vẽ gi ản đ nấu đường hoá theo PP ngâm chiết Giải thích q trình dừng gi ữ nhi ệt q trình nấu- đường hố Câu Trong CNSX bia, có cố xảy Trình bày nguyên nhân cách kh ắc phục Câu 10 Trình bày tính chất u cầu nguyên liệu, bán thành phẩm thành ph ẩm sản xuất bia Trình bày PP kiểm tra, phân tích cho nguyên li ệu, bán thành ph ẩm thành phẩm Câu 14 Trình bày u cầu, hố chất sử dụng, quy trình v ệ sinh ph ương pháp ki ểm tra trình làm vệ sinh nhà máy sản xuất bia NƯỚC GIẢI KHÁT Câu Trình bày QTSX sản phẩm nước giải khát có gas theo PP pha ch ế tr ực ti ếp Phân tích ưu nhược điểm PP nấu trình sản xuất dịch Syrup Câu Trong CNSX nước giải khát pha chế nước giải khát lên men, có nh ững s ự c ố có th ể xảy Trình bày nguyên nhân cách khắc phục Câu 12 Trình bày tính chất yêu cầu nguyên liệu, bán thành phẩm thành ph ẩm sản xuất nước giải khát pha chế nước giải khát lên men Trình bày PP ki ểm tra, phân tích cho nguyên liệu, bán thành phẩm thành phẩm Câu 16 Trình bày u cầu, hố chất sử dụng, quy trình v ệ sinh ph ương pháp ki ểm tra trình làm vệ sinh nhà máy sản xuất nước giải khát pha chế/nước giải khát lên men ... 10 Trình bày t nh ch t u cầu nguyên liệu, bán thành phẩm thành ph ẩm sản xu t bia Trình bày PP ki m tra, phân t ch cho nguyên li ệu, bán thành ph ẩm thành phẩm Câu 14 Trình bày yêu cầu, hố ch t. .. sử d ng, quy trình v ệ sinh ph ương pháp ki ểm tra trình làm vệ sinh nhà máy sản xu t bia NƯỚC GIẢI KH T Câu Trình bày QTSX sản phẩm nước giải kh t có gas theo PP pha ch ế tr ực ti ếp Phân t ch... thành phẩm thành ph ẩm sản xu t nước giải kh t pha chế nước giải kh t lên men Trình bày PP ki ểm tra, phân t ch cho nguyên liệu, bán thành phẩm thành phẩm Câu 16 Trình bày u cầu, hố ch t sử d ng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hi cui ki mon d ung cong ngh t , Cau hi cui ki mon d ung cong ngh t

Từ khóa liên quan