1 ky nang lanh dao quan ly

48 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:27

Bài 1: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1.1 Khái niệm hoạt động lãnh đạo, quản lý Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu Hoạt động Quản lý mang tính kỹ thuật, quy trình, quy định rõ khuôn khổ thể chế xác định Quản lý sử dụng quyền lực để điều hành: Quyền lực tổ chức hành chính, quyền lực vật chất, quyền lực tinh thần Trong hoạt động quản lý quan hệ quản lý thường phân chia theo cấp: Cấp cao: Có quyền lực hành cao nhất, có phạm vi bao trùm tổ chức; cấp trung gian: Chủ yếu làm chức tham mưu quản lý theo lĩnh vực ủy quyền; cấp thấp: Quản lý toàn diện cấp Mối quan hệ hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý:Lãnh đạo quản lý có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với Điểm chung hai hoạt động đạt đến mục đích mong muốn thơng qua hành động người khác Điểm khác biệt chúng chỗ lãnh đạo sử dụng uy tín thuyết phục nhiều hơn, sử dụng quyền lực hơn; quản lý sử dụng quyền lực nhiều hơn, sử dụng uy tín thuyết phục Quản lý thường theo quy chế rõ ràng Lãnh đạo không dựa vào quy chế mà dựa vào thuyết phục cảm hóa 1.2 Vai trò hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp sở - Hoạt động lãnh đạo, quản lý tạo nên sức mạnh tập thể sở thống ý chí hành động Cộng đồng dân cư địa xã, phường, thị trấn, dù khác biệt nhiều phương diện, cộng đồng có lợi ích chung mơi trường trật tự trị an, vệ sinh, sở hạ tầng giao thông, y tế, trường học… Nếu khơng có cấp lãnh đạo, quản lý sở thống ý chí hành động người dân để tất có sống tốt Hơn nữa, cấp sở nơi hỗ trợ trực tiếp cho dân cư họ gặp khó khăn, cững tạo điều kiện cho dân cư tham gia vào hệ thống trị quốc gia Hoạt động lãnh đạo, quản lý tạo môi trường vừa cho phép người dân tự sáng tạo, vừa định hướng hoạt động người theo mục tiêu chung Các xã, phường, thị trấn nằm huyện, tỉnh nằm nước ta, vừa hưởng lợi chung lãnh đạo, quản lý huyện, tỉnh, quốc gia, vừa phải thực thi nghĩa vụ với tập thể lớn Cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp sở đầu mối để triển khai sách chung cách hiệu địa bàn sở, vừa phản ánh nguyện vọng, nhu cầu sở cho cấp để hỗ trợ giải Hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp sở góp phần tạo nên phối hợp nhịp nhàng phận khác đơn vị thành hệ thống thống - Hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp sở góp phần tạo dựng sức mạnh bền vững hệ thống trị Nhờ có lãnh đạo, quản lý cấp sở mà hoạt động dân cư tổ chức địa bàn vào nếp, kỷ cương, giảm nhẹ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, giám sát cấp Hơn nữa, chuyên nghiệp, linh hoạt tận tâm cán lãnh đạo, quản lý cấp sở làm tăng uy tín hệ thống trị Ngược lại, yếu cấp sở, việc xử lý quan liêu, thiếu chuyên nghiệp đội ngũ cán sở làm cho hệ thống trị thiếu bền vững, mà làm phai nhạt niềm tin quần chúng vào hệ thống trị * Liên hệ - Khái qt tình hình địa phương: Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nơng nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tôn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; sản xuất nơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, tạo đủ việc làm tăng thu nhập cho người lao động Trên địa bàn Phường Minh Phương có 86 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng doanh nghiệp tư nhân không ngừng phát triển số lượng quy mô sản xuất góp phần quan trọng nghiệp phát triển phường, góp phần thu ngân sách năm sau cao năm trước; Dân số (tính đến năm 2017) tồn Phường có 7.189 nhân khẩu, phân bố sinh hoạt thành 12 khu hành Đảng có 1020 đảng viên, tổ chức sinh hoạt 20 chi trực thuộc; trình độ dân trí Phường mức độ trung bình so với phường thành phố Việt trì; Cơng tác quốc phòng an ninh đảm bảo, giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội, khơng để điểm nóng, điểm cộm, khiếu kiện đông người, khiếu kiện kéo dài, phức tập địa bàn; Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội Cơng tác tun truyền, vận động đồn viên, hội viên tầng lớp nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thực Quyết định 217, 218-QĐ/TW Bộ Chính trị, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, quyền Ưu điểm hoạt động lãnh đạo, quản lý: Hàng năm, vào Nghị Tỉnh ủy HĐND tỉnh, UBND Phường Minh Phương ban hành Kế hoạch đạo, điều hành thực nhiệm vụ KT-XH dự toán ngân sách nhà nước; Kịp thời giao tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn ngân sách Nhà nước để phòng, ban chức Phường triển khai thực hiện; Chỉ đạo quan chuyên môn chuẩn bị tốt báo cáo, đề án, tờ trình trình HĐND Phường kỳ họp; Luôn đảm bảo điều hành tập trung thống nhất, mở rộng phát huy dân chủ, tăng cường phối hợp ban, ngành, đoàn thể Để thực nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, UBND Phường Minh Phương ban hành Quy chế làm việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thành viên UBND Quy định lề lối làm việc, mối quan hệ công tác UBND với ngành, tổ chức trị - xã hội, phân cơng Thành viên UBND phụ trách lĩnh vực công tác Với vấn đề lớn, trọng tâm tập thể UBND bàn bạc, thống báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến trước trình HĐND Lãnh đạo thực tốt công tác phối hợp việc tổ chức hoạt động thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội Thực tốt việc tiếp nhận, xử lý văn bản, ban hành nhiều sách, định lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, có tác động tích cực đến lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng nơng thơn mới, khai thác có hiệu nguồn lực địa phương đầu tư từ bên ngoài, bước cải thiện nâng cao đời sống nhân dân - Hạn chế Lãnh đạo địa phương chưa tích cực, liệt việc đạo, điều hành Việc bố trí, sử dụng: cán sau đào tạo bất cập, chưa phù hợp chun mơn đào tạo với lĩnh vực phụ trách Nhiều cán quản lý ban, ngành, đồn thể khơng tương xứng với thực chất hiệu thực nhiệm vụ trị đơn vị giao cho Đời sống kinh tế Phường có nâng lên chậm, tỷ lệ hộ nghèo giảm lại có nguy tái nghèo cao Vai trò cơng tác qui hoạch cán tổ chức thực lúng túng Chưa gắn chặt với qui hoạch, chưa tập trung đào tạo chuyên môn gắn với ngành nghề mạnh địa phương chưa xây dựng chiến lược đào tạo cán lâu dài; áp lực chuẩn hoá cán đào tạo chức nhiều, chưa trọng bồi dưỡng kỹ chuyên môn Công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo cơng dân hạn chế Còn có CBCC tác phong làm việc chưa khoa học, hiệu quả, có biểu cục bộ, địa phương, tác phong giao tiếp với nhân dân chưa thực dân chủ, sâu sát - Nguyên nhân hạn chế Sự phối hợp cấp, ngành với tổ chức trị xã hội để làm cơng tác dân vận, phát huy sức mạnh nhân dân hạn chế Một phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, hạn chế trình độ lực chưa sâu sát sở, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm Vẫn số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc vị trí, vai trò cán công tác cán việc xây dựng đội ngũ cán Năng lực nhận thức tổ chức triển khai qui chế, qui định, qui trình cơng tác cán cấp uỷ nhiều hạn chế Sự phối hợp cấp, ngành tổ chức hệ thống trị chưa chặt chẽ, thường xuyên Sức ép việc chuẩn hoá đội ngũ cán sở gây áp lực lớn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Chính sách cán sở chưa thật phát huy hết tài năng, sáng tạo đội ngũ cán Một phận cán sở thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống nên ý thức học tập sở đào tạo kém, uy tín quần chúng khơng cao chí gây lòng tin nhân dân Trình độ dân trí chưa cao; nguồn cán cho cơng tác qui hoạch, đào tạo q đó, chất lượng cán thấp - Giải pháp Một là: Nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan công tác cán bộ; quán triệt thực quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hai là: Thường xuyên kiểm tra, tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn khắc phục hạn chế tổ chức thực nhiệm vụ Ba là: Làm tốt khâu công tác cán đặc biệt ý công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán Tránh chủ quan, dân chủ hình thức, định kiến hẹp hòi kiểu “dòng họ, thơn, làng” Bốn là: Coi trọng cơng tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phổ biến Chỉ thị, Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước để cán bộ, công chức, viên chức nhân dân Năm là: Thường xuyên kiểm tra, tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn khắc phục hạn chế tổ chức thực nhiệm vụ Sáu là: Chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn giải dứt điểm mâu thuẫn phát sinh từ sở Bảy là: Thường xuyên quan tâm giải vấn đề xúc, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định tình hình trị - xã hội Tám là: tăng cường cơng tác giáo dục, quản lý cán Tăng cường công tác kiểm trá giám sát cấp ủy cấp cấp việc giáo dục, quản lý cán thực cơng tác cán Chín là: Đảm bảo đồng bộ, thống thực sách cán Đồng thời tạo dựng phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc tốt để phát huy tốt khả cống hiến cán NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ 2.1 Hoạch định mục tiêu phương hướng kế hoạch hoạt động sở 2.1.1 Dự báo Dự báo phán đốn cách có khoa học xu hướng phát triển xã, huyện, tỉnh, nước thời gian trước mắt lâu dài nhằm cung cấp luận cho việc xây dựng chủ trương, sách, kế hoạch hành động sở Nội dung dự báo bao gồm biến động bên trong, bên cấp sở theo chiều hướng có lợi khơng có lợi Dự báo có vai trò quan trọng cung cấp để lập kế hoạch hoạt động sở Chất lượng dự báo tốt, diện dự báo rộng cho phép cán lập kế hoạch sở để xuất phương án, mục tiêu sát thực khả thi hoan, dự báo không tốt dễ dẫn đến hành động cảm tính, ý chí, quan liêu việc đề mục tiêu kế hoạch hành động sở 2.1.2 Xác định mục tiêu - Mục tiêu kết hành động trạng thái sở tương lai - Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lường kết hành động cho thời điểm cần hồn thành mục tiêu biết mục tiêu hoàn thành mức độ - Mỗi sở có hệ thống mục tiêu đa dạng theo mối quan hệ khác Vấn đề cần quan tâm cấp sở phải thiết lập mối quan hệ ưu tiên phối hợp mục tiêu 2.1.3 Lập kế hoạch, chương trình hành động thực mục tiêu Lập kế hoạch, chương trình hành động thực mục tiêu gồm hai nội dung: Thứ nhất, xây dựng chương trình hành động để thực mục tiêu Chương trình hành động tổng thể nỗ lực cấp sở đôi với tổng nguồn lực phương thức sử dụng nguồn lực tương ứng để đạt đến mục tiêu Thứ hai, lập kế hoạch hành động cho mục tiêu, phận, cá nhân theo thời gian Có hai loại kế hoạch cần phải xây dựng Một kế hoạch hoạt động thường kỳ sở và, hai kế hoạch thực chương trình mục tiêu Nội dung kế hoạch bao gồm ba phương diện: - Hành động: hoạt động cần hoàn thành kỳ kế hoạch phân bổ theo tiến độ thời gian cụ thể - Kinh phí: kế hoạch phân bổ kinh phí cho hoạt động chế độ chi tiêu, quản lý rõ ràng - Con người: hoạt động kinh phí tương ứng phải giao cho tổ chức cá nhân cụ thể phụ trách * Liên hệ: * Khái quát đặc điểm tình hình, thuận lợi khó khăn Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nơng nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tôn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Đảng bộ, quyền Nhân dân dân tộc xã có truyền thống đồn kết, thống cao tư tưởng trị, vai trò đảng viên chi thường xuyên phát huy tất lĩnh vực thực tốt chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; nhân dân xã phần lớn cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu tin tưởng vào lãnh đạo Đảng; trình độ dân trí tương đối đồng nên nhận thức chủ chương đường lối đảng, sách pháp luật Nhà nước kịp thời đầy đủ Kinh tế phát triển tồn diện, nhiều sách phù hợp tạo đà phát triển làm cho đời sống văn hóa vật chất nhân dân nâng lên, nguồn nội lực khai thác phát huy triệt để An ninh trị ổn định, trật tự an toàn xã hội địa bàn giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng quyền sạch, vững mạnh Bên cạnh thuận lợi trình thực nhiệm vụ trị xã gặp khơng khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng suy thái kinh tế giới, biến động kinh tế nước Trong diện tích tự nhiên xã mật độ dân số lại đông, nguồn lực nhân dân hạn chế, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội có diễn biến phức tạp tệ nạn ma túy làm ảnh hưởng đến kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn hoạt động quản lý nhà nước quyền * Ưu điểm - Về xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động xã Trước tình hình diễn biến phức tạp điều kiện tự nhiên, xã hội, Đảng nhân dân xã làm tốt cơng tác dự báo tình hình, nắm bắt thay đổi xã hội, nắm bắt quan điểm đạo Đảng, huyện ủy, tỉnh ủy Các mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động xác định rõ ràng; xây dựng cụ thể dựa sở dự báo khoa học biến động bên trong, bên ngoài; bám sát vào nội dung, chương trình cấp trên, thơng tin dự báo cán chuyên ngành kinh nghiệm dự báo hệ trước để xây dựng, hoạch định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động sơ sát với tình hình phù hợp với điều kiện cụ thể đia phương có tính khả thi cao, tâm xây dựng thị trấn có kinh tế phát triển tốt, phù hợp với xu thời đại, trị ổn định an ninh giữ vững Xứng đáng đơn vị trung tâm hành huyện Xác định mục tiêu, Về kinh tế: Nhịp độ phát triển kinh tế hàng năm binh quân giá trị tang them 8%/năm Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 14%/ năm đạt 23 tỷ đồng/ năm Giá trị tiểu thủ công nghiệp- ngành nghề tăng bình quân 16%/ năm đạt 7,9 tỷ đồng/ năm Giá trị dịch vụ thương mại nguồn thu nhập khác tăng 13%/ năm đạt 11 tỷ đồng/ năm Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4-5 tỷ đồng/năm trở lên Thu địa bàn đạt 800 triệu đồng Về văn hóa – xã hội: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,62% Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm 2-3 hộ/năm Giữ vững phổ cập bậc trung học Tỷ lệ khu dân cư văn hóa: 80% Bên cạnh Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, nghị phát triển kinh tế- xã hội lĩnh vực cụ thể, xây dựng kế hoạch chuyên đề hàng tháng, quý, năm Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn theo công việc cụ thể Nhiệm kỳ 2010- 2015 Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ban ngành đoàn thể xã xây dựng 820 loại kế hoạch, mục tiêu, phương hướng hoạt động cho lĩnh vực chuyên ngành Các ngành đoàn thể, cán chuyên môn, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chương trình hành động để quán triệt chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, ngành đến đoàn viên, hội viên Nhân dân toàn xã - Về Tổ chức thực hiện, phương hướng, mục tiêu, kế hoạch sở: Huy động bố trí sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Về tài chính: Được phân bổ ngân sách hàng năm đảm bảo cho đầu tư phát triển, hỗ trợ sản xuất thực sách an sinh xã hội, ngồi huy động lượng không nhỏ nguồn thu từ Nhân dân thông qua việc thu nộp thuế, quỹ hàng năm vượt 10% dự tốn giao Cơng tác xã hội hóa qúa trình phát triển xây dựng nơng thôn đạt hiệu Về người: Tiềm người địa phương dồi dào, số lao động chiếm 75% dân số Trong số lao động làm ăn xa xuất lao động tương đối lớn mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển Tuy nhiên, xã làm kinh tế nông nghiệp mà số lao động làm ăn xa xuất lao động nhiều dẫn đến thiếu nguồn lao động cho sản xuất nông nghiệp trực tiếp địa phương, gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội chung Về vật tư, trang thiết bị: Vấn đề tổ chức thực mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động sở khâu quan trọng hoạt động lãnh đạo quản lý địa phương Vì cán lãnh đạo, quản lý xã huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp nguồn thu từ hoa lợi nông sản xã hàng năm, nguồn thu khác, hỗ trợ tổ chức phi phủ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để tổ chức thực mục tiêu, phương hướng, kế hoạch đề Công tác điều hành Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân: HĐND xã ln trì họp thường niên, định kỳ họp đột xuất Chế độ kiểm tra, giám sát thực theo quy định quy chế UBND xã xây dựng lịch làm việc hàng tuần cụ thể cho phòng, ban trì chế độ họp giao ban hàng tuần, hàng tháng để nắm bắt tình hình kịp thời đạo đồng thời triển khai nhiệm vụ cơng tác Vì vậy, năm qua Kinh tế xã tiếp tục tăng trưởng chuyển dịch cấu hướng Đảng xã xác định phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo thực mục tiêu Nghị Đại hội, tốc độ tăng tưởng kinh tế đạt vượt mục tiêu Cơ cấu kinh tế tạo bước đột phá, có chuyển dịch hướng, tỷ trọng kinh tế nông nghiệp giảm 10%, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 10,2% so với đầu nhiệm kỳ, dịch vụ thương mại trì ổn định Các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển đồng bộ, phát huy mạnh ngành có lợi thế, kinh tế nơng thơn có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hoạt động văn hóa thơng tin, thể thao, truyền thanh: Phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng NTM, thị văn minh” tiếp tục phát huy có hiệu Hệ thống truyền thanh, phương tiện nghe nhìn, điện thoại đáp ứng đươc nhu cầu Nhân dân Sự nghiệp giáo dục – đào tạo: Duy trì mạng lưới trường lớp ổn định, huy động tối đa số trẻ độ tuổi lớp, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 98% Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân quan tâm, trọng, ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh thực vệ sinh an toàn thực phẩm Mạng lưới y tế thôn hoạt động thường xuyên, công tác truyền thông dân số đẩy mạnh Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định Hàng năm 100% trẻ em độ tuổi tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng giảm 17,9% Chương trình giải việc làm, xuất lao động, giảm nghèo quan tâm đạo Chú trọng công tác giải việc làm chỗ thông qua việc mở rộng ngành nghề thu hút lao động địa phương Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,74% xuống 6,39% An ninh trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững Cơng tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện, luyện tập chiến đấu trị an hàng năm đảm bảo có chất lượng Hồn thành 100% tiêu tuyển quân hàng năm, thực tốt sách hậu phương quân đội - Về tổ chức thực kiểm tra, đánh giá xây dựng môi trường làm việc xã Công tác kiểm tra, giám sát trì theo quy chế HĐND giữ vai trò chủ đạo kiểm tra, giám sát Công tác thi đua khen thưởng trì theo định kỳ khen thưởng đột xuất có thành tích nhằm kịp thời động viên khuyến khích tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đảng ủy tổ chức kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra Uỷ ban kiểm tra Đảng, chương trình kiểm tra cấp ủy Uỷ ban nhân dân thực kiểm tra khu dân cư theo kế hoạch chuyên đề Các ngành kiểm tra việc thực nhiệm vụ hội Công tác kiểm tra địa phương đảm bảo kế hoạch, số liệu, thông tin trung thực, nội dung trọng tâm phương pháp kiểm tra linh hoạt * Hạn chế: - Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấu chưa đồng bộ, độ tuổi bình quân cao, phận cán chưa tâm huyết với công việc - Việc hoạch định mục tiêu chưa cụ thể, sát thực Một số tiêu cao nên thực chưa đạt được, cơng tác lãnh đạo có lúc lúng túng chưa đạo dứt điểm lĩnh vực để kéo dài ảnh hưởng tới nhiệm vụ giao - Việc tổ chức thực mục tiêu, kế hoạch chưa đồng bộ, phối hợp tổ chức, đoàn thể chưa thực nhịp nhàng, mạnh làm - Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chưa triệt để, sát sao, hiệu chưa cao Cơng tác thi đua khen thưởng nhiều chậm trễ, chưa động viên kịp thời * Nguyên nhân - Trình độ đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý xã hạn chế, khơng đồng nên việc đạo thực nhiệm vụ địa phương đơi mang tính thụ động, thiếu chun nghiệp - Về hoạt động tổ chức đoàn thể Hội Nơng dân, Phụ nữ, Thanh niên…còn mang nặng tính hình thức, tổ chức sinh hoạt khu dân cư nghèo nàn - Vẫn số phần Nhân dân xã chưa nhận thức đầy đủ chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, dẫn đến việc chấp hành pháp luật khoản đóng góp loại quỹ địa phương chậm - Cơng tác lãnh đạo cấp ủy, quyền dàn trải, chưa tập trung liệt nên ảnh hưởng đến việc hoạch định mục tiêu Chưa bám sát tình hình thực tế nên đặt mục tiêu chưa sát thực - Trình độ lực cán lãnh đạo quản lý hạn chế nên việc tổ chức thực mục tiêu, kế hoạch chưa đồng bộ, chưa đạt hiệu cao Công tác lãnh, đạo việc phối hợp ban ngành, đoàn thể chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến việc phối hợp chưa thực hiệu quả, nề nếp - Việc kiểm tra, giám sát, khuyến khích động viên mang tính hình thức * Giải pháp: Nâng cao nhận thức cấp uỷ, quyền cấp, ngành nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, quản lý cán lãnh đạo, quản lý cấp sở Thực quy chế phối hợp quyền với Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân Hoạch định mục tiêu, kế hoạch phải xác, cụ thể theo tình hình địa phương Việc tổ chức thực mục tiêu, kế hoạch theo quy trình, tiến độ Xây dựng chế kiểm tra, giám sát việc thực trách nhiệm cấp để tạo thống nhận thức cách làm Coi trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm chủ trương sách chương trình kế hoạch hoạt động lãnh đạo, quản lý cán lãnh đạo, quản lý cấp sở Đổi chế độ, sách cán lãnh đạo, quản lý sở Tiếp tục đổi phong cách, lề lối làm việc cán lãnh đạo quản lý Quan tâm đạo, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng Đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán đủ số lượng; đảm bảo chất lượng, chuẩn hóa trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ; sẵn sàng hồn thành cơng việc giao Nâng cao tính tự giác, tự chủ, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán lãnh đạo cấp sở Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm Kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể tiên tiến điển hình, xử lý nghiêm vi phạm Điều lệ Đảng, sách, Pháp luật Nhà nước Tăng cường cơng tác giáo dục trị cho đội ngũ cán đảng viên Nâng cao chất lượng thực thị số 05-CT/TW Bộ trị “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực Nghị trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Tiến tới xây dựng đội ngũ cán đảng viên có tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; gắn bó mật thiết tận tụy phục vụ Nhân dân Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực mục tiêu, kế hoạch, phương hướng hoạt động cán chuyên môn, khu dân cư, kịp thời uốn nắn hạn chế thiếu sót, biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc việc thực nhiệm vụ giao Bài 2: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ Khái niệm, phân loại, biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo * Khái niệm: Phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động cách có hiệu đến đối tượng lãnh đạo, quản lý nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đề * Phân loại: + Phong cách lãnh đạo độc đoán Người lãnh đạo tập trung quyền lực, nắm bắt tất quan hệ thông tin Các định, mệnh lệnh đưa dựa kiến thức, khả năng, kinh nghiệm người lãnh đạo, không quan tâm ý kiến người quyền, buộc cấp thực tập trung, nghiêm ngặt Người lãnh đạo trực tiếp kiểm tra cấp Thông tin chiều từ xuống Ưu điểm: giải nhanh chóng nhiệm vụ, phù hợp tổ chức thành lập Hạn chế: Thiếu dân chủ, khơng tranh thủ trí tuệ, kinh nghiệm cấp dưới, dễ tạo trạng thái bất bình, căng thẳng + Phong cách lãnh đạo dân chủ Người lãnh đạo mở rộng dân chủ, tranh thủ động viên người tham gia vào định quản lý giải nhiệm vụ đơn vị Biết phân chia quyền lực, không ôm đồm Công việc giải quyết, đánh giá có tham gia tập thể dòng thơng tin hai chiều: xuống, lên Ưu điểm: Phát huy sáng kiến cấp dưới, động viên tính tích cực người ( Nhân viên thích lãnh đạo hơn; Khơng khí thân thiện, định hướng nhiệm vụ; Năng suất cao, kể khơng có mặt lãnh đạo) Hạn chế: Mất nhiều thời gian + Phong cách lãnh đạo tự Nhà lãnh đạo tham gia vào cơng việc tập thể, giao hết quyền hạn, trách nhiệm cho người Thông tin cho người, người tự hành động Ưu điểm: Phát huy tối đa khả cấp Hạn chế: Dễ dẫn đến người lãnh đạo thiếu trách nhiệm; tình trạng hỗn loạn Nhân viên thích lãnh đạo; Khơng khí tổ chức thân thiện; Năng suất thấp, người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên + Phong cách lãnh đạo định hướng mục tiêu - Chia nhỏ thành phong cách: PC đạo trực tiếp: Giải thích cho cấp lãnh đạo mong đợi họ Lãnh đạo đưa dẫn, luật lệ, kế hoạch tiêu chuẩn cụ thể Phong cách hỗ trợ: Đối xử công bằng, quan tâm nhu cầu, khuyến khích cấp tạo khơng khí hợp tác thân thiện Phong cách tham gia: Tham vấn với người quyền, theo đuổi đề nghị họ, quan tâm đặc biệt tới đề nghị định Phong cách lãnh đạo theo kết đạt được: Đặt mục tiêu, thách thức, khuyến khích cấp làm việc tốt thể tin tưởng lực nhóm + Phong cách lãnh đạo lêninnít Lê Nin đề xuất cách toàn diện luận điểm quan trọng phong cách lãnh đạo XHCN gọi phong cách lêninnit Cơ sở phong cách phương pháp biện chứng mácxít, quan điểm cách mạng phê phán Theo Lê Nin, CNXH cần có thủ thuật phương pháp lãnh đạo phù hợp nguyên tắc CNXH Đảng cộng sản cầm quyền với “ đường lối trị nguyên tắc đường lối nhất, có hiệu lực” ảnh hưởng sâu sắc phong cách lãnh đạo Đảng cá nhân người lãnh đạo Phong cách lãnh đạo lêninnit gắn với tư tưởng – trị; đạo đức – tâm lý; nghiệp vụ - tổ chức người lãnh đạo Lê nin nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm công việc giao; lịch thiệp, tế nhị xử thế, thái độ tôn trọng, ân cần người lãnh đạo cấp * Biểu đặc trưng + Tác phong làm việc dân chủ Phải thấm nhuần quan điểm cách mạng nghiệp quần chúng Mọi việc phải cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Tác phong làm việc dân chủ đặc trưng phong cách lãnh đạo cấp xã, khơi dậy tham gia nhiệt tình, đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, thị việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng nhà nước sở có hiệu + Tác phong làm việc khoa học Người lãnh đạo, quản lý phải có đạo đức, có trình độ chun mơn, trí tuệ Người lãnh đạo phải có lực tổ chức, kỹ giao tiếp, am hiểu người sử dụng người việc, chỗ + Tác phong làm việc hiệu quả, thiết thực Phải hiệu quả, thiết thực đưa định quản lý tổ chức thực hiện, tránh phơ trương, hình thức + Tác phong sâu sát quần chúng Người lãnh đạo, quản lý cấp sở phải có phong cách sâu sát quần chúng, lãnh đạo phải hiểu quần chúng, đặt vào vị trí quần chúng, phải lấy dân làm gốc, phải coi dân chủ mình.Nêu gương HCM tác phong lời dạy Người sâu sát nhân dân Tác phong sâu sát quần chúng đặc trưng riêng biệt phong cách lãnh đạo cấp sở Có sâu sát quần chúng có tác phong khoa học, dân chủ, hiệu quả, thiết thực + Tác phong tôn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng Dân gốc nước, dân chủ, nguồn sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo từ nhân dân mà Chính tác phong tơn trọng, lắng nghe dân vừa đặc trưng phong cách lãnh đạo cấp sở mà nguyên tắc làm việc, ứng xử người lãnh đạo + Tác phong khiêm tốn học hỏi thực cầu thị Khiêm tốn học hỏi giúp cho cán lãnh đạo, quản lý cấp sở tiến bộ, có thêm kinh nghiệm, tri thức, kỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, dễ gần dân chúng chiếm cảm tình, tơn trọng dân chúng.(có thể liên hệ với Bác Hồ, Người uyên bác lại vô khiêm tốn…) + Tác phong làm việc động sáng tạo Người lãnh đạo, quản lý phải nhạy bén việc phát mới, ủng hộ tích cực, nhân lên thành diện rộng, thành phong trào để đời sống vật chất tinh thần nhân dân xã, thôn ngày cải thiện đổi văn minh + Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong 10 + Ln chuyển chuyển đổi vị trí cơng tác có tính lần lượt, phổ biến bắt buộc đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý + Ln chuyển thay đổi vị trí cơng tác theo vòng khâu q trình phát triển Khi cán quay lại sau luân chuyển đưa lên cương vị cao Vì khuyến khích cán rèn luyện phấn đấu phát triển + Việc luân chuyển cán thay đổi vị trí công tác cán dựa quy hoạch tổng thể, có kế hoạch, cấp quản lý cán chủ động tiến hành + Luân chuyển cán hướng tới mục tiêu cụ thể nhằm sử dụng cán có hiệu Khắc phục tình trạng khép kín, cục * Vai trò ln chuyển cán (Nghị 11/NQ-TW ngày 25/1/2002 Bộ Chính trị Khóa IX ) - Một Luân chuyển cán khâu đột phá công tác cán Đảng nhằm: sử dụng có hiệu tạo đồng toàn đội ngũ cán Cán trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, tiếp thu nhiều kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều kiến thức lĩnh vực công tác giao - Hai Những cán quyền nhiều quan đơn vị khác học tập phẩm chất tốt đẹp nhiều người lãnh đạo, quản lý Thơng qua ln chuyển cán phải nổ lực, phát huy hết khả để hoàn thành nhiệm vụ mơi trường, lĩnh vực qua tạo điều kiện cho quan quản lý cán có điều kiện đánh giá tồn diện hơn, xác - Ba Bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán thực tiễn Những cán trẻ đào tạo tốt, có triển vọng phát triển nguồn cán quý giá Đảng Nhà nước Nhưng để trở thành cán lãnh đạo, quản lý có phẩm chất lực, có lĩnh vững vàng đòi hỏi cán phải bồi dưỡng thường xuyên, thử thách nhiều cương vị công tác khác chứng tỏ khả tự rèn luyện mặt thân - Bốn Luân chuyển cán nhằm khắc phục tình trạng khép kín, cục công tác cán Đây nguyên nhân thiếu sót, khuyết điểm c tác cán - Năm Luân chuyển cán nhằm đổi sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng CB LĐ,QL * Quy trình luân chuyển cán sở Căn vào quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác lực sở trường cán bộ, ban thường vụ cấp uỷ, lãnh đạo quan, đơn vị định xây dựng kế hoạch, biện pháp luân chuyển cán theo quy trình: Bước 1: Xây dựng kế hoạch, biện pháp luân chuyển: - Lập danh sách cán cần luân chuyển - Xác định rõ chức vụ cán nơi công tác - Chỉ rõ biện pháp thực luân chuyển cán - Lãnh đạo cấp có thẩm quyền gặp gỡ cán dự kiến ln chuyển, nói rõ mục đích, cần thiết việc luân chuyển để nghe cán phát biểu, đề xuất ý kiến, nguyện vọng - Trao đổi với quan nơi cán đến Bước 2: Tổ chức hội nghị cấp uỷ, tổ chức đảng xem xét, thảo luận định kế hoạch luân chuyển cán Quyết định vấn đề sách, chế độ bảo đảm cho cán sớm ổn định công tác quan, đơn vị Bước 3: Tổ chức thực định luân chuyển cán - Tổ chức trao định, giao nhiệm vụ - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, quan cá nhân cán phải chấp hành nghiêm chỉnh định điều động, luân chuyển cán cấp thẩm quyền - Bảo đảm kịp thời chế độ, sách ưu tiên ( có)cho cán 34 - Xử lý biểu tiêu cực chấp hành NQ Bộ C trị luân chuyển cán * LIÊN HỆ - Đặc điểm tình hình quan, đơn vị - Ưu điểm Đảng ủy quan tâm đạo chi trực thuộc trọng xây dựng, bổ sung, điều chỉnh tổ chức thực Quy chế hoạt động; giữ vững nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; khơng ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, lực sức chiến đấu tổ chức sở Đảng, xây dựng Đảng bộ, quan Chi trực thuộc vững mạnh Đối với công tác cán bộ, Đảng ủy quan tâm xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt lực chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ; đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức mặt cho CBCC Đối với trường hợp CBCC có sai phạm, Đảng ủy Ban lãnh đạo đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc xử lý trường hợp theo mức độ sai phạm Công tác đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán có bước chuyển biến Bước đầu khắc phục tình trạng chủ quan, bị động, chắp vá công tác cán đội ngũ cán bộ; đa dạng hoá loại hình đào tạo theo loại đối tượng cán bộ, trọng đào tạo lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ; năm 2016 cử CB đào tạo Đại học, CB đào tạo LLCT, 15 lượt CB Bồi dưỡng ,quan tâm đào tạo cán chủ chốt diện qui hoạch, bước đáp ứng yêu cầu trước đề bạt, bổ nhiệm chuẩn hố cán Có phương pháp đánh giá, phân tích, nhận xét cán cách khách quan, khoa học, cơng tâm theo quy trình chặt chẽ đảm bảo lãnh đạo Đảng, phát huy dân chủ - Công tác điều động, luận chuyển, bổ nhiệm phát huy tinh thần dân chủ CBCC quan, khách quan, dân chủ, công khai, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo quản lý đội ngũ cán theo phương châm “động” “mở” Một chức danh quy hoạch nhiều người người quy hoạch nhiều chức danh” thực hiên đứng chủ trương đường lối Đảng Nghị Đảng ủy, CB lựa chọn chứng tỏ lĩnh chun mơn thực tiễn cơng tác, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng Đảng ủy, quan vững mạnh - Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý Đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ, kiểm tra tình hình Đảng viên thực nhiệm vụ, qua phản ánh quần chúng qua công tác Đảng vụ viết bổ sung lý lịch, kê khai tài sản, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo công tác phát triển Đảng viên mới, thường xuyên đạo chi làm tốt công tác tạo nguồn, phân công Đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ cảm tình Đảng; đạo Cơng đồn Đồn niên giới thiệu Đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp - Hạn chế: + Một phận không nhỏ cán đảng viên, kể số cán LĐ, QL yếu phẩm chất lực, thối hóa, biến chất trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, bất mãn, nói làm trái quan điểm, đường lối Đảng, P.luật NN + Trong cơng tác CB, đơi thiếu dân chủ, dân chủ đơi hình thức, việc điều động , bổ nhiệm chưa thực khách quan + Việc thực sách thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao hạn chế; mơi trường làm việc cán luân chuyển chưa đáp ứng yêu cầu tạo động lực khuyến khích, phát huy lực cống hiến cán + công tác luân chuyển cán chưa thực mạnh mẽ đồng coi luân chuyển cán việc giải khó khăn bố trí cán Một số cán luân chuyển cơng tác ngại khó khăn, vất 35 vả; có tư tưởng làm việc tạm thời nên chưa thực tâm huyết với cơng việc, vơ tình làm ảnh hưởng đến phong trào địa phương, đơn vị… * Ngun nhân Còn có CBCC chưa nhận thức đầy đủ vị trí tầm quan trọng cơng tác điều động, luân chuyển cán nên việc thực sách thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao hạn chế; mơi trường làm việc cán luân chuyển chưa đáp ứng yêu cầu tạo động lực khuyến khích, phát huy lực cống hiến cán Có CB lãnh đạo, quản lý mang nặng tư tưởng cục bộ, không muốn cán từ nơi khác chuyển đảm nhiệm chức vụ chủ chốt địa phương, đơn vị mình… - Giải pháp Mạnh dạn giao nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, xác thơng tin cần thiết tình hình sở nơi đến cho cán luân chuyển biết; đề cao trách nhiệm cấp ủy nơi đi, nơi đến Xác định rõ lộ trình đào tạo, luân chuyển cán theo quy hoạch; ưu tiên xem xét, lựa chọn nguồn đưa vào quy hoạch trọng luân chuyển cán bộ, cơng chức trẻ tuổi, ưu tú, vừa có triển vọng phát triển lực lãnh đạo, quản lý Cấp ủy cần phải thường xuyên soát xét đội ngũ cán bộ, nắm vững thực trạng công tác luân chuyển cán để có phân tích, đánh giá xác kết hạn chế, rút học kinh nghiệm việc tổ chức thực công tác luân chuyển cán bộ; tiến hành nhận xét, đánh giá, động viên cán luân chuyển cân nhắc, bố trí nhiệm vụ cho cán sau kết thúc việc luân chuyển; xác định rõ thời gian luân chuyển theo đối tượng cách hợp lý nhằm tạo sở cho việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý cách khoa học Tiếp tục thực Nghị T.Ư xây dựng Ðảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Cùng với việc đưa kiểm điểm, tự phê bình phê bình vào nếp thường xuyên, cần thực kiên quyết, đồng nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC CBCC phải có lĩnh vững vàng trước khó khăn, thách thức; thẳng thắn đấu tranh với quan điểm mơ hồ, sai trái lực thù địch, phần tử hội trị Cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt phải gương sáng tư tưởng ctrị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác Xây dựng cấp ủy đảng mạnh, nội đoàn kết thống nhất, sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ Nâng cao chất lượng công tác CB nguyên tắc, coi môi trường tốt để giáo dục quản lý cán Bài 8: KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Ở CƠ SỞ KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm công sở Công sở địa điểm hoạt động hay gọi trụ sở quan Đảng, Nhà nước tổ chức CTXH, nơi tiến hành hoạt động công vụ dịch vụ công 1.1.2 Khái niệm điều hành công sở Điều hành công sở hoạt động đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiệu công việc giao để hoàn thành mục tiêu chung tổ chức 1.2 Mục tiêu 36 Hiện thực hóa chủ trương, sách Đảng Nhà nước; Các chủ trương, sách Đảng, NN để điều chỉnh lĩnh vực thuộc đời sống xã hội, cong người thực thơng qua q trình hoạt động máy quan NN nói chung cơng sở nói riêng Góp phần nâng cao suất lao động công sở; Để tạo suất lao động cao, phải có đầy đủ yếu tố chủ quan khách quan, đồng thời phải kết hợp yếu tố Tạo nề nếp làm việc khoa học; ĐHCS theo nguyên tắc, quy định Nhà nước, có chuẩn mực, có kế hoạch góp phần tạo nề nếp làm việc tốt quan, nề nếp làm việc khoa học, tránh tùy tiện, tự do, thiếu cứ, sở Thực có hiệu trình cải cách hành nhà nước CCHCNN chiến lược lớn Đảng NN nỗ lực xây dựng hành đại, minh bạch, hiệu Việc nâng cao chất lượng ĐHCS góp phần đẩy mạnh, nhanh trình CCHC quan, đơn vị Từ đó, hướng tới t.hiện có hiệu chiến lược CC HC quốc gia nói chung 1.3 Yêu cầu - Yêu cầu tuân thủ theo hệ thống văn pháp luật hành, Cụ thể: + Những quy định thẩm quyền trách nhiệm quản lý + Những hướng dẫn quy chế làm việc, quy tắc ứng xử CB, CC, VCtrong công sở + Những quy định công tác tổ chức quản lý nhân + Những quy định chế độ quản lý tài + Những quy định kiểm sốt cơng vụ - u cầu tn thủ theo hệ thống quy chế làm việc công sở + Những quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân thành viên công sở + Những quy định cách thức phối hợp số chế độ công tác quan trọng khác 1.4 Nguyên tắc + Nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vao trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân + Chấp hành đạo, điều hành quan, tổ chức cấp trên, giám sát Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân cấp + Giải công việc phải theo pháp luật, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm; + Bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, + B đảm tính liên tục k thời, hiệu tối ưu, theo trình tự, thủ tục, t hạn quy định + CBCC phải Sâu sát với sở, lắng nghe ý kiến đóng góp Nhân dân, có ý thức học tập, nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý phù hợp với văn hóa- đạo đức công vụ, làm cho hoạt động quản lý ngày quy, đại 1.5 Nhiệm vụ + Xây dựng chiến lược lập kế hoạch hoạt động + Xây dựng vận hành cấu tổ chức hợp lý + Quản lý công vụ phối hợp hoạt động + Quản lý phát triển đội ngũ nhân viên + Giám sát kiểm tra hoạt động cá nhân đơn vị + Xây dựng quản lý hệ thống thông tin quản lý; tổ chức hoạt động giao tiếp nội công sở với bên ngoài, đặc biệt hoạt động tiếp dân + Quản lý thực việc sử dụng ngân sách + Cung cấp điều kiện vật chất cho thực thi cơng vụ + Bảo vệ trị nội bộ; an tồn an ninh trật tự cơng sở 37 + Xây dựng văn hóa cơng sở tích cực; xây dựng công sở thành tổ chức học tập + Tham gia nghiên cứu, xây dựng đóng góp việc hồn thiện hệ thống sách cơng NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Ở CƠ SỞ 2.1 Kế hoạch hóa thiết kế công việc Kế hoạch phương án tổ chức cơng việc q trình hoạt động tổ chức Lập kế hoạch việc xác định mục tiêu, nội dung khối lượng công việc cụ thể cần đạt được, phương pháp, bước cần thiết thời hạn thực để đạt mục tiêu - Mục đích kế hoạch: Kế hoạch phương tiện hoạt động quan, tổ chức nhằm đảm bảo cho hoạt động thực liên tục, thống yêu cầu mục đích đặt ra, cụ thể là: + Là sở để thủ trưởng quan tổ chức đạo, điều hành công việc thời gian, vừa đảm bảo chủ động qn xuyến tồn diện mặt cơng tác, vừa thực công việc trọng tâm đảm bảo công việc thực tiến độ + Giúp cho CBCC tồn quan có mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, chủ động, không bị lơi vào cơng việc vụ, ứng phó tối đa trước kiện bất ngờ + Kế hoạch có tính khoa học nhân tố quan trọng khẳng định thực thắng lợi mục tiêu đặt + Tránh cho việc lãng phí thời gian tiền bạc + Kế hoạch bản, tổ chức có nhìn định hướng tổng thể cho hoạt động thời gian dự kiến với mục tiêu rõ ràng, có sở để phân bổ nguồn lực thời gian chi phí theo thứ tự ưu tiên, có tảng để phối kết hợp đơn vị, phận, phòng ban kiểm tra giám sát động viên thúc đẩy - Các giai đoạn kế hoạch + Thoả thuận tầm nhìn hành động tương lai khả tận dụng hội + Phát triển ý tưởng hành động + Lập kế hoạch hành động + Thực thành công kế hoạch hành động - Phương pháp xây dựng kế hoạch + Thu thập đầy đủ liệu cho công việc cần làm để đưa nhận định ban đầu kế hoạch + Thảo luận, thu thập ý kiến cán bộ, công chức liên quan để hình thành kế hoạch; xác định mục tiêu vấn đề cần thiết phải giải để thực + Thông qua kế hoạch - Yêu cầu việc lập kế hoạch: + Đổi hệ thống thu thập, xử lý dử dụng thông tin, xác định loại thông tin báo cáo cần thiết, thống biểu mẫu loại thông tin báo cáo; + Xác định hệ thống tổ chức máy thu thập xử lý thông tin + Xác định rõ trách nhiệm cung cấp loại thông tin đơn vị, phận có liên quan + Thiết kế cụ thể nguồn thông tin địa cần phân phối thông tin nhằm hỗ trợ công tác kế hoạch hóa + Xác định rõ ràng thơng tin mật không công bố + Xây dựng phát triển cơng tác dự báo phân tích tình hình nhằm kịp thời xử lý thông tin để phân tích giúp cho việc điều hành cách nhanh nhạy 38 + Không ngừng nâng cao chất lượng máy tổ chức , thực chuwowg trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán kế hoạch cách , đặc biệt tổ chức máy CB văn phòng + Hồn thành tiêu pháp lệnh, chấp hành đầy đủ chế độ quản lý kinh tế, chế độ báo cáo thống kê- kế toán nhà nước - Ý nghĩa việc lập kế hoạch + Là yếu tố sống đảm bảo ý tưởng trở nên khả thi + Tìm kiếm phương pháp, phương tiện có hiệu cần thiết để đạt tới mục tiêu đặt + Hướng dẫn quan, tổ chức khác sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật tài tổ chức + Điều hành tập trung vào mục tiêu, đồng thời có ưu tiên mục tiêu khác + Có thể ứng phó với biến động, thay đổi xảy trình điều hành + Tạo khả tiết kiệm hoạt động + Tạo điều kiện thực chức kiểm tra Tóm lại, việc phát triển lịch trình chi tiết từ mục tiêu đến hồn thành gọi lập kế hoạch Việc lập kế hoạch thông thường bắt đầu việc phát triển quy hoạch, kế hoạch chiến lược, từ diễn giải chiến lược, lập kế hoạch trung hạn, phát triển kế hoạch hoạt động kiểm tra Một kế hoạch chuẩn mực phải thể rõ mục tiêu, hành động, tài nguyên lộ trình thực Hiệu thành cơng kế hoạch tổng hòa giai đoạn sau: + Thỏa thuận tầm nhìn hành động tương lai khả tận dụng hội + Phát triển ý tưởng hành động + Lập kế hoạch hành động + Thực thành công kế hoạch hành động 2.2 Phân công cơng việc Thiết kế phân cơng cơng việc có vai trò vị trí quan trọng kỹ thuật điều hanh cơng sở, qua cho phép xác lập trách nhiệm, yêu cầu trình độ vị trí cơng việc cơng sở * Thiết kế cơng việc việc phân chia công việc lớn, nhỏ cho hợp lý, thiết kế công việc khoa học quản lý cơng việc thuận lợi Cơng việc tổng hợp nhiệm vụ, trách nhiệm, chức 1(hoặc nhiểu) người đảm nhận Nhằm thiết kế công việc, trước hết phải đánh giá công việc tại, sau phân tích cơng việc , cuối tiến hành công việc thiết kế Khi đánh giá công việc cần xem xét tính cần thiết hay khả thi việc thiết kế cơng việc định Phân tích cơng việc q trình thu thập tư liệu đánh giá cách có hệ thống thơng tin quan trọng liên quan đến công việc cụ thể tổ chức nhằm làm rõ chất công việc Việc đánh giá chất, nội dung công việc cách xác định làm rõ thơng tin về: + vị trí cơng việc cụ thể + quy trình cơng nghệ + Các tiêu chuẩn đánh giá Mức sản lượng, mức thời gian + Điều kiện lao động + Người lao động 39 Khi phân tích cơng việc, ý làm sáng tỏ tính chất nội dung công việc đề mối tương quan với chức năng, nhiệm vụ chung quan, công sở Các phương pháp thiết kế công việc: Theo dây chuyền, theo nhóm, theo cá nhân Như vậy, thiết kế công việc việc xác định phương pháp làm việc, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, yêu cầu đào tạo, trang thiết bị cần thiết thay đổi nới làm việc Thiết kế công việc hướng tới giải đáp vấn đề: + Những việc phải thực + Bao nhiêu việc thực + Ai thực hiện, người + Thực nào, theo trật tự Thiết kế công việc sở đánh giá thành tích hiệu nhân viên vị trí làm việc Là thay đổi có hệ thống nội dung cơng việc nhằm thay đổi tiêu chuẩn hiểu biết, kỹ năng, lực yếu tố cần thiết khác để thực tốt công việc Kết thiết kế công việc mô tả công việc giao Thiết kế công việc phải phù hợp với mục tiêu tổ chức đơn vị thực công việc đề Trên sở công việc thiết kế, nhà quản lý tiến hành phân công công việc * Phân công công việc - Việc phân cơng cơng việc tiến hành theo nội dung sau đây: + Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị + Theo khối lượng tính chất cơng việc, theo ngun tắc ấn định điều kiện cho chức nghiệp vụ mà yêu cầu đặt phải có đủ điều kiện làm việc, tránh theo tình cảm, chủ quan + Theo số lượng biên chế cấu tổ chức quan, đơn vị, hướng tới tăng cường vai trò nhóm tổ chức; phân chia chức nghiệp vụ có tính đồng + Đảm bảo thích ứng lực nhân viên chức trách giao Năng lực tổng hợp quan điểm, kiến thức, kỹ hành vi cần thiết cho loại chức trách định, hoàn cảnh định để tạo chất lượng làm việc tổ chức mong muốn Ở mức độ cao, lực cơng tác bao gồm: + Khả biết hành động + Khả hành động cụ thể để thực nhiệm vụ + Khả tạo kết mong muốn - Các kiểu phân công công việc + Theo chun mơn hóa + Theo tiêu chuẩn, định mức cụ thể đảm bảo thích ứng lực nhân viên chức trách giao, đồng thời tạo sở cho học hỏi thay + Trên sở trách nhiệm giao lực CBCCVC tạo trạng thái cần chức năng, nghiệp vụ + Không tạo chống chéo, công việc cần phân phối đến nhân viên quan, cơng sở - Mục đích phân công công việc + Lựa chọn cán bộ, công chức hợp lý xếp họ vào vị trí cần thiết để triển khai công việc + Xác định tiêu chuẩn cụ thể nhằm hồn thành cơng việc + Đánh giá ảnh hưởng môi trường cơng việc 40 + Phát yếu tố làm hạn chế kết công việc, loại bỏ u cầu khơng cần thiết, gây khó khăn cho q trình tổ chức thực cơng việc + Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC làm cho họ có khả thực tốt cơng việc giao phó + Đánh giá kết cơng việc sau cơng việc hồn thành - Nguyên tắc phân công công việc + Ấn định điều kiện cho chức nghiệp vụ mà yêu cầu đặt phải có đủ điều kiện để làm việc tránh tình cảm, chủ quan + Nguyên tắc dụng nhân dụng mộc- ý tới kinh nghiệm lực, cá tính lòng hăng say, nhiệt tình + Phân chia chức năng, nghiệp vụ có tính đồng + Cân chức năng, nghiệp vụ + Tạo ổn định, tránh lãng phí * LIÊN HỆ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ - Khái quát đặc điểm tình hình quan, đơn vị - Ưu điểm: + Đảng ủy, quyền đổi cách phân cơng nhiệm vụ, vào kiến thức chuyên môn, khả cụ thể đồng chí Ví dụ, có đồng chí giỏi lĩnh vực kinh tế nơng nghiệp, phân công công việc tập trung vào vấn đề đổi cấu trồng, xây dựng nông thơn Đồng chí giỏi xây dựng, kiến trúc phân cơng phụ trách mảng liên quan đến đất đai, địa chính, xây dựng … Cách phân cơng phát huy hiệu tích cực nhờ thẳng thắn, đơi có phần "lạnh" người chưa thân quen, có ràng buộc mối quan hệ với sở để đảm bảo tính khách quan trình thực thi nhiệm vụ Đa số CB cơng chức có kỹ thiết lập mục tiêu, tổ chức thực công việc cá nhân Cơng chức lãnh đạo, quản lý có khả xây dựng chiến lược, kế hoạch thực mục tiêu Đảng, Nhà nước xã đề Có khả dự kiến khó khăn, trở ngại, vấn đề xảy phương án giải CB cơng chức xa có hiểu biết, tơn trọng lẫn nhau, có kỹ giao tiếp tốt nên sớm xử lý mâu thuẫn nội bộ; thương lượng giải công việc, tiếp xúc với nhân dân, xử lý tình thực thi cơng vụ… - Hạn chế Còn có kế hoạch xã phần lớn chưa phát triển đầy đủ hệ thống thơng tin cần thiết để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội địa phương Trong q trình phân tích, đánh giá thực trạng chưa có so sánh chéo với địa phương khác, hay so sánh tương quan tiêu Trong phương pháp đánh giá thực trạng thiếu đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực tài Việc xác định mục tiêu kế hoạch chưa mang tính đột phá mà dàn trải có lặp lặp lại qua nhiều giai đoạn, chưa có điểm nhấn, chưa hình thành mối liên kết rõ ràng với sẵn có nguồn lực Các giải pháp kế hoạch mang tính chất mơ hồ, chưa rõ nét, tiêu cao mơ hồ khó thực hóa Các giải pháp chưa gắn với nguồn kinh phí thực nên chưa tạo gắn kết kế hoạch phát triển với nguồn lực tài Trong phân cơng cơng việc chưa xây dựng chế làm việc cho cán phụ trách, chế kiểm tra, giám sát để đánh giá hiệu công tác phụ trách 41 - Nguyên nhân Các tiêu kế hoạch tiêu định lượng, cần áp dụng phương pháp dự báo khoa học để tính tốn Tuy nhiên, thực tế địa phương cho thấy tiêu kế hoạch đưa dựa kinh nghiệm, so sánh năm trước - năm sau Do tiêu đề chưa khoa học, đơi thiếu xác, chí xảy tình trạng mâu thuẫn tiêu kế hoạch Do nhiều hạn chế phương pháp xác định tiêu kế hoạch nên việc dự báo nhu cầu nguồn lực tài chưa xác Chưa có hàm thể mối tương quan mục tiêu phát triển với nguồn lực tài Do vậy, đơi xảy tình trạng cân đối thiếu nguồn lực, chưa huy động sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội để thực mục tiêu kế hoạch - Giải pháp + Trước hết, cần thay đổi quan điểm, tư người làm kế hoạch Xóa bỏ tư làm kế hoạch để báo cáo, mà lập kế hoạch để tạo cơng cụ giúp phủ cùn với quan quản lý nhà nước điều tiết thị trường, điều hành kinh tế hiệu + Thứ hai, cần áp dụng phương pháp phân tích dự báo khoa học Tùy theo tiêu mà sử dụng phương pháp hợp lý Đảm bảo tiêu kế hoạch đề không dựa kinh nghiệm nhà quản lý, nhà làm kế hoạch mà dựa sở khoa học, có tính logic cao Có phương pháp dự báo đơn giản, dễ áp dụng địa phương, có phương pháp phức tạp, đòi hỏi chun mơn cao + Thứ ba, cần đào tạo, nâng cao lực đội ngũ cán làm dự báo yêu cầu cấp thiết + Thứ tư, tăng cường tham gia nhiều bên lập kế hoạch đổi cần thiết tăng cường tham gia nhiều quan, đoàn thể tổ chức xã hội vào trình lập kế hoạch yêu cầu tất yếu + Thứ năm, Cán bộ, cơng chức phải có kỹ định điều hành công sở Muốn vậy, họ phải đào tạo bồi dưỡng thường xuyên kỹ thuật hành vấn đề khác có liên quan + Thứ sáu: Cải thiện điều kiện môi trường, phương tiện làm việc Môi trường làm việc CB công chức bao gồm: Cơ sở vật chất, tinh thần, chế độ sách, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên nhân viên với nhân viên Vì vậy, cần tạo mơi trường làm việc thuận lợi, thân thiện; sở vật chất phương tiện làm việc công chức yên tâm công tác phục vụ nhân dân Bài 9: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA ĐẢNG 1.1 Khái niệm văn Đảng - Khái niệm văn nói chung: + Theo nghĩa rộng: Văn sản phẩm hoạt động giao tiếp, phương tiện để ghi truyền đạt thông tin ngôn ngữ hay loại ký hiệu định + Theo nghĩa hẹp: Văn tập hợp câu có liên kết để tạo nên hồn chỉnh hình thức, trọn vẹn nội dung hướng tới mục tiêu giao tiếp định - Khái niệm văn Đảng: Là loại hình tài liệu thể ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động tổ chức đảng, cấp ủy, tổ chức, quan có thẩm quyền Đảng ban hành theo quy định Điều lệ Đảng Ban chấp hành Trung ương - Hệ thống văn Đảng 42 Hệ thống văn Đảng gồm toàn loại văn sử dụng hoạt động hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương tới sở Các cấp ủy, tổ chức quan đảng ban hành văn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Các văn Đảng phải viết tiếng Việt, phù hợp thể loại thể thức (Cương lĩnh trị; Điều lệ Đảng; Chiến lược; Nghị quyết; Quyết định; Chỉ thị; Kết luận; Quy chế; Quy định…) 1.2 Thể loại thẩm quyền ban hành văn Đảng 1.2.1 Thể loại văn Đảng - Cơ sở pháp lý: Quyết định số 31-QĐ/TW ngày 01/10/1997 Bộ Chính trị Quyết định số 91-QĐ/TW ngày 16/02/2004 Ban Bí thư bổ sung thẩm quyền ban hành văn số điều QĐ 31: - Hệ thống văn Đảng bao gồm: + Cương lĩnh trị; Điều lệ Đảng; Chiến lược; Nghị quyết; Quyết định;+ Chỉ thị; Kết luận; Quy chế; Quy định; Thông tri; Hướng dẫn; Thông báo; Thông cáo; Tuyên bố; Lời kêu gọi; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Tờ trình; Cơng văn; Biên bản; Giấy tờ hành 1.2.2 Thẩm quyền ban hành văn Đảng 1.2.2.1 Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp Trung ương * Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng ban hành: Cương lĩnh trị; Điều lệ Đảng; Nghị quyết; Quy chế; Thông báo; Thông cáo; Chiến lược; Tuyên bố; Lời kêu gọi - Đoàn Chủ tịch đại hội ban hành: Thơng báo; Báo cáo - Đồn thư ký đại hội làm báo cáo, Ban thẩm tra tư cách đại biểu làm báo cáo; Ban kiểm phiếu làm báo cáo * Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành: Nghị quyết; định; quy định; quy chế; thông báo; thông cáo; kết luận; chiến lược; tuyên bố; lời kêu gọi; báo cáo * Bộ Chính trị ban hành: Nghị quyết; quy định; định; quy chế; thị; thông báo; kết luận; báo cáo * Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành: Quyết định; Quy định; Chỉ thị; Thông tri; Kết luận; Thông báo; Quy chế; Báo cáo 1.2.2.2 Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương * Đại hội đại biểu đảng cấp tỉnh ban hành: Nghị quyết; Quy chế; Thông báo; - Đồn Chủ tịch đại hội ban hành: Thơng báo; Báo cáo - Đoàn thư ký đại hội làm báo cáo, Ban thẩm tra tư cách đại biểu làm báo cáo; Ban kiểm phiếu làm báo cáo * Ban Chấp hành Đảng tỉnh, thành phố ban hành: Nghị quyết; định; quy định; quy chế; thông báo; kết luận; báo cáo * Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy ban hành: Nghị quyết; quy định; định; quy chế; thông tri; thị; hướng dẫn; thông báo; kết luận; báo cáo 1.2.2.3 Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp huyện tương đương * Đại hội đại biểu đảng cấp huyện ban hành: Nghị quyết; Quy chế: Thơng báo; - Đồn Chủ tịch đại hội ban hành: Thông báo; Báo cáo - Đoàn thư ký đại hội làm báo cáo, Ban thẩm tra tư cách đại biểu làm báo cáo; Ban kiểm phiếu làm báo cáo * Ban Chấp hành Đảng huyện (huyện ủy) ban hành: Nghị quyết; định; quy định; quy chế; thông báo; kết luận; báo cáo 43 * Ban Thường vụ huyện ủy ban hành: Nghị quyết; quy định; định; quy chế; thông tri; thị; hướng dẫn; thông báo; Báo cáo 1.2.2.4 Các quan lãnh đạo Đảng cấp sở Chi * Đại hội đảng sở ban hành: Nghị quyết; - Đồn Chủ tịch đại hội ban hành: Thơng báo; Báo cáo - Đoàn thư ký đại hội làm báo cáo, Ban thẩm tra tư cách đại biểu làm báo cáo; Ban kiểm phiếu làm báo cáo * Ban Chấp hành Đảng sở ban hành: Nghị quyết; định; quy định; quy chế; thông báo; kết luận; báo cáo * Ban Thường vụ cấp ủy sở ban hành: Nghị quyết; kết luận; định; quy định; thông báo; Báo cáo * Đối với Chi sở Chi bộ, đảng bộ phận trực thuộc đảng ủy sở, Đại hội ban hành: Nghị quyết; Chi bộ, đảng ủy phận Nghị quyết, Báo cáo 1.2.2.5 Các quan tham mưu giúp việc Ban đạo, tiểu ban, Hội đồng, vv… Ban hành: Kết luận, Quyết định, Quy định, Quy chế, Hướng dẫn, Thơng báo, Báo cáo, Tờ trình 1.2.2.6 Các đảng đoàn, Ban cán đảng cấp Ban hành: Nghị quyết; QĐ, Quy định, hướng dẫn, thị, quy chế, thông báo, kết luận, báo cáo 1.4 Yêu cầu văn Đảng 1.4.1 Yêu cầu nội dung - Phải bám sát nhiệm vụ trị Đảng thời kỳ đòi hỏi thực tế - Phải đảm bảo tính xác, cụ thể khoa học 1.4.2 Yêu cầu kỹ thut trình bày văn - Văn đánh máy in giấy A4 Vùng văn bản: Mặt trước Mặt sau: Mép trang giấy 25mm Mép trang giấy 25mm Mép dưới: 25mm Mép dưới: 25mm Mép trái: 35mm Mép trái: 15mm Mép phải: 15mm Mép phải: 35mm - Văn có nhiều trang trang thứ phải đánh số trang chữ số ả rập, cách mép 10mm cách mép phải, trái phần có chữ - Văn có phụ lục trở lên phải ghi số thứ tự phụ lục chữ số ả rập 1.5 Quy trình xây dựng văn Đảng * Quy trình chung: + Xác định mục đích, nội dung vấn đề , chọn tên loại văn bản: Căn quy định Đảng, tình hình, nhiệm vụ địa phương, đơn vị; yêu cầu cấp trên, quy chế, chương trình cơng tác để xác định xác vấn đề cần đặt văn thể loại văn + Lựa chọn thông tin cho văn bản, xác định đối tượng đọc văn bản: Căn vào mục đích, nội dung, tên loại văn + Viết thảo, tham khảo ý kiến bổ sung: Tùy nội dung vấn đề mà phân công cho phận tham mưu chuyên trách xây dựng văn bản; vào tầm quan trọng vấn đề mà xác định phạm vi tham khảo ý kiến 44 + Hoàn thiện văn bản, thống qua lãnh đạo, xử lý kỹ thuật hành chính: Cần xem xét nghiêm túc ý kiến đóng góp để hồn thiện thảo * Quy trình soạn thảo: - Bước 1: Lập đề cương Đề cương dàn ý xếp, bố cục vấn đề cần trình bày theo kết cấu lô gic, hợp lý Tác dụng đề cương: Định hướng nội dung soạn thảo nội dung, yêu cầu; tránh sai sót - Bước 2: Viết thảo Bản thảo thường có: + Phần mở đầu: Giới thiệu vấn đề, lý do, mục đích + Phần nội dung: Các ý có nội dung giống nên xếp thành đoạn Ý quan trọng nêu trước, ý quan trọng nêu sau + Phần kết thúc: Nhấn mạnh ý chính; nêu yêu cầu, đề nghị động viên đối tượng thực - Bước 3: Kiểm tra sửa chữa thảo Kiểm tra nội dung, phương pháp trình bày, lời văn, ngữ pháp; phát vấn đề cần sửa chữa Cần đọc đọc lại nhiều lần lấy ý kiến đóng góp cá nhân, tổ chức cần thiết - Bước 4: Trình cấp có thẩm quyền để tổ chức lấy ý kiến, xem xét, ký ban hành VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO 2.1 Khái niệm * Văn quản lý nhà nước: Là văn ghi lại truyền đạt định quản lý thông tin quản lý, quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục hình thức định nhằm điều chỉnh quan hệ quản lý nhà nước quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức công dân * Văn quản lý hành nhà nước Là định thông tin quản lý (được văn hoá) quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục hình thức định nhằm điều chỉnh quan hệ quản lý hành nhà nước quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức công dân Phần 2.2 Yêu cầu thể thức kỹ thuật trình bày gồm nội dung * Yêu cầu nội dung (6 nội dung) * Yêu cầu thể thức kỹ thuật trình bày LIÊN HỆ a Khái quát đặc điểm tình hình quan địa phương Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ cửa ngõ, vùng động lực phát triển thị xã, có diện tích 16,3 km², dân số năm 2014 106.380 người, mật độ dân số đạt 653 người/km² Trên địa bàn xã Phú Hộ có nhiều dự án quan trọng thị xã tỉnh Nơi có giống vải thiều ngon Phú Hộ, có Viện nghiên cứu Nơng lâm nghiệp miền núi phía Bắc, có Viện nghiên cứu ăn quả, có nhà máy Z121 quân đội (nơi sản xuất pháo hoa Việt Nam Trong năm qua, Đảng uỷ,UBND tập trung lãnh đạo nv phát triển kt-xh, an- qp, xây dựng đảng, xd hệ thống ctri phù hợp sát với tình hình thực tế sở, tạo chuyển biến quan trọng tổ chức thực hiện, trì tốc độ phát triển gắn pt kt với giải vấn đề xã hội Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm địa bàn xã ổn định phát triển bền vững, việc chuyển dịch cấu kinh tế định hướng, đạt vượt mục tiêu, Nghị đề ra, phát 45 huy tiềm nội lực, bước xây dựng hoàn thiện kết cấu sở hạ tầng, kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực trạng: - Luôn nhận quan tâm lãnh đạo, đạo cấp sát cấp ủy đảng quyền địa phương Hàng năm sở văn quy phạm pháp luật cấp trên, quyền địa phương thực xây dựng văn QLHC phù hợp, sát với tình hình thực tế Cơng tác xây dựng củng cố quyền quan tâm, thường xuyên đổi phương thức lãnh đạo, xd quyền vững mạnh Thực cải cách hành theo hướng gọn nhẹ giải kịp thời hồ sơ, thủ tục hành phục vụ nhân dân Từ tạo niềm tin nhân dân, nhận thức người dân nâng lên thực tốt chủ trương đường lối Đ, sách pháp luật nhà nước, góp phần cải thiện đời sống KT,VH,XH Đ.phuong - xã khó khăn kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo cao, Trình độ dân trí khơng đồng đều, đại hình chủ yếu đồi núi dốc xen kẽ, nên việc xd kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển sx tập trung gặp nhiều khó khăn Vì q trình tổ chức t/h chủ trương, sách h chế, chưa đạt kết mong muốn Song quan tâm lãnh đạo, đạo sát of HU, HĐND, UBND huyện, giúp đỡ of quan, ban ngành huyện Đảng ủy-HĐND-UBND xã tập trung lãnh, đạo liệt, với nỗ lực toàn thể nhân dân xã Cthắng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu vươn lên giành kết đáng khích lệ mặt, lĩnh vực Đạt kết đó, nỗ lực hệ thống trị khơng ngừng tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước of quyền, phát huy quyền làm chủ nhân dân * Kết quả: Ưu điểm: Hoạt động HĐND, UBND xã, đặc biệt người đứng đầu quyền xã phát huy hiệu cơng tác quản lý, điều hành theo pháp luật UBND xã xây dựng ban hành quy chế làm việc Phong cách, ý thức trách nhiệm of cán bộ, công chức, cán chủ chốt có chuyển biến tích cực theo hướng sát dân, phục vụ nhân dân Hàng năm HĐND, UBND xã bám sát nhiệm vụ of cấp ủy, UBND triển khai t/h nghiêm túc NQ of HĐNĐ Chương trình cơng tác tập thể UBND xã chủ động xây dựng đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn, phục vụ tốt công tác đạo, điều hành Chú trọng quy trình văn QLHCNN Năm 2015, HĐND, UBND xã ban hành VB quản lý Nghị quyết, định, thị văn khác Tờ trình , báo cáo, kế hoạch, công văn, biên : Chính quyền cấp xã vào nhiệm cụ trị, yêu cầu quản lý nhà nước để Văn quản lý Khâu quan trọng để đảm bảo định đắn, khả thi quy trình bắt đầu với nêu sáng kiến soạn thảo văn dự thảo Từ chủ trương, sách đạo cấp trên, HĐND, UBND ban hành văn quản lý HCNN nhằm cụ thể hóa, giải vđề phát sinh từ khu dân cư theo thẩm quyền PL quy định Các văn ban hành đảm bảo cần thiết, có xác đáng từ pháp lý đến thực tiễn, văn ban hành đảm bảo nhu cầu thiết thực đời sống KT-XH địa phương Chính quyền xã có văn đạo ban ngành đoàn thể, khu dân cư họp, thảo luận lấy ý kiến đóng góp để tổng hợp, đề cao đồng lòng trí, tập trung dân chủ thành phần tham gia Các văn quyền cấp xã ban hành thơng qua quy trình soạn thảo chặt chẽ như: giao cho phận tham mưu thực dự thảo, có phân công cho cán tham mưu chấp bút Người giao trách nhiệm soạn thảo phải người có kiến thức 46 QLHC soạn thảo văn tốt Dự thảo viết xong báo cáo chủ tịch UBND xã xem xét đạo tiếp Sau dự thảo viết xong, chủ tịch HĐND, UBND xã gửi nội dung dự thảo để quan, tổ chức, cá nhân hệ thống trị sở tổ chức việc lấy ý kiến Chính quyền xã có văn đạo ban ngành đoàn thể, khu dân cư họp, thảo luận lấy ý kiến đóng góp để tổng hợp, đề cao đồng lòng trí, tập trung dân chủ thành phần tham gia Đối với việc liên quan trực tiếp đến đời sống ND việc lấy ý kiến bắt buộc, người dân biết thông tin liên quan đến định ban hành Đối với định quan trọng, định quy phạm, chủ tịch UBND xã có thực việc thẩm định linh hoạt nhiều hình thức lồng ghép với hoạt động khác đphương, trước xem xét, thông qua HĐND, UBND xã thực quy trình giải thống cơng việc theo chế độ tập thể, không làm tắt tùy tiện Các định đặc biệt có liên quan đến nhân dân tổ chức lấy ý kiến đóng góp Quy trình định thực nguyên tắc, thể thức, thủ tục ban hành nên QĐ thành lập BCĐ ban hành đem lại hiêu cao thực chương trình xd nơng thơn mới, phát triển kte-xh, bước hoàn thành tiêu chí theo quy định Nhìn chung, thực tế cho thấy văn ban hành thể tính sáng tạo kết nối hành động chủ tịch UBND xã vai trò người lãnh đạo, quản lý Các văn ban hành vừa qua vào nhiệm vụ trị, yêu cầu quản lý nhà nước địa phương; giải vấn đề phát sinh từ thực tế để đạo trực tiếp xử lý tình cụ thể theo thẩm quyền pháp luật quy định Các định thể có tham gia, đóng góp ý kiến MTTQ, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội cử tri, lồng ghép lấy ý kiến họp tuần, tháng Đảng ủy - UBND xã, họp dân Sau có đủ định, chủ tịch UBND xã giao cho tổ chức, quan, cá nhân có trách nhiệm chủ trì soạn thảo định Cách làm vừa đảm bảo quy trình, vừa đảm bảo kỹ soạn thảo định lãnh đạo, quản lý xã Quyết định lãnh đạo, quản lý cấp sở tập trung hướng vào vấn đề thiết sống đặt ra, bước đầu đáp ứng tâm tư nguyện vọng nhân dân, hồn thành nhiệm vụ trị địa phương * Hạn chế: số vbản chưa đúng, sai thẩm quyền Còn tình trạng qđịnh hành ban hành khơng mang tính khả thi, khơng sát thực tế, sai thẩm quyền thể thức văn bản,… Việc kiểm tra, đánh giá mang tính hình thức, chưa thực công tâm, khách quan nên chưa phản ánh hiệu of việc xd, ban hành tổ chức thực văn bản, qđịnh Nhận thức người dân hạn chế * Nguyên nhân: Sự lãnh đạo, đạo of cấp ủy Đ chưa sâu sát, liệt Phương tiện, công cụ thực thiếu, khơng đảm bảo Đội ngũ cán mỏng, kinh nghiệm Trình độ dân trí hạn chế * Giải pháp Một là, mục tiêu định cần rõ ràng: Khi tham gia vào công việc đó, dù hình thức tập thể hay cá nhân, việc xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu, định hướng cho trình định chủ tịch UBND xã Mục tiêu phải nhằm thỏa mãn mục tiêu nhiệm vụ trị địa phương Hai là, tham khảo ý kiến tổ chức, cá nhân: Việc làm để phát huy dân chủ, tránh chủ quan, phiến diện định Đặc biệt, với định có tầm ảnh hưởng đến nhiều người phải 47 nhờ chuyên gia tư vấn Những ý kiến người có chun mơn lĩnh vực thật hữu ích nguồn tham khảo quý giá để tránh sai lầm xảy Ba là, tiếp thu ý kiến đốn: Cơng tác lãnh đạo, quản lý chủ tịch UBND xã có ý nghĩa vơ quan trọng, lẽ định dù hay sai có ảnh hưởng lớn đến địa phương, tập thể lẫn cá nhân người định; đó, kỹ vơ cần thiết Tiếp thu ý kiến thể tôn trọng thành viên hệ thống trị sở nhân dân để nhận lại ủng hộ họ, cho dù qđịnh sau hay sai Tuy nhiên, định, chủ tịch UBND xã phải thật dứt khoát Suy cho cùng, người định người có trách nhiệm; đồng thời, người trực tiếp chịu trách nhiệm cao với định ban hành Bốn là, cấp ủy Đảng chủ động xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức; đặc biệt, cán chủ chốt sở, đủ số lượng, đồng cấu, có phẩm chất đạo đức, lực, trình độ góp phần bổ sung đội ngũ lãnh đạo, quản lý cho sở Đồng thời có kế hoạch huy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ quản lý điều hành, kỹ soạn thảo văn bản, không cho cán lãnh đạo, quản lý mà cần ý phận chun mơn có liên quan đến quy trình, kỹ soạn thảo định lãnh đạo, quản lý Năm là, UBND cấp huyện giao cho phận chun mơn (như phòng Nội vụ) định kỳ tổ chức hội thảo, tọa đàm cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý sở, đưa tình thực tế để thảo luận, phản biện…, giúp cán lãnh đạo, quản lý bổ sung kiến thức, kỹ năng, tìm tòi, đối chiếu để đưa định xác, định quy phạm, để qua nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý sở Phải bám sát lãnh đạo cấp ủy Đảng, nắm vững cụ thể hóa nghị Đảng bộ, nghị HĐND cấp, quán triệt quan điểm “dân gốc” để thực tốt việc định lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mạnh mẽ hiệu lực quản lý Nhà nước lĩnh vực; thực tốt công tác cải cách hành chính; giải kịp thời thủ tục hành phục vụ nhân dân cách thiết thực, có hiệu 2.6 Yêu cầu nội dung - Tính mục đích: Phải xác định chủ đề, mục tiêu văn bản; Giới hạn điều chỉnh văn bản; Sự cần thiết ban hành văn bản; Phương diện pháp lý văn - Tính phục vụ trị: Phản ánh đường lối, chủ trương Đảng sách pháp luật Nhà nước; Đảm bảo mục tiêu, u cầu cơng tác lãnh đạo, quản lý - Tính khoa học: Nội dung văn phải đảm bảo lý luận, thực tiễn, khoa học, thống nhất; Văn đầy đủ lượng thông tin quy phạm thông tin thực tế cần thiết; đảm bảo tính hệ thống; bố cục chặt chẽ, quán với chủ đề , cách thức trình bày khoa học; văn phong hành chính-cơng vụ, ngơn ngữ xác, dễ hiểu, rõ ràng - Tính phổ thơng: Phù hợp với trình độ người đọc, trình độ dân trí; Nội dung phải thiết thực, rõ ràng, lời lẽ đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ song không ảnh hưởng đến nội dung nghiêm túc, chặt chẽ khoa học văn - Tính thực hiện: T mệnh lệnh, y cầu, cấm đoán hướng dẫn hành vi xử - Tính khả thi: Các nội dung văn thực thực tế 48 ... năm :12 ,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.2 01 nhân nam :2.060 nữ :2 .14 1,tín đồ tơn giáo : 410 Tổng số người độ tuổi lao động :1. 729 16 Kinh... lâu năm :12 ,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.2 01 nhân nam :2.060 nữ :2 .14 1,tín đồ tơn giáo : 410 Tổng số người độ tuổi lao động :1. 729 Đảng... lâu năm :12 ,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.2 01 nhân nam :2.060 nữ :2 .14 1,tín đồ tơn giáo : 410 Tổng số người độ tuổi lao động :1. 729 Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 ky nang lanh dao quan ly, 1 ky nang lanh dao quan ly

Từ khóa liên quan