Đặc điểm lí luận văn học macxít thế kỉ XX

11 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:36

Cùng với phát triển kỉ văn học dân tộc, luận văn học Việt Nam có thành tựu, khẳng định trưởng thành tư luận văn học đại Tuy nhiên, phát triển luận văn học mácxít Việt khơng thể tách rời thành tựu luận văn học mácxít giới Nó phận hệ thống Ở nước, phát triển luận văn học mác xít có sắc thái riêng, nhìn hệ thống, thấy có đặc điểm chung Việc đặc điểm soi sáng nhiều vấn đề tồn bên hệ thống (và hệ thống), giúp có nhìn khách quan, khoa học thành tựu hạn chế toàn hệ thống phận Trong phạm vi viết này, đề cập hết tồn phát triển hệ thống luận văn học mác xít tất nước Để làm rõ đặc điểm bản, nghiên cứu mơ hình luận mác xít với tác gia, tác phẩm tiêu biểu có liên hệ với đời sống luận văn học Việt Nam phận hệ thống góp phần làm nên đặc điểm Nói đến tính hệ thống mĩ học luận văn học mác xít khơng có nghĩa thừa nhận thống tuyệt đối quan điểm tạo nên hệ thống Bên hệ thống triết học hay mĩ học có khác biệt định nhà triết học hay mĩ học có hệ thống riêng Ở hệ thống riêng có hạn chế khơng tránh khỏi Trên sở triết học Marx-Lenin ý kiến Marx-Engel-Lenin bàn văn học, nói từ năm 1870 đến chiến tranh giới lần thứ thời gian sau đó, hết kỷ XX, luận văn học mác xít, từ nước có truyền thống mĩ học đến nước khơng có truyền thống đó, hình thành phát triển với nhiều sắc thái đa dạng Sự đa dạng nước với mơ hình luận văn học khác vấn đề, mà thể cách xây dựng mơ hình luận với quan điểm khác Trước hết muốn đề cập đến vấn đề mối quan hệ văn (văn học) thực, hay nhà luận văn học Việt Nam thường nói mối quan hệ văn học thực Đây vấn đề mà luận văn học mác xít nói đến nhiều Tuy nhiên vấn đề luận văn học mác xít cho thấy quan điểm tương đồng khác biệt Bắt đầu mối liên hệ quan điểm chủ nghĩa thực chứng với quan điểm Plêkhanốp, Plêkhanốp phát triển thuyết H Taine việc hợp quan điểm luận Taine với số phạm trù chủ nghĩa Marx Plêkhanốp gắn định luận H Taine với đấu tranh giai cấp, với quan điểm mác xít hình thức mối quan hệ người với người Ơng giải điều khái niệm tinh thần đạo đức đồng với tâm giai cấp Như vậy, văn học nghệ thuật phản ánh thực sống, thực mà, theo Plêkhanốp, nội dung đấu tranh giai cấp quy định Với xuất G Lukacs, luận văn học mác xít có thêm cơng trình luận quan trọng nghiên cứu mối quan hệ văn học thực Tiếp thu thành tựu triết họchọc tư sản, Lukacs có nhìn sâu hơn, tồn diện vào số vấn đề luận văn học, vấn đề mối quan hệ văn học thực Những năm ba mươi kỷ XX thời phát triển quan trọng mĩ học Lukacs, ông bắt đầu xây dựng hệ thống quan điểmhọc phản ánh nghệ thuật sở chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Xuất phát từ phản ánh luận Lenin, Lukacs nhấn mạnh quan điểm văn học phản ánh thực "bằng hình thức đối tượng": Ông khẳng định văn học nghệ thuật ý thức phát triển nhân loại, Plêkhanốp, ông trung thành với quan điểm văn học nghệ thuật không tách rời đời sống xã hội Tuy vậy, so với Plêkhanốp, Lukacs xác lập hệ thống quan điểmhọc mối quan hệ văn học thực qua đặc trưng phản ánh nghệ thuật Trong Plêkhanốp cho "muốn hiểu nghệ thuật phản ánh sống cần phải hiểu cấu sống đó"(1) Lukacs nhấn mạnh đến giới riêng sáng tạo nghệ thuật, ông cho tác phẩm nghệ thuật có giá trị tạo "thế giới riêng", nhân vật, tình hồn tồn khác với thực tế hàng ngày, chí khơng giống với nhân vật tình tác phẩm khác Lukacs say mê người tiếp nhận say mê hoàn toàn vào đặc trưng "thế giới riêng" tác phẩm, tác phẩm phản ánh thực trung thực hơn, hoàn thiện hơn, sinh động mà người tiếp nhận có thực Thế giới riêng tác phẩm tưởng như, thể tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh thực khách quan, thể người tiếp nhận khơng hình dung "cái giới riêng" tác phẩm phản ánh thực Lukacs viết: "Nghịch ảnh hưởng tác phẩm chỗ trao cho thực dâng sẵn bên ta, ta coi thực tiếp nhận nó, ta biết xác khơng phải thực mà hình thức đặc biệt phản ánh thực"(2) Lukacs nhấn mạnh luận điểm có ý nghĩa khoa học, chân nghệ thuật tồn không phụ thuộc vào tương xứng hay không với chân khách quan theo tinh thần "nghệ thuật khơng đòi hỏi người ta phải thừa nhận tác phẩm nghệ thuật thực" mà Lenin nói Như vậy, đề cập đến quan điểm Lukacs mối quan hệ văn học thực thể cơng trình Nghệ thuật chân khách quan viết năm 1934, thấy đối tượng nghiên cứu nhà luận văn học mác xít khơng phải luận văn học chung chung mà văn học thực, tiểu thuyết luận văn học G Lukacs khơng phải luận mơ tả mà luận đánh giá Dựa vào mơ hình phản ánh, ơng diễn đạt phán xét giá trị bản, độc lập với việc tác phẩm văn học có thực hay không Tuy không dành cho chủ thể sáng tạo vai trò rõ ràng, nhấn mạnh phản ánh giới tác phẩm văn học, Lukacs không phủ nhận hữu người sáng tác, chí nhiều lần ơng nhắc đến vĩ đại người nghệ sĩ thể qua việc phản ánh trung thực đời sống xã hội Trong công trình nghiên cứu so sánh hai nhà mĩ học mác xít C.Caudwell (Anh) G.Lukacs (Hungary)(3), chúng tơi nêu lên điểm tương đồng khác biệt quan điểm hai nhà mĩ học đặc trưng phản ánh nghệ thuật mà mối quan hệ văn học thực, hai nhà mĩ học mác xít So sánh tác phẩm Ảo ảnh thực C.Caudwell với tác phẩm Đặc trưng mĩ học G.Lukacs, ta thấy đa dạng quan điểm họ, trước hết việc xác định đối tượng phản ánh nghệ thuật Theo Caudwell đối tượng phản ánh nghệ thuật "hiện thực bên trong" người, "hiện thực bên ngồi" đối tượng phản ánh khoa học Caudwell viết: Nghệ thuật thể tự người giới nhận thức, hai (khoa học nghệ thuật -T.Đ.D) nhận cách có ý thức tính tất yếu giới, hai biết làm thay đổi giới Nghệ thuật thay đổi giới cảm xúc, tức giới thực bên trong, khoa học thay đổi giới tượng, tức giới thực bên ngoài" (4) Còn Lukacs cho nghệ thuật khoa học phản ánh thực Lukacs gắn bó với yêu cầu chủ nghĩa thực, tính chân thực phản ánh; Caudwell nhấn mạnh tính chân thực lịch sử thái độ tư tưởng nhà văn, tức nhấn mạnh vai trò chủ thể sáng tạo Liên quan đến vấn đề chủ nghĩa thực, cần nói thêm Ernst Fischer, R Garaudi G Lukacs có quan điểm khác Không phải ngẫu nhiên mà bàn chủ nghĩa thực, sáng tác Franz Kafka, R Garaudi không chung quan điểm với G Lukacs, Ernst Fischer kính trọng Lukacs, xem ơng người bảo thủ! Có thể nói luận văn học mác xít nghiên cứu nhiều đến mối quan hệ văn học thực; đến xuất xứ, nguyên nhân yếu tố khác liên quan tới đời văn học nghệ thuật Phương thức tiếp cận văn học theo hướng mơ hình phát sinh mà biến thể đại gắn liền với tên tuổi nhà luận xã hội học, gốc Rumani Lucien Goldman Xuất phát từ quan niệm cho nghĩa khách quan tác phẩm văn học hay triết học nhiều tác giả khơng ý thức (Hume Descartes tin Chúa Trời cơng trình triết học họ tốt lên ngờ vực, lí) việc tiếp cận tiểu sử tác giả để nghiên cứu mối liên hệ tác phẩm văn học đời tác giả theo L Goldman, cần phải dựa sở nghiên cứu mối liên kết cấu trúc tác phẩm cấu trúc thuộc ý thức nhóm xã hội mà tác giả thành viên Cách hình dung Goldman phản ánh ảnh hưởng G Lukacs, người cho thực tư tạo nên thống biện chứng tất liên kết với Các quan điểm L Goldman sách quan trọng ông, Chúa trời ẩn náu (1955)(5) có sở từ quan điểm Lukacs Lịch sử ý thức giai cấp Goldman cho nguồn gốc tác phẩm tìm thấy ý thức cách ứng xử xã hội Tác phẩm văn học tác giả mà thể giai cấp xã hội mà lệ thuộc Lucien Goldman nhấn mạnh cấu trúc ý thức tác phẩm tìm với ứng xử xã hội, ứng xử xã hội lại ý muốn cá thể mà hành động thống hai nhiều cá thể qui định, giống vật nặng nâng nhiều người Do đó, theo Goldman, tác phẩm văn học sản phẩm tập thể nhóm xã hội Từng nhóm xã hội riêng biệt trang bị cho hình thức có đẳng cấp cao tư tưởng mà Goldman gọi nhìn giới "Cái nhìn giới" thể nhóm xã hội mà tư duy, cảm xúc ứng xử họ hướng tới hệ thống hóa mối quan hệ người với người, người với tự nhiên Các quan điểm L Goldman ơng thể tác phẩm Chúa trời ẩn náu vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu văn học Cơng trình nghiên cứu mối liên hệ nhóm xã hội phong trào tôn giáo, triết học Pascal bi kịch Racine Ở bên Goldman gặp "một nhìn giới" đặc trưng người vật lộn trách nhiệm trái ngược mà hòa đồng chúng khơng giới tạo điều kiện Nghiên cứu cấu trúc ý thức nhìn bi kịch cấu trúc tác phẩm văn học, Goldman mở tương đồng thuộc hình thức chúng Sự tương đồng hình thức sau ơng gọi đồng đẳng Một cấu trúc tác phẩm văn học cấu trúc ý thức nhóm xã hội "đồng đẳng" tạo nên tính đặc thù tác phẩm văn học? Theo Goldman sư liên kết mà tác giả phủ lên cấu trúc ý thức có sẵn So sánh quan điểm luận mơ hình phát sinh L Goldman với quan điểm mơ hình phản ánh G Lukacs, dễ nhận tương đồng khác biệt Có thể nhận thấy ảnh hưởng tác phẩm Lukacs thời kỳ đầu đến với chủ nghĩa Marx L Goldman, chí khái niệm "đồng đẳng" mà Goldman sử dụng có từ Lukacs Cả hai người đặt điều kiện trực tiếp tương ứng hình thức tác phẩm văn học thực xã hội Nhưng Goldman, thay cho phản ánh trình biểu nằm trung tâm Lukacs nghiên cứu việc tác phẩm văn học có phản ánh (hay khơng phản ánh) tổng thể biện chứng thực tư duy, Goldman nghiên cứu mối quan hệ cảm nhận tác phẩm nhóm xã hội tác giả Phương pháp tiếp cận Goldman mang tính xã hội học Lukacs, Goldman trước hết nghiên cứu nhóm xã hội, khơng phải tồn xã hội Ơng quan niệm giai cấp xã hội có phần hẹp cụ thể Lukacs Mơ hình sinh thành Goldman khác với mơ hình sản xuất P.Macherey(6), nhà luận văn học mác xít người Pháp, điểm Ở Goldman thể trung tâm sản xuất Và nhìn giới biểu giai cấp xã hội, tác phẩm văn học lớn gắn liền với nhìn giới Những nhìn giới hình thức tư tưởng tổng quan mà nhờ liên kết chúng tạo hình thức tư tưởng văn học Còn Macherey cho thân tư tưởng tự hoàn toàn thỏa mãn đời sống thực tiễn lại không đủ xây dựng văn văn học, nơi ln có khoảng trống cần người đọc lấp đầy Khi châu Âu, đời sống mĩ học luận văn học mác xít đặt vấn đề liên quan đến chủ nghĩa thực Việt Nam xa xôi xuất Hải Triều, chiến sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết việc truyền bá chủ nghĩa Marx, đấu tranh cho văn nghệ cách mạng Qua tranh luận Duy tâm hay vật Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh diễn năm ba mươi kỷ, Hải Triều có đóng góp kịp thời thiết thực cho nghiệp Đảng lĩnh vực văn nghệ Những quan điểm Hải Triều văn học nghệ thuật thể chủ yếu viết tranh luận với Phan Khơi, Hồi Thanh, Lưu Trọng Lư, Lê Tràng Kiều, Thiếu Sơn Trên lĩnh vực triết học, Chủ nghĩa Macxít phổ thông Hải Triều xuất năm 1938 đóng góp có ý nghĩa bối cảnh trị đời sống học thuật đất nước lúc Nếu nhà luận văn học mác xít nước châu Âu trước đến với mĩ học luận văn học, họ thừa hưởng di sản triết họchọc đồ sộ Việt Nam, nhà luận văn học trước hết chiến sĩ mặt trận văn hóa, văn nghệ, lấy việc truyền bá quan điểm văn nghệ Đảng làm mục đích Đây đặc điểm không nên bỏ qua nghiên cứu phát triển luận văn học mác xít Việt nước có hồn cảnh tương tự Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cách mạng, Hải Triều nhìn nhận vai trò văn học nghệ thuật đời sống xã hội theo tinh thần Plêkhanốp Ơng viết: "Một cơng trình văn nghệ hay mĩ thuật diễn đạt rõ ràng tính cách xã hội lại có giá trị Nói cách khác, tác phẩm mà biểu tình cảm tư tưởng phổ biến số đông người thời đại (cái số đông người biết thưởng thức nghệ thuật) cơng trình hoan nghênh"(7) Điều đáng nói Hải Triều khơng đơn giản hóa quan điểm Plêkhanốp đến mức xem tác phẩm nghệ thuật diễn dịch đời sống kinh tế, xã hội ngơn ngữ hình tượng nghệ thuật trường phái xã hội học Nga làm năm sau Cách mạng tháng Mười Ông viết: "Cái giá trị nghệ thuật xã hội tương đối hữu hạn thơi Vì tác phẩm với giai cấp này, thời đại này, xứ sở có giá trị, mà giai cấp khác, thời đại khác, xứ sở khác chả (8) Quan điểm làm nhớ lại quan điểm xem văn nghệ phát triển theo đời sống xã hội, theo lịch sử tiến hóa mà Plêkhanốp nói ơng phân tích điểm chưa hai phái "Nghệ thuật vị nghệ thuật" "Nghệ thuật vị nhân sinh" thời Như vậy, đến kết luận với tương đồng khác biệt quan điểm nhà luận văn học mác xít số vấn đề luận văn học, làm nên đa dạng hệ thống luận, tiếp nối phát triển quan điểm thống sở học thuyết trị, kinh tế, xã hội xuất từ kỷ XIX châu Âu Và điều mà tư luận văn học mác xít đại kỉ bỏ qua q trình đổi để tiếp tục phát triển Trong viết gần (9) có dịp nói vai trò độc lập luận văn học đại hệ thống khoa học văn học Tính chất độc lập luận văn học đại có luận văn học đại phát triển đồng hành với khoa học văn học giữ tính chất siêu khoa học nó, khơng để bị chi phối hệ thống qui ước thực dụng khác, phi Ií luận Chúng tơi nói đến nguy luận văn học bị mờ nhạt trước khoa học văn học khác khơng khoanh vùng đối tượng nghiên cứu với vấn đề riêng, khơng giải soi sáng vấn đề bình diện luận Điều quan trọng để luận văn học phát triển độc lập phương pháp nghiên cứu mới, luận văn học cần phải xác lập chất tự nhiên đối tượng nghiên cứu Sự phát triển hệ thống luận văn học mác xít từ sau Cách mạng tháng Mười cho thấy đâu luận văn học xác lập chất tự nhiên đặc trưng đối tượng nghiên cứu luận văn học khẳng định vai trò độc lập quan hệ với lịch sử phê bình văn học Ở phương Tây nay, vấn đề không cần phải đặt nghiên cứu lịch sử văn học phê bình văn học phương Tây có sau lưng truyền thống triết học mĩ học, nhà nghiên cứu, phê bình văn học khơng phải đối diện với tình trạng "suy luận", tình trạng "khó xử" việc lựa chọn đối tượng phương pháp nghiên cứu, phê bình văn học Một ý thức văn học phân biệt đối tượng cấp độ nghiên cứu lý luận, nghiên cứu, phê bình văn học khơng cần phải đặt u cầu riêng cho ngành việc khẳng định vị độc lập luận văn học mác xít thường lẩy vấn đề cấp thiết có khả hướng văn học phục vụ kịp thời mục đích xã hội Như nhu cầu đáp ứng kịp thời mục đích thực tiễn qui định đối tượng nghiên cứu luận văn học, làm cho luận văn học phải từ bỏ chất đặc trưng, trở nên "năng động", xông xáo" phê bình văn học để "nhanh chóng trả lời" vấn đề xúc đời sống văn học! Chính từ luận văn học đánh chất tự nhiên đặc trưng đối tượng nghiên cứu, tự xóa ranh giới cần thiết khu biệt lĩnh vực tư trừu tượng với lĩnh vực tư cụ thể khác Trong thực tế, việc khơng phân định rõ ranh giới luận phê bình văn học khơng mang lại hiệu khoa học cao mà có ảnh hưởng xấu đến lợi ích khoa học văn học Trước hết làm cho khoa học văn học khơng phát triển cách bình thường đối tượng lịch sử văn học phê bình văn học bị luận văn học xâm phạm, lẽ luận văn học với đối tượng mục đích riêng, phải chỗ dựa cho nghiên cứu phê bình văn học Chúng ta biết đặc trưng công việc nghiên cứu khoa học triển khai, phân tích tổng hợp đối tượng nghiên cứu Muốn thực điều đó, ngành khoa học phải tiếp cận đối tượng hai bình diện kinh nghiệm luận Chính mối quan hệ cụ thể trừu tượng, riêng chung bổ sung điểm nhìn từ phía khác nhau, đến đối tượng chung có tên gọi văn học Điều nói lên gắn bó, liên kết luận văn học nghiên cứu, phê bình văn học Nhưng hiểu gắn bó hòa trộn ba ngành nghiên cứu thật sai lầm nhận thức khoa học Ở Việt từ cụm từ luậnphê bình ln với Và đương nhiên nhà phê bình đồng thời nhà luận, nhà luận phải nhà phê bình Khi nói đến tình trạng yếu nghiên cứu luận văn học người ta nghĩ ln yếu phê binh văn học ngược lại Do khơng ngành khoa học tự ý thức rõ yếu Lâu dần đời sống văn học nước ta xuất hai đặc điểm: người ta chí khơng muốn chấp nhận người làm luận túy, cho kinh viện, trừu tượng, xa rời đời sống văn học; làm cho nhà luận tự rời bỏ "lãnh địa" mình, tham gia phê bình văn học để nhanh chóng "đóng góp" cho nghiệp văn học nước nhà! (Không phải ngẫu nhiên mà G.Lukacs, nhà mĩ học luận văn học mác xít lớn kỉ XX, sau năm 1945 bị phê phán coi thường văn học dân tộc khơng trực tiếp tham gia vào đời sống nghiên cứu, phê bình văn học Hungary) Hai nhà phê bình quan tâm đến luận văn học, thành tựu luận văn học giới Tình hình dẫn đến tình trạng nhiều vấn đề mĩ học luận văn học không nghiên cứu từ gốc cách triệt để nên ai, lúc lẩy vấn đề khơng có mẻ đủ làm "bùng nổ" tranh luận kéo dài mà không rõ chân cuối thuộc Người ta tranh luận ríu rít vấn đề, gốc bị bỏ qua Do khơng có sắc riêng đối tượng, luận văn học Việt khơng khỏi nhập nhằng quan hệ với phê bình văn học Với tình trạng luận văn học khơng thể làm chỗ dựa cho nghiện cứu, phê bình văn học, mà thân tự triệt tiêu dần theo thời gian Rốt cục người ta thấy viết mang tính chất tổng kết phát biểu ý kiến tình hình văn học nghiên cứu luận văn học xây dựng luận điểm luận có hệ thống So với trình độ phát triển luận văn học đại số nước giới chục năm qua, có thành tựu định Tính từ Văn học khái luận (1944) Đặng Thai Mai, vận động tư luận văn học đại Việt ln cho thấy nỗ lực tiếp nhận hội nhập với bên Tuy nhiên, nỗ lực xuất khơng khơng phải lúc tạo cú hích thật sự, tạo nên trường phái học thuật Điều có nhiều nguyên nhân mà theo chúng tôi, nguyên nhân có quan niệm đối tượng nghiên cứu luận văn học Có quan niệm sắc đối tượng luận văn học khẳng định vị độc lập bên hệ thống khoa học văn học, từ có quan niệm tính ứng dụng luận văn học khoa học văn học nói chung đời sống văn học nói riêng Một đặc điểm dễ nhận thấy hệ thống luận văn học mác xít mờ nhạt mơ hình ngơn ngữ G Lukacs thấy ngơn ngữ cơng cụ ngun tắc hình thức cao mà thôi, ông không xem ngôn ngữ thực thể tác phẩm Nghiên cứu cơng trình L.Goldman, thấy nhà luận không xem cấu trúc ý thức cấu trúc ngôn ngữ, ngơn ngữ khơng có vai trò riêng biệt Trong tác phẩm Chúa trời ẩn náu, ông cho ngôn ngữ thể thông báo nội dung đặc trưng định, nội dung nhìn giới Quan điểm khác với quan điểm cấu trúc xem thân nghĩa sản phẩm ngôn ngữ Theo Goldman ngôn ngữ văn học, công cụ thể thực tồn Chính thực mang lại hình thức trước cho tác phẩm văn học nhìn giới cấu trúc nhìn giới, theo tinh thần chủ nghĩa cấu trúc sinh thành Để mơ hình ngơn ngữ có vai trò luận văn học mác xít, cần phải có quan niệm vai trò ngơn ngữ q trình xã hội Ở giai đoạn cuối chủ nghĩa hình thức Nga, năm hai mươi, xuất nhóm nhà khoa học Xô viết chịu ảnh hưởng nhà hình thức Nga chủ nghĩa Marx Đó tên tuổi M Bakhtin, P Medvegyev, V Volosinov Các nhà luận đưa ngơn ngữ vào trung tâm nghiên cứu theo họ ngơn ngữ khơng thể tách rời đời sống xã hội V Volosinov viết Chủ nghĩa Marx triết học ngôn ngữ nhà ngôn ngữ học tâm xem ngôn ngữ hoạt động cá thể Bakhtin đồng nghiệp ông nghiên cứu ngôn ngữ tình xã hội nhận thấy lời nói ln có tính đối thoại: "Đối thoại chất ý thức, chất sống người Sống tức tham gia đối thoại: hỏi, nghe, trả lời, đồng ý v.v Con người nói lời mình, thân lời nói lại mãi đối thoại khơng kết thúc"(10) Theo Bakhtin việc phổ cập tính hội thoại phiếm thoại làm nên thống ngơn ngữ khơng phải lời nói cá thể hay yếu tố sáng tạo câu (Chúng ta nhớ lại quan điểm M Heideger ngôn ngữ ông cho ngôn ngữ nhà hữu thể thơng điệp người nói phát đòi hỏi người nhận nỗ lực lớn để hiểu (11) Như thông điệp lời nói phụ thuộc vào người đối thoại khơng phụ thuộc vào người nói Quan điểm Bakhtin tính đối thoại nội lời nói khơng soi sáng đặc điểm ngơn ngữ tiểu thuyết mà giúp có nhìn khoa học tác phẩm văn học nói chung Cơ sở luận văn học trường phái Bakhtin có ba hướng vận dụng: luận tác phẩm văn học; phân tích phiếm thoại; luận sáng tác Hướng thứ ba có ý nghĩa luận văn học mácxítthể nói cách tiếp cận Bakhtin tác phẩm văn học không giống với mơ hình luận văn học mácxít khác Bakhtin không xem văn học nhận thức thực tại, mà việc sử dụng ngôn ngữ thực tế Điều phân biệt mơ hình luận Bakhtin với mơ hình Lukacs Adorno, người khẳng định tác phẩm văn học mang lại nhận thức giới thực Và việc sử dụng ngơn ngữ hồn tồn khác so với biểu tư tưởng thông qua môi trường ngôn ngữ Các quan điểm Bakhtin khác xa so với quan điểm P.Macherey, người nhiều nhận vai trò ngơn ngữ Macherey trước hết nghiên cứu xem cách mà văn học tạo nằm ngồi văn học Điều ông quan tâm phải khác biệt tư tưởng xuất tác phẩm thực văn Trường phái Bakhtin không muốn thừa nhận văn học phản ánh trực tiếp thực, vai trò quan trọng tư tưởng văn học Bakhtin khơng xem văn học hình thức hiểu biết hay thể mà phương thức hoạt động mà thơi Mặc dù nhà luận trường phái Bakhtin không xuất phát từ quan điểm ngôn ngữ Saussure cách tiếp cận họ thấy có nhiều yếu tố hồ đồng với quan điểm cấu trúc Ơ Việt Nam luận văn học chưa vận dụng hết thành tựu ngôn ngữ học đại, số nghiên cứu hiệu học, lý thuyết thơng tin, thi pháp học tác giả ý đến ngôn ngữ học Những thành tựu trường phái Bakhtin hay sau Julia Kristéva không thừa nhận quan niệm khác biệt giới hiệu giới vật chất, cấu trúc xã hội v.v Tuy nhiên, việc vận dụng mơ hình ngơn ngữ cách hệ thống mang lại nhiều kết quả, đưa ngơn ngữ làm xuất phát điểm việc nghiên cứu xã hội học văn học với phạm vi rộng hơn, hay lĩnh vực nghiên cứu khác ngôn ngữ thơ, ngơn ngữ tiểu thuyết v.v Nghiên cứu luận văn học tách rời thành tựu triết học mĩ học, điều người ta nói đến nhiều, cần phải nhấn mạnh thêm luận văn học đại phát triển tương xứng với đòi hỏi biết dựa vào thành tựu ngôn ngữ học đại Hà Nội, 2001 T.Đ.D ... nghiên cứu lí luận văn học Có quan niệm sắc đối tượng lí luận văn học khẳng định vị độc lập bên hệ thống khoa học văn học, từ có quan niệm tính ứng dụng lí luận văn học khoa học văn học nói chung... hình văn học nghiên cứu lí luận văn học xây dựng luận điểm lí luận có hệ thống So với trình độ phát triển lí luận văn học đại số nước giới chục năm qua, có thành tựu định Tính từ Văn học khái luận. .. đời sống học thuật đất nước lúc Nếu nhà lí luận văn học mác xít nước châu Âu trước đến với mĩ học lí luận văn học, họ thừa hưởng di sản triết học mĩ học đồ sộ Việt Nam, nhà lí luận văn học trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm lí luận văn học macxít thế kỉ XX , Đặc điểm lí luận văn học macxít thế kỉ XX

Từ khóa liên quan