Sổ theo dõi, sổ kiểm tra HSGV VSCĐ copy doc

9 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:51

Họ tên giáo viên: Dạy môn: lớp TT Loại sổ - Hình thức: 0,5đ đ Giáo án - Nội dung: - Thể đổi 3đ PPDH: 1đ - Chuẩn bị đồ dùng phù hợp, gửi hồ đảm bảo thời gian quy định: 0,5đ Báo giảng 1đ CTCN 1đ Tháng thứ Điể Nhận xét m - Báo theo PPCT&TKB: 0,5đ - Có chuẩn bị đồ dùng phù hợp với dạy, khớp với GA: 0,5đ - Có kế hoạch phù hợp với lớp, sát với tiêu trường: 0,5đ - Cập nhật kịp thời thông tin CTCN: 0,5đ Dự 1đ - Dự đủ số tiết theo quy định: 0,5đ - Ghi chép khoa học, đánh giá nhận xét xác, phù hợp với điểm số: 0,5đ SHCM 2đ - Ghi chép đầy đủ nội dung SHCM: 1đ - Nội dung SHCM có lựa chọn phù hợp giải pháp tốt: 1đ Tháng thứ hai Điể Nhận xét m Tháng thứ ba Điểm Nhận xét Tháng thứ tư Điểm Nhận xét TT Sổ THKQ ĐGGD 2đ - Theo dõi đánh giá điểm HS thường xun: 1đ - Khơng dập xóa, trình bày khoa học:1đ Loại sổ Tháng thứ năm Điể Nhận xét m - Hình thức: 0,5đ đ Giáo án - Nội dung: - Thể đổi 3đ PPDH: 1đ - Chuẩn bị đồ dùng phù hợp, gửi hồ đảm bảo thời gian quy định: 0,5đ Báo giảng 1đ CTCN 1đ Dự 1đ SHCM 2đ - Báo theo PPCT&TKB: 0,5đ - Có chuẩn bị đồ dùng phù hợp với dạy, khớp với GA: 0,5đ - Có kế hoạch phù hợp với lớp, sát với tiêu trường: 0,5đ - Cập nhật kịp thời thông tin CTCN: 0,5đ - Dự đủ số tiết theo quy định: 0,5đ - Ghi chép khoa học, đánh giá nhận xét xác, phù hợp với điểm số: 0,5đ - Ghi chép đầy đủ nội dung SHCM: 1đ - Nội dung SHCM có lựa chọn phù hợp giải pháp tốt: 1đ Tháng thứ sáu Điể Nhận xét m Tháng thứ bảy Điểm Nhận xét Tháng thứ tám Điểm Nhận xét TDĐG HS 2đ - Theo dõi đánh giá điểm HS thường xun: 1đ - SổTDDGHS khơng dập xóa,trình bày khoa học:1đ Lớp ; Sĩ số: Họ tên giáo viên: STT Loại Tiếng Việt Chính tả Tập viết Tập làm văn Tháng Nhận xét A B Tháng 10 Nhận xét A B Tháng 11 Nhận xét A B Tháng 12 Nhận xét A B Tốn STT Loại Tiếng Việt Chính tả Tập viết Tập làm văn Toán Tháng Nhận xét A B Tháng Nhận xét A B Tháng Nhận xét A B Tháng + Nhận xét A B Lớp ; Sĩ số: Họ tên giáo viên: STT Loại Tiếng Việt Chính tả Tập làm văn Tốn Tháng Nhận xét A B Tháng 10 Nhận xét A B Tháng 11 Nhận xét A B Tháng 12 Nhận xét A B Ghi chung STT Loại Tiếng Việt Chính tả Tập làm văn Toán Ghi Tháng Nhận xét A B Tháng Nhận xét A B Tháng Nhận xét A B Tháng + Nhận xét A B chung Lớp ; Sĩ số: Họ tên giáo viên: STT Loại Tập viết Chính tả Tốn Tháng Nhận xét A B Tháng 10 Nhận xét A B Tháng 11 Nhận xét A B Tháng 12 Nhận xét A B STT Loại Tập viết Chính tả Tốn Tháng Nhận xét A B Tháng Nhận xét A B Tháng Nhận xét A B Tháng + Nhận xét A B ...6 TT Sổ THKQ ĐGGD 2đ - Theo dõi đánh giá điểm HS thường xuyên: 1đ - Không dập xóa, trình bày khoa học:1đ Loại sổ Tháng thứ năm Điể Nhận xét m - Hình thức:... xét m Tháng thứ bảy Điểm Nhận xét Tháng thứ tám Điểm Nhận xét TDĐG HS 2đ - Theo dõi đánh giá điểm HS thường xuyên: 1đ - SổTDDGHS khơng dập xóa,trình bày khoa học:1đ Lớp ; Sĩ số: Họ tên giáo... hợp với lớp, sát với tiêu trường: 0,5đ - Cập nhật kịp thời thông tin CTCN: 0,5đ - Dự đủ số tiết theo quy định: 0,5đ - Ghi chép khoa học, đánh giá nhận xét xác, phù hợp với điểm số: 0,5đ - Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ theo dõi, sổ kiểm tra HSGV VSCĐ copy doc, Sổ theo dõi, sổ kiểm tra HSGV VSCĐ copy doc

Từ khóa liên quan