Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ lũ quét ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

240 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:25

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Khí Tƣợng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN) khoảng 10 năm gần đây (2001 - 2010) thiên tai có nguồn gốc khí tƣợng, thủy văn nhƣ bão lũ liên tiếp xảy ra với mức độ thiệt hại ngày một nghiêm trọng cả về con ngƣời và tài sản. Tuy không phải là thiên tai gây thiệt hại lớn nhất về tài sản so với các loại thiên tai khác vì thƣờng xảy ra ở vùng thƣợng nguồn nơi mật độ dân cƣ và tài sản không tập trung cao nhƣ vùng hạ lƣu, nhƣng Tổ chức Khí tƣợng Thế giới (WMO) xếp lũ quét vào dạng thiên tai nguy hiểm chết nhiều ngƣời nhất dựa trên tỷ lệ thƣơng vong hàng năm với khoảng 5.000 ngƣời thiệt mạng do lũ quét là mất mát quá lớn. Điều này xảy ra thậm chí đối với cả Mỹ, nƣớc có thiết bị, công nghệ dự báo và cảnh báo tiên tiến nhất. Bởi vì, khác với lũ thông thƣờng, lũ quét là một dạng lũ lớn thƣờng chứa nhiều vật chất rắn, xảy ra bất ngờ trong thời gian ngắn trên các lƣu vực nhỏ, địa hình dốc, lƣu tốc rất cao, khả năng phòng và tránh chƣa cao. Khu vực châu Á, do điều kiện địa hình và địa lý đặc thù nên chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất về lũ quét. Riêng năm 1981 thiệt hại do lũ lụt, trong đó có lũ quét tại châu Á là 5 tỷ Đô la Mỹ [95]. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam là một trong bảy quốc gia trên Thế giới chịu tác động mạnh nhất của thiên tai có tác động xấu về tâm lý, xã hội, kinh tế và môi trƣờng. Đất nƣớc có địa hình chủ yếu là đồi núi bị chia cắt mạnh, mƣa theo mùa, mạng lƣới thủy văn có đặc trƣng chung là ngắn và dốc…là điều kiện để hình thành lũ quét [73]. Theo số liệu thống kê chƣa đầy đủ, trung bình hàng năm trên toàn lãnh thổ nƣớc ta xảy ra khoảng 10 trận lũ quét, hầu hết ở các vùng núi và trung du, tập trung chủ yếu các tỉnh miền Trung và miền Bắc, ở các lƣu vực nhỏ và vừa. Nơi có nguồn gốc từ mƣa nhƣ Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Tỉnh Quảng Nam thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ với diện tích 10.438,4km², trên 70% diện tích là đồi núi và là một tỉnh còn nghèo (3/62 huyện nghèo của cả nƣớc) có tới 9 huyện đƣợc xếp là huyện miền núi trong tổng số 18 huyện và thành phố. Địa hình Quảng Nam có cấu trúc phức tạp, đồi núi chiếm ƣu thế với mức độ chia cắt sâu và độ dốc lớn, mạng lƣới sông suối dày đặc, lòng sông hẹp, nhiều thác ghềnh, sông ngắn và dốc, kết hợp với đặc điểm địa chất phức tạp. Sự tƣơng tác giữa hoàn lƣu gió mùa, hoàn lƣu tín phong và đặc điểm hệ thống sơn văn đã tạo cho Quảng Nam một lƣợng mƣa dồi dào, trung bình 2000 - 2500mm/năm, mƣa tập trung theo mùa (mùa mƣa chiếm 80% lƣợng mƣa cả năm). Nguy cơ lũ quét tập trung ở khu vực miền núi phía tây Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phƣớc Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phƣớc, nơi tập trung hầu hết cộng đồng các dân tộc thiểu số với kinh tế chậm phát triển, giao thông đi lại khó khăn, đời sống xã hội còn ở mức thấp so với khu vực đồng bằng. Sự gia tăng tai biến lũ quét tại tỉnh Quảng Nam trong những năm gần đây còn do các hoạt động kinh tế - xã hội của con ngƣời, sử dụng tự nhiên, vận hành các công trình thủy bất hợp lý. Ví nhƣ, sự thu hẹp diện tích lớp phủ rừng, thay đổi cơ cấu sử dụng đất, xây dựng các công trình thủy điện. Các thủy điện trên địa bàn chỉ mới có giải pháp “phòng lũ” cho công trình chứ không màng đến việc phòng lũ cho các vùng hạ lƣu. Đó là chƣa kể đến việc vận hành xả lũ giữa các hồ chứa trên cùng hệ thống gây ra những đợt “lũ nhân tạo” dữ dội. Trƣớc thực trạng đó, cần có các biện pháp giảm thiểu nguy cơ và hậu quả tai biến do lũ quét gây ra càng sớm càng tốt tạo một môi trƣờng sống an toàn hơn cho cộng đồng dân cƣ và cung cấp cho họ các thông tin cụ thể để chủ động phòng tránh. Những năm qua công tác phòng chống khắc phục ở địa phƣơng chủ yếu bằng biện pháp truyền thống là làm kè, hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ tự động thông qua website, tin nhắn SMS…. Tuy các công cụ, phƣơng pháp mô phỏng, dự báo nhanh (cảnh báo sớm để ứng phó nhanh), chậm (cho mục đích quy hoạch và quản lý thiên tai) về lũ quét đã đƣợc quan tâm, nghiên cứu từ rất lâu và cũng đã đạt đƣợc rất nhiều tiến bộ nhƣng do tính chất quá phức tạp của lũ quét so với các hiện tƣợng thời tiết thông thƣờng và do thiếu dữ liệu đủ và tin cậy nên mức độ tin cậy trong dự báo và cảnh báo lũ quét vẫn là một thách thức lớn. Các điểm xảy ra lũ quét thƣờng là những nơi có hệ thống công nghệ thông tin hạn chế, trình độ học vấn của ngƣời dân chƣa cao, bởi vậy sử dụng bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét để giảm nguy cơ thiệt hại và phòng tránh là một trong những biện pháp thiết thực nhất hiện nay. Nghiên cứu, xác định đƣợc các nguyên nhân gây lũ quét, đánh giá nguy cơ lũ quét làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hạn chế, giảm nhẹ thiên tai là vấn đề thiết thực, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn đối với từng địa phƣơng, nhất là tỉnh Quảng Nam. Do vậy, vấn đề “Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ lũ quét ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam” đƣợc lựa chọn làm đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS). BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Địa lý tự nhiên : 44 02 17 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Kim Chƣơng PGS TS Nguyễn Ngọc Thạch HÀ NỘI - 2018 iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ .3 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CƠ SỞ TÀI LIỆU CỦA LUẬN ÁN CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN .6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu lũ qt giới, Việt Nam tỉnh Quảng Nam 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu lũ quét giới 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu lũ quét Việt Nam 13 1.2 Cơ sở lý luận nghiên cứu nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .23 1.2.1 Khái niệm lũ quét 23 1.2.2 Các đặc trƣng lũ quét .24 1.2.3 Phân biệt lũ thƣờng lũ quét 25 1.2.4 Cách nhận biết lũ quét .26 1.2.5 Phân loại lũ quét 26 1.2.6.Các giai đoạn hình thành lũ quét 28 1.2.7 Các nhân tố tham gia vào trình hình thành lũ quét 29 1.3 Quan điểm nghiên cứu, hƣớng tiếp cận nghiên cứu .31 1.3.1 Các quan điểm nghiên cứu 31 1.3.2 Hƣớng tiếp cận nghiên cứu (Sơ đồ bƣớc nghiên cứu) 32 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 1.4.1 Hệ phƣơng pháp nghiên cứu 33 1.4.2 Các phƣơng pháp cụ thể 37 iv CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 49 2.1 Vị trí địa lý nhân tố tự nhiên .49 2.1.1 Vị trí địa lý .49 2.1.2 Các nhân tố tự nhiên 49 2.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 75 2.2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội 75 2.2.2 Các hoạt động phát triển kinh tế ảnh hƣởng đến phát sinh tai biến lũ quét 75 2.3 Thực trạng tai biến lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 78 2.3.1 Hiện trạng lũ quét 78 2.3.2 Đặc điểm nhân tố tự nhiên ảnh hƣởn đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .80 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM .83 3.1 Phân chia lƣu vực huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .83 3.2 Đánh giá lƣợng địa hình theo lƣu vực sơng 84 3.2.1 Năng lƣợng địa hình - nhân tố hình thành tiềm phát sinh lũ quét 84 3.2.2 Kết đánh giá lƣợng địa hình theo lƣu vực sơng .85 3.3 Đánh giá lƣợng dòng chảy theo lƣu vực sơng .89 3.3.1 Kết đánh giá lƣợng dòng chảy theo lƣu vực sơng 89 3.4 Đánh giá tổng hợp nhân tố ảnh hƣởng đến nguy lũ quét theo tiếp cận cảnh quan .92 3.4.1 Thành lập đồ cảnh quan cho nghiên cứu nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 93 3.4.2 Đánh giá cảnh quan theo mức độ ảnh hƣởng đến lũ quét 100 3.5 Đánh giá tiềm phát sinh lũ quét cho huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 104 3.5.1 Cơ sở lý luận đánh giá tiềm phát sinh lũ quét 104 3.5.2 Kết đánh giá phân cấp tiềm phát sinh lũ quét theo lƣu vực sông 104 3.6 Đánh giá nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 107 3.6.1 Cơ sở lý luận đánh giá nguy lũ quét 107 3.6.2 Kết đánh giá phân cấp nguy lũ quét theo lƣu vực sông 108 v 3.7 Đánh giá tổng hợp tiềm phát sinh lũ quét nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 114 3.7.1 Phân cấp tiềm phát sinh lũ quét 114 3.7.2 Phân cấp nguy lũ quét 114 3.7.3.Tổng hợp lƣu vực có nguy lũ quét cao cao theo trị số mƣa 118 3.8 Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tai biến mơi trƣờng lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 120 3.8.1 Cơ sở đề xuất 120 3.8.2 Đề xuất giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại lũ quét gây huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 127 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 PHỤ LỤC 147 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ AHP : Analytic Hierarchy Process – Quá trình phân tích phân cấp ATNĐ : Áp thấp nhiệt đới CQ : Cảnh quan ĐC : Đồi cao DEM : Digital Elevation Model – Mơ hình số độ cao ĐT : Đồi thấp DTMN : Diện tích miền núi GIS : Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý GRDP : Tổng sản phẩm địa bàn HST : Hệ sinh thái KTTV : Khí tƣợng thủy văn KT - XH : Kinh tế - xã hội LMNLNTBNN : Lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm LMMMTBNN : Lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm LVG : Lƣu vực gộp LVS : Lƣu vực sông MN : Miền núi NCS : Nghiên cứu sinh NCLQ : Nguy lũ quét NT : Núi thấp NTB : Núi trung bình TL : Thung lũng TNLQ : Tiềm lũ quét WMO : World Meteorological Organization - Tổ chức Khí tƣợng Thế giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Ma trận phân cấp liên kết cho theo tổng điểm 41 Bảng 1.2 Tƣơng quan cấp thiệt hại lũ quét với cấp nhân tố 44 Bảng 2.1 Diện tích cấp độ cao theo huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 53 Bảng 2.2 Diện tích cấp độ dốc theo huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .54 Bảng 2.3 Đặc trƣng khí hậu so với tiêu chuẩn nhiệt đới 58 Bảng 2.4 Lƣợng mƣa trung bình năm số tỉnh nƣớc nhiều năm .58 Bảng 2.5 Lƣợng mƣa năm bình quân nhiều năm trạm đo mƣa Quảng Nam 59 Bảng 2.6 Lƣợng mƣa trung bình nhiều năm số vị trí lƣu vực 59 Bảng 2.7 Số ngày mƣa trung bình tháng, năm (ngày) .60 Bảng 2.8 Mƣa ngày lớn năm thời gian xuất .61 Bảng 2.9 Một số đặc trƣng mƣa lớn Quảng Nam (Trung bình thời kì 1981-2015) 62 Bảng 2.10 Số (đợt) bão, ATNĐ, lũ lụt đổ vào biển Đông Quảng Nam 64 Bảng 2.11 Đặc trƣng hình thái sơng thuộc tỉnh Quảng Nam 66 Bảng 2.12 Các ngƣỡng mƣa gây lũ quét 67 Bảng 2.13 Diện tích loại nhóm đất huyện miền núi Quảng Nam 69 Bảng 2.14 Các nhóm đất theo nguy lũ quét huyện miền núi Quảng Nam 70 Bảng 2.15 Diễn biến diện tích rừng giai đoạn 2001 - 2010 .72 Bảng 2.16 Thống kê diện tích kiểu hệ sinh thái huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 72 Bảng 2.17 Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Quảng Nam từ 2006 - 2011 .73 Bảng 2.18 Diện tích đất có rừng, không rừng huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 73 Bảng 2.19 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ an tồn mơi trƣờng lƣu vực 74 Bảng 3.1 Kết 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp 84 Bảng 3.2 Phân cấp lƣu vực theo đại lƣợng lƣợng địa hình trung bình Bảng 3.3 Phân cấp lƣu vực theo đại lƣợng lƣợng địa hình Bảng 3.4 Bảng ma trận phân cấp liên kết cho .85 86 theo tổng điểm 86 Bảng 3.5 Kết giá trị mơ hình Y1 theo 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp theo địa hình .87 Bảng 3.6 Diện tích lƣợng địa hình phát sinh lũ quét theo huyện huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 88 viii Bảng 3.7 Bảng ma trận phân cấp liên kết cho theo tổng điểm .89 Bảng 3.8 Kết giá trị mơ hình Y2 theo 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp Năng lƣợng dòng chảy tính theo lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm 89 Bảng 3.9 Diện tích lƣợng dòng chảy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (LMNLNTBNN) 90 Bảng 3.10 Kết giá trị mơ hình Y2 theo 77 lƣu vực gộp từ 441 lƣu vực cấp theo lƣợng dòng chảy (lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm) .91 Bảng 3.11 Diện tích lƣợng dòng chảy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (LMMMTBNN) 92 Bảng 3.12 Hệ thống phân loại “Nền tảng nhiệt ẩm” (Sinh khí hậu) 94 Bảng 3.13 Hệ thống phân loại “Nền tảng rắn” 95 Bảng 3.14 Hệ thống phân loại “Cảnh quan sinh thái” .98 Bảng 3.15 Các đơn vị cảnh quan huyện miền núi .99 Bảng 3.16 Bảng ma trận cảnh quan huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 99 Bảng 3.17 Diện tích cấp cảnh quan theo 77 tiểu lƣu vực gộp 100 Bảng 3.18 Kết phân cấp cảnh quan theo mức ảnh hƣởng đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 103 Bảng 3.19 Bảng đánh giá tiềm phát sinh lũ quét theo lƣu vực sông 104 Bảng 3.20 Kết tiềm phát sinh lũ quét theo lƣu vực sông 105 Bảng 3.21 Diện tích cấp tiềm lũ quét theo huyện 106 Bảng 3.22 Bảng đánh giá nguy lũ quét theo lƣu vực ứng với lƣợng mƣa trung bình ngày lớn 108 Bảng 3.23 Kết nguy lũ quét theo lƣu vực ứng với trị số lƣợng mƣa trung bình ngày lớn 109 Bảng 3.24 Diện tích nguy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam theo lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm 110 Bảng 3.25 Bảng đánh giá nguy lũ quét theo lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm 111 Bảng 3.26 Kết nguy lũ quét theo lƣu vực sông ứng với lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm 112 Bảng 3.27 Diện tích nguy phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam theo lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm 113 Bảng 3.28 Diện tích cấp tiềm phát sinh lũ quét cao cao theo huyện, xã 115 ix Bảng 3.29 Diện tích nguy lũ quét cao cao theo lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm-(khơng kể theo huyện xã) 116 Bảng 3.30 Diện tích nguy lũ quét theo lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm 117 Bảng 3.31 Diện tích cấp nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với hai trị số lƣợng mƣa trung bình năm 118 Bảng 3.32 Thống kê diện tích nguy lũ quét tổng hợp theo hai trị số mƣa trung bình năm - (theo huyện, xã) 119 Bảng 3.33 Thống kê diện tích ngày mƣa lớn 1975 - 2015 theo huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 121 Bảng 3.34 Kết lƣợng dòng chảy theo lƣu vực với trị số lƣợng mƣa ngày lớn 121 Bảng 3.35 Diện tích theo cấp lƣợng dòng chảy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với lƣợng mƣa ngày lớn (1975 - 2015) 122 Bảng 3.36 Kết phân cấp nguy lũ quét theo lƣu vực với trị số lƣợng mƣa ngày lớn 123 Bảng 3.37 Kết phân cấp nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với trị số lƣợng mƣa ngày mƣa lớn 124 Bảng 3.38 Diện tích nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với lƣợng mƣa ngày lớn (1975 - 2015) (theo huyện, xã) 125 Bảng 3.39 Diện tích xã có nguy phát sinh lũ quét theo lƣợng mƣa cực đại ngày lớn 126 Bảng 3.40 Tỷ lệ che phủ theo quy hoạch tỷ lệ che phủ theo huyện, xã huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 129 x DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1 Sơ đồ tổng qt phƣơng pháp phân tích chồng xếp nhân tố Hình 1.2 Hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt lƣu vực sông Garang 11 Hình 1.3 Sơ đồ mơ hình MARINE 13 Hình 1.4 Các nhân tố hình thành lũ quét 29 Hình 1.5 Sơ đồ bƣớc tiếp cận nghiên cứu đề tài luận án 32 Hình 1.6 Sơ đồ điểm thực địa huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 36 Hình 1.7 Sơ đồ gộp lƣu vực nhánh sơng 37 Hình 1.8 Mơ hình DEM 38 Hình 1.9 Mơ hình độ dốc (Slope) 38 Hình 1.10 Mơ hình chiều dài sƣờn (L) 38 Hình 1.11 Sơ đồ hệ thống phân loại cảnh quan .42 Hình 2.1 Bản đồ hành huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 48 Hình 2.2 Bản đồ địa chất huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 49 Hình 2.3 Bản đồ phân tầng độ cao địa hình huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 52 Hình 2.4 Bản đồ địa mạo huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 54 Hình 2.5 Bản đồ lƣợng mƣa ngày cực đại huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 62 Hình 2.6 Bản đồ ranh giới lƣu vực hệ thống sông suối huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 65 Hình 2.7 Bản đồ thổ nhƣỡng huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 68 Hình 2.8 Bản đồ trạng rừng huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2016 sau trang 73 Hình 2.9 Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Quảng Nam từ 2006 - 2011 (%) 74 Hình 2.10 Bản đồ phân bố điểm dân cƣ huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 74 Hình 2.11 Bản đồ hệ thống đƣờng giao thông huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 76 Hình 2.12 Bản đồ vị trí điểm xảy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 79 Hình 3.1 Bản đồ lƣợng địa hình phát sinh lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sau trang 88 184 331 11,569 3.12 0.12 2.12 II 132 1,568 3.16 0.16 2.16 II 38 11,991 3.17 0.17 2.17 II 48 19,314 3.18 0.18 2.18 II 248 8,750 3.19 0.19 2.19 II 383 8,901 3.19 0.19 2.19 II 409 5,770 3.27 0.27 2.27 II 177 11,356 3.28 0.28 2.28 II 173 11,823 3.3 0.3 2.3 II 75 10,634 3.31 0.31 2.31 II 130 4,974 3.31 0.31 2.31 II 47 9,085 3.32 0.32 2.32 II 71 9,256 3.33 0.33 2.33 II 399 5,702 3.38 0.38 2.38 II 90 5,183 3.39 0.39 2.39 II 354 8,457 3.39 0.39 2.39 II 411 5,268 3.45 0.45 2.45 II 164 7,711 3.46 0.46 2.46 II 185 12,083 3.5 0.5 2.5 II 108 4,987 3.51 0.51 2.51 II 42 7,572 3.56 0.56 2.56 II 310 7,350 3.57 0.57 2.57 II 55 7,257 3.82 0.82 2.82 II 198 25,722 3.03 0.03 3.03 III 391 4,168 3.12 0.12 3.12 III 382 12,575 3.25 0.25 3.25 III 92 6,992 3.5 0.5 3.5 III 417 5,586 3.64 0.64 3.64 III 402 6,737 3.76 0.76 3.76 III 393 12,578 3.28 0.28 4.28 IV 415 11,065 3.96 0.96 5.96 V 419 13,529 4.27 1.27 6.27 V 425 13,295 4.44 1.44 6.44 V 185 Phụ lục 15 Phân cấp lƣợng dòng chảy theo lƣu vực với ngƣỡng mƣa ngày lớn Mã lƣu vực gộp Toàn lƣu vực 129 167 211 259 262 277 330 16 26 54 110 128 142 149 158 165 179 185 196 197 257 287 319 350 352 366 367 83 93 102 112 115 130 132 Diện tích (ha) Tổng Y2 785,361 10,692 8,356 13,697 9,884 9,248 5,348 9,410 4,378 11,672 10,370 4,494 10,407 12,172 8,113 5,055 5,761 7,428 18,488 11,484 10,199 3,865 17,616 9,507 8,825 4,137 10,104 8,891 2,751 7,165 2,743 20,705 16,317 5,575 2,796 5,698 1,736 5,849,857 20,387 22,515 25,652 48,791 32,190 27,097 41,810 45,899 81,068 42,377 28,526 61,941 21,863 62,477 36,636 23,178 50,228 105,528 50,505 31,053 11,128 105,884 81,407 54,541 38,294 65,530 50,315 25,710 40,733 22,017 96,392 132,011 24,540 7,040 30,088 11,368 Cấp TY2MCD 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Y2 Bình quân 33 11 13 19 11 23 15 18 21 23 38 28 16 30 22 31 33 31 16 39 30 36 22 19 31 29 20 33 34 49 47 35 25 42 41 41 50 Cấp Y2BQMCD Tổng điểm CẤP Y2 MCD 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II II II II II II II 186 148 164 173 177 193 243 248 255 304 310 311 327 354 411 38 42 47 55 66 71 75 90 108 292 331 339 383 399 409 48 92 198 382 391 402 417 44 393 419 415 425 4,985 7,061 11,120 11,530 22,554 15,008 9,674 12,080 7,911 8,755 17,196 20,940 8,687 5,540 12,647 8,318 9,295 7,572 6,828 7,947 10,595 6,148 4,932 10,788 16,079 19,587 8,251 5,512 8,390 19,562 8,083 27,228 13,444 5,269 7,633 6,385 15,341 15,130 11,677 14,191 20,399 20,030 44,679 67,549 91,595 155,406 58,989 55,012 118,952 19,813 52,773 83,781 92,133 78,070 52,127 139,533 156,438 151,018 97,040 101,158 35,120 61,839 58,032 62,369 26,291 101,222 148,914 87,000 72,549 108,701 184,789 133,269 189,634 92,561 16,585 80,867 65,573 189,731 119,422 216,971 227,883 277,717 1 2 1 1 2 3 2 2 2 4 2 4 5 47 44 27 39 17 42 45 16 47 46 31 34 31 49 32 38 38 52 51 67 50 62 48 56 43 39 50 48 45 32 51 30 58 71 55 65 52 67 68 61 83 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 10 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III III III III III III III IV IV IV V V Phụ lục 16 Bảng phân cấp cảnh quan theo mức ảnh hƣởng đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Thổ nhƣỡng Thảm thực vật Loại đất Điểm C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 Trọng số 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 Hệ sinh Điểm thái RT 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 RT 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 TS 2.00 RT 2.00 TS 2.00 RT 2.00 RT 2.00 RT 2.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 NN 2.00 IBTĐ 1.00 IBTĐ 1.00 TS 2.00 RT 2.00 TCCB 3.00 Tổng Trọng đểm số 0.224 1.49 0.224 1.51 0.224 1.53 0.224 1.57 0.224 1.70 0.224 1.70 0.224 1.70 0.224 1.72 0.224 1.74 0.224 1.74 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.75 0.224 1.78 0.224 1.79 0.224 1.79 0.224 1.79 0.224 1.83 0.224 1.87 0.224 1.90 0.224 1.90 0.224 1.92 Diện tích (ha) Cấp CQ 714,650 222.98 76.01 8.25 415.13 7.45 671.12 42.93 206.88 102.31 191.7 57.99 2063.86 447.8 26.47 181.2 12.49 2433.37 903.09 362.07 289.1 326.79 368.87 161.21 266.35 17.79 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 187 Kiểu địa hình(phụ Nhóm địa mạo(hạng lớp CQ) CQ) Mã loại CQ Tên Trọng Điểm Đặc điểm Điểm Trọng số kiểu số ĐT138 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC106 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC111 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC77 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT135 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT136 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 TL166 TL 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC102 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC107 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐC108 ĐC 2.00 0.304 NL 1.00 0.264 ĐT150 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐT151 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐT163 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐT164 ĐT 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 TL170 TL 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 TL173 TL 1.00 0.304 DC 3.00 0.264 ĐC73 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC78 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC79 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC81 ĐC 2.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐC124 ĐC 2.00 0.304 DC 3.00 0.264 NT29 NT 3.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT132 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT133 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT137 ĐT 1.00 0.304 BMSB 2.00 0.264 ĐT ĐC ĐC ĐT ĐT TL ĐC ĐT ĐT ĐT ĐC ĐC ĐT ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC NT ĐC NT ĐT ĐT ĐT NT ĐC ĐC ĐT 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 BMSB NL NL DC DC DC NL DC DC DC NL BMSB BMS BMSB BMSB BMSB DC DC DC DC BMSB BMS BMSB BMSB BMSB BMSB DC NL NL DC 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 3.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 NN TS RT TS RT RT TCCB TCCB TCCB TCCB NN IBTĐ IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ TS RT NN IBTĐ IBTĐ TS TS RT TCCB IBTĐ TS RT TS 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 1.94 1.94 1.94 1.96 1.96 1.96 1.96 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.00 2.00 2.00 2.02 2.04 2.06 2.06 2.06 2.08 2.10 2.10 2.11 2.11 2.13 2.14 2.15 2.15 2.17 11.82 528.21 117.85 108.8 2092 172.52 99.36 172.35 449.99 207.81 21.76 5033.18 8.53 2627.05 700.67 414.25 1254.34 446.72 1157.9 1965.15 558.12 8265.56 61.98 71.8 1150.11 28.87 253.26 179.67 864.69 172.2 I I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 188 ĐT139 ĐC103 ĐC104 ĐT160 ĐT161 TL172 ĐC109 ĐT152 ĐT153 ĐT165 ĐC110 ĐC69 ĐT146 ĐC74 ĐC75 ĐC80 ĐC120 ĐC125 ĐC126 ĐC128 NT26 ĐC94 NT30 ĐT129 ĐT130 ĐT134 NT61 ĐC99 ĐC100 ĐT157 ĐT TL ĐC NTB ĐT ĐT ĐC TL ĐC ĐC ĐT ĐT TL ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC NT NT ĐC NT ĐC ĐC ĐT NT NT NT ĐT ĐT 1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 DC DC NL BMSB DC DC BMSB DC BMSB BMSB BMS BMS BMS BMSB DC DC DC DC BMSB BMSB BMS BMSB BMS BMS BMSB DC DC DC DC DC 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg C, Cc, Pbc, Py, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 4.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 RT RT TCCB IBTĐ TCCB TCCB IBTĐ NN TS RT TS RT RT TCCB IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ TS IBTĐ TCCB TS RT TCCB IBTĐ TS NN TS RT 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.17 2.17 2.17 2.18 2.18 2.18 2.19 2.20 2.21 2.21 2.22 2.22 2.22 2.22 2.25 2.26 2.26 2.28 2.29 2.30 2.30 2.32 2.32 2.32 2.34 2.34 2.36 2.36 2.38 2.38 1111.2 14.94 158.89 2.94 1235.15 348.51 4637.61 8.07 5359.19 2333.74 546.44 4393.35 99.78 1008.16 2912.34 1083.52 1587.04 804.27 6090.61 36.5 24103.95 7.99 6764.54 5870.39 45.03 141.66 11.55 68.76 84.7 3387.89 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 189 ĐT158 TL171 ĐC105 NTB5 ĐT149 ĐT162 ĐC65 TL174 ĐC70 ĐC71 ĐT147 ĐT148 TL168 ĐC76 ĐC116 ĐC121 ĐC122 ĐC127 NT22 NT27 ĐC90 NT31 ĐC95 ĐC96 ĐT131 NT57 NT62 NT64 ĐT154 ĐT155 ĐC ĐT NT ĐC ĐC ĐT ĐT ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC NT NT NT ĐC ĐC ĐC NT ĐC NT NT NT NT NTB NT NT NT NT ĐT 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 NL DC BMS BMSB BMSB BMS BMS BMSB DC DC DC DC BMSB BMSB BMSB BMS BMS BMS BMSB BMS DC DC DC DC BMSB BMS BMS BMS BMS BMS 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fs, Fk, Fe, Fv, E) Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 TCCB TCCB IBTĐ TS RT TS RT TCCB IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ TS RT IBTĐ TS RT TCCB TCCB IBTĐ TS RT TCCB IBTĐ IBTĐ TS RT NN TS 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.38 2.39 2.40 2.42 2.42 2.43 2.43 2.43 2.46 2.47 2.47 2.49 2.50 2.51 2.51 2.51 2.53 2.53 2.53 2.54 2.55 2.57 2.57 2.58 2.59 2.61 2.62 2.62 2.62 2.64 141.72 202.58 3097.74 4148.94 3346.98 390.68 4144.39 2679.14 2910.33 3915.33 6049.87 1495.74 3884.77 1318.29 54.19 59045.14 23236.12 9131.44 66.2 5181.83 1859.77 62.9 8.08 41.97 333.76 5968.69 589.06 16.25 328.64 416.73 II II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 190 ĐC101 ĐT159 NT44 ĐC66 ĐC67 ĐT143 ĐT144 ĐC72 ĐC112 ĐC117 ĐC118 ĐC123 NT18 NT23 NT24 ĐC86 ĐC91 ĐC92 NT28 ĐC97 NT53 NT58 NT59 NT63 NTB3 NT40 NT45 NT46 NT48 ĐT140 ĐT TL ĐC ĐT TL ĐC ĐC ĐC NTB NT NT ĐC ĐC ĐC NT ĐC NT ĐC NT NT NT NTB NTB NT ĐT NT NT NT ĐT ĐC 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 BMS BMS BMSB BMS BMS DC DC DC BMS BMSB BMSB BMS BMS BMS BMSB BMS DC BMS DC DC DC BMSB BMSB BMS DC BMS BMS BMS BMS DC 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E C, Cc, Pbc, Py, Pg Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff C, Cc, Pbc, Pj, Pg Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 1.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 RT RT TCCB TCCB NN TS RT TCCB IBTĐ TS RT IBTĐ TS RT TCCB TCCB IBTĐ NN TS RT TCCB IBTĐ TS IBTĐ NN TS RT TCCB TCCB TCCB 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 4.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.64 2.64 2.64 2.66 2.67 2.68 2.68 2.70 2.70 2.72 2.72 2.72 2.74 2.74 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.78 2.79 2.80 2.82 2.82 2.82 2.83 2.83 2.85 2.86 2.90 11794.76 131.23 1812.24 570.76 10.34 3427.44 6623.64 6528.65 3.83 492.26 35.98 44630.78 60621.74 29437.05 680.17 14779.42 740.81 7231.75 743.19 77.79 192.25 75.83 29.6 42112.31 178.26 851.38 167.85 106.61 651.54 5081.8 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV 191 ĐT141 TL167 ĐC68 ĐT145 TL169 ĐC113 ĐC114 ĐC119 NTB14 NT19 NT20 ĐC82 ĐC87 ĐC88 NT25 ĐC93 NT49 ĐC98 NT54 NT55 NT60 NTB1 NTB4 NT36 ĐT156 NT41 NT42 NT47 ĐT142 ĐC115 ĐC ĐC NT ĐC NT NT NT NT NT NT NT NTB NTB NTB NTB ĐC NT NT NT NTB NT NTB NTB NTB NTB NT NTB NTB NTB 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMSB 2.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 DC 3.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMSB 2.00 0.304 BMS 4.00 0.304 DC 3.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.304 BMS 4.00 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Eq, X, Xa, Fp, D, Pc, Ff Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E Fs, Fk, Fe, Fv, E Fa, Ha, Hs, Hq Fs, Fk, Fe, Fv, E 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 TS RT TCCB TCCB TS RT TCCB IBTĐ TS RT TCCB NN TS NN TS TCCB TCCB TS RT TCCB TCCB TCCB IBTĐ NN TS TCCB TS TCCB TCCB 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 2.94 2.94 2.94 2.96 2.98 2.98 3.00 3.02 3.04 3.04 3.06 3.08 3.08 3.14 3.14 3.17 3.21 3.25 3.25 3.25 3.26 3.30 3.33 3.34 3.34 3.47 3.55 3.57 3.78 46912.28 39796.24 383.2 47909.46 516.4 49.76 1568.55 15363.01 10490.04 394 653.91 8.23 21.71 12.97 58.32 35852.84 304.09 3330.14 373.58 18.78 8214.78 8.14 437.08 528.68 635.17 2739.64 19.9 119.02 37.49 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V V V V 192 ĐC83 ĐC84 NT21 ĐC89 NT50 NT51 NT56 NT32 NT37 NT38 NT43 NTB15 NTB16 NTB12 NTB13 ĐC85 NT52 NT33 NT34 NTB2 NT39 NTB17 NTB6 NTB9 NTB10 NT35 NTB7 NTB11 NTB8 193 Phụ lục 17 Bảng tổng hợp kết 77 LVG có nguy lũ quét theo đại lƣợng mƣa Lƣợng mƣa ngày lớn trung bình nhiều năm Cấp Cấp I (27LVG) Cấp II (40 LVG) Cấp III (5 LVG) Cấp IV(2LVG) Cấp V (3LVG) Tổng LVG Mã lƣu vực gộp Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 237,731 33.3 393,224 55 33,486 4.7 415 17,802 2.5 417 419 425 32,410 4.5 714,650 100 110 128 54 112 115 167 55 211 330 243 255 327 259 304 196 391 411 402 93 129 102 83 16 66 44 277 262 366 339 198 179 352 193 148 350 409 77 132 38 48 26 130 75 47 311 292 331 165 383 248 287 382 158 319 393 71 142 90 92 108 42 177 257 173 197 354 164 367 185 310 149 399 Lƣợng mƣa mùa mƣa trung bình nhiều năm Cấp Mã lƣu vực Diện tích(ha) 110 262 287 128 243 366 158 54 129 16 257 112 255 179 173 Cấp I (31LVG) 259,140 167 259 352 197 211 102 350 142 330 196 165 367 115 277 26 Cấp II (32LVG) 149 193 38 399 322,331 Tỉ lệ (%) 36.3 45.1 194 Cấp IV (3LVG) 93 327 304 83 339 198 44 383 402 Cấp V (4LVG) 417 419 425 415 43,475 6.1 Tổng 77 714,650 100 Cấp III (7LVG) 148 66 311 292 331 391 132 382 409 55 48 248 319 177 130 75 47 71 90 393 354 411 164 185 108 42 310 92 63,135 8.8 26,572 3.7 Phụ lục 18 Phân cấp lƣợng dòng chảy theo 77 LVG với ngƣỡng mƣa đại lƣợng mƣa trung bình năm Mã LVG Tổng huyện 16 26 38 42 47 48 54 66 75 83 93 102 108 110 112 115 128 129 130 Cộng (ha) 714.650 7.269 10.428 11.203 10.158 11.991 7.572 9.085 19.314 4.349 6.508 10.634 3.401 21.828 15.007 4.987 7.795 5.429 1.981 11.907 6.768 4.974 Cấp NCLQ NMTBCĐ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Mã LVG Tổng huyện 16 26 38 42 47 48 54 66 75 83 93 102 108 110 112 115 128 129 130 Cộng (ha) 714.650 7.269 10.428 11.203 10.158 11.991 7.572 9.085 19.314 4.349 6.508 10.634 3.401 21.828 15.007 4.987 7.795 5.429 1.981 11.907 6.768 4.974 Cấp NCLQ MMTHU Cấp NCTH II I I I II II II II I II II II II I II I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 195 132 142 44 71 90 92 148 149 158 164 165 167 173 177 179 185 193 196 197 198 211 243 248 255 257 259 262 277 287 292 304 310 311 319 327 330 331 339 350 352 354 366 367 382 1.568 7.686 14.458 9.256 5.183 6.992 4.756 3.506 5.558 7.711 5.223 11.241 11.823 11.356 14.498 12.083 17.679 10.975 5.795 25.722 8.102 13.475 8.750 7.762 16.839 9.408 4.791 8.118 7.616 11.867 8.877 7.350 14.023 8.649 18.953 3.224 11.569 16.754 3.216 8.390 8.457 8.377 1.998 12.575 I I I I I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 132 142 44 71 90 92 148 149 158 164 165 167 173 177 179 185 193 196 197 198 211 243 248 255 257 259 262 277 287 292 304 310 311 319 327 330 331 339 350 352 354 366 367 382 1.568 7.686 14.458 9.256 5.183 6.992 4.756 3.506 5.558 7.711 5.223 11.241 11.823 11.356 14.498 12.083 17.679 10.975 5.795 25.722 8.102 13.475 8.750 7.762 16.839 9.408 4.791 8.118 7.616 11.867 8.877 7.350 14.023 8.649 18.953 3.224 11.569 16.754 3.216 8.390 8.457 8.377 1.998 12.575 II I III III III III II II I II I I I II I II II I I II I I II I I I I I I II II II II II II I II II I I II I I III I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 196 383 55 391 393 399 409 411 402 415 417 419 425 8.901 7.257 4.168 12.578 5.702 5.770 5.268 6.737 11.065 5.586 13.529 13.295 II II III III III III III IV IV V V V 383 55 391 393 399 409 411 402 415 417 419 425 8.901 7.257 4.168 12.578 5.702 5.770 5.268 6.737 11.065 5.586 13.529 13.295 III IV II IV II IV III II V V V V II III III III III III III IV IV V V V 197 Phụ lục 19 Một số hình ảnh thực địa huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Hình P19.2 Thực địa Nam Giang Hình P19.3 Cầu Hiệp Đức Hình P19.1 Lộ trình thực địa Hình P19.4 Thực đại Nơng Sơn Hình P19.5 Thực địa huyện Tây Giang 198 Hình P19.6 Sơng Thanh Hình P19.7 Thực địa huyện Phước Sơn Hình P19.8 Phụ lưu sơng Tranh Hình P19.9 Phụ lưu sơng Tranh Hình P19.10 Thực địa Tây Giang Hình P19.11 Thực địa Nam Trà My Hình P19.12 Cầu Hà Nha Hình P19.13 Thực địa huyện Nam Giang Hình P19.14 Thực địa Tây Giang Hình P19.15 Thực địa Tây Giang ... hƣởn đến nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam .80 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM .83 3.1 Phân chia lƣu vực huyện miền núi tỉnh Quảng. .. cho nghiên cứu nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 93 3.4.2 Đánh giá cảnh quan theo mức độ ảnh hƣởng đến lũ quét 100 3.5 Đánh giá tiềm phát sinh lũ quét cho huyện miền núi tỉnh. .. Đánh giá nguy lũ quét huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 107 3.6.1 Cơ sở lý luận đánh giá nguy lũ quét 107 3.6.2 Kết đánh giá phân cấp nguy lũ quét theo lƣu vực sông 108 v 3.7 Đánh giá tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ lũ quét ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ lũ quét ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan