GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)

19 290 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2013, 18:10

Đại số 10 – Kim Long Tiết: 09 + 10 Ngày soạn: 1/10/2007 Ngày dạy: 3/10/2007 Chương II : HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI §1 HÀM SỐ § I. Mục tiêu : Kiến Thức: - Hiểu khái niệm hàm số, tập xác đònh của hàm số, đồ thò của hàm số. - Hiểu khái niệm hàm số đồng biến, nghòch biến, hàm số chẵn, lẻ. Biết được tính chất đối xứng của đồ thò hàm số chẵn, đồ thò hàm số lẻ. Kỹ năng: - Biết tìm tập xác đònh của các hàm số đơn giản. - Biết cách chứng minh tính đống biến, nghòch biến của một số hàm số trên một khoảng cho trước. - Biết xét tính chẵn lẻ của một hám số đơn giản. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, thái độ tích cực. II. Chuẩn bò của GV – HS: 1. Chuẩn bò của thầy : Thước kẻ, phấn màu. Chuẩn bò một số kiến thức học sinh đã học ở lớp 9 chẳng hạn: Hàm số, hàm số bậc nhất và hàm số y = ax 2 . Vẽ sẵn bảng ví dụ 1, hình 13, hình 14, 15 … trong SGK. Phương pháp: Gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen HĐ nhóm. 2. Chuẩn bò của trò: Ôn lại một số kiến thức đã học ở lớp dưới về hàm số. III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu một vài loại hàm số đã học Tập xác đònh của hàm số y = 1 x là R, đúng hay sai? 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I. ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ: HĐ1: 1Hàm số, tập xác đònh của hàm số: Giáoviên nêu đònh nghóa:Giả sử hai đại lượng x và y, trong đó x nhận tập giá trò thuộc tập số D.Nếu với mỗi giá trò của x thuộc tập D một và chỉ một giá trò tương ứng của y thuộc tập số thực R thì ta một hàm số. Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x. Tập hợp D được gọi là tập xác đònh của hàm số. Tổ chức cho học sinh hoạt động theo ví dụ 1 SGK - Treo bảng vẽ sẵn ở nhà và đặt các câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Trong ví dụ 1, hãy nêu tập xác đònh của hàm số. Câu hỏi 2: Trong ví dụ 1, hãy nêu tập giá trò của hàm số. Câu hỏi 3: Hãy nêu các giá trò tương ứng y của x trong ví dụ 1. Cho học sinh đưa ra số x và đọ số y tương ứng Nhấn mạnh: một quy tắc f: D → R mà với mỗi x ∈ D ta Hs nghe và ghi bài vào vở - Quan sát hình vẽ giáo viên treo trên bảng. - Trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra. Gợi ý trả lời câu hỏi 1: + D = {1995, 1996, 1997, 1998, …., 2004} Gợi ý trả lời câu hỏi 2: T = { 200, 282, 295, 311, 339, 363, 275, 394, 564} Gợi ý trả lời câu hỏi 3: + HS chú ý không được lấy những x không 18 Đại số 10 – Kim Long một y duy nhất thuộc R sao cho y = f(x) Nêu một ví dụ thực tế về hàm số. GV: Giả sử lớp học 40 học sinh: gán cho mỗi học sinh một số từ 1 đến 40( hai học sinh không số trùng nhau). Mỗi học sinhviết một số vào một tờ giấy. GV: Liệt kê lên bảng cho tương ứng số học sinh được gán và số học sinh đó viết ra. Ta được một hàm số. Câu hỏi 1: Trong ví dụ trên, hãy nêu tập xác đònh của hàm số. Câu hỏi 2: Trong ví dụ trên, hãy nêu tập giá trò của hàm số bao nhiêu số. Câu hỏi 3: Hãy nêu các giá trò tương ứng y của x trong ví dụ trên. HĐ2: 2. Cách cho hàm số: Một hàm số thề cho bằng nhiều cách sau:  Hàm số cho bằng bảng. Hãy chỉ ra các giá trò của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999. - Câu hỏi 1 : Hãy chỉ ra các giá trò của hàm số tại x = 2001; 2004; 1999. - Câu hỏi 2 : Hãy chỉ ra các giá trò của hàm số trên tại x = 2005; 2007; 1991.  Hàm số cho bằng biểu đồ. - Treo hình vẽ 13 SGK đã chuẩn bò lên bảng. - Cho HS đọc ví dụ 2 SGK - Xác đònh hai hàm số trên từng tập xác đònh. - Câu hỏi 1 : Hãy chỉ ra các giá trò của hàm số f tại x = 2001; 2004; 1999. - Câu hỏi 2 : Hãy chỉ ra các giá trò của hàm số g trên tại x = 2001; 2002; 1995.  Hàm số cho bằng công thức: - Câu hỏi 1 : Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học sở. - Câu hỏi 2 : Hãy nêu tập xác đònh của cac hàm số trên. Chốt lại: Tập xác đònh của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) nghóa. HĐ3: 3. Đồ thò của hàm số: Đồ thò của hàm số y = f(x) xác đònh trên tập hợp D là tập hợp tất cả các điểm M(x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ với mọi x thuộc D. - Câu hỏi 1 : Đồ thò của hàm số y = ax + b hạng như thế nào? - Câu hỏi 2 : Đồ thò của hàm số y = ax 2 dạng như thế nào? - Treo hình vẽ 14 SGK đã chuẩn bò lên bảng. thuộc D - Theo dõi câu hỏi của giáo viên. - Trả lời các ví dụ giáo viên đưa ra. • Gợi ý trả lời câu hỏi 1: + D = { 1, 2, 3, …., 40} • Gợi ý trả lời câu hỏi 2: + Không vượt quá 40 số, vì thể hai học sinh cùng viết một số. • Gợi ý trả lời câu hỏi 3: + HS chú ý không được lấy những x không thuộc D Theo dõi câu hỏi của giáo viên. - Trả lời các ví dụ giáo viên đưa ra. • Gợi ý trả lời câu hỏi 1: + f(2001) = 375; f(2004) = 564; f(1999) = 339 • Gợi ý trả lời câu hỏi 2: + Không tồn tại vì x không thuộc tập xác đònh của hàm. - Quan sát hình vẽ trên bảng - Đọc ví dụ trong SGK - Xác đònh hai hàm số trên từng tập xác đònh. • Gợi ý trả lời câu hỏi 1: + f(2001) = 141; f(2004) = không tồn tại; f(1999) = 108. • Gợi ý trả lời câu hỏi 2: + g(2001) = 43, g(2002) không tồn tại, f(1995) = 10 • Gợi ý trả lời câu hỏi 1: + y = ax + b, y = a/x, y = ax 2 , y = a • Gợi ý trả lời câu hỏi 2: + Các hàm số + y = ax + b, y = ax 2 , y = a tập xác đònh là R + Hàm số y = a/x, tập xác đònh R \ {0} • Gợi ý trả lời câu hỏi 1: + Đồ thò hàm số y = ax + b là một đường thẳng. • Gợi ý trả lời câu hỏi 2: + Đồ thò hàm số y = ax 2 là một đường cong Parapol 19 Đại số 10 – Kim Long Đồ thò hàm số f(x)= x+1 Đồ thò hàm số f(x) = 2 1 2 x Chốt lại: Từ hình vẽ chốt lại cho học sinh các dạng đồ thò của các hàm số mà học sinh đã học. Hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động số 7 SGK - Câu hỏi 1 : Tính f(-2), f(-1), f(0), g(-1), g(-2), g(0) - Câu hỏi 2 : Tìm x, sao cho f(x) = 2; - Câu hỏi 2: Tìm x, sao cho g(x) = 2. • Chốt lại : + y = ax + b là phương trình của một đường thẳng. + y = ax 2 (a ≠ 0) là phương trình của một đường cong Parapol. • Gợi ý trả lời câu hỏi 1: + f(-2) = -1, f(-1) = 0, f(0) = 1, f(2) = 3 G(-1) = ½, g(-2) = 2, g(0) = 0 • Gợi ý trả lời câu hỏi 2: + f(x) = 2 khi x = 1 • Gợi ý trả lời câu hỏi 3: + g(2) = 2 khi x = -2 hoặc x = 2 3. Củng cố: Tập xác đònh của hàm số, đồ thò của các hàm số y = ax + b, y = ax 2 . 4. Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: - Làm các bài tập: 1,2,3 SGK - Tự lấy thêm các ví dụ khác để thành lập các mệnh đề đã học. - Đọc trước phần tiếp theo TIẾT 10 Ngày dạy: 8/10/2007 1. Kiểm tra bài cũ : Cho hàm số: 2 2 ( ) 1 x f x x = + Tập xác đònh của hàm số là: a) D = R \ {1} b) D = R c) D = R ( x≥ 0| x ≠ 1} d) D = R + \ {1} Hãy chọn kết quả đúng. 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS II SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ. HĐ1 Ôn tập: Treo hình vẽ 15 SGK đã được chuẩn bò lên bảng. - - Dựa vào hình vẽ cho học sinh nêu sự biến thiên của đồ thò - Theo dõi hình vẽ giáo viên treo trên bảng. - - - Nêu sự biến thiên của hàm số. Trả lời câu hỏi. 20 Đại số 10 – Kim Long hàm số y = x 2 . Câu hỏi: Đồ thò của hàm số y = x 2 đồng biến, nghòch biến trong khoảng nào? Chú ý: - Khi x > 0 và nhận các giá trò lớn tuỳ ý thì ta nói x dần tới +∞. - Khi x < 0 và |x| nhận các giá trò lớn tùy ý thì ta nói x dần tới -∞ Ta thấy khi x dần tới +∞ hay -∞ thì x 2 dần tới +∞. TQ: Hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) nếu ∀ x 1 <x 2 ∈ (a;b) =>f(x 1 )<f(x 2 ) Hàm số y = f(x) nghòch biến trên (a;b) ∀ x 1 <x 2 ∈ (a;b) =>f(x 1 )>f(x 2 ) HĐ2 Bảng biến thiên: gv hướng dẫn cách lập bảng vd : bảng biến thiên của hàm số y = x 2 Nhìn vào bảng biến thiên, ta sơ bộ hình dung được đồ thò của hàm số ( đi lên trong khoảng nào, đi xuống trong khoảng nào) III. TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ. Hoạt động 3: 1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ Gọi học sinh lên bảng vẽ đồ thò của hàm số y = x 2 và y = x Gọi lần lượt từng học sinh nhận xét tính đối xứng của hai đồ thò trên. Chốt lại phần tổng quát cho học sinh Hàm số y=f(x) với tập xác đònh D gọi là hàm số chẵn nếu với mọi x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = f(x). . Hàm số y=f(x) với tập xác đònh D gọi là hàm số lẻ nếu với mọi x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = -f(x). Giáo viên cho học sinh lên bảng giải các bài tập sau: Xét tính chẵn , lẻ của các hàm số sau: y = 3x 2 -2. a) y = x 1 b) y = x d) y = x+1 ? Từ Đn nêu các bước để xét tính chẵn, lẻ của một hsố ? - Bước 1 : Tìm TXĐ D của hsố - Bước 2 : xét xem với mọi x thụôc D thì –x thuộc D hay không, nếu không thì kluận ngay hsố không chẵn không lẻ, nếu TL : đối với parabol y = x 2 x −∞∈ ( ;0) thì khi biến số tăng, giá trò hàm số giảm, còn khi x +∞∈ ;0( ), khi biến số tăng, giá trò hàm số cũng tăng theo Cùng GV xây dựng bảng tổng kết về sự đồng biến, nghòch biến của hsố trên 1 khoảng - Lên bảng vẽ đồ thò của hàm số y = x 2 và y = x - Nhận xét tính đối xứng của hai đồ thò. - Theo dõi và ghi bài vào vở. HS nghe và ghi nhận những dấu hiệu để biết ntn là hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số không chẵn, không lẻ khi nào và các bước để xét tính chẵn lẻ của một hàm so Gợi ý trả lời a) TXĐ : D = R,Ta thấy ∀ x ∈ D thì -x ∈ D f(-x) = 3 (-x) 2 – 2 = 3x 2 – 2 = f(x) Vậy hsố đã cho là hsố chẵn b) TXĐ : D = R \{0}, ∀ x ∈ D thì -x ∈ D Đặt f(x) = 1/x, khi đó : f(-x) = 1/(-x) = - 1/x = - f(x) Vậy hsố đã cho là hsố lẻ c) TXĐ : D = [0; +oo),x = 1 ∈ D nhưng – x = -1 không thuộc D Vậy hsố đã cho không chẵn không lẻ d) TXĐ : D, ∀ x ∈ D thì -x ∈ D Đặt f(x) = x+1, ta thấy x = 1 mà : 21 x y - 0 + + + 0 Đại số 10 – Kim Long làm tiếp bước 3 - Bước 3 : tính f (-x), so sánh với f(x) để kluận GV nhấn mạnh thêm những hàm số không chẵn, không lẻ, chẳng hạn hàm số y = x 2 + x, y = x+1… HĐ 4: . Đồ thò của hàm số chẵn, hàm số lẻ: Gọi lần lượt từng học sinh nhận xét tính đối xứng của hai đồ thò y = x 2 và y = x Giáo viên kết luận: - Đồ thò của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng. - Đồ thò của hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng. f(-x) = f(-1) = 1; f(x) = f(1) = 2; -f(x) = - f(1) = -2  x = 1 mà f(-x) ±≠ f(x) Vậy hsố đã cho không chẵn, không lẻ - Nhận xét tính đối xứng của hai đồ thò. 3. Củng cố: hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa. 4. Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: - Hoàn thành các bài tập được hướng dẫn. Chuẩn bò bài HÀM SỐ y = ax = b Tiết: 11 Ngày soạn: 8/10/2007 Ngày dạy: 10/10/2007 §2. HÀM SỐ y= ax + b I. Mục tiêu: Kiến Thức: - Hiểu được sự biến thiên và đồ thò của hàm số bậc nhất. - Hiểu cách vẽ đồ thò hàm số bậc nhất và đồ thò hàm số y = |x|. Biết được đồ thò hàm số y = |x| nhận Oy làm trục đối xứng. Kỹ năng: - Thành thạo việc xác đònh chiều biến thiên và vẽ đồ thò của hàm số bậc nhất. - Vẽ được đồ thò của hàm số y = b, y = |x|. - Biết tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng phương trình cho trước. Thái độ : Cẩn thận, chính xác, thái độ tích cực. II. Chuẩn bò của GV – HS: Chuẩn bò của thầy: - Thước kẻ, phấn màu. - Chuẩn bò tranh vẽ minh hoạ đồ thò. 2. Chuẩn bò của trò: Ôn lại một số kiến thức đã học ở lớp dưới về khảo sát hàm số bậc nhất. III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ : Hoạt động 1: Xét sự biến thiên của các hàm số: y = 2x + 3; y = -2x + 3 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hđ 1: I.Ơn tập về hàm số bậc nhất: y/c hs nêu định nghĩa hàm số bậc nhất tính chất hàm số bậc nhất Hs trả lời y ax b= + ( 0)a ≠ 22 Đại số 10 – Kim Long lập bảngbiến thiên trong 2 trường hợp a>0, a<0 y/c nhắc lại về đồ thị hàm số bậc nhất g/v chốtlại Đồ thị của hàm số là một đường thẳng không song song và cũng không trùng với các trục tọa độ. Đường thẳng này luôn luôn song song với đường thẳng y=ax ( b 0 ≠ ) và điểm đi qua (0; ); ;0 b A b B a   −  ÷   Vẽ đồ thị hs y=3x+2,y= 1 5 2 x − + . Hđ2 II>Hàm số hằng y=b ?/Hàm số y=2 đồng biến hay nghịch biến ? ?/hãy nêu tập giá trị của hs y=2? ?/các điểm (-2;2), (-1;2),(0;2),(1;2),(2;2) chung tc gì? ?/nêu cách vẽ đồ thị hs trên Giáo viên chốt Đồ thị của hàm số y=b là một đường thẳng song song hoặc trùng với trục hòanh và cắt trục tung tại điểm (0;b). Đường thẳng này gọi là đường thẳng y=b. Hđ3 III:Hàm số y x= ?/Học sinh nhắc lại đn của hàm trị tuyệt đối? Tìm tập xác định của hs? .Chiều biến thiên? Bảng biến thiên? Tập xác định D=R Chiều biến thiên: Với a> 0 hàm số đồng biến trên R. Với a< 0 hàm số nghịch biến trên R. Bảng biến thiên Hs trả lời Hs không đồng biến cũng không nghịch biến {2} cùng tung độ là 2. Là đt di qua điểm tung độ y=2 và song song với trục hòanh Hs trả lời ( 0) ( 0) x x y x x x ≥  = =  − <  1.Tập xác định: Hàm số y x= xác định với mọi giá trị của x, tức là tập xác định D=R. 2.Chiều biến thiên: Theo định nghĩa của giá trị tuyệt đối, ta có: ( 0) ( 0) x x y x x x ≥  = =  − <  Từ đó suy ra Hàm số y x= nghịch biến trên khỏang ( ) ;0−∞ và đồng biến trên khỏang ( ) 0;+∞ . 23 X - + Y + - X - + Y + - Đại số 10 – Kim Long Giáo viên hướng dẫn hs vẽ đồ thị của hs y x= . ?/Hàm số y x= là hàm số chẵn hay lẻ? Gv lưu ý hs: Hàm số y x= là một hàm số chẳn, đồ thị của nó nhận Oy làm trục đối xứng. Bảng biến thiên: Khi x>0 và dần tới +∞ thì y=x dẫn tới +∞ , khi x<0 và dần tới - ∞ thì y=-x cũng dẫn tới +∞ . Ta bảng biến thiên sau: Hàm số y x= là một hàm số chẳn 3. Củng cố: - Đònh lý về sự đồng biến, nghòch biến của hàm số bậc nhất. - Dựng đồ thò của hàm số bậc nhất hàm số hằng 4. Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: - Làm các bài tập: 1,23 SGK. Tiết: 12 Ngày soạn:13/10/2007 Ngày dạy: 15/10/2007 BÀI TẬP I. Mục tiêu : Kiến thức : biết cách lập bảng biến thiên,vẽ đồ thị hàm số bậc nhất,và áp dụng vào việc vẽ đồ thị hs y x= . Kỹ năng : khảo sát thành thạo hs bậc nhất và vẽ đồ thị của chúng.Biết vận dụng các tc của hs bậc nhất để khảo sát sự biến thiên và lập bảng biến thiên của các hs bậc nhất trên từng khỏang ,đb là đvới các hs dạng ,y x y ax b= = + Thái độ: Cẩn thận, chính xác, thái độ tích cực. Chuẩn bò của GV – HS: Chuẩn bò của thầy: cần chuẩn bị bài tập trong sgk,chuẩn bị 1 số dụng cụ như thước kẻ,bút chì,bút để vẽ đồ thị hs bậc nhất. III. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn đònh lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hđ1: bài tập 1:Vẽ đồ thị hàm số Hs trả lời Đồ thị hs y=ax+b là một đt đi qua các điểm A(0;b)và B(-b/a;0) 3 học sinh lên vẽ a) b) 24 x y - 0 + + + 0 i s 10 Kim Long ) 2 3 ) 2 3 ) 7 2 ) 1 a y x b y c y x d y x = = = + = Nhc li cỏch v th hs y=ax+b? Gi hc sinh lờn bng lm bi tp. Gv Hng dn caõu d: ( ) 1( 0) 1 1 0 x x y x x x = = < th l hai na ng thng cựng xut phỏt t im cú ta (0;-1) i xng vi nhau qua trc Oy. Hủ2 Bi 2: Xỏc inh a,b th hm s y=ax+b i qua cỏc im ( ) ) 0;3a A v 3 ;0 5 B ữ ( ) ) 1;2b A v ( ) 2;1B ( ) ) 15; 3c A v ( ) 21; 3B th hm s y=ax+b i qua im ( ) 0;3A v 3 ;0 5 B ữ nờn ta ca hai im A v B nh th no? Lm th no tỡm c a v b? Cõu b v cõu c tng t Hủ3 Bi 3: Vit phng trỡnh y=ax+b ca cỏc ng thng a) i qua hai im ( ) 4;3A v ( ) 2; 1B b) i qua im ( ) 1; 1A v song song vi Ox. c) th l mt ng thng i qua hai im ( ) ( ) 0;7 , 2,4A B d) d) gụùi yự traỷ lụứi Ta hai im A v B th vo tha món pt ca th tỡm c a v b ta phi gii h pt. a) th hm s y=ax+b i qua ( ) 0;3A nờn:3=0a+b(1) th hm s y=ax+b i qua 3 ;0 5 B ữ nờn:0= 3 5 a+b(2) t (1) v (2) ta cú h pt 3 3 0 5 b a b = + = => 5; 3a b= = b) Ta cú 2 1, 3 2 1 a b a b a b + = = = + = ) 0, 3c a b= = gụùi yự traỷ lụứi Ta hai im A v B th vo tha món pt ca th. tỡm c a v b ta phi gii h pt. a)Ta cú: 25 Đại số 10 – Kim Long Gv hỏi Đường thẳng y=ax+b đi qua điểm ( ) 4;3A và ( ) 2; 1B − nên tọa độ của hai điểm A và B như thế nào? Làm thế nào để tìm được a và b? Gọi hs lên bảng thể hiện b)đồ thị hs đi qua điểm ( ) 1; 1A − và // với Ox? Hđ4 Bài 4: Vẽ đồ thị các hàm số ( ) ( ) 2 0 ) 1 0 2 x x a y x x ≥   =  − <   ( ) 1( 1) ) 2 4 1 x x b y x x + ≥   =  − + <   Giáo viên chú ý cho hs là đồ thị hs này là sự kết hợp giữa hai hàm số nào 4 3 2, 5, 2 5 2 1 a b a b y x a b + =  ⇒ = = − = −  + = −  Đồ thị dạng y=b b) y = -1 Là hs y=2x nếu x 0 ≥ và y= 1 2 x − nếu x<0 a) b) 3. Củng cố: - Các bước khảo sát và vẽ đồ thò của hàm số y = ax+ b, nhấn mạnh cách chứng minh đònh lý về sự đồng biến, nghòch biến của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0). 4. Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: - Coi lại các bài tập đã giải - Giải bài tập liên quan trong sách bài tập. - Soạn bài HÀM SỐ BẬC HAI. Tiết: 13+14 Ngày soạn:15/10/2007 Ngày dạy: 17/10/2007 §3. HÀM SỐ BẬC HAI § I. Mục tiêu: Kiến Thức: - Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai trên R. Kỹ năng: - Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; xác đònh toạ độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thò hàm số bậc hai. - Đọc được đồ thò của hàm số bậc hai, từ đồ thò xác đònh được: trục đối xứng, các giá trò của x để y > 0; y < 0. - Tìm được phương trình Parabol y = ax 2 + bx + c khi biết một trong các hệ số và biết đồ thò đi qua hai điểm cho trước. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, thái độ tích cực. II. Chuẩn bò của GV – HS: Chuẩn bò của thầy: - Thước kẻ, phấn màu. 26 Đại số 10 – Kim Long - Chuẩn bò hình vẽ 21, hình 22 và các bảng trong SGK Chuẩn bò của trò: Ôn lại một số kiến thức đã học ở lớp dưới về khảo sát hàm số bậc hai đã học ở lớp 9. III. Tiến trình bài dạy: 3. Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1: Hàm số y = x 2 + x tập xác đònh trên R đúng hay sai? Câu hỏi 2: Hàm số y = x 2 + x tập xác đònh là R và là hàm số chẵn. Đúng hay sai? 4. Bài mới 27 [...]... thiên của hàm số bậc hai - Giáo viên treo Parabol của hàm số y = ax2 + bx + c đã vẽ sẵn lên bảng - Quan sát hình vẽ Nhận xét tính đồng biến và nghòch biến của đồ thò hàm số trong hai trường hợp Dựa vào hình vẽ giáo viên cho học sinh nhận xét tính đồng biến và nghòch biến của đồ thò trong hai trường hợp a > 0; a < 0 Từ đó giáo viên gọi học sinh lên bảng lập bảng biến thiên Từ bảng biến thiên gọi học sinh... tra trong quá trình ôn tập 6 Bài mới 31 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Theo dõi và trả lời câu hỏi của giáo viên Hoạt động 1: Phát biểu những kiến thức bản cần nhớ HD: Trả lời các câu hỏi Đại số 10 – Kim Long + Hàm số: Tập xác đònh của hàm số Các cách Câu hỏi 1: Nêu những nội dung bản đã được học cho hàm số Đồ thò của hàm số trong bài hàm số? + Sự biến thiên của hàm số: Tính đồng biến, tính... = ax2 +bx + c - Nhận xét mức độ hoàn thành bài giải của học sinh lên bảng - Đưa ra lời giải bài toán đồng thời treo Parabol vẽ sẵn của bài tập số 10 lên bảng Hoạt động 5: Giải các bài tập 11+ 12/51 SGK - Tóm tắt đề lên bảng - Câu hỏi 1: Đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1; 3), B(-1; 5) thoả mãn điều gì? 32 - Gọi học sinh lên bảng trình bầy bài giải - Câu hỏi 2: Parabol y = ax2 +bx + c đi qua... dõi câu hỏi của giáo viên và đứng tại chỗ trả lời - Lưu ý: c) y = x 2 = x  x + 1 voi x ≥ −1 d) y = x + 1 =  − x − 1 voi x < −1 - Đònh hướng cách giải bài toán - Lên bảng trình bầy bài giải - Chính xác hoá kết quả ( nếu có) - Ghi lời giải của bài toán - Theo dõi câu hỏi của giáo viên và đứng tại chỗ trả lời a + b = 3 o Ta  => b = 4; a = -1  −a + b = 5 Vậy: y = -x + 4 Đại số 10 – Kim Long 3... thò Em nhận xét giø về hình dáng của đồ thò hàm số y = ax2 + bx + c ( a ≠ 0) và y = ax2 (a ≠ 0) giáo viên chốt lại trên bảng: Đồ thò của hàm số y = ax2 + bx + c (a khác 0) là một parabol đỉnh là điểm I (=- HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS nghe, ghi nhận và biết10 – y = ax2 đã Đại số hsố Kim Long học ở lớp 9 là trường hợp riêng của hàm số này - Theo dõi và trả lời câu hỏi của giáo viên - HD: + Khi a > 0 đồ... soạn:27 /10/ 2007 KIỂM TRA 45’ Ngày dạy: 29 /10/ 2007 I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : hs cần nắm những kiến thức bản như: - Hàm số, tập xác đònh của hs - Tính đồng biến, nghòch biến của hàm số trên một khoảng Hàm số y=ax+b Tính đồng biến, nghòch biến, đồ thò của hàm số y=ax+b 2 Hàm số bậc hai y = ax + bx + c Các khỏang đồng biến, nghòch biến đồ thò của hàm số y = ax 2 + bx + c 2 Kỹ năng : 33 Đại số 10 – Kim... +∞)\{1}  1 xác đònh khi nào? 1− 2x - Kết luận tập xác đònh của hàm số Hoạt động 4: Giải các bài tập 9 + 10/ 51 SGK - Tóm tắt đề lên bảng - GV đưa ra các lưu ý khi giải bài tập 9 câu c, d - Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để giải bài tập - Gọi học sinh lên bảng trình bày bài giải - Giáo viên kiểm tra và chấm vở bài tập của học sinh ngồi dưới lớp, nhắc nhở kòp thời đối với những học... nghòch biến trên khoảng (-b/2a ; +oo) Hoạt động 2: Giải bài tập số 02/49 (SGK) - Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ nhắc lại các bước khảo sát và vẽ đồ thò của hàm số bậc hai - Gọi 2học sinh lên bảng vẽ đồ thò của các hàm số trong bài tập c,d 30 c) y = 4x2 – 4x +1 - Đỉnh I (1/ 2 ; 0) - Trục đối xứng là đường thẳng x = 1/2 - Bảng biến thiên : - Điểm đặc biệt : A (0;1); B(1/4;1/4) - Đồ thò (a = 4>0 nên... số 10 – Kim Long 3 Củng cố: - Câu hỏi: Qua bài học hôm nay chúng ta cần nắm được những phần nào? Theo em phần nào quan trọng nhất? 4 Dặn dò và hướng dẫn bài tập về nhà: - Coi phần tiếp theo và làm các bài tập 1/49 SGK Tiết14 Ngày dạy: 22 /10/ 2007 Tiến trình bài dạy: 1Kiểm tra bài cũ Nêu các bước vẽ đồ thò của hàm số y = ax2 + bx + c ( a ≠ 0) áp dụng: Vẽ Parabol y = -x2 + 2x -2 2Bài mới : 29 Đại số 10. .. biến của đồ thò trong hai trường hợp a > 0; a < 0 Từ đó giáo viên gọi học sinh lên bảng lập bảng biến thiên Từ bảng biến thiên gọi học sinh đứng tại chỗ phát biểu đònh lý Giáo viên chốt lại x −∞ +∞ y - Đònh lý − b 2a +∞ Lên bảng lập bảng biến thiên - Phát biểu đònh lý Ghi nhận kiến thức +∞ −∆ 4a x y −∞ −∞ b 2a −∆ 4a − +∞ −∞ Nếu a>0 thì hàm số y = ax2 + bx + c nghòch biến trên khoảng (-oo; -b/2a) và đồng . Đại số 10 – Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Phát biểu những kiến thức cơ bản cần nhớ. Câu hỏi 1: Nêu những nội dung cơ bản đã được. (a;b) =>f(x 1 )>f(x 2 ) HĐ2 Bảng biến thiên: gv hướng dẫn cách lập bảng vd : bảng biến thiên của hàm số y = x 2 Nhìn vào bảng biến thiên, ta sơ bộ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16), GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16), GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn