Đánh giá thực trạng và giải pháp tiếp cận thông tin đất đai và dịch vụ đăng ký đất đai tại thành phố thái bình tỉnh thái bình

126 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:32

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH - TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hà Nội - Năm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH - TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ ĐỨC MẬU Hà Nội - Năm 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI Cán hƣớng dẫn chính: Ts Ngơ Đức Mậu Cán chấm phản biện 1: Ts Nguyễn Tiến Sỹ Cán chấm phản biện 2: TS Nguyễn Thị Khuy Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI Ngày 06 tháng 04 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Những kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN (Ký ghi rõ họ tên) iii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập Trƣờng Đại học Tài Nguyên Môi Trƣờng Hà Nội, nhận đƣợc nhiều quan tâm giúp đỡ, bảo tận tình thầy giáo khoa Quản lý đất đai Đặc biệt, q trình hồn thành luận văn cố gắng thân nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình thầy khoa Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trƣờng, khoa Quản lý đất đai thầy cô giáo giảng dạy suốt q trình học tập Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo TS Ngô Đức Mậu trực tiếp hƣớng dẫn để tơi hồn thành luận văn Qua xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí lãnh đạo UBND, phòng, Ban thành phố Thái Bình cơng ty Tài ngun mơi trƣờng miền Nam nhiệt tình bảo, tạo điều kiện giúp đỡ làm quen với thực tế hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, ngƣời thân gia đình giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 06 tháng 04 2019 Tác giả Đặng Thị Thúy Hằng năm iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv THÔNG TIN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ x MỞ ĐẦU 1 Mục tiêu nghiên cứu Lựa chọn địa bàn nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 4 Cấu trúc Luận án CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai 1.1.1 Dịch vụ đăng ký đất đai 1.1.2 Tiếp cận thông tin đất đai 12 1.2 Cơ sở pháp lý 14 1.2.1 Các điểm khung pháp lý liên quan đến tiếp cận thông tin đất đai 14 1.2.2 Quy định tiếp cận thông tin đất đai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 20 1.3 Cơ sở thực tiễn 30 1.3.1 Tình hình tiếp cận thơng tin dịch vụ đăng ký đất đai số nƣớc giới 30 1.3.2 Tổng quan việc tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai Việt Nam 36 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU41 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 41 2.2 Nội dung nghiên cứu 41 v 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 41 2.3.2 Phƣơng pháp điều tra, thống kê, thu thập thông tin, tài liệu sơ cấp .41 2.3.3 Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích tài liệu 42 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình 43 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 43 3.1.2 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 48 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội áp lực vơí đất đai 53 3.2 Tình hình quản lý trạng sử dụng đất Thành phố Thái Bình 54 3.2.1 Tình hình quản lý sử dụng đất Thành phố Thái Bình .54 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Thái Bình 59 3.2.3 Biến động sử dụng đất theo loại đất thành phố Thái Bình .61 3.3 Thực trạng công tác thực dịch vụ đăng ký đất đai thành phố Thái Bình 64 3.3.1.Tình hình cấp giấy chứng nhận đất 64 3.3.2 Kết cấp GCN đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tính đến thời điểm 31/12/2017 72 3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận Thành phố Thái Bình 78 3.4 Đánh giá tình hình cơng khai thơng tin thành phố Thái Bình 79 3.5 Đánh giá tình hình tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai thành phố Thái Bình 82 3.5.1 Tiếp cận dịch vụ đăng ký đất đai: 82 3.5.2 Tiếp cận thông tin đất đai 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 vi THÔNG TIN LUẬN VĂN + Họ tên học viên: Đặng Thị Thuý Hằng + Lớp: CH3A.QĐ Khóa: 2017 - 2019 + Cán hƣớng dẫn: TS Ngô Đức Mậu + Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng giải pháp tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình” + Thơng tin luận văn: Nghiên cứu phân tích tình hình tiếp cận thơng tin dịch vụ đất đai Thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình thơng qua việc thực khảo sát trạng cung cấp thông tin dịch vụ đất đai địa phƣơng tham vấn ngƣời dân, cán cấp sở Nghiên cứu cho thấy, nhu cầu tiếp cận thông tin dịch vụ đất đai ngƣời dân cấp sở lớn Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đất đai Thái Bình nhiều hạn chế hạn chế đầu tƣ sở hạ tầng, tuân thủ quy định công khai thông tin đất đai quan nhà nƣớc địa phƣơng Nghiên cứu đề xuất số kiến nghị sách pháp luật, giải pháp khoa học, công nghệ số giải pháp cụ thể nhằm tăng cƣờng tiếp cận thông tin đất đai địa phƣơng vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU BĐĐC : Bản đồ địa BNV BTC BTP BTNMT CCN CNVPĐKĐĐ CP CT CSDL ĐKĐĐ GCN : : : : : : : : : : : HĐND HSĐC KCN NVTC NĐ NQ QĐ QH QH – KHSDĐ QL QSDĐ TCQLĐĐ TN&TKQ TT TTg TTHC TTLT TX UBND UBTVQH VPĐKĐĐ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bộ nội vụ Bộ tài Bộ tƣ pháp Bộ tài nguyên môi trƣờng Cụm công nghiệp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Chính phủ Chỉ thị Cơ sở liệu Đăng ký đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Hội đồng nhân dân Hồ sơ địa Khu cơng nghiệp Nghĩa vụ tài Nghị định Nghị Quyết định Quốc hội Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quốc lộ Quyền sử dụng đất Tổng cục quản lý đất đai Tiếp nhận trả kết Thông tƣ Thủ tƣớng phủ Thủ tục hành Thơng tƣ liên tịch Thị xã Uỷ ban nhân dân Uỷ ban thƣờng vụ quốc hội Văn phòng đăng ký đất đai viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Cơ sở pháp lý việc cung cấp thông tin liên quan đến đất đai trang web 17 Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Thành phố Thái Bình 59 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất phi nơng nghiệp Thành phố Thái Bình 60 Bảng 3.3 Biến động diện tích theo mục đích sử dụng năm 2017 so với năm 2015 năm 2010 61 Bảng 3.4 Kết tổng hợp cấp giấy chứng nhận đất Thành phố Thái Bình 64 Bảng 3.5 Tổng hợp số đất đƣợc cấp GCN giai đoạn 2012-2017 66 Bảng 3.6 Các trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp GCN đất địa bàn Thành phố Thái Bình 68 Bảng 3.7 Kết tổng hợp diện tích đất đƣợc cấp GCN địa bàn Thành phố Thái Bình 69 Bảng 3.8 Tổng hợp số diện tích đất cấp GCN giai đoạn 2012 2017 71 Bảng 3.9 Kết tổng hợp cấp giấy chứng nhận nơng nghiệp Thành phố Thái Bình 72 Bảng 3.10 Tổng hợp số đất nông nghiệp cấp GCN giai đoạn 2012-2017 73 Bảng 3.11.Các trƣờng hợp đất nông nghiệp chƣa đƣợc cấp GCN địa bàn Thành phố Thái Bình 74 Bảng 3.12 Kết tổng hợp diện tích đất nơng nghiệp đƣợc cấp GCN địa bàn Thành phố Thái Bình 75 Bảng 3.13 Tổng hợp số diện tích đất nơng nghiệp cấp GCN giai đoạn 2012-2017 77 Bảng 3.14 Những rào cản tham gia dịch vụ đăng ký đất đai 84 100 - Quy định trách nhiệm Nhà nƣớc việc cung cấp thông tin đất đai: cần quy định rõ nghĩa vụ quan nhà nƣớc việc cung cấp thông tin theo yêu cầu cơng dân, trình tự, thủ tục u cầu cung cấp thông tin công dân; chế giải khiếu nại liên quan đến giải yêu cầu cung cấp thông tin công dân; chế xử lý trách nhiệm ngƣời có quyền yêu cầu cung cấp thơng tin ngƣời có nghĩa vụ cung cấp thông tin trƣờng hợp không thực quy định pháp luật - Quản lý nhà nƣớc việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin công dân, tổ chức: Để quyền tiếp cận thông tin ngƣời dân đƣợc thực thi thực tiễn, đồng thời, để hạn chế việc quan, tổ chức quản lý thơng tin lạm dụng quyền hạn từ chối cung cấp thông tin cung cấp thông tin không kịp thời cho ngƣời dân, cần thiết phải có chế theo dõi, đánh giá giám sát việc thực thi quyền tiếp cận thông tin Một chế giám sát có tính chất truyền thống chế giám sát nội hệ thống hành thơng qua việc giải khiếu nại hành Quy trình đƣợc cho tốn nhanh chóng, nhƣng thực tiễn phần lớn quốc gia cho thấy, quy trình hiệu quả, quan giải khiếu nại hành thƣờng có xu hƣớng ủng hộ định từ chối cung cấp thông tin quan cấp dƣới Xu hƣớng chung quốc gia thời gian gần thành lập Uỷ ban thông tin độc lập để chuyên trách thực chức giám sát việc thực thi quyền tiếp cận thông tin Quyết định Uỷ ban có tính chất cƣỡng chế quan hành phải tuân theo - Thiết lập trang thông tin điện tử công khai thông tin: Đây phƣơng thức hữu hiệu để ngƣời dân đƣợc chủ động dễ dàng việc tiếp cận thông tin mà yêu cầu quan, tổ chức cung cấp Việc tiếp cận thơng tin ngƣời dân có hiệu hay không tuỳ thuộc vào việc quan, tổ chức quản lý, nắm giữ thơng tin có chủ động tích cực đăng tải, phổ biến loại thơng tin khơng có u cầu ngƣời dân Các trang thông tin điện tử kênh quan trọng việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động quan, tổ chức - Cán phụ trách thông tin: Để ràng buộc trách nhiệm Nhà nƣớc việc công khai thông tin theo yêu cầu công dân, cần quy định rõ đầu mối chịu 101 trách nhiệm cung cấp thông tin quan nhà nƣớc để giúp ngƣời dân dễ dàng thuận lợi việc thực yêu cầu cung cấp thông tin - Thiết lập hệ sở liệu thông tin quan: Các quan cần tổ chức tốt việc cập nhật thơng tin quản lý, công bố thông tin, lƣu giữ thông tin cho việc tìm kiếm thơng tin dễ dàng; bảo đảm điều kiện sở vật chất khác nhằm mục đích tạo thuận lợi cao cho việc tiếp cận thông tin Hai là, xây dựng hệ thống liệu quốc gia thủ tục hành chính, thủ tục tƣ pháp Hệ thống thủ tục hành thủ tục tƣ pháp phức tạp, lĩnh vực cụ thể lại có quy trình, thủ tục, thời hạn giải nhƣ phí, lệ phí khác Vì vậy, việc xây dựng hệ thống liệu quốc gia thủ tục hành thủ tục tƣ pháp không giúp cho ngƣời dân dễ dàng tiếp cận giao dịch với quan nhà nƣớc mà giúp quan nhà nƣớc áp dụng thống pháp luật 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai năm 2013 – Nhà xuất Chính trị quốc gia; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 04/2013/TT-BTNMT quy định xây dựng sở liệu đất đai; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 28/2014/TT-BTNMT thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 30/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 34/2014/TT-BTNMT quy định xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 35/2014/TT-BTNMT điều tra, đánh giá đất đai; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 42/2014/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng - Thông tƣ 02/2015/TT-BTNMT hƣớng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP; 10 Chính Phủ - Nghị định 43/2014/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai; 11 Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ Sổ tay hƣớng dẫn thực dịch vụ đăng ký cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất; 12 Thông tƣ liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hƣớng dẫn việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 13 Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 14 Dự án điều tra “Nhu cầu tiếp cận thông tin điều kiện bảo đảm thực quyền tiếp cận thông tin công dân, tổ chức” 15 Nhà xuất Hồng Đức (2014), Báo cáo tổng hợp công khai thông tin quản lý đất đai Việt Nam 103 16 Thơng cáo báo chí Hội nghị thƣợng đỉnh G8,2013 17 Báo cáo Bộ TNMT Công văn số 5792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/10/2017 việc hỗ trợ kinh phí thực đo đạc đồ địa chính, cấp giấy chứng nh n xây dựng sở liệu đất đai năm 2017 gửi Bộ Tài 18 Báo cáo Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh Việt Nam (PAPI) 2017: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn người dân Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Chƣơng trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) 19 Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2016), Lu t tiếp c n thơng tin 2016 20 Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 21 Dự án điều tra “Nhu cầu tiếp cận thông tin điều kiện bảo đảm thực quyền tiếp cận thông tin công dân, tổ chức” 22 Tạp chí nội số 29, Thực trạng quyền tiếp cận thông tin lĩnh vực đất đai Việt Nam 104 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Hệ thống văn pháp luật có liên quan đến tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai Luật đất đai năm 2003 đƣợc Quốc hội khố XI thơng qua ngày 26/11/2003 thay cho Luật đất đai năm 1993, theo quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu” nêu lên 13 nội dung quản lý Nhà nƣớc đất đai nội dung cấp GCN lập hồ sơ địa nội dung quan trọng đƣợc nêu Quyết định 24/2004/BTNMT ngày 01/11/2004 Bộ tài nguyên môi trƣờng ban hành quy định GCN Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ hƣớng dẫn thi hành luật đất đai 2003 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất, có quy định cụ thể hóa Luật đất đai việc thu tiền sử dụng đất cấp GCN Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp GCN, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thông tƣ 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 Bộ tài hƣớng dẫn quy định pháp luật lệ phí trƣớc bạ Thông tƣ 09/2006/TT-BTNMT ngày 25/09/2006 hƣớng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất cấp GCN chuyển công ty nhà nƣớc thành cơng ty cổ phần hóa; hƣớng dẫn cấp GCN cho công ty cổ phần hóa Thơng tƣ 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 hƣớng dẫn việc thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Thông tƣ 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ tài nguyên môi trƣờng hƣớng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa Thông tƣ 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Bộ tài nguyên môi 105 trƣờng quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Hiện nay, để hoàn thiện nâng cao chất lƣợng việc quản lý nhà nƣớc đất đai, Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Quốc hội ban hành quy định việc sử dụng đất, sửa đổi bổ sung số điều so với luật đất đai 2003 với 15 nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai công tác cấp GCN tái khẳng định * Hệ thống pháp lý Nhà nƣớc - Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 có hiệu lục thi hành ngày 1/7/2014 Quốc hội ban hành, có quy định vấn đề mang tính nguyên tắc Giấy chứng nhận; trƣờng hợp đƣợc cấp Giấy chứng nhận, thực nghĩa vụ tài cấp Giấy chứng nhận, trình tự thủ tục hành đất đai để cấp Giấy chứng nhận chỉnh lý biến động sử dụng đất Giấy chứng nhận - Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai 2013 - Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 Chính phủ quy định giá đất - Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất - Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 Chính phủ quy định thuê đất, thuê mặt nƣớc - Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 Chính phủ quy định bồi thƣờng tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi - Thông tƣ 23/2014/TT-BTMNT ngày 19/5/2014 quy định Giấy chứng nhận, quyền sở hữu nha tài sản khác gắn liền với đất - Thông tƣ 24/2014/TT-BTMNT ngày 19/5/2014 quy định Hồ sơ địa - Thơng tƣ 25/2014/TT-BTMNT ngày 19/5/2014 quy định Bản đồ địa - Thông tƣ 28/2014/TT-BTMNT ngày 2/6/2014 Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất - Thông tƣ 29/2014/TT-BTNMTngày 02/06/2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Thông tƣ 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hƣớng dẫn số điều nghị định 45/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 106 - Thông tƣ 02/2015/TT-BTNMT hƣớng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Thông tƣ 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi Thông tƣ 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai - Thông tƣ 33/2017/TT-BTNMT hƣớng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hƣớng dẫn Luật đất đai sửa đổi Thông tƣ 02/2015/TT-BTNMT Đặc biệt để đảm bảo quản lý chặt chẽ quỹ đất có, thực công tác ĐKĐĐ, cấp GCN quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, với văn luật, dƣới luật nhà nƣớc, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành nhiều văn pháp quy, quy định trình tự thủ tục lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai môi trƣờng , sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất - Quyết định số 11/2002/CT-UB ngày 21/05/2002 UBND Tỉnh Thái Bình việc tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc đất đai - Chỉ thị số 05/2005/CT-UB ngày 03/03/2005 UBND Tỉnh Thái Bình việc đẩy mạnh hồn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 107 Phụ lục 02 THƢ MỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (s dụng cho đối tƣợng hộ gia đình, cá nhân s dụng đất) Tên đề tài: Đánh giá thực trạng giải pháp tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai Thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình Ngƣời thực hiện: Đặng Thị Thúy Hằng, Học viên cao học ngành quản lý đất đai Thƣ điện tử: dhang246@gmail.com; Điện thoại: 0386943304 Kính gửi Ơng/bà, Sự hạn chế việc tiếp cận thông tin đất đai ảnh hƣởng đến hàng loạt vấn đề gây nên yếu thực dịch vụ cơng quản lý đất đai Thêm vào đó, không đầy đủ khung pháp lý chia sẻ thông tin đất đai qua mạng internet làm cho hiệu việc công bố, cung cấp thông tin yếu việc chia sẻ thơng tin hoạt động đăng ký, quản lý đất đai chƣa thật hiệu Nghiên cứu có mục đánh giá thực trạng việc tiếp cận thông tin dịch vụ đăng ký đất đai khuyến nghị giải pháp để tăng cƣờng tiếp cận thông tin dịch vụ đăng ký đất đai ngƣời dân địa phƣơng tỉnh Thái Bình Trân trọng kính mời ơng/bà đƣợc mời tham gia hỗ trợ việc thực Đề tài tốt nghiệp Thạc sĩ, thực học viên Đặng Thị Thúy Hằng - học viên ngành quản lý đất đai Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội, dƣới hƣớng dẫn Tiến sĩ Ngô Đức Mậu Nếu ông/bà đồng ý tham gia, mong ông/bà trả lời vào Phiếu Khảo sát hộ gia đình sử dụng đất kèm theo Thời gian dành cho việc trả lời khoảng Sẽ khơng có rủi ro ơng/bà tham gia vào nghiên cứu Mặc dù vậy, ông bà e ngại câu hỏi cảm thấy không thoải mái tham gia, xin liên hệ với bà Đặng Thị Thúy Hằng theo địa nêu sớm tốt Thông tin cá nhân ơng/bà đƣợc bảo đảm tên địa ông bà không đƣợc thu thập Kính thƣ, Đặng Thị Thúy Hằng 108 PHIẾU KHẢO SÁT (s dụng cho đối tƣợng hộ gia đình, cá nhân s dụng đất) Thơng tin ngƣời tham gia Ơng/bà là? Ông/bà thuộc dân tộc? nam nữ Kinh dân tộc thiểu số: …………………………………… Độ tuổi ơng/bà: Trình độ học vấn: 18-25 25-34 35-50 50 tuổi Dưới THCS THCS THP T Trên THPT Dịch vụ đăng ký đất đai: Gia đình ơng/bà đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt Giấy chứng nhận) chƣa? Đã cấp Chưa cấp Nếu Chƣa, xin nêu lý (có thể chọn nhiều lựa chọn)? chưa nộp hồ sơ chi phí q đắt thủ tục phức tạp đất có tranh chấp khơng có nhu cầu khơng biết thủ tục đăng ký lý khác:…………… …………………………………………………… Nếu Đã đƣợc cấp giấy, loại đất gia đình ơng bà đƣợc cấp Giấy chứng nhận? Đất Đất nông nghiệp Đất khác: ……………………………………… Ông/bà tiếp cận dịch vụ đăng ký đất đai cách thức nào? Đến trực tiếp trụ sở quan nhà nước Thông qua dịch vụ công trực tuyến mạng internet Cách thức khác: ……………………………………………………… Cách thức tiếp cận dịch vụ đăng ký đất đai ông/bà thấy thuận tiện nhất? Đến trực tiếp trụ sở quan nhà nước Thông qua dịch vụ công trực tuyến 109 Khơng có cách thức Cách thức khác: ……………………………………………………… Vì ơng/bà thấy cách thức tiếp cận dịch vụ đăng ký đất đai thuận tiện? Đã quen với cách tiếp c n thông thường Không sử dụng Internet để sử dụng dịch vụ công trực tuyền Sử dụng tiện lợi không tốn thời gian Chưa biết cách sử dụng dịch vụ cơng trực tuyến lý khác:………………………………………………………………… Ơng/bà phải đến quan dƣới nộp hồ sơ đăng ký đất đai (ví dụ: đăng ký cấp Giấy chứng nhận, chuyển đổi, chuyển nhƣợng đất đai)? Cán địa xã/phường Văn phòng cửa cấp huyện Ủy ban nhân dân xã/phường Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng cơng chứng/TT Hỗ trợ pháp lý Cơ quan thuế địa phương Kho bạc nhà nước địa phương Phòng Tài cấp huyện Chưa tham gia dịch vụ Ơng/bà phải chờ để hồn thành dịch vụ dƣới đây? Xin cấp Giấy chứng nh n khoảng ……… ngày Ông/bà đánh giá mức độ hỗ trợ quan quản lý đất đai địa phƣơng thực dịch vụ ĐKĐĐ? Các quan/cán địa phƣơng hỗ trợ nào? Dịch vụ về: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nh n QSDĐ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thế chấp quyền sử dụng đất Chia tách đất Không Yếu Trung bình Khá Tốt 110 Tiếp cận thơng tin đất đai Loại thông tin liên quan đến đất đai/dịch vụ đăng ký đất đai quan trọng với ông/bà? Mức độ quan trọng Thông tin liên quan Không quan trọng Rất quan trọng Thủ tục hành Khơng quan trọng Rất quan trọng Giấy chứng nhận QSDĐ Không quan trọng Rất quan trọng Bản đồ/sơ đồ địa Khơng quan trọng Rất quan trọng Quy hoạch sử dụng đất Không quan trọng Rất quan trọng Thông tin giá đất Không quan trọng Rất quan trọng Thế chấp đất đai Không quan trọng Rất quan trọng Luật sách đất đai Khơng quan trọng Rất quan trọng Mức độ để ông bà tiếp cận thông tin đất đai? Thông tin đất đai liên quan Mức độ tiếp cận đƣợc Khó khăn Dễ dàng Thủ tục hành Khó khăn Dễ dàng Các dịch vụ pháp lý Khó khăn Dễ dàng Giấy chứng nhận QSDĐ Khó khăn Dễ dàng Luật sách đất đai Khó khăn Dễ dàng 111 Ơng bà tiếp cận đến thông tin dƣới đây? Hồ sơ, thông tin liên quan đến Mức độ tiếp cận đƣợc Khó khăn Dễ dàng Giấy chứng nhận QSDĐ Khó khăn Dễ dàng Bản đồ/sơ đồ địa Khó khăn Dễ dàng Quy hoạch sử dụng đất Khó khăn Dễ dàng Thơng tin giá đất Khó khăn Dễ dàng Bằng nguồn thơng tin ơng bà tiếp cận đƣợc thông tin đất đai? Mức độ tiếp cận Nguồn thơng tin Khó khăn Dễ dàng Thủ tục hành đƣợc cơng bố Khó khăn Dễ dàng Qua mạng internet Khó khăn Dễ dàng Qua đài tiếng nói/ vơ tuyến truyền hình Khó khăn Dễ dàng Các họp thơn/bản Khó khăn Dễ dàng Tiếp cận với cán nhà nƣớc Khó khăn Dễ dàng 10 Ơng bà có gặp phải khó khăn sau tiếp cận thơng tin đất đai hay khơng? Khơng có thơng tin Phải đóng phí Thơng tin thiếu c p nh t u cầu giấy tờ tùy thân Thơng tin khó hiểu u cầu phê duyệt lãnh đạo 11 Theo ông/bà, vấn đề nên đƣợc thực để tăng cƣờng tiếp cận thơng tin đất đai? Giảm thiểu chi phí Giảm thiểu thời gian Diễn đạt thông tin rõ ràng 112 Công nghệ thông tin quản lý đất đai: 12 Khả sử dụng máy tính gia đình ơng/bà (bất kỳ thành viên nào)? Chức Soạn thảo văn Tìm kiếm thơng tin mạng Mạng xã hội Khơng có khả Khơng có khả Khơng có khả Khơng có khả Khả sử dụng Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt 13 Ông bà sử dụng mạng internet để tìm kiếm thơng tin liên quan đến đất đai chƣa? Đã Chưa Nếu từng, ơng bà thực điếu đâu? nhà tiệm café-internet điểm bưu điện văn hóa xã nơi khác Ơng bà thường tìm kiếm thơng tin gì? thủ tục hành đất đai giá đất quy hoạch sử dụng đất tạm đủ đầy đủ thuế phí Thơng tin ơng bà tìm mạng có bổ ích? khơng nghèo nàn đầy đủ 14 Ông bà thực giao dịch đăng ký đất đai quan mạng? Đã chưa Nếu từng, dịch vụ ông bà thực hiện? Đăng ký cấp giấy chứng nh n (sổ đỏ) Chuyển đổi quyền sử dụng đất Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Cho thuê/cho thuê lại quyền sử dụng đất Thừa kết quyền sử dụng đất Thế chấp quyền sử dụng đất Bảo lãnh quyền sử dụng đất Cho tặng quyền sử dụng đất Góp vốn quyền sử dụng đất Chia tách Nếu chƣa, đâu lý chính? khơng có dịch vụ qua mạng lý tốn quy trình phức tạp kỹ tin học không đủ tin tưởng Xin ông/bà bỏ vào phong bì kèm theo, dán kín bỏ vào thùng thư bưu điện nơi gần Ông bà KHÔNG cần ghi tên địa lên phiếu điều tra hay phong bì thư LÝ LỊCH TRÍCH NGANG I Sơ lƣợc lý lịch Họ tên : Đặng Thị Thúy Hằng Ngày tháng năm sinh: 03/11/1994 Nơi sinh: thành phố Thái Bình Giới tính: Nữ Q qn: xã Đơng Lĩnh, huyện Đơng Hƣng, tỉnh Thái Bình Dân tộc : Kinh Chức vụ : Kỹ thuật viên Đơn vị công tác : Chi nhánh cty TNHH MTV Tài nguyên môi trƣờng miền Nam Chỗ riêng địa liên lạc: SN 46 tổ 25 phƣờng Bồ Xuyên thành phố Thái Bình Điện thoại di động: 0386943304 Email: dhang246@gmail.com II.Quá trình đào tạo Đại học - Hệ đào tạo (Chính quy, chức, chuyên tu): Chính quy Thời gian đào tạo: từ năm 2012 đến năm 2016 - Trƣờng đào tạo: Trƣờng đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội Ngành học: Quản lý đất đai Bằng tốt nghiệp loại: Khá Thạc sỹ - Hệ đào tạo: Chính quy - Chuyên ngành : Quản lý đất đai - Tên luận văn “ Đánh giá thực trạng giải pháp tiếp cận thông tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai” - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Ngơ Đức Mậu Trình độ ngoại ngữ (Biết ngoại ng gì, mức độ nào): Tiếng anh – B1 III Qúa trình cơng tác chun mơn kể từ tốt nghiệp đại học Thời gian Nơi cơng tác Cơng việc đảm nhận IV Các cơng trình khoa học công bố Tôi xin cam đoan nội dung viết thật Ngày tháng năm 2019 NGƢỜI KHAI KÝ TÊN XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƢU CHIỂU CHỦ NHIỆM KHOA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH T.S Phạm Anh Tuấn TS Ngô Đức Mậu ... đai dịch vụ đăng ký đất đai Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình + Thơng tin luận văn: Nghiên cứu phân tích tình hình tiếp cận thơng tin dịch vụ đất đai Thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình thông. .. Đánh giá tình hình cơng khai thơng tin thành phố Thái Bình 79 3.5 Đánh giá tình hình tiếp cận thơng tin đất đai dịch vụ đăng ký đất đai thành phố Thái Bình 82 3.5.1 Tiếp cận dịch. .. NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp tiếp cận thông tin đất đai và dịch vụ đăng ký đất đai tại thành phố thái bình tỉnh thái bình, Đánh giá thực trạng và giải pháp tiếp cận thông tin đất đai và dịch vụ đăng ký đất đai tại thành phố thái bình tỉnh thái bình