Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn quận bắc từ liêm, thành phố hà nội

108 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:28

4 BỘ T I NGUN V TRƢỜN Ọ T N U M NV I TRƢỜNG M TRƢỜN NỘ NGUYỄN VĂN T N ÁN Á ẢN ƢỞNG CỦA THU HỒ ẤT NÔNG NGHIỆP ẾN ỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA N ƢỜ DÂN TR N ỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN T Hà Nội - Năm 2019 SĨ BỘ T I NGU TRƢỜN Ọ T NV N M I TRƢỜNG NV M TRƢỜN NỘ U NGUYỄN VĂN T N ÁN Á ẢN ƢỞNG CỦA THU HỒ ẤT NÔNG NGHIỆP ẾN ỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA N ƢỜ DÂN TR N ỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN T SĨ Chuyên ngành: Quản lýất đai Mã số: 8850103 N ƢỜ ƢỚNG DẪN KHOA HỌC: Hƣớng dẫn chính: TS DƢƠNG ĐĂNG KH I Hà Nội - Năm 2019 i C NG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜN I HỌ T N U NV M TRƢỜNG HÀ NỘI Cán hƣớng dẫn chính: TS Dƣơng Đăng Khơi Cán chấm phản biện 1: PGS.TS Đỗ Thị Tám Cán chấm phản biện 2: TS Nguyễn Thị Hải yến Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC T I NGU N V M I TRƢỜNG HÀ NỘI Ngày 06 tháng 04 năm 2019 ii LỜ AM OAN Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Thành iii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trƣờng Đại học tài nguyên môi trƣờng Hà Nội cho phép tơi có lời cảm ơn chân thành tới thầy cô công tác Khoa Quản lý Đất đai nơi mà đƣợc thầy, bảo tận tình, chu đáo, nhiệt huyết để đƣợc trang bị kiến thức, hành trang vào thực tế Xuất phát từ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Đặc biệt để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, có giúp đỡ lớn TS Dƣơng Đăng Khôi, giảng viên trực tiếp hƣớng dẫn tơi; với anh, chị Phòng Tài nguyên Môi trƣờng quận Bắc Từ Liêm có chia sẻ thẳng thắn với đặc thù ngành, để tơi có kiến thức thực tế phục vụ cho luận văn; anh, chị, em đồng nghiệp Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất giúp đỡ, hỗ trợ tơi để hồn thành luận văn Luận văn chắn không tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận đƣợc đóng góp, bảo thầy, cô bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Với lòng biết ơn, tơi xin chân thành cám ơn giúp đỡ q báu Cảm ơn gia đình ngƣời bạn động viên, đóng góp ý kiến giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Thành i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC i THÔNG TIN LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm quyền sử dụng đất, quyền nghĩa vụ chung ngƣời sử dụng đất 1.1.2 Khái niệm thu hồi đất, trình tự thực cơng tác thu hồi, bồi thƣờng giải phóng mặt 1.1.3 Khái niệm hỗ trợ nhà nƣớc thu hồi đất 1.2 Cơ sở pháp lý .8 1.2.1 Chủ trƣơng, đƣờng lối công tác thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ 1.2.2 Căn pháp lý việc thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ 18 1.3 Cơ sở thực tiễn 21 1.3.1 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp, bồi thƣờng, hỗ trợ giới 21 1.3.2 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp, bồi thƣờng, hỗ trợ Việt Nam .22 1.3.3 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp đại bàn thành phố Hà Nội 24 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG V PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU .26 2.1 Đối tƣợng, phạm vi mục tiêu nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.1.3 Mục tiêu nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội quận ắc Từ Liêm 26 2.2.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất nói chung địa bàn quận ắc Từ Liêm 26 2.2.3 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp, bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn quận Bắc Từ ii Liêm 26 2.2.4 Đánh giá tác động việc thu hồi đất nông nghiệp 26 2.2.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống việc làm ngƣời dân thu hồi đất nông nghiệp 26 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu 27 2.3.2 Phƣơng pháp điều tra thực tế (xã hội học) 27 2.3.3 Phƣơng pháp kế thừa 28 2.3.4 Phƣơng pháp tổng hợp, so sánh, xử lý số liệu phân tích 28 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn quận Bắc Từ Liêm .29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Các nguồn tài nguyên 30 3.1.3 Thực trạng môi trƣờng 32 3.1.4 Tình hình kinh tế - xã hội 33 3.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 36 3.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất nói chung địa bàn quận ắc Từ Liêm .38 3.2.1 Đánh giá tình hình sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm 38 3.2.2 Đánh giá tình hình cơng tác quản lý đất đai quận Bắc Từ Liêm 40 3.3 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp, bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn quận Bắc Từ Liêm 43 3.3.1 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp 43 3.3.2 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn .53 3.4 Đánh giá tác động việc thu hồi đất nông nghiệp địa bàn quận Bắc Từ Liêm 60 3.4.1 Tác động đến việc làm 61 3.4.2 Tác động đến đời sống 65 3.4.3 Tác động khác 68 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu công tác thu hồi đất đai 70 3.5.1 So sánh giải pháp thực việc bồi thƣờng, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp quận thành phố 70 3.5.2 Giải pháp chung nhằm tăng cƣờng hiệu công tác thu hồi đất đai 71 3.5.3 Giải pháp cụ thể địa bàn quận Bắc Từ Liêm 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 iii Kết luận .75 Kiến nghị 76 iv THÔNG TIN LUẬN VĂN + Họ tên học viên: Nguyễn Văn Thành + Lớp: CH3A.QD Khoá: 2017 - 2019 + Cán hƣớng dẫn: TS Dƣơng Đăng Khôi + Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống người i ệ n nđa n ận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội + Thông tin luận văn: Nghiên cứu phân tích ảnh hƣởng việc thu hồi đất nông nghiệp tới đời sống việc làm ngƣời dân địa bàn quận Bắc Từ Liêm Nghiên cứu cho thấy, việc ảnh hƣởng tới đời sống việc làm ngƣời dân sau trình đất sản xuất tƣơng đối lớn Bên cạnh đó, nghiên cứu mặt hạn chế sách bồi thƣờng, hỗ trợ cho ngƣời dân sau thu hồi đất gây xúc định tâm lý ngƣời dân Nghiên cứu đề xuất số kiến nghị sách pháp luật số giải pháp cụ thể nhằm tằng cƣờng hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ cho ngƣời dân bị đất nông nghiệp v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT GPMB: Giải phóng mặt QLDA: Quản lý dự án THCS: Trung học sở TN&MT: Tài nguyên Môi trƣờng UBND: Ủy ban nhân dân TT DAN MỤỒ T ƢỜN cm ≤ ĐK thân < 10 cm; cao ≥ m VT đ/cây ơn giá 350.000 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm; cao ≥ m đ/cây 450.000 Mật độ 800 cây/ha 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm; cao ≥ m đ/cây 650.000 20 cm ≤ ĐK thân < 25 cm; cao ≥ m đ/cây 800.000 Mật độ 400 cây/ha ĐK thân ≥ 25 cm; cao ≥ m đ/cây 1.000.000 3ồng xiêm, ồng, Xoài, Vú sữa, ƣởi Cây giống vƣờn ƣơm Mật độ 30.000 cm ≤ ĐK thân < cm; cao ≤ m đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < cm; m < cao ≤ m đ/cây 40.000 cm ≤ ĐK thân < 10 cm; m < cao ≤ m đ/cây 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm; m < cao ≤ m đ/cây150.000 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm; m < cao ≤ m đ/cây 250.000 Mật độ 600 cây/ha ĐK thân ≥ 20 cm; cao > m đ/cây 350.000 30.000 cm ≤ ĐK thân < cm; cao < 0,5 m đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < cm; 0,5 m ≤ cao < m đ/cây 40.000 cm ≤ ĐK thân < 10 cm; m ≤ cao < 1,5 m đ/cây 80.000Mật độ 1500 cây/ha 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm; cao ≥ 1,5 m đ/cây130.000 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm; cao ≥ 1,5 m đ/cây ĐK thân ≥ 20 cm; cao ≥ 1,5 m đ/cây300.000 am, hanh, Quất, Lê, Lựu, Qu t, Tiên Cây giống vƣờn ƣơm Na, Táo, Mơ, Mận, ào, Me Cây giống vƣờn ƣơm 10.000 Mật độ 1500 cây/ha 100.000 Mật độ 1200 cây/ha 10.000Mật độ 2000 cây/ha 200.000Mật độ 1200 cây/ha 30.000 cm ≤ ĐK thân < cm; cao ≤ 0,5 m đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < cm; m < cao ≤ 1,5 m đ/cây 40.000 cm ≤ ĐK thân < 10 cm; 1,5 m < cao ≤ m đ/cây 80.000Mật độ 1500 cây/ha 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm; cao > m đ/cây130.000 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm; cao > m đ/cây ĐK thân ≥ 20 cm; cao > m đ/cây300.000 Khế, hay, ồng , Trứng gà, Sung, Ổi, 10.000Mật độ 2000 cây/ha 200.000Mật độ 1200 cây/ha TT DAN MỤỒ T VT ơn giá 30.000 cm ≤ ĐK thân < cm; cao < 0,5 m đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < cm; 0,5 m ≤ cao < m đ/cây 35.000 cm ≤ ĐK thân < 10 cm; m ≤ cao < 1,5 m đ/cây 70.000 Mật độ 1500 cây/ha Doi, hùm ruột, Tai chua, Cây giống vƣờn ƣơm ƢỜN Mật độ ùa, Dâu ăn 10.000 Mật độ 2000 cây/ha 10 cm ≤ ĐK thân < 20 cm; 1,5 m ≤ cao < m đ/cây120.000 20 cm ≤ ĐK thân < 25 cm; cao ≥ m đ/cây ĐK thân ≥ 25 cm; Đk tán ≥ 4,5 m đ/cây250.000 au ( au quả) Cây giống vƣờn ƣơm 170.000 Mật độ 1200 cây/ha 35.000 0,3 m ≤ cao < 0,5 m đ/m đ/cây 20.000 ≥ 0,5 m /cây 0,5 m ≤ cao < m đ/cây 40.000 ≥ m /cây 1m ≤ cao < m đ/cây 80.000 ≥ m /cây m ≤ cao < 3,5 m đ/cây 150.000 ≥ m /cây 3,5 m ≤ cao < m đ/cây 250.000 ≥ m /cây Cao ≥ 5m đ/cây 350.000 ≥ m /cây 35.000 0,3 m ≤ cao < 0,5 m đ/m đ/cây 20.000 ≥ 0,5 m /cây 0,5 m ≤ cao < m đ/cây 35.000 ≥ m /cây 1m ≤ cao < m đ/cây 60.000 ≥ m /cây m ≤ cao < 3,5 m đ/cây 120.000 ≥ m /cây 3,5 m ≤ cao < m đ/cây 200.000 ≥ m /cây Cao ≥ 5m đ/cây 250.000 ≥ m /cây hà Là, Dừa Cây giống vƣờn ƣơm Sấu Cây giống vƣờn ƣơm 35.000 cm ≤ ĐK thân < cm; 0,5 m ≤ cao < 1m đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < cm; 1m ≤ cao < 2m đ/cây 60.000 cm ≤ ĐK thân < 10 cm; m ≤ cao < m đ/cây 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm; m ≤ cao < m đ/cây200.000 2 2 2 2 2 2 20.000Mật độ 1200 cây/ha 130.000Mật độ 1000 cây/ha TT DAN MỤỒ T ƢỜN 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm; cao ≥ m; VT đ/cây ơn giá Mật độ 300.000 Mật độ 800 cây/ha 20 cm ≤ ĐK thân < 30 cm; m < cao ≤ m đ/cây 500.000 30 cm ≤ ĐK < 40 cm, m ≤ cao < 10 m đ/cây 800.000 40 cm ≤ ĐK thân < 50 cm; cao ≥ 10 m đ/cây 1.000.000 Mật độ 400 cây/ha ĐK thân ≥ 50 cm; cao ≥ 10 m đ/cây 1.200.000 10 Trám, c, M c mật, Muỗm, Quéo Cây giống vƣờn ƣơm 30.000 cm ≤ ĐK thân < cm; 0,5 m < cao < 1m đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < cm; 1m ≤ cao < 2m đ/cây 35.000 cm ≤ ĐK thân < 10 cm; 2m ≤ cao < 3m đ/cây 60.000 Mật độ 1200 cây/ha 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm; 3m ≤ cao < m đ/cây 80.000 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm; cao ≥ 4m đ/cây 20 cm ≤ ĐK thân < 30 cm; cao ≥ 4m đ/cây250.000 ĐK ≥ 30 cm; cao ≥ m đ/cây 11 u đủ Cây giống vƣờn ƣơm 20.000 Mật độ 1500 cây/ha 120.000 Mật độ 1000 cây/ha 350.000 Mật độ 600 cây/ha 25.000 0,2 m ≤ cao < 0,5 m, chƣa có đ/m đ/cây Cao ≥ 0,5 m, chƣa có đ/cây Cao ≥ 0,5 m, có đ/cây 20.000 Mật độ trồng 2500 cây/ha 50.000 đ/cây 6.000 Mật độ trồng 600 đ/cây đ/cây 15.000 khóm/ha (tối đa 07 cây/khóm) 35.000 12 huối Loại cao < 1m Loại cao ≥ 1m, Chƣa có buồng Có buồng 6.000 13 Thanh Long: Thanh Long chƣa có đ/khóm 10.000 1.100 Thanh Long có đ/khóm 50.000 khóm/trụ/ha II CÂY BĨNG MÁT Phƣợng vĩ, ng ăng, oa sữa, oa gạo, oa đại, ây Liễu, Vông, àng, hẹo, M ng ò, Ràng ràng, Dâu a xoan, Trứng cá, ơm nguội, áo, Muồng, Thị, oa an: TT DAN MỤỒ T ƢỜN Cây giống vƣờn ƣơm III ơn giá 30.000 Mật độ cm ≤ ĐK thân < cm đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < 10 cm đ/cây 36.000 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm đ/cây 60.000 Mật độ 1200 cây/ha 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm đ/cây 95.000 20 cm ≤ ĐK thân < 30 cm đ/cây 120.000 30 cm ≤ ĐK thân < 40 cm đ/cây 150.000 Mật độ 800 cây/ha ĐK thân ≥ 40 cm đ/cây 200.000 30.000 a, Si, Sanh Cây giống vƣờn ƣơm VT 18.000 Mật độ 2000 cây/ha cm < ĐK thân ≤ cm; cao ≥ 0,5 m đ/m đ/cây 12.000 Mật độ 1500 cây/ha cm < ĐK thân ≤ 10 cm; cao ≥ m đ/cây 30.000 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm; cao ≥ m đ/cây 60.000 Mật độ 1200 cây/ha 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm; cao ≥ m đ/cây 85.000 20 cm < ĐK thân < 30 cm; cao ≥ m đ/cây 110.000 Mật độ 800 cây/ha 30 cm ≤ ĐK thân < 40 cm; cao ≥ m đ/cây 145.000 40 cm ≤ ĐK thân < 50 cm; cao ≥ m đ/cây 200.000 Mật độ 600 cây/ha ĐK thân ≥ 50 cm; cao > 4m đ/cây 250.000 30.000 cm ≤ ĐK thân < cm đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < 10 cm đ/cây 48.000 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm đ/cây 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm đ/cây170.000 20 cm ≤ Đk thân < 30 cm đ/cây 240.000 Mật độ 800 cây/ha 30 cm ≤ ĐK thân < 40 cm đ/cây 300.000 40 cm ≤ ĐK thân < 50 cm đ/cây 350.000 Mật độ 600 cây/ha ĐK thân ≥ 50 cm đ/cây 400.000 kết Cây giống vƣờn ƣơm  LẤỖ Xoan 24.000 Mật độ 1500 cây/ha 108.000 Mật độ 1200 cây/ha TT DAN MỤỒ T ƢỜN Cây giống vƣờn ƣơm VT ơn giá 25.000 Mật độ cm ≤ ĐK thân < cm đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < 10 cm đ/cây 30.000 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm đ/cây 50.000 Trồng tập trung: 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm đ/cây 80.000 2000 - 2.500 20 cm ≤ ĐK thân < 30 cm đ/cây 100.000 cây/ha ĐK thân ≥ 30 cm đ/cây 120.000 25.000 cm ≤ ĐK thân < cm đ/m đ/cây cm ≤ ĐK thân < 10 cm đ/cây 50.000 10 cm ≤ ĐK thân < 15 cm đ/cây 110.000 Trồng tập trung: 15 cm ≤ ĐK thân < 20 cm đ/cây 170.000 1000 - 1.500 20 cm ≤ ĐK thân < 30 cm đ/cây 250.000 cây/ha 30 cm ≤ ĐK thân < 50 cm đ/cây 350.000 Đk thân ≥ 50 cm đ/cây 500.000 đ/m 4.000 đ/m 4.500 Cây chƣa có đ/m 2.000 Cây có đ/m 4.500 đ/m 3.500 đ/m 24.000 đ/m 15.000 đ/m 10.000 đ/m 6.000 Xà cừ, Lát, Sồi Cây giống vƣờn ƣơm IV  N N Cây thuốc 15.000 Trồng phân tán 20.000 Trồng phân tán ỆP Cây bơng Thầu dầu tía Cây dâu tằm Chè: Loại I (chè thâm canh cao, suất ≥ 10 tấn/ha/năm) Loại II (chè thâm canh bình thƣờng trồng xen) Chè thời kỳ kiến thiết (Chè dƣới năm tuổi chƣa cho thu hoạch) Mía 1.500 cây/ha 1.200 cây/ha TT DAN V HOA -  MỤỒ T ƢỜN VT ơn giá ẢN Cúc đại đóa, Cúc pha lê Cây giống (cao < 10cm) đ/m 11.000 Cây chƣa có hoa đ/m 45.000 Cây có hoa đ/m 100.000 Cúc loại khác, Thƣợc dƣợc, Cẩm chƣớng, Făng Cây chƣa có hoa đ/m Cây có hoa đ/m 25.000 50.000 Violet, Cosmot Cây chƣa có hoa đ/m 15.000 Cây có hoa đ/m 25.000 Cây chƣa có hoa đ/m 25.000 Cây có hoa đ/m 45.000 Hoa Su si, Mào gà, Tóc tiên, Hoa đá, Mƣời Hoa súng, Hoa sen đ/m 6.000 đ/m 11.000 Đồng tiền, Thạch thảo, Lƣu ly, Mimoza đ/m 35.000 Cây chƣa có hoa đ/m 25.000 Cây có hoa đ/m 50.000 Cây chƣa hoa đ/m 16.000 Cây có hoa đ/m 35.000 10 Tía tơ cảnh đ/m 30.000 11 Thủy trúc đ/m 30.000 12 Cây bỏng đ/m 14.000 13 Muống cảnh đ/m 7.000 14 Lá móc đ/m 15.000 Hoa dâm bụt cảnh Lay ơn, Loa kèn, Huệ Salem 15 Hoa ngâu, Nguyệt quế, Sói Mật độ TT DAN MỤỒ T ƢỜN VT ơn giá Mật độ 15 cm ≤ cao < 25 cm đ/m 11.000 25 cm ≤ cao < 50 cm đ/m 16.000 50 cm ≤ cao < 100 cm đ/m 35.000 100 cm ≤ cao < 200 cm đ/m 50.000 Cao ≥ 200 cm đ/m 65.000 Chƣa có hoa đ/cây 10.000 ≤ 10 cây/m Có hoa đ/cây 20.000 ≤ 10 cây/m đ/khóm 4.500 ≤ 12 khóm/m Cây giống đ/cây 4.000 ≤ 20 cây/m 70 cm ≤ cao < 150 cm đ/cây 55.000 ≤ 01 cây/m 150 cm ≤ Cao < 200 cm đ/cây 85.000 ≤ 01 cây/m Cao ≥ 200 cm đ/cây 120.000 ≤ 01 cây/m Cây giống đ/cây 7.000 ≤ 10 cây/m 50 cm ≤ cao < 150 cm đ/cây 60.000 ≤ 01 cây/m 150 cm ≤ cao < 200 cm đ/cây 100.000 ≤ 01 cây/m Cao ≥ 200 cm đ/cây 150.000 ≤ 01 cây/m 20 Đào giống hạt đ/m đ/cây 28.000 10.000 ≤ cây/m 30 cm ≤ cao < 70 cm đ/cây 20.000 ≤ 02 cây/m 70 cm ≤ cao < 100 cm đ/cây 50.000 ≤ 02 cây/m Cao ≥ 100 cm đ/cây 80.000 ≤ 01 cây/m 30 cm ≤ cao < 70 cm đ/cây 12.000 ≤ 03 cây/m 70 cm ≤ cao < 100 cm đ/cây 35.000 ≤ 02 cây/m Cao ≥ 100 cm đ/cây 50.000 ≤ 01 cây/m 16 Hoa ly 17 Sen cạn 18 Đào hoa 19 Đào 21 Đào tiếp cục 22 Mai a Mai trắng, Mai vàng b Mai tứ quý TT DAN MỤỒ T ƢỜN 23 Quất cảnh VT ơn giá Cao < 30 cm đ/cây 4.000 ≤ 10 cây/m 30 cm ≤ Cao < 50 cm đ/cây 15.000 ≤ 04 cây/m 50 cm ≤ Cao < 70 cm đ/cây 25.000 ≤ 03 cây/m 70 cm ≤ Cao < 100 cm đ/cây 40.000 ≤ 02 cây/m đ/cây 90.000 ≤ 01 cây/m đ/cây 120.000 ≤ 01 cây/m 2 100 cm ≤ Cao < 150 cm, ĐK tán ≥ 1m /cây Cao ≥ 150 cm, ĐK tán ≥ 1m /cây 24 Hoa hồng loại Chƣa thu hoạch đ/m 40.000 Đang cho thu hoạch đ/m 60.000 Mật độ 25 Hoa Ngọc Trâm 15 cm ≤ cao < 25 cm đ/khóm 3.500 ≤ 10 khóm/m 25 cm ≤ cao < 50 cm đ/khóm 5.500 ≤ 07 khóm/m Cao ≥ 50 cm đ/khóm 11.000 ≤ 05 khóm/m Cao < 30 cm đ/cây 1.000 ≤ 20 cây/m Cao ≥ 30 cm đ/cây 2.000 Cao < 50 cm đ/cây 4.000 ≤ 10 cây/m 50 cm ≤ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn quận bắc từ liêm, thành phố hà nội, Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn quận bắc từ liêm, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan