Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

5 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 08:00

Giáo án Ngữ văn lớp TUẦN 21 Bài 19 : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI HỘI I Mục tiêu học 1.Kiến thức -Nắm nội dung tục ngữ người hội -Nắm đặc điểm hình thức tục ngữ người hội Kĩ Bồi dưỡng kĩ đọc hiểu, phân tích lớp nghĩa tục ngữ người hội Vận dụng mức độ định tục ngữ người hội đời sống 3.Tình cảm Giáo dục tình cảm u thích tục ngữ Ý thức học tập phẩm chất, lối sống mà tục ngữ khuyên nhủ THMT: H/s sưu tập câu tục ngữ liên quan đến môi trường II Các kĩ sống: Tự nhận thức học kinh nghiệm người, hội Kĩ định: Vận dụng học kinh nghiệm lúc, chỗ III Chuẩn bị Giáo viên: -Tài liệu: Tư liệu ngữ văn -Phương tiện: Phiếu học tập cá nhân -Phương pháp: Phân tích tình câu tục ngữ để rút học kinh nghiệm người, hội -Kĩ thuật dạy học: Động não: Suy nghĩ, rút học thiết thực người, hội Học sinh: Đọc bài, soạn trước nhà Giáo án Ngữ văn lớp IV Tiến trình dạy Kiểm tra cũ: ?Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên, lao động học? Bài mới: Giới thiệu HĐGV HĐHS HĐ1 KTCĐ H/d đọc, tìm hiểu chung câu tục ngữ I Đọc, tìm hiểu chung -Giới thiệu giọng đọc, yêu cầu đọc -Chú ý, đọc 1.Đọc, chúgiải: -Nhận xét -Y/c giải thích từ khó -Hỏi, đáp nội dung giải ?Chỉ đặc điểm nội dung câu -Tìm bố cục, trình tục ngữ? bày Bố cục -Đưa nội dung cần đạt -Chú ý -4 câu đầu: Tục ngữ người -4 câu tiếp theo: Tục ngữ hội HĐ2 H/d tìm hiểu nội dung câu tục ngữ người II Tìm hiểu chi tiết Tục ngữ người -Đọc nội dung câu tục ngữ đầu a Câu -Hướng dẫn chia nhóm, phát phiếu Một mặt người mười nặt tập ?Chỉ nội dung, ý nghĩa, đặc điểm -Chú ý, chia nhóm -Đề cao giá trị người qua Giáo án Ngữ văn lớp nghệ thuật ca dao -Nhóm thảo luận nghệ thuật so sánh người với người? nội dung câu 1, cải nhóm câu 2, nhóm -Nghệ thuật so sánh, nhân hố câu 3, nhóm câu b Câu 2: Cái tóc góc -Trình bày ý kiến người -Nhận xét, bổ sung -Cách nhìn nhận, đánh giá -Tổng hợp ý kiến, chốt nội dung cần đạt người qua phần hình thức -Chú ý, ghi c Câu 3: Đói cho sạch, rách cho thơm -Nghệ thuật đối lập kết hợp vần lưng -Nội dung: Khuyên người dù nghèo khó phải sống d Câu 4: Học ăn, học gói, học nói, học mở -Nghệ thuật ẩn dụ -Khun người muốn sống có văn hố phải học từ nhỏ đến lớn HĐ3 H/d tìm hiểu câu tục ngữ hội Tục ngữ hội a.Câu Không thầy đố mày làm nên Giáo án Ngữ văn lớp -Đọc nội dung câu tục ngữ cuối -Nội dung đề cao vai trò -Hướng dẫn chia nhóm, phát phiếu người thầy tập -Chú ý, chia nhóm -Nghệ thuật ẩn dụ ? Nêu nội dung, ý nghĩa đặc điểm b.Câu 6: nghệ thuật câu tục ngữ -Nhóm thảo luận Học thầy không tày học bạn hội ? câu tục ngữ 5, nhóm -Đề cao việc học tập kinh câu 6, nhóm câu nghiệm thực tế từ bạn bè 7, nhóm câu 8, -Nghệ thuật ẩn dụ nhóm câu c.Câu 7: -Trình bày ý kiến Thương người thể thương -Nhận xét, bổ sung ý thân kiến -Nội dung khuyên người -Nhận xét, tổng hợp ý kiến., đưa nội dung cần đạt phải biết thương yêu quí trọng -Chú ý, ghi đồng loại -Nghệ thuật so sánh d.Câu Ăn nhớ kẻ trồng -Nội dung khuyên nhủ phải biết ơn -Nghệ thuật ẩn dụ e Câu 9: Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao -Đề cao sức mạnh đồn kết ?Hãy trình bày câu tục ngữ -Nghệ thuật ẩn dụ có liên quan đến mơi trường em -Trình bày, nhận xét, sưu tập tiết trước? Giáo án Ngữ văn lớp bổ sung 3.Củng cố -Hệ thống hoá nội dung H/d chuẩn bị nhà: Học thuộc nội dung câu tục ngữ Dặn dò Chuẩn bị cho tiết:78: Rút gọn câu ... -Khuyên người muốn sống có văn hố phải học từ nhỏ đến lớn HĐ3 H/d tìm hiểu câu tục ngữ xã hội Tục ngữ xã hội a.Câu Không thầy đố mày làm nên Giáo án Ngữ văn lớp -Đọc nội dung câu tục ngữ cuối... trình tục ngữ? bày Bố cục -Đưa nội dung cần đạt -Chú ý -4 câu đầu: Tục ngữ người -4 câu tiếp theo: Tục ngữ xã hội HĐ2 H/d tìm hiểu nội dung câu tục ngữ người II Tìm hiểu chi tiết Tục ngữ người. . .Giáo án Ngữ văn lớp IV Tiến trình dạy Kiểm tra cũ: ?Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên, lao động học? Bài mới: Giới thiệu HĐGV HĐHS HĐ1 KTCĐ H/d đọc, tìm hiểu chung câu tục ngữ I Đọc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội, Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội