Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở đồng bằng sông cửu long

241 53 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG QUỐC SỬ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ HƢỚNG ĐẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MANG BẢN SẮC ĐỊA PHƢƠNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRƢƠNG QUỐC SỬ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ HƢỚNG ĐẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MANG BẢN SẮC ĐỊA PHƢƠNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHUYÊN NGÀNH: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ MÃ SỐ : 9580105 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.KTS PHẠM TỨ TS.KTS ĐỖ PHÚ HƢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các kết nêu luận án chƣa đƣợc công bố trƣớc Luận án có sử dụng số tài liệu hình ảnh tác giả đƣợc ghi trích dẫn mục tài liệu tham khảo Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác thực kết nghiên cứu luận án LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy: PGS.TS.KTS Phạm Tứ TS.KTS Đỗ Phú Hƣng, tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ động viên tơi hồn thành đƣợc luận án Tôi xin trân trọng cám ơn: - Ban Giám Hiệu – Viện đào tạo sau đại học – Khoa kiến trúc – Phòng Hành tổng hợp – Phòng Tổ chức nhân quý Thầy Cô thân hữu Trƣờng Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tạo điều kiện cho thực luận án - Các Anh, Chị đồng nghiệp, bạn bè góp ý giúp đỡ tơi q trình thực luận án - Gia đình tơi động viên, chia sẻ để tơi có thời gian nghiên cứu hồn thành luận án i MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v vi DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢN ĐỒ vi PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp luận nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Các khái niệm 8 Các nghiên cứu liên quan vấn đề tồn 13 Cấu trúc bố cục luận án 15 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ KHÔNG GIAN NNĐT TRÊN THẾ GIỚI, Ở VIỆT NAM VÀ TẠI CÁC ĐÔ THỊ ĐBSCL 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHÔNG GIAN NNĐT Ở CÁC ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI 1.1.1 Lƣợc sử trình hình thành phát triển không gian NNĐT 16 1.1.2 Một số mô hình khơng gian NNĐT tiêu biểu 20 1.1.3 Các xu hƣớng phát triển khơng gian NNĐT 24 1.2 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KHÔNG GIAN NÔNG NGHIỆP Ở CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM 1.2.1 Tình hình mơ hình nơng nghiệp thị 1.2.2 Tình hình chung đất nơng nghiệp cấu trúc đô thị 30 35 1.3 HIỆN TRẠNG VỀ KHÔNG GIAN NÔNG NGHIỆP Ở ĐÔ THỊ ĐBSCL 1.3.1 Một số mơ hình nơng nghiệp thị 37 ii 1.3.2 Tác động q trình thị hóa 1.3.3 Hiện trạng khơng gian nơng nghiệp thị - Nhìn từ góc độ quy hoạch phát triển thị 42 44 1.4 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN, LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THEO HƢỚNG CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1 Các cơng trình khoa học nông nghiệp đô thị 1.4.2 Các luận án, luận văn 47 50 1.5 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 51 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Phƣơng pháp tiếp cận 2.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 53 54 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL 2.2.1 Quan điểm - lý luận lý thuyết tổ chức không gian NNĐT hƣớng đến quy hoạch phát triển đô thị bền vững 2.2.2 Lý luận lý thuyết tổ chức không gian NNĐT tạo sắc địa 57 phƣơng cho đô thị 67 2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỂ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL 2.3.1 Thực tiễn bối cảnh vùng ĐBSCL 71 2.3.2 Thực tiễn đô thị ĐBSCL 77 2.4 CƠ SỞ VỀ KHÔNG GIAN VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL 2.4.1 Cơ sở không gian 82 2.4.2 Cơ sở tổ chức không gian NNĐT ĐBSCL 87 2.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NNĐT TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 2.5.1 Trên giới 92 92 2.5.2 Ở Việt Nam 94 iii Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 ĐỀ XUẤT NHỮNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ – TỔ CHỨC VÀ TẠO HÌNH KHƠNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL 3.1.1 Quan điểm chung 100 3.1.2 Mục tiêu chung 102 3.1.3 Nguyên tắc chung 104 3.2 ĐỀ XUẤT NHỮNG KHÔNG GIAN THÍCH HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG NNĐT HƢỚNG ĐẾN ĐƠ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, MANG BẢN SẮC ĐỊA PHƢƠNG Ở ĐBSCL 3.2.1 Đối với không gian tổng thể đô thị 107 3.2.2 Đối với không gian khu đô thị 108 3.2.3 Đối với không gian khu vực trung tâm đô thị 109 3.2.4 Đối với không gian khu công nghiệp đô thị 110 3.2.5 Đối với không gian xanh 111 3.2.6 Đối với không gian đất nông nghiệp cấu trúc đô thị 112 3.3 ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG CHUNG VỀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG THỂ - GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP TẠO HÌNH KHƠNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL 3.3.1 Định hƣớng chung giải pháp quy hoạch tổng thể không gian nông nghiệp cấu trúc đô thị 3.3.2 Định hƣớng chung giải pháp tổ chức không gian NNĐT 114 khu chức đô thị 118 3.3.3 Định hƣớng chung giải pháp tạo hình khơng gian NNĐT mang sắc địa phƣơng 3.4 ĐỀ XUẤT CÁC MƠ HÌNH KHƠNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL 121 3.4.1 Đề xuất mơ hình khơng gian NNĐT khơng gian tổng thể thị 3.4.2 Đề xuất mơ hình khơng gian NNĐT không gian khu 127 128 3.4.3 Đề xuất mơ hình khơng gian NNĐT khơng gian khu trung tâm 129 3.4.4 Đề xuất mơ hình khơng gian NNĐT không gian công nghiệp 130 iv 3.4.5 Đề xuất mơ hình khơng gian NNĐT khơng gian xanh thị 131 3.4.6 Đề xuất mơ hình khơng gian NNĐT đất nông nghiệp cấu trúc đô thị 3.5 ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN 132 NNĐT HƢỚNG ĐẾN ĐÔ THỊ SEN Ở TP CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 3.5.1 Định hƣớng quy hoạch chung TP Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 3.5.2 Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc chung quy hoạch tổng thể- tổ 134 chức tạo hình khơng gian thị Sen TP Cao Lãnh 3.5.3 Định hƣớng chung cho quy hoạch tổng thể - giải pháp tổ chức 136 tạo hình khơng gian Sen TP Cao Lãnh 137 3.6 BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.6.1 Bàn luận điều kiện để NNĐT trở thành động lực cho đô thị PTBV 141 3.6.2 Bàn luận việc tích hợp hoạt động NNĐT khơng gian chức tạo hình ảnh hƣớng đến đô thị mang sắc sinh thái nông nghiệp địa phƣơng 144 3.6.3 Bàn luận nghiên cứu để tổ chức không gian NNĐT công tác quy hoạch xây dựng đô thị ĐBSCL từ lý thuyết thành thực PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 145 I KẾT LUẬN 147 II KIẾN NGHỊ 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NNĐT Nông nghiệp đô thị AU Đơ thị hóa nơng nghiệp BĐKH Biến đổi khí hậu BXD Bộ Xây Dựng CPULs Cảnh quan đô thị sản xuất liên tục ĐBSCL Đồng sông Cửu Long FAO Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc GIS Hệ thống thông tin địa lý IDRC Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (Canada) MDEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng sông Cửu Long NCS Nghiên cứu sinh NNCNC Nông nghiệp công nghệ cao PTBV Phát triển bền vững QHXD Quy hoạch xây dựng OECD Tổ chức phát triển hợp tác kinh tế TP Thành phố UN-HABITAT Chƣơng trình Định cƣ Liên Hiệp Quốc UNDP Chƣơng trình phát triển Liên Hiệp Quốc vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Tổng hợp quan điểm, lý luận phổ biến NNĐT Bảng 2.1: Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp tiêu chí phân loại thị Bảng 2.2: Các loại đất đai thích hợp cho hoạt động nơng nghiệp thị Sơ đồ III.2: Không gian chức tổng thể đô thị Sơ đồ III.3: Không gian khu đô thị Sơ đồ III.4: Không gian khu trung tâm đô thị Sơ đồ III.5: Không gian khu công nghiệp đô thị Sơ đồ III.6: Không gian hệ thống xanh thị DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢN ĐỒ Hình 0.1: Sơ đồ cấu trúc luận án Chƣơng Hình I.1: Tổng quan khơng gian NNĐT giới Hình I.2: Một số mơ hình khơng gian NNĐT theo xu hƣớng gia tăng giá trị cho thị giới Hình I.3: Một số mơ hình khơng gian NNĐT theo xu hƣớng gia tăng giá trị cho đô thị giới – Một số kết luận ban đầu Hình I.4: Tình hình chung không gian nông nghiệp đô thị Việt Nam Hình I.5: Một số mơ hình nơng nghiệp đô thị số thành phố lớn thành phố khác Việt Nam Hình I.6: Hiện trạng không gian nông nghiệp đô thị ĐBSCL Hiện trạng không gian nông nghiệp đô thị nhìn từ quy hoạch khơng gian thị Hình I.7: Một số mơ hình nơng nghiệp thị số thị vùng ĐBSCL 149 công việc quan trọng NNĐT cần đƣợc tổ chức thực hành có tính chất thực nghiệm Vì vậy, cần tổ chức thực nghiệm số địa phƣơng có tiềm vùng nhằm có nhìn tổng thể NNĐT kiểm nghiệm giải pháp tổ chức không gian NNĐT đƣợc đề xuất khơng gian thị Ví dụ nhƣ (1) tăng khả tiếp cận không gian canh tác, trồng trọt cho ngƣời nông dân; (2) tạo sở hạ tầng kỹ thuật tốt cho NNĐT v.v Mặt khác, thông qua thực nghiệm cần nghiên cứu đầy đủ tài nguyên không gian đô thị vùng ĐBSCL Ví dụ nhƣ: (1) phân tích quy mơ khơng gian phạm vi bán kính định tính từ trung tâm thành phố; (2) xác định quỹ không gian đất công đô thị lƣợng đất dành cho phát triển NNĐT; (3) xác định quỹ không gian đất trống, nhà nƣớc sở hữu đô thị phù hợp cho vƣờn cộng đồng; (4) phân tích rào cản thách thức NNĐT đô thị Đối với quan quản lý nhà nước Trong cấu kinh tế thị ĐBSCL nay, có điểm chung tất đô thị tồn sản xuất nông nghiệp nhƣng tùy thị mà có tỉ trọng ngành nơng nghiệp cao thấp khác phân bố chƣa đƣợc quy hoạch cụ thể Mặt khác, xét định hƣớng phát triển, chiến lƣợc phát triển hay mơ hình cho nơng nghiệp chƣa có đề cập thức văn pháp lý NNĐT Trong bối cảnh đó, để công nhận phát triển NNĐT theo hƣớng cần có bƣớc thích hợp, trƣớc hết tiêu chuẩn quy phạm lĩnh vực đô thị Việt Nam Cụ thể: - Kiến nghị có nghiên cứu xây dựng sách phù hợp việc phát triển mơ hình NNĐT lĩnh vực có liên quan nhƣ: sử dụng đất phù hợp cho NNĐT, sách ƣu đãi thuế, sách khuyến khích hạn chế loại hình, mơ hình NNĐT khác - Kiến nghị có nghiên cứu để xây dựng tiêu chuẩn quy phạm NNĐT 150 - Kiến nghị hoạt động NNĐT, chất lƣợng không gian NNĐT cấu trúc đô thị đƣợc cập nhật tiêu chí phân loại xếp hạng đô thị cấp quốc gia Đối với sở đào tạo Thực tiễn nghiên cứu thực hành NNĐT cho thấy nƣớc phát triển có nhiều kinh nghiệm việc triển khai ý tƣởng, xu hƣớng NNĐT dựa tảng hạ tầng đô thị hữu lực quản lý thị thay đổi, qua nhấn mạnh vai trò công cụ quy hoạch thiết kế nhằm hỗ trợ thực hành NNĐT hiệu Do nƣớc phát triển cần xây dựng khuôn khổ lý thuyết NNĐT theo chuẩn mực quốc tế tìm kiếm cách quản trị, áp dụng phù hợp với thực tiễn địa phƣơng Chính vậy, hoạt động thực tiễn NNĐT nói chung kiến thức NNĐT nói riêng cần đƣợc tổ chức đào tạo cấp đại học Việt Nam, với đề xuất cụ thể nhƣ sau: - Kiến nghị xây dựng chƣơng trình đào tạo quy hoạch thị có học phần NNĐT, có nội dung tổ chức khơng gian cho NNĐT thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc cho cơng trình thuộc NNĐT cơng trình cao tầng phục vụ sản xuất NNĐT - Kiến nghị sở đào tạo quy hoạch, thiết kế thị kiến trúc triển khai chƣơng trình học tập Đề xuất chủ đề nghiên cứu NNĐT Nối tiếp kết nghiên cứu đề xuất với quyền thị cấp tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên sâu NNĐT phù hợp với vùng đô thị, đô thị nhƣ vùng nông nghiệp ĐBSCL Trên sở đề xuất cơng trình nghiên cứu cụ thể nhƣ bàn luận mục 3.6.3 (chƣơng 3) Từ nghiên cứu cho thấy hình ảnh thị có yếu tố NNĐT phát triển bền vững có sắc địa phƣơng vùng ĐBSCL nhƣ hệ thống đô thị Việt Nam tƣơng lai khơng xa./ K L TỔ CHỨC KHƠNG GIAN NNĐT HƯỚNG ĐẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MANG BẢN SẮC ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐBSCL TỔNG QUAN VỀ NNĐT TRÊN THẾ GIỚI , Ở VN TẠI ĐBSCL THÔNG QUA BỨC TRANH NNĐT TRÊN THẾ GIỚI, Ở VIỆT NAM TẠI ĐBSCL CHO THẤY VAI TRỊ, VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG NNĐT TRONG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ HỆ GIÁ TRÍ CHỨNG MINH SỰ PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA NNĐT TRONG QHXD PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRANG TRẠI ĐỨNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC KẾT LUẬN SỰ PHỨC TẠP VÀ TÍNH ĐA NGÀNH CỦA NNĐT CẦN PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG VÀ ĐA NGÀNH LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ KHOA HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ VÀ ĐÁP ỨNG THỰC TIỄN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM VƯỜN TRƯỜNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG QH TỔNG THỂ- GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ TẠO HÌNH KHƠNG GIAN NNĐT Ở ĐBSCL GIẢI PHÁP NNĐT HỖN HỢP TRÊN ĐẤT NN TRUYỀN THỐNG VÀ MƠ HÌNH NNĐT, KẾT HỢP CƠNG SINH VỚI CÁC KHƠNG GIAN CHỨC NĂNG TRONG ĐƠ THỊ CĨ Ý NGHĨA THIẾT THỰC ĐƯA NNĐT VÀO MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐBSCL NNĐT HỖN HỢP BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP NNĐT TRONG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ NNĐT TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG THEO HƯỚNG SINH THÁI MANG BẢN SẮC ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG K N TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NNĐT HƯỚNG ĐẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MANG BẢN SẮC ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐBSCL ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐBSCL TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM Ở MỘT SỐ ĐƠ THỊ CĨ TIỀM NĂNG, ĐỂ KIỂM NGHIỆM ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CANH TÁC NNĐT VÀ TẠO RA CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SINH THÁI CHO ĐÔ THỊ NNĐT BÊN SÔNG ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KIẾN NGHỊ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH VỀ NNĐT Ở CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN NHƯ: SỬ DỤNG ĐẤT PHÙ HỢP CHO NNĐT, CHÍNH SÁCH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HOẶC HẠN CHẾ CÁC LOẠI HÌNH, MƠ HÌNH NNĐT KHÁC NHAU NNĐT HỮU CƠ ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUY HOẠCH ĐƠ THỊ HỌC PHẦN NNĐT TRONG ĐÓ TẬP TRUNG VÀO NỘI DUNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NNĐT Ở CÁC ĐÔ THỊ NNĐT – GIÁO DỤC ĐỀ XUẤT CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO KIẾN NGHỊ NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU HƠN VỀ NNĐT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG SẢN XUẤT (TRỒNG, CHĂM SĨC, THU HOẠCH) VÀ QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG… PHÙ HỢP VỚI TỪNG VÙNG ĐÔ THỊ Ở VÙNG ĐBSCL KHAI THÁC ĐẶC TRƯNG? DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trƣơng Quốc Sử (2011), Bàn vấn đề phát triển khu đô thị số tỉnh Đồng sông Cửu Long, Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây Dựng, số 8/2011 Trƣơng Quốc Sử (2018), Xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị giới – Bài học hội cho phát triển đô thị sinh thái mang sắc nông nghiệp đại Việt Nam, Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây Dựng, số 5/2018 Trƣơng Quốc Sử (2018), Cơng trình nơng nghiệp thị - kiến trúc cao tầng sinh thái không gian thị đại, Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây Dựng, số 7/2018 Tham gia nghiên cứu khoa học đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học theo hướng ứng dụng thực nghiệm”, tháng 2012 Tham gia nghiên cứu khoa học đề tài: “Định hướng chiến lược phát triển không gian thị Quận 5, TP Hồ Chí Minh”, tháng 2015 -1- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Thị Lan Anh (2015), “Đổi công tác quy hoạch xây dựng đô thị hướng tới phát triển bền vững” Tạp chí Kiến Trúc Việt Nam 12/2015 [2] Nguyễn Thế Bá (2013), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Hà Nội: Nxb Xây Dựng [3] Bộ xây dựng (2013), Thông tư hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị, Thông tƣ số 06/2013/TT-BXD, ngày 13/5/2013 Hà Nội [4] Chính phủ Việt Nam (2009), Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 1581 QĐ-TTg, ngày 09/10/2009 Hà Nội [5] Chính phủ Việt Nam (2014), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 245 QĐ-TTg, ngày 12/02/2014 Hà Nội [6] Chính phủ Việt Nam (2018), Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng sông Cửu Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 68 QĐ-TTg, ngày 15/01/2018 Hà Nội [7] Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon Trung tâm dự báo nghiên cứu đô thị (PADDI) (2012), Làm để quy hoạch đô thị Việt Nam hiệu hơn? Trường hợp TP.HCM Hồ Chí Minh: PADDI [8] Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT (2016), “Thực trạng định hướng phát triển trồng trọt hữu Việt Nam” Hội thảo “Nhận diện sản phẩm nông nghiệp organic Việt Nam” TP.HCM [9] Võ Kim Cƣơng (2010), Chính sách đô thị Hà Nội: Nxb Xây Dựng [10] Phạm Hùng Cƣờng (2012), Quy hoạch xây dựng đơn vị Hà Nội: Nxb Xây Dựng [11] Nguyễn Đỗ Dũng (2012), Bình minh quy hoạch vùng, Bản tin Đại học quốc gia Hà Nội -2- [12] Phạm Kim Giao (2012), Quy hoạch Vùng Hà Nội: Nxb Xây Dựng [13] Ngô Trung Hải & Diệp, N T (2013), Thiết kế đô thị quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam Hà Nội: Nxb Khoa học & Kỹ thuật [14] Đỗ Hậu (2014), Quy hoạch quản lý đô thị q trình thị hóa Hà Nội: VUPDA & KOICA [15] Đỗ Hậu (2015), Quy hoạch thị thích ứng với biến đổi khí hậu Hà Nội [16] Nguyễn Minh Hòa (2016), Tiếp cận & phân tích thị từ lý thuyết xã hội học NXB ĐH.Quốc Gia Tp.HCM [17] Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (2013), Hội thảo khoa học quốc tế: Quy hoạch phát triển Đô thị xanh, thông minh Việt Nam Hà Nội [18] Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (2018), Hội thảo “Phát triển nông nghiệp đô thị khu vực ven đô thành phố Hà Nội theo hướng phát triển bền vững” Hà Nội: VUPDA [19] Phạm Thanh Huy (2016), Quy hoạch đô thị ven biển Tây nam thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, Trƣờng Đại học kiến trúc Hà Nội [20] Lê Quốc Hùng (2016), “Chiến lược phát triển cho làng thị nơng nghiệp bền vững”, Tạp chí Kiến Trúc Việt Nam [21] Trần Hùng (2010), Đặc sắc đô thị phương Đông, Hà Nội, NXB Xây Dựng [22] Vũ Thị Mai Hƣơng (2013), Nghiên cứu phát triển nông nghiệp đô thị Hà Nội Luận án tiến sĩ ngành Địa lý học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [23] Nguyễn Cao Lãnh (2011), Quy hoạch đơn vị bền vững Hà Nội: Nxb Xây Dựng [24] Phạm Sỹ Liêm (2009), Nông nghiệp đô thị quy hoạch TP Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Hà Nội: Thành phố thân thiện sống tốt cho cộng đồng”, Hà Nội [25] Võ Mai (2011), “Chuỗi giá trị nơng nghiệp thị an tồn”, Chun đề “Những mơ hình nơng nghiệp thị hiệu quả” (tr.30 – 40), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia & UBND tỉnh Vĩnh Long -3- [26] MDEC, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2014), Hội thảo Tái cấu phát triển nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL MDEC Sóc Trăng 2014 Cần Thơ: MDEC [27] MDEC, Bộ Xây Dựng Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng (2013), Kỷ Yếu Hội Thảo: Liên Kết Phát Triển Đô Thị Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Hà Nội: NXB Xây Dựng [28] Khƣơng Văn Mƣời, Nguyễn Thanh Hà (2006), Giáo án điện tử “Lý thuyết quy hoạch đô thị”, Trƣờng Đại học Kiến trúc Tp.HCM [29] Vũ Minh Nhật (2012), Havana cảm hứng nơng nghiệp thị đích thực, Tạp chí quy hoạch đô thị số 11/2012 [30] Ngân hàng giới (2011), Báo cáo: Đánh giá Đơ thị hóa Việt Nam Hà Nội [31] Nguyễn Đăng Nghĩa, Mai Thành Phụng (2011), Nông nghiệp đô thị ven đô thị, Chun đề “Những mơ hình nơng nghiệp thị hiệu quả”, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia [32] Trần Trọng Phƣơng (2012), Nghiên cứu phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái TP Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Thƣ viện quốc gia Việt Nam [33] Quốc hội Việt Nam (2009), Luật quy hoạch thị Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5, số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009 [34] Quốc hội Việt Nam (2014), Luật Xây dựng Hà Nội [35] Trƣơng Quang Thao (2011), Đô thị học - Những khái niệm mở đầu Hà Nội: NXB Xây Dựng [36] Lê Đức Thịnh (2009), Nông nghiệp đô thị: Một số vấn đề lí luận kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo “Nông nghiệp đô thị - thực trạng, tƣơng lai giải pháp”, TP Hồ Chí Minh [37] Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2012-2018, NXB Thống kê, Hà Nội -4- [38] Lê Văn Trƣởng (2008), Xác định số đặc điểm nơng nghiệp thị, Tạp chí Khoa học Đại học sƣ phạm Tp.HCM, số 15/2008 (tr.213-220) [39] Lê Văn Trƣởng (2008), Nhận dạng nông nghiệp đô thị Việt Nam, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, Nông nghiệp Việt Nam đại, tập (tr.272 – 280), Hà Nội [40] Phạm Tứ (2004), Nhà thấp tầng cho người nghèo thị TP.Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ ngành Kiến trúc, Trƣờng Đại học Xây dựng [41] Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (2017) “Chính sách quốc gia tăng trưởng xanh Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (số 10 - 2017) [42] UBND Lâm Đồng (2016), Hội thảo Mô hình “Làng Đơ thị Xanh” Tại Thành Phố Đà Lạt” Đà Lạt, ngày 23/04/2016 [43] UBND TP.HCM (2016), Quyết định phê duyệt chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 6150 QĐUBND, ngày 24/11/2016 [44] UBTVQH13 (2016), Nghị phân loại đô thị; Nghị số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/05/2016 [45] UN-Habitat (2015), Hướng dẫn quốc tế quy hoạch đô thị vùng lãnh thổ NXB.Nairobi [46] Viện quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia (2016), Hội thảo Phương pháp lập quy hoạch xây dựng vùng đô thị theo hướng lồng ghép quy hoạch ngành TP.Hồ Chí Minh: VIUP [47] Trần Quốc Việt (2014), “Các hình thức tổ chức lãnh thổ nơng nghiệp thị Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Đại học sƣ phạm Tp.HCM, số 60/2014 (tr.171-177), TP.HCM [48] William S.W Lim (2012) (Lê Phục Quốc dịch), Quy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á Hà Nội: Nxb Xây Dựng -5- Trang web tiếng Việt [49] Lam Anh, “Nông nghiệp đô thị tạo không gian xanh phát triển cân bằng”, [http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/nongnghiep-do-thi-tao-khong-gian-xanh-va-phat-trien-can-bang124173.html], (truy cập ngày 15/04/2018) [50] Thế Anh, “Xây dựng thƣơng hiệu yến sào Gò Cơng”, [http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1199/110792/Kinh-te/Xay-dungthuong-hieu-yen-sao-Go-Cong.aspx], (truy cập 25/03/2018) [51] Nguyễn Văn Bắc, “Nông nghiệp đô thị ven đô thị”, [http://ashui.com/mag/chuyenmuc/quyhoachdothi/5200-nong-nghiepdo-thi-va-ven-do-thi.html], (truy cập ngày 22/05/2015) [52] Huy Hải, “Kiên Giang phát triển nuôi chim yến”, [https: bnews.vn kiengiang-phat-trien-nuoi-chim-yen/55152.html.],(truy cập ngày 11/10/2017) [53] Võ Hữu Hòa, “Phát triển nơng nghiệp đô thị: Hƣớng bền vững cho đô thị tiến trình thị hố” [https://www.mard.gov.vn/ Pages/], (truy cập ngày 18/05/2015) [54] Trịnh Kim Liên, Đào Ngọc Lƣu, “Phát triển nông nghiệp đô thị - Hƣớng bền vững cho nông nghiệp ven đô Hà Nội bối cảnh thị hóa”, [http://moitruong.com.vn/phat-trien-ben-vung/kinh-te-xanh/], (truy cập ngày 12/05/2018) [55] Hàm Luông, Kiến Văn, “Long An phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, [http://www.sggp.org.vn/long-an-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao362576.html], (truy cập ngày 18/03/2017) [56] Huỳnh Công Tín, Hồng Thị Ánh Tuyết, “Làng nghề truyền thống Đồng sơng Cửu Long q trình đại hóa”, Hội thảo làng nghề truyền thống phát triển du lịch 2014 -6- Tiếng Anh [57] Anger, J., Fiebrig, I., & Schnyder, M (2012) Edible Cities: Urban Permaculture for Gardens, Yards, Balconies, Rooftops and Beyond Hampshire (UK): Permanent Publications [58] Austin, G (2014) Green Infrastructure for Landscape Planning: Integrating Human and Natural Systems London: Routledge [59] Bell S., Noori S (ed.) (2016) Urban allotment gardens in Europe New York: Routledge [60] Bosselmann, P (2008) Urban Transformation: Understanding City Form and Design Washington DC.: Island Press [61] Capra, F., & Luisi, P L (2014) The Systems View of Life: A Unifying Vision New York: Cambridge University Press [62] Chumbler, M H., Bechler, L E., & Negro, S E (2015) Urban Agriculture: Policy, Law, Stratergy, and Implementation Chicago: ABA Publishing [63] Cockrall-king, J (2012) Food and the City New York: Prometheus Book [64] Cohen, N., & Robbins, P (2011) Green Cities USA: Sage [65] Coyle, S (Ed.) (2011) Sustainable and Resilient Communities: A Comprehensive Action Plan for Towns, Cities, and Regions (Wiley Series in Sustainable Design) New Jersey: Wiley & Sons [66] Despommier D (2010) The Vertical Farm: Feeding the world in the 21st century New York: Picador [67] Duany, A., & Talen, E (Eds.) (2013) Landscape Urbanism and its Discontents: Dissimulating the sustainable city Canada: New Society [68] Dubbeling, M., Zeeuw, H., & Veenhuizen, R (2010) Cities, Poverty and Food Canada: RUAF Foundation [69] Ducwick, N., Hull, K., Katayama, R., Shilpi, F., & Simler, K (2011) From farm to firm: Rural – Urban Transition in Developing Countries Washington DC.: World Bank -7- [70] Dziedzic, N., & Zott, L (2012) Urban Agriculture USA: Greenhaven Press [71] Gehl, J (2010) Cities for People Washington DC: Island Press [72] Giseke, U., Gerster-Bentaya, M., Helten, F., Kraume, M., Scherer, D., Spars, G., Mdafai, M ( (2015) Urban Agriculture for Growing City Regions Connecting Urban-Rural Spheres in Casablanca New York: Routledge [73] Gorgolewski, M., Komisar, J., & Nasr, J (2011) Carrot City New York: The Monacelli Press [74] Gubry, P., Catiglioni, F., Cusset, J.-M., Thieng, N., & Huong, P (Eds.) (2010) The Vietnamese City in Transition Singapore: Institute of Southeast Asia Study (ISEAS) [75] Hall, P., & Tewdwr-Jones, M (2011) Urban and Regional Planning (5th edition) Oxon: Routledge [76] Hardman, M., & Larkham, P J (2014) Informal Urban Agriculture: The Secret Lives of Guerrilla Gardeners London: Springer [77] Hemenway, T (2015) The Permaculture City: regenerative design for urban, suburban and town resilience Vermont: Chelsea Green Publishing [78] Hesterman, O B (2011) Fair Food: Growing a Healthy, Sustainable Food System for All New York: PublicAffairs [79] Hirshberg, P., Dougherty, D., & Kadanoff, M (2017) Maker City: A Practical Guide To Reinventing Our Cities San Francisco: Maker Media Inc [80] Hodgson, K., Caton Campbell, M., & Bailkey, M (2011) Urban Agriculture: Growing Healthy, Sustainable Places (PAS Report 563) Chicago: American Planning Association [81] Jha, A K., Miner, T W., & Stanton-Geddes, Z (Eds.) (2013) Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practice Washington: The World Bank [82] Koont, S (2011) Sustainable Urban Agriculture in Cuba USA: University Press of Florida -8- [83] Ladner, P (2011) The Urban food revolution: Changing the way We feed Cities Canada: New Society [84] Lim, C J (2014) Food City New York: Taylor and Francis [85] Lim, C., & Liu, E (2010) Smartcities & Eco-warriors New York: Routledge [86] Lydon, M., & Garcia, A (2015) Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change Washington: Island Press [87] Lyson, T A (2004) Civic Agriculture: Reconnecting Farm, Food, and Community Massachusetts: Tufts University Press [88] Marsden, T., & Morley, A (Eds.) (2014) Sustainable Food Systems: Building a new paradigm New York: Earthscan [89] McKinnon, M (2011) Asian Cities: Globalization, Urbanization and Nation Building Copenhagen: NIAS Press [90] Miazzo, F., & Minkjan, M (2013) Farming the City: Food as a Tool for Today’s Urbanisation, Amsterdam: Trancity/ Valiz [91] Mostafavi, M., & Doherty, G (Eds.) (2010) Ecological Urbanism London: Lars Muller [92] Mougeot Luc J.A (2006), Growing better cities, Urban agriculture for sustainable development, Published by IDRC [93] Newman, P., & Matan, A (2012) Green Urbanism in Asia: The Emerging Green Tigers Singapore: World Scientific Publishing [94] Orsini, F., Dubbeling, M., Zeeuw, H (ed.) (2017) Rooftop Urban Agriculture Springer [95] Ostojic, D R., Bose, R K., Krambeck, H., Lim, J., & Zhang, Y (2013) Energizing Green Cities in Southeast Asia: Applying Sustainable Urban Energy and Emissions Planning Washington, DC: World Bank [96] Pearson, C J., Pilgrim, S., & Pretty OBE, J (2010) Urban agriculture: diverse activities and benefits for city society International Journal of Agriculture Sustainability Earthscan -9- [97] Peter J A M Smeets (ed.) (2011) Expedition agroparks: Research by design into sustainable development and agriculture in the network society Wageningen Academic Publishers [98] Philips, A (2013) Designing Urban Agriculture USA: John Wiley & Son [99] Redwood, M (Ed.) (2009) Agriculture in Urban Planning: Generating Livelihoods and Food Security New York: IDRC & Earthscan [100] Rich, S G (2012) Urban Farms New York: Abrams Books [101] Rissman, R (2016) Urban farming Minnesota: Abdo Publishing [102] Roggema, R.(ed.)(2016) Sustainable urban agriculture and food planning Oxon: Routledge [103] Roggema, R.(ed.) (2016) Agriculture in an Urbanizing Society, Volume 1: Proceedings of the Sixth AESOP Conference on Sustainable Food Plannning “Finding Spaces for Productive Cities” in Leeuwarden, Netherlands: Cambridge Scholar [104] Rouse, D., and Bunster-Ossa, I (2013), Green Infrastructure: A Landscape Approach (PAS Report 571) Chicago: American Planning Association [105] Smith J., Ratta A., Nasr J (1996), Urban agriculture: Food, jobs and sustainable cities, UN Development Program Publication Series for Habitat II, Vol.1., UNDP, New York, USA [106] Soulard, C., Perrin, C., Valette, E (ed.) (2017) Toward Sustainalble Relations Between Agriculture and the City Cham: Springer [107] Steel, C (2005) Hungry City: How Food Shapes Our Lives Random House [108] Thorbeck, D (2017) Architecture and Agriculture: a rural design guild New York: Routledge [109] Veenhuizen R.V (2006), Cities farming for the future, urban agriculture for green and productive cities, Published by RUAF Foundation, IDRC [110] Viljoen, A., Bohn, K (ed.) (2014) Second Nature Urban Agriculture: Designing Productive Cities London and New York: Routledge - 10 - [111] Viljoen A (ed.), Bohn K (ed.) Howe J (ed.) CPULs Continuous productive urbans landscapes UK: Elsevier [112] Waldheim, C (2016) Landscape as Urbanism : A General Theory New Jersey: Princeton University Press [113] Wang, X., & Hofe, R v (2007) Research Methods in Urban and Regional Planning Beijing, Berlin: Tsinghua, Springer [114] WinklerPrins, Antoinette M.G.A (edt.) (2017) Global urban agriculture: convergence of theory and practice between North and South Boston, MA: CABI [115] Wratten, S., Sandhu, H., Cullen, R., & Costanza, R ( (2013) Ecosystem Services in Agricultural and Urban Landscapes West Sussex: WileyBlackwell [116] Young, E M (2012) Food and Development Oxon: Routledge [117] Yumin, Y., & LeGates, R (2013) Coordinating Urban and Rural Development in China: Learning from Chengdu UK: Edward Elgar [118] Zeeuw, H d., Drechsel, P., & (eds) (2015) Cities and Agriculture: developing resilient urban food systems Oxon, New York: Routledge Trang web tiếng Anh [119] City Farmer News, [http://www.cityfarmer.info/archive/] [120] City Farms and Community Gardens [https://www.farmgarden.org.uk/] [121] Cultivate London [https://cultivatelondon.org/] [122] FAO, [www.fao.org/urban-agriculture/en/] [123] Farming Concrete [https://farmingconcrete.org] [124] IRDC, [https://www.idrc.ca/en/resources] [125] Rooftop Farms [https://rooftopfarms.org] [126] RUAF Foundation, [http://www.ruaf.org/publications/] [127] Smartcities [https://www.smartcitiesworld.net/] ... quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang sắc địa phương đồng sông Cửu Long nghiên cứu tổ chức không gian NNĐT không gian đô thị hữu để quy hoạch phát triển đô thị bền vững theo xu hƣớng... thuyết tổ chức không gian NNĐT hƣớng đến quy hoạch phát triển đô thị bền vững 2.2.2 Lý luận lý thuyết tổ chức không gian NNĐT tạo sắc địa 57 phƣơng cho đô thị 67 2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỂ TỔ CHỨC KHÔNG... BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRƢƠNG QUỐC SỬ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ HƢỚNG ĐẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MANG BẢN SẮC ĐỊA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở đồng bằng sông cửu long, Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở đồng bằng sông cửu long

Từ khóa liên quan