200 CUM TU FINAL

7 60 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:40

200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C 01 To LOCATE a store (v): xác đ nh v trí m t c a hàng 02 To UNDERGO renovations (v): nâng c p 03 To UNDERGO maintenance work (v): b o d ng, b o trì 04 To CONDUCT a survey (v): ti n hành cu c kh o sát 05 To work DIRECTLY with sb (v): làm vi c tr c ti p v i To work PRIMARILY with sb (v): làm vi c ch y u v i To work INDEPENDENTLY of each other (v): làm vi c đ c l p v i 06 To CONSTRUCT buildings (v): xây d ng nhà 07 To ARRANGE APPOINTMENTS (v): s p x p cu c h n 08 To SCHEDULE an APPOINTMENT (v): lên l ch h n To RESCHEDULE an APPOINTMENT (v): đ i l ch h n 09 To keep TRACK of sth (v): theo dõi v n đ 10 To LEAD a discussion (v): ch trì bu i th o lu n 11 To RESERVE a room (v): đ t tr c phòng 12 To go ACCORDING TO sth (v): theo v i 13 To FULFILL an order (v): th c hi n đ n hàng 14 To ADVERSELY affect sth (v): nh h ng không t t đ n v n đ 15 To speak BRIEFLY (v): phát bi u ng n g n 16 To RENEW membership (v): gia h n thành viên To RENEW a contract (v): gia h n h p đ ng To RENEW the subscription (v): gia h n đ ng kí mua báo dài h n 17 To HOLD a meeting/ discussion/ conference/ party (v): t ch c m t cu c h p/ b a ti c 18 To HIRE additional workers (v): thuê thêm nhân viên To RECRUIT additional staff (v): thuê thêm nhân viên 19 To handle sth DISCREETLY (v): gi i quy t v n đ m t cách tinh t 20 To CHECK sth FOR sth (v): ki m tra đ tìm th 21 To MAKE RESERVATIONS (v): đ t ch tr c 22 To ATTACH IMPORTANCE to something (v): l u tâm v n đ 23 To have ACCESS to sth (v): có quy n s d ng 24 To move QUICKLY (v): di chuy n nhanh chóng 25 To BREACH the contract/law (v): vi ph m h p đ ng/lu t l 26 To ATTRACT customers (v): thu hút khách hàng Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C To ATTRACT investors (v): thu hút nhà đ u t 27 To speak PUBLICLY (v): phát bi u công khai 28 To ACCOMPLISH the objectives/goals (v): hoàn thành m c tiêu 29 To POSTPONE a meeting (v): hoãn l i cu c h p 30 To INVESTIGATE a problem (v): u tra, nghiên c u m t v n đ 31 To get TOTALLY out of debt (v): h t n hồn tồn 32 To ENROLL IN + t ch c (v): đ ng kí, ghi danh vào 33 To RECORD working hours (v): ghi l i gi làm vi c 34 To ASSUME the title (v): đ m nh n ch c v 35 To be among + N(S): n m nhóm 36 To be in CHARGE of sth (v): ch u trách nhi m v v n đ = To take CHARGE of sth, to be RESPONSIBLE for sth, to be ACCOUNTABLE for sth 37 To be EAGER to sth (v): háo h c, h m h làm 38 To be CLEARLY marked (v): đ c đánh d u m t cách rõ ràng 39 To be PERFECTLY suited for (v): hoàn toàn phù h p 40 To be ORIGINALLY anticipated (v): đ c d đoán lúc đ u 41 To be ON DISPLAY (v): đ c tr ng bày 42 To be SUBJECT to Noun/ V-ing (v): ph thu c, khó tránh kh i u 43 To be CRITICAL of sb/ sth (v): phê bình, ch trích ai/ v n đ 44 To be FAMILIAR WITH sb (v): quen v i vi c 45 To be OPEN TO sb (v): m cho 46 To be WIDELY used (v): đ c s d ng r ng rãi 47 To be HIGHLY regarded/ rated (v): đ c đánh giá r t t t 48 To be STRONGLY influenced (v): b nh h ng n ng 49 To be CONSISTENTLY late (v): lúc c ng tr 50 To be KNOWN/ NOTED/ FAMOUS FOR (v): n i ti ng v v n đ 51 To be NEARLY complete (v): s p hồn thành 52 To BE/COME EQUIPPED WITH something: đ c trang b v i 53 To be EAGER to sth (v): háo h c làm 54 To be SUBJECT to + noun/V-ing (v): ph thu c vào/khó tránh kh i Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C 55 To be ABOUT + TO VO: chu n b làm To be CLOSE TO + V-ING: chu n b làm 56 To PARTNER with sb (v): h p tác v i 57 To PURCHASE a ticket (v): mua vé 58 To PLACE an order (v): đ t hàng 59 To PROVIDE sb WITH sth (v): cung c p cho 60 To RESERVE the right (v): có quy n làm 61 To PROLONG the life (v): kéo dài s s ng 62 To TAKE sth INTO CONSIDERATION/ ACCOUNT (v): cân nh c, xét đ n v n đ 63 To EASE congestion (v): gi m thi u k t xe/gi m thi u t c ngh n 64 To MAKE ROOM FOR sth (v): chu n b ch cho th 65 To GENEROUSLY offer (v): đóng góp đ y hào phóng 66 To PLAY an important ROLE (v): gi m t vai trò quan tr ng 67 To REACH an agreement (v): có đ c h p đ ng 68 To INVALIDATE an order (v): h y m t đ n hàng 69 To TEMPORARILY halt (v): t m ng ng 70 To EXTEND the DEADLINE (v): gia h n 71 To MAKE a WITHDRAWAL (v): rút ti n 72 To vote UNANIMOUSLY (v): nh t trí b u ch n 73 To TAKE TIME TO something (v): dành th i gian làm 74 To SETTLE a dispute (v): hòa gi i tranh ch p 75 To ATTEND a conference (v): tham gia h i ngh (To ATTEND a meeting/ a training session/ e seminar) 76 To PRESENT/ show a card (v): xu t trình th To PRESENT/ SHOW photo identification (v): xu t trình gi y t tu thân 77 To PRESENT the receipt (v): xu t trình hóa đ n 78 To OBTAIN a permit (v): có đ c/ l y gi y phép To OBTAIN a pass (v): có đ c/ l y gi y vào c ng 79 To ADDRESS a demand (v): gi i quy t m t nhu c u To ADDRESS a concern (v): gi i quy t m t m i lo ng i 80 INSTALLATION of a system (n): vi c cài đ t m t h th ng 81 To MAKE a deal WITH sb (v): l àm n v i 82 Confidential information (np): thơng tin b o m t 83 MUTUAL funds (np): qu chung Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C MUTUAL arrangement (np): MUTUAL benefits (np): 84 CONSIDERABLE efforts (np): 85 VALID evidence (np): 86 PROSPECTIVE customers (np): 87 BOARDING documents (np): 88 UNANIMOUS approval (n): 89 EXEPTIONAL service (np): 90 Free ADMISSION (np): 91 FREQUENT bus service (np): xuyên 92 PRIOR approval (np): 93 TEMPARORY workers (np): 94 HIGHLY SKILLED scarfspeople (np): 95 SUBSTANTIAL contributions (np): 96 EXCEPTIONAL contribution (np): 97 GENEROUS CONTRIBUTIONS (np): 98 SENSITIVE information (np): 99 INCLEMENT weather (np): 100 PERTINENT information (np): 101 PROMOTIONAL products (np): 102 INCIDENTAL details (np): 103 PERSONAL items/belongings (np): 104 VALUED customers (np): 105 TOUGH challenges (np): 106 Agricultural OUTPUT (np): 107 Economic CONDITIONS (np): 108 Weather CONDITIONS (np): L u ý: “conditions” ln có “s” tr 109 Business SKILLS (n): 110 PROTECTIVE packaging (np): 111 Expansion STRATEGY (n): 112 Customer SATISFACTION (np): 113 Computer PARTS (np): 114 Building PERMITS (np): Parking PERMITS (np): th a thu n chung l i ích chung n l c đáng k b ng ch ng có giá tr khách hàng ti m n ng gi y phép lên tàu s đ ng thu n toàn b d ch v đ c bi t vé vào c a mi n phí d ch v xe buýt có th ng s t tr c nhân viên t m th i th th cơng tay ngh cao s đóng góp đáng k s đóng góp n i b t s đóng góp hào phóng thơng tin nh y c m th i ti t kh c nghi t thơng tin thích h p s n ph m qu ng cáo chi ti t không quan tr ng đ dùng cá nhân khách hàng thân quen thách th c cam go s n l ng nơng nghi p tình hình kinh t tình hình th i ti t ng h p k n ng kinh doanh bao bì b o v (hàng hóa) chi n l c m r ng s hài lòng c a khách hàng linh ki n máy tính gi y phép xây d ng gi y phép đ xe (th đ xe) Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C 115 Sales REPRESENTATIVES (np): đ i di n bán hàng 116 RETAIL sales (np): bán l 117 Worker PRODUCTIVITY (np): n ng su t làm vi c c a nhân viên 118 Office SUPPLIES (np): đ dùng v n phòng (Ln dùng supplies d ng s nhi u) 119 Product INQUIRIES (np): câu h i v s n ph m 120 Job/ employment/ career OPENINGS (np): v trí n d ng 121 FORMS of correspondence (np): hình th c liên l c 122 FORMS of identification (np): lo i gi y t tùy thân 123 Patient CARE (np): s ch m sóc b nh nhân 124 Sales INITIATIVES (np): sáng ki n bán hàng 125 Purchasing PRACTICE (np): thói quen mua hàng 126 ABUNDANT rainfall (n): l ng n c m a nhi u 127 A REASONABLE/ AFFORDABLE price (np): m t m c giá h p lý 128 A MAJOR success (np): m t thành công l n 129 A THOROUGH record (np): b n ghi chép t m 130 A LEADING company (np): m t công ty hàng đ u 131 A RELIABLE company (np): công ty uy tín 132 A DISTINGUISHED company (np): cơng ty n i b t 133 A HIGHLY recommended PRACTICE (np): m t thói quen nên làm 134 A SPACIOUS interior (np): n i th t r ng rãi 135 A GUEST SPEAKER (np): phát bi u khách m i 136 A COMPETENT/QUALIFIED candidate (np): ng viên gi i, có đ n ng l c 137 A ROUTINE task (np): nhi m v hàng ngày 138 A GUIDED tour (np): tour có h ng d n viên 139 A CONFLICT in schedule (np): trùng l ch 140 A TRAINING GUIDE (np): sách h ng d n 141 A training SESSION (np): bu i hu n luy n 142 SINCERE thanks/ apologies (np): l i c m n/ xin l i chân thành 143 A DEFINITIVE source (np): ngu n t t nh t 144 A STRINGENT inspection (np): s ki m tra nghiêm ng t 145 A TEMPORARY traffic sign (np): bi n báo giao thông t m th i 146 A VARIETY of sth (np): nhi u th 147 A DELEGATION of officers (np): đoàn đ i bi u viên ch c 148 A WIDE/ BROAD range of sth (np): nhi u th Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C 149 A DIRECT impact (np): nh h ng tr c ti p 150 A technical DESCRIPTION (n): s mô t k thu t 151 A RETIREMENT party (np): ti c ngh h u 152 A SUMMARY of an agreement (np): b n tóm t t h p đ ng 153 A THOROUGH survey (np): cu c kh o sát chi ti t 154 A DEDICATED team (np): đ i ng t n tâm, t n t y 155 A SECRET NATURE (np): tính bí m t, tính b o m t 156 A SECURE place (np): m t n i an toàn 157 A CONSTANT increase (np): s gia t ng liên t c 158 A DETAILED report (np): báo cáo chi ti t 159 A MUTUALLY beneficial relationship (np): m i quan h đôi bên có l i 160 A TEMPORARY replacement (np): s thay th t m th i 161 A TRAINING COURSE (np): m t khóa đào t o 162 A COMMON PRACTICE (np): m t thói quen ph bi n 163 A seating CAPACITY (np): s c ch a 164 A MINOR error (np): l i nh 165 A one-page ABSTRACT (np): b n tóm t t m t trang 166 An EXTENDED PERIOD (np): giai đo n đ c kéo dài 167 An UNPRECEDENTED act (np): hành đ ng ch a t ng có 168 An award CEREMORY (np): l trao gi i 169 An OUTSTANDING work (np): công vi c xu t s c 170 An AMBITIOUS goal (np): m c tiêu đ y tham v ng 171 An ENCLOSED document (np): tài li u đ c đính kèm 172 An URGENT need (np): nhu c u c p bách 173 A PROMOTIONAL period (np): th i gian qu ng cáo 174 A COMPREHENSIVE knowledge (np): ki n th c toàn di n 175 A COMPREHENSIVE directory (np): danh b có đ y đ 176 CASUAL dress (np): th ng ph c 177 AT no cost/ charge (prep): khơng tính phí 178 AT no ADDITIONAL cost/ fee/ charge (prep): khơng thu thêm phí (Có th thay additional b ng EXTRA) 179 FROM NOW ON (prep): k t bây gi 180 In PREPARATION for sth (prep): nh m chu n b cho s ki n 181 In WORKING order (prep): tình tr ng ho t đ ng n đ nh Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C 182 UNTIL FURTHER notice (pre phrase): cho đ n có thêm thơng báo 183 THROUGHOUT the day/month/year (pre phrase): su t ngày/tháng/n m 184 ON BEHALF of sb (prep): thay m t cho 185 ON/UPON request (prep phrase): có yêu c u 186 In CONJUNCTION with (pre): chung v i, v i 187 In COMPLIANCE with (prep phrase): theo nh , tuân theo 188 (WELL) IN ADVANCE (prep): (th t) s m 189 At ALL TIMES (pre phrase): m i lúc 190 In PREPARATION for (prep phrase): đ chu n b cho 191 In a TIMELY manner (prep): k p lúc 192 In CELEBRATION of (prep phrase): nhân d p, đ k ni m 193 In an ATTEMPT TO DO sth : n l c đ làm (= In an EFFORT TO DO sth) 194 In THE EVENT of sth (prep): phòng khi, tr ng h p = In CASE of sth 195 AHEAD of SCHEDULE (prep): s m h n d ki n On SCHEDULE (prep): theo l ch trình Behind the SCHEDULE (prep): ch m h n d ki n 196 No LATER than + th i gian: ch m nh t vào lúc 197 LARGELY because/ because of/ due to, : ph n l n PARTLY because/ because of/ due to, : ph n 198 COMPLETELY/ABSOLUTELY free of charge: hồn tồn mi n phí 199 RELATIVELY small (adj): t ng đ i nh 200 Unless OTHERWISE stated tr đ c nói khác Unless OTHERWISE noted: tr đ c d n dò khác Unless OTHERWISE specified: tr đ c ch đ nh khác Unless OTHERWISE notified: tr đ c thông báo khác (Otherwise tr ng h p adv, b ng ngh a v i differently) Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 ... m t 83 MUTUAL funds (np): qu chung Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C MUTUAL arrangement (np): MUTUAL benefits... SECRET NATURE (np): tính bí m t, tính b o m t 156 A SECURE place (np): m t n i an toàn 157 A CONSTANT increase (np): s gia t ng liên t c 158 A DETAILED report (np): báo cáo chi ti t 159 A MUTUALLY... PRESENT/ show a card (v): xu t trình th To PRESENT/ SHOW photo identification (v): xu t trình gi y t tu thân 77 To PRESENT the receipt (v): xu t trình hóa đ n 78 To OBTAIN a permit (v): có đ c/ l y
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 CUM TU FINAL , 200 CUM TU FINAL