Trau dồi từ vựng củng cố ngữ pháp qua dịch báo

4 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:31

VÀI LỜI GỞI TỚI NGƢỜI HỌC Mặc dù quỹ thời gian hạn hẹp nhƣng cố xếp để thực dịch giải học Về lý sao? Thì bạn đọc hết dòng bên dƣới hiểu CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT CỦA SỰ MIỄN PHÍ Hay tạm gọi “Mặt trái miễn phí” đƣợc Thuở năm 2014, 2015 tơi đƣợc xem nhƣ ngƣời soạn sách TOEIC miễn phí nhiều Đó sách soạn, dịch lại POST công khai tặng cho thành viên, nhớ dịch gần FREE tặng cho cộng đồng, dịch gần 1.500 trang, số khổng lồ Hậu ngủ năm, bệnh tật nhiều thêm, tuổi xuân ngắn lại… Nhƣng điều làm buồn hết sách đƣợc ƠNG/BÀ NỘI photo bán lại Chán không làm Rồi sau nhiều ngƣời, nhiều “THẦY/CÔ” soạn sách Mừng? Cho đến ngày tài liệu đƣợc nhiều thành viên post lên GROUP, tải xem Hỡi ôi “A horse is resting by a tree.” Họ dịch “Một ngựa đƣợc nghỉ ngơi cây” Tôi nghĩ đơn giản “LỖI ĐÁNH MÁY NHẦM” mà báo chí hay nhắc Đọc tiếp, và… tơi rút kết luận “LỖI ĐÁNH MÁY NHẦM” mà “LỖI BÀN PHÍM”, từa lƣa Khơng biết tài liệu GIÚP hay GIẾT ngƣời đọc nữa?! Vẫn biết lỗi khơng thể tránh khỏi nhiều lý do, nhƣng nhƣ NGUY HIỂM QUÁ Ngƣời đọc ngƣời không biết, kiến thức yếu mà CHƠI kiểu CHẾT, CHẾT CẢ MỘT NÙI Tôi viết không muốn đụng chạm ai, nhƣng tơi mong SOẠN sách cố gắng hạn chế lỗi để giúp nhiều ngƣời Sự miễn phí khiến cho ngƣời nhận phải trả giá đắt Chỉ ham “Free” Những kiến thức sai lệch vơ tình làm bạn niềm tin vào học tập TOEIC, thời gian, gây khó khăn chí học sai mà ngỡ đúng, q đƣợc THƢỢNG ĐẾ ban tặng Gần đăng, bạn lấy từ sách soạn đăng lên đố Key Câu sách bên Hàn, Key B mà bạn khăng khăng nói Key C, chụp key transcript sách gốc, nhƣng bạn khơng tin cho Key Sai, Dịch Sai vơ tình gây hoang mang ngƣời học, NGUY HIỂM THAY, ĐAU LÒNG THAY Xuất phát từ vấn nạn đó, tơi ấp ủ làm chuỗi học, ngày bạn khơng điều kiện học tài liệu tƣơng đối chất lƣợng để học Tất nhiên, lỗi xuất chuỗi học nhƣ lỗi đánh máy, lỗi dịch thuật… nhƣng mong ngƣời phản hồi, góp ý để tơi hoàn thiện thêm - Về nội dung học khơng cố định từ nguồn nào, sách nào, từ sách TOEIC báo mạng dịch lại; - Về số lƣợng: 3,4 ngày hi vọng tơi trì lâu dài; Mong chuỗi học ích đến ngƣời học Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ: Link Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Link face: Tân Phương - https://www.facebook.com/phuongeco Tân Phương – Together, We will fly so high! SÀI GÒN, MÙA MƯA, NĂM ĐINH DẬU, 2017 BÀI 3: LUYỆN DỊCH BÁO CHÍ POTENTAILS AND CHALLENGES TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC Exploiting and processing sea products have long existed in VN Our coast is rat her long with hundreds of thousands of hectares of coastal forests in salted water and forest in salted and fresh waster together with the river mounth areas proving nearly million of tons of sea product per year Generally, VN has an abundant and diversified source of sea products with a wide range of shrimps, fish, squids of economic value for consumption and export With its high value, sea products play an important role in the national economy, especially 28 coastal provinces Such provinces as Minh Hai, Kien Giang, Binh Thuan have focused on sea products which are considered as the main economic sector Ở Việt Nam, nghề khai thác chế biến thủy sản vốn từ lâu đời Bờ biển nƣớc ta dài với hàng chục vạn ao hồ, hàng chục ngàn hecta rừng ngập mặn ven biển, rừng nƣớc lợ vùng cửa song, cho gần triệu thủy sản khai thác năm Nhìn chung nguồn lợi thủy sản nƣớc ta phong phú đa dạng với nhiều loại hải sản nhƣ tơm, cá, mực… giá trị kinh tế phục vụ tiêu dùng xuất Do giá trị cao, thủy sản ngày vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, với 28 tỉnh ven biển Một số tỉnh nhƣ Minh Hải, Kiên Giang, Bình Thuận… coi thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn So far, the output of exploiting, keeping and growing sea products has remained lower than its potential, but it has provided 30% of necessary protein for the daily meal of the Vietnamese people However, the internal market for sea products has remained opened The managers are almost interested in exportation Sản lƣợng khai thác nuôi trồng thủy sản đến thấp so với tiềm năng, song cung cấp 30% lƣợng đạm cần thiết cho bữa ăn hàng ngày nhân dân Tuy vậy, thị trƣờng tiêu thụ thủy sản nội địa thời gian qua bị bỏ ngỏ Các nhà quản lý hầu nhƣ quan tâm đến vấn đề xuất Since 1986 up to now business activities have changed into market mechanism with several non-state economic sectors taking part in the internal market leading to harsh competition Now there have been hundreds of units taking part in the business of sea products all over the country in which company and private co-operatives have Từ năm 1986 nay; sản xuất kinh doanh chuyển sang chế thị trƣờng với nhiều thành phần kinh tế quốc doanh nhảy vào tham gia thị trường nội địa dẫn đến cạnh tranh gay gắt Đến nay, khoảng vài tram đơn vị tham gia kinh doanh mặt hàng thủy sản nƣớc, chiếm đa số hợp tác xã Ngồi qui mơ gọn nhẹ dễ occupied most Besides its manageable small scale, the setting loose of the quality of sea products and evading taxes have given them a stronger position than the state-run enterprises in business competition To deal with the unhealthy competition among economic sectoers, the Ministry of maritime products must have a directional strategy for the internal sea product consumption system in the fields: standard, quanlity, design registration, sizes and models packaging Nguồn: Special Enlish quản lý, việc buông lỏng chất lƣợng mặt hàng thủy sản, trốn thuế, khieend cho họ ƣu hẳn doanh nghiệp nhà nƣớc cạnh tranh Để khắc phục tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh thành phần kinh tế, Bộ Thủy sản cần phải chiến lược đạo hệ thống tiêu thụ thủy sản nội địa mặt: tiêu chuẩn, chất lƣợng, đăng ký kiểu dáng, mẫu mã, bao ... ngƣời phản hồi, góp ý để tơi hoàn thiện thêm - Về nội dung học khơng cố định từ nguồn nào, sách nào, từ sách TOEIC báo mạng dịch lại; - Về số lƣợng: 3,4 ngày có hi vọng tơi trì lâu dài; Mong chuỗi... THAY Xuất phát từ vấn nạn đó, tơi ấp ủ làm chuỗi học, ngày bạn khơng có điều kiện học có tài liệu tƣơng đối chất lƣợng để học Tất nhiên, có lỗi xuất chuỗi học nhƣ lỗi đánh máy, lỗi dịch thuật… nhƣng... tặng Gần có đăng, bạn lấy từ sách soạn đăng lên đố Key Câu sách bên Hàn, Key B mà bạn khăng khăng nói Key C, chụp key transcript sách gốc, nhƣng bạn khơng tin cho Key Sai, Dịch Sai vơ tình gây hoang
- Xem thêm -

Xem thêm: Trau dồi từ vựng củng cố ngữ pháp qua dịch báo , Trau dồi từ vựng củng cố ngữ pháp qua dịch báo