TRẠNG từ THƯỜNG gặp TRONG bài THI TOEIC

5 60 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:29

TUYEN NGUYEN TOEIC TRẠNG TỪ ADV THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI TOEIC Absolutely: tuyệt đối, hoàn toàn Accordingly: phù hợp / đó/ Adversely: Bất lợi Again: Lại, thêm nữa, trước Already: Approximately: Ước chừng, xấp xỉ Briefly: vắn tắt, ngắn gọn Carefully: Cẩn thận, chu đáo Cautiously: Cẩn thận, thận trọng 10 Clearly: Rõ ràng, sáng tỏ 11 Closely: Gần gủi, thân mật, tỉ mỉ, chặt chẽ, kỹ lưỡng 12 Completely: Hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn 13 Consistently: (with) Phù hợp với, kiên định, trước sau 14 Conveniently: Tiện lợi, thuận lợi 15 Currently: thời, 16 Definitely: Rạch ròi, dứt khoác 17 Dramatically: Đột ngột 18 Easily: Dễ dàng, rõ ràng, khơng thể chối cãi 19 Effectively: có hiệu quả, thực tế, thực 20 Efficiently: có hiệu quả, hiệu nghiệm 21 Especially: Đặc biệt, 22 Exclusively: Duy 23 Finally: Cuối cùng, kết luận lại 24 Frequently: Thường xuyên 25 Geneously: rộng lượng, hào phóng 26 Highly: Rất, lắm, hết sức, mức độ cao, ca ngợi (highly efficient, highly skilled, highly trained) 27 Immediately: Ngay lập tức, trực tiếp 28 Indirectly: Gián tiếp 29 Individually: riêng lẻ, người một, TUYEN NGUYEN TOEIC 30 Later: sau, sau 31 Also: cũng, cả, nữa, nữa, ngồi 32 Always: Ln ln, đặn, dù thể nữa, ví mà, 33 Likely: có khả 34 Mutually: lẫn nhau, qua lại 35 Nearly: Khơng hồn tồn, gần như, mật thiết 36 Necessarily: Tất yếu, thiết 37 Occasionally: Thỉnh thoảng, 38 Often: Thường, hay 39 Once: Chỉ lần, trước - at once: lần - all at once: lần mà thơi 40 Only: có một, nhất, tốt 41 Originally: Một cách sáng tạo, mẻ, độc đáo, bắt đầu, trước tiên 42 Particularly: Một cách đặc biệt 43 Perfectly: Một cách hoàn hảo, hoàn tồn, tuyệt đối 44 Personally: đích thân, với cách cá nhân 45 Previously: trước, trước 46 Primarily: trước hết, đầu tiên, chủ yếu, chính, 47 Probably: chắn 48 Promptly: nhanh chóng, lập tức, 49 Properly: cách đắn, cách thích đáng 50 Provisionally: tạm thời 51 Quickly: Nhanh, nhanh chóng 52 Rapidly: Nhanh chóng, mau lẹ 53 Reasonably: Hợp lý, vừa phải, chấp nhận 54 Recently: gần đây, 55 Regularly: Đều đặn, thường xuyên, cách 56 Relatively: tương đối, khá, vừa phải 57 Separately: Khơng dính dáng tới nhau, tách biệt 58 Shortly: thời gian ngắn, không lâu, vắn tắt ngắn gọn TUYEN NGUYEN TOEIC 59 Since: từ đó, từ lúc 60 Soon: sớm, nhanh, 61 Sparingly: Thanh đạm, sơ sài, tiết kiệm 62 Specially: Đặc biệt, riêng biệt 63 Still: vẫn, vậy,tuy nhiên, chí, thêm vào, ngồi 64 Suddenly: thình lình, đột ngột 65 Surely: Chắc chắn, rõ ràng 66 Temporarily: tạm thời 67 Then: Khi đó, ấy, 68 Thoroughly: hoàn toàn, kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để 69 Too: Thêm vào, cũng, 70 Unbearably: Không thể chấp nhận, chịu 71 Unexpectedly: bất ngờ, đột xuất, gây ngạc nhiên 72 Usually: Một cách thông thường, thường thường 73 Very: Rất, lắm, hết sức, mức độ cao 74 Well: tốt, giỏi, hay 75 Yet: bây giờ, lúc 76 No later than: không muộn hơn, chậm 77 Very much: nhiều 78 Greatly: lớn lao, đáng kể 79 Up to: cho đến, lên đến 80 Rather: Hơn 81 Beforehand: Sớm, trước, sãn sàng 82 In advance: trước, sớm 83 Foward: phía trước 84 Wherever: đâu 85 In fact: thực tế, thực 86 Whereby: theo đó, 87 Even: Ngay cả, chí 88 Otherwise: khơng thì, ngồi việc ra, mặt khác 89 Nevertheless = however TUYEN NGUYEN TOEIC 90 Therefore: đó, 91 Meanwhile: lúc đó, 92 Rather than: 93 As a resutl: kết 94 Exceptionally: cá biệt, khác thường 95 Unfortunately: Một cách đáng tiếc,khơng may 96 Definitely: Rạch ròi, dứt khốc 97 Continuously: Liên tục, tiên tiếp 98 Slowly: Dần dần, chậm chạp 99 Regretfully: Thật đáng tiếc, hối tiếc, buồn rầu 100 Silently: im lặng, khơng nói, làm thinh 101 Rarely: Ít khi, 102 Presently: Chẳng chốc, sau 103 Seriously: Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm trọng 104 Conditionally: cách có điều kiện 105 Temporarily: tạm thời 106 Equally: Một cách ngang nhau, 107 Successfully: Một cách mỹ mãn, thành công tốt đẹp 108 Increasingly: dần dần/ ngày 109 Largely: 110 Positively: cách tích cực 111 Formally: cách thức 112 Diligently: cách chăm 113 Seemingly: 114 Adequately: cách đầy đủ 115 Severely: mức nghiêm trọng 116 Attentively: cách tâm 117 Rise dramatically: tăng cách mạnh mẽ, đột ngột 118 Once a weel: tuần lần 119 Greatly: đáng kể, phần lớn 120 Once: TUYEN NGUYEN TOEIC 121 Consistently: cách kiên trì, ln ln 122 Economically: mặt kinh tê 123 Correctly: cách thích hợp, đắn 124 Collaboratively: Hợp tác 125 Significantly: Đáng kể, mức độ quan trọng, to lớn, ý nghĩa CÒN CẬP NHẬT-CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TOEIC SẮP TỚI ^^ ... nhận, chịu 71 Unexpectedly: bất ngờ, đột xuất, gây ngạc nhiên 72 Usually: Một cách thông thường, thường thường 73 Very: Rất, lắm, hết sức, mức độ cao 74 Well: tốt, giỏi, hay 75 Yet: bây giờ, lúc... mức độ quan trọng, to lớn, ý nghĩa CÒN CẬP NHẬT-CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TOEIC SẮP TỚI ^^ ... Đều đặn, thường xuyên, cách 56 Relatively: tương đối, khá, vừa phải 57 Separately: Khơng dính dáng tới nhau, tách biệt 58 Shortly: thời gian ngắn, không lâu, vắn tắt ngắn gọn TUYEN NGUYEN TOEIC
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẠNG từ THƯỜNG gặp TRONG bài THI TOEIC , TRẠNG từ THƯỜNG gặp TRONG bài THI TOEIC

Từ khóa liên quan