PHƯƠNG PHÁP làm bài PART 1

6 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:13

PHƢƠNG PHÁP LÀM BÀI PART – TOEIC I PHƢƠNG PHÁP LÀM BÀI PART 1 Cấu trúc đề: - Hình in đề, băng đọc đáp án ABCD mơ tả hình Học viên nhìn hình, nghe chọn đáp án mô tả cho tranh Số lượng câu hỏi: 10 câu Thời gian hướng dẫn ( introduce ) : phút 25 giây Bắt đầu Question number Kết thúc Question number 10 Nội dung đề Tranh có người Tranh khơng người 2.1 TRANH CÓ NGƢỜI - Chủ từ người: The man/He = Một người đàn ông The men = Nhiều người đàn ông The woman / She = Một người phụ nữ The women = Nhiều người phụ nữ They/ The people = Nhiều người - - Dạng đáp án 1: Hành động ngƣời Ex: The man is moving some carts Người đàn ông di chuyển vài xe đẩy Dạng đáp án 2: Vị trí ngƣời so với vật - Ex: The man is between the carts Người ông xe hai xe đẩy Dạng đáp án 3: Vị trí vật Ex: Some boxes are piled on the carts Những hộp chất chồng lên xe đẩy 2.2 TRANH KHÔNG NGƢỜI ( TRANH VẬT ) - - Vật có khả chứa đựng ( Ly = glass , tách = cup , đĩa = dish/plate , bồn chứa = tank/ sink ) Dạng đáp án 1: Vị trí vật với Giới từ: in = Trong , on = Trên, above = Bên ( có khoảng cách), near = Gần , next to = kế bên, inside/door = bên trong, outdoor/side=Bên ngoài, between = Dạng đáp án 2: Trạng thái Empty Trống rỗng - half – empty Full off Đầy Vật có khả bay (Rocket = Tên lửa, plane = aeroplane = máy bay ) Dạng đáp án: Trạng thái : Parked (Parking) = Đậu, Taking off = Lấy đà, cất cánh, Flied (flying)= bay, Landing (landed ) = Hạ cánh - - Phƣơng tiện ( xe cộ ) (Truck = xe tải , bus = xe buýt, bicycle = xe đạp, motobike = xe máy…) Dạng đáp án 1: Vị trí Line/ row = hàng, along = dọc theo, next to = cạnh , side by side = nhau… Trạng thái: Parked = đậu , ridden/ driven = cỡi/ lái , stopped= dừng Các bƣớc làm Bƣớc 1: Phân tích tranh ( Thời gian phút 25 giây giới thiệu ) - Tranh người/ Vật - Những khả đáp án tranh Buớc 2: Nghe phối hợp với kỹ thuật làm để chọn đáp án - Tư ngồi : Bàn - Kỹ thuật cầm bút chì: Đề Phiếu ĐA Khi băng bắt đầu đọc: + Đặt bút câu A nghe xong trường hợp xảy ra:  A - Đúng : Giữ nguyên ( chưa tô)  A- Không biết : Giữ nguyên ( chưa tô)  A – Sai : Chuyển bút qua câu B + Tiếp tục nghe câu B : Thực tương tự câu A + Băng kết thúc câu D: Bút đặt đầu đầu câu mà bạn xác định Bƣớc 3: Tô đáp án mà bạn chọn: giây Những Tips làm - Đáp án đúng: Thường đáp án mô tả chung ( Không mô tả chi tiết ) Có hai dạng đáp án sai : Dạng 1: Hành động đối tượng không xuất tranh Dạng 2: Người vật tranh không tương tác với Ex1: - Phân tích: B: lying : Nằm ( Trong tranh khơng có chi tiết nằm Không xuất )  Sai C: They – bicycles ( Người xe đạp không đụng chạm vào  Không tương tác )  Sai Ex2: Phân tích: B People :Người, Bức tranh khơng có người  Không xuất  Sai C Garden ( Khu vườn )  Không xuất  Sai D Full of vehicles ( Đầy xe) Không xuất  Sai - Phân tích: Tranh khơng người B: People ( Người) Khơng xuất  sai Cụm từ Being ( Bắt buộc tranh có người )  Sai ... Dạng đáp án 1: Vị trí Line/ row = hàng, along = dọc theo, next to = cạnh , side by side = nhau… Trạng thái: Parked = đậu , ridden/ driven = cỡi/ lái , stopped= dừng Các bƣớc làm Bƣớc 1: Phân tích... Tips làm - Đáp án đúng: Thường đáp án mô tả chung ( Không mô tả chi tiết ) Có hai dạng đáp án sai : Dạng 1: Hành động đối tượng không xuất tranh Dạng 2: Người vật tranh không tương tác với Ex1:... khả chứa đựng ( Ly = glass , tách = cup , đĩa = dish/plate , bồn chứa = tank/ sink ) Dạng đáp án 1: Vị trí vật với Giới từ: in = Trong , on = Trên, above = Bên ( có khoảng cách), near = Gần , next
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP làm bài PART 1 , PHƯƠNG PHÁP làm bài PART 1