NHỮNG cụm từ THƯỜNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC

9 117 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:11

NHỮNG CỤM TỪ THƯỜNG HAY XUẤT HIỆN TRONG BÀI THI TOEIC Be close to Ving = be about to V As a whole: : Sắp sửa, chuẩn bị làm tồn Contribute/sponsor/support/help : Đóng góp/ hỗ trợ/hỗ trợ/giúp đỡ Renerous/appreciate/exceptional : Hào phóng/cảm kích/đặc biệt Housing development : Sự phát triển nhà Move quickly : Di chuyển nhanh chóng Routine tasks/inspection : Những nhiệm vụ/thói quen/ kiểm tra ngày Conduct/survey : Tiến hành/ khảo sát Most likely = very likely = most probably : Có thể / có khả 10 Record/ hours/samples/expeneses/oders : ghi lại/ giờ/mẫu/chi phí/đơn đặt hàng 11 Postpone until + trạng từ thời gian: Trì hỗn tận 12 Throughout + the + years/ months/days/countryside/world/conferen/district/ceremony: Xuyên suốt/ năm tháng/ ngày/ miền quê/ giới/hội nghị /quận/lễ kỷ niệm 13 Be aware of/that: Am hiểu về/ 14 Beeligible/responsible/qualified/considered for/ to V: Thích hợp/chịu trách nhiệm/ tiêu chuẩn/cân nhấc xem xét cho 15 Considering (prep) : Cho / xem xét kỹ 16 Concerning = regarding (prep) Liên quan đến/ việc 17 Given (prep): Given that + clause : Dựa vào/ 18 Take precaution/ advantage of : Biện pháp phòng ngừa/tận dụng 19 Besides + N/N.Phrase : Bên cạnh, 20 Matters/items = goods = merchandise/belongings/personal: Vấn đề/ mặt hàng/ hành lý cá nhân 21 Hire = recuirt = employ/ more addition person : Thuê thêm người 22 Pland/prepared/take/fail/choose/option/ready/Obligation to V : Kế hoạch/ chuẩn bị/ thực hiện/ thất bại/ chọn / lựa chọn/ sẵn sàng/ bắt buộc làm 23 Promise/ Mean/ Precaution/ Wish/ Willing/Seek / Afford to V : Hứa hẹn, nghĩa vụ/ phòng ngừa/tránh/muốn/sẵn sàng/ tìm kiếm/ khả làm 24 Help (V/sb/sth) to V : Giúp đỡ (làm gì/ai đó/ gì) để làm 25 At no additional/ extra charge/cost = at no cost/ at a low cost: Khơng tính thêm phí/ phí thấp 26 There are/is = there remain/ exists : Vẫn 27 Interested in : Quan tâm đến 28 Completely/ absolutely free of charge = complimentary = free : Hồn tồn miễn phí 29 Charge/expenses/Shippping/handling/living : Chi phí/phí/vận chuyển/xử lý/sinh hoạt 30 Efforts/growth/considerable/significant/sustainable : Nổ lực/tăng trưởng/đáng kể 31 To ease congestion: Giảm tắc nghẽn giao thông 32 Invalidate = cancellation : Hủy bỏ 33 Sale/price/ market/ profit/ condition/ rate : Doanh thu/ giá/thị trường/lợi nhuận/điều kiện/tỷ lệ 34 Rise/fall/ Decline = Decrease/ (un) reasonable = affordable/favorable/ competitive/ discount/ target : Tăng/ giảm/ giá rẻ/ không thuận lợi/ cạnh tranh/ giảm giá/ mục tiêu 35 Attached s.th for : Đính kèm cho 36 Used to V : 37 Be/get/used to + Ving : Quen với 38 Be subject / dedicate to s.th : Phải chịu/tận tâm, cống hiến 39 In advance/ago/before/by/by the time/ prior to : Trước 40 Minor/ incidental: Nhỏ/ không đáng kể 41 Transaction/ fail/ improper : Giao dịch / không thành công/ không phù hợp 42 It looks like : Có vẻ 43 Require/ Request/ ask / advice (sb) to V : Yêu cầu/khuyên làm 44 Please + V : vui lòng làm 45 Pleased to V : Hài lòng, vui lòng làm 46 Until further notice : Cho đến có thông báo thêm 47 Among N were : Trong số sth có 48 Protect O against/ from : Bảo vệ 49 Prolong/ life/ equipment : Kéo dài tuổi thọ / thiết bị 50 Even if… still : Ngay ….vẫn 51 Information from / about : Thông tin từ/ 52 Expose/ Oppose ….to : Lộ ra, phơi bày ra/ phản đối 53 Familiarize yourself/sb with : Quen với 54 Discussion on/about/ of : Thảo luận 55 A (an) summary/ copy/ list/ source/ variety/ series/ array/act/ blend of : tóm tắt/sao chép/danh sách/ nguồn/đa dạng/ loạt/ dàn hàng,danh sách/hành động/pha trộn 56 Nature/ place / confidential/secure : Tính chất/ nơi/ bí mật/ an tồn 57 Sensitive client information : Thông tin nhạy cảm khách hàng 58 Structured/regarded/ trainable/ rated + highly : cấu trúc/đánh giá/có thể đào tạo/bình chọn cao 59 In an effort to V : Trong cố gắng nổ lực để làm 60 To the point : Đi thẳng vào vấn đề 61 As anticipated/ expected/ resquested (V3/ed): Dự đoán/dự kiến/ yêu cầu 62 Undergo/ renovation/ maintenance work : Trải qua/đổi mới,sửa chữa/bảo trì cơng việc 63 Subtantial = significant = considerable : cách đáng kể 64 Result in : / nguyên nhân 65 Result from : kết từ 66 Customer/ client satisfication : hài lòng khách hàng 67 Issue / magazine/journal : Phát hành, số ra/ tạp chí 68 Subscriber/subscription/ contract : người đặt mua dài hạn/sự đặt mua/ hợp đồng 69 Renew : Gia hạn, đổi 70 Located / conveniently / perfectly / ideally : Vị trí, nằm tại/tiện lợi/hồn hảo/lý tưởng 71 Get out of/ available to: Hết, mất/ có sẵn 72 A later time/ at all times/ later this time : Một thời gian sau/ lúc/ sau 73 Like sb to V : Thích / muốn làm 74 Be highly recommend practice : Thói quen đánh giá cao 75 Relationship/ consent / mutual : Mối quan hệ/ lẫn 76 Consideration for : Cân nhấc, xem xét cho 77 Knowledge /directory /comprehensive : Kiến thức/ danh bạ/ toàn diện 78 A list of + N(số nhiều) : Danh sách 79 Effective technique : Kỹ thuật hiệu 80 Skilled technician : Kỹ sư có kinh nghiệm 81 Make money : kiếm tiền 82 Improve on/upon sth : Cải thiện 83 Under tight deadline pressure : Dưới áp lực hạn chót 84 Under consideration : Đang xem xét cân nhấc 85 Under any circumstance : Dưới hoàn cảnh 86 Under supervision: Dưới kiểm sốt 87 Under the insurance policy : Dước sách bảo hiểm 88 Under guarantee: Dưới đảm bảo 89 Upon request : Theo yêu cầu 90 Schedule / appointment : Lịch trình / hẹn gặp 91 Hesitant / share/ please : Ngại ngùng , dự / chia 92 To be honor sb for s.th : Vinh danh cho 93 Participated in/take part in/ engage in/ involve in/ be present at / join in / enter/ attend 94 In retail sale/ on sale growth : Doanh số bán lẻ/ tăng trưởng doanh số 95 Forward s.th to sb/s.th : Chuyển tiếp đến gì/ cho 96 Intend (for/to) : có ý muốn cho 97 Particularly in = especially : Đặc biệt 98 Equal to : Tương đương với 99 To take (st) into account = take account of sth = consider : Xem xét cân nhấc việc 100 Warranty/ limit : Bảo hành/ giới hạn 101 Date/ refund: Ngày/ hồn trả tiền 102 Receipt: Hóa đơn 103 Reserve the right to V : Có quyền làm 104 Enclosed = attached : Đính kèm, gắn kèm (enclosed đầu câu dạng bị động) 105 Expected/ supposed to V : Mong đợi/ mong chờ làm 106 Come to a halt = Stop : Dừng lại 107 Come to someone’s attention : Sự ý 108 Reserve s.th for sb/s.th : Đặt trước cho 109 Especially considering / prefered : Cân nhấc đặc biệt/ thích 110 Dedicate s.th to : Cống hiến 111 Declinging sales : Sự giảm doanh thu 112 And would/ and then : Và sẽ/ sau 113 Range from : Phạm vi từ 114 Retirement party : Bữa tiệc nghỉ hưu 115 Side of : Khía cạnh, bên cạnh 116 Suit/fit/meet/customize/accommodate + need: Phù hợp/đáp ứng/tùy chỉnh/đáp ứng nhu cầu 117 Effects of : Ảnh hưởng 118 Waive (sb/sth) right to V/s.th for: Từ bỏ quyền lợi 119 Controversy new book professional agricultural advisors: Cuốn sách gây tranh cãi Chuyên gia nông nghiệp chuyên nghiệp 120 More room for : Vẫn khả 121 Notify of/about: Thông báo về/của 122 To reach at/by s.th : Với tới thứ j 123 To arrive at somewhere : Đến nơi 124 Employment/ job/ Openings/ job vacancies : việc làm/cơ hội/ vị trí trống 125 On sale/ for sale : Giảm giá/ để bán 126 Indicate/ apparent/ fact/ reminder/ confirm that : Chỉ ra/rõ ràng/thực tế/nhắc nhở/xác nhận 127 (be) noted / advised that: Chú ý/ khuyên 128 As anticipated/ expected/ requested (V3/ed) : Dự đoán/ dự kiến/ yêu cầu 129 Enable (sb/s.th) to V : Có khả cho đó/ làm 130 A relatively/ comparatively small number of + N(số nhiều) : Một lượng tương đối nhỏ 131 Estimate/permission written : Bản ước tính, báo giá cho phép viết tay 132 Appreciative of s.th : Đánh giá cao 133 Superior to s.th : ưu việt 134 Be fairly common for : Khá phổ biến 135 In conjunction/ compliance/ contend/ keeping with : Kết hợp/ tuân thủ/ tranh chấp/ hòa hợp 136 Spend s.th (on) Ving s.th : Chi tiêu cho việc 137 Provide with : cung cấp với 138 In order for / Both of + sb (Tân Ngữ) : Để cho 139 Suggest Ving /that S+V (nguyên thể) : Gợi ý 140 Turn sb attention toward /to s.th/Ving s.th : Chuyển sử ý sang 141 Optimisti about : Lạc quan 142 Talk /respond/ rely to : Phản hồi/ trả lời 143 Concern about/over/with : lo ngại / /với 144 Inquire about/ into s.th : Yêu cầu, câu hỏi 145 Apply s.th to : áp dụng đến 146 Put on : Đưa vào 147 Aircarft manufacture : Sản xuất động 148 Priority to / for : ưu tiên 149 Dress code compliant : Nguyên tắc ăn mặc 150 Adapt to : Thích nghi với 151 Comment on : Bình Luận 152 Goverment regulations : Quy định phủ 153 Employment agency : Đại lý việc làm 154 Enrollment fee : Phí đăng ký 155 Except for/ to : Ngoại trừ 156 Proceeding/ consecutive/ following : trước đây, liên tục, sau 157 In keeping with = obey = abide by = adhere to = comply with : Tuân thủ 158 Invite sb to V : Mời làm 159 To V, please V, Let’s V : Để / làm ơn/ cho phép 160 Receptive to s.th : Dễ tiếp thu, nhận thức 161 Priority (to/for) : ưu tiên 162 In stock : Có sẵn 163 To either of these : 164 Count to / up to : Tính tốn/ lên đến 165 Devise s.th : Sửa lại 166 The vicinity of the city : Vùng lân cận 167 An affordable rate : tỷ lệ giá 168 Rank among : Hạng loại 169 Encourage sb to V : Khuyến khích, động viên làm 170 Be open to : Mở rộng / sẵn sàng 171 Business use : Sử dụng kinh doanh 172 All or part of/ as part of : Như phần 173 Capacity/ approximately/ exceed/ Over/ Up to/ nearly/ atleast : Sức chứa/xấp xỉ, khoảng/vượt quá/ trên/ lên đến/ gần/ + liên quan đến Number 174 Paperwork/ information / related to : Sổ sách/ giấy tờ/thông tin/ liên quan đến 175 Would prefer to V : Thích làm 176 Had better = should V : Nên làm 177 Account for = explain : Giải thích 178 (un) certain that/ about : Nhất định mà 179 Expenses / reimbursement : chi phí/ hồn trả 180 Forms of correspondence : Hình thức thư tín/ mẫu thư tín 181 Preference for / on : sở thích ưa chuộng 182 Debate/ dispute/ settle : Tranh luận/ tranh chấp/ dàn xếp 183 Office supplies : Đồ dùng văn phòng 184 Be (dis) satisfied with : Hài lòng/ khơng hài lòng với 185 Deem s.th (that) : Dường 186 Involve in : Bao gồm, bao hàm 187 Involvement in : Tình trạng rắc rối 188 For instance = for example : ví dụ 189 Last until : Kéo dài tận 190 Reach an agreement : Đạt thỏa thuận/ hợp đồng 191 Take action/ time : Hoạt động 192 Be reluctant to V : Miễn cưỡng làm 193 Available in / for/ to/ from : Có sẵn/ sẵn sàng 194 Diagnose/ illnesses : Chuẩn đoán/ bệnh 195 While on duty / in transit / at school / in a forreign country : Trong làm nhiệm vụ/ trình di chuyển / trường/ nước ngồi 196 Crowded with : q đơng 197 When it come to + Ving : Khi nhắc đến, kể đến việc 198 Institute/ research facilities / leading : Hiệp hội/ sở vật chất nghiên cứu/ hàng đầu 199 Lack of : Thiếu 200 Guide/ tour /tips : Hướng dẫn/ du lịch/ mẹo 201 Computer session/ extensive session : Máy tính tập huấn/ huấn luyện mở rộng 202 Property / exclusive (for) : Tài sản/ độc quyền cho 203 Unless specific otherwise : trừ có quy đinh/quyết định khác 204 Continue to V / Ving : tiếp tục 205 Beginning + thời gian : 206 Address/express / concern : bày tỏ/lo lắng 207 Chance/some/ Most/ One of/ several of/ + Mạo từ + N 208 Of…ability : Khả 209 Motivation / boost: Đông lực/thúc đẩy 210 Enough + N + to V/ Adj + enough + to V : Đủ để làm 211 Features/ instructions/ specific : Tính năng/ hướng dẫn/cụ thể 212 Access to /across : lối vào/ truy cập 213 The same N + as/ the same N/ The same as/ The same : so sánh giống 214 Within walking distance : Trong vòng khoảng cách 215 Compare to : So sánh 216 Conference call : Cuộc gọi hội nghị 217 Work/employee productivity : Năng suất công việc/ nhân viên 218 Yet to V : Chưa làm 219 Inspection/test/ procedures/ regulation: Kiểm tra/ thủ nghiệm/thủ tục/ quy định 220 Stringent/ strict/ rigorous/ safety/ standard (for) : Nghiêm nghặt/ an toàn / tiêu chuẩn 221 Until further notice : Đến có thơng báo 222 In honor/ celebration of : Nhân danh/ nhân kỉ niệm 223 Accustomed / access to : quen với, thói quen 224 Go on a business trip : Chuyến công tác 225 Take on : gánh vác/ đảm nhận 226 Accompanied (s.th0 by/with : Đi kèm 227 Implement s.th for sb to V : thực hiện, thi hành 228 Came as no surpise : Không ngạc nhiên 229 Walk past/ walk over/ walk down : Đi qua/ xuống 230 Cleaning service : Dịch vụ lau dọn 231 Facility houses/ company : Cơ sở vật chất nhà máy/ công ty 232 Accounting firm : Cơng ty kế tốn 233 Ability to : Có khả 234 Lead to/ by = result in : Dẫn đến 235 Briefly on : Ngắn gọn, súc tích 236 Be crowden with : Đơng đúc 237 Be closed to somewhere = near somewhere : Gần nơi 238 Escort sb to s.th : Hộ tống 239 Eager to s.th : háo hức 240 Be on time for s.th : Đã đến lúc làm 241 Outsource s.th : Hợp thành/ hợp 242 Integrate something into something : Tích hợp vào 243 Priority to/ for : ưu tiên -hết - ... were : Trong số sth có 48 Protect O against/ from : Bảo vệ 49 Prolong/ life/ equipment : Kéo dài tuổi thọ / thiết bị 50 Even if… still : Ngay ….vẫn 51 Information from / about : Thông tin từ/ 52... trainable/ rated + highly : cấu trúc/đánh giá/có thể đào tạo/bình chọn cao 59 In an effort to V : Trong cố gắng nổ lực để làm 60 To the point : Đi thẳng vào vấn đề 61 As anticipated/ expected/ resquested... Subtantial = significant = considerable : cách đáng kể 64 Result in : / nguyên nhân 65 Result from : kết từ 66 Customer/ client satisfication : hài lòng khách hàng 67 Issue / magazine/journal : Phát hành,
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG cụm từ THƯỜNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC , NHỮNG cụm từ THƯỜNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC

Từ khóa liên quan