NÂNG CAO kỹ NĂNG NGHE HIỂU (DAY 1

44 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:07

TO MY BELOVED GROUP, TOEIC PRACTICE CLUB O A C G N Â N G N Ă N KHẢ U Ể I H E H NG C Ó D ỊC H N G H ĨA & G IẢ I T H ÍC H March, 2019 TÂN PHƯƠN G Together, We will fly so high! Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com PART 1 (A) Water is flowing over a bridge (A) Nước chảy qua cầu (B) A bridge is suspended over a forest (B) Một cầu treo rừng (C) A hiker is kneeling by some trees (C) Một người quỳ trước vài (D) A trail encircles a pond (D) Một đường vây quanh ao 2 Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (A) A fence runs along the edge of the road (A) Một hàng rào chạy dọc theo rìa đường (B) A gardener is trimming bushes in the park (B) Người làm vườn tỉa bụi công (C) Some people are jogging in the park viên (D) People are lying down on the lawn (C) Một số người chạy công viên (D) Mọi người nằm bãi cỏ (A) People are waiting to board the bus (A) Mọi người đợi lên xe buýt (B) Some people are sitting on the railing (B) Một số người ngồi lan can (C) There is a lamppost beside the tram (C) Có cột đèn bên cạnh xe điện (D) A tram is pulled up near the curb (D) Một xe điện dừng lại gần lề đường Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (A) A man is adjusting his hat (A) Một người đàn ông điều chỉnh mũ (B) Some people are holding cups (B) Một số người cầm cốc (C) A woman is arranging flower pots (C) Một người phụ nữ xếp chậu hoa (D) They're shopping for groceries (D) Họ mua sắm số hàng tạp phẩm Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 5 (A) Smoke is rising into the air (A) Khói bay lên không trung (B) Industrial equipment is being assembled (B) Các thiết bị công nghiệp lắp ráp (C) Construction materials are stored outside a (C) Vật liệu xây dựng dự trữ bên ngồi tòa building nhà (D) (D) Some merchandise is being shipped (A) Một số hàng hóa vận chuyển A man is hanging up some masks (A) Một người đàn ông treo số mặt nạ (B) Products have been displayed (B) Các sản phẩm trưng bày (C) Shelves are being stocked (C) Những kệ cất vào kho (D) A man is looking at merchandise (D) Một người đàn ơng nhìn hàng hóa Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (A) Trees are planted on both sides of the (A) Những trồng hai bên street đường phố (B) Several bicycles are parked next to a tree (B) (C) Cars are parked on one side of the road (D) People are walking along the road (C) Những ô tô đỗ bên đường (D) Mọi người dọc theo đường Một vài xe đạp đậu bên cạnh Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 8 (A) Dishes are being cleared from the table (A) Món ăn dọn khỏi bàn (B) A meal is being put into containers (B) Món ăn đặt vào hộp đựng (C) A group has gathered in the restaurant (C) for a meal để ăn (D) (D) Some people are cooking food outdoors Một nhóm người tụ tập nhà hàng Một số người nấu ăn trời Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 9 (A) A woman is writing on the board (A) Một người phụ nữ viết bảng (B) A woman is arranging the chairs (B) Một người phụ nữ xếp ghế (C) There is a gap between the chairs (C) Có khoảng cách ghế (D) A slide presentation is being made (D) Một thuyết trình thực 10 10 Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (A) The lamp has been placed by the chair (A) Cái đèn đặt cạnh ghế (B) Both the beds have been made (B) Cả hai giường dọn (C) There's a picture above each bed (C) Có tranh giường (D) There is a lamp between the beds (D) Có đèn hai giường PART 11 Can I borrow your pen, please? 11 Tôi mượn bút bạn khơng? (A) Help yourself (A) Cứ tự nhiên (B) I need some pencils (B) Tơi cần số bút chì (C) I'm pleased to it (C) Tôi vui làm điều 12 When did Chen return from Cairo, 12 Chen trở từ Cairo từ vậy, yesterday or earlier? ngày hôm qua phải không sớm hơn? (A) About a week ago (A) Cách khoảng tuần (B) He's been in Paris (B) Anh Paris (C) He returned the jacket (C) Anh ta trả lại áo khoác 13 How would you like your coffee? 13 Bạn muốn cà phê bạn nào? (A) Without cream and sugar (A) Không có kem đường (B) I would like to drink some tea instead (B) Tơi muốn uống trà (C) Near the copy machine (C) Gần máy copy 14 There is a French version of this novel, 14 right? Có phiên tiếng Pháp tiểu thuyết này, phải không? (A) I prefer mysteries (A) Tôi thích bí ẩn (B) I think there is (B) Tơi nghĩ có (C) No, on the left (C) Không, bên trái Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 15 Don't you know whom John ran into 15 Bạn có biết John gặp vào ngày hơm yesterday? qua không? (A) I heard it was Taylor (A) Tôi nghe nói Taylor (B) No, the meeting was canceled (B) Không, họp bị hủy bỏ (C) I'm sorry I'm not the person you are looking (C) for 16 Tôi xin lỗi người bạn tìm kiếm Do you want the application sent by mail 16 Bạn muốn đơn xin việc gửi or e-mail? thư hay e-mail? (A) No, I don't want it (A) Khơng, tơi khơng muốn (B) That sounds boring (B) Nghe nhàm chán (C) Whatever is easier for you (C) Bằng cách thuận tiện cho bạn 17 Who's responsible for taking inventory? 17 Ai chịu trách nhiệm việc kiểm kê? (A) It's out of stock (A) Đã hết hàng (B) Jim is who you are looking for (B) Jim người mà bạn tìm (C) I'm not an inventor (C) Tôi nhà phát minh 18 Would you please proofread all the 18 Bạn vui lòng kiểm tra lại tất errors in the paper? lỗi báo không? (A) I'd be glad to (A) Tơi sẵn lòng (B) She didn't approve my idea (B) Cô không chấp nhận ý tưởng (C) In today's newspaper (C) Trên tờ báo ngày hôm 19 Where should I put the supplies that 19 Tôi nên đặt vật dụng mà arrived this morning? gửi đến sáng đâu? (A) No, this afternoon (A) (B) Just put them in the cabinet next to the (B) counter quầy (C) (C) What a surprise! Không, chiều Chỉ cần đặt chúng vào tủ bênh cạnh Thật bất ngờ! Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (B) Furniture store (B) Cửa hàng đồ nội thất (C) Electronics store (C) Cửa hàng điện tử (D) Kitchen appliances store (D) Cửa hàng đồ dùng nhà bếp 72, How can customers get free delivery? 72, Làm để khách hàng giao (A) By buying three items or more at a time hàng miễn phí? (B) By completing a survey form (A) Bằng cách mua ba đồ nhiều lần (C) By signing up online (B) Bằng cách hoàn thành mẫu khảo sát (D) By purchasing more than 300 dollars (C) Bằng cách đăng ký trực tuyến (D) Bằng cách mua 300 đô la 73, How long does the event last? 73, Sự kiện kéo dài bao lâu? (A) For one week (A) Trong tuần (B) For a day (B) Trong ngày (C) For one month (C) Trong tháng (D) For two weeks (D) Trong hai tuần 74-76 refer to the following telephone message 74 Hi, Martha This is Jim Lucas from the Xin chào Martha Tôi Jim Lucas, phận sản production team I am just calling to say xuất Tôi gọi điện để chúc mừng bạn chuyện congratulations on your promotion at work I thăng chức cơng việc Ngồi ra, tơi also wanted to let you know we’re all excited to muốn cho bạn biết tất vui mừng have you on our team 75, 76 As you already may bạn tham gia vào nhóm Như bạn biết từ email know from Max Murphy’s e-mail, he wanted to Max Murphy, sáng thứ Hai anh muốn trình give you a short presentation Monday morning bày ngắn gọn với bạn dự án mà bạn làm việc on the next project you will be working on He’s thời gian tới Anh sẵn sàng chuyển willing to move his meeting to the afternoon so họp sang buổi chiều để có hội giới Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com I can have a chance to introduce you to the rest thiệu bạn với đồng nghiệp khác vào buổi sáng of our colleagues in the morning and give you a thơng báo tình hình dự án Tôi nghĩ heads-up on the current status of our project I giới thiệu với thành viên nhóm think being introduced to the team members and tìm hiểu tình hình dự án giúp learning about the current status of the project will bạn dễ dàng tiếp cận thuyết trình Max hơn, ease your way into Max’s presentation, which will điều giúp bạn hiểu thuyết trình anh help you understand his presentation better So, tốt Vì vậy, xin vui lòng trả lời tin nhắn please reply once you get this message and let me cho tơi biết thời điểm thích hợp know what time works best for you on Monday bạn vào sáng thứ Hai morning 74, Why is the speaker congratulating 74, Tại người nói lại chúc mừng Martha? Martha? (A) She won a prestigious award (A) Cô giành giải thưởng uy tín (B) She got a promotion (B) Cơ thăng chức (C) She received a pay raise (C) Cô tăng lương (D) She finished a project successfully (D) Cơ hồn thành dự án cách xuất sắc 75 According to the speaker, when will 75, Theo người nói, thuyết Max’s presentation be given? trình Max diễn ra? (A) Monday afternoon (A) Chiều thứ Hai (B) Monday morning (B) Sáng thứ Hai (C) Tomorrow evening (C) Tối mai (D) Tomorrow morning (D) Sáng mai 76, What will Martha probably on 76, Martha làm vào sáng thứ hai? Monday morning? Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (A) Attend a presentation (A) Tham dự thuyết trình (B) Meet some team members (B) Gặp số thành viên nhóm (C) Organize a team meeting (C) Tổ chức họp nhóm (D) Participate in a teleconference (D) Tham gia vào họp qua điện thoại 77-79 refer to this following telephone message 77 Hello I’m calling for Mr Lucas My name is Xin chào Tôi gọi cho ông Lucas Tôi Melinda Melinda and I’m calling from Dr Richards’ tơi gọi từ văn phòng bác sĩ Richard Tôi gọi office 78I’m returning your call about the refill để trả lời gọi đơn thuốc cũ để điều trị cảm order for your cold medication I know it would ông Tôi biết thuận lợi Bác sỹ be more convenient if Richards was able to call Richards gọi điện trực tiếp đến hiệu thuốc yêu the pharmacy directly and request your refill, cầu bán lại toa thuốc cũ, ông nhấn mạnh but he insists that you need to make an bạn cần phải xếp hẹn gặp ông Ông appointment to see him He says that you need nói bạn cần thực xét nghiệm máu khác another blood test since you haven’t had one in bạn chưa thực xét nghiệm gần almost a year Dr Richards says he wants to năm Bác sĩ Richards cho biết ông muốn kiểm check your progress in case anything in your tra diễn tiến bạn có thay đổi medication needs to be changed We are open việc dùng thuốc Chúng làm việc suốt during the week from 9:30 to 79Please call soon tuần từ 9:30 đến Hãy gọi sớm để bố trí to schedule an appointment We don’t want to hẹn Chúng không muốn chờ lâu wait too long to make sure you receive the để đảm bảo bạn nhận thuốc men cần thiết medication you need Thank you Xin cám ơn 77, Where does the speaker work? 77, Người nói làm việc đâu? (A) A doctor’s office (A) Văn phòng bác sĩ (B) A pharmacy (B) Nhà thuốc tây Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (C) A pharmaceutical company (C) Một công ty dược phẩm (D) A consulting firm (D) Một công ty tư vấn 78, Why did Mr Lucas call the speaker? 78, Tại ông Lucas lại gọi điện cho người (A) To schedule an appointment nói? (B) To purchase some medication (A) Để lên lịch hẹn (C) To change a work schedule (B) Mua số loại thuốc (D) To reorder some medication (C) Thay đổi lịch làm việc (D) Để đặt mua lại số loại thuốc 79, What is the listener asked to do? 79, Người nghe yêu cầu làm gì? (A) To answer some questions (A) Trả lời số câu hỏi (B) To correct his contact information (B) Để sửa thông tin liên lạc (C) To change his medication (C) Thay đổi thuốc (D) To make a phone call (D) Gọi điện thoại 80-82 refer to the following report 80 Good morning! This is the morning Xin chào (buổi sáng)! Đây tin giao thông commuter report with Nick Davison We have buổi sáng Nick Davison phụ trách Chúng updates every hour on the hour, providing you cập nhật tin tức hàng giờ, nhằm cung cấp cho bạn with the latest information in traffic! 81Right now thông tin giao thông nhất! Ngay lúc we have heavy traffic around the Modern thấy lưu lượng xe cộ dày đặc quanh Viện Art Museum A new outdoor exhibit is being Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại Buổi triển lãm replaced, one of those huge modern art pieces, trời thay thế, so expect several streets to be closed in that tác phẩm nghệ thuật đại lớn đó, area for several hours There are several theo dự đoán số đường bị đóng khu vực alternate routes available, but any one of them will vài Có số tuyến đường thay add at least 15 minutes to your commute These khác, tuyến đường số Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com streets are expected to be closed until p.m., so làm tăng thêm thời gian 15 phút so với lộ they may be reopened by the time you finish work trình bình thường Những đường ngưng Currently, city trains and buses are running five hoạt động đến chiều, chúng minutes behind schedule 82 I’ll be back for hoạt động lại vào thời điểm bạn hồn thành cơng another update in an hour việc Hiện tại, chuyến xe lửa xe buýt thành phố chạy trễ phút so với lịch trình Tơi quay lại để cập nhật tin tức 80, What is the broadcast about? 80, Chương trình phát sóng điều gì? (A) Weather (A) Thời tiết (B) Traffic (B) Giao thông (C) Local businesses (C) Doanh nghiệp địa phương (D) Entertainment (D) Giải trí 81, Why is there a delay near the Modern 81, Tại lại có chậm trễ gần Modern Art Museum? Art Museum? (A) Some streets are closed for repairs (A) Một số đường đóng cửa để sửa chữa (B) An outdoor event is being held (B) Một kiện trời tổ chức (C) A musical event is being performed (C) Một kiện âm nhạc thực (D) There are some displays being changed (D) Có số buổi triển lãm thay đổi 82, When can the listeners get more 82, Khi người nghe có thêm updates? thơng tin cập nhật? (A) In 15 minutes (A) Trong 15 phút (B) In 20 minutes (B) Trong 20 phút (C) In 40 minutes (C) Trong 40 phút Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (D) (D) In 60 minutes Trong 60 phút 83-85 refer to the following telephone message 83 Good morning I’m calling for Ms Menzies Xin chào (buổi sáng) Tôi gọi cho cô Menzies Tôi I’m Tom Norris from Florida State University Tom Norris, từ trường đại học bang Florida 84 We would like to offer you a supervisory Chúng muốn bạn đảm nhận vị trí quản lý position at our bookstore We were very hiệu sách Chúng ấn tượng impressed by the past experience you have had kinh nghiệm trước bạn làm việc with a variety of other bookstores Furthermore, nhều hiệu sách khác Hơn nữa, tất nhân viên all of our staff said they felt very comfortable with chúng tơi nói họ cảm thấy thoải mái you when they met you during the interview với bạn họ gặp bạn trình vấn process As much as we possibly can, we like to Ở mức độ đó, chúng tơi muốn có have our employees feel like family here at nhân viên cảm thấy giống gia đình Florida State, and we feel that you will fit right in Florida State này, thấy bạn phù Your main responsibilities will include hợp Nhiệm vụ bạn giám sát supervising part-time employees and cashiers, and nhân viên bán thời gian nhân viên thu ngân, we feel that you already have a great rapport with thấy bạn có mối quan hệ tốt với them 85 If you are interested in accepting this họ Nếu bạn đồng ý nhận vị trí này, ngày làm việc position, your first day will be Monday, bạn thứ Hai, ngày tháng September This year we have a large new Năm có nhóm đơng, group, and we think you will enjoy meeting our nghĩ bạn muốn gặp gỡ nhân viên other new employees Please give me a call back khác Hãy gọi lại cho qua số máy 555-2344 at 555-2344 as soon as possible I look forward to Tơi mong sớm nói chuyện speaking to you soon Have a great day! với bạn Chúc ngày tuyệt vời! 83, 83, Where does the caller work? Người gọi điện làm việc đâu? Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (A) At a library (A) Tại thư viện (B) At an employment agency (B) Tại sở giới thiệu việc làm (C) At a university (C) Tại trường đại học (D) At a student center (D) Tại trung tâm sinh viên 84, Why does the speaker contact Ms 84, Tại người nói lại liên lạc với Menzies? Menzies? (A) To offer a position (A) Để mời đảm nhận vị trí cơng việc (B) To request a resume (B) Để yêu cầu sơ yếu lý lịch (C) To ask about job requirements (C) Để hỏi yêu cầu công việc (D) To check out a book (D) Để kiểm tra sách 85, What event will happen on September 85, 9? (A) Cô Menzies có vấn Sự kiện xảy vào ngày tháng 9? (A) Ms Menzies will have an interview (B) Cô Menzies bắt đầu làm việc (B) Ms Menzies will start working (C) Cô Menzies dẫn dắt buổi tập huấn (C) Ms Menzies will lead a training session (D) Cô Menzies tham dự họp (D) Ms Menzies will attend a meeting 86-88 refer to the following announcement 86 Welcome to the Verona City cable car, which Chào mừng đến với hệ thống tàu điện cáp treo provides a beautiful view of Verona and the thành phố Verona, hệ thống cho bạn thấy surrounding beaches As we move along, 86I will phong cảnh đẹp Verona bãi biển point out specific sites you may be interested in, xung quanh Khi cáp treo di chuyển, so please pay special attention to which window vị trí cụ thể mà bạn quan tâm, in the cable car offers the best view for each đặc biệt ý đến cửa sổ cáp treo giúp site For safety reasons, please be sure to fasten bạn nhìn thấy vị trí tốt Vì lí an tồn, your seatbelts and keep them fastened throughout cài dây an toàn giữ chặt chúng suốt Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com the trip 87The trip to the top takes 20 minutes, chuyến Chuyến lên đỉnh 20 phút, and when we arrive you’ll find plenty to đến đó, có nhiều việc để làm Bên Inside the visitors’ center you will find trung tâm du khách, bạn tìm sách brochures about a number of activities, from mỏng quảng cáo nói số hoạt động, từ hiking to bird watching, with thorough đường dài đến quan sát chim, với information about the local plant and wildlife thông tin toàn diện thực vật địa phương động Of course, my first recommendation is to enjoy a vật hoang dã Tất nhiên, đề nghị meal or snack at our world-famous Hillside Cafe thưởng thức bữa ăn bữa ăn nhẹ 88 Our cable cars return to the downtown quán ăn tự phục vụ Hillside tiếng khắp visitors’ center every half hour until p.m giới Hệ thống tàu điện quay Now, sit back and enjoy the ride trung tâm du khách trung tâm thành phố sau nửa đến chiều Bây giờ, ngồi xuống tận hưởng chuyến 86, Who most likely is the speaker? 86, Ai có khả người nói? (A) A train conductor (A) Nhân viên bảo vệ tàu (B) A bus driver (B) Người lái xe buýt (C) A tour guide (C) Hướng dẫn viên (D) A historian (D) Một nhà sử học 87, What should the visitors to get some 87, information? Du khách nên làm để có số thông tin? (A) Go to the visitors’ center (A) Đi đến trung tâm du khách (B) Ask a tour guide (B) Hỏi hướng dẫn viên (C) Watch the information video (C) Xem video thông tin (D) Visit the Hillside Cafe (D) Ghé thăm Hillside Cafe Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 88, How often does the cable car return to 88, Cáp treo quay trở lại khu trung tâm the downtown area? thành phố lần? (A) Every 10 minutes (A) 10 phút lần (B) Every 30 minutes (B) 30 phút lần (C) Every hour (C) Mỗi (D) Every day (D) Mỗi ngày 89-91 refer to the following telephone message 89 Hi, Dora This is Jack calling from Malfoy Xin chào Dora Tôi Jack gọi từ Hiệu Sách Bookstore We appreciate your agreeing to create Malfoy Chúng tơi cảm kích việc bạn đồng next month’s book display As a reminder, we are ý tham gia trưng bày sách vào tháng tới Bạn lưu doing a fashion theme, exploring the ways in ý là, làm chủ đề thời trang, which today’s fashion hearkens back to the 1950s, khám phá cách thức tiến triển thời trang ngày America’s heyday Please feel free to use any so với năm 1950, thời kỳ hoàng kim books, posters, or photographs that we have in the nước Mỹ Hãy thoải mái dùng store to add toyour display, 90 but we need a sách nào, poster, hình ảnh mà chúng tơi có list of all the merchandise you’ll be using so cửa hiệu để thêm vào khu trưng bày bạn, that we can locate the items if we need them cần danh sách tất hàng later 91 If you need any help locating any hóa bạn sử dụng để chúng tơi xác định particular item or section in our store for use in vị trí chúng cần đến chúng sau the display, we have assigned Mandy to help Nếu cần giúp đỡ việc xác định vị trí you She was an art major and is interested in sản phẩm phần cụ thể cửa hàng watching you work, so you can ask for her at chúng tơi để sử dụng q trình trưng bày, the front desk She is also very organized, so she giao cho Mandy giúp bạn Cô can assist you with anything you need I’ll be in người có chun mơn nghệ thuật muốn xem tomorrow as well, and I can collect your list of cơng trình bạn, bạn đến quầy lễ Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com display items at that time Thanks, Dora Have a tân để nhờ cô Cơ có tính tổ chức, great day giúp bạn điều bạn cần Ngày mai đây, tơi thu danh sách sản phẩm trưng bày bạn vào lúc Cám ơn Dora Chúc ngày tốt lành 89, Where does Jack probably work? 89, Jack làm việc đâu? (A) At a publishing company (A) Tại công ty xuất (B) At a fashion magazine (B) Tại tạp chí thời trang (C) At a library (C) Tại thư viện (D) At a bookstore (D) Tại hiệu sách 90, What does the caller ask Dora to do? 90, Người gọi yêu cầu Dora làm gì? (A) Make a list of things she needs (A) Lập danh sách điều cô cần (B) Organize a stack of books (B) Sắp xếp chồng sách (C) Plan a new convention (C) Lập kế hoạch hội nghị (D) Conduct a customer satisfaction survey (D) Tiến hành khảo sát hài lòng khách hàng 91, Why should Dora go to the front desk? 91, Tại Dora nên đến bàn tiếp tân? (A) To ask for help in locating some items (A) Yêu cầu giúp đỡ việc xác định số (B) To meet some friends mặt hàng (C) To search for a list of items (B) Để gặp số bạn (C) Để tìm kiếm danh sách mặt hàng (D) Để liên lạc với người quản lý (D) To contact the manager 92-94 refer to the following announcement Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 92 Good afternoon, everyone! First, I want to Xin chào (buổi chiều) người! Trước hết, thank all of you for all the volunteer work and muốn cám ơn tất bạn tất công việc long hours you have put into preparing this tình nguyện nhiều liền bạn bỏ để year’s film festival We anticipate a very chuẩn bị cho liên hoan phim năm Chúng successful event thanks to all the organization, hi vọng kiện thành công vang dội nhờ vào fundraising, and advertising you have provided tất các khâu tổ chức, tìm nguồn quỹ quảng for the occasion We would not be here today and cáo mà bạn mang đến dịp Chúng ready to begin this exciting event without your ta khơng thể có mặt sẵn sàng khởi động dedication As promised, we want to reward all kiện thú vị khơng có cống hiến your hard work with free tickets to the all the bạn Như hứa, muốn ghi nhận movie screenings, 93 so we are sorry to say that công sức làm việc cực khổ bạn cách we are having a technical problem with our thưởng vé vào cổng miễn phí cho tất computer system and are unable to print out all buổi chiếu phim, vậy, chúng tơi tiếc phải nói the passes for you at this time We have a gặp số vấn đề kỹ thuật technician working on the problem as we speak in tất vé cho bạn vào 94 We are afraid that you will have to wait to lúc Chúng nhờ nhân viên kỹ thuật receive the other tickets, but we can give you giải vấn đề Chúng e bạn phải tickets before the first film starts if you are able chờ để nhận vé khác, chúng tơi to come back tonight tặng bạn vé trước phim bắt đầu bạn quay lại vào tối 92, Who is the announcement intended for? 92, Thông báo dành cho ai? (A) Festival volunteers (A) Các tình nguyện viên lễ hội (B) A film director (B) Một đạo diễn phim (C) Film critics (C) Nhà phê bình phim (D) Actors (D) Diễn viên Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 93, What is causing the problem? 93, Nguyên nhân vấn đề gì? (A) Lack of printers (A) Thiếu máy in (B) Problems with a computer system (B) Các vấn đề với hệ thống máy tính (C) A schedule conflict (C) Một xung đột lịch trình (D) Too much work to (D) Quá nhiều việc phải làm 94, What are the listeners asked to do? 94, Người nghe yêu cầu làm gì? (A) Call to the information booth (A) Gọi đến gian hàng thông tin (B) Wait to receive a ticket (B) Chờ để nhận vé (C) Return later today (C) Trở lại cuối ngày hôm (D) Check the movie schedule (D) Kiểm tra lịch chiếu phim 95-97 refer to the following talk 95 Welcome to Southgate Real Estate Thank Hoan nghênh đến Công Ty Bất Động Sản you for choosing our agency to help you buy Southgate Cám ơn chọn công ty để your first house or apartment Our hỗ trợ bạn mua nhà hộ Những knowledgeable staff and experienced real estate nhân viên có hiểu biết nhân viên mơi giới bất agents have an excellent reputation We have động sản chúng tơi có tiếng tăm Chúng tơi helped thousands of people find their ideal home giúp hàng nghìn người tìm ngơi nhà lí We listen carefully to all the conditions you are tưởng họ Chúng cẩn thận lắng nghe tất looking for and screen all listings for the home that điều kiện mà bạn tìm kiếm sàng lọc is best suited for you We work hard so that you tất danh sách nhà thích hợp với bạn are satisfied with your purchase 97 To help you Chúng làm việc chăm để thỏa mãn nhu cầu understand the process better, we have mua nhà bạn Để giúp bạn hiểu quy trình tốt developed a short video presentation It will hơn, thiết kế đoạn trình diễn outline the steps in buying a home and explain video ngắn Nó phác họa bước in detail the services we can provide you to trình mua nhà giải thích chi tiết dịch vụ Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com make the process more manageable for you It cung cấp nhằm giúp bạn kiểm will also point out some common sốt quy trình Nó số misconceptions - things buyers don’t always quan niệm sai lầm phổ biến - thứ mà understand when they are buying a home for người mua lúc hiểu mua the first time question 96 and Finally, we will have a casual nhà lần Cuối có answer period over hors khoảng thời gian hỏi trả lời ngẫu nhiên d’oeuvres and coffee dùng khai vị uống cà phê 95, Who most likely is the speaker? 95, Ai có khả người nói? (A) Potential customers (A) Những khách hàng tiềm (B) New employees (B) Những nhân viên (C) Part-time workers (C) Những người lao động bán thời gian (D) Real estate agency (D) Nhân viên môi giới bất động sản 96, According to the speaker, what is offered 96, Theo người nói, đưa during the event? suốt kiện? (A) Brochures (A) Tài liệu quảng cáo (B) Free consultation (B) Tư vấn miễn phí (C) Refreshments (C) Đồ giải khát (D) A discounted price (D) Một mức giá chiết khấu 97, What will happen next? 97, Điều xảy tiếp theo? (A) Some misunderstandings will be pointed (A) Một số nhầm lẫn (B) A contract will be signed (B) Một hợp đồng ký (C) A survey will be conducted (C) Một khảo sát tiến hành (D) A video will be played (D) Một video phát out Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 98-100 refer to the following broadcasting Thank you for that traffic update, Samuel And Cảm ơn tin cập nhật tình hình giao thơng, now for our afternoon business report 98 In Samuel Và thời gian dành cho báo cáo London today Gipson Industry president kinh doanh buổi chiều Hôm nay, London, Manuel Lim announced that he is running out giám đốc Gipson Industry, ông Manuel Lim thông of his most popular fax model, the ScanX-30, báo ơng ta bán hết dòng máy fax phổ biến yet again! This will be the second increase in ScanX-30 lần nữa! Đây đợt production in the last months 99 Since this tăng sản lượng thứ hai tháng qua Từ model was introduced last year, global sales dòng máy có mặt thị trường vào năm have risen steadily In fact, Mr Lim has had so ngoái, doanh số toàn cầu liên tục tăng Thực tế, many requests for his most popular model that he ông Lim đưa nhiều yêu cầu cho dòng has decided to dedicate his entire factory to its máy phổ biến ơng dành tồn increased production 100 Apparently, as of next nhà máy để tăng số lượng máy sản xuất Rõ quarter, it will be the only model produced at ràng, quý tới, dòng máy the company’s factory near Kuala Lumpur, sản xuất nhà máy công ty gần Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia 98, Who is Manuel Lim? 98, Manuel Lim ai? (A) A radio reporter (A) Phóng viên đài (B) The head of a company (B) Người đứng đầu công ty (C) A magazine editor (C) Một biên tập tạp chí (D) An advertising director (D) Một giám đốc quảng cáo 99, When was the fax model launched? 99, Mẫu máy fax tung nào? (A) months ago (A) tháng trước (B) months ago (B) tháng trước (C) A year ago (C) Một năm trước Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com (D) A month ago (D) Một tháng trước 100, What will happen in Malaysia? 100, Điều xảy Malaysia? (A) A new factory will be opened (A) Một nhà máy mở (B) A new policy will go into effect (B) Một sách có hiệu lực (C) The company will merge with another (C) manufacturer (D) (D) Công ty sáp nhập với nhà sản xuất khác Chỉ có mẫu máy sản xuất Only one model will be manufactured Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích ... PART 11 Can I borrow your pen, please? 11 Tơi mượn bút bạn không? (A) Help yourself (A) Cứ tự nhiên (B) I need some pencils (B) Tơi cần số bút chì (C) I'm pleased to it (C) Tơi vui làm điều 12 ... but I used to (C) Khơng, tơi trú 21 How was the seminar yesterday? 21 Hội thảo ngày hôm qua nào? (A) You should take bus number 15 (A) Bạn nên xe buýt số 15 (B) I was unavailable to go, actually... https://www.facebook.com/tanphuong2 012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ - Website: toeichome.com 15 Don't you know whom John ran into 15 Bạn có biết John gặp vào ngày hôm
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO kỹ NĂNG NGHE HIỂU (DAY 1 , NÂNG CAO kỹ NĂNG NGHE HIỂU (DAY 1