DE THI TRAC NGHIEM LUAT VIEN CHUC 2010

28 297 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:57

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức pháp luật viên chức và pháp luật liên quan. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức a) Luật quy định viên chức; quyền nghĩa vụ viên chức, tuyển dụng viên chức b) Luật quy định viên chức; nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập c) Luật quy định việc tuyển dụng viên chức, quyền viên chức d) Luật quy định viên chức; quyền, nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 2: Viên chức gì? a) Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật b) Viên chức tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật c) Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lâp d) Viên chức công dân Việt Nam, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Điều 3: Giải thích từ ngữ Câu 3: Viên chức quản lý gì? a) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp quản lý b) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức c) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc công chức hưởng phụ cấp quản lý d) Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp quản lý Câu 4: Đạo đức nghề nghiệp gì? a) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực b) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp tổ chức có thẩm quyền quy định c) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định d) Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định Câu 5: Quy tắc ứng xử a) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với cơng việc lĩnh vực đặc thù b) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành c) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát d) Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ, quan hệ xã hội nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát Câu 6: Tuyển dụng a) Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập b) Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm đơn vị nghiệp công lập c) Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực d) Tuyển dụng việc lựa chọn người cố lực, phẩm chất trình độ vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 7: Hợp đồng làm việc a) Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên b) Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên c) Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên d Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc Câu 8: Hoạt động nghề nghiệp viên chức a) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực công việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định luật b) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực cơng việc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan c) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực cơng việc nhiệm vụ giao có u cầu trình độ, lực, kỹ chun mơn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan d) Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực công việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập Điều 5: Các nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức Câu 9: Hoạt động nghề nghiệp viên chức gồm nguyên tắc a) nt b) nt c) nt d) nt Câu 10: Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức a) Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam thống quản lý nhà nước b) Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập c) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp d) Tận tụy phục vụ nhân dân e) Cả c d Câu 11: Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức a) Tuân thủ quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử b) Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nhân dân c) Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập d) Cả a b Điều 6: Các nguyên tắc quản lý viên chức Câu 12: Có nguyên tắc quản lý viên chức a) 2nt b) nt c) nt d) nt Câu 13: Nguyên tắc quản lý viên chức a) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc b) Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người có tài năng,người dân tộc thiểu số, người có cơng với cách mạng, viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức c) Tận tụy phục vụ nhân dân d) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp Điều 7: Vị trí việc làm Câu 14: Vị trí việc làm gì? a) Vị trí việc làm công việc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập b) Vị trí việc làm công việc gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập c) Vị trí việc làm cơng việc gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức d) Vị trí làm việc cơng việc gắn với chức danh nghề nghiệp, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực viện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 15: Cơ quan quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập a) Chính phủ b) Nhà nước c) Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 16: Chính phủ quy định a) Chính phủ quy định phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập b) Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập c) Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập d Chính phủ quy định ngun tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập Điều 8: Chức danh nghề nghiệp Câu 17: Chức danh nghề nghiệp gì? a) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức lĩnh vực nghề nghiệp b) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chun mơn nghiệp vụ viên chức c) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ, chun mơn, nghiệp vụ lực viên chức d) Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu 18: Cơ quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp a) Bộ nội vụ chủ trì b) Các bộ, quan ngang có liên quan c) Bộ giáo dục đào tạo d) Cả a b Điều 9: Đơn vị nghiệp công lập cấu tổ chức quản lý hoạt động đơn vị nghiệp công lập Câu 19: Đơn vị nghiệp cơng lập gì? a) Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ cơng, phục vụ quản lý nhà nước b) Đơn vị nghiệp cơng lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước c) Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công d) Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước Câu 20: Viên chức có quyền tiền lương quyền a) quyền Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc nghành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù b) quyền Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi, trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc nghành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập c) quyền Được hưởng lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi, trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Điều 13: Quyền viên chức nghỉ ngơi Câu 21: Viên chức có quyền nghỉ ngơi quyền nào? a) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho ngày không nghỉ b) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng khơng hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày khơng nghỉ Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập c) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày không nghỉ Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác; có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật d) quyền Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày không nghỉ Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác; có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật Được nghỉ khơng hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 22: Trong điều 16( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ chung viên chức gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 23: Trong điều 17( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 24: Trong điều 17( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định nào? a Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân Chấp hành quy định đạo dức nghề nghiệp b Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn c Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân d Tất đáp án Câu 25: Trong điều 18( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Nghĩa vụ viên chức quản lý gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 26: Trong điều 19( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Những việc viên chức không làm gồm việc ? A B C D Câu 27; Trong điều 19( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Những việc viên chức không làm gồm? a Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác cong việc nhiệm vụ đươc giao; gây bè phái, đồn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng b Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật c Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức d Tất ý Câu 28 Trong điều 19( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Những việc viên chức không làm gồm việc ? a Lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội b Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp c Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác luật pháp có liên quan d Cả đáp án Câu 29 Điều 20 chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Căn tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức phải vào nhu cầu gì? 10 Câu 44: Điều 26 Hơp đồng làm việc chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chứcLuật Viên Chức quy định: hình thức hợp đồng làm việc là? a văn b công văn c Báo cáo d Cả sai Câu 45: Điều 27 Hơp đồng làm việc chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chứcLuật Viên Chức quy định: chế độ tập quy định thời gian bao lâu? a từ tháng đến 12 tháng b Từ tháng đến 12 tháng c từ tháng đến 12 tháng d Từ tháng đến 12 tháng Câu 46: Điều 27 Hơp đồng làm việc chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chứcLuật Viên Chức quy định: Ai người quy định chi tiết chế độ tập sự? a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo b) Thủ trưởng quan quản lý nhà nước c) Chính phủ d) Sở nội vụ Câu 47: Điều 28 Hơp đồng làm việc chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chứcLuật Viên Chức quy định: trình làm việc, bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc phải báo cho bên biết trước thời gian? a) ngày b) ngày c) 12 ngày d) 60 ngày Câu 48 a: Viên chức thực chế độ tập có thời gian làm từ bao lâu? a) 12 tháng trở lên b) 36 tháng trở lên c) Từ đủ 12 tháng trở lên d) Từ đủ 36 tháng trở lên e) Khoảng 12 tháng f) Khoảng 36 tháng 14 Câu 49: Điều 27 Chế độ tập có nguyên tắc? a nt b nt c 3nt d nt Điều 28: Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn chấm dứt hợp đồng làm việc Câu 50: Đối với hợp đồng xác định thời hạn trước hết hạn hợp đồng ngày người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập định kí kết tiếp chấm dứt a) 30 ngày b) 60 ngày c) 36 ngày d) 24 ngày Câu 51: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức bị ốm đau thời hạn bao lâu? a) 12 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, tháng liên tục hợp đồng xác định thời hạn b) 36 tháng liên tục với hđ không xác định thời hạn, 12 tháng liên tục với hợp đồng xđ thời hạn c) Khoảng 12 tháng với hđ không xác định thời hạn, khoảng tháng hđ xđ thời hạn d) Khoảng 36 tháng với hđ không xác định thời hạn, khoảng 12 tháng với hợp đồng xđ thời hạn Câu 52: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc quy định: Viên chức có năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức không hồn thành nhiệm vụ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng a) năm b) năm c) năm d) năm Câu 53: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việcquy định: Trừ trường hợp quy định điểm b khoản điều này, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ngày đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc? 15 a) 45 ngày hđ không xđ thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn b) Ít 45 ngày hđ không xđ thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn c) 60 ngày hđ không xđ thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn d) Ít 60 ngày hđ khơng xđ thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn Câu 54: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việcquy định: Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập không đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ có thai ni tháng tuổi a) Dưới 18 tháng tuổi b) Dưới 24 tháng tuổi c) Dưới 36 tháng tuổi d) Dưới 12 tháng tuổi Câu 55: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việcquy định: Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc phải thông báo văn với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập biết trước ngày a) 60 ngày b) 60 ngày c) 45 ngày d) 45 ngày * Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn điều trị tháng liên tục phải báo trước ngày a) 30 ngày b) ngày d) ngày c) ngày e) ngày f) 30 ngày Câu 56: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việcquy định: Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bị tai nạn, bị ốm đau điều trị tháng ? a) tháng b) tháng c) tháng d) tháng đ) từ tháng e) từ tháng Câu 57: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc quy định: Viên chức phải thông báo văn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người 16 đứng đầu đơn vị nghiệp công lập biết trước ngày khoản a, b, c, đ, e khoản điều này? a) từ ngày b) ngày c)từ ngày d) ngày * Đối với điểm d khoản Điều a) Từ 45 ngày b) 45 ngày c) Từ 30 ngày d) 30 ngày Câu 58: Thời hạn biệt phái không năm? a) năm b) năm c) năm d) năm Câu 59: Không biệt phái viên chức nữ mang thai nuôi tháng tuổi? a) 12 tháng b) 18 tháng c) 24 tháng d) 36 tháng Câu 60: Điều 36: Biệt phái viên chức có khoản a) khoản b) khoản c) khoản d) khoản Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý Câu 61: Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý có khoản: a) khoản b) khoản c) khoản d) khoản Câu 62: Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào đâu? a) Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền b) Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục C) Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục D) Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục Câu 63: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn năm 17 a) năm b) Không năm c) năm d) Không năm Câu 64: Cơ quan quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý a) Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập b) Chính phủ c) Cơ quan quản lý đơn vị nghiệp cơng lập d) Cấp có thẩm quyền Câu 65 Điều 33 chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm: a Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý b Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp c Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kĩ phục vụ hoạt động nghề nghiệp d Cả đấp án Câu 66 Điều 33 chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định: Cơ quan giao quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động viên chức quy định chi tiết nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc ngành, lĩnh vực giao quản lý a) Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập b) Các bộ, quan ngang c) Cơ quan quản lý đơn vị nghiệp cơng lập d) Cấp có thẩm quyền Câu 67 Điều 34 quy định đơn vị có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức ? a Đơn vị ngồi cơng lập b Đơn vị nghiệp công lập c Đơn vị công lập d Đơn vị nghiệp ngồi cơng lập Câu 68: Điều 35 trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng quy định: “Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng tiền lương phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian cơng tác liên tục, xét nâng lương” điều hay sai? 18 A Đúng B Sai Câu 69: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Biệt phái viên chức gì? a Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác b Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ thời hạn định c Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu hiệu trưởng d Cả Câu 70: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Ai người quết định việc biệt phái viên chức ? a Người đầu đơn vị nghiệp cơng lập b Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp cơng lập c Cả sai d Người đầu đơn vị nghiệp cơng lập Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp cơng lập Câu 71 Điều 38 Xin thơi giữu chức vụ quản lí miễn nhiệm viên chức quản lí quy định: Viên chức quản lí xin thơi giữ chức vụ quản lí miễn nhiệm thuộc trường hợp nào? a Không đủ sức khỏe b Không đủ lực, uy tín c Theo yêu cầu nhiệm vụ d Vì lí khác e Tất Câu 72 Điều 39 Mục đích đánh giá viên chức quy định: a Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng viên chức b Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức 19 c Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức d Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng , khen thưởng, kỉ luật thực chế độ, sách viên chức Câu 73 Điều 40 Căn đánh giá viên chức quy định: Việc đánh giá viên chức thực dựa nào? a Các cam kết hợp đồng làm việc kí kết b Quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử vien chức c Cả d Cả sai Câu 74 Điều 41 nội dung đánh giá viên chức quy định: việc đánh giá viên chức xem xét theo nội dung nào? a Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc kí kết b Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp c Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp thực quy tắc ứng xử viên chức d Việc thực nghĩa vụ khác viên chức e Cả đá án Câu 75 Việc đánh giá viên chức thực nào? a Hàng năm b kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm c Hàng năm; kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khan thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng d xét khan thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Câu 76 Điều 42 Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân thành loại? a b c d Câu 77 Điều 42 Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân thành loại? 20 a Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ b Hoàn thành tốt nhiệm vụ c Hồn thành nhiệm vụ d Khơng hồn thành nhiệm vụ Câu 78 Điều 43 quy định trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lí thuộc ai? a Chính phủ b Bộ giáo dục c Đơn vị công lập d Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 79 Điều 43 quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quan nào? a Chính phủ b Bộ giáo dục c Đơn vị công lập d Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 80 Điều 44 thông báo kết đánh giá, phân loại viên chức quy định a Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức b Kết phân loại viên chức công khai đơn vị nghiệp cơng lập c Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền d Cả đáp án Câu 81 Điều 45 chế độ việc quy định: Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được? a Hưởng trợ cấp việc b Trợ cấp việc làm c Chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật lao động pháp luật bảo hiểm xã hội d Cả Câu 82 Điều 45 chế độ việc quy định: Viên chức không hưởng trợ cấp việc thuộc trường hợp sau đây? a Bị buộc việc 21 b Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định khoản 4,5 Điều 29 luật c Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định khoản Điều 28 Luật d Cả Câu 83 Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: viên chức hưởng chế độ hưu trí theo quy định của? a Pháp luật lao động b Pháp luật bảo hiểm xã hội c Pháp luật lao động Pháp luật bảo hiểm xã hội d Hội đồng nhà trường Câu 84: Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức phải thơng báo văn thời điểm nghỉ hưu trước? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 85 Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức định nghỉ hưu trước? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 86 Điều 47 Quản lí nhà nước viên chức quy định quan thống quản lí nhà nước viên chức là? a Nhà nước b Đợn vị nghiệp công lập c Chính phủ d Cả Câu 87 Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung ? a b.8 c.9 d 10 22 Câu 88 Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? a Xây dựng vị trí việc làm; bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp b Tuyển dụng viên chức; Kí hợp đồng làm việc c Thay đổi vị trí việc làm, biệt pahis chấm dứt hợp đồng làm việc, giải chế độ việc d Cả Câu 89 Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? a Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lí, xếp, bố trí sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc b Thực việc đánh giá, khen thưởng, kỉ luật viên chức c Thực chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức d Lập, quản lí hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí e Cả Câu 90 Điều 48 quan quy định quản lí viên chức là? a Bộ giáo dục đào tạo b đơn vị nghiệp công lập c Chính phủ d Nhà nước Câu 91 Điều 50: Kiểm tra, tra? a Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp cơng lập, tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức đvị nghiệp công lập giao quản lí b Bộ Nội vụ tra việc tuyển dụng, sử dụng quản lí viên chức ttheo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan c Các bộ, quan ngang bộ, tra việc thực hoạt động nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực giao quản lí d Cả Câu 92 Điều 51 Khen thưởng quy định: 23 a Viên chức có cơng trạng, thành tích cống hiến cơng tác, hoạt động nghề nghiệp khen thưởng, tơn vinh theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng b Viên chức khen thưởng có cơng trạng, thành tích đặc biệt xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định Chính phủ c Viên chức hồn thành tốt nhiệm vụ quan, đơn vị nghiệp công lập giao phó d a b Câu 93 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: Viên chức vi phạm quy định pháp luật q trình thực cơng việc nhiệm vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu hình thức kỉ luật sau đây? a Khiển trách b Cảnh cáo c Cách chức d Buộc viêc e Cả đáp án Câu 94 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: Hình thức kỉ luật cách chức áp dụng a Viên chức b Cán c Viên chức quản lí d Cả sai Câu 95 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: Quyết định kỉ luật lưu vào hồ sơ viên chức hay sai? a Đúng b Sai Câu 96 Điều 52 Các hình thức kỉ luật viên chức quy định: quan quy định việc áp dụng hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lí kỉ luật viên chức ? a Đơn vị nghiệp công lập b Bộ giáo dục đào tạo c Chính phủ d Các bộ, quan ngang 24 Câu 97 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là? a 12 tháng b 24 tháng c 36 tháng d tháng Câu 98 Điều 53 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hạn xử lí kỉ luật không quá? a tháng b không tháng c tháng d Không tháng Câu 99 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lí kỉ liuaatj kéo dài không quá? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 100 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định : kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định tài liệu có liên quan cho đơn vị quản lí viên chức để xem xét xử lí kỉ luật thời hạn bao lâu? a ngày b ngày c ngày d ngày Câu 101 Điều 54 tạm đình cơng tác quy định: thời hạn xử lí kỉ luật người định tạm đình cơng tác viên chức tháy viên chức tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí kỉ luật a Chính phủ b Người đầu đơn vị nghiệp công lập c Đơn vị nghiệp công lập 25 d Bộ giáo dục đào tạo Câu 102: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định: thời hạn tạm đình cơng tác là? a khơng q ngày b không 10 ngày c không 15 ngày d không 20 ngày Câu 103: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định thời hạn tạm đình cơng tác trường hợp cần thiết kéo dài thêm khơng q? a 20 ngày b 25 ngày c 30 ngày d 40 ngày Câu 104: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định : Hết thời gian tạm đình cơng tác, viên chức khơng bị xử lí kỉ luật được? a bổ nhiệm vào vị trí việc làm cũ b bổ nhiệm vào vị trí việc làm khác c chấm dứt hợp đồng làm việc d Cả sai Câu 105: Điều 54 tạm đình cơng tác quy định : thời gian tạm đình cơng tác, viên chức hưởng lương theoquy định Chính phủ điều hay sai? a Đúng b Sai Câu 106: Điều 55 trách nhiệm bồi thường, hoàn trả quy định : quan quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả viên chức là? a Bộ giáo dục đào tạo b nhà nước c pháp luật d phủ Câu 107: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị khiển trách thời hạn nâng lương bị kéo dài? a tháng b tháng c tháng 26 d tháng Câu 108: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị cảnh cáo thời hạn nâng lương bị kéo dài? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 109: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức : trường hợp viên chức bị cách chức thời hạn nâng lương bị kéo dài đồng thời đơn vị nghệp cơng lập bố trí việc làm khác phù hợp? a tháng b tháng c 12 tháng d tháng Câu 110: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị kỉ luật từ khiểm trách đến cách chức khơng thực việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm thời hạn kể từ ngày định kỉ luật có hiệu lực? a tháng b tháng c 12 tháng d 24 tháng Câu 111: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: “ viên chức thời hạn xử lí kỉ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử khơng bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giái nghỉ hưu việc” hay sai? a Đúng b Sai Câu 112: Điều 58 Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức: việc Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức thực theo nội dụng? a b c d 27 Câu 113: Điều 58 Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức: quan quy định việc Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức? a Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập b Chính phủ c Nhà nước d Các bộ, quan ngang Câu 114: Điều 59 Quy định chuyển tiếp; “Viên chức tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có quyền, nghĩa vụ quản lí viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xá định thời hạn theo quy định luật ” Điều hay sai? a Đúng b Sai Câu 115: Điều 61: Hiệu lực thi hành: Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày? a 1/1/2010 b 1/1/2011 c 1/1/2012 d 1/1/2013 Câu 116 Luật viên chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ thông qua ngày? a 15/9/2010 b 15/11/2010 c 15/10/2010 d 15/12/2010 Câu 117 Luật Viên chức gồm chương, điều? a chương, 60 điều b chương, 62 điều c chương, 62 điều d chương, 70 điều 28 ... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ thơng qua ngày? a 15/9 /2010 b 15/11 /2010 c 15/10 /2010 d 15/12 /2010 Câu 117 Luật Viên chức gồm chương, điều? a chương, 60 điều b chương, 62... định luật ” Điều hay sai? a Đúng b Sai Câu 115: Điều 61: Hiệu lực thi hành: Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày? a 1/1 /2010 b 1/1/2011 c 1/1/2012 d 1/1/2013 Câu 116 Luật viên chức Quốc... Luật Viên Chức quy định: Phương thức tuyển dụng viên chức là? a thông qua thi tuyển b Thông qua xét tuyển c Thông qua thi tuyển xét tuyển d Cả đáp án sai Câu 37: Điều 24 chương III Tuyển dụng,
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TRAC NGHIEM LUAT VIEN CHUC 2010, DE THI TRAC NGHIEM LUAT VIEN CHUC 2010