GIỚI từ, LIÊN từ, TRẠNG từ TOEIC

6 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:54

NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH gư ời N n Instead of in spite of rather than In With From About Except Against Before Of Until Such as In place of In order to Vo Unlike Up Out thay Với Từ ngoại trừ chống lại, dựa vào trước, trước Cho đến ví dụ như, chẳng hạn thay để làm khác với, khơng giống với lên trên, phía 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 (prep) trường hợp, phòng nhờ vào thay :Q in case of thanks to so ạn 14 15 Tr ươ ng M in h PHẦN I CÁC GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI TOEIC STT Từ Nghĩa against dựa vào, chống lại above after sau along dọc theo except for Ngoại trừ among giữa/trong số (từ đối tượng trở lên) next to kế bên down bên dưới/xuống below bên 10 throughout khắp/suốt 11 opposite đối diện 12 without Mà khơng có/ khơng có Owing to 13 = because of: ngồi, bên ngồi, ngồi 33 34 Behind phía sau NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH 46 47 48 in h (dùng cho đối tượng, từ trở lên dùng among) bên bên M Above Inside Within bởi, trước Giữa lên, lên Do, tại, vào lúc Dành cho xung quanh ng 43 44 45 On By Amid Onto Due to At For Around Between + time (trong vòng time), phạm vi trong, suốt/ ươ 35 36 37 38 39 40 41 42 50 Across đối diện, băng qua 51 To đối với, đến 52 toward hướng về, phía 53 upon 54 Outside 55 through xuyên qua/suốt beyond bên ngoài/bên kia, vượt (more or greater than a particular amount, level, or limit) 57 Off Khỏi, rời khỏi 58 out of Hết, khỏi 59 During Trong suốt 60 as for Về phần, phía 61 Beside Bên cạnh 62 near Gần 63 Aside Về bên, sang bên 64 For Khoảng (đi với khoảng thời gian) N :Q uâ n với vai trò là, khi, trên, vào lúc bên so ạn gư ời 56 Tr 49 Despite Over = during As NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH past qua 66 as much as nhiều như, là, ngang với 67 because of Bởi 68 69 in addition to + N Bên cạnh đó, thêm vào relating to Liên quan đến 70 according to Theo như, theo 71 Under Dưới 72 up to Cho đến, lên đến 73 depending on Phụ thuộc 74 76 notwithstanding= despite along with Cùng với, thêm vào regardless of Bất chấp, không kể đến 77 Like Giống 78 concerning Liên quan đến ai/cái 79 83 in order to/so as Để to/to + V On behalf of đại diện cho in/with regard to liên quan đến ai/cái sb/ sth In hopes of mong đợi (Expecting and wishing for mong đợi mong muốn) as to/for liên quan, 84 aboard 81 M ng ươ Tr n uâ lên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay ) N gư ời 82 :Q 80 so ạn 75 in h 65 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH PHẦN CÁC TRẠNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC (adv) mà (adv) Hơn Even (adv) Thậm chí, Yet (adv) chưa Beforehand (adv) Trước, sớm Meanwhile (adv) lúc đó, Therefore (adv) đó, Nevertheless (adv) = however Otherwise (adv) nhiên (adv); cả, chí 11 Even Also 12 Whereby (adv) theo đó, 13 in fact (adv) thực tế, thực 14 wherever 15 only 16 nearly (adv) gần 17 forward (adv) phía trước 18 How (adv) như, theo cách 19 in advance (adv) trước, sớm 20 beforehand (adv) sớm, trước 21 previously (adv) trước 22 rather (adv) 23 always (adv) luôn 24 still (adv) 25 up to (adv) cho đến, lên đến 26 greatly (adv) lớn lao, đáng kể N ng ươ Tr :Q uâ n Cũng, (adv) nơi nào/bất đâu (adv) gư ời 10 (adv) khơng thì/ ngồi việc so ạn in h as a result rather than M NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH very much (adv) nhiều 28 no later than (adv) không muộn hơn, chậm vào 29 soon (adv) sớm, 30 late (adv) muộn, trễ 31 then (adv): đó, sau in h 27 PHẦN CÁC LIÊN TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC whereas (conj) khi, trái lại because (conj) so that (conj) để in order that until (conj) để (conj) although as soon as when (conj) given that (conj) xét đến 10 No sooner than (conj) không lâu 11 As 12 Once 13 As long as (conj): miễn là, điều kiện 14 After (conj): sau, sau 15 As if ng ươ Tr :Q uâ n (conj) sau (conj): gư ời (conj) (conj): khi, so ạn (conj): thể, dường 16 Unless (conj): trừ 17 And (conj): 18 Both A and B (conj): Cả A B 19 Either A or B A B 20 Whether A or B (conj): liệu A or B 21 But (conj): mà 22 Since (conj): vì/ kể từ N M NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH while (con): lúc, 24 Or (conj) 25 given (conj) vào, dựa vào 26 neither A nor B không A không B 27 Yet (conj) 28 now that (conj) do, 29 If (conj) 30 nor (conj) khơng 31 in case (conj) trường hợp 32 Even if (conj) Ngay khi, chí, 33 even though = (conj): Mặc dù although = though 34 so (conj) vì, 35 Assuming that (conj) giả sử M ng ươ Tr n uâ :Q so ạn gư ời N in h 23 ... as to/for liên quan, 84 aboard 81 M ng ươ Tr n uâ lên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay ) N gư ời 82 :Q 80 so ạn 75 in h 65 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH PHẦN CÁC TRẠNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC (adv)... soon (adv) sớm, 30 late (adv) muộn, trễ 31 then (adv): đó, sau in h 27 PHẦN CÁC LIÊN TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC whereas (conj) khi, trái lại because (conj) so that (conj) để in order that... chấp, không kể đến 77 Like Giống 78 concerning Liên quan đến ai/cái 79 83 in order to/so as Để to/to + V On behalf of đại diện cho in/with regard to liên quan đến ai/cái sb/ sth In hopes of mong
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI từ, LIÊN từ, TRẠNG từ TOEIC , GIỚI từ, LIÊN từ, TRẠNG từ TOEIC

Từ khóa liên quan