PART 2 bộ đề THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC năm 2019

52 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:29

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức pháp luật viên chức và pháp luật liên quan. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các anh chị sẽ đỗ kỳ thi tới nhờ bộ đề và bài giảng này This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019 (P2) Câu hỏi 241: Phương pháp kinh tế sử dụng quản lý hành nhà nước, gồm A Đòi hỏi khách quan kinh tế thị trường; Các quy phạm thưởng, phạt vật chất, kinh tế B Các ưu tiên đầu tư; Điều kiện miễn, giảm thuế suất qua đạo luật thuế C Thời hạn vay, trả lãi tín dụng, D Tất ý Câu hỏi 242: Các lĩnh vực quản lý nhà nước bao gồm A Quản lý số lĩnh đời sống xã hội B Tất lĩnh vực đời sống xã hội như: Chính trị, kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, C Tất lĩnh vực đời sống xã hội trừ lĩnh vực kinh doanh đặc thù D Tất ý Câu hỏi 243: Các tổ chức kinh doanh trực tiếp thực hoạt động kinh doanh có tư cách pháp nhân, chịu quản lý quan A Chịu quản lý Nghị Đảng sở B Chịu quản lý pháp luật quan hành nhà nước C Chịu quản lý Nghị Quốc hội D Tất ý Câu hỏi 244: Quản lý hành nhà nước sử dụng phương pháp A Phương pháp kế hoạch hoá; phương pháp thống kê B Phương pháp toán học C Phương pháp tâm lý-xã hội; phương pháp sinh lý học D Tất ý Câu hỏi 245: Quản lý nhà nước A Hoạt động thực thi quyền lực nhà nước quan nhà nước tiến hành tất cá nhân, tổ chức xã hội, tất mặt đời sống xã hội B Bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương C Nhằm nục tiêu phục vụ lợi ích chung cộng đồng, trì ổn định, an ninh trật tự thúc đẩy xã hội phát triển theo định hướng thống Nhà nước D Gồm tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 246: Bộ quan ngang A Cơ quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn Trung ương, có chức quản lý hành nhà nước lĩnh vực cơng tác phạm vi nước B Cơ quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn Trung ương, có chức quản lý hành nhà nước ngành C Cơ quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn Trung ương, có chức quản lý hành nhà nước nhiều lĩnh vực công tác phạm vi nước D Cơ quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn Trung ương, có chức quản lý hành nhà nước ngành, đa ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước Câu hỏi 247: Điều Hiến pháp 2013 qui định quyền hạn, nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân địa phương A Điều 114 B Điều 100 C Điều 90 D Điều 112 Câu hỏi 248: Điều 96 Hiến pháp 2013 quy định Chính phủ trình dự án pháp lệnh trước A Chủ tịch nước B Quốc hội C Uỷ ban thường vụ Quốc hội D Tất ý Câu hỏi 249: Thủ tướng phủ người A Đứng đầu Chính phủ B Đứng đầu Quốc hội C Đứng đầu Đảng D Tất ý Câu hỏi 250: Điều 96 Hiến pháp 2013 quy định nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ sau A Tổ chức thi hành lệnh, định Chủ tịch nước B Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội C Tổ chức thi hành pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 251: Quyền lập quy quan hành nhà nước A Đó quyền tổ chức máy để thực thi nhiệm theo qui định pháp luật B Đó quyền tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội C Đó quyền điều hành tổ chức trị-xã hội D Đó quyền ban hành văn pháp quy Câu hỏi 252: Bộ máy hành nhà nước A Bộ máy hành nhà nước hệ thống quan chấp hành, điều hành quan quyền lực nhà nước Thẩm quyền máy hành nhà nước giới hạn phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành Hoạt động chấp hành-điều hành hay gọi hoạt động quản lý hành nhà nước phương diện hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước B Bộ máy hành nhà nước quan chấp hành, điều hành quan quyền lực nhà nước Thẩm quyền máy hành nhà nước giới hạn phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành Hoạt động chấp hành-điều hành hay gọi hoạt động quản lý hành nhà nước phương diện hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước C Bộ máy hành nhà nước hệ thống quan điều hành quan quyền lực nhà nước Thẩm quyền máy hành nhà nước giới hạn phạm vi hoạt động điều hành Hoạt động điều hành hay gọi hoạt động quản lý hành nhà nước phương diện hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước D Bộ máy hành nhà nước hệ thống quan chấp Hành quan quyền lực nhà nước Thẩm quyền máy hành nhà nước giới hạn phạm vi hoạt động chấp hành Hoạt động chấp hành hay gọi hoạt động quản lý hành nhà nước phương diện hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước Câu hỏi 253: Bộ máy hành nhà nước A Bộ máy hành nhà nước tổ chức theo hệ thống thứ bậc, có mối quan hệ mật thiết phụ thuộc tổ chức hoạt động nhằm thực thi quyền quản lý hành nhà nước B Bộ máy hành nhà nước hệ thống quan thành lập từ trung ương đến sở, đứng đầu Chính phủ, tạo thành chỉnh thể thống C Bộ máy hành nhà nước hệ thống quan có mối liên hệ chặt chẽ, thống D Tất ý Câu hỏi 254: Toà án nhân dân địa phương, gồm This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission A Toà án nhân dân huyện B Toà án tỉnh C Toà án cấp tương đương với cấp tỉnh D Tất ý Câu hỏi 255: Các phó Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm nhiệm vụ phân công trước A Chủ tịch Quốc hội B Thủ tướng Chính phủ C Chủ tịch nước D Tất ý Câu hỏi 266: Nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp pháp luật Cán bộ, Công chức thi hành công vụ nhằm đảm bảo A Cán bộ, công chức thể vai trò quyền lực thực chức trách nhiệm vụ B Cán bộ, công chức thể quyền lực nhà nước C Cán bộ, công chức thực thẩm quyền, không lạm dụng quyền lực để thực hành vi vi phạm pháp luật D Tất ý Câu hỏi 267: Hình thức kỷ luật không áp dụng cho Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý A Cách chức; Giáng chức B Hạ bậc lương C Cảnh cáo; Khiển trách D Buộc việc Câu hỏi 268: Nội dung hoạt động công vụ bao hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ A Nhà nước, Đảng, tổ chức trị-xã hội lãnh đạo, quản lý tham gia quản lý mặt đời sống xã hội, đồng thời tổ chức cung ứng phục vụ nhu cầu chung xã hội, nhân dân khơng mục đích lợi nhuận B Nhà nước, Đảng, tổ chức trị-xã hội lãnh đạo, quản lý tham gia quản lý mặt đời sống xã hội, đồng thời tổ chức cung ứng phục vụ nhu cầu chung xã hội, nhân dân mục đích lợi nhuận This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Quốc hội, Đảng, tổ chức trị-xã hội lãnh đạo, quản lý tham gia quản lý mặt đời sống xã hội, đồng thời tổ chức cung ứng phục vụ nhu cầu chung xã hội, nhân dân khơng mục đích lợi nhuận D Chính phủ, Đảng, tổ chức trị-xã hội lãnh đạo, quản lý tham gia quản lý mặt đời sống xã hội, đồng thời tổ chức cung ứng phục vụ nhu cầu chung xã hội, nhân dân khơng mục đích lợi nhuận Câu hỏi 269: Theo Luật Cán bộ, Công chức 2008 người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương thuộc loại công chức nào? A Loại D B Loại C C Loại B D Loại A Câu hỏi 270: Theo qui định Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008, thi hành công vụ, cán Công chức phải đảm bảo nguyên tắc sau A Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát; Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thơng suốt hiệu B Bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân; Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ C Tuân thủ Hiến pháp pháp luật D Tất ý Câu hỏi 271: Cán bộ, cơng chức khơng làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Điều viết điều Luật Cán bộ, Công chức 2008 A Điều 21 B Điều 20 C Điều 22 D Điều 23 Câu hỏi 272: Hình thức kỷ luật áp dụng đối Viên chức A Khiển trách; Cảnh cáo; Bãi chức; Cách chức;Buộc việc; Hạn chế thực hoạt động nghề nghiệp B Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc việc; Hạn chế thực hoạt động nghề nghiệp This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc việc D Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm Câu hỏi 273: Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc tham gia đình cơng Sử dụng tài sản Nhà nước nhân dân trái pháp luật Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức Điều thể điều Luật Cán bộ, Công chức 2008 A Điều 20 B Điều 18 C Điều 21 D Điều 19 E Điều 22 Câu hỏi 274: Theo Luật Cán bộ, Công chức 2008 người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương thuộc loại công chức nào? Select one: A Loại C B Loại B C Loại A D Loại D Câu hỏi 275: Cán bộ, Công chức thi hành cơng vụ đảm bảo ngun tắc bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân nhằm mục đích gì? A Phục vụ lợi ích cá nhân B Phục vụ nhà nước phục vụ nhân dân C Phục vụ lợi ích quan D Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước Câu hỏi 276: Qui định phơng chữ trình bày máy tính soạn thảo văn hành nhà nước This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission A Phông chữ tiếng Việt mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6909:2017 B Phông chữ tiếng Việt mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6909:2010 C Phông chữ tiếng Việt mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6909:2018 D Phông chữ tiếng Việt mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6909:2001 Câu hỏi 277: Tính phổ thơng, đại chúng soạn thảo văn quản lý hành nhà nước thể A Văn phản ánh ý chí, nguyện vọng đáng bảo vệ quyền, lợi ích tầng lớp nhân dân; Văn có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo tính phổ cập song không ảnh hưởng đến nội dung nghiêm túc, chặt chẽ khoa học văn B Văn phản ánh ý chí, nguyện vọng đáng bảo vệ quyền, lợi ích tầng lớp nhân dân; Văn có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc C Văn phản ánh ý chí, nguyện vọng đáng bảo vệ quyền, lợi ích tầng lớp nhân dân D Văn có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo tính phổ cập song không ảnh hưởng đến nội dung nghiêm túc, chặt chẽ khoa học văn Câu hỏi 278: Tính khả thi soạn thảo văn quản lý hành nhà nước thể A Nội dung văn phù hợp với trình độ, lực, khả vật chất chủ thể thi hành B Nắm vững điều kiện, khả mặt đối tượng thực văn nhằm xác lập trách nhiệm họ văn cụ thể C Khi quy định quyền cho chủ thể phải kèm theo điều kiện bảo đảm thực quyền D Tất ý Câu hỏi 279: Ngơn ngữ hành chính-cơng vụ soạn thảo văn hành nhà nước có đặc điểm sau A Tính xác; Tính phổ thơng; Tính khách quan; Tính trang trọng lịch B Tính xác; Tính khách quan; Tính trang trọng lịch sự; Tính khn mẫu This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Tính xác; Tính phổ thơng; Tính khách quan; Tính trang trọng lịch sự; Tính khn mẫu D Tính xác; Tính phổ thơng; Tính khách quan; Tính khuôn mẫu Câu hỏi 280: Soạn thảo Chỉ thị Uỷ ban nhân dân, Bố cục Chỉ thị, gồm A Nội dung Chỉ thị gồm phần:Phần nôi dung thị, nêu mục theo thứ tự 1,2,3, ; Phần tổ chức thực B Nội dung Chỉ thị gồm phần: Phẩn mở đầu; Phần nôi dung thị, nêu mục theo thứ tự 1,2,3, ; Phần tổ chức thực hiện; Phần ký đóng dấu thị C Nội dung Chỉ thị gồm phần: Phẩn mở đầu; Phần nôi dung thị, nêu mục theo thứ tự 1,2,3, ; Phần tổ chức thực D Nội dung Chỉ thị gồm phần: Phẩn mở đầu; Phần nôi dung thị, nêu mục theo thứ tự 1,2,3, Câu hỏi 281: Trong trường hợp không thông qua văn bản, quan, tổ chức, nhân soạn thảo văn tiến hành A Chỉnh lý trình lại dự thảo văn thời hạn định B Khơng làm cả, để thời gian lập lại hồ sơ ký gửi chủ thể có thẩm quyền để xem xét thông qua C Ký ban hành văn D Tất ý Câu hỏi 282: Việc đóng dấu văn hành thực theo qui định A Khoản Khoản Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 Chính phủ B Khoản Khoản Điều 26 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ C Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Chính phủ D Tất ý Câu hỏi 283: Trong trường hợp nội dung văn có ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt dân cư địa phương bắt buộc phải lấy ý kiến A Các tổ chức trị-xã hội địa phương B Chính quyền địa phương C Mặt trận Tổ quốc địa phương D Nhân dân thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố địa phương This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 284: Soạn thảo văn hành nhà nước, số trang văn qui định A Số trang văn trình bày dòng cuối trang giấy(phần footer) chữ số Ả- rập, cỡ chữ 13-14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ Số trang phụ lục đánh số trang riêng theo phụ lục B Số trang văn trình bày góc trái cuối trang giấy(phần footer) chữ số Ả- rập, cỡ chữ 13-14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ Số trang phụ lục đánh số trang riêng theo phụ lục C Số trang văn trình bày dòng đầu trang giấy chữ số Ả- rập, cỡ chữ 13-14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ Số trang phụ lục đánh số trang riêng theo phụ lục D Số trang văn trình bày góc phải cuối trang giấy(phần footer) chữ số Ả- rập, cỡ chữ 13-14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ Số trang phụ lục đánh số trang riêng theo phụ lục Câu hỏi 285: Các loại văn quy phạm pháp luật tổ chức phép ban hành A Hội đồng nhân dân cấp B Các tổ chức Đoàn niên C Các tổ chức Đảng D Hội nông dân Câu hỏi 286: Yêu cầu cải cách hành nhà nước Việt Nam, giai đoạn 2016-2020, nâng cao chất lượng toàn diện triển khai cải cách hành quan sau A Các quan hành nhà nước cấp từ trung ương tới địa phương B Các tổ chức trị-xã hội từ trung ương tới địa phương C Tất doanh nghiệp nhỏ vừa toàn quốc D Mật trận Tổ quốc từ trung ương tới địa phương Câu hỏi 287: Mục đích trực tiếp cải cách hành nhà nước A Chính quyền vững mạnh B Dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh C Hiệu lực hiệu quản lý D An ninh, trật tự an tồn xã hội Câu hỏi 288: Mục đích cải cách hành nhà nước phải hướng tới A Nhà nước vững mạnh This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission B Một hành phục vụ nhân dân, phát huy trí tuệ nguồn lực nhân dân C Dân giàu nước mạnh, xã hội công văn minh D Chính quyền vững mạnh Câu hỏi 289: Mục tiêu cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016-2020, gồm A Khắc phục tồn tại, hạn chế, bất cập trình triển khai thực giai đoạn 2011-2015 Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 B Gắn kết cơng tác cải cách hành bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm cá nhân, quan, đơn vị người đứng đầu quan hành nhà nước cấp C Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 D Tất ý Câu hỏi 290: Cải cách hành nhà nước phải hướng tới hành A Có đủ quyền lực, thực thi quyền lực hành pháp khuôn khổ pháp luật cho phép B Thực chức hành pháp, phối hợp chặt chẽ với tổ chức quyền lập pháp hành pháp C Thực nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền pháp luật quy định, không lạm quyền mà không buông lỏng quyền D Tất ý Câu hỏi 291: Chỉ số số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh A PAR INDEX B PAPI C PCI D PEII Câu hỏi 292: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sở trị quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Điều thể điều Hiến pháp 2013 A Điều B Điều C Điều 10 D Điều This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 412: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tổ chức trị-xã hội A Điều 15 B Điều C Điều 13 D Điều 10 Câu hỏi 413: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức trị-xã hội A Điều 14 B Điều C Điều 12 D Điều 13 Câu hỏi 414: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam tổ chức trị-xã hội A Điều 10 B Điều C Điều 12 D Điều 13 Câu hỏi 415: Điều Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định vai trò Đảng Cộng Sản Việt Nam A Điều B Điều 10 C Điều D Điều Câu hỏi 416: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định quyền hạn nhiệm vụ Quốc hội Select one: A Điều 79 B Điều 75 C Điều 70 D Điều 69 Câu hỏi 416: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội họp công khai Select one: This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission A Điều 71 B Điều 83 C Điều 80 D Điều 70 Câu hỏi 417: Hệ thống trị Việt Nam bao gồm tổ chức sau: A Đảng Cộng Sản Việt Nam; Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Mặt trận tổ chức trị-xã hội pháp luật thừa nhận B Đảng Cộng Sản Việt Nam; Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tổ chức trị-xã hội C Đảng Cộng Sản Việt Nam; Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Mặt trận tổ quốc Việt Nam D Đảng Cộng Sản Việt Nam; Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Chính Phủ Câu hỏi 418: Chủ thể quản lý A Các cá nhân Nhà nước giao nhiệm vụ buộc đối tượng quản lý phải tuân thủ qui định đề để đạt mục tiêu định trước B Các cá nhân, tổ chức có quyền lực định buộc đối tượng quản lý phải tuân thủ qui định đề để đạt mục tiêu định trước C Các lãnh đạo có quyền lực định buộc đối tượng quản lý phải tuân thủ qui định đề để đạt mục tiêu định trước D Các Tổ chức có quyền lực định buộc đối tượng quản lý phải tuân thủ qui định đề để đạt mục tiêu định trước Câu hỏi 419: Đối tượng quản lý A Các cá nhân, tổ chức trình hoạt động phải chịu tác động phương pháp quản lý công cụ quản lý chủ thể quản lý để nhằm đạt mục tiêu quản lý chủ thể đặt B Các tổ chức trình hoạt động phải chịu tác động phương pháp quản lý công cụ quản lý chủ thể quản lý để nhằm đạt mục tiêu quản lý chủ thể đặt C Các cá nhân trình hoạt động phải chịu tác động phương pháp quản lý công cụ quản lý chủ thể quản lý để nhằm đạt mục tiêu quản lý chủ thể đặt This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission D Các tổ chức quyền, đồn thể trị-xã hội q trình hoạt động phải chịu tác động phương pháp quản lý công cụ quản lý chủ thể quản lý để nhằm đạt mục tiêu quản lý chủ thể đặt Câu hỏi 420: Chủ thể quản lý nhà nước, gồm A Cá nhân ( cán bộ, cơng chức có thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao) B Môt quan máy nhà nước (Một tổ chức) C Nhiều quan máy nhà nước D Tất ý Câu hỏi 421: Đâu chủ thể quản lý nhà nước A Hiệp hội khoa học-Kỹ thuật Việt nam B Giám đốc Tổng công ty C Uỷ ban nhân dân cấp D Tất ý Câu hỏi 422: Đâu chủ thể quản lý nhà nước A Giám đốc công ty B Hiệu trưởng Trường Đại học C Hội khuyến học Việt Nam D Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Câu hỏi 423: Đâu chủ thể quản lý nhà nước A Uỷ ban nhân dân huyện B Hội Văn học Nghệ thuật Việt nam C Trường học D Tổng công ty Câu hỏi 424: Đối tượng quản lý nhà nước bao gồm A Trường học phổ thông địa bàn huyện B Các hộ kinh doanh cá thể địa bàn xã C Tất cá nhân, tổ chức sinh sống, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phạm vị lãnh thổ quốc gia D Tất ý Câu hỏi 425: Các lĩnh vực quản lý nhà nước bao gồm A Tất lĩnh vực đời sống xã hội trừ lĩnh vực kinh doanh đặc thù B Quản lý số lĩnh đời sống xã hội This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Tất lĩnh vực đời sống xã hội như: Chính trị, kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, D Tất ý Câu hỏi 426: Công cụ quản lý nhà nước chủ yếu sử dụng A Chính sách B Pháp luật C Kế hoạch D Tất ý Câu hỏi 427: Quản lý nhà nước quản lý máy nhà nước, bao gồm A Các quan lập pháp B Các quan hành pháp C Các quan tư pháp D Tất ý Câu hỏi 428: Công vụ A Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước cán bộ, công chức tiến hành theo qui định pháp luật nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước B Công vụ phục vụ lợi ích nhà nước, nhân dân xã hội C Do đặc thù thể chế trị nên cơng vụ bao gồm hoạt động thực theo chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức làm việc quan Đảng, tổ chức trị-xã hội D Tất ý Câu hỏi 429: Nói đến hoạt động cơng vụ nói đến trách nhiệm A Đảng Quốc hội B Đảng nhà nước C Nhà nước phủ D Cán bộ, công chức Câu hỏi 430: Theo qui định Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008, thi hành công vụ, cán Công chức phải đảm bảo nguyên tắc A B C D This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 431: Theo qui định Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008, thi hành công vụ, cán Công chức phải đảm bảo nguyên tắc sau A Tuân thủ Hiến pháp pháp luật B Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát; Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thơng suốt hiệu C Bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân; Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ D Tất ý Câu hỏi 432: Nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp pháp luật Cán bộ, Công chức thi hành công vụ nhằm đảm bảo A Cán bộ, công chức thể quyền lực nhà nước B Cán bộ, cơng chức thể vai trò quyền lực thực chức trách nhiệm vụ C Cán bộ, công chức thực thẩm quyền, không lạm dụng quyền lực để thực hành vi vi phạm pháp luật D Tất ý Câu hỏi 433: Nguyên tắc công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát Cán bộ, Công chức thi hành công vụ phải làm gì? A Phổ biến nội dung, phạm vi, giới hạn, trình tự, thủ tục để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra B Niêm yết công khai số nội dung, phạm vi, giới hạn, trình tự, thủ tục để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra C Phổ biến qui trình thủ tục cho Cán bộ, cơng chức biết D Niêm yết công khai nội dung, phạm vi, giới hạn, trình tự, thủ tục để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra Câu hỏi 434: Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thơng suốt hiệu Khi thi hành công vụ Cán bộ, Công chức phải A Chịu đạo, lãnh đạo từ Chính phủ xuống địa phương, sở, hoạt động quan nhà nước địa phương phải phù hợp văn quan nhà nước cấp B Cơ quan quản lý nhà nước địa phương, sở không chịu lãnh đạo, đạo quan nhà nước cấp C Hoạt động quan nhà nước địa phương có văn riêng D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 435: Khi thi hành công vụ, Cán bộ, Công chức tuân thủ nguyên tắc bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ có nghĩa A Cán bộ, công chức địa phương thực văn quan nhà nước địa phương nơi cơng tác B Cán bộ, cơng chức địa phương chấp hành mệnh lệnh quan nhà nước địa phương nơi cơng tác C Cán công chức phải chấp hành mệnh lệnh thủ trưởng, cấp phải phục tùng cấp trên, văn nhà nước cấp ban hành phải phù hợp văn quan nhà nước cấp D Tất ý Câu hỏi 436: Cán bộ, cơng chức có thành tích xuất sắc A Được khen thưởng theo quy định pháp luật thi đua khen thưởng B Nâng lương trước thời hạn C Xem xét bổ nhiệm chức vụ cao quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu D Tất ý Câu hỏi 437: Khi Cán bộ, Cơng chức hồn thành tốt có hiệu việc thi hành cơng vụ khen thưởng hình thức A Tôn vinh, danh dự giấy khen, khen, huy chương, huân chương danh hiệu cao quý nhà nước B Tặng vật chất C Kết hợp danh dự, tôn vinh vật chất D Tất ý Câu hỏi 438: Bộ máy hành nhà nước A Bộ máy hành nhà nước để thực quyền lực nhà nước, có chức quản lý hành nhà nước tất lĩnh vực đời sống xã hội B Bộ máy hành nhà nước phận cấu thành máy nhà nước C Bộ máy hành nhà nước bao gồm hệ thống quan hành nhà nước thành lập, tổ D Tất ý chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật Câu hỏi 439: Bộ máy hành nhà nước A Bộ máy hành nhà nước có chức quản lý nhà nước hai hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật định cá biệt sở Hiến pháp, This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission luật, pháp lệnh văn quan hành nhà nước cấp nhằm thực văn B Bộ máy hành nhà nước có chức quản lý nhà nước hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật định cá biệt sở Hiến pháp, luật, pháp lệnh văn quan hành nhà nước cấp nhằm thực văn C Bộ máy hành nhà nước có chức quản lý nhà nước hai hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật định cá biệt sở đường lối Đảng, luật, pháp lệnh văn quan hành nhà nước cấp nhằm thực văn D Bộ máy hành nhà nước có chức quản lý nhà nước hai hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật định cá biệt sở văn Chính phủ, luật, pháp lệnh văn quan hành nhà nước cấp nhằm thực văn Câu 440: Bộ máy hành nhà nước A Bộ máy hành nhà nước hoạt động máy hành nhà nước mang tính khơng thường xuyên, không liên tục tương đối ổn định, cầu nối đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống B Bộ máy hành nhà nước hoạt động máy hành nhà nước mang tính thường xuyên, liên tục tương đối ổn định, cầu nối đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống C Bộ máy hành nhà nước hoạt động máy hành nhà nước mang tính thường xun, khơng liên tục tương đối ổn định, cầu nối đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống D Bộ máy hành nhà nước hoạt động máy hành nhà nước mang tính thường xuyên, liên tục tuyệt đối ổn định, cầu nối đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống Câu hỏi 441: Bộ máy hành nhà nước thành lập từ trung ương đến sở, đứng đầu A Quốc hội B Chính phủ C Chủ tịch nước D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 442: Quyền hành A Quyền sử dụng có hiệu nguồn tài cơng sản để phát triển đất nước B Quyền giải vấn đề xã hội C Quyền tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội, đưa pháp luật vào sống nhằm giữ gìn trật tự an ninh xã hội, phục vụ lợi ích công dân, đảm bảo dân sinh D Tất ý Câu hỏi 443: Điều Hiến pháp 2013 quy định Chính phủ quan hành nhà nước cao nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM A Điều 96 B Điều 92 C Điều 90 D Điều 94 Câu hỏi 444: Điều 94 Hiến pháp 2013 quy định A Nhà nước quan hành nhà nước cao nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, thực thi quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội B Quốc hội quan hành nhà nước cao nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, thực thi quyền hành pháp, quan chấp hành Nhà nước C Chính phủ quan hành nhà nước cao nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, thực thi quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội D Tất ý Câu hỏi 445: Chính phủ quan chấp hành A Nhà nước B Quốc hội C Đảng D Tất ý Câu hỏi 446: Chính phủ chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước A Quốc hội B Chủ tịch nước C Uỷ ban thường vụ Quốc hội This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission D Tất ý Câu hỏi 447: Chính phủ chịu trách nhiệm trước A Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội B Chính phủ chịu trách nhiệm trước Nhà nước C Chính phủ chịu trách nhiệm trước Đảng D Tất ý Câu hỏi 448: Văn quản lý hành nhà nước A Những định thông tin quản lý (đã văn hố) Quốc hội ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhằm điều chỉnh quan hệ quản lý hành nhà nước quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức, công dân B Những định thông tin quản lý (đã văn hố) tổ chức trị-xã hội ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhằm điều chỉnh quan hệ quản lý hành nhà nước quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức, công dân C Những định thơng tin quản lý (đã văn hố) quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhằm điều chỉnh quan hệ quản lý hành nhà nước quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức, công dân D Tất ý Câu hỏi 449: Văn quy phạm pháp luật tổ chức không phép ban hành A Quyết định Uỷ ban nhân dân cấp B Văn quyền địa phương đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt C Nghị Hội đồng nhân dân cấp D Quyết định Giám đốc công ty, doanh nghiệp, chủ tịch tập đoàn Câu hỏi 450: Văn hành gồm A Văn hành đặc biệt B Văn hành cá biệt; Văn hành thơng thường C Văn hành hoả tốc Câu hỏi 451: Văn hành cá biệt thể tên gọi sau A Chỉ thị B Nghị C Quyết định This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission D Tất ý Câu hỏi 452: Tên gọi Quyết định tăng lương; Quyết định bổ nhiệm thuộc loại văn hành sau A Văn hành cá biệt B Văn hành chuyên ngành C Văn hành thông thường D Tất ý Câu hỏi 453: Tên gọi Quyết định khen thưởng; Quyết định kỷ luật cán bộ; Quyết định miễn nhiệm cán thuộc loại văn hành sau A Văn hành riêng B Văn hành định C Văn hành cá biệt D Văn hành thơng thường Câu hỏi 454: Tên gọi Nghị Hội đồng nhân dân thuộc loại văn hành sau A Văn hành thơng thường B Văn hành cá biệt C Văn hành Nghị D Tất ý Câu hỏi 455: Văn hành thơng thường gì? A Văn hành mang thơng tin, điều hành nhằm thực thi văn quy phạm pháp luật B Như văn giao dịch, trao đổi, phản ánh tình hình, ghi chép cơng việc quan, tổ chức C Văn giải công việc cụ thể D Tất ý Câu hỏi 456: Văn hành cá biệt gì? A Là văn giải công việc cụ thể đối tượng quản lý định B Là văn áp dụng pháp luật quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành C Là văn để thực hoạt động quản lý, điều hành nội quan D Tất ý Câu hỏi 457: Văn chuyên ngành gì? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission A Là văn giải công việc cụ thể đối tượng quản lý định B Là văn mang thông tin, điều hành nhằm thực thi văn quy phạm pháp luật C Là văn hình thành hoạt động ngành, lĩnh vực D Tất ý Câu hỏi 458: Những văn quan trọng đề cập đến thuật ngữ cải cách hành nhà nước A Nghị Đại hội VIII B Nghị Đại hội VII C Nghị Trung ương 8-khoá VII D Tất ý Câu hỏi 459: Nguyên nhân dẫn tới việc đẩy mạnh cải cách hành nước ta A Sự phát triển khoa học -công nghệ ảnh hưởng đến mặt đời sống xã hội, có hoạt động quản lý B Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ C Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước D Tất ý Câu hỏi 460: Đảng nhà nước ta xác định cải cách hành A Cải cách hành hướng tới mục đích trực tiếp hiệu lực, hiệu B Cải cách nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa C Nội dung trọng tậm công đổi D Tất ý Câu hỏi 461: Cải cách hành nhà nước phải hướng tới hành A Phát huy trí tuệ nhân dân B Phục vụ nhân dân C Phát huy nguồn lực nhân dân D Tất ý Câu hỏi 462: Cải cách hành nhà nước phải hướng tới hành A Dân chủ, B Thể chất Nhà nước dân, lo cho dân dân C Mọi thể chế, tổ chức, cán bộ, cơng chức hết lòng phục vụ nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức " cần, kiệm, chí cơng, vơ tư", khơng quan liêu, cửa quyền, tham ô, lãng phí This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission D Tất ý Câu hỏi 463: Cải cách hành nhà nước phải hướng tới hành A Thực chức hành pháp, phối hợp chặt chẽ với tổ chức quyền lập pháp hành pháp B Thực nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền pháp luật quy định, không lạm quyền mà khơng bng lỏng quyền C Có đủ quyền lực, thực thi quyền lực hành pháp khuôn khổ pháp luật cho phép D Tất ý Câu hỏi 464: Cải cách hành nhà nước phải hướng tới hành A Phải đại hoá tổ chức-nghiệp vụ-kỹ thuật B Tổ chức phải hợp lý, có khoa học quản lý nhà nước áp dụng kỹ thuật đại C Có lực cao, ngang tầm niệm vụ D Tất ý Câu hỏi 465: Công dân Việt Nam, từ tuổi trở lên có phẩm chất, trình độ, lực cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội A Từ đủ 19 tuổi trở lên B Từ đủ 20 tuổi trở lên C Từ đủ 18 tuổi trở lên D Từ đủ 21 tuổi trở lên Câu hỏi 466: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: Uỷ ban thường vụ Quốc hội quan thường trực Quốc hội A Điều 71 B Điều 70 C Điều 73 D Điều 72 Câu hỏi 467: Điều Hiến pháp 2013 quy định nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban thường vụ Quốc hội A Điều 70 B Điều 75 C Điều 77 D Điều 74 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 468: Điều Hiến pháp 2013 quy định: Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại A Điều 86 B Điều 80 C Điều 81 D Điều 82 Câu hỏi 469: Điều Hiến pháp 2013 quy định nhiệm vụ quyền hạn Chủ tịch nước A Điều 88 B Điều 80 C Điều 85 D Điều 81 Câu hỏi 470: Điều Hiến pháp 2013 quy định: Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội A Điều 94 B Điều 80 C Điều 81 D Điều 93 Câu hỏi 471: Điều Hiến pháp 2013 quy định quyền hạn nhiệm vụ Chính phủ A Điều 94 B Điều 91 C Điều 96 D Điều 93 Câu hỏi 472: Điều Hiến pháp 2013 quy định Toà án nhân dân tối cao quan xét xử cao nước Cộng hoà xã hội chủ Việt Nam A Điều 100 B Điều 104 C Điều 102 D Điều 103 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 473: Điều Hiến pháp 2013 quy định Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp A Điều 100 B Điều 107 C Điều 103 D Điều 104 Câu hỏi 474: Điều Hiến pháp 2013 quy định nhiệm kỳ Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ Quốc hội A Điều 102 B Điều 104 C Điều 105 D Điều 103 Câu hỏi 475: Hệ thống trị Việt Nam bao gồm tổ chức A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, Nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI pháp luật thừa nhận B MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI pháp luật thừa nhận C Nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM D ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Câu hỏi 476: Điều Hiến pháp 2013 qui định nhiệm kỳ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ Quốc hội A Điều 101 B Điều 104 C Điều 108 D Điều 103 Câu hỏi 477: Quản lý hành nhà nước, bao gồm A Cơ quan tư pháp B Cơ quan lập pháp C Cơ quan hành pháp D Tất ý Câu hỏi 478: Khách thể quản lý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission A Trật tự quản lý mà chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý phương pháp quản lý mong muốn thiết lập để đạt mục tiêu định B Trật tự quản lý mà chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý mong muốn thiết lập để đạt mục tiêu định C Trật tự quản lý mà chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý phương pháp quản lý công cụ quản lý định mong muốn thiết lập để đạt mục tiêu định D Trật tự quản lý mà chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý công cụ quản lý định mong muốn thiết lập để đạt mục tiêu định Câu hỏi 479: Quản lý hành nhà nước A Các tổ chức sở Đảng thực B Các quan hành pháp từ Trung ương đến sở thực C Các quan Mật trận Tổ quốc Việt Nam thực D Tất ý Câu hỏi 480: Quyền hành pháp cao tồn xã hội thơng qua hệ thống thể chế hành nhà nước quan A Quốc hội B Đảng Cộng Sản Việt Nam C Nhà nước D Chính phủ ... viết điều Luật Cán bộ, Công chức 20 08 A Điều 21 B Điều 20 C Điều 22 D Điều 23 Câu hỏi 27 2: Hình thức kỷ luật áp dụng đối Viên chức A Khiển trách; Cảnh cáo; Bãi chức; Cách chức; Buộc việc; Hạn... pháp luật Cán bộ, Công chức thi hành công vụ nhằm đảm bảo A Cán bộ, cơng chức thể vai trò quyền lực thực chức trách nhiệm vụ B Cán bộ, công chức thể quyền lực nhà nước C Cán bộ, công chức thực thẩm... luật Cán bộ, Công chức thi hành công vụ nhằm đảm bảo A Cán bộ, cơng chức thể vai trò quyền lực thực chức trách nhiệm vụ B Cán bộ, công chức thể quyền lực nhà nước C Cán bộ, công chức thực thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: PART 2 bộ đề THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC năm 2019, PART 2 bộ đề THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC năm 2019