DỊCH GIẢI PART 7 NÂNG CAO THÁNG 7

18 98 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:10

BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco PART Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, letters, and advertisements Each text is followed by several questions Select the best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet Questions 153-155 refer to the following article Dick Farmer - founder, former CEO, and the only chairman of Cintas Corp - retired as chairman Tuesday following the company's annual shareholders' meeting in Mason His retirement was not previously announced It was approved by the company's board after the shareholders meeting at its corporate headquarters complex Bob Kohlhepp, the company's vice chairman for six years since 2003 and CEO from 1995 to 2003, was elected to succeed Farmer Farmer remains a member of the board of directors and has been named chairman emeritus Kohlhepp joined Cintas in 1970 and helped it grow into the nation's largest uniform supplier The company has achieved annual sales of nearly $4 billion through numerous acquisitions, expansion into business-to-business services, and organic growth Dick Farmer's retirement comes as the company has been struggling to overcome a national employment slump that has hurt its sales in many key markets This economic slump had a negative influence on a 40-year series of rising sales and profits ever since its founding in 1968 At nearly $30 a share, however, the company's stock price has lately been on the rise, rising more than 30 percent since July amid indications that the national economy is improving 153 What caused the company's recent sales decline? (A) The chairman's sudden resignation 155 What is NOT mentioned in the article? (A) Farmer's retirement was announced before the shareholders meeting (B) The slow economy also damaged the (B) Numerous acquisitions and organic company seriously growth (C) The company is overcoming the economic (C) The nation's economic recession crisis (D) Excessive competition expansion and (D) Farmer's replacement was chosen BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco 154 How many years has Bob Kohlhepp worked for Cintas ? (A) About years (B) About 10 years (C) Less than 20 years (D) Over 25 years Translation and Explanation Dick Farmer - founder, former CEO, and the only chairman of Cintas Corp - retired as chairman Tuesday following the company's annual shareholders' meeting in Mason 155 His retirement was not previously announced It was approved by the company's board after the shareholders meeting at its corporate headquarters complex Dick Farmer- người sáng lập, cựu giám đốc điều hành đồng thời vị chủ tịch Cintas Corp- rời khỏi chức chủ tịch vào hôm thứ Ba sau họp cổ đông thường niên công ty Mason Việc hưu ông không cơng bố từ trước Nó phê duyệt Hội đồng quản trị công ty sau họp cổ đơng trụ sở cơng ty 154 Bob Kohlhepp, the company's vice chairman for six years since 2003 and CEO from 1995 to 2003, 155was elected to succeed Farmer Farmer remains a member of the board of directors and has been named chairman emeritus Bob Kohlhepp, phó chủ tịch công ty năm từ năm 2003 CEO từ năm 1995 đến 2003, bầu chọn để kế nhiệm(thay thế) Farmer Farmer thành viên hội đồng quản trị bổ nhiệm chức chủ tịch danh dự 154 Kohlhepp joined Cintas in 1970 and helped it grow into the nation's largest uniform supplier The company has achieved annual sales of nearly $4 billion through numerous acquisitions, expansion into business-to-business services, and organic growth Kohlhepp gia nhập Cintas vào năm 1970 giúp công ty trở thành nhà cung cấp đồng phục lớn nước Công ty đạt doanh thu bán hàng hàng năm gần tỷ đô la thơng qua nhiều vụ mua lại/thâu tóm, mở rộng sang dịch vụ B2B, tăng trưởng tự thân BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco Dick Farmer's retirement comes as 153the company has been struggling to overcome a national employment slump that has hurt its sales in many key markets 155This economic slump had a negative influence on a 40-year series of rising sales and profits ever since its founding in 1968 155At nearly $30 a share, however, the company's stock price has lately been on the rise, rising more than 30 percent since July amid indications that the national economy is improving Việc nghỉ hưu Dick Farmer diễn công ty phải chống chọi/vật lộn để vượt qua khủng hoảng việc làm quốc gia, gây thiệt hại đến doanh thu công ty nhiều thị trường trọng điểm Khủng hoảng kinh tế tác động tiêu cực đến chuỗi doanh thu lợi nhuận tăng lên suốt 40 năm kể từ thành lập vào năm 1968 Tuy nhiên, mức gần 30 đô la, gần giá cổ phiếu công ty tăng lên 30% kể từ tháng bối cảnh dấu hiệu cho thấy kinh tế dần cải thiện Thông tin thêm: - business-to-business (B2B): Mơ hình kinh doanh thương mại điện tử giao dịch xảy trực tiếp doanh nghiệp với Giao dịch công ty với thường giao tiếp điện tử, có giao tiếp qua sàn giao dịch điện tử - organic growth (tăng trưởng tự thân): đề cập tới tốc độ tăng trưởng mà công ty đạt nhờ vào việc gia tăng sản lượng thúc đẩy tiêu thụ Tăng trưởng tự thân tập trung vào việc nâng cao suất lao động cắt giảm chi phí sản xuất cho hiệu Tốc độ tăng trưởng tự thân, ngồi ra, loại trừ tác động tỷ giá hối đoái Tăng trưởng tự thân thể cho tăng trưởng thực sự, cốt lõi công ty Đây số biểu thị mức độ hiệu công tác quản lý việc tận dụng nguồn lực bên để tối đa hóa lợi nhuận Đồng thời tăng trưởng tự thân liệu nhà quản lý sử dụng hết kỹ họ để thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển chưa (Saga) 153 What caused the company's recent Điều khiến doanh thu bán hàng gần công ty giảm sút? sales decline? (A) Sự từ chức đột ngột chủ tịch (A) The chairman's sudden resignation (B) Các vụ mua lại nhiều phát triển có hệ (B) Numerous acquisitions and organic thống growth (C) Sự suy thoái kinh tế quốc gia (C) The nation's economic recession (D) Sự mở rộng cạnh tranh nhiều (D) Excessive expansion and competition BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco How many years has Bob Kohlhepp Bob Kohlhepp làm việc cho Cintas năm? worked for Cintas ? (A) Khoảng năm (A) About years (B) Khoảng 10 năm (B) About 10 years (C) Dưới 20 năm (C) Less than 20 years (D) Hơn 25 năm (D) Over 25 years 154 Tại đoạn văn thứ ta có “Kohlhepp joined Cintas in 1970” có nghĩa “ Kohlhepp gia nhập Cantas vào năm 1970”; Tại đoạn văn thứ ta có “Bob Kohlhepp, the company's vice chairman for six years since 2003” có nghĩa “Bob Kohlhepp phó chủ tịch công ty khoảng năm kể từ năm 2003”; =>Từ năm 1970 ơng Bob Kohlhepp làm việc cho Cintas 25 năm Do D đáp án 155 What is NOT mentioned in the Cái KHƠNG đề cập đến viết? article? (A) Việc nghỉ hưu Farmer công bố (A) Farmer's retirement was trước họp cổ đông announced before the shareholders (B) Nền kinh tế xuống dốc gây thiệt hại meeting nghiêm trọng đến công ty (B) The slow economy also damaged (C) Công ty vượt qua khủng hoảng kinh the company seriously tế (C) The company is overcoming the (D) Người thay Farmer chọn economic crisis (D) Farmer's replacement was chosen Phương án B vào đoạn văn cuối ta có “This economic slump had a negative influence on a 40-year series of rising sales and profits…” có nghĩa “Khủng hoảng kinh tế tác động tiêu cực đến chuỗi doanh thu lợi nhuận…”=> Nền kinh tế xuống dốc gây thiệt hại nghiêm trọng đến công ty Vì phương án B đề cập (Mentioned) Phương án C vào đoạn văn cuối ta có “At nearly $30 a share, however, the company's stock price has lately been on the rise, rising more than 30 percent since July amid indications BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco that the national economy is improving” có nghĩa “Tuy nhiên, mức gần 30 đô la, gần giá cổ phiếu công ty tăng lên 30% kể từ tháng bối cảnh dấu hiệu cho thấy kinh tế dần cải thiện.”=> Xuất dấu hiệu tích cực cho thấy cơng ty dần vượt qua khủng hoảng kinh tế Vì phương án C đề cập (Mentioned) Phương án D vào đoạn văn thứ hai ta có “Bob Kohlhepp, the company's vice chairman for six years since 2003 and CEO from 1995 to 2003, was elected to succeed Farmer” có nghĩa “Bob Kohlhepp, phó chủ tịch công ty năm từ năm 2003 CEO từ năm 1995 đến 2003 bầu chọn để kế nhiệm Farmer”=> Người thay Dick Farmer Bob Kohlhepp Vì phương án D đề cập (Mentioned) Sử dụng phương pháp loại trừ vào “His retirement was not previously announced” có nghĩa “ Việc nghỉ hưu ông (tức Dick Farmer) khơng cơng bố trước đó” => Phương án A không đề cập đến (Not mentioned) Do phương án xác phương án A Questions 156-157 refer to the following notice HENRY'S Foods MILEAGE CLUB By using this card, the cardholder, whose name is printed on the card, agrees to all provisions of the "Mileage Club Cardholder Agreement" for HENRY'S Food Stores, Inc If this card is lost or stolen or if there are any changes in personal information, please let HENRY'S Food Stores know immediately for your benefit This card alone is not significant identification to cash checks You will need to show additional photo identification If you have any questions, please visit our website www.Henry's.com 156 Who has the right to use this card? (A) The Bonus Club 157 What should you if you misplace this card? (A) (B) The person who signed the card on the other side (B) Get some additional identification (C) (D) (C) Tell HENRY'S Food Stores at once (D) Execute a Bonus Club Agreement HENRY'S Food Stores, Inc The Cardholder Agreement Notify the cardholder BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco Translation and Explanation HENRY'S Foods MILEAGE CLUB 156 By using this card, the cardholder, whose name is printed on the card, agrees to all provisions of the "Mileage Club Cardholder Agreement" for HENRY'S Food Stores, Inc Khi sử dụng thẻ này, chủ thẻ, có tên in thẻ, phải chấp thuận tất điều khoản “Thỏa thuận chủ thẻ câu lạc Mileage” tập đoàn HENRY’S food stores 157 If this card is lost or stolen or if there are any changes in personal information, please let HENRY'S Food Stores know immediately for your benefit This card alone is not significant identification to cash checks You will need to show additional photo identification If you have any questions, please visit our website www.Henry's.com Nếu thẻ bị thất lạc bị đánh cắp có thay đổi thơng tin cá nhân, thông báo cho HENRY'S Food Stores biết lợi ích bạn Chỉ có thẻ chưa đủ xác thực để lĩnh chi phiếu Bạn cần phải xuất trình thêm chứng minh thư Nếu bạn có thắc mắc nào, vui lòng truy cập trang Web www.Henry's.com 156 Who has the right to use this card? Ai có quyền sử dụng thẻ này? (A) The Bonus Club (A) The Bonus Club (B) The person who signed the card on (B) Người ký tên vào mặt sau thẻ the other side (C) Tập đoàn HENRY’S food stores (C) HENRY'S Food Stores, Inc (D) Thỏa thuận chủ thẻ (D) The Cardholder Agreement 157 What should you if you misplace this Bạn nên làm bạn đánh thẻ này? card? (A) Đưa số nhận dạng bổ sung (A) Get some additional identification (B) Thông báo cho chủ thẻ (B) Notify the cardholder (C) Báo cho Tell HENRY'S Food Stores biết (C) Tell HENRY'S Food Stores at once (D) Execute a Bonus Club Agreement (D) Thực thỏa thuận Bonus Club BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco Questions 158-159 refer to the following resume Sandra Ellison 14695 Brooks Ct., SE, Florence, IN 46521 Home phone: (645) 345-7886 Cellular phone: (010) 534-8889 E-mail: ellisos@mailbank.com Employment Objective To obtain a position in a successful and creative film company Experience May 2005-August 2005 Director, Flowers for Emily, Sydney Drama Guild April 2004-August 2004 Director, Mother's Garden, Sydney Drama Guild November 2002-February 2003 Asst Director, The Life of Benjamin Franklin, Tree-star Theatre Group January 2002 Writing and production of the 16mm short film Falling, I oversaw all of the making of this black and white, 50-minute film about a girl who is committed to an insane asylum October 1996 Writing and production of the color film In Your neighbor, I oversaw all aspects of the making of this documentary about toxic waste dumps in America Education June 2002 BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco Bachelor of Arts, University of Melbourne Major in Drama, Minor in Film History References Jeniffer Hudson, Ph.D., University of Melbourne - (042) 484-9444, ext 6888 Allen Scottfield, Owner of Sydney Drama Guild - (051) 551-9900 Ray Levin, Owner of Tree-star Theatre Group - (042) 362-5000 Special Skills I am especially talented at jobs such as producing and editing 158 Which was the last production 159 How long did Sandra Ellison work for SandraEllison took part in? Ray Levin? (A) Flowers for Emily (A) About a month (B) Mother's Garden (B) About four months (C) The Life of Benjamin Franklin (C) A year and a half (D) Falling (D) More than three years Translation and Explanation Sandra Ellison 14695 Brooks Ct., SE, Florence, IN 46521 Home phone/ Điện thoại để bàn: (645) 345-7886 Cellular phone Điện thoại di động: (010) 534-8889 E-mail: ellisos@mailbank.com Employment Objective/ Mục tiêu To obtain a position in a successful and creative film company Mong làm việc công ty điện ảnh sáng tạo thành công BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco Experience/ Từng tham gia(kinh nghiệm/từng trải) 158 May 2005-August 2005 tháng 5/2005- tháng 8/2005 Director, Flowers for Emily, Sydney Drama Guild Đạo diễn, Flowers for Emily, Hội kịch Sydney April 2004-August 2004 tháng 4/2004- tháng 8/2004 Director, Mother's Garden, Sydney Drama Guild Đạo diễn, Mother’s Garden, Hội kịch Sydney 159 November 2002-February 2003 tháng 12/2002- tháng 2/2003 Asst Director, The Life of Benjamin Franklin, Tree-star Theatre Group Trợ lý đạo diễn, The Life of Benjamin Franklin, Đoàn kịch hát Tree-star January 2002 Tháng 1/2002 Writing and production of the 16mm short film Falling, I oversaw all of the making of this black and white, 50-minute film about a girl who is committed to an insane asylum October 1996 Tháng 10/1996 Viết kịch sản xuất phim ngắn 16mm Falling, giám sát tất việc sản xuất phim đen trắng 50 phút cô gái tận tâm với bệnh viện tâm thần Writing and production of the color film In Your neighbor, I oversaw all aspects of the making of this documentary about toxic waste dumps in America Viết kịch sản xuất phim màu In Your neighbor, giám sát tất khía cạnh việc sản xuất phim tài liệu bãi rác thải độc hại Mỹ Education/ Trình độ học vấn June 2002/ tháng 6/2002 Bachelor of Arts, University of Melbourne Cử nhân nghệ thuật, Đại học Melbourne Major in Drama, Minor in Film History Chuyên ngành Kịch, chuyên ngành phụ Lịch sử điện ảnh BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco References/ Người giới thiệu Jeniffer Hudson, Ph.D., University of Melbourne - (042) 484-9444, ext 6888 Jeniffer Hudson, Tiến sĩ, đai học Melbourne - (042) 484-9444, ext 6888 Allen Scottfield, Owner of Sydney Drama Guild - (051) 551-9900 Allen Scottfield, Chủ hội kịch Sydney - (051) 551-9900 159 Ray Levin, Owner of Tree-star Theatre Group - (042) 362-5000 Ray Levin, Chủ đoàn kịch hát Tree-star - (042) 362-5000 Special Skills/ Kĩ đặc biệt I am especially talented at jobs such as producing and editing Tôi đặc biệt có khiếu số cơng việc sản xuất biên tập 158 Which was the last production Sandra Tác phẩm gần mà Sandra Ellison tham Ellison took part in? gia là? (A) Flowers for Emily (A) Flowers for Emily (B) Mother's Garden (B) Mother's Garden (C) The Life of Benjamin Franklin (C) The Life of Benjamin Franklin (D) Falling (D) Falling 159 for How long did Sandra Ellison work Sandra Ellison làm việc cho Ray Levin thời gian bao lâu? Ray Levin? (A) Khoảng tháng (A) About a month (B) Khoảng tháng (B) (C) 1,5 năm About four months (C) A year and a half (D) Hơn năm (D) More than three years Ở phần Experience ta có “November 2002-February 2003 Asst Director, The Life of Benjamin Franklin, Tree-star Theatre Group” có nghĩa Sandra Ellison làm “trợ lí đạo diễn cho The BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco life of Benjamin Franklin, đoàn kịch hát Tree-star từ tháng 12/2002- 2/2003”=> Sandra Ellison làm việc cho Đoàn kịch hát Tree-star khoảng tháng Ở phần References ta có “Ray Levin, Owner of Tree-star Theatre Group” có nghĩa “ Ray Levin, chủ đoàn kịch hát Tree-star”; Vậy Sandra Ellison làm việc cho Ray Levin khoảng tháng Do B đáp án xác Questions 160-162 refer to the following letter Hotel Do Canal Largo Dr Manuel De Arriaga Horta, Faial 9900 026 Portuga July Dear Mr Ashley: We sincerely apologize to you and regret that you had an unpleasant experience at our hotel I reviewed what happened to you during your check-in with our front desk manager, and found out that there had been some confusion about your reservation The front desk clerk who handled it was not experienced enough on the job, but this, by no means, excuses the poor service you received I have strong assurances from the front desk manager that all the front desk staff will receive adequate training to ensure better service in the future A certificate for a complimentary night for a future stay has been enclosed Please accept it and hopefully you can enjoy your next trip to Portugal Once again, we apologize for this unfortunate situation, as our hotel takes pride in providing our guests with the highest standards of service Sincerely, Harold Westing General Manager 160 Why has this letter been sent? 162 What has been sent along withlhe letter? BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco (A) To confirm a hotel reservation (A) A full refund of Mr Ashley's bill (B) To complain about the booking (B) A discount coupon for a trip to Portugal system (C) A membership upgrade document for Mr (C) To inquire about accommodations Ashley (D) To apologize for poor service (D) 161 What will Hotel Do Canal in the A voucher for a night's stay at the hotel future? (A) Train personnel more thoroughly (B) Hire more skilled people (C) Fire the front desk clerk who served Mr Ashley (D) Provide system an improved booking Translation and Explanation Hotel Do Canal Largo Dr Manuel De Arriaga Horta, Faial 9900 026 Portuga July 8/ Ngày 8/7 Dear Mr Ashley/:Gửi ông Ashley: 160 We sincerely apologize to you and regret that you had an unpleasant experience at our hotel I reviewed what happened to you during your check-in with our front desk manager, and found out that there had been some confusion about your reservation The front desk clerk who handled it was not experienced enough on the job, but this, by no means, excuses the poor BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco service you received 161I have strong assurances from the front desk manager that all the front desk staff will receive adequate training to ensure better service in the future Chúng chân thành xin lỗi ông lấy làm tiếc ông có trải nghiệm khơng hài lòng khách sạn Tôi xem xét lại chuyện xảy với ơng q trình làm thủ tục đăng kí phòng với quản lí lễ tân tơi phát thấy có số nhẫm lẫn việc đặt phòng ơng Nhân viên lễ tân chưa có đủ kinh nghiệm làm việc điều khơng có nghĩa để bào chữa cho thái độ phục vụ mà ông nhận Tôi nhận đảm bảo chắn từ quản lí lễ tân tất nhân viên lễ tân đào tạo/huấn luyện đầy đủ để đảm bảo dịch vụ tốt tương lai 162 A certificate for a complimentary night for a future stay has been enclosed Please accept it and hopefully you can enjoy your next trip to Portugal Once again, we apologize for this unfortunate situation, as our hotel takes pride in providing our guests with the highest standards of service Một phiếu quà tặng cho đêm nghỉ miễn phí tương lai gửi kèm theo Xin vui lòng nhận hi vọng ông tận hưởng chuyến tới Bồ Đào Nha Một lần nữa, xin lỗi trường hợp khơng may này, chúng tơi ln tự hào khách sạn cung cấp cho vị khách dịch vụ theo tiêu chuẩn tốt Sincerely,/Trân trọng, Harold Westing General Manager/Tổng giám đốc 160 Why has this letter been sent? Tại thư gửi đi? (A) To confirm a hotel reservation (A) Để xác nhận việc đặt phòng khách sạn (B) To complain about the booking (B) Để phàn nàn hệ thống đặt phòng system (C) Để hỏi chỗ ăn chỗ (C) To inquire about accommodations (D) Để xin lỗi thái độ phục vụ (D) To apologize for poor service 161 What will Hotel Do Canal in the future? Khách sạn Do Canal thực điều tương lai? (A) Đào tạo nhân viên triệt để/kỹ lưỡng BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco (A) Train personnel more thoroughly (B) Tuyển dụng nhiều người lành nghề (B) Hire more skilled people (C) Sa thải nhân viên lễ tân phục cụ ông Ashley (C) Fire the front desk clerk who served (D) Cung cấp hệ thống đặt phòng cải Mr Ashley thiện (D) Provide system an improved booking 162 What has been sent along with the Cái gửi kèm theo thư? letter? (A) Một khoản hoàn lại đầy đủ hóa đơn ơng (A) A full refund of Mr Ashley's bill Ashley (B) A discount coupon for a trip to (B) Một phiếu giảm giá cho chuyến tới Bồ Đào Portugal Nha (C) A membership upgrade document (C) Một tài liệu nâng cấp tư cách hội viên cho ông for Mr Ashley Ashley (D) A voucher for a night's stay at the (D) Một phiếu khuyến cho đêm khách sạn hotel Questions 163-164 refer to the following article Millions of people - mostly women, children and infants suffer from a problem called irondeficiency anemia In people with anemia, the blood does not carry enough oxygen to the rest of the body As a result, people with anemia feel tired and have other symptoms such as less tolerance to cold weather than healthy people In severe or prolonged cases of anemia, the lack of oxygen in the blood can cause serious and sometimes fatal damage to the heart and other organs of the body Anemia affects 20% of all females of childbearing age During pregnancy, women must take in additional iron in order to make up for the loss of iron Also, they should receive regular blood tests to detect anemia, since the signs of the disorder may be difficult to detect Excessive bleeding, such as from an injury, surgery, or childbirth, is the most common cause of anemia Far more common than a sudden loss of blood is chronic (long-term) bleeding from stomach or intestinal diseases Anemia often results from eating too little iron, especially in people who are BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco strict vegetarians or malnourished Treatment for vitamin or iron deficiency may include changing your diet or taking vitamin or iron supplements 163 What is the article mainly about? (A) Cholesterol-lowering food (B) A precaution for pregnant women (C) A blood disorder (D) Problems of extreme diets 164 What is NOT mentioned as a possible cause of the problem? (A) Lack of exercise (B) Rigorous vegetarianism (C) Intestinal disease (D) Consuming insufficient amounts of iron Translation and Explanation 163 Millions of people - mostly women, children and infants suffer from a problem called iron-deficiency anemia In people with anemia, the blood does not carry enough oxygen to the rest of the body As a result, people with anemia feel tired and have other symptoms such as less tolerance to cold weather than healthy people In severe or prolonged cases of anemia, the lack of oxygen in the blood can cause serious and sometimes fatal damage to the heart and other organs of the body Hàng triệu người, chủ yếu phụ nữ, trẻ em trẻ sơ sinh chịu vấn đề gọi chứng thiếu máu thiếu chất sắt Ở người bị thiếu máu, máu không mang đủ oxy tới phần lại thể Dẫn đến người bị thiếu máu cảm thấy mệt mỏi có triệu chứng khác khả chịu lạnh so với người khỏe mạnh Trong trường hợp nặng kéo dài, việc thiếu oxy máu gây tổn thương nặng cho tim phận khác thể Anemia affects 20% of all females of childbearing age During pregnancy, women must take in additional iron in order to make up for the loss of iron Also, they should receive regular blood tests to detect anemia, since the signs of the disorder may be difficult to detect Excessive bleeding, such as from an injury, surgery, or childbirth, is the most common cause of anemia 164 Far more common than a sudden loss of blood is chronic (long-term) bleeding from stomach or intestinal diseases Anemia often results from eating too little iron, especially in people who are strict vegetarians or malnourished Treatment for vitamin or iron deficiency may include changing your diet or taking vitamin or iron supplements BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco Bệnh thiếu máu ảnh hưởng đến 20% tổng số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ Trong giai đoạn mang thai, phụ nữ phải bổ sung thêm sắt để bù đắp lượng thiếu hụt sắt Ngoài ra, họ nên có xét nghiệm máu thường xuyên để phát bệnh thiếu máu biểu rối loạn gây khó khăn để phát Việc máu nhiều, chẳng hạn từ chấn thương, phẫu thuật, sinh nguyên nhân phố biến bệnh thiếu máu Phổ biến nhiều so với máu đột ngột máu kinh niên (dài hạn) bệnh dày đường ruột Bệnh thiếu máu thường hậu việc ăn uống chất sắt, đặc biệt người ăn chay nghiêm ngặt người bị suy dinh dưỡng Việc điều trị thiếu hụt vitamin chất sắt bao gồm việc thay đổi chế độ ăn uống uống bổ sung vitamin sắt 163 What is the article mainly about? Bài viết chủ yếu nói điều gì? (A) Cholesterol-lowering food (A) Thực phẩm làm giảm lượng cholesterol (B) A precaution for pregnant women (B) Biện pháp phòng ngừa cho phụ nữ mang thai (C) A blood disorder (C) Rối loạn máu (D) Problems of extreme diets (D) Vấn đề chế độ ăn uống khắc nghiệt 164 What is NOT mentioned as a possible Điều KHƠNG nhắc đến cause of the problem? nguyên nhân gây vấn đề này? (A) Lack of exercise (A) Thiếu luyện tập thể dục (B) Rigorous vegetarianism (B) Chế độ ăn chay nghiêm ngặt (C) Intestinal disease (C) Bệnh đường ruột (D) iron Consuming insufficient amounts of (D) Tiêu thụ/ăn uống không đủ lượng chất sắt Questions 165-167 refer to the following memorandom To : Virtual Magazine employees From : Lauren Popko, General Affairs Director Date : May BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco Subject: Computer security software update We are contacting you today to make you aware that the Technology Security Division of our company will be running an upgrade of our firm's computer security software on May 18 from P.M to roughly P.M This will involve total virus and spyware protection and a real-time upgrade of our current antivirus software While we admit that it may cause some inconvenience, this work is necessary to protect our computers from the risk of attacks While the installation is going on, you are not allowed to use computers to access the Internet and please make the necessary arrangements and back up any important data, as this might delete files from your hard drive If you have any questions, please contact David Orr in the Technology Security Division He can be reached at 5429-3290 or at extension 128 Please not contact the General Affairs Division as it has nothing to with any technical issues of the software update Regards, Lauren Popko Lauren Popko 165 What will take place from p.m to 167 What should people if they have p.m.? problems? (A) An upgrade of the company's (A) computer access (B) (B) An improvement of the company's (C) computer safety systems E-mail or phone the General Affairs Division (D) Refer to the relevant page from the magazine (C) An enhancement of the company's electronic technology (D) An installation of new facility maintenance systems 166 What is NOT mentioned about the installation process? (A) All current work should be saved Get in touch with Ms Popko Contact Mr Orr BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco (B) The use of the Internet is forbidden (C) Important information should be copied onto other media (D) Computers should be unplugged ... 2005-August 2005 tháng 5/2005- tháng 8/2005 Director, Flowers for Emily, Sydney Drama Guild Đạo diễn, Flowers for Emily, Hội kịch Sydney April 2004-August 2004 tháng 4/2004- tháng 8/2004 Director,... từ tháng bối cảnh dấu hiệu cho thấy kinh tế dần cải thiện Thơng tin thêm: - business-to-business (B2B): Mơ hình kinh doanh thương mại điện tử giao dịch xảy trực tiếp doanh nghiệp với Giao dịch. .. 2003 tháng 12/2002- tháng 2/2003 Asst Director, The Life of Benjamin Franklin, Tree-star Theatre Group Trợ lý đạo diễn, The Life of Benjamin Franklin, Đoàn kịch hát Tree-star January 2002 Tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: DỊCH GIẢI PART 7 NÂNG CAO THÁNG 7 , DỊCH GIẢI PART 7 NÂNG CAO THÁNG 7

Từ khóa liên quan