628 từ cụm từ HAY gặp PART 5 TOEIC

31 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:02

TOEIC TUYEN NGUYEN NHỮNG TỪ - CỤM TỪ QUAN TRỌNG TRONG PHẦN PART TOEIC Due to rising fuel prices : Do tăng giá nhiên liệu To decide to add a surcharge to all deliveries : Để định thêm khoản phụ phí cho tất người giao hàng As the company’s strongest competitor : Là đối thủ cạnh tranh mạnh công ty To move quickly to introduce its new leather jackets : Di chuyển nhanh chóng để giới thiệu áo khốc da The enclosed /attached documents : Tài liệu đính kèm The proposed changes to the existing overtime regulations : Những thay đổi đề xuất quy định làm thêm The accidental system problems arise from time to time/sometimes/occasionally : Thỉnh thoảng vấn đề hệ thống ngẫu nhiên xảy To possess a master of business administration or comparable experience in a related field : Phải sở hữu thành thạo/ tài giỏi quản trị kinh doanh kinh nghiệm tương đương lĩnh vực liên quan The recruitment advertising meeting : Hội nghị quảng cáo tuyển dụng 10 Postpone until + Adv (chỉ thời gian) : Trì hỗn tận… 11 The expansion of the natural history museum : Sự mở rộng bảo tàng lịch sử tự nhiên 12 The cause of significant revenue increases/ discount : Nguyên nhân gia tăng doanh thu/ giảm đáng kể 13 Most likely/very likely/most probably : Có thể/ có khả 14 To share relevant information with : Để chia thông tin liên quan với 15 Notify /inform sb of/about/ that : Thông báo của/ / : Người 16 Announce s.th/that : Thơng báo / : vật 17 After decades of progress and growth : Sau nhiều thập kỷ tiến phát triển 18 The personal matters/ items/goods/ merchandise/ belongings : Vấn đề/mặt hàng / hành lý cá nhân 19 The inadequate number of employees parking space is another concern of the company : Số lượng bãi đỗ xe cho nhân viên không đủ vấn đề/lo lắng khác công ty 20 The most important challenge : Thách thức lớn TOEIC TUYEN NGUYEN 21 A small number of interested candidates with the best capabilities : Một số lượng nhỏ ứng cử viên quan tâm với khả tốt 22 How to move quickly to the new headquarters without affecting work : Làm để nhanh chóng di chuyển đến trụ sở mà không ảnh hưởng đến công việc 23 Be responsible for promoting brands by distributing brochures and samples of demonstrating products to prospective /future customers/clients/patrons : Chịu trách nhiệm thúc đẩy thương hiệu việc phân phát sách quảng cáo mẫu giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm 24 Besides creating brand awareness of the product features : Tạo nhận thức thương hiệu đặc điểm sản phẩm 25 To let the employees know about the policy on sick leave and other absences : Để cho phép nhân viên biết sách nghỉ ốm trường hợp vắng mặt khác 26 It is subject to approval by their immediate supervisor : Nó tùy vào chấp thuận giám sát lúc họ 27 For excessive tardiness without a valid reason or any unreported leave : Đối với trường hợp vắng mặt mức nghỉ mà khơng báo trước 28 Please be aware that/of (=conscious of) three written warnings will result in (=lead to) dismissal : Làm ơn nhớ ba giấy cảnh cáo viết tay dẫn đến kết bị sa thải 29 Be about to make a presentation on how to increase revenue (be close to Ving): Sắp sửa thực thuyết trình cách để tăng doanh thu (sắp sửa làm gì) 30 A powerful tool for many companies to find scarce high level professionals: Là công cụ mạnh mẽ cho nhiều cơng ty để tìm kiếm khan chuyên gia cao cấp 31 In addition to + Ving : Thêm nữa, 32 In addtion + N/ N.Phrase : Ngoài 33 Be scheduled to undergo significant renovations/ maintenance work : Được lên kế hoạch để trải qua nâng cấp/ bảo dưỡng công việc đáng kể 34 After completing a bachelor of science degree : Sau tốt nghiệp cử nhân khoa học 35 To hire /employ/ recruit/ take on personnel / additional staff : Thuê/tuyển dụng nhân viên 36 It seems that laborers in underdeveloped countries : Dường người lao động nước phát triển 37 A new approach to information asset protection : Một phương pháp để bảo vệ thông tin tài sản TOEIC TUYEN NGUYEN 38 The forthcoming March issue of the magazine / journal/ paper/ newspaper : Ấn phẩm phát hành vào Tháng Ba tới tạp chí 39 To purchase more than 500 dollars worth of items : Mua mặt hàng có trị giá 500 dola 40 An inclosed/ attached + documents/ plaques/ instructions/ booklets : Tài liệu/tấm, bảng/hướng dẫn/ sách quảng cáo đính kèm 41 At no additional charge/ no extra charge/ free of charge/ no extra fee/ no additional fee/ no extra cost/ no additional cost/ at no cost/ at a low cost/ complimentary/ free : Khơng thu phí 42 Be interested in obtaining information concerning grants for technician certification: Quan tâm đến việc có thông tin việc cấp phát chứng kỹ thuật viên 43 The majority of small - sized firms : Phần lớn cty có quy mơ nhỏ 44 To hope to enter into lucrative businesses/ fields/contracts : Hy vọng vào việc kinh doanh/ lĩnh vực / hợp đồng sinh lợi 45 During the one - week promotional period : Trong suốt thời gian khuyến tuần 46 Be understaffed and under tight budget : Thiếu nhân lực ngân sách hạn hẹp 47 Be struggled to adequately provide emergency assistance to the citizens : Đang vật lộn/ đấu tranh để cung cấp đầy đủ trợ giúp khẫn cấp đến tay người dân 48 Be required to possess high levels of motivation along with basic computer skills : Được yêu cầu có mức độ cao động lực với kỹ tin học 49 Be accepted only if accompanied by photo identification : Chỉ chấp nhận đính kèm với chứng minh thư 50 It is likely that attendance of the annual conference : Rất người tham gia hội thảo thường niên năm 51 To reach an all time high this year, with more than 1000 people planning to attend : Để đạt số kỷ lục từ trước đến nay, với 1000 người tham dự 52 Considerable/ significant/ substantial efforts/growth and partial success: Những nổ lực đáng kể phần thành công 53 The unemployment rate : Tỷ lệ thất nghiệp 54 Be provided for free any time upon request : Được cung cấp miễn phí có yêu cầu 55 A detail quotation on the ongoing maintenance : Một báo giá chi tiết việc bảo trì tới 56 Attempts to ease congestion during peak hours/ rush hours/ truck in traffic/ heavy traffic : Những nổ lực để giảm bớt tắc nghẽn cao điểm TOEIC TUYEN NGUYEN 57 To seem to prove unfruitful at the moment : Dường để chứng minh khơng có hiệu thời điểm 58 Be advised to obey the traffic signs : Được khuyên nên tn theo tín hiệu giao thơng 59 To demonstrate the exceptional (generous) contribution : Để thể đóng góp bật (hào phóng) 60 An employee handbook guidelines : Sổ tay hướng dẫn nhân viên 61 Advertising pamphlet = booklet : Sách quảng cáo nhỏ 62 Manual / notebook/ instruction/ directions : Sổ tay/ hướng dẫn 63 Be forwarded to all the managers: Được chuyển đến tất quản lý 64 The money management seminar : Hội thảo quản lý tiền 65 Contribution/dedicate (s.th) to the company’s overall sales : Đóng góp/ cống hiến đến tổng doanh thu công ty 66 Be awarded to employees : Được trao cho nhân viên 67 Considering (giới từ ) : Cho rằng, xem xét kỹ 68 Concerning/ regarding (giới từ ) : Liên quan đến/ việc 69 Given (giới từ ) : Dựa vào 70 Given that + clause /because/As/ since/ for/ Now that/ Seeing that/ in that: Bởi 71 To adverse effects of urban renewal project/ development : Chống lại tác động/ ảnh hưởng Dự án/ phát triển đổi ủy ban đô thị 72 A technical description/ support : Sự mô tả kỹ thuật 73 The conference’s keynote speaker : Người diễn giả hội nghị 74 Impacts of digital technology on the current music industry:Ảnh hưởng công nghệ kỹ thuật số thị trường âm nhạc 75 A secret/ secure/ confidential nature/place : Tính chất/ nơi bảo mật/ bí mật 76 Be retained in each director’s safety deposit box : Được lưu giữ két an toàn giám đốc 77 A steadily increasing number of customers / clients/ patrons : Số lượng khách hàng tăng đặn 78 Be eager to develop the new program : Háo hức phát triển chương trình 79 The job/ employment/ occupation/ career/ recruit/ trade fair : Hội chợ việc làm/ thương mại 80 Be considered the most successful one so far/ until now/ thus far, with over 3,000 people in attendance : Được xem thành công với 3000 người tham dự 81 The effects of affordable/ reasonable/ competitive housing development in rural Beas: Tác động phát triển nhà giá rẻ khu vực nông thôn TOEIC TUYEN NGUYEN 82 The annual budget report : Báo cáo ngân sách hàng năm 83 The assigned/ routine tasks/inspections :Nhiệm vụ / kiểm tra phân công/ ngày 84 At/by the end of the… : Tại/ trước cuối 85 Be busy Ving (be busy calculating figuges ): Bận rộn làm gì/ bận tính tốn số 86 Be required to record working hours/ samples/ expenses/ orders : Được yêu cầu để ghi lại (giờ làm việc/ mẫu / chi phí/ đơn đặt hàng) 87 To have their manager sign the form to verify the hours at the end of each day : Quản lý họ ký tên vào đơn để xác nhận vào cuối ngày 88 To show/ present strong resistance to the project : Cho thấy sức kháng cự mạnh mẽ cho dự án 89 Be hesitant to proceed with it : Khơng dự để tiến hành với 90 The sample for the opinion on the matter : Những ý kiến/quan điểm giống vấn đề 91 To unveil /public/ release/ disclose/ show/ reveal the plan to set aside millions of dollars to invest in a very lucrative fields/ businesses/ contracts/ earnings: Để công bố/ tiết lộ/ đưa thể kế hoạch dành hàng triệu đo la để đầu vào lĩnh vực/ kinh doanh/ hợp đồng/ lợi nhuận hấp dẫn/ có lời 92 Would be of much help : Sẽ giúp đỡ nhiều 93 It is not a requirement for the advertised position : Nó khơng phải u cầu cho vị trí quảng cáo 94 To spend the whole month searching for better solutions :Để dành tháng nghiên cứu giải pháp tốt 95 The purchasing department : văn phòng mua hàng 96 To announce the drastic changes to the purchasing practice with outside suppliers : Để thông báo thay đổi liệt để thực hành mua với nhà cung ứng bên 97 To access the information on/ form/ about the status of his or her order : Để truy cập vào thơng tin tình trạng đơn đặt hàng cô ấy/ anh 98 The variety/ goals/ advantages/ benefits/ targets of internship program : Đa dạng/ mục tiêu/ thuận lợi/ lợi ích/mục tiêu chương trình thực tập 99 To help job seekers strengthen their professional skills and make them suitable for careers they are looking for (help sb to ) : Để giúp người tìm việc tăng cường/ cải thiện kỹ chuyên môn làm cho họ phù hợp với nghề nghiệp mà họ tìm kiếm 100 Innovative marketing skill : Kỹ tiếp thị sáng tạo TOEIC TUYEN NGUYEN 101 None of the participants has showed any interest : không số người tham gia tỏ vẽ quan tâm 102 Numerous outdoor activities : Rất nhiều hoạt động trời 103 To return merchandise within days of purchase must present the valid receipt to the store : Để trả lại hàng hóa vòng ngày phải đưa hóa đơn có giá trị đến cửa hàng 104 Make it a point to take every precaution to avoid potential hazards/ risk/ danger : Phải thực biện pháp phòng ngữa để tránh mối nguy hiểm tiềm tàng 105 It is appropriate to test emergency equipment frequently to avoid any malfunctions: Đó điều thích hợp để kiểm tra thiết bị khẫn cấp thường xuyên để tránh xảy cố 106 It is necessary to conduct a thorough survey/ tour/ interview : Thật cần thiết để tiến hành điều tra/ khảo sát/tham quan/ vấn kỹ lưỡng 107 To obtain highly desirable sites for our new headquarters : Để có nơi mong muốn cho trụ sở 108 Takes care of several routine tasks : Chăm sóc số nhiệm vụ thường ngày 109 Such as sorting papers and filing documents in the cabinet : Chẳng hạn xếp giấy tờ để tài liệu tủ 110 The unexpected operating complexity : Sự phức tạp hoạt động bất ngờ 111 More serious than originally anticipated : Nghiêm trọng dự đoán ban đầu 112 Be promoted to the head of the public relations department : Được thăng chức người đứng đầu phận công chúng 113 Attached s.th for : Đính kèm cho 114 Used to V / be used for / be, get used Ving : Đã từng/ Được sử dụng cho / Quen với 115 In advance of the publication date : Trước ngày xuất (in advance = before = by = by the time = no later than= prior to = beforehand = ahead ) 116 A rise / fall/ decline/ decrease/ increase sales/ profit : Sự gia tăng/ giảm doanh số 117 To impose a closure on : Buộc phải đóng cửa 118 To work primarily with sb : Làm việc chủ yếu với 119 Pertinent/ proper/ suitable/ appropriate information : Thơng tin thích hợp 120 A reasonable / affordable /competitive/ discount price/ rate/ fee /cost/ expense/ charge : Giá/ phí hợp lý/ rẻ/ cạnh tranh /giảm TOEIC TUYEN NGUYEN 121 Stagnating wages/ salary/ pension/ income >> offset/ compensate : Trì trệ tiền lương (theo giờ)/theo tháng/ lương hưu/ thu nhập >> bồi thường, đền bù 122 A wages/salary/pension/ income increase/ raise : tăng lương (theo giờ)/ theo tháng/ lương hưu/ thu nhập 123 Bonus : Tiền thưởng 124 Compensate for/ make up for/ redeemable for/ offset: Bồi thường 125 Be conveniently/ perfectly/ ideally/ strategy/ located : Được nằm vị trí thuận tiện/ hồn hảo/ lý tưởng/ chiến lược 126 Be extremely busy proofreading, editing and compiling materials : Biên tập viên vô bận rộn cho việc hiệu đính, chỉnh sửa biên soạn tài liệu 127 The right to cancel/ invalidate/ terminate/ destroy the order within business day: Có quyền hủy/ chấm dứt đơn đặt hàng vòng ngày 128 The delivery of the product without providing reasons for the cancellation : Ngày giao hàng sản phẩm mà không cần đưa lý cho việc hủy 129 Be forced to spend more on benefits : Buộc tiêu nhiều lợi ích/ chi phí 130 The reported on existing home sales : Báo cáo doanh số bán nhà 131 How to reduce the time it takes to overcome and forget an accident: Làm để giảm thời gian để vượt qua quên tai nạn 132 Be prepared to present their findings to the audience and be able to answer questions regarding them : Chuẩn bị để trình bày nghiên cứu cho khán giả giải đáp câu hỏi liên quan đến chúng 133 Real estate prices : Giá bất động sản 134 Be required to inform the humans resources department : Được yêu cầu cần phải thơng báo cho phòng nhân 135 A disagreement over company policy : Sự bất đồng sách công ty 136 Now matter how drastically you revise your book: Cho dù bạn có xem lại/ sửa đổi cách cẩn thận 137 Depending on their performance achievements hazards/ risks/ danger : Xác định hoạt động rủi ro tài 138 Inclement / bad weather conditions : Điều kiện thời tiết khắc nghiệt/ xấu 139 At the beginning of their work shift : Đúng/ bắt đầu ca làm việc họ TOEIC TUYEN NGUYEN 140 To help provide a brighter holiday season to people in need (help V) : Để đem đến kì nghỉ lễ tươi sáng cho người có nhu cầu 141 The economy beginning to slow down, the hourly wage for workers has declined a little : Nền kinh tế bắt đầu chậm lại, mức lương theo cho người lao động giảm xuống 142 Stagnating wages were somewhat offset by the rising value of benefits such as health insurance / insurance coverage : Tình trạng trì trệ tiền lương phần bù đắp gia tăng quyền lợi bảo hiểm y tế 143 Please note that all dates are tentative and subject to charge : Xin lưu ý tất ngày dự kiến dễ tùy thuộc vào phí 144 As the largest and fastest expanding community development group : Theo nhóm phát triển cộng đồng phát triển lớn mở rộng nhanh 145 Be expected to attract candidates of the highest caliber : Được hy vọng thu hút ứng viên có phẩm chất cao 146 A highly competitive remuneration package, including traveling allowances : Một gói thù lao cạnh tranh cao bao gồm tiền trợ cấp du lịch 147 To perform well under tight deadline pressure : Để thể tốt áp lực thời hạn chặt chẽ 148 A broad familiarity with technical standards : Hiểu biết rộng tiêu chuẩn kỹ thuật 149 Be highly critical of the ban on smoking in workplaces : Phản đối/ trích cao lệnh cấm hút thuốc nơi làm việc 150 No later than/ by the specified date : Trước ngày quy định 151 It looks like directors of the corporate finance division : Dường giám đốc phận tài doanh nghiệp 152 The details of managerial compensation contracts: Chi tiết hợp đồng đãi ngộ quản lý 153 To have a comprehensive /extensive knowledge /directory of the legal process as well as financial and tax issue : Có kiến thức/ danh bạ tồn diện trình pháp lý, vấn đề tài thuế 154 To drop by /stopby /comeby / visit your area to look for /seek (to) /search for suitable housing: Ghé qua khu vực bạn tìm kiếm nhà phù hợp 155 A wide variety of potential applicants: Một đa dạng lớn ứng cử viên tiềm 156 Please fill out your background information accurately : vui lòng hồn thành xác thơng tin bạn TOEIC TUYEN NGUYEN 157 Be procured at special sale prices, which Be negotiable : Được mua với giá khuyến đặc biệt, thương lượng 158 Any improper /inappropriate /fail transaction or violations of the policy : Bất kỳ giao dịch khơng thích hợp vi phạm sách 159 Be reported to your immediate supervisor : Được báo cáo cho giám sát trực tiếp bạn 160 A list/ series of changes to the proposal drafted by administrators (A list/series of + N số nhiều) : Danh sách thay đổi theo đề xuất mà soạn thảo nhà quản lý 161 To express /address /extend sb’s appreciation/ interest/ concern/ gratitude : Bày tỏ cảm kích/ hứng thú/ lo lắng/ biết ơn 162 To requires employees to exercise discretion: yêu cầu nhân viên làm việc theo kiểu tự chủ /độc lập 163 The volume of traffic was also steadily increasing : Khối lượng giao thông dần tăng lên 164 Please forward any information , no matter how insufficient it may seem : Hãy gửi thơng tin, dù không đầy đủ 165 Any discarded electronic device : Bất kỳ thiết bị điện tử bỏ 166 Be recycled less harmfully, using an effective technique developed by researchers : Được tái chế độc hại việc sử dụng phương pháp kỹ thuật hiệu phát triển nhà nghiên cứu 167 Be torn down for extensive renovations : Bị phá hủy cho việc tu sửa mở rộng 168 Until further notice : Cho đến có thơng báo 169 Be not happy to announce that due to recent cutbacks on members : Chúng lấy làm tiếc phải thông báo gần cắt giảm nhân viên 170 Most of the conference sessions : Phần lớn buổi hội nghị 171 Be encouraged to find alternatives from other seminars : Được khuyến khích để tìm lựa chọn từ buổi hội thảo khác 172 The agreed-upon economic sanctions : Các thỏa thuận hợp tác kinh tế 173 Be not limited / restricted to tariffs, trade barriers, and import or export quotas imposed on individual countries : bị hạn chế thuế quan, rào cản thương mại hạn ngạch xuất nhập đánh vào quốc gia 174 The proposed compensation plans: Các kế hoạch bồi thường đề xuất 175 Be amended to comply with new rules : Được sửa đổi phù hợp với quy định (comply= abide by = in keeping with= obey = adhere to ) TOEIC TUYEN NGUYEN 176 The considerable pay increases/ discount : Khoản tăng lương/ giảm giá đáng kể 177 Be regularly conducted to prolong the life of sophisticated equipment / life at the company‘s expense : Được tiến hành thường xuyên để kéo dài tuổi thọ thiết bị tinh vi chi phí cty 178 To scheduled to be constructed in the center of town : Để dự kiến xây dựng trung tâm thị trấn 179 Especially attractive to sb /consider/ prepered : Thu hút đó/ cân nhấc/ ưu tiên cách đặc biệt 180 To obtain the best available information from other sources : Để có thơng tin có giá trị từ nhiều nguồn khác 181 To make money/ a difference/ a decision /a deal with sb : Kiếm tiền/ làm nên khác biệt/ đưa định / làm ăn, cư xử với 182 At/of sb ‘s choice/ ability (not choices ) : Lựa chọn 183 To pay the increasingly high cost of school clothing, books, materials and transport costs : Trả chi phí đồng phục, sách vở, tài liệu chi phí vận chuyển ngày tăng 184 The most common symptoms of jet lag are fatigue and irritability : Các triệu chứng phổ biến sau chuyến bay dài mệt mỏi khó chịu 185 Research into the effects of natural light on the body : Nghiên cứu ảnh hưởng ánh sáng mặt trời lên thể người 186 To expose ĐTPT to the sun : phơi nắng/ phản đối 187 It looks like/ it was /it likely that : Chủ ngữ giả/ không ảnh hưởng đến chia /ngơi câu 188 Be extremely grateful for your generous contribution to UNICEF : Chúng vô biết ơn đóng góp bạn đến quỹ nhi đồng liên hợp quốc 189 An urgent need for expanding the distribution of bottled water and sanitation system : Nhu cầu vô cấp thiết mở rộng phân phối nước uống đóng chai hệ thống vệ sinh mơi trường 190 To alert people to the dangers of unexploded bombs (alert sb to N/Ving) : Cảnh báo người loại bom chưa nổ 191 To meet/ suit/ fit/ customize/ accommodate one ‘s needs/ demands/ standards/ requirements : Đáp ứng yêu cầu/ nhu cầu./tiêu chuẩn 192 Considering the failure of our system to other adequate support : Tính đến hư hỏng hệ thống nhằm có hỗ trợ thích hợp khác 193 Be supposed to meet each other at the end of the monthly : Được cho phải gặp vào cuối định kỳ hàng tháng 194 Monthly performance reviews : Đánh giá hiệu suất hoạt động hàng tháng 10 TOEIC TUYEN NGUYEN 307 Be located behind pillars or away from public view : Đặt phía sau cột hay ngồi tầm nhìn người 308 To sign an agreement on the acquisition in spite of a few differing opinions : Đã kí kết thỏa thuận vụ sáp nhập có vài quan điểm bất đồng 309 On back orther / out of stock : Hết hàng 310 Be reminded to be photographed immediately :Được nhắc nhở phải chụp hình 311 To enhance employee satisfaction : Để tăng hài lòng nhân viên 312 Be allocated to or distributed among the affected areas : Sẽ phân phát, phân bố vùng ảnh hưởng 313 Funds from the government grant : Quỹ từ tiền cứu trợ Chính Phủ 314 To accomplish/ achieve/ obtain/ exceed the objectives /goals/ targets : Hoàn thành/ đạt được/ lấy vượt mục tiêu 315 Be out of service/ out of order : Hỏng 316 The present/ show a membership card/ identification card : Xuất trình thẻ thành viên/ chứng minh thư 317 Be filled out completely before they are turned in to the appropriate office : Phải hoàn thành đầy đủ trước nộp tới cơng ty thích hợp 318 As part of corporate efforts to place women in upper-levels positions : Như phần nổ lực hợp tác nhằm đặt phụ nữ vị trí cao 319 Be advised to check documents related to the continuation of health insurance : Được khuyên kiểm tra tài liệu liên quan đến hiệu lực bảo hiểm y tế 320 To reserves the right to deny any liability for damages caused by abnormal use : Có quyền từ chối chịu trách nhiệm cho hư hỏng gây sử dụng không cách 321 Be exchanged for the same item in compliance with our exchange policy : Được trao đổi với sản phấm loại phù hợp với sách đổi trả cơng ty 322 Along the shore of the lake : Dọc bờ hồ 323 A recreational family camping site, complete with fireplaces, showers and refrigerators : Địa điểm cắm trại gia đình, mà đầy đủ với đống lửa, vòi tắm tủ lạnh 324 To contain confidential data on the visibility of operations : Có chứa liệu mật rõ ràng /minh bạch hoạt động 17 TOEIC TUYEN NGUYEN 325 To look it up in our comprehensive directory of local restaurants :Hãy tra danh bạ đầy đủ nhà hàng địa phương 326 To exceed 20 pages, including a one-page abstract : Vượt 20 trang, bao gồm trang tóm tắt nội dung 327 Be designed to deliver exceptional performance in various functions : Được thiết kế nhằm cung cấp khả đặc biệt với nhiều chức đa dạng 328 Be considered to be the definitive source of worldwide trips among travelers : Được xem xét nơi chắn chuyến khắp giới cho khách du lịch 329 It appears to be a nearly impossible plan : Đó kế hoạch gần khơng khả thi 330 In the case of/ in the event of : Trong trường hợp 331 Range from… to : Phạm vi từ…….đến 332 A retirement party : Tiệc nghỉ hưu 333 To waive one’s right : Từ bỏ/ khước từ quyền 334 The discontinued appliances : thiết bị khơng dùng 335 Unlike any other volunteer opportunity : Khơng giống hội tình nguyện khác 336 Could come to a half / stop as the global output of meals : Có thể dừng lại sản lượng, lương thực toàn cầu 337 It has come to my attention / come to someone’s attention : Theo tơi biết/ theo biết 338 To enter the information through the touch-tone pad on your telephone : Nhập thông tin thông qua bàn phím điện thoại bạn 339 To submit / turn in a required form to the Catering Department : Đệ trình mẫu u cầu cho văn phòng cung cấp thực phẩm 340 A wide variety of dining pleasures : Một đa dạng bữa ăn tối theo ý thích 341 To earn an enviable customer rating : Có đánh giá tốt khách hàng làm cho người khác phải ghen tỵ 342 A summary of the agreement between the airline and passengers : Một tóm tắt thỏa thuận hãng hàng không hành khách 343 Please hesitate to share : Đừng ngần ngại để chia sẻ 344 Particularly in / especially :Đặc biệt 345 A complete list of our hotel amenities : Một danh sách đầy đủ tiện nghi khách sạn 18 TOEIC TUYEN NGUYEN 346 Events in celebration of our 10th anniversary : Những kiện diễn tỏng lễ kỷ niệm lần thứ 10 347 To find a comprehensive approach to dealing with traffic congestion : Khơng tìm thấy phương pháp tối ưu để đối phó với tình trạng tắc nghẽn giao thông 348 To have a lot of experience with contract negotiations : Có nhiều kinh nghiệm với đàm phán hợp đồng 349 Professional agricultural advisors : chuyên gia nông nghiệp 350 Excellent/ good public speaking /negotiating skills : Kỹ đàm phán / nói trước công chúng xuất sắc 351 Make room for : Nhường chỗ cho 352 To boost the significantly declining industry : Để thúc đẩy ngành công nghiệp giảm sút đáng kể 353 To extend our sincere thanks to our valuable customers : Để gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng quý 354 Please note that payment statements : Xin lưu ý báo cáo toán 355 Be reported to the proper department within five days of receipt : Được báo cáo cho phận phú hợp vòng ngày ghi hóa đơn 356 Researchers in a broad range of fields : Các nhà nghiên cứu loạt lĩnh vực 357 To review what the proposed project may entail : Xem xét lại mà dự án đề xuất đòi hỏi 358 Award - winning publications to keep you up-to date on currents trends : báo người đạt giải thưởng nhằm giúp bạn cập nhật tin tức xu hướng 359 Superior to / better than : Tốt so với 360 To fairly common for : Khá phổ biến 361 To be availabie for sale : Có sẵn hàng để bán 362 To encounter any trouble requiring my attention : Gặp vấn đề mà cần đến quan tâm, ý 363 Tickets to the newly refurbished amusement park : Vé vào cửa cơng viên giải trí tân trang lại 364 To place an advertisement on temporary employment openings for certified financial advisors: Đặt quảng cáo tuyển dụng hội việc làm tạm thời cho cố vấn tài đủ trình độ 365 To gain a noticeable increase in net profits : Đạt tăng trưởng lợi nhuận ròng đáng kể 19 TOEIC TUYEN NGUYEN 366 To develop economically sound guidelines for year - round training : Để phát triển quy định hợp lý mặt kinh tế cho trình đào tạo suốt năm 367 To have difficulty /trouble (in) preparing for a presentation : Gặp khó khăn cho việc tự chuẩn bị thuyết trình 368 A copy of the press release : Một photo họp báo 369 After repeated requests by residents : Sau yêu cầu lặp lại cư dân 370 To decided to install additional traffic lights : Quyết định lắp đặt thêm đèn giao thông 371 Be advised to refrain from using mobiles phone while on duty : Được khuyên nên tự kiềm chế sử dụng điện thoại di động thi hành nhiệm vụ 372 When used correctly on cracked and dirty leather : Khi sử dụng cách đồ da bẩn rách 373 The neutral feature of the cleaner containing protective oils also aids stain resistance and keeps the leather supple : Tính chất trung bình chất tẩy mà có chứa dầu bảo vệ có chống biến màu axit giữ cho đồ da mềm mại 374 Unconjunction /complience /contend/ keeping with : Kết hợp / tuân thủ/ tranh chấp/ đấu tranh / kết hợp 375 Should it be necessary /if it is necessary / if necessary : cần thiết 376 The extremely fragile items : Mặt hàng dễ vỡ 377 Would like to lose wieght : Muốn giảm cân 378 To seek to advance technical support systems : Tìm cách cải tiến hệ thống hỗ trợ kỹ thuật 379 Had better / should replace / substitute high-calorie side dishes with healthier alternatives : Nên thay ăn phụ nhiều calo ăn khác tốt cho sức khỏe 380 Be advised to compare product features, prices and read customer reviews carefully : Được khuyên nên so sánh tính sản phẩm, giá đọc kỹ phản hồi khách hàng sản phẩm 381 To work in an environment with frequent interruptions and fluctuating deadlines rather than in a stable environment : Làm việc môi trường với gián đoạn thường xuyên hạn chót biến động thất thường môi trường ổn định 382 According to the preliminary analysis : Theo phân tích sơ / ban đầu 383 To look forward to continuing to provide the highest - quality programs consistently : Mong muốn tiếp tục cung cấp chương trình chất lượng tốt cách thường xuyên 384 The increasingly powerful computer graphics : Đồ họa vi tính ngày mạnh 20 TOEIC TUYEN NGUYEN 385 To enable domestic filmmakers to create screen images : Giúp cho / có khă cho nhà làm phim nội địa tạo hình ảnh 386 Be critical /appreciative of the overall market trends : Đánh giá cao/ trích xu hướng chung thị trường 387 To find comprehensive and cost - effective solutions to drive your business to a higher level of success : Tìm cách giải tồn diện tiết kiệm dẫn dắt doanh nghiệp bạn vươn lên đến cấp độ thành công cao 388 The increase in the overall sales volume : Sự tăng tổng thu nhập 389 A high level of customer satisfaction : Mức độ cao hài lòng khách hàng 390 Other traditional forms of communications : Những hình thức giao tiếp truyền thống khác 391 To receive outstanding reviews from critics : Nhận đánh giá xuất sắc từ phía nhà phê bình 392 The rapid considerable growth of an aging population : Sự phát triển nhanh chóng/ đáng kể dân số già 393 Violations of standards or safe practices : Vi phạm quy tắc tập quán sinh hoạt an toàn 394 To face a serious shortage of skilled workers : Đối mặt với thiếu hụt trầm trọng lao động có tay nghề cao 395 To fail to meet the deadline : Khơng hồn thành thời hạn chót 396 A large proportion of low-income populations : Một tỷ lệ dân số có thu nhập thấp 397 Tough challenges / difficult / obstacle : Thách thức/ khó khăn/ trở ngại cam go 398 One of the most worrying consequences of worldwide climate change : Một hậu đáng buồn việc thay đổi khí hậu toàn cầu 399 Be capable of achieving impressive revenues : Có khả đạt doanh thu ấn tượng 400 To alter the appearance of the country’s communication antenna facilities : Thay đổi đáng kể diện mạo phương tiện truyền thơng truyền hình cáp 401 To contend with their growing health problems : Để bắt kịp với vấn đề sức khỏe ngày tăng 402 To be intended for : Dành cho để làm 403 Let sb begin by N/Ving : Cho phép bắt đầu việc 404 Sales initiatives /representatives : Sáng kiến / đại diện bán hàng 405 Yield / create / generate/ invent : Tạo 406 To wear identification badges at all times : Phải đeo thẻ nhận dạng lúc 21 TOEIC TUYEN NGUYEN 407 Concerns about the safety /quality of the product : Quan tâm đến an toàn/ chất lượng sản phẩm 408 Be reminded of the seminar (=keep in my = bear in mind that) : Được nhắc nhỏe việc buổi hội thảo 409 Be intended to raise awareness about our city’s urban renewal initiative : Được cho có ý định để nâng cao nhận thức sáng kiến đổi đô thị thành phố 410 To turn her attention toward solving the unemployment : Chuyển ý cô vào việc giải vấn đề thất nghiệp 411 Be optimistic about a favorable budget : Lạc quan nguồn ngân sách thuận lợi 412 A noticeable / great decline : Sự suy giảm đáng ý / lớn 413 The reputation of dealing with any sort of problem, no matter how complicated it is : Danh tiếng việc giải vấn đề nào, dù có phức tạp đến đâu 414 To attend an unveiling /event/ meeting / a ceremony welcoming / training sessions : Tham gia buổi mắt/ kiện/ họp / lễ chào đón 415 One of the proposed plans by the chamber of commerce : Một kế đề xuất phòng thương mại 416 Enable + s.th/sb to V : Có khả cho 417 A relatively / comparatively small number of + N (số nhiều) : Một số lượng tương đối nhỏ 418 Dismiss / sack/ lay off / fire/ eliminate the position/ person : Sa thải vị trí/ 419 Account for = explain : Giải thích 420 Available in/ for/ to /from : Có sẵn 421 To necessarily indicate : Chỉ cách tất yếu 422 Be advised to double-check their orders to ensure that : Được khuyên kiểm tra lại đơn đặt hàng để đảm bảo 423 Be offered reimbursement for any expenses :Được cung cấp hoàn trả lại cho chi phí 424 Be reminded to keep their receipt as proof of purchase : Được nhắc nhở phải giữ biên lai họ chúng việc mua hàng 425 To gain a better understanding of the importance of motivation and teamwork : Nhận hiểu biết tốt tầm quan trọng động lực làm việc nhóm 426 A highly regarded professors of philosophy as well as a skilled orator : Một giáo sư đánh giá cao lĩnh vực triết học nhà hùng biện tài ba 22 TOEIC TUYEN NGUYEN 427 The presentation on foreign developments in the fashion industry : Buổi thuyết trình phát triển nước ngồi ngành công nghiệp thời trang 428 Soaring fuel prices : Giá nhiên liệu tăng cao 429 Please let sb know immediately : Xin vui lòng báo cho biết 430 Other forms of correspondence : Các hình thức liên lạc/ giấy tờ tùy thân 431 To inquiries within a reasonable amount of time : Để đáp ứng yêu cầu khoảng thời gian hợp lý 432 A source of useful information : Nguồn thông tin hữu ích 433 Please feel free to V : Làm ơn thoải mái làm 434 To advocates to debate current health concerns : Ủng hộ việc tranh luận mối quan tâm đến sức khỏe 435 A minor / incidential error / mistake : Lỗi nhỏ 436 Remaining forms/ template/ time : Những mẫu /đơn/ thời gian lại 437 A later time/ at all times/ later this time : Một chốc lát nữa/ thứ/ sau 438 To review the tentative schedule below : Xem xét kế hoach dự kiến 439 Be pleased to announce the launch of their newest luxury ocean liner : Vui mừng tuyên bố mắt tàu chở khách hạng sang họ 440 A strong reference for/ on products made of recycled materials : Một ưa thích mạnh mẽ sản phẩm làm từ vật liệu tái chế 441 Be encouraged to familiarize themselves with the location of various merchandise : Được khuyên nên tự họ làm quen với khu vực hàng hóa đa dạng 442 To settle a dispute / debate at the provincial court of appeals : Để hòa giải tranh chấp/ tranh luận Tòa Phúc Thẩm cấp tỉnh 443 It becomes apparent that : Rõ ràng 444 A change in attitudes towards urban gun control laws : Một thay đổi thái độ luật quyền sử dụng sở hữu súng 445 In reservoirs throughout the countryside : Ở hồ tự nhiên khắp miền quê 446 Increasing levels of acid rain : Mức độ tăng lượng mưa acid 447 An appeal for funding as part of its commitment to preserve historic landmarks : Kêu gọi việc gây quỹ phần cam kết để giữ gìn di tích lịch sử 448 Deem sth (that) = mandatory for sb to V : Dường # bắt buộc làm 449 To expedite an exchange : Xúc tiến/ tiến hành việc trao đổi 23 TOEIC TUYEN NGUYEN 450 Involvement in : Tình trạng rắc rối / gặp phải 451 For instance / for example : Ví dụ 452 Ahead of chedule / behind schedule : Trước lịch trình / chậm theo lịch trình 453 Be considered the most responsible for the recent tax avasion scandal : Được xem xét cân nhấc có trách nhiệm nhiều vị bê bối trốn thuế 454 To require a notification period of at least two weeks in advance : Yêu cầu khoảng thời gian thông báo trước tuần 455 To manage to create such a high - quality film given the lack of financial backing : Quản lý để tạo phim có chất lượng cao thiếu hỗ trợ tài 456 To demonstrate the capabilities of s.th : Chứng minh khả vật/ việc 457 A delegation of officers : Đồn đại biểu viên chức 458 Primary duties/ work : Nhiệm vụ /công việc chủ yếu 459 Strong work ethic/ market : Đạo đức nghề nghiệp/ thị trường mạnh mẽ 460 To monitor the risks/ hazards/dangers : Theo dõi rủi ro 461 The toughest challenges : Những thách thức ngặt nghèo 462 Transportation costs amidst rising oil prices and environmental issues /matter : Chi phí vận chuyển bối cảnh giá dầu tăng cao vấn đề môi trường 463 Tendency : Xu hướng liên quan đến cá nhân 464 Trend : Xu hướng liên quan đến kinh tế xã hội 465 Be reliant / dependent on : Dựa vào 466 To get further details : Để có thêm chi tiết 467 Be famous for/ be noted for / be knows as /for / the best know/ be well know : Nổi tiếng/ biết đến 468 To reamain available : Vẫn 469 Be advised to become more familiar with the amenities and services available to residents : Được khuyên để trở nên quen thuộc với tiện nghi dịch vụ có sẵn cho cư dân 470 Be reluctant to V : Miễn cưỡng làm 471 The total income of many smaller clothing retail franchises : Tổng thu nhập nhiều thương hiệu nhượng quyền bán lẻ quần áo nhỏ 472 While on duty / in transit / at school/ in a foreign country : Trong làm nhiệm vụ / trình di chuyển / trường/ nước 24 TOEIC TUYEN NGUYEN 473 A lengthy process : Quá trình lâu dài 474 Outstanding services / works : Dịch vụ /công việc xuất sắc bật 475 Waste tires : Các vỏ xe khơng dùng 476 Be diverted from landfill disposal and recycled into rubber to resurface the school track : Được chuyển hướng từ bãi chôn cất chất thải tái chế thành cao su để lên mặt biển theo điều theo dõi/ ghi lại trường học 477 The adversiting budget of : Ngân sách quảng cáo 478 Operating costs/ price/ fee/ charge/ expense/ rate : Giá vận hành 479 When it comes Ving : Khi bàn vấn đề 480 Unless specific otherwise : Trừ có quy định / định khác 481 Healthcare professionals affiliated with : Chuyên gia sức khỏe liên kết với 482 One of the leading companies in the field of environmentally -friendly household appliances : Một số công ty hàng đầu lĩnh vực thiết bị sử dụng nhà thân thiện với môi trường 483 The potential to affect very large areas of sea and lengths of coast : Tiềm ảnh hưởng lớn diện rộng mặt biển đường bờ biển 484 Be known for its commitment to provide customers with quality furniture at competitive prices : Nổi tiếng tận tâm để cung cấp cho khách hàng hàng hóa chất lượng với mức giá cạnh tranh 485 To enable doctors to diagnose illnesses and disorders more quickly and more accurately (enable sb to V) : Có thể giúp bác sĩ chẫn đốn bệnh rối loạn xác nhanh chóng 486 A protective measure : Giải pháp phòng ngừa 487 A short -term failure of the company’s online reservation system : Sự ngừng hoạt động ngắn hệ thống đặt chỗ trực tuyến công ty 488 Be dining experiences : Trải nghiệm việc ăn tối 489 To promise its customers nutritious and wholesome grains, fruits and vegetables at a low cost : Cam kết với khách hàng cung cấp rau cũ, trái cây, ngũ cốc nguyên chất bổ dưỡng mức giá thấp 490 To face exciting challenges : Đối mặt với thử thách thú vị 491 Be reminded to treat new employees with courtesy : Được nhắc nhở đối xử với nhân viên cách lịch 492 To gain an edge against its competition : Dành ưu cạnh tranh 25 TOEIC TUYEN NGUYEN 493 To provide a (un) guided tour around the gorgeous bay area of the resort and some scenic islands accessible only by ferry : Cung cấp chuyến xung quanh khu vịnh tuyệt đẹp khu nghỉ mát số danh lam thắng cảnh đến phà 494 To include a practice room with immediate adjacency to the stage : Bao gồm phòng tập gần kề bên sân khấu 495 Lack of interesting events to V : Thiếu kiện thú vị 496 To spend time/money on Ving /s.th : Dành thời gian/ tiền để làm 497 To affect anyone in any stage of the life cycle : Có thể ảnh hưởng đến mà giai đoạn vòng đời 498 It is crucial to label chemical samples accordingly : Điều quan trọng nên dán nhãn mẫu hóa chất cách phù hợp 499 The exclusive property of s.th : Tài sản riêng 500 (In) adequate / (in) sufficient capacity : Sức chứa không đủ 501 A natural monitoring system : Hệ thống giám sát tự nhiên 502 A list of considerations for article approval : Danh sách xem xét cho chấp thuận báo 503 Please send a confirmation of reimbursement within the next few days :Vui lòng gửi xác nhận bồi thường vòng vài ngày tới 504 One of their main local distributors : Một nhà phân phối địa phương 505 Continue/ go on + Ving /to V : Tiếp tục 506 The protests of several members of the community : Sự phản đối vài người cộng đồng 507 Be responsible for some of our company’s most successful marketing campaigns : Chịu trách nhiệm lớn chiến dịch tiếp thị thành công lớn công ty 508 The efforts of our knowledgeable and friendly rental agent : Những nổ lực đại lý thuê nhà thân thiện am tường 509 To institute a new set of guidelines for pharmaceutical companies : Giới thiệu hướng dẫn cho công ty dược phẩm 510 An ambitious goal : Mục tiêu đầy tham vọng 511 Be held exclusively for high-ranking officials in the corporation : Được tổ chức đặc biệt dành cho viên chức cấp cao tập đồn/ cơng ty 512 To list fixed expenses separately from variable expenses : Danh sách cách riêng biệt chi phí cố định từ chi phí khác 26 TOEIC TUYEN NGUYEN 513 To initiate a merger with : Để bắt đầu vụ sáp nhập với 514 To grant sb a promotion : Thăng chức cho 515 In every aspect of a business : Trong khía cạnh kinh doanh 516 The pool of candidates : Lọt vào danh sách ứng viên 517 Standard procedures : Các quy trình tiêu chuẩn 518 A series of seminars on ethical journalism : Một chuỗi buổi hội thảo y đức nghề báo 519 To allow us to keep track of / stay on top of all orders : Cho phép giữ liên lạc tất đơn hàng 520 To increase your chances of obtaining your accommodation in a hotel of your choice : Để tăng hội có chỗ bạn khách sạn bạn lựa chọn 521 To refrain from propping their feet against the seat in front of them : Kiềm chế việc chống đỡ chân họ dựa vào chỗ ngồi phía trước họ 522 Standard for : Tiêu chuẩn cho 523 An initial shipment/ findings : Đợt hàng/ tìm thấy 524 To process sb’s deposit : Xử lý khoản tiền đặt cọc 525 To discontinue production of one of their trademark products : Ngưng sản xuất sản phẩm thương hiệu họ 526 To accommodate easily tour groups of any sizes : Đáp ứng dễ dàng nhóm du lịch với kích cỡ 527 To decide to switch to another delivery service provider : Quyết định để chuyển nhà cung cấp dịch vụ giao hàng khác 528 Be instructed to issue a full refund check to Montreal Steel for the defective materials : Được hướng dẫn để phát hành / đưa / công bố khoản hoàn trả tiền mặt cho hàng hóa/ vật liệu bị lỗi 529 By offering products at two -thirds of the standard price : Bằng việc cung cấp sản phẩm 2/3 giá tiêu chuẩn 530 Be sure to seek help from a reliable real estate agency : Chắc chắn để tìm kiếm giúp đỡ từ đại lý bất động sản đáng tin cậy 531 Be difficult to choose one to fill the position : Khó khăn để chon phù hợp cho vị trí 532 To share their occupational knowledge, skills and expertise with mature, dedicated students : Chia kiến thức nghề nghiệp, kỹ , thông thạo với sinh viên tận tâm, chín chắn 533 To continue for the remainder of the month : Tiếp tục thời gian lại tháng 27 TOEIC TUYEN NGUYEN 534 Be painted only on metallic surface, as it tends to corrode other types of materials : Chỉ sơn bề mặt kim loại ăn mòn vật liệu khác 535 Be personally approved by the world - renowned chef : Chấp nhận cách cá nhân đầu bếp tiếng giới 536 To keep a copy of the safety handbook with them for quick reference : Giữ copy sách an toàn với họ cho việc tham khảo/ tra cứu nhanh chóng 537 To find additional ways to promote employee participation in team-building events : Tìm cách thêm vào để thúc đẩy tham gia nhân viên kiện đội 538 To follow the instructions : Theo sau hướng dẫn 539 To distribute an agenda : Phân phát chương trình nghị 540 A warm welcome : Một lời chào đón ấm áp 541 The shops with the most extensive rare book collections : Cửa hàng với sưu tập sách có 542 Be promised to increase the number of its bus and train routes significantly over the next decade : Hứa hẹn để tăng tuyến đường xe bus tàu cách đáng kể sau 10 năm 543 To gain a reputation for excellence among real estate agents : Để đạt danh tiếng cho xuất sắc số đại lý bất động sản 544 Lower than anticipated : Thấp mong đợi 545 What surprised shareholders the most is …: Cái mà làm ngạc nhiên với cổ đông 546 The most heavily used on the country : Được sử dụng nhiều thành phố 547 More likely to advertise online than in print : Có nhiều khả để quảng cáo trực tuyến in 548 To specialize in database management and maintenance : Chuyên quản lý bảo trì sở liệu 549 To include a concise and accurate description of their achievements and experience : Bao gồm mơ tả xác ngắn gọn thành tích kinh nghiệm họ 550 The various services : Dịch vụ khác 551 At the conclusion of today ‘s program : Tại lúc kết thúc chương trình 552 To support the local schools in development children’s activities : Để hỗ trợ trường địa phương việc phát triển hoạt động trẻ em 553 To take a high -speed train/ plane : Để bắt chuyến tàu/ máy bay cao tốc 554 To display/ show/ present/ give the parking permit : Đưa giấy phép đỗ xe 555 To give 30 day’s notice : Lấy thông báo 30 ngày 28 TOEIC TUYEN NGUYEN 556 On/upon arrival /request : Khi có yêu cầu/ đến 557 To speak very indirectly : Nói cách khơng trực tiếp 558 The application of advanced techniques : Các đơn xin việc với kỹ thuật tiên tiến 559 A great source of pride for the townspeople : Một nguồn tự hào lớn cho cư dân thành phố 560 The ability to interact with others effectively : Khả để tương tác với người khác cách hiệu 561 By advertising to a younger audience : Bằng việc quảng cáo đến khán giả trẻ 562 Be accessible by all the main bus routes : Có thể vào tuyến đường xe bus 563 To arrive by the date specified in the order confirmation : Để đến trước ngày cụ thể xác nhận đơn đặt hàng 564 Be checked regularly to ensure they are up to safety standards : Kiểm tra cách thường xuyên để đảm bảo họ cập nhật tiêu chuẩn an toàn 565 Be consistently produced high qualify baked goods : Được sản xuất cách liên tục loại bánh nướng với chất lượng cao 566 Be given free admission to the museum : Được cung cấp vào miễn phí bảo tàng 567 Sign up = register : Đăng ký 568 Adviser = mentor : Cố vấn 569 Complicated = complex : Phức tạp 570 Come up with = find out : Tìm 571 Submit = turn in : Nộp 572 Mandatory = obligatory = imperative = compulsory : Bắt buộc 573 Enterprise = company = corporate= business : Công ty/ doanh nghiệp 574 Reinforce = strengthen = boost= enhance : Tăng cường, củng cố, cải thiện 575 Turn over = revenue = income : Doanh thu 576 Evaluate= judge = assess = appreciate : Đánh giá 577 Delay/postpone/ put off / cancell / call off : Hủy bỏ, trì hỗn 578 Bar / ban/ prohibit / prevent/ hinder : Ngăn chặn, cấm đoán, hỗ trợ 579 Account number : Số tài khoản 580 Application/ membership fee : Phí đăng ký /thành viên 581 Arrvial date : Ngày đến 582 Attendance record : Hồ sơ, danh sách người tham gia 29 TOEIC TUYEN NGUYEN 583 Communication skill : Kỹ giao tiếp 584 Expiration date : Ngày hết hạn/ hạn 585 Job description : Mô tả công việc 586 Performance appraisal : Sự đánh giá lực/ hiệu suất 587 Production facilities : Cơ sở vật chất sản xuất 588 Return policy : Chính sách hồn trả 589 Advertising strategy/ campaign : Chiến lược, chiến dịch quảng cáo 590 Sales representative : Đại diện bán hàng 591 Assembly line : Dây chuyền sản xuất 592 Exchange rate : Tỷ giá hối đoái 593 Safety procedures :Thủ tục an tồn 594 Insurance premium : Phí đóng bảo hiểm 595 Product information : Thông tin sản phẩm 596 Product inquires : Những yêu cầu/ thắc mắc sản phẩm 597 Applicant / application : Người nộp đơn / đơn xin 598 Analyst / analysis : Nhà phân tích / phân tích 599 Architect / Architecture : Kiến trúc sư / Kiến trúc, xây dựng 600 Consumer / consumption : Người tiêu dùng / tiêu dùng 601 Producer / production : Người sản xuất / Sự sản xuất 602 Distributor / distribution : Nhà phân phát / Sự phân phát 603 Qualification / diploma/ degree / certicicate / ability : Chứng , cấp lực 604 For advancement to management positions : Sự thăng tiến vị trí quản lý 605 To boost motivation /sales : Thúc đẩy động lực 606 Online marketing : Tiếp thị trực tiếp 607 A safe and sanitary food supply : Cung cấp thực phẩm vệ sinh an toàn 608 To congratulate sb for Ving : Chúc mừng việc 609 To exceed shareholder expectations : Vượt mong đợi cổ đông 610 Succeed in + Ving : Thành công 611 Within walking distance : Trong vòng khoảng cách 612 Cooperate/ collaborate + With : Cộng tác / hợp tác với 613 Accompanied (sth) by /with : Đi kèm 30 TOEIC TUYEN NGUYEN 614 Be distinguished by : Được phân biệt 615 Careful planning : Kế hoạch cẩn thận 616 A high sense of professionalism : Có hiểu biết sâu sắc trình độ chun mơn 617 A fascinating /interesting interview : Phỏng vấn lôi / hấp dẫn 618 For your convenience : Để thuận tiện cho bạn 619 For further information : Để biết thêm nhiều thông tin 620 Assume a title : Đảm nhiệm vị trí /chức danh/ 621 Heavy snowfall : Bão tuyết lớn 622 Heavy traffic / peak hour / rush hour / stuck in traffic : Giao thông đông đúc/ tắc nghẽn giao thông 623 In honor / celebration of : Nhân danh/ nhân kỉ niệm 624 The effectiveness of : Hiệu 625 The grand opening ceremony : Lễ khánh thành / khai trương 626 The opening speech : Bài nói khai mạc 627 Conference call : Cuộc gọi hội nghị 628 A strategy /campaign partnership : Đối tác chiến lược 31 ... triển hoạt động trẻ em 55 3 To take a high -speed train/ plane : Để bắt chuyến tàu/ máy bay cao tốc 55 4 To display/ show/ present/ give the parking permit : Đưa giấy phép đỗ xe 55 5 To give 30 day’s... notice : Lấy thông báo 30 ngày 28 TOEIC TUYEN NGUYEN 55 6 On/upon arrival /request : Khi có yêu cầu/ đến 55 7 To speak very indirectly : Nói cách khơng trực tiếp 55 8 The application of advanced techniques... riêng biệt chi phí cố định từ chi phí khác 26 TOEIC TUYEN NGUYEN 51 3 To initiate a merger with : Để bắt đầu vụ sáp nhập với 51 4 To grant sb a promotion : Thăng chức cho 51 5 In every aspect of a business
- Xem thêm -

Xem thêm: 628 từ cụm từ HAY gặp PART 5 TOEIC , 628 từ cụm từ HAY gặp PART 5 TOEIC

Từ khóa liên quan