59 tập đọc 1 rèn đọc cho HS

100 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:43

10 Nguyên âm có dấu Không có Có dấu Có dấu Có dấu Có dấu Có dấu dấu Sắc ( Ù) Huyền ( ø) Hỏi ( Œ) Ngã (~) Nặng ( Ï ) i iÙ iÕ ò u ú ù ủû ũ ụ ữ ự y ý ỳ ỷ ỹ ỵ o ó ò ỏ õ ọ ô ố ổ ỗ ộ ỡ ợ a ả ã e é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ iØ iÛ dấu Sắc i Ù ú ý ó é ( Ù) Huyền ( ø) Hỏi i Ø ù ỳ ò è i Û ủ ỷ ỏ ả ẻ ( Œ) Ngã i Õ ũ ỹ õ ã ẽ (~) Nặng ( Ï) ò ụ ỵ ọ ẹ Các phụ âm b l c m d n t v x nh gh gi ñ g h k s p - ph q - qu r y th ch kh ng ngh tr c ch p ph g gh t th k kh t tr n nh q qu g n gi ng ngh Luyện đọc âm b ù ø Û ~ ï ba bá bà bả bã bạ be bé bè bẻ bẽ bẹ bê bế bề bể bễ bệ bi bí bì bỉ bó bò bo bó bò bỏ bõ bọ bô bố bồ bổ bơ bờ bở bu bú bù bư bứ bỡ bợ bụ bử bự Luyện đọc âm v ù ø Û ~ ï va vá vả vã vạ ve vé vè vẻ vẽ vê vế vi ví vỉ vó vò vo vó vò vỏ võ vọ vô vố vồ vơ vớ vờ vu vú vù vệ vỗ vỡ vợ vũ vụ Luyện đọc âm l ù ø Û ~ ï la lả lã lạ le lé lè lẻ lẽ lẹ lề lể lễ lệ lê li lí lì lo ló lò lô lố lồ lơ lớ lờ lu lú lù lò lọ lổ lỗ lộ lở lỡ lợ lũ lừ lư lõ lử lữ lự ~ ï Luyện đọc âm h ù ø Û há hà hạ he hè hẻ hẹ hi hí hì ho hó hò hô hố hồ hổ hơ hớ hờ hở hu hú hù hủ hư hy hý hệ hỉ họ hỷ hỗ hộ hũ hụ hự hỹ Luyện đọc âm c ù ø Û ~ ca cá cà cạ co có cò cỏ cọ cô cố cồ cổ cớ cờ cu cú cù củ cũ cụ cư cừ cử cữ cự cỗ ï cộ cỡ Luyện đọc âm n ù ø Û ~ ï na ná nà nả nã nạ ne né nè nẻ nề nể nê nệ ni ní nì nỉ no nò nỏ nõ nô nố nồ nổ nỗ nộ nơ nờ nở nỡ nợ nụ nu nữ nư Luyện đọc âm m ù ø Û ~ ï ma má mà mả mã mạ me mé mè mẻ mẽ mẹ mê mế mề mể mễ mệ mi mí mì mỉ mó mò mo mó mò mỏ mõ mọ mồ mổ mô mộ mơ mớ mờ mở mỡ mợ mu mú mù mủ mũ mụ mỹ my Luyện đọc âm d ù ø Û ~ ï dã da dá de dé dè dẻ dẽ dê dế dề dể dễ di dí dì dó dò dó dò dọ dỗ dô dơ dờ du dù dợ dư dủ dũ dụ dử dự Luyện đọc âm đ đa ù ø Û ~ đá đà đả đè đẻ đẽ đề để đễ đe đê đế ï đệ đì đo đò đỏ đô đố đồ đổ đớ đờ đu đú đù đư đứ đừ đọ đỗ độ đỡ đợ đủ Luyện đọc âm t ù ø Û ~ ï ta tá tà tả tã tạ te té tè tẻ tẽ tê tế tề tể tễ ti tí tì tỉ to tó tò tỏ tô tố tồ tổ tơ tớ tờ tu tú tù tủ tụ tư tứ từ tử tự tệ tò tỗ tộ tợ Luyện đọc âm th ù ø Û ~ ï tha thá thả the thé thè thẻ thê thề thể thệ thi thí thỉ thò tho thó thò thỏ thọ thô thố thồ thổ thơ thớ thờ thở thợ thu thú thù thủ thụ thư thứ thừ thử thự Luyện đọc âm x ù ø Û ~ ï xa xá xà xả xã xạ xe xé xè xẻ xê xế xề xễ xệ xi xí xì xỉ xò xo xó xò xỏ xọ xô xố xồ xổ xộ xơ xớ xờ xu xú xù xủ xụ xư xứ xừ xử xự Luyện đọc âm ch ù cha ø Û ~ ï chà chả chã chạ chẻ chẽ chẹ che ché chè chê chế chề chi chí chì cho chó chò chô chố chơ chờ chở chu chù chủ chư chừ chệ chò chõ chỗ chợ chữ Luyện đọc âm s ù ø Û ~ ï sá sà sả sã sạ se sè sẻ sê sề sỉ só sò sỏ sa si sí so sọ sô số sồ sổ sỗ sộ sơ sớ sờ sở sỡ sợ su sú sủ sụ sư sứ sử 10 Từ bổn phận thuê mướn phân bón khen ngợi cháo lươn điều khiển mưa lợn đèn lùn mái tôn giữ gìn nơi chốn củ môn BÀI ĐỌC TUẦN 12 nhà vươn lên đèn điện hờn giận bay lượn nỗi buồn uốn dẻo tàu điện ngẩn ngơ sườn núi đàn kiến sổ bún riêu mũ len đơn lẻ đơn lẻ dế mèn vun xới miền núi lộn xộn biển yên xe số bốn kín đáo bồn chồn ồn hồn ma trí khôn thợ sơn giữ gìn bốn bề mũi tên ý muốn sơn đỏ lộn xộn hớn hở bún bò kín đáo xin lỗi nụ hôn mái tôn sờn vai mơn man ban ơn trơn tru hờn giận đau đớn nhái bén kén vợ hèn hạ chen chân mon men len ven bờ chín chắn xin xỏ nhòn ăn vun vén dao cùn đun nấu hùn vốn lùn nhún nhảy bến phà lún xe vỏ hến - Mẹ chợ muộn Bé ngồi chơi bên cửa sổ - Nhái bén ngồi sen Dế Mèn chui khỏi tổ - Đàn yến bay lượn bầu trời.Vườn rau cải nhà bạn Liên non mởn mởn - Trên bầu trời cao, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn Câu - Ngày nghỉ, bạn Chiến chăn bò bạn Lan bới giun cho ngan ăn - Buổi trưa, bé chò Lan chơi trò đố chữ - Cô khen bé cẩn thận - Bé Vân bé Lan bạn thân 86 BÀI ĐỌC TUẦN 13 Từ trồng cao tầng nâng niu súng phẳng lặng hiến dâng cuối cháy rừng thông rặng dừa vùng biển đóng cửa bỏng ngô nũng nòu ăn vụng áo nhung sừng hươu sung hiến tặng tưng bừng bền vững bền vững cá bống công viên đông đảo trung thu đề phòng phẳng cay đắng trứng gà vui mừng đóng cửa căng tin trúng số bắn súng bụng cá giống đá bóng sông trào dâng ngẩng đầu lâng lâng tâng bóng đăng kí cẳng tay băng giá rơi rụng thúng bao dung dũng só sai lúc nung nấu vùng vẫy côn trùng trung bình vững tin dửng dưng trưng bày vững vàng vững chí chứa đựng đứng chựng đỏ phừng ửng hồng đau lưng lưng chừng rưng rưng sững sờ tưng bừng nung vôi lung tung lung lay dung nhan thùng dầu vi trùng trung tâm bùng cháy vụng hùng vó cung trăng - Bé cho đàn gà ăn Bố khen bé chăm làm - Thứ năm, mẹ cho bé xem phim - Bé Thơm bò ốm, hôm qua bà cho bé khám trạm y tế xã Câu - Trong rừng có măng tre, gỗ quý Bên thung lũng, có đồng lúa, vườn nhà cửa - Đêm trung thu, chúng em vui tưng bừng - Em tặng bạn hồng nhân ngày sinh nhật 87 BÀI ĐỌC TUẦN 14 bánh chưng thang xuồng máy thònh vượng thông minh đình làng gương sương gió lênh khênh làng cành ngã kềnh phượng tiếng nói bình yên rau muống mương tường vôi chuồng gà vương vãi chuông măng non thành công giếng đồng ruộng luống cày cửa kính chanh màu xanh hải cảng vênh váo Từ yêu thương cồng chiêng ruộng rau quê hương xinh xắn gọng kính mạng nhện bánh ánh sáng rừng xanh chuồng bò khai trường hiền lành giếng khơi làng siêng kềnh sang trọng lưỡi xẻng bay liệng củ riềng xà beng thênh thang bình vuông vắn tường xây chảo gang luống cày - Mẹ chợ mua củ riềng kho cá Bé chò Hương giếng làng gánh nước Sang giêng, nhà nhà có kiểng - Chú chim vàng anh nhảy từ cành bàng sang cành phượng - Bố mẹ đưa bé lên thành phố chơi, thành phố có nhiều đồ chơi lạ - Nghe tiếng cồng chiêng roan rã, người người Câu đổ đường dự hội nhà rông, họ uống rượu nhảy múa - Bản làng bạn Hùng lưng núi Nghỉ hè, không khí tưng bừng, bạn nhỏ chạy theo diều lơ lửng trời, bạn lớn vào rừng tìm măng tre - Tôi yêu làng quê Nơi có kênh xanh xanh, mái đình cổ kính, ruộng đồng mênh mông,… - Chò Mai gánh rau muống vào thành phố bán lấy tiền 88 Từ ngắm trăng hương trầm khóm chuối rừng tràm thềm nhà nấm rơm sáng sớm mềm yếu số năm ngày rằm bì bõm BÀI ĐỌC TUẦN 15 mềm mại gặm cỏ thảm lấm mầm non thơm lừng tăm tre chó đốm cặm cụi nấm rơm mua sắm bơm xe gầy còm biển cấm xem hội tham lam hái nấm lom khom cơm nếp to mồm đỏm dáng sâu róm đuôi sam móm mém nằm ngủ nơm ống nhòm mùi thơm trầm ngâm cơm rang chậm rãi bữa cơm khòm lưng thám kham khổ tàm tạm chạm trổ phàm ăn thảm cỏ xe lam cám heo hăm hở chăm bẵm bụi bặm giấm gạo cấm kò sẫm màu nói thầm chấm thi hiểu nhầm ấm trà mâm đầm ấm - Thôn xóm, làng lên đèn Trời đêm Chò ngồi ngắm Hôm Bé ôm gấu bông, nằm ngủ đệm - Bạn Tâm chăm làm: sáng sớm bạn vào rừng hái nấm nấu canh, buổi chiều bạn cặm cụi đầm lấy bèo cho lợn ăn - Bữa cơm hôm ngon quá: có tôm rang, cá kho măng xào thơm lừng Câu - Đêm qua, sau xem hội, nhà em ăn kem Tràng Tiền nhà hàng Sao Đêm - Buổi tối, Mèo ta trèo lên giường, chăn ấm bé lấm dấu chân mèo - Bé cho đàn gà ăn Bố khen bé chăm làm - Bé Thơm bò ốm, hôm qua bà cho bé khám trạm y tế xã 89 BÀI ĐỌC TUẦN 16 gươm kiểm tra nhím cánh buồm châm biếm gió mát trùm khăn nhóm lửa cánh bướm nhót chim câu thơm ngát vàng xuộm sọt xem phim dừa xiêm kiếm mít niềm vui mũm móm nhuộm vải chẻ lạt trốn tìm đàn bướm, Từ nhiễm trùng chùm nho tủm tỉm quý cháy đượm tìm kim xâu kim điểm mười tiêm chủng cảm cúm kim hạt ngô chim hót xem phim bãi cát khiêm tốn vườn ươm chùm nhãn ao chuôm kìm hãm chúm chím tổ chim lưỡi liềm trái nhót - Em chò Nhung niềm vui gia đình - Tuần sau, trường em thi đọc hay, viết chữ đẹp - Đầu năm Nga giành giải nhì triển lãm tranh châm biếm tỉnh - Ngày nghỉ, em giúp bà mẹ bắt sâu, nhổ cỏ cho - Khi học bài, em nhớ phải ngồi trật tự - Con nhớ vứt rác vào sọt - Đêm qua, sau xem hội xong, nhà em ăn kem nhà hàng Sao Đêm Câu - Bữa cơm hôm ngon quá: có tôm rang, cá kho măng xào thơm lừng - Mèo ta trèo lên giường, chăn ấm bé lấm dấu chân mèo - Bạn Tâm chăm làm: sáng sớm bạn vào rừng hái nấm nấu canh, buổi chiều bạn cặm cụi đầm lấy bèo cho lợn ăn - Thôn xóm, làng lên đèn Trời đêm, chò ngồi ngắm Hôm Bé ôm gấu nằm ngủ đệm 90 BÀI ĐỌC TUẦN 17, 18 Từ vất vả Trắng muốt trật tự săn bắt đôi mắt bắt tay múi mít siết chặt buột miệng chau chuốt phất cờ mượt mà đuổi bắt trượt băng gặt lúa trượt chân vuốt râu thân mật nhà vòng bạc tóc mượt thắm thiết rét buốt vuốt ve mái tóc thướt tha bòt mắt tuột tay tiết học sốt sắng bóc lột bàn viết vuốt ve sấm sét cạn kiệt thân thiết thòt nạc lạnh buốt tinh khiết - Suối Nhỏ chảy qua um tùm, cánh đồng bát ngát Thế rồi, Suối Nhỏ đến biển mênh mông Nó chăm dõi theo cánh buồm đỏ thắm - Đầu năm bạn Hương giành giải nhì triển lãm tranh châm biếm tỉnh - Ngày nghỉ, em giúp bà mẹ bắt sâu, nhổ cỏ cho - Một có sáu mươi phút Vận động viên vượt chướng ngại vật - Sóc, Nhím Thỏ vui hát ánh trăng theo tiếng Câu nhạc rừng - Bạn Mai sau học xong, bạn lấy báo đọc cho ông bà nghe - Chợ Tết đông vui náo nhiệt, bé mẹ mua sắm bánh tét, bánh chưng mứt tết chuẩn bò đón năm - Hôm qua chủ nhật, thấy thời tiết mát mẻ bố đưa chơi công viên Suốt buổi sáng chơi đu quay, cầu trượt Bố cho ăn kem mua quà cho người nhà 91 BÀI ĐỌC TUẦN 19 vực thẳm lực só bậc thềm ruốc thòt vượt dốc trúc thác nước sặc sỡ bước chân tức ngực cốc nhựa tấc đất nước việc làm dân tộc bàn tiệc vực thẳm sực nức xức dầu tức ngực khô khốc ngu ngốc hộc tủ chuốc lấy mua chuộc vỉ thuốc tước bỏ bạo ngược ngược đãi gớm ghiếc mỏ thiếc bó buộc luộc rau từ ngàn xưa đánh giặc để uống thuốc xúc xắc đánh giặc tổ quốc tắc đường sâu sắc súc miệng đạo đức bực đôi guốc nhược điểm khổ cực bắc cầu màu sắc ngộ độc lược thơm phức chức vụ Từ nhân đức trực giác xúc độc hại đốc thúc gió lốc mắm ruốc buộc lại cày cuốc vườn tược láo xược nước non đất nước liếc mắt dự tiệc rước đèn - Ông cha ta giữ tấc đất - Chú gà trống đánh thức người dấy sớm - Đêm trung thu, bố cho em xem xiếc xem rước đèn - Cô đứng bục giảng Mẹ mua xúc xắc cho bé - Ngày học em thuộc cô khen - Mẹ chợ mua cá diếc nấu riêu Bố treo tranh Câu lên tường - Chủ nhật, bố mẹ dẫn Kiên xem xiếc Kiên thích xem khỉ xe đạp, chó làm tính, voi đá bóng - Ngày học em thuộc Khi đội nhà Khi đóng cửa từ bi mà nằm 92 BÀI ĐỌC TUẦN 20 lúa mạch du lòch gom góp lạch bạch xích xe thích thú mắt xếch chim chích chiến dòch sửa họp chạch tấp nập nước bập bênh kòch nói diễn kòch thách đố đũa lệch mắt xếch ngốc nghếch lệch lạc cá trích xúc xích cổ tích dòch tả bóp méo dây cáp pháp sư tháng chạp tóp mỡ gấp gáp lí lòch lòch ý thích khích lệ ngăn cách tí tách sửa rạp xiếc đích nạp thẻ ngăn nắp lấp liếm bạch đàn lớn nhanh Mẹ mời khách nặng chòch trắng bệch đùa nghòch mách bảo xích mích thách thức lò gạch Từ ngờ nghệch xình xòch thoi thóp nhắm nháp đột kích ngọc bích lắp bắp gặp gỡ - Những uống nước - Bố em du lòch mua phích nước - Chủ nhật, bố mẹ cho chò em Bình xem xiếc, chò em Bình thích - Mùa xuân cối đâm chồi nảy lộc - Chú em đội canh giữ vùng biên giới Tổ quốc Câu - Sau học xong em giúp mẹ nhặt rau quét dọn nhà cửa Hòn từ đất nặn Đem vào lò lửa nung ba bốn ngày Khi má đỏ hây hây Cùng cô thợ xây cửa nhà ? Là ? 93 BÀI ĐỌC TUẦN 21 búp măng nghiệp lốp xe gạo nếp thiếp mời chụp ảnh hộp sữa thắp sáng nhiếp ảnh khiếp sợ nối tiếp hội họp nghề nghiệp khớp nhạc kẹp tóc chụp đèn khớp xương xếp hàng búp sen nhóm bếp khủng khiếp cá chép rệp khép cửa sấm chớp hợp tác nộp lễ phép thắp nến bầm dập chớp mắt khép cửa xẹp lép lép vế thu hẹp lộp độp hồi hộp ngộp thở gộp lại Từ lắp ghép khắp chốn lặp lại nói lắp răm rắp hớp hồn tia chớp ngấp nghé ngập lụt khấp khởi hấp thụ húp canh kính lúp búp măng ngụp lặn khăn xếp thu xếp nghiệp vụ tiếp xúc tranh chấp chữ thập chập tối chấp hành chập chờn xếp bòp bợm thùm thụp điệp khúc thấp nghiệp nghóa hiệp số kiếp tiếp tục mắt híp núp bóng tôm tép lộp độp lặn ngụp tiếp nối - Mẹ thổi xôi gạo nếp ngon - Nhà Lan có giàn mướp nhiều - Chú em nhiếp ảnh gia tiếng - Các bạn nữ lớp em chuẩn bò khớp nhạc cho ngày mai biểu diễn văn nghệ Câu - Lớp em có mười hai bạn gái mười chín bạn trai - Cô giáo dặn chúng em học phải biết chào hỏi người - Trời lạnh bạn vào nên khép cửa lớp lại - Nghỉ hè, em bố mẹ cho tham quan Vònh Hạ Long 94 Từ đàng hoàng chăm ngoan loang lổ áo choàng khóa cửa mắt nhòe hỏa hoạn phá hoại đoan trang khoảng cách BÀI ĐỌC TUẦN 22 xoay tròn khoái chí khoa học củ khoai đoàn tàu bà ngoại tung tóe loay hoay tòa án tung tóe đe dọa tỏa hương mù lòa lóe lên phiền toái ngoái cổ toàn diện tính toán loang lổ hoảng hồn thoải mái xóa bảng vàng hoe vỡ hoang ngo ngoe đa khoa thoai thoải khoái chí loạn hét toáng nước khoáng dài ngoẵng liến thoắng hoẵng thoăn băn khoăn hòa bình toàn diện mạnh khỏe chích chòe trái khoáy viết ngoáy làm toán loài vật hoan hỉ oai vệ tóc xoăn múa xòe điện thoại tự hoại hoa xoan hí hoáy bé ngoan ghế xoay thoang thoảng khoang tàu trục xoay gió xoáy - Chủ nhật tuần trước, em bố mẹ cho xem liên hoan văn nghệ - Giờ chơi, hai bạn lớp xoắn xuýt hỏi chuyện - Đường nhà bà ngoại em phải qua dốc thoai thoải Câu - Ông nội em có áo choàng đẹp - Em thích học môn Toán môn Tiếng Việt - Đoàn tàu có bảy toa chạy từ Hà Nội Hải Phòng - Cuối tuần, bé cô giáo tặng cho phiếu bé ngoan - Vườn hoa hồng nhà chò Hoa thơm thoang thoảng - Bạn Hoàng lớp em có dáng người trông khỏe khoắn 95 BÀI ĐỌC TUẦN 23 khoanh bánh trắng toát thoăn tàu thủy loanh quanh thu hoạch thức khuya nhụy hoa khoanh tay loắt choắt uy nghiêm thû xưa đường ngoặt nhọn hoắt ngoáy tai lốc xoáy khuya khoắt dế choắt toanh soát hoành tráng tung hoành toanh khoát tay sớm khuya thức khuya qø quạng qû mắng phéc-mơ-tuya phân hủy hủy hoại uy nghi Từ múa chùy ma túy truy tìm tủy sống nguy nan tinh nhuệ hậu duệ không xuề xòa đề huề sinh hoạt sột xoạt toát thu hoạch h tay tận tụy xoành xạch kế hoạch đêm khuya kế hoạch đoành đoạch hoa huệ vạn tuế soát nhà toát mồ hôi hàng loạt cướp đoạt toát lên ống thoát nước nhìn đoạt giải lưu loát - Cây vạn tuế mọc - Cuối năm học nhà trường có kế hoạch cho học sinh khối xem xiếc - Tiếp nối cha anh trước, chúng em hứa chăm ngoan, học giỏi - Mỗi dòp quê bố mẹ lại đưa em khắp xóm để thăm bà họ hàng Câu - Em chò Hà thích xem phim hoạt hình - Nhiều vận động viên đoạt danh hiệu kiện tướng - Một tuần lễ có bảy ngày - Sóc Bông dạo hàng cây, Nghe tiếng động, ngoảnh lại Nó phát có thú Nhưng thoặt cái, Sóc Bông leo lên Đó bé hoạt bát cánh rừng 96 BÀI ĐỌC TUẦN 24 Từ đuỳnh đoàng ngã hch uỳnh ch thuyết phục tuyệt đẹp khuyên nhủ huân chương khuỳnh tay khuyên tai luyện thép luyện tập nghệ thuật khuân vác mùa xuân lý thuyết băng tuyết tuần lễ huýt sáo luật lệ - Bà kể chuyện cổ tích hay - Cuối tuần, nhiều bạn cô khen - Chò Mai tham gia đội bóng chuyền - Thức khuya biết đêm dài - Trong ngày Quốc khánh có duyệt binh - Hội phụ huynh lớp em dành nhiều phần thưởng cho bạn học giỏi - Quai dép bò tuột, bạn Hoàng luýnh quýnh không buộc lại - Luyện tập thể thao để có thân hình khỏe mạnh - Con chim vành khuyên nhảy nhót từ cành sang cành khác - Trong lúc xếp hàng về, bạn Hoàn lấy tay huých vào Câu vai em - Ở xứ lạnh mùa đông có tuyết rơi - Cô giáo giải thích cho em luật giao thông - Mùa xuân, cối đâm trồi nảy lộc, trăm hoa đua nở - Trong ngày Quốc khánh, Quảng trường Ba Đình thường tổ chức lễ duyệt binh - Hội phụ huynh lớp em giúp đỡ bạn nghèo sách đồ dùng học tập - Bạn Tuấn tàu thủy quê Ở quê Tuấn nghe bà kể chuyện nàng Bạch Tuyết bảy lùn - Bạn Huy tâm học tập thật tốt - Mùa xuân Tết trồng Làm cho đất nước ngày xuân 97 BÀI ĐỌC TUẦN 25 Mẹ Mỗi đường qua có hình bóng mẹ, dù vui, dù buồn Tôi tự hào với bạn bè có người bạn thân mẹ Trải qua nhiều vấp ngã, thành công bước đầu đời, hiểu mẹ mãi người yêu thương Cho dù có ai, tự hào mẹ BÀI ĐỌC TUẦN 26 Cây xoài ông em Ông em trồng xoài cát trước sân, em lẫm chẫm Cuối đông, hoa nở trắng cành Đầu hè, sai lúc lỉu Trông chùm to, đung đưa theo gió, em nhớ ông Mùa xoài nào, mẹ em chọn chín mọng, vàng đẹp, to nhất, bày lên bàn thờ ông BÀI ĐỌC TUẦN 27 Trần Bình Trọng Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta Trần Bình Trọng huy cánh quân, không may sa vào tay giăc Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời: - Ta làm ma nước nam không thèm làm vương đất bắc! Giặc tức giận, giết ông Khi ấy, ông 26 tuổi BÀI ĐỌC TUẦN 28 Cao cờ Một anh lính thường khoe cao cờ Có người rủ anh đánh ba ván thử xem tài cao thấp Đánh cờ xong, anh chàng gặp người bạn Người bạn hỏi: - Anh hay thua? Anh chàng đáp: - Ván đầu, không ăn Ván thứ hai, đối thủ thắng Ván cuối xin hòa không chòu 98 BÀI ĐỌC TUẦN 20 Nghé Trâu mẹ bảo nghé con: - Nghé ơi! Con lớn rồi, đồng tự tìm cỏ non mà ăn cho chóng lớn Chú nghé kêu vang: "Nghé ọ! Nghé ọ!" để chào mẹ cong đuôi phóng thẳng cánh đồng Cánh đồng bao la, cỏ non mơn mởn, thơm tho, ngào Nghé vung đôi sừng nhỏ Chú kêu: "Nghé ọ! Nghé ọ!" khoan thai cúi xuống gặm cỏ BÀI ĐỌC TUẦN 30 Mùa xuân Hoa mận vừa tàn mùa xuân đến Bầu trời ngày thêm xanh Nắng vàng ngày rực rỡ Vườn lại đâm chồi nẩy lộc Rồi vườn hoa Hoa bưởi nồng nàn Hoa nhãn Hoa cau thoảng qua Vườn lại đầy tiếng chim bóng chim bay nhảy Những thím chích choè nhanh nhảu Những khướu điều Những anh chào mào đỏm dáng Những bác cu gáy trầm ngâm Chú chim sâu vui vườn loài chim bạn Nhưng trí nhớ thơ ngây mãi sáng ngời hình ảnh cành mận trắng, biết nở hoa cuối mùa đông để báo trước mùa xuân tới BÀI ĐỌC TUẦN 31 Giàn mướp Thật tuyệt! Mấy hoa vàng tươi đốm nắng nở sáng trưng giàn mướp xanh mát Cái giàn mặt ao soi bóng xuống nước lấp lánh hoa vàng Mấy cá rô lội quanh lội quẩn chẳng muốn đâu Cứ hoa nở tiếp hoa Rồi thi chồi ra: ngón tay, chuột, cá chuối to Có hôm, chò em hái không Bà sai mang biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, tôi, bác người 99 BÀI ĐỌC TUẦN 32 Lời khuyên bố Học khó khăn, gian khổ Bố muốn đến trường với niềm hăng say niềm phấn khởi Con nghó đến người thợ, tối đến trường sau ngày lao động vất vả Cả người lính vừa thao trường ngồi vào bàn đọc đọc, viết viết Con nghó đến em nhỏ bò câm điếc mà thích học Con tưởng tượng mà xem, phong trào học tập bò ngừng lại nhân loại chìm đẫm cảnh ngu dốt, dã man Bố tin cố gắng không người lính hèn nhát mặt trận đầy gian khổ BÀI ĐỌC TUẦN 33 Cháy nhà Trong làng có nhà bò cháy Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu tìm cách dập đám cháy Riêng có người hàng xóm, nhà bên cạnh trùm khăn bình chân vại, nghó : - Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc phải bận tâm đến Nào ngờ, lửa lúc to, gió mạnh làm lửa bay khắp nơi, bén sang mái nhà ông ta Lúc người chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa Nhưng không kòp Nhà cửa, cải ông ta bò thiêu Truyện Ngụ ngôn Việt Nam BÀI ĐỌC TUẦN 34 Chuồn chuồn nước Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước đẹp làm sao! Màu vàng lưng lấp lánh Bốn cánh mỏng giấy bóng Cái đầu tròn hai mắt long lanh thuỷ tinh Thân nhỏ thon vàng màu vàng nắng màu thu Chú đậu cành lộc vừng ngả đài mặt hồ Bốn cánh khẽ rung rung phân vân Rồi đột nhiên, chuồn chuồn nước tung cánh bay lên Cái bóng nhỏ xíu lướt nhanh mặt hồ Theo Nguyễn Thế Hội 100 ... kỳ kỷ kỹ kỵ 11 kệ Luyện đọc âm kh ù ø Û khà khả khe khé khè khẻ khê khế khề khí khì khỉ kho khó khò khỏ khô khố khồ khổ ~ ï khẽ khệ khò khờ khơ khu khú khù khư khứ khừ khụ khử Luyện đọc âm g ga... gụ gừ 12 Luyện đọc âm gh ù ø Û ghe ghé ghè ghẻ ghê ghế ghề ~ ï ghẹ ghệ ghì ghi Luyện đọc âm qu qua ù ø Û quà què quẻ que ~ ï quạ quê quế quệ q qù qø qû qõ qï quy quý quỳ quỷ quỹ qï ï Luyện đọc. .. xử xự Luyện đọc âm ch ù cha ø Û ~ ï chà chả chã chạ chẻ chẽ chẹ che ché chè chê chế chề chi chí chì cho chó chò chô chố chơ chờ chở chu chù chủ chư chừ chệ chò chõ chỗ chợ chữ Luyện đọc âm s ù
- Xem thêm -

Xem thêm: 59 tập đọc 1 rèn đọc cho HS, 59 tập đọc 1 rèn đọc cho HS

Từ khóa liên quan