TONG HOP 58 CAU HOI BV DA CHI TIET MAY

24 169 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:03

đây là tổng hợp năm mươi tám câu hỏi thường hỏi trong bảo vệ đồ án thiết kế chi tiết máy của các trường đại học khối kỹ thuật trong nước, đặc biệt phù hợp với các trường bách khoa. Hy vọng sẽ cung cấp thêm cho bạn những khía cạnh mới, những kiến thức mà bạn sẽ gặp phải trong quá trình bảo vệ đồ án của mình Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 ây tài li u s u t m t ng h p l i, ki n th c c ng nh th i gian có h n nên tài li u có th nhi u ch sai sót, không R t mong b n đ c sau tham kh o cho ý ch nh s a b sung đ tài li u hoàn thi n h n Email: doancokhi123.share@gmail.com Chúc b n thành công Nh ng m c n l u ý tr l i đ án! T i l i l p b truy n đai tr c,còn n u b truy n xích l i l p sau? Tr l i: - b truy n đai th ng b trí sau đ ng c cho phép t c đ cao, làm vi c êm, khơng n gi đ c an tồn hco chi ti t máy t i (lucsnayf đai s tr t bánh) - B truy n xích g n sau cho phép truy n l c t t h n, không b tr t nh đai, đ n c a cao, làm vi c v i v n t c th p có th truy n coogn su t cho nhi u tr c u m c a bánh r ng nghiêng? Tr l i: - Bánh r ng nghiêng giúp làm vi c êm h n, truy n l c t t h n (do nhi u r ng n kh p, r ng n kh p ch a h t r ng ti p theo đư vào n kh p), nh ng có nh c m t o l c d c tr c, v i hgt phân đôi ho c br ch V l c d c tr c h ng vào nên góc nghiêng 3040 đ Br nghiêng n m 8-20 đ Khi phân ph i t s truy n cho HGT c n đ m b a u ki n gì? sao? Tr l i: C n đ m b o u ki n : - Kh i l ng nh nh t : kích th c c a h p gi m t c ph thu c vào kho ng cách tr c (aw) chi u r ng r ng m b o th tích br l n nhúng tron d u nh nh t (đi u ki n bôi tr n t t nh t): đ bôi tr n ch n kh p c a bánh r ng, ng i ta tính tốn H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 đ bánh l n đ c nhúng vào d u h p.N u phân ph i TST không h p lý s d n đ n bánh l n c p ch m nhúng d u nh ng bánh l n c p nhanh không nhúng đ c vào d u N u đ bánh nhúng d u bánh l n c p ch m nhúng sâu d u d n đ n t n th t công su t khu y d u - Momen quán tính thu g n nh nh t Tr ng h p c n ch n công su t đ ng c theo công su t đ ng tr ? t i sao? Tr l i: - Công su t c a đ ng c đ c xác đ nh d a tren Pt (Công su t c n thi t tr c đ ng c ) Tr s c a Pt đ c xác đ nh tùy thu c vào ch đ làm vi c c a đ ng c tính ch t t i tr ng: - ch n công su t đ ng c theo công su t đ ng tr t i tr ng không đ i Pt công su t làm vi c tr c công tác: Pt = Plv = F.v/1000 - T i tr ng thay đ i : Lúc nhi t đ đ ng c thay đ i theo s thay đ i c a t i tr ng Do v y ta tính theo cơng su t t ng đ ng không đ i ( v i m t mát n ng l ng sinh t ng đ ng v i m t mát n ng l ng công su t thay đ i gây nên m t th i gian) Pt =Ptđ B truy n xích nên b trí tr c đ u vào hay đ u c a HGT? t i sao? Tr l i: - B truy n xích có th b trí c đ u (n u dùng đ t ng t c) l n đ u (n u dùng đ gi m t c) Các d ng h ng ch tiêu tính c a b truy n xích? Tr l i: - Các d ng h ng c a b truy n xích : Mòn b n l (d ng h ng ch y u): ch u ng su t ti p xúc l n (áp su t), có s xoay t ng đ i gi a ch t ng b n l mòn làm xích hay b tu t, đ t xích Do c n bôi tr n h n ch áp su t trogn b n l H ng m i: đ t xích, on l n r , v v>15m/s: ch u t i va đ p l n làm má xích b long l n v H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Ch tiêu tính tốn: v mòn ng su t ti p xúc gay rakhoong ssowcj v t qua m t giá tr cho phép Các d ng h ng ch tiêu tính c a b truy n bánh r ng? Tr l i: - Các d ng h ng: Gưy r ng: ng su t u n gây (là ch y u) t i l n, m i, br quay chi u v t n t xu t hi n phía th ch u kéo, br nghiêng ch V gãy ti t di n xiên Bp ng n gưy r ng: t ng m, d c ch nh br, nhi t luy n, t ng bán kính góc l n đ gi m t p trung ng xu t chân r ng, ia công nahwnx b m t rãnh Tróc m i ng su t ti p xúc gây Bp ng n: nhi t luy n, t ng góc n kh p, nâng cao c p xác br, dùng dao có góc profin l n Mòn r ng: bơi tr n không t t, môi trowngf làm vi c b n Bp ng n: nhi t luy n, gi s ch môi tr n làm vi c, d ch ch nh, gi m chi u cao r ng, bôi tr n Dính r ng: t i l n v n t c cao Bp ng n: dùng nh mòn r ng, làm ngu i môi tr ng làm vi c, ch n v t li u thích h p, bp hi u qu nh t dùng d u ch ng dính Bi n d ng d o v r ng: thép có đ r n th p, t i l n v n t c nh Bong b m t: th m N, C b m t không t t - Ch tiêu: đ b n ti p xúc, đ b n u n t i Các d ng h ng ch tiêu tính tr c? Tr l i: - Các d ng h ng: gãy m i, võng tr c không đ đ c ng h ng dao đ ng ngang xo n - Ch tiêu: ki m nghi m đ b n m i, tr ng h p c n thi t ki m nghi m đ c ng, tr c quay nhanh ki m nghi m them doa đ ng Các d ng h ng ch tiêu tính c a l n? Tr l i: - Các d ng h ng: bi n d ng d b m t làm vi c ch u t i tr ng va đp t a tr ng t nh l n không quay ho c quay ch m H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 Tróc (h ng ch y u) m i ng su t ti p xúc thay đ i quay Mòn vòng l n; mơi tr ng b n Võ vòng cách: l c ly tâm tác d ng c a alwn, quay nhanh - Ch tiêu: T i t nh: làm vi c v n t c nh (ho c đ ng yên) đ tránh bi n d ng d b m t T i đ ng: làm vi c v i v n t c cao, tránh tróc m i 10.Trình t tr n l n? Tr l i: Ch n lo i Ch n c p xác Ch n kích th c Tr ng h p c n thi t ki m tra kh n ng quay nhanh c a H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 11.Thơng s hình h c c a b truy n xích? Tr l i: H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 12.Cơng d ng, v trí đ t nút thơng h i? Tr l i: i u hòa khơng khí, gi m áp su t h p đ c đ t n p quan sát ho c v trí cao nh t c a h p 13.Công d ng ,phân lo i cách l a ch n nút tháo d u? Tr l i: - Dùng đ tháo d u c - Phân lo i: nút tháo d u tr d ch t a nh ng khó b t kín nên ph i dung them đ m thích h p sx đ n chi c nút thóa d u khó ch t o nh ng b t kín t t thích h p sx hang lo t kh i Chú ý: m t đáy h p nên làm d c v phía l tháo d u t 1-2 đ t i ch tháo d u nên làm lõm xu ng 14.Công d ng ,phân lo i cách l a ch n que th m d u? Tr l i: - Ki m tra m c d u h p - Phân lo i: đnè ló có ch p kính, que th m d u, thi t b ch d u (m t ch d u đ u kính ph ng) 15.Cơng d ng ,phân lo i cách l a ch n ch t đ nh v ? Tr l i: m b o v trí t ng đ i c a n p thân tr c, sau gia công l p ráp - Phân lo i: ch t khó ch t o nh ng thao tác nhanh, ch t tr d ch t a nh ng thao tác lâu 16.Công d ng c a vòng ch n d u? Tr l i: Ng n không cho d u h p v i m Vòng g m 2-3 rãnh m i rãnh r ng 2-3 mm l p vòng cách mép h p 1-2 mm, khe h gi a đ nh ren vòng ch n d u v i v i 0,4 mm 17.Công d ng c a vòng ph t? Tr l i: Lót kín b ph n , không cho b i b n, h t c ng, t p ch t vào Không cho d u m h p H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 18.Cơng d ng c a vòng vung d u? Tr l i: T i d u cho br tr ng h p br không ngâm d u đ c 19.Trình bày cách u ch nh l n? Tr l i: - Vòng ngồi: i u ch nh b ng cách d ch chuy n vòng ngồi: b ng đ m u ch nh Dùng mài m t bên , dùng them đ m c đ nh d c tr c b ng n p dùng them đ m l p tr c - Vòng trong: đai c+vòng đ m 20.Cơng d ng cách t o khe h bù tr nhi t c nh l n? Tr l i: - Công d ng: Làm tránh b k t dãn n - Cách t o: câu 19 21.T i ph i ch n b r ng bánh r ng nh l n h n b r ng bánh r ng l n? Tr l i: - Trong trình l p ghép, không th đ m b o n kh p gi a bánh r ng nh bánh r ng l n Lúc chi u dài ti p xúc gi a r ng có th s nh h n bw Do v y ch t o ,ta th ng làm b r ng c a bánh r ng nh l n h n so v i b r ng bánh l n đ l p ráp có sai l ch v n đ m b o đ chi u dài n kh p.M t khác t ng b r ng bánh nh ch không ph i bánh l n đ gi m b t kh i l ng , b i chi phí khơng làm t ng momen qn tính ho t đ ng 22.Trình bày cách ch n dung sai vòng vòng ngồi l n? Tr l i: - Vòng ngồi l p l ng đ tránh k t , v đ ng th i vòng ngồi quay s làm vùng ch u t i c c b nâng cao tu i b n - Vòng l p trugn gian có đ dơi đ khơng tr n tr t tr c - Vòng l p theo h th ng l , vòng l p theo h th ng tr v l n chi ti t tiêu chu n ph i mua 23.Gi i thích ý ngh a ký hi u dung sai c a m i l p bánh r ng tr c? Tr l i: H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Th ng dung ki u l p H7/k6 H mi n dung sai c a l c p xác k mi n dung sai c a tr c c p xác 24.Các kích th c c n ghi dung sai b n v ? t i sao? Tr l i: Kích th c c n ghi dung sai: kho ng cách tâm, kho ng cách bu lơng n n kích th c l p ráp ch t o c n đ m b o Chú ý: b n v l p c n ghi kích th c sau: - Kích th c bao: chi u dài, r ng, cao đ bi t kho ng không gian c u c m máy chi m - Kích th c l p ghép gi a chi ti t: đ m b o m i l p làm vi c - Kho ng cách tâm gi a tr c - Kho ng cách l bu lơng n n v trí đ l p c m máy v i b ph n khác 25.T i ph i làm gân t ng c ng c nh ch l p l n? Tr l i: t ng c ng 26.Công d ng c a t m đ m ch l p l n? Tr l i: i u ch nh khe h bù tr nhi t cho l n 27.T i ch n modun r ng ph i theo tiêu chu n? Tr l i: d ch t o d ng c c t đ c tiêu chu n hóa 28.T i ph i ch n đ ng kính thân tr c ngõng tr c theo tiêu chu n? Tr l i: ng kính thân tr c ngõng tr c theo tiêu chu n đ d ch t o l p ghép 29.Trình bày cách ch n tính kích th c c a then b ng? Tr l i: - D a vào đ ng kính tr c ch n kích th c ti t di n then, chi u dài b ng 0,8-0,9 may , kích th c l i tra b ng - Sau ki m nghi m b n d p, v i then hoa ki m nghi m thêm b n mòn 30.Th l p theo h th ng l h th ng tr c? H th ng u tiên? H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 Tr l i: - l p theo h th ng l gi kích th c l thay đ i kích th c tr c đ đ t đ c m i ghép, l p theo h th ng tr c ng c l i u tiên l p theo h th ng l v l bao giwo fcungx gia cơng khó h n tr c 31.D ng h ng ,ch tiêu c a then b ng, hoa? Tr l i: - Các d ng h ng: H ng d p b m t làm vi c H ng c t Then hoa có them h ng mòn - Ch tiêu: then b ng: b n d p Then hoa; them b n mòn 32.Kho ng cách nh nh t t đ nh r ng c a br đ n đáy hgt l a ch n nh th nào, t i sao? Tr l i: - Kho ng cách c n đ l n đ br quay không khu y đ ng b n, s n v t mài mòn l ng xu ng đáy lên Hgt br kho ng cách b ng 3-5 chi u dày thân h p, hgt tr c vít giá tr l n h n, ph thu c vào di n tích t a nhi t c n thi t 33.Chi u dày nh nh t c a vách HGT ch n th nào, t i sao? Tr l i: - Ch n theo chi u dài r ng cao ho c khaongr cách tâm c a h p ph i đ m b o đúc có kahr n ng n đày khn 34.Yêu c u ch n v t li u bánh r ng? T i ng i ta ch n v t li u bánh r ng nh t t h n bánh r ng l n, v t li u c a bánh r ng c p ch m t t h n c p nhanh? Tr l i: - Yêu c u : ch n v t li u ph i d a vào yêu c u c th : t i tr ng l n hay nh , kh n ng công ngh thi t b ch t o c ng đ c c ng nh v t t đ c cung c p, có u c u kích th c ph i g n hay không H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 10 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Nhóm : đ r n HB < 350, bánh r ng th ng đ c th ng hóa ho c tơi c i thi n Nh đ r n th p nên có th c t r ng xác sau nhi t luy n, đ ng th i b truy n có kh n ng ch y mòn - Nhóm : có đ r n HB >350 , bánh r ng th ng đ c tơi th tích , b m t, th m cacbon ,th m nito dùng nguyên công tu s a đ t ti n nh mài,mài nghi n v.v R ng ch y mòn r t ph i nâng cao đ xác ch t o , nâng cao đ c ng c a tr c - Tuy nhiên dùng v t li u nhóm ng su t ti p xúc có th t ng t i l n nâng cao kh n ng t i c a b truy n c ng nh t ng t i l n so v i thép th ng hóa ho c tơi c i thi n i v i h p gi m t c ch u cơng su t trung bình ho c nh ,ch c n ch n v t li u nhóm 1, đ ng th i ý r ng đ t ng kh n ng ch y mòn c a r ng ,nên nhi t luy n bánh r ng l n đ t đ r n th p h n đ r n bánh r ng nh t 10 đ n 15 đ n v : H1 > H2 + (10 … 15 ) HB - V i công su t l n có th ch n v t li u bánh nh thép nhóm 2, bánh l n nhóm ho c c đ u thu c nhóm 2, nhi t luy n bánh nh đ t đ r n b ng - Ng i ta ch n v t li u bánh nh t t h n bánh l n :s chu k làm vi c c a bánh nh nhi u h n bánh l n - V t li u bánh r ng c p ch m l n h n c p nhanh momen tr c c a c p ch m l n h n c p nhanh, v y t i tr ng lên r ng l n h n so v i c p nhanh 35.Trên m t tr c nên ch n lo i , lo i then nh sao? Tr l i: - Then m t tr c nên ch n lo i then, đ thu n ti n cho trình thi t k ch t o N u m t lo i then ,ta ch c n tính tốn ki m nghi m cho then v trí ch u nguy hi m h n.Trong ch t o ,ch n lo i then d cho vi c ch t o khơng ph i thay dao c t, t o n ng su t.M t khác trình ch t o có th l p l n, đ i then, cho tr ng h p c n thi t 36.M i l p gi a then tr c gì? H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 11 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 Tr l i: - L p theo h th ng tr c , l p có đ dơi đ b o đ m truy n momen xo n đ y đ không ph i tháo then tháo BR hay 37.Cách ch n đ ng c n? D a vào thông s đ ch n đ ng c n, thông s c b n c a đ ng c n? Phân bi t công su t t ng đ ng, công su t yêu c u công su t danh ngh a c a đ ng c ? Tr l i: - Cách ch n đ ng c ; tính cơng su t c n thi t c a đ ng c , xác đ nh s b s vòn quay c a đ ng c D a vào công su t c n thi t, s vòng quay đ ng b k t h p v i yêu c u v t i, mômen m máy, ph ng pháp l p đ t đ ng c đ ch n kích th c đ ng c cho phù h p Các thông s đ ch n đ ng c : Pđc Pct nđb = nsb Tmm/T TK/Tdn Công su t t ng đ ng: công su t làm vi c ch đ t i trogn thay đ i nhi u m c Công su t yêu c u: công su t xét đ n s thay đ i c a c t i trogn l n tác d ng t ng h gi a chi ti t máy ti p xúc Công su t danh ngh a: công su t đ c ch n s t i tr ng ch đ làm vi c n đ nh, th ng ch n công su t t i l n nh t ho c t i tác d ng lâu dài nh t làm công su t danh ngh a 38.Các ph ng pháp phân ph i t s truy n cho c p HGT? Phân ph i TST cho HGT b truy n ntn? nh h ng c a vi c phân ph i TST lên kích th c HGT h d n đ ng? Tr l i: - Ph ng pháp phân ph i t s truy n: PP1 : Phân theo yêu c u gia công v h p: V i h p gi m t c đư đ c tiêu chu n hóa đ t o thu n l i cho vi c gia công, ng i ta quy đ nh t s kho ng cách tr c c p ch m aw2 c p nhanh aw1 D a c s mà phân ph i t s truy n uh cho c p PP2 : Phân theo yêu c u bôi tr n: bôi tr n ch n kh p c a bánh r ng h p gi m t c, ng i ta tính toán đ bánh l n đ c nhúng vào d u đ ng h p H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 12 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 C = dw1/dw2 = br l n c a hgt đ c ngâm trogn d u b ng mà c p nhanh quay nhanh h n gây t n th t khu y d u v y nên ch n C > th c t C 1,3 PP3 : Phân theo yêu c u g n nh : V i h p gi m t c bánh r ng tr lo i n ng ch tiêu v kích th c kh i l ng l i có ý ngh a quan tr ng.Vì v y tr ng h p ng i ta phân uh cho c p xu t phát t u ki n t ng kho ng cách tr c nh nh t U1 = (1.2 … 1.3 ) U2 - Phân ph i t s truy n cho HGT b truy n ngoài: Ut = nđc/nlv = Uh.Un Trong đó: nđc: s vòng quay c a đ ng c đư ch n, vg/phút nlv: s vòng quay c a tr c cơng tác un: t s truy n c a b truy n uh: t s truy n c a h p gi m t c Theo b ng 2.4 – [1] ch n s b un  uh = ut/un Phân ph i t s truy n cho c p b truy n h p gi m t c, sau tính l i un theo cơng th c: un = ut/u1.u2 nh h ng c a vi c phân ph i TST lên kích th c HGT h d n đ ng Vi c phân ph i t s truy n nh h ng r t l n đ n kích th c c ng nh kh i l ng c a hgt h d n đ ng, c n ph i phân phói t s truy n đ m b o kích th c, kh i l ng nh bôi tr n br n kh p 39.Nêu cách ch n h p lý cơng su t s vòng quay đ ng c ? Tr l i: - Các thông s đ ch n đ ng c : Pđc Pct nđb = nsb Tmm/T TK/Tdn 40.T i ph i ki m tra m máy t i cho đ ng c ? tr ng h p không ph i ki m tra t i cho đ ng c ? T i sao? Tr l i: H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 13 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Khi m máy, momen t i không đ c v t momen kh i đ ng c a đ ng c ( T < TK) n u không đ ng c s không ch y - N u làm vi c ch đ n đ nh mà đ ng c b t i b t k lý nào, s vòng quay c a đ ng c s gi m Momen t i dù ch tác d ng m t th i gian ng n không đ c v t momen c c đ i Tmax c a đ ng c , n u không đ ng c s d ng l i ho c b cháy n u không k p ng t ngu n - 41.Nêu vai trò v trí c a h p gi m t c h th ng d n đ ng? Tr l i: - Hgt dùng đ truy n momne xo n gi m t c đ - V trí: trung gian gi a đ ng c tr c công tác 42.C s xác đ nh h s chi u r ng bánh r ng thi t k b truy n bánh r ng? Tr l i: xác đ nh h s chi u r ng r ng ba d a vào v trí c a bánh r ng đ i v i h p gi m t c (b ng 6.6), t i tr ng c n truy n, s đ b trí (cơng xơn,đ i x ng,b t đ i x ng),đ c ng v ng c a tr c , đ r n m t r ng c p xác ch t o bánh r ng Khi t ng ba s làm gi m đ c kích th c ho c kh i l ng c a b truy n, nh ng l i đòi h i nâng cao đ c ng đ xác ch t o ,n u không s làm t ng thêm s phân b không đ u t i tr ng chi u r ng vành r ng nh v y nh h ng có l i c a vi c t ng chi u r ng vành r ng không bù đ c nh h ng có h i vi c t ng thêm s phân b không đ u t i tr ng gây 43.Nêu bi n pháp x lý ki m tra s c b n ti p xúc c a bánh r ng không th a mãn? Tr l i: - Khi s c b n ti p xúc không th a mãn, n u chênh l ch nhi u có th ch n l i v t li u ho c thay đ i kho ng cách tr c ki m nghi m l i.Tuy nhiên n u H > [ H] kho ng % có th gi ngun k t qu tính tốn ch c n tính l i chi u r ng vành r ng bw bw = ba.aw.( H / [ H])2 44.Nêu c s ch n góc nghiêng c a bánh r ng nghiêng? H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 14 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 Tr l i: - Bánh r ng nghiêng giúp làm vi c êm h n, truy n l c t t h n (do nhi u r ng n kh p, r ng n kh p ch a h t r ng ti p theo đư vào n kh p) u m t l thu n v i đ l n c a góc nghiêng r ng, nhiên góc nghiêng nh h n đ thfi không t n d ng đ c h t u m c a br nghiêng, góc nghiêng l n h n 20 đ l c d c tr c l n v y v i hgt phân đơi ho c br ch V l c d c tr c h ng vào nên góc nghiêng 30-40 đ Br nghiêng n m 8-20 đ 45.Tr ng h p ph i ch n xích nhi u dãy? s dãy xích t i đa bao nhiêu? gi i thích? t i th ng ch n s m t xích ch n? Tr l i: - Trong tr ng h p tính b c xích l n h n b c xích l n nh t cho phép (P>Pmax) ho c mu n có b c xích nh h n, có th dùng xích nhi u dãy - S dãy xích t i đa - S amwts xích ch n đ đ m b o r ng đ a xích mòn đ u bên, đ m b o tu i th 46.Trình bày trình t ý ngh a n i dung c a b c tính thi t k tr c theo s c b n m i? Tr l i: - Ch n v t li u - Tính thi t k tr c Xác đ nh t i tr ng c a b truy n tác d ng lên tr c Tính s b đ ng kính tr c Xác đ nh kho ng cách gi a g i đ m đ t Xác đ nh đ ng kính chi u dài tr c - Tính ki m nghi m tr c v đ b n m i: q trình tính tốn đ ng kính tr c , ch a xét đ n m t s y u t nh h ng đ n đ b n m i c a tr c nh đ c tính thay đ i c a chu k ng su t, s t p trung ng su t, y u t kích th c , ch t l ng b m t v.v… v y sau xác đ nh k t c u tr c , c n ti n hành ki m nghi m theo đ b n m i H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 15 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Tính ki m nghi m tr c v đ b n t nh: đ phòng kh n ng bi n d ng d o l n ho c phá h ng t i đ t ng t (ch ng h n m máy) c n ti n hành ki m nghi m tr c v đ b n t nh - Tính ki m nghi m tr c v đ c ng(n u c n) - Tính đ c ng u n: đ võng f l n s làm cho bánh r ng n kh p b nghiêng, làm t ng s phân b không đ u t i tr ng chi u r ng vành r ng, góc xoay l n s làm k t l n - Tính đ c ng xo n : có ý ngh a quan tr ng đ i v i c c u phân đ , máy phay r ng, chuy n v góc làm gi m đ xác ch t o;đ i v i tr c li n bánh r ng tr c then hoa chuy n v góc làm t ng s phân b không đ u t i tr ng chi u r ng vành r ng 47.Các nhân t nh h ng đ n s c b n m i c a tr c, bi n pháp nâng cao s c b n m i? Tr l i: - Tr c th ng xuyên làm vi c t i, thi t k đánh giá không t i tr ng tác d ng - T p trung ng su t k t c u gây nên (góc l ng, rãnh then, l …) chat l ng ch t o x u (gia công, nhi t luy n ) - S d ng không k thu t ( tr c u ch nh không đúng, khe h c n thi t nh …) - Bp nâng cao s c b n m i: ch n v t li u t t, gia cơng đ t đ bóng cao, nhi t luy n đ t yêu c u k thuât, t ng đ ng kính tr c, s d ng then hao thay then b ng u ch nh khe h bù tr nhi t cho K t c u h p lý tránh t p trugn ng su t 48.T i rãnh then tr c đ c b trí m t đ ng sinh , nêu dùng đ n then m t ti t di n tr c đ c b trí nh th nào? Tr l i: - Các rãnh then tr c đ c b trí m t đ ng sinh nh m t o u ki n gia công thu n l i : có th gia cơng c rãnh then m t l n ch y dao, không ph i gá đ t l i , không ph i thay dao n u then lo i N u ph i dùng nhi u then m t ti t di n, ta ph i b trí đ u H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 16 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 đ ng tròn ti t di n Ví d , s d ng then đ t cách 180o m i then có th ti p nh n 0.75T 49 l n h p đư đ c tính ch n theo ch tiêu nào? T i sao? Nêu bi n pháp x lý ki m nghi m mà không đ kh n ng t i đ ng? Tr l i: l n h p đ c tính ch n theo kh n ng t i đ ng ki m nghi m l i kh n ng t i t nh - \Ch tiêu: T i t nh: làm vi c v n t c nh (ho c đ ng yên) đ tránh bi n d ng d b m t T i đ ng: làm vi c v i v n t c cao, tránh tróc m i - Bp x lý ki m nghi m mà không đ kh n ng t i đ ng: Ch n l i lo i, ki u kích th c : T ng c , ch ng h n t c nh t ng lên c trung ho c trung r ng (cùng đ ng kính d, nh ng t ng đ ng kính ngồi D b r ng Dùng lo i khác có tính n ng t ng đ ng nh ng có kh n ng t i l n h n, vd : thay bi đ a , bi đ -ch n b ng đ a côn… Dùng lúc C n ý : khe h h ng tâm khác nhau, m t có th b t i , thi u t i Do ph i ch n có c p xác cao h n, kh n ng t i đ ng c a có th đ t t i 1,8 l n so v i T ng s dưy l n đ i v i đ ch n Dùng dãy có th làm t ng kh n ng t i đ ng so v i m t dãy Gi m tr s c a Cd b ng cách gi m th i gian s d ng , ch ng h n có th l y th i gian s d ng b ng m t n a th i h n làm vi c c a h p ho c ch cho làm vi c cho đ n đ i tu ho c trung tu,khi s thay 50.Tính cơng ngh b n v ? Tr l i: - T i ghép v h p ng i ta th ng n p bulong ng c lên.?( đ l p đ t hay tháo s d dàng th o mái h n đ i v i ng công nhân ) - Khi làm ch t đ nh v ta lên ch n v trí đ t ch t ntn ?( đ m b o kho ng cách ch t xa nh t đ nh v t t nh t) H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 17 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Khi ch n l n tai ch n bi (khi l c d c tr c khơng có),t i chon đ ch n (khi có l c d c tr c nh ) - Th hi n kh n ng "d " gia công,ki m tra (hay đo l ng) đ đ m b o yêu c u k thu t kinh t 51.Quan h gi a giá tr momen xo n tr c c a HGT Momen xo n nh h ng th lên kích th c b truy n, kích th c h p gi m t c y u t khác? Tr l i: - Momen xo n m t tr c t l ngh ch v i t c đ quay c a tr c đó.Tr c quay ch m momen xo n l n Do h p gi m t c nên tr c sau có t c đ th p h n n l n so v i tr c tr c (v i n t s truy n c a tr c) , v y tr c v sau c a h p gi m t c s ch u momen xo n l n h n tr c tr c - B truy n r ng : momen xo n l n s làm t ng kho ng cách tr c làm t ng kích th c c a b truy n đ i h i s d ng v t li u t t , d n đ n t ng giá thành - Tr c : momen xo n l n s t ng đ ng kính tr c, d n đ n t ng kích th c g i đ 52 u nh c m ph m vi s d ng c a HGT đ c yêu c u thi t k So sánh b truy n đai thang ,đai d t , b truy n đai b truy n xích? Tr l i: - Khai tri n: HGT đ n gi n nh ng bánh r ng b trí khơng d i x ng nên t i tr ng phân b khoogn đ u r ng bánh r ng c n nhi t luy n đ đ r n cao ch u t i tr ng thay đ i nh ng kh n ng chyaj mòn r t - Phân đơi: cơng su t đ c phân đôi c p nhanh (ch m) bánh r ng đ i x ng nên t i tr ng phân b đ u r ng , T i ti t di n nguy hi m c a tr c trung gian ch ch u n a công su t truy n Nh h n hgt khai tri n 20% Nh ng chi u r ng tang đ ph c t p s l ng chi ti t c ng nh gia công t ng ng tr c: đ ng tâm tr c vòa trugnf nên gi m b t đ c chi u dài hgt nhi u giúp b trí k t c u g n h n Tuy nhiên hgt đ ng tr c có nh c m kh n ng t i c a c p nhanh không dùng h t H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 18 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 vì tác d ng vào c p ch m l n h n nhi u so v i stair tác d ng vào c p nhanh Ph i b trí c a tr c đ ng tâm bên hgt làm ph c tpaj k t c u g i đ gây khó khan bơi tr n Kho ng gói đ c a tr c trung gian l n, làm tr c ph i t ng đ ng kính đ đ m b n, c ng - Côn tr côn: truy n momen chuy n đ ng quay gi a tr c giao Nh c m c a lo i h p giá ch t o đ t, ch t a khó khan kh i l ng, kích th c l n - Tr c vít: truy n momen chuy n đ ng gi a tr c chéo Kích th c nh g n, t só truy n l n làm vi c êm Tuy nhiên có s nh c m sau: Hi u su t th p, nguy hi m v dính, mòn r ng làm vi c lâu dài, dùng kim l o màu hi m đ t ti n 53.Nh c m c a bánh r ng li n tr ? Các ph ng pháp c đ nh chi ti t lên tr c Tr l i: - Br li n tr c pahir ch t o br tr c v t li u yêu c u đ c tính c a tr c br khác nhau, thay br hay thay tr c ph i thay c gây t n - Các ph ng pháp c đ nh tr c: Theo ph ng ti p n: dùng m i ghép then, then hoa ghép dôi Theo ph ng d c tr c: vai tr c, g tr c, b c ch n, m t cơn, bu lơng vòng đ m hãm, vòng hãm lò xo, ghép dơi, then vát 54.So sánh u nh c m ph m vi s d ng c a lo i l n? Khi dùng tùy đ ng? Tr l i: H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 19 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 bi đ m t dãy ch u đ c l c h ng tâm , đ ng th i ch u đ c l c d c tr c không l n , cho phép nghiêng d i ¼ đ , làm vi c v i s vòng quay cao, giá thành th p nh t bi đ lòng c u dãy : ch y u đ ch u l c h ng tâm nhueng co th ch u đ c l c d c tr c nh u m n i b t c a cho phép tr c nghiêng d i đ so v i vòng , thích h p đ đ tr c dài l l p khó đ m b o đ đ ng tâm Tr ng h p c n ch u t i tr ng l n h n t i tr ng va đ p , có th thay bi đ lòng c u d y b ng bi đ a đ lòng c u dưy, nhiên giá thành đ t h n đ a tr ng n đ th ng đ c dùng đ ti p nh n l c h ng tâm Không cho phép tr c l ch nh ng kh n ng t i đ c ng l n h n bi đ m t dãyvà thu n l i l p ghép ( vòng có th tháo r i theo ph ng d c tr c) đ a tr ng n đ ch u l c h ng tâm ch y u nh ng có th ti p nh n l c d c tr c phía nh ho c l c d c tr c phía nh bi đ - ch n : có th ti p nh n đ ng th i l c h ng tâm l c d c tr c m t phía , b trí đ i có th h n ch di đ ng d c tr c v c hai phía So v i bi đ ch n, đ a côn ch u đ c t i tr ng l n h n, đ c ng cao h n, thu n ti n h n tháo l p, giá thành h h n nh ng kh n ng quay nhanh h n bi ch n ch ch u l c d c tr c , làm vi c v i v n t c th p trung bình, khơng cho phép vòng b l ch tùy đ ng: dùng hgt phân đôi, đ đ tr c quay nhanh h n cho phép tr c di chuy n d c tr c đ bù l i sai s v góc nghiêng c a r ng m b o cho c p br vào n kh p hgt tr c vít ng i ta b trí đ u đ a côn đ u tùy đ ng cho phép tr c di chuy n tr ng fhowpj dãn n nhi t 55.L c c a kh p n i tác d ng lên tr c : b n ch t ,cách xác đ nh tr s , ph ng chi u Tr l i: - Do t n t i s không đ ng tâm c a tr c đ c n i, t i tr ng ph s xu t hi n - H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 20 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Tr s : l c h ng tâm Fr = (0.2…0.3) Ft , v i Ft l c vòng kh p n i - Ph ng chi u : Chi u có th l y b t k ph thu c vào sai s ng u nhiên l p ghép n i tr c Nh ng s đ tính tốn nên ch n th đ chi u c a l c Fr làm t ng ng su t bi n d ng l c vòng chi ti t quay khác đ c l p tr c gây nên 56.Tra chi tiêt tiêu chu n? Tr l i: l n: đ ng kính (lúc làm tr c ph i ch n ti t di n t i l n tiêu chu n: 15,17,20,25,30, tr lên t ng mm) , Các thông s , tu i th ký hi u tra b ng P2.7 trang 254 t i trang 268 [1] - Vòng ch n d u: Hình 15-22 trang 53 [2], b r ng a t đ n mm, b c nhãy gi a đ nh t đ n mm, s khe h t i thi u khe - Vòng ph t: trang 50 [2] đ ng kính tr c t i ch l p ph t chia h t cho - V h p gi m t c: B ng 18-1 trang 80 [2] nên v nháp ki m tra kích th c D3,D2,k,k2,k3 có th a công th c đư cho hay không - Que th m d u: Hình 18-11 trang 96 [2] t c c kích th c đ u tiêu chu n , ch có L tùy ý - N p quan sát: Hình 18-5 trang 92 [2] thơng th ng ch n b nh t (nhìn cho đư mà) - Nút thơng h i: Hình 18-6 trang 93 [2] ch có lo i, thơng th ng ch n M48x3 - Nút tháo d u: Hình 18-7 trang 93 [2] nh m ch ng kích th c v a v n, đ u c không ch m đ t, ho c v t qua kh i thành d i v h p V t li u CT3 - Bánh r ng: Xét xem có gia cơng li n tr c hay khơng xem hình 14-4 trang 11[2] , đ dài t vòng chia đ n chân r ng b ng 1,25m, t vòng chia đ n đ nh r ng b ng m (m môđun) kích th c ( , D , D0 , d0 ,C) t trang 13 đ n tran 14[2] , xem hình 14-8 trang 13[2] Thép C45 tơi c i thi n ng lót n p : b dày ng lót ch n t đ n 8mm, n p có kích th c D3 D2 ghi b ng 18-1 trang 80[2] H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 21 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 - Vòng lò xo: tr c b ng 15-7 trang 34[2], l b ng 15-8 trang 35[2] - Bu lông + c: P3.4-p3.6 trang 216-217[2] ;Hình 4.8 trang 68[3], Hình 4.12 trang 76[3] ISO4610 m vênh: b ngang nh h n đai c có tiêu chu n(nh ,v a,l n), dày 0,15d, nghiêng v bên trái góc 70-85 đ - Then: Then b ng tra b ng 9.1a[1] , chi u dài then xem ph n thích phía d i hình - Bu lơng vòng: B ng 18-3a trang 89[2] d a vào tr ng l ng h p gi m t c mà ch n (nh m nh m đ i khái đ ng to) - Ch t đ nh v : hình côn nghiêng đ 18-4b trang 91[2] - Dung sai kho ng cách tr c: Tham kh o trang 172[2], tra b ng 21-22 trang 170[2] đ i v i c p bánh r ng tr , 21-23 đ i v i c p bánh r ng côn - Dung sai hình dáng v trí: trang 136[2] 57.K t c u br? Tr l i: H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 22 Tài li u- án C khí Bánh r ng th https://www.facebook.com/doancokhi123 ng g m ph n: vành r ng, đ a nan hoa, may - Vành r ng: Ch u t i tr c ti p r ng truy n đ n dày vành r ng  + i v i bánh r ng tr :  = (2,5 4)m ≥ 10mm + i v i bánh r ng nón:  = (2,5 3)mte ≥ 10mm H s nh dùng cho bánh r ng l n - a nan hoa: dùng đ n i may v i vành r ng Chi u dày c a đ a đ c ch n + Bánh r ng tr : C  (0,2 0,3)b + Bánh r ng nón: C  (0,3 0,35)b - May : đ c l p vào tr c truy n mômen xo n t tr c sang bánh r ng ho c ng c l i bánh rang tr c không b đ o, chi u dài may c n l n h n chi u dài then, th ng đ c ch n theo đ ng kính d c a b m t l p ghép: lmay = (0,8 1,8)d h s nh dùng cho m i ghép ch t h s l n dùng cho m i ghép di đ ng May c n đ c ng b n, th ng ch n: D = (1,5 1,8)d h s nh dùng bánh r ng ch t o b ng thép s d ng l p ghép đ dôi, h s l n dung l p ghép b ng then 58.T i hgt b r ng br côn c a br ch đ ng b ng br b đ ng, br tr b r ng br ch đ ng l n h n b r ng br b đ ng? Tr l i: - Br tr n kh p nh m t bên r ng, b br br ch đ ng ph i l n h n b r ng br b đ ng, ngồi đ m b o ti t ki m v t li u, chi phí - Br n kh p m t cơn, b r ng br ch đ ng n ng b r ng br b đ ng H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 23 Tài li u- án C khí https://www.facebook.com/doancokhi123 H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u Email: doancokhi123.share@gmail.com 24 ... b đ o, chi u dài may c n l n h n chi u dài then, th ng đ c ch n theo đ ng kính d c a b m t l p ghép: lmay = (0,8 1,8)d h s nh dùng cho m i ghép ch t h s l n dùng cho m i ghép di đ ng May c n... p n i - Ph ng chi u : Chi u có th l y b t k ph thu c vào sai s ng u nhiên l p ghép n i tr c Nh ng s đ tính tốn nên ch n th đ chi u c a l c Fr làm t ng ng su t bi n d ng l c vòng chi ti t quay... h gi a chi ti t máy ti p xúc Công su t danh ngh a: công su t đ c ch n s t i tr ng ch đ làm vi c n đ nh, th ng ch n công su t t i l n nh t ho c t i tác d ng lâu dài nh t làm công su t danh ngh
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG HOP 58 CAU HOI BV DA CHI TIET MAY, TONG HOP 58 CAU HOI BV DA CHI TIET MAY

Từ khóa liên quan