giới Đ17CTXH buổi 4x

22 108 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:15

Xin chào em sinh viên thân mến BUỔI CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Mức nhớ C1 Trình bầy khái phân tích niệm giới, lấy ví dụ chứng minh C2 Nhu cầu giới thực tế, lấy ví dụ chứng minh C3, nhu cầu giới chiến lược, lấy ví dụ chứng minh CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Mức hiểu C1 Sự cần thiết phân tích giới C2 Một số nguyên tắc phân tích giới CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Vận dụng C1 Cho ý kiến: mong đợi bé trai bé gái có hành vi hồn tồn khác ( bé trai làm điều đó, bé gái đừng làm điều đó) C2 Mơ hình 24h có ý nghĩa hế phân tích giới lấy ví dụ chứng minh C3 Cơng cụ” tiếp cận, sử dụng kiểm sốt nguồn lực” Tại sử dụng phân tích giới C4 Phân tích cơng cụ 24h phân tích giới C5 Cơng cụ phân tích nhu cầu giới thể nghiên cứu giới C6 Xác định nhu cầu giới nhu cầu chiến lược Chị A lập đình năm, có tuổi tháng tuổi, gia đình có sào đất vụ không canh tác Để tăng thu nhập chị cõng lấy nhựa trám bố mẹ chồng Chồng vào nam làm thuê Mọi cơng việc nhà chị lo liệu Vì bể nước tự chảy từ đầu nguồn khơng có nước nên chị phải suối giặt quần óa gánh nước nhà sinh hoạt gia đình Suối cách nhà xa, đường thig gập ngềnh, mùa khô lấy nước mệt C7 Phân tích cách xác định nhu cầu giới chiến lược Lấy ví dụ chứng minh C8 Trình bày cách xác định giải pháp đáp ứng nhu cầu giới Lấy ví dụ chứng minh cách xác định nhu cầu giới xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu giới CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Mức nhớ C1 Trình bầy khái niệm phân tích giới, lấy ví dụ chứng minh C2 Nhu cầu giới thực tế, lấy ví dụ chứng minh C3 Nhu cầu giới chiến lược, lấy ví dụ chứng minh C1 Trình bầy khái niệm phân tích giới, lấy ví dụ chứng minh Là pp thu thập, xử lý, phân tích thơng tin hoạt động tương quan nam nữ để xác định khác biệt Đóng góp để xây dựng sách cung cấp dịch vụ hướng tới bình đẳng giới Trong việc triển khai, xây dựng, thực thi chương trình dự án phát triển xã hội Phân tích giới chiến lược can thiệp có tính xun suốt đảm bảo có tính hiệu cho phát triển bền vững Lấy ví dụ lĩnh vực cụ thể C2 Nhu cầu giới thực tế, lấy ví dụ chứng minh Là mong muốn nam nữ xác định trình thực vai trò XH họ Đáp ứng nhu cầu cụ thể, thiết yếu sống giới khung cảnh cụ thể Lấy ví dụ nhu cầu giới thực vai trò sản xuất, tái sản xuât, cộng đồng Lấy ví dụ nhu cầu giới cung cấp nguồn nước, lương thực, nhà ở, tiền C3 Nhu cầu giới chiến lược, lấy ví dụ chứng minh Là mong muốn đáp ứng để cải thiện vai trò, địa vị bình đẳng nam nữ Nam giới nữ giới thực vai trò giới khác nhau, tạo nên bất bình đẳng giới địa vị thấp phụ nữ gia đình ngồi xã hội Nhu cầu giới chiến lược xuất phát từ thân phụ nữ xã hội mong muốn địa vị phụ nữ nâng lên, quan hệ bình đẳng Lấy ví dụ: đào tạo,vị trí lãnh đạo Nam giới chia sẻ cơng việc nhà, khơng có hành vi bạo lực phụ nữ CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Mức hiểu C1 Sự cần thiết phân tích giới C2 Một số nguyên tắc phân tích giới C1 Sự cần thiết phân tích giới phân tích giới nhằm hiểu rõ thực trạng tình hình phụ nữ nam giới, tìm vấn đề giới/ khoảng cách giới Phân tích giới nhằm tìm ngun nhân vấn đề đưa biện pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu, lợi ích phụ nữ nam giới Việc phân tích nhằm rõ nhu cầu trải nghiệm khác nam giới phụ nữ, đồng thời rào cản bất bình đẳng giới đằng sau vấn đề Phân tích giới giúp tiến hành lựa chọn vấn đề ưu tiên cần đưa vào chương trình, dự án, dịch vụ, Qúa trình thực phân tích giới mơ tả cách trung thực hoàn cảnh kinh tế xã hội nam nữ, cách xem xét hoạt động mà nam giới phụ nữ thực hiện, tìm hiểu khả họ việc tiếp cận với hội nguồn lực Người học lấy ví dụ minh họa cần thiệt việc phân tích giới hiểu rõ thực trạng/ tìm nguyên nhân/ xác định trải nghiệm/ xác định vấn đề ưu tiên C2 Một số nguyên tắc phân tích giới Thu thập số liệu nhóm đối tượng tách biệt theo giới tình, phân tích vấn đề, phân tích tình hình bình đẳng giới Phân tích số liệu thu thập để xác định xu hướng, mơ hình bất bình đẳng Hiểu nhu cầu, khó khăn hội nam nữ Xác định phân chia lao động khả tiếp cận, kiểm sốt nguồn lực lợi ích Xác định khó khăn hội nam nữ bối cảnh điều kiện cộng đồng Rà soát lực tổ chức việc thực thúc đẩy bình đẳng giới Người học lấy ví dụ minh họa cho năm nguyên tắc CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Vận dụng C1 Cho ý kiến: mong đợi bé trai bé gái có hành vi hồn tồn khác ( bé trai làm điều đó, bé gái đừng làm điều đó) C2 Mơ hình 24h có ý nghĩa hế phân tích giới lấy ví dụ chứng minh C3 Cơng cụ” tiếp cận, sử dụng kiểm sốt nguồn lực” Tại sử dụng phân tích giới C4 Phân tích cơng cụ 24h phân tích giới C5 Cơng cụ phân tích nhu cầu giới thể nghiên cứu giới C6 Xác định nhu cầu giớ thực tế nhu cầu chiến lược Chị A lập đình năm, có tuổi tháng tuổi, gia đình có sào đất vụ khơng canh tác Để tăng thu nhập chị cõng lấy nhựa trám bố mẹ chồng Chồng vào nam làm thuê Mọi công việc nhà chị lo liệu Vì bể nước tự chảy từ đầu nguồn khơng có nước nên chị phải suối giặt quần óa gánh nước nhà sinh hoạt gia đình Suối cách nhà xa, đường thig gập ngềnh, mùa khơ lấy nước mệt C7 Phân tích cách xác định nhu cầu giới chiến lược Lấy ví dụ chứng minh C8 Trình bày cách xác định giải pháp đáp ứng nhu cầu giới Lấy ví dụ chứng minh cách xác định nhu cầu giới xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu giới C.1 Cho ý kiến: mong đợi bé trai bé gái có hành vi hồn tồn khác ( bé trai làm điều đó, bé gái đừng làm điều đó) Quan điểm liên quan đến khái niệm định kiến giới, biểu định kiến giới Người học nêu khái niệm định kiến giới Người học nêu biểu định kiến giới lĩnh vực đời sống xã hội Trong việc hình thành sắc giới, nam nữ “uốn nắn” để trở thành mẫu hình giới xã hội mong muốn Mẫu hình giới mà xã hội mong muốn thể đa dạng: từ trang phục, quần áo, hình dáng, tính cách, nghề nghiệp, lý tưởng, quan điểm sống Trong khn mẫu hình thành sắc giới, có điều khuyến khích cho bé trai lại khơng khuyến khích cho bé gái ngược lại Từ việc áp dụng khuân mẫu việc hình thành sắc giới nên tồn định kiến giới Ví dụ điều liên quan đến việc bé trai phép làm, bé gái khơng phép Việc hình thành sắc giới thông qua nhiều kênh xã hội Các kênh có tác động đến hình thành sắc giới thường là: gia đình, nhà trường, bạn bè truyền thơng C.2 Mơ hình 24h có ý nghĩa hế phân tích giới lấy ví dụ chứng minh Trình bày khái niệm mơ hình 24 giờ: đo lường/ xác định thời gian mức độ tham gia hoạt động liên quan đến thực vai trò giới Ý nghĩa mơ hình 24 phân tích giới thể thông qua việc : Xác định thời gian tham gia thực vai trò giới? Lấy ví dụ thời gian tham gia thực vai trò giới làm? Làm bao lâu? Ý nghĩa mơ hình 24 phân tích giới thể thơng qua việc : Xác định vai trò giới ( công việc sản xuất, tái sản xuất hoạt động cộng đồng ) Lấy ví dụ thời gian tham gia công việc sản xuất: làm? Làm cơng việc gì? Làm bao lâu? Lấy ví dụ thời gian tham gia cơng việc liên quan đến tái sản xuất: làm? Làm công việc gì? Làm bao lâu? Lấy ví dụ thời gian tham gia công việc liên quan đến hoạt động cộng đồng: làm? Làm công việc gì? Làm bao lâu? Ý nghĩa mơ hình 24 phân tích giới tìm hiểu/ đánh giá tác động việc thực vai trò giới thân nữ nam Ý nghĩa mơ hình 24 phân tích giới để người thiết kế dự án tìm hiểu sâu thêm khía cạnh khác cộng đồng, qua làm bật giá trị ý nghĩa vai trò giới C.3 Công cụ” tiếp cận, sử dụng kiểm sốt nguồn lực” Tại sử dụng phân tích giới Cơng cụ sử dụng để xác định nguồn lợi ích ( phụ nữ nam giới tiếp cận kiểm sốt nguồn lợi ích) Cơng cụ sử dụng để đánh giá mức độ bình đẳng giới tất cấp gia đình, quan/ tổ chức/ địa phương hay cấp quốc gia Dùng cơng cụ tại, nam nữ khác tiếc cận với nguồn cần thiết để thực công việc Dùng cơng cụ ngun nhân tư tưởng, văn hóa, kinh tế tác động đến cân bất cân việc phân bố nguồn lực lợi ích nội gia đình Dùng cơng cụ lợi ích cá nhân nam giới chiếm ưu lợi ích cá nhân nữ giới Đó hưởng thụ khác mang tính phổ biến Dùng cơng cụ nam nữ khác quản lý phân phối nguồn lực Dùng cơng cụ tiếp cận, sử dụng kiểm sốt nguồn lực lợi ích ba mức độ quan hệt khác mối quan hệt người với nguồn lực lợi ích Sử dụng công cụ giúp nhà lập kế hoạch xác định người tiếp cận, sử dụng kiểm soát nguồn lực? Những phát bất bình đẳng giới tiếp cận, sử dụng, kiểm soát nguồn lực, nguyên nhân giải pháp từ công cụ sử dụng để đưa nội dung sách 10 Những phát bất bình đẳng giới tiếp cận, sử dụng, kiểm soát nguồn lực, nguyên nhân giải pháp từ công cụ sử dụng để đưa vào nội dung C.4 Phân tích cơng cụ 24h phân tích giới Liệt kê thực tế tất công việc mà nam/ nữ ( thành viên gia đình) ngày gia đình Tính thời gian thực chom mỗ loại công việc Quy đổi thời gian thực theo đơn vị tính cụ thể: giờ/ ngày/ tháng/ tuần tùy vào thính chất phân tích dự án/ chương trình/ hoạt động Thống kê số thời gian thực cho loại công việc (tải suất – sản xuất – cộng đồng) Đánh giá, phân tích khác biệt nam giới nữ giới việc sử dụng thời gian phục vụ cho cơng việc Xác định/ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khác biệt phụ nữ/ nam giới việc thực vai trò giới gia đình/ cộng đồng Người học lấy ví dụ: Mơ bảng mơ hình 24 Trong ví dụ đó, cần thể loại hộ gia đính: gia đình đơn thân/ gia đình đa hệt/ gia đình hạt than/ gia đình nơng dân/ gia đình trí thức Các thành viên gia đình: cụ thể số lượng thành viên gia đình/ vị trí xã hội thành viên gia đình Thời gian, công việc thực hiện, người thực 10 Đánh giá nhận xét phân cơng lao động gia đình; tần suất tham gia/ mức độ tham gia/ tầm quan trọng/ C.5 Công cụ phân tích nhu cầu giới thể nghiên cứu giới Dự án phát triển thường sử dụng cơng cụ xác đính nhu cầu giới nhằm phân tích/ đánh giá nhu cầu phụ nữ nam giới, sở xây dựng hoạt động nhằm đáp ứng nguyện vọng giới Để phân tích nhu cầu thực tế nhóm phụ nữ/ nam giới, người cán dự án xác định vai trò mà người phụ nữ/ nam giới khu vực dự án thực đảm nhận Xác định vai trò giới mà phụ nữ/ nam giới khu vực dự án thực đảm nhận Với khó khăn liệt kê, cần xác định mong muốn cụ thể giới Nếu đáp ứng, giúp nam/ nữ thực tốt công việc đảm nhận vai trò Liệt kê khó khăn trực tiếp phụ nữ/ nam giới gặp phải trình thực vai trò giới Phân tích tổng hợp nhu cầu thực tế nhóm đối tượng cộng đồng Sau xác định nhu cầu giới thực tế, cần xác định nhu cầu giới chiến lược Để xác định nhu cầu giới chiến lược cần liệt kê biể bất bình đẳng giới diễn cộng động Xác định biểu bất bình đẳng liên quan đến chênh lệch vị phụ nữ nam giới Sau đó, xác định nguyên nhân trực tiếp/ nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bất bình đẳng Trên sở đó, xác định mong muốn để hạn chế tình trạng bất bình đẳng ( mong muốn mang tính lâu dài, bền vững) C.6 Xác định nhu cầu giới nhu cầu chiến lược Trình bày khái niệm nhu cầu giới thực tế Trình bày khái niệm nhu cầu giới chiến lược Xác định nhu cầu giới thực tế, có nước Xác định nhu cầu giới thực tế, có nhà trẻ/ mẫu giáo Xác định nhu cầu giới thực tế, đường khơng gập ghềnh Xác định nhu cầu giới thực tế, lấy nhiều nhựa trám Xác định nhu cầu giới chiến lược tạo điều kiện cho phụ nữ có hội phát triển bình đẳng với nam Xác định nhu cầu giới chiến lược xã hội hóa cơng tác giáo Xác định nhu cầu giới chiến lược phát triển kinh tế, giáo dục địa phương 10 Xác định nhu cầu giới chiến lược xây dựng chiến lược thúc đẩy bình đẳng giới địa phương C.7 Phân tích cách xác định nhu cầu giới chiến lược Lấy ví dụ chứng minh Cách xác định nhu cầu giới chiến lược là: liệt kê biểu bất bình đẳng giới diễn cộng đồng Ví dụ phụ nữ tham chính/ làm lãnh đạo thấp Xác định biểu bất bình đẳng liên quan đến chênh lệch vị phụ nữ nam giới Ví dụ tỉ lệ phụ nữ làm lãnh đạo thấp Xác định nguyên nhân trực tiếp/ nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bất bình đẳng Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nữ giới có trình độ học vấn thấp, trình độ chun mơn khơng có, tâm khơng cố gắng phấn đấu người phụ nữ dư luận xã hội không ủng hộ phụ nữ làm lãnh đạo Xác định mong muốn để hạn chế tình trạng bất bình đẳng ( mong muốn mang tính lâu dài, bền vững) Ví dụ mong muốn nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, thay đổi quan điểm xã hội nhìn nhận/ đánh giá phụ nữ tham Nâng cao nhận thức giới thay đổi quan điểm phụ nữ vai trò họ đóng góp cho phát triển xã hội Xác định biện pháp can thiệp để hạn chế tình trạng bất bình đẳng C.8 Trình bày cách xác định giải pháp đáp ứng nhu cầu giới Lấy ví dụ chứng minh cách xác định nhu cầu giới xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu giới Để xây dựng giải pháp, trước hết cần xác định nhu cầu giới thực tế Ví dụ xác định nhu cầu giới thực tế nam cộng đồng như: Mua tàu đánh cá cơng suất lớn, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe thân Ví dụ xác định nhu cầu giới thực tế nữ cộng đồng như: Cung cấp nước, chăm sóc ding dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe thân Sau xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu giới thực tế Ví dụ giải pháp đáp ứng nhu cầu giới thực tế, là: cấp vốn vay, xây giếng nước, tổ chức lớp hướng dẫn chế độ dinh dưỡng tăng cường mạng lưới hoạt động y tế Để xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu giới, tiếp tục xác định nhu cầu giới chiến lược Ví dụ xác minh nhu cầu giới chiến lược nữ cộng đồng: có trình độ học vấn cao để học tập áp dụng kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp muốn có trình độ học vấn Ví dụ xác định nhu cầu giới chiến lược nam cộng đồng: Thay đổi nhận thức vai trò người phụ nữ việc tham gia hoạt động sản xuất, tạo thu nhập cho gia đình Xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu giới chiến lược ...CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Mức nhớ C1 Trình bầy khái phân tích niệm giới, lấy ví dụ chứng minh C2 Nhu cầu giới thực tế, lấy ví dụ chứng minh C3, nhu cầu giới chiến lược, lấy... vai trò, địa vị bình đẳng nam nữ Nam giới nữ giới thực vai trò giới khác nhau, tạo nên bất bình đẳng giới địa vị thấp phụ nữ gia đình ngồi xã hội Nhu cầu giới chiến lược xuất phát từ thân phụ... Nam giới chia sẻ cơng việc nhà, khơng có hành vi bạo lực phụ nữ CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI Mức hiểu C1 Sự cần thiết phân tích giới C2 Một số nguyên tắc phân tích giới C1 Sự cần thiết phân tích giới
- Xem thêm -

Xem thêm: giới Đ17CTXH buổi 4x , giới Đ17CTXH buổi 4x