Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2015

22 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:09

Đề thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Nguyễn Huệ môn sinh học TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 NGUYỄN HUỆ Môn : Sinh học Thời gian: 90 phút (Đề gồm trang, 50 câu TKKQ) Câu 1: Một gia đình: chồng có túm lơng tai, vợ bình thường Các trai họ A tất có túm lơng tai B nửa bình thường, nửa có túm lơng tai C tất bình thường D.một phần tư có túm lơng tai, ba phần tư bình thường Câu 2: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn toàn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 301 thân cao, hoa đỏ, dài; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng, tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp, hoa trắng, tròn Biết khơng xảy đột biến, kiểu gen (P) A Aa Bd /bD B AD/ad Bb C AB/abDd D Ad/aDBb Câu 3: Hình bên ghi lại đường cong tăng trưởng của quần thể trùng đế giày ni phòng thí nghiệm Quần thể này: A có điều kiện sống hồn tồn thoả mãn nhu cầu cá thể B có nguồn sống dồi dào, không gian cư trú không giới hạn C tăng trường theo tiềm sinh học D.có điều sống khơng hồn tồn thuận lợi Câu 4Một gen tế bào nhân sơ có 2400 nuclêơtit Trên mạch gen, hiệu số tỉ lệ % A với T 20% số nuclêôtit mạch Trên mạch có số nuclêơtit loại A chiếm 15% số nuclêơtit mạch 1/2 số nuclêôtit G Khi gen phiên mã số lần lấy từ môi trường nội bào 540 Uraxin Số lượng nuclêôtit loại mARN tổng hợp từ gen nói A A = 180 ; U = 420 ; X = 240 ; G = 360 B A= 180 ; U = 420 ; X = 360 ; G = 240 C A = 420 ; U = 180 ; X = 360 ; G = 240 D.A = 840 ; U = 360 ; X = 720 ; G = 480 Câu 5: Bệnh Phêninkêto niệu bệnh di truyền đột biến gen lặn nằm NST thường Trong gia đình, bố mẹ dị hợp tử bệnh Xác suất để họ sinh trai bị bệnh, trai bình thường gái bình thường bao nhiêu? A 56,25% B 1,7578% C 18,75% D.14,0625% Câu 6:Trong trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB/ab xảy hoán vị gen alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A loại với tỉ lệ : : : B loại với tỉ lệ : l C loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen D.2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hốn vị gen Câu 7: Gen A có chiều dài 2805A0 2074 liên kết H Gen bị đột biến điểm làm giảm liên kết hiđrô thành gen a Số nucleotit loại mà môi trường cung cấp cho cặp gen Aa nhân đôi lần bao nhiêu? A A= T = 5635; G = X = 5915 B A= T = 2807; G= X = 2968 C A = T = 2807; G=X = 2961 D.A= T = 5614; G=X = 5929 Câu 8: Các nhà khoa học Việt Nam lai giống dâu tằm tứ bội với giống dâu tằm lưỡng bội tạo giống dâu tằm tam bội dùng cho chăn nuôi tằm mà không dùng trực tiếp giống dâu tằm tứ bội A giống tam bội thường hữu thụ nên cho mang lại hiệu kinh tế cao giống tứ bội B giống tam bội có khả chống chịu với điều kiện bất lợi ngoại cảnh cao giống tứ bội C giống tam bội thường bất thụ nên có thời gian sinh trưởng dài cho suất cao giống tứ bội D.giống tam bội có kích thước quan sinh dưỡng lớn nên cho suất cao giống tứ bội Câu 9: (ID:91211)Nhiều thử nghiệm tiến hành để đánh giá khả trí tuệ người Sự đánh giá dựa vào trắc nghiệm với tập có độ khó tăng dần thơng qua hình vẽ, số câu hỏi Chỉ số IQ xác định A tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi trí tuệ chia cho tuổi khơn nhân 100 B tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học nhân 100 C tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khơn chia cho tuổi trí tuệ nhân 100 D.tơng trung bình lời giải tính thơng kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn nhân với 100 Câu 10:Hiện tượng sau gọi tượng lại tổ? A người có đến đơi vú B phơi người giai đoạn tháng có đi, C nguời xa trở thăm quê hương, tồ tiên D.người có ruột thừa nếp thịt khoé mắt Câu 11:Cho phương pháp sau: Lai dòng có kiểu gen khác Gây đột biến chọn lọc Cấy truyền phôi Lai tế bào sinh dưỡng Nhân vơ tính động vật Tạo giống sinh vật biến đổi gen Trong phương pháp kể có phương pháp tạo giống mới? A B C D.4 Câu 12:Người ta sử dụng dạng đột biến cấu trúc sau để loại bỏ gen không mong muốn khỏi nhiễm sắc thể? A Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Đột biến đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến đảo đoạn nhiễm sấc thể D Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 13: Nội dung không với quy luật phân ly? A tính trạng quy định cặp alen B giảm phân cặp nhân tố di truyền phân ly đồng giao tử C cặp alen phân ly độc lập tổ hợp tự trình hình thành giao tử D.sự phân ly cặp NST tương đồng dẫn đến phân ly cặp alen tương ứng Câu 14:Trong phép lai phân tích ngơ dị hợp tử gen với đồng hợp tử lặn gen đó, thu kết sau:A-B-C-: 113 cây; aabbcc: 105 cây; A-B-cc: 70 cây; aabbC-: 64 cây; A-bbcc: 17 cây; aaB-C-:21 cây.Trật tự phân bố gen khoảng cách gen A BAC; AB-9,7; BC-34,4 B ABC; AB-9,7; BC-34,4 C BAC; AB- 34,4; BC-9,7 D.ABC; AB-34,4; BC-9,7 Câu 15: Quần thể (Q) tự thụ phấn qua hệ tạo nên quần thể (Q2) có thành phần kiểu gen 0,525AA:0,15Aa:0,325aa Biết trình khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Thành phần kiểu gen quần thể (Q) là: A , A A : , A a : , a a B 0, AA: 0, 6A a : 0, 3aa C 0,3AA:0,6Aa:0,laa D.0,05AA:0,6Aa:0,35aa Câu 16:Cho cá thể mắt đỏ chủng lai với cá thể mắt trắng F1 mắt đỏ Cho F1 lai phân tích với đực mắt trắng thu tỉ lệ mắt trắng: mắt đỏ, mắt đỏ đực Kết luận sau A Màu mắt di truyền trội lặn hoàn toàn P ♀XAXA x ♂XaY B Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn P: ♀XAXA X ♂ XaY C.Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung P: ♀AAXBXb X ♂ aaXbY D.Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung ♂ P: AAXBXB X ♀aaXbY Câu 17: Từ quần thể 2n, người ta tạo quần thể 4n, xem quần thể 4n lồi quần thể 4n A có khác biệt với quần thể 2n số lượng nhiễm sắc thể B giao phấn với quần thể câv 2n cho lai bất thụ C Có đặc điểm hình thải khác hẳn quần thể 2n D.không thể giao phấn với quần thể 2n Câu 18: Theo qui luật di truyền phân ly độc lập, với gen trội lặn hoàn toàn Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tương phản số lượng kiểu gen tạo tối đa F2 A B.2n C.4n D.3n Câu 19: Ở lồi thú, xét gen có alen A a nằm NST giới tính X Biết quần thể khởi đầu có tỉ lệ kiểu gen 0,7XAY : 0,3XaY giới đực 0,4 XAXA : 0,4 XAXa: 0,2 XaXa giới Tần số XA Xa giới đực quần thể sau hệ ngẫu phối A 0,6 0,4 B 0,4 0,6 C 0,35 0,65 D.0,65 0,35 Câu 20:Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Cho giao phối lưỡng bội chủng khác hai tính trạng thu F1 Xử lí cơnsixin với F1 sau cho F1 giao phấn với thu đời F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 121 : 11 :11 : Các phép lai cho kết gồm: AAaaBBbb X AaBb 4.AAaaBBbb X AaaaBbbb AAaaBb X AaBBbb AaaaBBbb X AAaaBb AaBbbb x AAaaBBbb AaBBbb X AAaaBbbb Có trường hợp mà cặp bố mẹ F1 không phù hợp với kết F2? A.3 C.4 B.5 D.2 Câu 21:Những thể sinh vật có nhiễm sắc thể nhân tất tế bào chứa số lượng nhiễm sắc thể hai loài khác gọi A thể lệch bội B thể đa bội C thể tự đa bội D.thể dị đa bội Câu 22: Một đoạn pơlipeptit gồm axit amin có trình tự: Val - Trp - Lys- Pro Biết côđon mã hóa axit amin tương ứng sau: Trp - UGG ; Val - GUU; Lys - AAG ; Pro - XXA Đoạn mạch gốc gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit nói có trình tự nuclêôtit A 5’ TGG -XTT - XXA - AAX 3’ B 5’ XAA- AXX - TTX - GGT 3’ C 5’ GTT - TGG - AAG - XXA 3’ D.5’ GUU - UGG- AAG - XXA 3’ Câu 23:Trong cấu trúc tuổi quần thể, tuổi sinh thái hiểu A thời gian sống thực tế cá thể quần thể B thời gian sống đạt tới cá thể quần thể tuổi bình quân cá thể quần thể C.tuổi có khả sinh sản quần thể D.tuổi có khả sinh sản quần thể Câu 24: Ở quần thể ngẫu phối, xét gen: gen thứ gen thứ hai có alen, nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ ba có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ tư có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y Trong trường hợp khơng xảy đột biến, số loại kiểu gen tối đa bốn gen tạo quần thể A 1140 B 360 C 870 D.2250 Câu 25: Ý nghĩa sinh thái phân bố theo nhóm A làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể trì mật độ quần thể thích hợp B.làm tăng mức độ cạnh tranh cá thể quần thể đảm bảo tôn cá thể khỏe mạnh C giúp cá thể quần thể tận dụng nguồn sống tiềm tàng môi trường D.làm tăng hỗ trợ lẫn cá thể chổng lại điêu kiện bất lợi môi trường sống đảm bảo tồn quần thể Câu 26: Nhận xét sau không với cấu trúc ôpêron Lac vi khuẩn đường ruột (E.coli) A Vùng khởi động trình tự nucltit mà enzim ARN polimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã B Mỗi gen cấu trúc Z, Y, A có vùng điều hòa bao gồm vùng khởi động vùng vận hành C Vùng vận hành trình tự nucltit liên kết với protein ức chế làm ngăn cản phiên mã D.Khi mơi trường có lactơzơ khơng có lactơzơ, gen R tổng hợp prơtêin ức chế để điều hòa hoạt động opêron Lac Câu 27:Quần thể sau đạt trạng thái cân di truyền? A 0,4852 AA : 2802 Aa : 0,2346aa B 0,22 AA : 0,52 Aa : 0,26 aa C 45 AA : 510 Aa : 1445 aa D.22 AA : 86 Aa : 72aa Câu 28:ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ tổng số ruồi thu Fl, ruồi có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 1% Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A.3% B 34,5% C 50% D.11,5% Câu 29:Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng hai gen khơng alen phân li độc lập quy định.Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen trội cho tròn khơng cỏ alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ: tròn, hoa đỏ: dẹt, hoa trắng: tròn, hoa trắng: dài hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? A Ad/aDBb B B D / b d Aa C A d / A D BB D.A D / a d Bb Câu 30: Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định hạt màu vàng, a quy định hạt màu xanh; B quy định hạt vỏ trơn, b quy định hạt vỏ nhăn Quần thể ban đầu có 16% hạt nhăn, số hạt xanh - vỏ nhăn chiếm tỷ lệ 9% Giả sử quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa, tính theo lý thuyết, tỷ lệ hạt vàng - vỏ trơn chủng quần thể A 15,12% B 76,47% C 23,74% D.17,64% Câu 31: Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư hoạt động mức tạo nhiều sản phẩm gen Kiểu đột biến khơng giải thích cho chế gây bệnh ung thư trên? A Đột biến chuyển đoạn, đảo đoạn đưa gen tiền ung thư đến vị trí điều khiển promoter hoạt động mạnh làm tăng mức độ biểu gen B Đột biến xảy vùng điều hoà làm tăng mức độ phiên mã, dịch mã gen tiền ung thư C Đột biến vùng mã hoá gen tiền ung thư làm thay đổi cấu trúc chức phân tử prơtêin gen mã hố D.Đột biến lặp đoạn làm xuất nhiều gen tiền ung thư làm tăng mức độ biểu gen Câu 32: (ID:91234)Sự phân bố loài sinh vật quần xã tự nhiên thường phụ thuộc chủ yếu vào A nhu cầu nguồn sống loài B phân bố loài bậc dinh dưỡng liền kề C hoạt động người D.diện tích quần xã Câu 33: Kết chọn lọc quần thể A Hình thành đặc điểm thích nghi tương quan cá thể mặt kiếm ăn tự vệ, sinh sản, đảm bảo tồn phát triển quần thể thích nghi B làm tần số tương đối alen quần thể biến đổi cách đột ngột, C làm tăng tỉ lệ cá thể thích nghi nội quần thể, làm phân hoá khả sống sót sinh sản cá thể quần thể D.qui định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen cá thể Câu 34:Phát biểu đầy quy luật hoán vị gen không ? A Cơ sở tế bào học quy luật hoán vị gen tượng trao đổi chéo crômatit cặp NST B Trên NST gen nằm cách xa đột biến gen bé ngược lại C Do xu hướng chủ yếu gen NST liên kết nên giảm phân tần số hốn vị gen khơng vượt 50% D.Hốn vị gen làm xuất tổ hợp gen đổi chỗ gen alen nằm NST khác cặp tương đồng Câu 35: Có câu câu sau nói vê đột biến điểm? Trong số đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nuclêơtit gây hại cho thể sinh vật Đột biến điểm biến đổi đồng thời nhiều điểm khác gen cấu trúc Trong trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm có hại Đột biến điểm biến đổi nhỏ nên có vai trò q trình tiến hóa Xét mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm trung tính Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường tổ hợp gen mà tồn A B C D.3 Câu 36: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen Ab/aB Dd x Ab/aB Dd Cho biết, gen quy định tính trạng, tính trội trội hoàn toàn, diễn biến nhiễm sắc thể trình phát sinh giao tử đực giao tử hoàn toàn giống Kết phù hợp với tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng đời con? A 1.5625% C 1,125% B l,6525% D.2,25% Câu 37: Một thể có kiểu gen AaBb giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào xảy rối loạn phân ly giảm phân cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen Aa Cơ thể tạo số loại giao tử tối đa A.6 B.4 C.8 D.12 Câu 38: Loại đột biến làm tăng số loại alen thể A đột biến lệch bội B đột biến gen C đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể D.đột biến đa bội Câu 39:Nếu số lượng nhiễm sắc thể tế bào lưỡng bội pha G1 chu kì tế bào 24, số phân tử ADN tế bào kì cuối giảm phân I A 12 B.48 C.24 D.96 Câu 40: Bằng chứng trực tiếp chứng minh mối quan hệ tiến hố lồi sinh vật A chứng giải phẫu so sánh B Bằng chứng hoá thạch, C chứng sinh học tế bào D.bằng chứng sinh học phân tử Câu 41: Ở loài thực vật, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20 Quá trình nguyên phân liên tiếp lần từ tế bào sinh dục sơ khai cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 285 nhiễm sắc thể Tế bào sinh dục sơ khai có nhiễm sắc thể nào? A Tế bào có NST 2n +1 B Tế bào có NST 2n + C Tế bào có NST 2n D.Tế bào có NST 2n -1 Câu 42: Qui trình tạo tế bào thể sinh vật có hệ gen bị biến đổi hay có thêm gen gọi A kĩ thuật chuyển gen B kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp C liệu pháp gen D.công nghệ gen Câu 43:Một đầm nước nơng ni cá có ba bậc dinh dưỡng: vi khuẩn lam tảo (bậc 1); động vật phù du (bậc 2); tôm, cá nhỏ (bậc 3) Do nguồn chất khống tích tụ nhiều năm từ chất nhiễm đáy đầm tạo điều kiện cho vi khuẩn lam tảo bùng phát Để tránh hệ sinh thái đầm bị nhiễm nặng tượng phì dưỡng, cách không nên thực ? A Thả thêm vào đầm số tôm cá nhỏ B Đánh bắt bớt tôm cá nhỏ C Ngăn chặn nguồn dinh dưỡng sinh vật bậc D.Thả thêm vào đầm số cá (bậc 4) để ăn tôm cá nhỏ Câu 44:Trong phép lai phân tích ruồi giấm F1 dị hợp cặp gen có kiểu hình thân xám, cánh dài, Moocgan thu tỉ lệ kiểu hình lai A 50% : 50% B 41,5% : 41,5% : 8,5% : 8,5% C 75% : 25% D.37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5% Câu 45: Nhóm sinh vật nhân sơ chủ yếu tiến hoá theo chiều hướng A giữ ngun tổ chức thể, đa dạng hố hình thức chuyển hoá vật chất B đơn giản hoá tổ chức thể thích nghi với điều kiện mơi trường C nâng cao dần tổ chức thể từ đơn giản đến phức tạp D ngày đa dạng phong phú, tổ chức ngày cao Câu 46: Các dẫn liệu sau biểu thị dòng lượng qua chuỗi thức ăn hệ sinh thái gồm lồi ngơ, châu chấu gà Các thơng số liên quan đến dòng lượng (biểu thị qua tỉ lệ %) gồm: I lượng tiêu thụ, A lượng hấp thụ, F lượng thải bỏ (phân, nước tiểu, vỏ ), R lượng hô hấp p lượng sản xuất Các lồi Ngơ Châu chấu Gà I A 100 100 100 40 34 90 F 60 60 10 R P 88 24 35 10 Hiệu suất sinh thái lượng chuỗi thức ăn hệ sinh thái nói A 0,02% B 0,01% C 10% D.5% Câu 47: Ở ngơ, tính trạng chiều cao cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (Al,al, A2.a2,A3,a3), chúng phân ly độc lập gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp 20 cm, cao có chiều cao 210cm Ở cho hệ lai (giữa cao thấp nhất) giao phấn với tỷ lệ số có chiều cao 170 cm bao nhiêu? A 15/64 B 3/8 C 3/32 D.9/64 Câu 48: Bệnh mù màu đỏ - lục bệnh máu khó đơng hai gen lặn nẳm nhiễm sắc thể X quy định, cách 12cM Cho sơ đồ phả hệ sau: Hiện nay, người phụ nữ hệ thứ mang thai, xác suất người phụ nữ sinh bé trai bình thường (khơng mắc hai bệnh di truyền trên) bao nhiêu? A.3% B 75% C.22% D.25% Câu 49 Trên cánh đồng lúa miền Bắc, nhiều nơi lúa bị chuột phá hoại mạnh Dựa vào đặc điểm sinh học chuột xem xét góc độ sinh thái học, biện pháp có hiệu việc làm giảm số lượng quần thể chuột cách bền vững? A Dùng sức người để bắt tiêu diệt chuột B Đặt bẫy bờ ruộng để diệt chuột C Dùng ni lông bao quanh bờ ruộng để ngăn chuột ăn lúa D.Dùng bả để tiêu diệt chuột Câu 50: Sự kiện sau sau có nội dung khơng với q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực? A Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách dần tạo nên chạc tái để lộ hai mạch khuôn B Enzim ADN - polimeraza sử dụng mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch theo nguyên tắc bổ sung, A liên kết với T ngược lại; G liên kết với X ngược lại C Vì enzim ADN - polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ - 3’, nên mạch khuôn 5’ - 3’ mạch tổng hợp liên tục, mạch khn 3’ - 5’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn nối lại nhờ enzim nối D.Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn) LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Lời giải: Tật có túm lông tai gen Y quy định => Tất trai ( có NST XY) có túm lơng tai Chọn A Câu 2: Lời giải: Tỷ lệ kiểu hình cặp gen F1 3:1 (3 cao : thấp; đỏ : trắng; tròn : dài) => P dị hợp cặp (Aa, Bb, Dd) Tỷ lệ kiểu hình F1: 6A-B-D- : 3A-B-dd : 3aaB-D- : 2A-bbD- : A-bbdd : 1aabbD= 3B- (2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) : 1bb(2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) = (3B- : 1bb)( 1A-dd : 2A-D- : 1aaD-) => Kiểu gen P: Ad Bb aD Đáp án D Câu 3: Lời giải: Đường cong tăng trưởng dạng chữ S Ban đầu, số lượng cá thể tăng chậm kích thước nhỏ; sau tăng nhanh lại chậm dần ngang nguồn sống giảm, số lượng cá thể dần cân với sức chứa môi trường Chọn D Câu 4: Lời giải: Mạch gen: A2 = 1200 x 15% = 180 => G2 = 360 Mạch gen: T1 = A2 = 180, %T1 = 15% => %A1 = 35% => A1 = 420 Gen phiên mã xảy mạch, A → U mARN => Số U từ môi trường nội bào bội số số lượng A mạch => Mạch khuôn mạch 2: 420) 540 =3 180 (vì mạch có A = 420 , 540 không chia hết cho T2 = A1 = 420; X2 = 1200 – 360 – 420 – 180 = 240 => Số nu loại mARN: U= A2 = 180; A= T2 = 420; X = G2= 360; G =X2= 240 Chọn C Câu 5: Lời giải: P: Aa x Aa → F1: A- : aa Xác suất sinh trai bệnh, trai bình thường, gái bình thường: 1 3 × × × × × = ≈ 1, 7578% 4 512 Đáp án B Câu 6: Lời giải: tế bào sinh tinh giảm phân → giao tử Nếu tế bào sinh tinh khơng xảy hốn vị gen → loại giao tử Nếu xảy hoán vị gen → loại giao tử vơi tỉ lệ ngang Chọn A Câu 7: Lời giải: 2805 × = 1650 3, Số nucleotit gen A: N = => 2A + 2G = 1650 Và 2A + 3G = 2074 => G = 424, A = 401 Gen A nhân đôi lần, số nucleotit môi trường cung cấp: A = T = 401 x (23 – 1) = 2807, G = X = 424 x (23 – 1) = 2968 Đột biến xảy điểm mà làm liên kết hidro => cặp G-X Gen a: A = T = 401, G = X = 423; nhân đôi lần => Môi trường cung cấp: A = T = 401 x( -1) = 2807, G = X = 423 x( -1) = 2961 => Cặp Aa nhân đôi lần, môi trường cung cấp: A = T = 5614; G = X = 5929 Chọn D Câu 8: Lời giải: Dạng đa bội lẻ khơng có khả giảm phân hình thành giao tử (bất thụ) nên áp dụng cho loại cây, sản phẩm thu hoạch lâu dài, không cần lấy giống Chọn C Câu 9: Lời giải: Chỉ số IQ thường tính tuổi khơn chia cho tuổi sinh học nhân 100 Chọn B Câu 10: Lời giải: Ruột thừa nếp thịt khóe mắt quan thối hóa khơng bị biến hồn tồn (hầu có, khơng phát triển) Hiện tượng lại tổ quan thối hóa phát triển mạnh cá thể- người có đến đôi vú Chọn A Câu 11: Lời giải: Các phương pháp tạo giống mới: - Lai dòng có kiểu gen khác - Gây đột biến chọn lọc - Lai tế bào sinh dưỡng - Tạo giống sinh vật biến đổi gen Nhân vơ tính động vật tạo hệ mang kiểu gen giống vật cho nhân => không tạo giống Cấy truyền phôi tượng nhân vô tính cơng nghệ tế bào khơng tọa giống Chọn D Câu 12: Lời giải: Để loại bỏ gen khơng mong muốn NST => làm đứt ra, => sử dụng đột biến đoạn NST Chọn B Câu 13: Lời giải: Nội dung quy luật phân ly: "Mỗi tính trạng quy định cặp alen Do phân ly đồng cặp alen giảm phân nên giao tử chứa alen cặp" C – sai thể nội dung quy luật phân độc lập Chọn C Câu 14: Lời giải: Phép lai phân tích => tỷ lệ kiểu hình cho biết tỷ lệ giao tử dị hợp gen tạo => Tỷ lệ giao tử: 113ABC : 105abc : 70ABc : 64abC : 21aBC : 17Abc (6 loại giao tử) => P có cặp gen nằm NST, trao đổi chéo điểm không đồng thời ABC abc có tỷ lệ lớn gần => giao tử liên kết Tần số trao đổi chéo A/B: Tần số trao đổi chéo B/C: Tần số trao đổi A/C : 21 + 17 = 9, 7% 113 + 105 + 70 + 64 + 21 + 17 70 + 67 = 34, 4% 390 70 + 64 21 + 17 + = 44, 4% 390 113 + 105 + 70 + 64 + 21 + 17 => Thứ tự gen: ABC., AB = 9.7 BC-34,4 Đáp án B 0,525 − Câu 15: Lời giải: (Q): Aa = 0,15 x 22 = 0,6; AA = Chọn C 0,6 − 0,15 = 0,3 ; aa = 0,1 Câu 16: Lời giải: Tính trạng biểu khác giới => có gen NST X Nếu gen quy định: Phép lai phân tích: - ♀ XX, ♂ XY: XBXb x XbY → 1B- : 1bb (loại) - ♀ XY, ♂ XX: XBYx XbXb → 1B- : 1bb (loại) => có tương tác Phép lai phân tích: - ♀ XX, ♂ XY: AaXBXb x aaXb Y → Fb: (1A- : 1aa)(1XBXb : 1XbXb : 1XBY : 1XbY) (mắt đỏ có cái) - ♀ XY, ♂ XX: AaXBY x aaXbXb → Fb: (1A- : 1aa)(1B- : 1bb) => P: ♂ AAXBXB x ♀ aaXbY Đáp án D Câu 17: Lời giải: Có thể xem quần thể 4n lồi quần thể 4n giao phấn với quần thể 2n tạo hệ sau (bất thụ) Chọn B Câu 18: Lời giải: Theo quy luật phân ly độc lập, số lượng kiểu gen tạo tối đa F2 là: 3n Chọn D Câu 19: Lời giải: Ở giới đực XY: pA = 0,7; qa = 0,3 Ở giới XX: pA = 24,0 + 0,4 = 0,6; qa = 0,4 => (0,7XA : 0,3Xa : 1Y) x (0,6XA : ,4Xa) => Tỷ lệ hệ sau giới đực: (0,6XA : 0,4Xa)Y = 0,6XAY : 0,4XaY => Tần số alen giới đực sau hệ ngẫu phối: 0,6A : 0,4a Chọn A Quần thể ngẫu phối gen nằm NST giới tính, tần số alen giới khác phải trải qua nhiều hệ đạt trạng thái cân Câu 20: Lời giải: F1: AaBb Các Aa bị xử lý consixin bị đa bội thành AAaa, tạo Aaaa => 4, không phù hợp Tương tự với Bb => 3, không phù hợp Tỷ lệ kiểu hình 121 : 11 : 11 : = (11A- : 1aa)(11B- : 1bb) => Tỷ lệ vàng F2: 1 = × 12 => Phép lai F1 sau xử lý consixin: bên cho giao tử lặn với tỷ lệ cho tỷ lệ , bên => AAaa x Aa Tương tự => BBbb x Bb => 1, thỏa mãn phép lai đề => có trường hợp cặp F1 không phù hợp Chọn C Câu 21: Lời giải: Những thể sinh vật có nhiễm sắc thể nhân tất tế bào chứa số lượng nhiễm sắc thể hai loài khác gọi thể dị đa bội Chọn D Câu 22: Lời giải: Ta có Val Trp Lys Pro mARN: 5' GUU – UGG – AAG – XXA 3' => Mạch ADN gốc: 3' XAA – AXX – TTX – GGT – 5' Chọn A Câu 23: Lời giải: Tuổi sinh thái tính từ cá thể sinh đến chết nguyên nhân sinh thái Chọn A Câu 24: Lời giải: Trên NST thường: ( + 1) Trên NST giới tính: = 10 kiểu gen 2.2.3 ( 2.2.3 + 1) = 78 kiểu gen XY: x x x = 36 kiểu gen => Tổng số kiểu gen: 10 x (78 + 36) = 1140 Chọn A Câu 25: Lời giải: Phân bố theo nhóm gặp mơi trường khơng đồng nhất, cá thể thích sống tụ họp với nhau.=> hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường Chọn D Câu 26: Lời giải: Operon Lac bao gồm: vùng khởi động, vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A Các gen cấu trúc Operon Lac có chung chế điều hòa gen điều hòa R Chọn B Câu 27: Lời giải: Cách kiểm tra nhanh từ tỷ lệ kiểu gen: AA x aa =  Aa   ÷   Ở đáp án C: 0,0225AA : 0,255Aa : 0,7225aa thỏa mãn Chọn C Câu 28: Lời giải: P: A-B-XDX- x ab ab XDY → F1: %A-B-dd = 0,01 Do F1 xuất kiểu hình mắt trắng => P: XDXd x XDY → 0,75D- : 0,25dd 0, 01 = 0, 04 0, 25 => %A-B- = ( ≠ 0,5 ≠ 1) => P: ♀ dị hợp cặp %AB (do ♀ tạo ra) = %AB = 0,04 < 0,25 => giao tử hoán vị => %Ab = 0,46 => F1: %A-bb = 0,46 => %A-bbD- = 0,46 x 0,75 = 0,345 = 34,5% Chọn B Câu 29: Lời giải: P: A-B-D- x A-B-D- → F1: : : : : => xảy trường hợp gen phân ly độc lập => Gen D liên kết với gen A gen B F1: dẹt : tròn : dài => P: AaBb => F1: (0,75A- : 0,25aa)(0,75B- : 0,25bb) 12 đỏ : trắng = đỏ : trắng => P: Dd 0,375 = 0,5 0,375 F1: %A-B-D- = 0,375 => %A-D- (hoặc B-D-) = Aa => P: Bb bD Đáp án A Câu 30: Lời giải: 0,16 Xét tính trạng dạng vỏ: bb = 0,16 => tần số alen b = = 0,4 Ad Bb aD => tần số alen B = 0,6 => BB = 0,36 Trong số hạt nhăn: aa = 0,09 => A- = 0,91 Đây tỷ lệ xét riêng tính trạng màu hạt quần thể 0, 09 => tần số alen a = = 0,3 => tần số alen A = 0,7 => AA = 0,49 => AABB = 0,36 x 0,49 = 0,1764 = 17,64% Chọn D Câu 31: Lời giải:Bệnh ung thư xuất gen khơng kiểm sốt q trình phiên mã dịch mã nhiều nên gen tạo nhiều sản phẩm=> tế bào phân chia liên tục => Bệnh ung thư xuất đột biến vùng mã hóa làm thay đổi vùng điều hòa Chọn B Câu 32: Lời giải: Sự phân bố loài sinh vật quần xã tự nhiên thường phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu nguồn sống loài Chọn A Câu 33: Lời giải: Chọn lọc quần thể hình thành đặc điểm thích nghi tương quan cá thể mặt kiếm ăn, sinh sản, tự vệ; bảo đảm tồn tại, phát triển quần thể thích nghi Còn chọn lọc cá thể làm tăng tỷ lệ cá thể thích nghi nội quần thể Chọn A Câu 34: Lời giải: Trên NST, gen nằm cách xa dễ xảy trao đổi chéo, tần số hoán vị gen cao (nhưng không 50%) Đáp án không B Chọn B Câu 35: Lời giải: Các câu đúng: 1, 5, Đột biến điểm xảy điểm gen, lúc gây hại có vai trò chủ yếu q trình tiến hóa Chọn D Câu 36:Lời giải Để đời có kiểu hình lặn tính trạng đời => Bố mẹ đem lai có xảy hốn vị gen tạo giao tử ab Ta có gọi tần số hốn vị gen 2x ta có ab = x Xét phép lai Dd x Dd =>1/4 dd Xét phép lai Ab/aB x Ab/aB => ab/ ab = x2  ab/ ab dd = x2 :  Thay đáp án đề vào ta có Với đáp án A : x2 : = 1.5625% => x2 = (1.5625% x ): 100 = 1: 16 = 1/4 x 1/4  X = 0.25 ( thỏa mãn )  Với đáp án B : x2 : = l,6525% => x2 = (l,6525% x 4) : 100 ( khơng phải số phương => khơng thỏa mãn  Với đáp án C : x2 : = l,125% => x2 = (l,125% x 4) : 100 ( khơng phải số phương => không thỏa mãn  Với đáp án A : x2 : = 1.5625% => x2 = (2.25% x ): 100 = 0.09 => x = 0.3 > 0.25 ( giao tử liên kết – không thoả mãn )  Đáp án A Câu 37: Lời giải: Bb → loại giao tử B, b Aa, số tế bào rối loạn giảm phân (I, II, lần) → A, a, Aa, AA, aa, O => Số loại giao tử tối đa: x = 12 Chọn D Câu 38: Lời giải: Loại đột biến làm tăng số loại alen thể đột biến gen Từ gen ban đầu bị đột biến thành alen Chọn B Câu 39: Lời giải: Pha G1: thời kỳ sinh trưởng chủ yếu tế bào (2n = 24) → pha S: pha nhân đôi (2n = 24 NST kép) → pha G2: chủ yếu tổng hợp ARN protein → giảm phân I Kì cuối giảm phân I, hình thành tế bào con, tế bào có NST n kép => 12 NST kép Chọn A Câu 40: Lời giải: Bằng chứng trực tiếp chứng minh mối quan hệ tiến hố lồi sinh vật hóa thạch Các chứng lại chứng gián tiếp Chọn B Câu 41: Lời giải: Bộ NST tế bào sinh dục sơ khai: 285 = 19 = 2n − 24 − Chọn D Câu 42: Lời giải: Quy trình tạo tế bào thể sinh vật có hệ gen bị biến đổi hay có thêm gen (hoặc làm bất hoạt gen đó) gọi cơng nghệ gen Chọn D Câu 43:Lời giải Hiện tượng phì nhưỡng tảo vi khuẩn lam phát triển mạnh => Để hạn chế tượng cần hạn chế phát triển tảo vi khuẩn lam Các cách hạn chế phát triển vi khuẩn lam tảo  Hạn chế nguồn dinh dưỡng tảo vi khuẩn lam  Đánh bắt bớt tôm cá nhỏ => động vật phù du phát triến => vi khuẩn lam tảo vị sinh vật phù du tiêu diệt  Thả cá vào để ăn tôm cá => tôm cá giảm => động vật phù du phát triến => vi khuẩn lam tảo vị sinh vật phù du tiêu diệt  Đáp án A Câu 44: Lời giải: Lai phân tích: BV bv × bv bv → Fb: 41,5%B-V- : 41,5%bbvv : 8,5%B-vv : 8,5%bbV- Chọn B Câu 45: Lời giải: Nhóm sinh vật nhân sơ chủ yếu tiến hoá theo chiều hướng đơn giản hoá tổ chức thể thích nghi với điều kiện mơi trường Chọn B Câu 46: Lời giải: Hiệu suất sinh thái tỷ lệ % lượng tích tụ bậc dinh dưỡng so với lượng tích tụ bậc dinh dưỡng trước Theo bảng: 100% lượng tiêu thụ ngơ có 5% sử dụng cho châu chấu => Hiệu suất sinh thái (châu chấu/ngô): 5% => Hiệu suất sinh thái chuỗi thức ăn (gà/ngô): 2% x 10% x 5% = 0,01% Chọn B Câu 47: Lời giải: F1: A1a1A2a2A3a3 x A1a1A2a2A3a3 170 = 210 – 20 x => Cây cao 170cm có alen trội Số tổ hợp cao 170cm: 3 C62 = 15 Số tổ hợp giao tử: x = 64 => Tỷ lệ cao 170cm: 15/64 Chọn A Câu 48: Lời giải: Gen a quy định máu khó đơng, gen b quy định mù màu Thế hệ I: Người bố: => Thế hệ II: X BA X ba X Ba X baY , truyền X ba cho gái X BA X ba × X baY , f = 12% → X BA = 0,44 → Y = 0,5 => Xác suất sinh trai không bị bệnh: 0,44 x 0,5 = 0,22 = 22% Chọn C Câu 49:Lời giải Chuột sinh vật hệ sinh thái có thma gia vào chuỗi thức ăn nên thức ăn sinh vật khác , bị tiêu diệt hồn tồn khỏi chuỗi lưới thức ăn ảnh hưởng đến tồn phát triển nhiều loài khác => cân hệ sinh thái Do người ta hạn chế số lượng chột cách dung nilong bao quanh bờ ruột để ngăn cản chuột ăn lúa Đáp án C Câu 50: Lời giải: Enzim ADN – polimeraza dịch chuyển theo chiều 3' – 5', tổng hợp mạch có chiều 5' – 3' => Mạch khn 3' – 5': mạch tổng hợp liên tục Mạch khuôn 5' – 3': mạch tổng hợp gián đoạn thành Okazaki ligaza nối lại thành mạch liên tục Chọn C ... : 3A-B-dd : 3aaB-D- : 2A-bbD- : A-bbdd : 1aabbD= 3B- (2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) : 1bb(2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) = (3B- : 1bb)( 1A-dd : 2A-D- : 1aaD-) => Kiểu gen P: Ad Bb aD Đáp án D Câu 3: Lời giải:... A 5’ TGG -XTT - XXA - AAX 3’ B 5’ XAA- AXX - TTX - GGT 3’ C 5’ GTT - TGG - AAG - XXA 3’ D.5’ GUU - UGG- AAG - XXA 3’ Câu 23 :Trong cấu trúc tuổi quần thể, tuổi sinh thái hiểu A thời gian sống... sau:A-B-C-: 113 cây; aabbcc: 105 cây; A-B-cc: 70 cây; aabbC-: 64 cây; A-bbcc: 17 cây; aaB-C- :21 cây.Trật tự phân bố gen khoảng cách gen A BAC; AB-9,7; BC-34,4 B ABC; AB-9,7; BC-34,4 C BAC; AB- 34,4;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2015, Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 năm 2015

Từ khóa liên quan