Giải SAP2000 hệ dầm giao

28 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 17:44

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH BÀI TẬP HỆ DẦM GIAO Trong tập bạn thực tập giải hệ dầm giao hình bên Số liệu ban đầu Với mô đun đàn hồi : E = 2.65 106 T/m2 Hệ số Poisson v = 0.18 Kích thước dầm ngang 0.25x0.4 Kích thước dầm dọc 0.3 x 0.4 Lực phân bố dầm ngang 0.4T/m Lực phân bố dầm dọc 0.5T/m Tải tập trung P = 2T, M =0.5Tm Để giải toán dầm giao bạn tiến hành thực qua bước sau : KHỞI ĐỘNG SAP 2000 Từ trình đơn Start chọn >Programs >SAP 2000NonLinear ĐƠN VỊ TÍNH Khai báo đơn vò tính Ton-m, cách bạn dùng chuột nhấp chọn vào tam giác bên phải phía hình chọn Ton-m THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 193 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH TẠO MÔ HÌNH MẪU Để tạo mô hình mẫu bạn vào trình đơn File > New Model hay bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + N Hộp thoại Coordinate System Definition xuất : Trong hộp thoại Coordinate System Definition bạn tiến hành khai báo sau : Nhấp chuột vào Cartesian Trong mục Number of Grid Spaces bạn nhập vào giá trò sau : • X direction : • Y direction : • Z direction : Trong mục Grid Spacing mục X direction nhập vào giá trò 40, Y direction : 26, Z direction :1 Nhấp chọn vào Ok để đóng hộp thoại Khi nhấp chọn OK hình xuất hai cửa sổ làm việc hình sau : Nhấp chuột vào cửa sổ bên phải để cửa sổ hành THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 194 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH VẼ DẦM Để vẽ dầm bạn vào trình đơn Draw > Draw Frame Element Khi xuất biểu tượng mũi tên tiên hình bên bạn dùng mũi tên nhấp chọn điểm đầu Tiếp theo di chuyển chuột lên nhấp điểm thứ hai sau bạn nhấn Esc bàn phím Nhấp chuột vào công cụ có biểu tượng hình trỏ bên dưới, sau bạn nhấp vào điểm di chuyển chuột sang phải để nhấp chọn điểm thứ hình minh họa sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 195 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Để kết thúc lệnh vẽ bạn nhấn Esc bàn phím Hình thực hiên xong SAO CHÉP NÚT VÀ PHẦN TỬ Để chép phần tử trước tiên bạn dùng chuột nhấp chọn vào đứng hình trỏ bên dưới, sau bạn vào trình đơn Edit > Replicate hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + R Vò trí nhấp chuột THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 196 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Replicate xuất : Trong hộp thoại Replicate bạn tiến hành khai báo theo trình tự sau : • Trong mục Distance bạn nhập giá trò vào X = 5, Y = 0, Z = • Trong mục Number nhập giá trò • Sau bạn nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại Hình thực xong Tương tự bạn dùng chuột nhấp chọn vào nằm ngang hình trỏ bên THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 197 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Bây bạn vào trình đơn Edit > Replicate để hiển thò hộp thoại Replicate Hộp thoại Replicate xuất bạn khai báo thông số sau : • Tại Distance bạn nhập vào giá trò laø: X = 0, Y = 4, Y = • Tại Number nhập vào giá trò Nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Hình thực xong Tiếp theo bạn dùng chuột nhấp chọn vào thứ tính từ lên Vò trí nhấp chuột THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 198 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Bây bạn gọi lệnh Edit > Replicate Hộp thoại Replicate xuất : Trong hộp thoại Replicate bạn khai báo thông số sau : • Tại Distance bạn nhập vào giá trò Y = • Tại Number nhập vào giá trò 2, nhấp chọn OK Hình thực xong Tương tự nhấp chuột vào thứ (tính từ lên) THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 199 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Sau vào trình đơn Edit > Replicate để xuất hộp thoại Replicate Trong hộp thoại Replecate bạn nhập vào giá trò Y nhấp chọn Ok Mô hình dầm giao hoàn tất CHIA PHẦN TỬ DẦM Để chia nhỏ phần tử trước tiên bạn dùng chuột nhấp chọn vào biểu tượng all công cụ THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 200 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tiếp theo bạn gọi lệnh Edit > Divide Frame Hộp thoại Divide Selected Frames xuất : Trong hộp thoại Divide Selected Frames bạn dùng chuột nhấp chọn vào Break at Intersections with selected Frames and Joints nhấp chọn OK để lệnh Divide Frame thực Hình thực xong KHAI BÁO ĐIỀU KIỆN BIÊN Để khai báo điều kiện biên bạn dùng chuột nhấp chọn vào hai nút biên bên trái hình trỏ phía THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 201 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Bây vào trình đơn Assign > Joint > Restraints Hộp thoại Joint Restraints xuất : Trong hộp thoại Joint Restraints mục Fast Restraints bạn dùng chuột nhấp chọn vào Tab thứ hai hình trỏ bên Sau bạn nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại Tiếp theo bạn dùng chuột nhấp chọn trình tự tất nút lại hình sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 202 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Trong hộp thoại Rectangular Section bạn khai báo theo trình tự sau : • Tại mục Section Name bạn nhập tên N02503 • Trong mục Dimensions khai báo tiết diện cách nhập giá trò vào mục Depth 0.25 mục Width 0.3 • Tại mục Meterial nhấp chuột vào tam giác bên phải để chọn loại vật liệu CONC • Nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Rectangular Section • Nhấp Ok để đóng hộp thoại Define Frame Sections GÁN CHO PHẦN TỬ DẦM : Dùng chuột nhấp chọn vào công cụ có biểu tượng vùng làm việc sau di chuyển chuột vào Nhấp giử chuột vò trí hình bên dưới, sau kéo đường thẳng qua bên phải để chọn dầm dọc Vò trí nhấp chuột THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 206 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tiếp theo bạn chọn lại công cụ có biểu tượng tạo đường thẳng thứ hai hình sau: Bạn thực tương tự để chọn hết tất dầm dọc lại hình bên Tiếp theo bạn vào trình đơn Assign> Frame > Sections THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 207 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Define Frame Sections xuất : Trong hộp thoại Define Frame Sections mục Name bạn dùng chuột nhấp chọn vào D2504 sau nhấp chọn OK Tương tự bạn dùng công cụ hình sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH để tạo đường thẳng ngang qua dầm 208 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tiếp theo bạn vào trình đơn Assign> Frame > Sections Hộp thoại Assign Frame Sections xuất Trong hộp thoại Assign Frame Sections bạn dùng chuột nhấp chọn vào N02503 nhấp chọn vào OK 10 KHAI BÁO TẢI TRỌNG Để khai báo tải trọng bạn vào trình đơn Define Static Load Cases Hộp thoại Define Static Load Case Names xuất Trong hộp thoại Define Static Load Case Names bạn thực khai báo sau : • Tại mục Load bạn nhập vào chuỗi ký tự TINH TAI, sau nhấp chuột vào Change Load nhấp OK để việc nhập tên thực Như hình minh họa bên THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 209 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH 11 GÁN TẢI TRỌNG CHO PHẦN TỬ Tải trọng nút : Dùng chuột nhấp chọn tất nút, sau bạn vào trình đơn Assign > Joint Static Loads > Forces Hộp thoại Joint Forces xuất : Trong hộp thoại Joint Forces hộp Loads bạn nhập giá trò –2 vào Force Global Z nhấp chọn vào OK Tiếp theo bạn dùng chuột nhấp chọn nút bên phải hình bên Chú ý : Vì lúc hình xuất nhiều thành phần, thay đổi hình bên để bạn dễ dàng quan xác THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 210 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Bây bạn gọi lệnh Assign > Joint Static Loads > Forces Hộp thoại Joint Forces xuất : Trong hộp thoại Joint Forces mục Loads bạn nhập giá trò 0.5 vào mục Moment Global YY nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Khai báo tải tác dụng lên dầm Chọn tất dầm ngang cách bạn thực tương tự phần gán tải trọng lên dầm Sau bạn vào trình đơn Assign > Frame Static Loads > Point and Uniform THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 211 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Point and Uniform Span Loads xuất : Trong hộp thoại Point and Uniform Span Loads bạn khai báo theo trình tự sau: Đầu tiên hộp Load Case Name bạn dùng chuột nhấp vào tam giác bên phải để chọn TINH TAI, sau mục Uniform Load nhập vào giá trò –0.4 nhấp OK để đóng hộp thoại Point and Uniform Span Loads Tiếp theo bạn chọn tất dầm dọc sau vào trình đơn Assign > Frame Static Loads > Point and Uniform Hoäp thoại Point and Uniform Span Loads xuất Trong hộp thoaïi Point and Uniform Span Loads taïi Uniform Load baïn nhập vào giá trò –0.5 nhấp chọn OK để đóng hộp thoại THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 212 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Khai báo lực tập trung tác dụng lên dầm thứ (tính từ lên) cách bạn di chuyển chuột vào vò trí hình sau : Bây nhấp giữ chuột kéo xiên qua phải để tạo cửa sổ bao phủ toàn dầm hình sau ; Vào trình đơn Assign > Frame static Loads > Point and Uniform THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 213 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Point and Unifrom Span Loads xuất : Trong hộp thoại Point and Unifrom Span Loads bạn dùng chuột nhấp chọn vào Absolute Distance from End-I, Point Loads bạn khai báo sau : Distance 0 Load -2 0 Trong mục Uniform Load bạn nhập vào giá trò –0.5 nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại Tương tự bạn chọn dầm thứ Bây bạn vào trình đơn Assign > Frame static Loads > Point and Uniform THIEÁT KEÁ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 214 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Point and Unifrom Span Loads xuất : Trong hộp thoại Point and Unifrom Span Loads bạn dùng chuột nhấp chọn vào Absolute Distance from End-I, Point Loads bạn khai báo sau : Distance 0 Load -2 0 Trong mục Uniform Load bạn nhập vào giá trò –0.5 nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại 12 BẬT TỰ DO Để khai báo bật tự bạn vào trình đơn Analyze > Set Options Hộp thoại Analysis Options xuất Trong hộp thoại Analysis Options mục Fast Dofs bạn dùng chuột nhấp chọn vào Plane Grid hình trỏ hình, sau nhấp chọn vào Generate Output Select Output Options để xuất hộp thoại Select Output Results THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 215 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Select Output Results xuất : Trong hộp thoại Select Output Results dùng chuột nhấp chọn vào Displacements để đưa thông số chuyển vò nút file kết quả, sau nhấp chọn vào Select/ Show Loads để xuất hộp thoại Select Output Trong hộp thoại Select Output bạn nhấp chọn vào LOAD1 Load Case nhấp OK để đóng hộp thoại Nhập chuột vào Reaction/ Spring Forces chọn vào Select/ Show Loads để xuất hộp thoại Select Output, hộp thoại Select Output bạn nhấp chọn vào LOAD1 Load Case nhấp OK để đóng hộp thoại Tương tự nhấp chọn vào Frame Forces thực lại bước Sau nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Select Output Results Tiếp theo bạn vào trình đơn Analyze < Run hay dùng phím F5 bàn phím để giải toán THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 216 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Khi bạn thấy xuất hộp thoại Save Model File As Trong hộp thoại Save Model File As mục Save in bạn chọn đường dẫn để lưu file sau mục File name bạn nhập đặt tên cho file “dam giao” nhấp chọn Save để việc lưu file thực Khi máy thực giải xong xuất hộp thoại có dòng chữ Analysis Complete bạn nhấp chọn vào OK để xem chuyển vò THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 217 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH 13 XEM KẾT QUẢ Biểu đồ lực cắt Để xem biểu đồ nội lực bạn vào trình đơn Display > Show Element Forces/ Stresses > Frames Hộp thoại Member Force Diagram for Frames xuất : Trong hộp thoại Member Force Diagram for Frames bạn dùng chuột nhấp vào Shear2-2 nhấp chọn vào Fill Diagram Biểu đồ lực cắt THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 218 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Biểu đồ Momen Tương tự bạn thực lại bước hộp thoại Member Force Diagram for Frames xuất hiện, bạn dùng chuột nhấp chọn vào Momen 3-3 để xem momen xoắn quanh trục đòa phương nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại Biểu đồ Môment 14 XEM KẾT QUẢ DƯỚI DẠNG BẢNG Để xem liệu nhấp bạn vào trình đơn Dislpay > Show Input Table > Geometry Data THIEÁT KEÁ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 219 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Display Geometry Options xuất : Trong hộp thoại Display Geometry Options mục Geometry Type bạn nhấp chuột vào Joint Data để hiển thò liệu nút sau nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Tương tự bạn vào trình ñôn Dislpay > Show Input Table > Geometry Data Trong hộp thoại Display Geometry Options bạn nhấp chọn vào Frame Element Data chọn OK để xem kết phần tử Chúc mừng bạn hoàn tất tập THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 220 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK ... Replicate Trong hộp thoại Replecate bạn nhập vào giá trò Y nhấp chọn Ok Mô hình dầm giao hoàn tất CHIA PHẦN TỬ DẦM Để chia nhỏ phần tử trước tiên bạn dùng chuột nhấp chọn vào biểu tượng all công... Global YY nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Khai báo tải tác dụng lên dầm Chọn tất dầm ngang cách bạn thực tương tự phần gán tải trọng lên dầm Sau bạn vào trình đơn Assign > Frame Static Loads > Point... CHO PHẦN TỬ DẦM : Dùng chuột nhấp chọn vào công cụ có biểu tượng vùng làm việc sau di chuyển chuột vào Nhấp giử chuột vò trí hình bên dưới, sau kéo đường thẳng qua bên phải để chọn dầm dọc Vò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải SAP2000 hệ dầm giao, Giải SAP2000 hệ dầm giao

Từ khóa liên quan