NÂNG CAO NĂNG lực BAN QUẢN lý tổ TIẾT KIỆM và VAY vốn tại NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

142 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 16:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ THU H U Ế NÂNG CAO NĂNG LỰC BAN QUẢN TẾ TỔ TIẾT KIỆM VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG KI N H CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN TRIỆU PHONG, H Ọ C TỈNH QUẢNG TRỊ : Quản kinh tế Mã số : 60 34 04 10 Ư Ờ N G Đ ẠI Chuyên ngành TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Dũng Thể - Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ế Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu TẾ H U tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Tác giả luận văn i Hồ Thị Thu LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giúp đỡ tơi mặt suốt q trình học tập nghiên cứu Ế Đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Phó Giáo sư, Tiến sĩ H U Bùi Dũng Thể, Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế, Đại TẾ học Huế trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu H để hoàn thành luận văn KI N Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc phòng ban Ngân hàng Ọ C Chính sách hội tỉnh Quảng Trị (Hội Sở), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách hội huyện Triệu Phong tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình ẠI H học trình thu thập liệu cho luận văn Đ Xin cảm ơn người chồng thân yêu gánh vác cơng việc gia đình, tạo G điều kiện để tơi đủ thời gian n tâm lo hồn tất chương trình học Ờ N Cuối cùng, xin cảm ơn bạn lớp góp ý giúp tơi trình thực Ư luận văn TR Tác giả luận văn Hồ Thị Thu ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HỒ THỊ THU Chuyên ngành: Quản kinh tế, Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC BAN QUẢN TỔ TIẾT KIỆM VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu với mục tiêu chung phân tích, đánh giá thực trạng Ế lực BQL tổ TK&VV qua năm 2015-2017, đề xuất giải pháp nâng cao lực H U BQL tổ TK&VV NHCSXH huyện Triệu Phong với mục tiêu cụ thể: (1) Hệ TẾ thống hóa vấn đề luận thực tiễn lực BQL tổ TK&VV NHCSXH; (2) Phân tích, đánh giá thực trạng lực BQL tổ TK&VV KI N H NHCSXH huyện Triệu Phong qua năm 2015-2017 Chỉ kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn tại; (3) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao Ọ C lực BQL tổ TK&VV NHCSXH huyện Triệu Phong thời gian tới H Phƣơng pháp nghiên cứu ẠI Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tổng kết NHCSXH Đ huyện Triệu Phong qua năm 2015-2017; Số liệu sơ cấp thông qua điều tra 90 cán G hội đoàn thể nhận ủy thác 115 thành viên tổ TK&VV Phương pháp xử Ờ N phân tích số liệu: Thống kê mô tả; so sánh nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu Ư Kết nghiên cứu đóng góp luận văn TR Kết nghiên cứu cho thấy, lực BQL tổ TK&VV thời gian đáp ứng yêu cầu, đem lại nhiều kết quả, chất lượng hoạt động tương đối tốt địa bàn huyện Bên cạnh kết đạt bộc lộ hạn chế trình độ nhận thức, lực nhiều Tổ trưởng yếu kém, không đủ khả để làm cầu nối NHCSXH người vay Trên sở hạn chế liệt kê, luận văn đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực BQL tổ TK&VV cụ thể nhóm giải pháp chung kiện tồn xếp lại tổ TK&VV; Nâng cao chất lượng sinh hoạt tăng tính cộng đồng tương trợ thành viên tổ TK&VV; Hồn thiện tiêu chí đánh giá lực BQL tổ TK&VV nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực BQL Tổ TK&VV iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa Ban quản HCCB Hội cựu chiến binh HĐQT Hội đồng quản trị HND Hội nông dân HPN Hội phụ nữ HTX Hợp tác KHKT Khoa học kỹ thuật NHCSXH Ngân hàng Chính sách hội NHPVNg Ngân hàng phục vụ người nghèo TK&VV Tiết kiệm vay vốn TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân XĐGN Xóa đói giảm nghèo TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế BQL iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG x Ế DANH MỤC SƠ ĐỒ xii H U PHẦN I MỞ ĐẦU TẾ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu KI N H Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Ọ C Kết cấu luận văn H PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ ẠI CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO G NĂNG LỰC BAN QUẢN TỔ TIẾT KIỆM VAY VỐN TẠI NGÂN Ờ N HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI Ư 1.1 Tổ tiết kiệm vay vốn mơ hình tín dụng Ngân hàng Chính sách TR hội Việt Nam .6 1.1.1 Ngân hàng Chính sách hội .6 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Chính sách hội 1.1.1.2 Đặc điểm Ngân hàng Chính sách hội 1.1.1.3 Mơ hình hoạt động Ngân hàng Chính sách hội 1.1.2 Ban quản tổ tiết kiệm vay vốn .8 1.1.2.1 Khái niệm tổ tiết kiệm vay vốn 1.1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Ban quản tổ TK&VV 10 1.2 Năng lực BQL tổ TK&VV Ngân hàng Chính sách hội 14 v 1.2.1 Khái niệm lực BQL tổ TK&VV 14 1.2.2 Yêu cầu lực Ban quản tổ TK&VV 15 1.2.3 Các yếu tố cấu thành lực biện pháp nâng cao lực BQL tổ TK&VV .16 1.2.3.1 Các yếu tố cấu thành lực BQL tổ TK&VV 16 1.2.3.2 Biện pháp nâng cao lực BQL tổ TK&VV 17 1.2.4 Các tiêu đánh giá lực BQL tổ TK&VV .18 1.2.4.1 Chỉ tiêu định tính 18 1.2.4.2 Chỉ tiêu định lượng .19 H U Ế 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực BQL tổ TK&VV .21 TẾ 1.2.5.1 Các quy định cách thức thành lập lựa chọn thành viên cho BQL tổ TK&VV 21 KI N H 1.2.5.2 Trình độ, kỹ thành viên BQL 21 1.2.5.3 Công tác đào tạo nâng cao lực cho BQL NHCSXH 22 Ọ C 1.2.5.4 Công tác kiểm tra giám sát, đánh giá BQL NHCSXH tổ H chức trị hội nhận ủy thác 23 ẠI 1.2.5.5 Chính sách thù lao, khen thưởng NHCSXH BQL .23 G Đ 1.2.5.6 Sự hợp tác hỗ trợ tổ chức quyền đồn thể 24 N 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực BQL tổ TK&VV chi nhánh NHCSXH Ư Ờ học rút NHCSXH huyện Triệu Phong 24 TR 1.3.1 Kinh nghiệm NHCSXH huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 24 1.3.2 Kinh nghiệm từ NHCSXH huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 25 1.3.3 Kinh nghiệm từ NHCSXH huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 26 1.3.4 Bài học rút NHCSXH huyện Triệu Phong 28 TÓM TẮT CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC BAN QUẢN TỔ TIẾT KIỆM VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 30 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Chính sách hội huyện Triệu Phong .30 vi 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 31 2.1.3 Các chương trình tín dụng ưu đãi NHCSXH huyện Triệu Phong 32 2.1.4 Quy trình cho vay qua tổ TK&VV .33 2.1.5 Tình hình lao động NHCSXH huyện Triệu Phong 34 2.1.6 Kết hoạt động NHCSXH huyện Triệu Phong .35 2.2 Đánh giá lực Ban quản tổ TK&VV Ngân hàng Chính sách hội huyện Triệu Phong 40 2.2.1 Tổng quan Ban quản tổ TK&VV .40 H U Ế 2.2.2 Thành viên Ban quản TK&VV .45 TẾ 2.2.3 Thực trạng lực Ban quản tổ TK&VV thông qua kết hoạt động 47 2.2.3.1 Công tác giải ngân nguồn vốn .47 KI N H 2.2.3.2 Công tác thu hồi nợ .50 2.2.3.3 Công tác huy động tiền gửi 52 Ọ C 2.2.3.4 Công tác tuyên truyền vận động 53 H 2.2.3.5 Đánh giá xếp loại hoạt động Ban quản tổ TK&VV 55 Đ ẠI 2.2.4 Đánh giá đối tượng khảo sát lực Ban quản tổ G TK&VV .56 N 2.2.4.1 Đặc điểm đối tượng khảo sát 56 Ư Ờ 2.2.4.2 Kết khảo sát lực yếu tố ảnh hưởng đến lực TR BQL tổ TK&VV .58 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực BQL tổ TK&VV 69 2.3.1 Quy định cách thức thành lập lựa chọn thành viên cho BQL tổ TK&VV .69 2.3.2 Trình độ, kỹ thành viên BQL 71 2.3.3 Công tác đào tạo nâng cao lực cho BQL NHCSXH 71 2.3.4 Công tác kiểm tra giám sát, đánh giá BQL NHCSXH tổ chức trị hội nhận ủy thác .72 2.3.5 Chính sách thù lao, khen thưởng NHCSXH BQL 73 vii 2.3.6 Sự hợp tác hỗ trợ tổ chức quyền đoàn thể .74 2.4 Đánh giá chung thực trạng lực Ban quản tổ TK&VV Ngân hàng sách hội huyện Triệu Phong 76 2.4.1 Kết đạt 76 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân .78 TÓM TẮT CHƢƠNG 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC BAN QUẢN TỔ TIẾT KIỆM VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 81 H U Ế 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao lực Ban quản tổ TK&VV Ngân hàng Chính sách hội huyện Triệu Phong 81 TẾ 3.1.1 Định hướng đến năm 2020 81 KI N H 3.1.2 Mục tiêu 81 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát 81 Ọ C 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 82 H 3.2 Giải pháp nâng cao lực Ban quản tổ TK&VV Ngân hàng Chính sách Đ ẠI hội huyện Triệu Phong 83 G 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 83 N 3.2.1.1 Giải pháp kiện toàn xếp lại tổ TK&VV .83 Ư Ờ 3.2.1.2 Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tăng tính cộng đồng tương TR trợ thành viên tổ TK&VV 84 3.2.1.3 Giải pháp hoàn thiện tiêu chí đánh giá lực Ban quản tổ TK&VV .84 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực Ban quản Tổ TK&VV 85 3.2.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức đắn trách nhiệm cá nhân 85 3.2.2.2 Đào tạo, tập huấn để không ngừng nâng cao trình độ lực Ban quản tổ TK&VV 86 3.2.2.3 Hồn thiện sách thù lao, khen thưởng NHCSXH BQL tổ TK&VV 87 viii 3.2.2.4 Hoàn thiện yếu tố liên quan đến kỹ làm việc Ban quản tổ TK&VV 87 TÓM TẮT CHƢƠNG 93 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .94 Kết luận 94 Kiến nghị .95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC .100 Ế QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H U BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN TẾ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG KI N H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN ix TL02 Frequency Khong dong y Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 4,3 4,3 4,3 Binh thuong 31 27,0 27,0 31,3 Dong y 66 57,4 57,4 88,7 Rat dong y 13 11,3 11,3 100,0 115 100,0 100,0 Total TL03 Valid Percent ,9 Khong dong y 14 12,2 Binh thuong 56 48,7 Dong y 42 12,2 13,0 48,7 61,7 36,5 36,5 98,3 1,7 1,7 100,0 100,0 100,0 KI N Rat dong y ,9 TẾ Valid 115 Ọ C Total Cumulative Percent ,9 Ế H U Rat khong dong y Percent H Frequency H TL04 ẠI Frequency Đ Rat khong dong y G Khong dong y Binh thuong Ờ Dong y N Valid Ư TR Valid Percent Cumulative Percent ,9 ,9 ,9 14 12,2 12,2 13,0 48 41,7 41,7 54,8 49 42,6 42,6 97,4 2,6 2,6 100,0 115 100,0 100,0 Rat dong y Total Percent TL05 Frequency Rat khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent ,9 ,9 ,9 Khong dong y 16 13,9 13,9 14,8 Binh thuong 56 48,7 48,7 63,5 Dong y 40 34,8 34,8 98,3 1,7 1,7 100,0 115 100,0 100,0 Valid Rat dong y Total 115 QL01 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 11 9,6 9,6 9,6 Binh thuong 46 40,0 40,0 49,6 Dong y 51 44,3 44,3 93,9 6,1 6,1 100,0 115 100,0 100,0 Rat dong y Total QL02 10,4 Binh thuong 52 45,2 Dong y 44 38,3 6,1 115 100,0 Rat dong y Cumulative Percent 10,4 45,2 55,7 38,3 93,9 6,1 100,0 100,0 KI N Total 10,4 Ế 12 H U Khong dong y Valid Percent H Valid Percent TẾ Frequency Ọ C QL03 10 Đ Binh thuong 8,7 46 40,0 40,0 48,7 53 46,1 46,1 94,8 5,2 5,2 100,0 115 100,0 100,0 Ờ TR Ư Total N Rat dong y Cumulative Percent 8,7 G Dong y Valid Percent 8,7 ẠI Khong dong y Valid Percent H Frequency QL04 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 16 13,9 13,9 13,9 Binh thuong 66 57,4 57,4 71,3 Dong y 30 26,1 26,1 97,4 2,6 2,6 100,0 115 100,0 100,0 Rat dong y Total 116 QL05 Frequency Khong dong y Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2,6 2,6 2,6 Binh thuong 31 27,0 27,0 29,6 Dong y 73 63,5 63,5 93,0 7,0 7,0 100,0 115 100,0 100,0 Rat dong y Total QL06 Valid Percent 10,4 Binh thuong 57 49,6 Dong y 38 33,0 7,0 115 100,0 Rat dong y 10,4 49,6 60,0 33,0 93,0 7,0 100,0 100,0 KI N Total 10,4 Ế 12 Cumulative Percent H U Khong dong y H Valid Percent TẾ Frequency Ọ C QL07 Percent Binh thuong Dong y 15,7 15,7 15,7 74 64,3 64,3 80,0 23 20,0 20,0 100,0 115 100,0 100,0 G Rat dong y TR Ư Ờ N Total Cumulative Percent 18 Đ Valid Valid Percent ẠI H Frequency Khong dong y Valid CV01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,7 1,7 1,7 Binh thuong 56 48,7 48,7 50,4 Dong y 56 48,7 48,7 99,1 ,9 ,9 100,0 115 100,0 100,0 Rat dong y Total 117 CV02 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 10 8,7 8,7 8,7 Binh thuong 73 63,5 63,5 72,2 Dong y 31 27,0 27,0 99,1 ,9 ,9 100,0 115 100,0 100,0 Rat dong y Total CV03 Valid Percent 14,8 Binh thuong 74 64,3 Dong y 23 20,0 ,9 115 100,0 Rat dong y 14,8 64,3 79,1 20,0 99,1 ,9 100,0 100,0 KI N Total 14,8 Ế 17 Cumulative Percent H U Khong dong y H Valid Percent TẾ Frequency Ọ C CV04 Percent Binh thuong Dong y 40,0 40,0 40,0 67 58,3 58,3 98,3 1,7 1,7 100,0 115 100,0 100,0 G Rat dong y TR Ư Ờ N Total Cumulative Percent 46 Đ Valid Valid Percent ẠI H Frequency Khong dong y BX01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 6,1 6,1 6,1 Binh thuong 73 63,5 63,5 69,6 Dong y 35 30,4 30,4 100,0 115 100,0 100,0 Valid Total 118 BX02 Frequency Khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent ,9 ,9 ,9 Binh thuong 40 34,8 34,8 35,7 Dong y 74 64,3 64,3 100,0 115 100,0 100,0 Valid Total BX03 Frequency Cumulative Percent ,9 ,9 ,9 Binh thuong 21 18,3 18,3 19,1 Dong y 81 70,4 Rat dong y 12 10,4 115 100,0 70,4 89,6 10,4 100,0 100,0 KI N H Total Ế H U Valid Valid Percent TẾ Khong dong y Percent BX04 Percent Ọ C Frequency Binh thuong 5,2 5,2 60,0 60,0 65,2 40 34,8 34,8 100,0 115 100,0 100,0 69 ẠI Valid Đ Dong y TR Ư Ờ N G Total Cumulative Percent 5,2 H Khong dong y Valid Percent SH01 Frequency Khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 6,1 6,1 6,1 Binh thuong 65 56,5 56,5 62,6 Dong y 43 37,4 37,4 100,0 115 100,0 100,0 Valid Total SH02 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 67 58,3 58,3 58,3 Dong y 48 41,7 41,7 100,0 115 100,0 100,0 Total 119 SH03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 14 12,2 12,2 12,2 Binh thuong 77 67,0 67,0 79,1 Dong y 24 20,9 20,9 100,0 115 100,0 100,0 Valid Total SH04 Valid Percent Binh thuong 52 45,2 Dong y 61 53,0 1,7 115 100,0 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Total 120 45,2 45,2 53,0 98,3 1,7 100,0 TẾ Valid Rat dong y Cumulative Percent Ế Percent H U Frequency 100,0 Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp Gioi tinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 57 63,3 63,3 63,3 Nu 33 36,7 36,7 100,0 Total 90 100,0 100,0 Do tuoi Frequency Valid Percent Cumulative Percent 16 17,8 17,8 17,8 31-40 40 44,4 44,4 41-50 23 25,6 25,6 87,8 >50 11 12,2 12,2 100,0 Total 90 100,0 Ế 18-30 TẾ H U 62,2 100,0 KI N H Valid Percent Ọ C Trinh Frequency Cao dang Đ Valid G Dai hoc 46,7 46,7 31 34,4 34,4 81,1 10 11,1 11,1 92,2 7,8 7,8 100,0 90 100,0 100,0 TR Ư Ờ N Total Cumulative Percent 46,7 ẠI Trung cap Valid Percent 42 H Pho thong Percent Valid Thanh vien thuoc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoi nong dan 29 32,2 32,2 32,2 Hoi phu nu 30 33,3 33,3 65,6 Hoi cuu chien binh 19 21,1 21,1 86,7 Doan nien 12 13,3 13,3 100,0 Total 90 100,0 100,0 121 Thoi gian tham gia Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG lực BAN QUẢN lý tổ TIẾT KIỆM và VAY vốn tại NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ , NÂNG CAO NĂNG lực BAN QUẢN lý tổ TIẾT KIỆM và VAY vốn tại NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ khóa liên quan