Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết)

840 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:06

Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết)Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết)Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết)Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết)Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết) 30 BÀI TẬP NGỮ ÂM – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – PHẦN Thời gian làm bài: 30 phút Mục đích: Nhận diện củng cố kỹ năng, kiến thức xử lý tập ngữ âm mức độ nhất, dễ Ghi nhớ cách phát âm từ vựng gần gũi, quen thuộc Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A Presses Question2 A Refreshment Question A Blamed Question A Needed Question A Deepen Question A Listens Question A Music Question A Vehicle Question A Question Question 10 A systems Question 11 A Digests Question 12 A Doubt Question 13 A Attempts Question 14 A Vacation Question 15 A Crashed Question 16 A Laugh Question 17 A Enjoyed Question 18 A Houses Question 19 A Advanced Question 20 A Thereupon Question 21 A Days Question 22 A Involved Question 23 A disappointed Question 24 A Technology Question 25 A country Question 26 A Loves Question 27 A Replied Question 28 A Mended Question 29 A Buses Question 30 A programs B precedes B effective B approached B laughed B beaten B reviews B refusal B hospital B minute B interviews B defends B found B conserves B nation B killed B high B loved B services B surprised B thrill B speaks B organized B interviewed B chores B counter B spends B required B faced B charges B individuals C judges C residential C secured C tempted C canteen C protects C studying C honest C disruptive C letters C threatens C touch C obeys C question C cured C thought C joined C passages C orphaned C through C dates C impressed C recorded C exchange C amount C cooks C advanced C objected C lorries C subjects D catches D enthusiastic D installed D wanted D leather D enjoys D human D heir D suitable D interests D swallows D foul D studies D exhibition D waved D eight D helped D techniques D weighed D throne D kits D carried D graduated D choice D around D songs D achieved D waited D bushes D celebrations -THE END HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Question B Question C Question B Question B Question D Question C Question C Question B Question A Question 10 D Question 11 A Question 12 C Question 13 A Question 14 C Question 15 A Question 16 A Question 17 D Question 18 D Question 19 A Question 20 A Question 21 A Question 22 C Question 23 B Question 24 A Question25 A Question 26 C Question 27 C Question 28 B Question 29 C Question 30 C Question B Kiến thức: Phát âm “-es” Giải thích: Có ba quy tắc phát âm s/es Quy tắc 1: Phát âm /s/ tận từ -p, -k, -t, -f Quy tắ c 2: Phát âm /iz/ tận từ b ằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce Quy tắc 3: Phát âm /z/ từ lại Phần gạch chân câu B phát âm /z/ lại /iz/ Đáp án:B Question C refreshment /rɪˈfreʃmənt/ effective /ɪˈfektɪv/ residential /ˌrezɪˈdenʃl/ enthusiastic /ɪnˌθuːziˈỉstɪk/ Giải thích: Phần gạch chân câu C có phát âm /e/ , lại /ɪ / Đáp án C Question B blamed /bleɪmd/ approached /əˈproʊtʃt/ secured /səˈkjʊrd/ installed /ɪnˈstɔːld/ Giải thích: Cách phát âm –ed : + Phát âm /id/ sau từ có tận /t/, /d/ + Phát âm /t/ sau từ có tận /k/, /f/, /p/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/ + Phát âm /d/ sau từ có tận từ lại Phần gạch chân câu B có phát âm / t/, lại /d / Đáp án B Question B Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Đi ed đọc /id/ Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ Đuôi ed đọc /t/ Khi động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /tʃ/ Đuôi ed đọc /d/ Trong trường hợp lại Phần gạch chân câu B phát âm /t/ lại /id/ Đáp án: B Question D Kiến thức: Phát âm “-ee” “-ea” Giải thích: deepen /ˈdiːpən/ beaten /ˈbiːtən/ canteen /kænˈtiːn/ leather /ˈleðə(r)/ Phần gạch chân câu D phát âm /e/ lại /i:/ Đáp án: D Question C Kiến thức: phát âm “s/es” Giải thích: Quy tắc: – Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/ – Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ – Phát âm /z/ từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại listen /ˈlɪsn/ review /rɪˈvjuː/ protect /prəˈtekt/ enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ Phần gạch chân câu C đọc /s/, lại /z/ Đáp án: C Question C Kiến thức: Cách phát âm “u” Giải thích: music /'mju:zik/ refusal /ri'fju:zəl/ studying /'stʌdi/ human /'hju:mən/ Đáp án C có phần gạch chân đọc /ʌ/, đáp án lại đọc /ju:/ Đáp án: C Question B Kiến thức: Cách phát âm “h” Giải thích: vehicle /'vi:ikl/ hospital /'hɔspitl/ honest /'ɔnist/ heir /eə/ Đáp án B có phần gạch chân đọc /h/, đáp án lại âm câm Đáp án: B Question A Kiến thức: phát âm “-t” Giải thích: question /ˈkwestʃən/ minute /ˈmɪnɪt/ disruptive /dɪsˈrʌptɪv/ suitable /ˈsuːtəbl/ Phần gạch chân câu A đọc /tʃ/, lại đọc /t/ Đáp án: A Question 10 D Kiến thức: phát âm “s,es” Giải thích: system /ˈsɪstəm/ interview /ˈɪntəvjuː/ letter /ˈletə(r)/ interest /ˈɪntrəst/ Quy tắc phát âm “s,es” Quy tắc 1: Phát âm /s/ tận từ -p, -k, -t, -f Quy tắc 2: Phát âm /iz/ tận từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce Quy tắc 3: Phát âm /z/ từ lại Phần gạch chân câu D đọc /s/, lại đọc /z/ Đáp án: D Question 11 A Kiến thức: cách phát âm đuôi “s” Giải thích: Cách phát âm “s”: + phát âm /s/ từ tận b ằng phụ âm vơ KHƠNG rung: /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ + phát âm /z/ tận âm lại digests /daɪˈdʒests/ defends /dɪˈfendz/ threatens /ˈθretnz/ swallows /ˈswɒləʊz/ Âm “s” từ “digests” phát âm “s”, từ lại phát âm /z/ Đáp án: A Question 12 C Kiến thức: cách phát âm “ou” Giải thích: doubt /daʊt/ found /faʊnd/ touch /tʌtʃ/ foul /faʊl/ Âm “ou” từ “touch” phát âm /ʌ/, từ lại phát âm /aʊ/ Đáp án: C Question 13 A Kiến thức: Cách phát âm “s” Giải thích: Khi trước “s” âm: - /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/ “s” phát /s/ - nguyên âm phụ âm lại phát âm /z/ attempts /ə'tempts/ conserves/ /kən'sə:vz/ obeys/ ə'beiz/ studies/ 'stʌdiz/ Câu A phát âm thành “s” , lại “z” Đáp án: A Question 14 C Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-tion” Giải thích: vacation /və'keiʃn/ nation /'neiʃn/ question /'kwestʃn/ exhibition/ /,eksi'biʃn/ Câu C phát âm thành “tʃ”, lại “ʃ” Đáp án: C Question 15 A Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Có cách phát âm ed tiếng Anh Đuôi /ed/ phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ Đuôi /ed/ phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại Phần gạch chân câu A phát âm /t/ lại /d/ Đáp án: A Question 16 A Kiến thức: Phát âm “-gh” Giải thích: laugh /lɑːf/ high /haɪ/ thought /θɔːt/ eight /eɪt/ Phần gạch chân câu A phát âm /f/ lại âm câm Đáp án: A Question 17 D Kiến thức: phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm đuôi “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed ” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed ” phát âm /d/ với trường hợp lại enjoyed /ɪnˈdʒɔɪd/ loved /lʌvd/ joined /dʒɔɪnd/ helped /helpt/ Âm “ed” từ “helped” phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Đáp án: D Question 18 D Kiến thức: Cách phát âm “s/es” Giải thích: house /haʊs/ service /ˈsɜːvɪs/ passage /ˈpæsɪdʒ/ technique /tekˈniːk/ Cách phát âm s,es: TH1: Khi từ có tận phụ âm vơ thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/ phát âm /s/ TH2: Khi từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ phát âm /iz/ TH3: Khi từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại phát âm /z/ Phần gạch chân câu D phát âm /s/ lại /iz/ Đáp án: D Question 19 A Kiến thức: Cách phát âm “ed” Giải thích: Đi ed đọc /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ Ví dụ Đi ed đọc /t/ động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /t ʃ/ Đuôi ed đọc /d/ trường hợp lại Đáp án A có phần gạch chân đọc /t/, đáp án lại đọc /d/ Đáp án: A Question 20 A Kiến thức: Cách phát âm “th” Giải thích: thereupon /'ðeərə'pɔn/ thrill /θril/ through /θru:/ throne /θroun/ Đáp án A có phần gạch chân đọc /ð/, đáp án lại đọc /θ/ Đáp án: A Question 21 A Kiến thức: phát âm “s” Giải thích: Cách phát âm đuôi “s”: + phát âm /s/ từ tận b ằng phụ âm vơ KHƠNG rung: /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ + phát âm /z/ tận âm lại days /deɪz/ speaks /spiːks/ dates /deɪts/ kits /kɪts/ Âm “s” từ “days” phát âm /z/, từ lại phát âm /s/ Đáp án: A Question 22 C Kiến thức: Cách phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm đuôi “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed ” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed ” phát âm /d/ với trường hợp lại involved /ɪnˈvɒlvd/ organized /ˈɔːɡənaɪzd/ impressed /ɪmˈprest/ carried /ˈkærid/ Âm “ed” từ “impressed” phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Đáp án: C Question 23 B Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Đi ed đọc /id/ Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ Đuôi ed đọc /t/ Khi động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /tʃ/… Đuôi ed đọc /d/ Trong trường hợp lại Phần gạch chân câu B phát âm /d/ lại /id/ Đáp án:B Question 24 A Kiến thức: Phát âm “-ch” Giải thích: technology /tek'nɒlədʒi/ chore /t∫ɔ:[r]/ exchange /iks't∫eindʒ/ choice /t∫ɔis/ Phần gạch chân câu A phát âm /k/ lại /t∫/ Đáp án:A Question 25 A Kiến thức: Cách phát âm “-ou” Giải thích: country /ˈkʌntri/ counter /ˈkaʊntə(r)/ amount /əˈmaʊnt/ around /əˈraʊnd/ Âm “ou” từ “country” phát âm /ʌ/, lại phát âm /aʊ/ Đáp án: A Question 26 C Kiến thức: Cách phát âm “s” Giải thích: Cách phát âm đuôi “s”: + phát âm /s/ từ tận b ằng phụ âm vô KHÔNG rung: /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ + phát âm /z/ tận âm lại loves /lʌvz/ spend /spendz/ cooks /kʊks/ songs /sɒŋz/ Âm “s” từ “cooks” phát âm /s/, lại phát âm /z/ Đáp án: C Question 27 C Kiến thức: phát âm “-ed” Giải thích: replied /ri'plaid/ required /ri'kwaiəd/ advanced /əd'vɑ:nst/ achieved /ə'tʃi:vd/ Âm “ed” từ “advanced” phát âm /t/, từ lại /d/ Cách phát âm “ed” • /t/: tận âm vơ [f,k,p,t,s,θ, ʃ,tʃ ] Ví dụ: watched, looked, stopped, worked, placed, passed, • /id/: tận [t,d], đặc biệt: động từ dạng V_ed dùng tính từ (wicked, aged, ) Ví dụ: needed, wanted, decided, waited, edited, • /d/: tận âm hữu gồm phụ âm lại nguyên âm Ví dụ: lived, played, studied, filled, cleaned, followed, called, prepared, Đáp án: C Question 28 B Cách phát âm “ed”: Có cách phát âm ed tiếng anh -/id/ /-t/ -/d/ - Đuôi „ed‟ phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ - Đuôi /ed/ phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/( mặt chữ thường chữ s, ch, x, sh, k, ce, p, f, gh, ph - Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại => Phần gạch chân câu B phát âm /t/ lại phát âm /id/ => Chọn B Question 29 C Cách phát âm “-s/-es” - Những từ tận /s/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/, phát âm /iz/ - Những từ tận /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/ phát âm /s/ - Các trường hợp lại phát âm /z/ => Phần gạch chân câu C phát âm /z/ lại phát âm /iz/ => Chọn C Question 30 C Kiến thức: phát âm “-s” Giải thích: programs /ˈprəʊ.ɡræmz/ individuals /indi'vidjuəlz/ subjects /'sʌbdʤikts/ celebrations /seli'breiʃnz/ Cách phát âm “-s” “-es” • /s/: tận âm vô [f,k,p,t,θ] VD: chefs, kicks, claps, hits, paths /pɑːθs/ • /s/: tận [p,pe,f,fe,gh,ph,t,te,k,ke] VD: claps, hopes, laughs/ lɑːfs/, photographs, hats, hates, kicks, lakes,… • /iz/: tận [s,ʃ, tʃ, z, dʒ] VD: buses, washes, catches, buzzes, judges,… • /iz/: tận [s,x,ch,sh,ce,se,ge] VD: classes, boxes, watches, voices, horses, pages,… • /z/: tận phụ âm lại – phụ âm hữu [b, d, g,l, m, n, r, v, ð] sau nguyên âm VD: rubs, cards, eggs, walls, names, cleans, wears, Đáp án: C BÀI TẬP NGỮ ÂM – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – PHẦN Thời gian làm bài: 40 phút Mục đích: Nhận diện củng cố kỹ năng, kiến thức xử lý tập ngữ âm mức độ nhất, dễ Ghi nhớ cách phát âm từ vựng gần gũi, quen thuộc Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A delivered Question A Cacti B visited B invite C crooked C primary D recommended D driven Question A Clothes B houses C increases D rises Question A Admit B provide C decide D require Question A Apply B vacancy C category D scary Question A Hands B occasions C associates D others Question A maintains B laughs C drops D imports Question A Kites B catches C oranges D buzzes Question A Lived B cooked C laughed D watched Question 10 A Plays B looks C leaves D brings Question 11 A Studied B approved C reminded D returned Question 12 A Survive B prohibit C fertilizer D environment Question 13 A scientists B interviews C competitors D materials Question 14 A Washed B missed C returned D stopped Question 15 A letters B groups C systems D goods Question 16 A machine B change C chalk D chocolate Question 17 A maps B laughs C calls D costs Question 18 A stopped B watched C decided D cooked Question 19 A species B themes C medicines D plates Question 20 A explored B named C travelled D separated Question 21 A educate B eliminate C certificate D dedicate Question 22 A educate B engineer C acceptable D department Question 23 A future B picture C culture D turn Question 24 A needed B formed C trusted D recorded Question 25 A hope B hour C home D holiday Question 26 A allow B below C slowly D tomorrow Question 27 A hear B clear C bear D ear Question 28 A hated B watched C decided D wanted Question 29 A group B couple C double D trouble Question 30 A house B cloud C blouse D coupon -THE END - HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Question A Question D Question A Question A Question A Question C Question A Question A Question A Question 10 B Question 11 C Question 12 B Question 13 A Question 14 C Question 15 B Question 16 A Question 17 C Question 18 C Question 19 D Question 20 D Question 21 C Question 22 D Question 23 D Question 24 B Question 25 B Question 26 A Question 27 C Question 28 B Question 29 A Question 30 D Question A Kiến thức: phát âm “-ed” Giải thích: delivered /di'livəd/ visited /'vizit/ crooked /'krukid/ recommended /rekə'mendid/ Cách phát âm “ed” • /t/: tận âm vô [f,k,p,t,s,θ, ʃ,tʃ ] Ví dụ: watched, looked, stopped, worked, placed, passed, • /id/: tận [t,d], đặc biệt: động từ dạng V_ed dùng tính từ (wicked, aged, ) Ví dụ: needed, wanted, decided, waited, edited, • /d/: tận âm hữu gồm phụ âm lại nguyên âm Ví dụ: lived, played, studied, filled, cleaned, followed, called, prepared, Đáp án: A Question D Kiến thức: phát âm “-i” Giải thích: cacti /ˈkỉktaɪ/ invite /ɪnˈvaɪt/ primary /ˈpraɪməri/ driven /ˈdrɪvn/ Phần gạch chân câu D đọc /ɪ/, lại đọc /aɪ/ Đáp án: D Question A Kiến thức: cách phát âm “s,es” Giải thích: clothe /kləʊð/ house /haʊs/ increase /ɪnˈkriːs/ rise /raɪz/ Quy tắc phát âm đuôi s,es: Quy tắc 1: Phát âm /s/ tận từ -p, -k, -t, -f Quy tắc 2: Phát âm /iz/ tận từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce Quy tắc 3: Phát âm /z/ từ lại Phần gạch chân câu A đọc /z/, lại đọc /iz/ Đáp án: A Question A Phần gạch chân câu A phát âm /i/ lại /ai/ admit /ə'mit/ provide /prə'vaid/ decide /di'said/ require /ri'kwai[r]/ Question A needn’t + V: khơng cần làm ought to + V: phải làm ( = must +V) Đại từ bất định “ anything” thường với câu dạng phủ định Tạm dịch: Hai mươi năm chưa lên gác mái Chả có cần lên Chọn B Question 47 A Kiến thức: Cấu trúc với “if” Giải thích: Cấu trúc câu điều kiện loại dùng để diễn tả khả xảy tương lai If + S1 + V1 ( chia đơn)…, S2 + will + V2… Unless …= If …not…: Trừ phi, …không… Tạm dịch: Con cho tiệc neesi không lại muộn Nhớ trước 11 rưỡi Chọn A Question 48 B Kiến thức: Thì khứ đơn Giải thích: Dấu hiệu nhận biết: “ last month” Thì khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy kết thúc hoàn toàn khứ Công thức: S + Ved/ V2 Tạm dịch: Những kẻ trộm ăn cắp triệu đô tiền mặt từ ngân hàng Đông Á Trung tâm tháng trước Chọn B Question 49 B Kiến thức: Mệnh đề quan hệ Giải thích: Sử dụng đại từ quan hệ “where” để thay cho cụm trạng ngữ nơi chốn ( place) Tạm dịch: Năm tới dự định tới nơi mà chúng tơi trượt tuyết Chọn B Question 50 B Kiến thức: Từ vựng Giải thích: conservation (n): bảo tồn changes (n): thay đổi habitats (n): môi trường sống deforestations (n): cháy rừng Tạm dịch: Các nhà khoa học cảnh báo hoạt động người bắt đầu gây thay đổi khí hậu Trái Đất nhiệt độ tăng lên Chọn B 14 50 BÀI TẬP TỪ VỰNG NGỮ PHÁP MỨC ĐỘ: VẬN DỤNG – PHẦN MÔN: TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QG Mục tiêu: - Phân biệt nghĩa cách sử dụng cụm động từ từ vựng có nét nghĩa giống nhau; động từ khuyết thiếu dùng ngữ cảnh khứ, từ loại (cấu tạo từ) kết hợp từ, - Hiểu ngữ cảnh câu xác định cấu trúc câu phức tập để chọn đáp án Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question David was deported on account of his expired visa He it renewed A must have had B should have had C needn’t have had D mightn’t have had Question A good leader should not be conservative, but rather to new ideas A receptive B acceptable C permissive D applicable Question individuals are those who share the same hobbies, interests, or points of view A Light-hearted B Like-minded C Even-handed D Open-minded Question The child has no problem reciting the poem; he has it to memory A devoted B added C committed D admitted Question After several injuries and failures, things have eventually for Todd when he reached the final round of the tournament A looked up B gone on C taken up D turned on Question It’s no longer possible to argue that crime is with unemployment A connecting B connect C unconnected D disconnected Question The authorities have shown no signs of _ to the kidnappers’ demands A standing up B bringing about C getting down D giving in Question Many of the beautiful buildings in our cities by exhaust gases from cars and factories We must something to stop this A were destroyed B are destroyed C are being destroyed D have been destroyed Question Residents were warned not to be extravagant with water, the low rainfall this year A in view of B with a view to C regardless of D irrespective of Question 10 His wife is a terrible snob She _ almost all his friends because they have north country accents A looks up to B looks forward to C looks out on D looks down on Question 11 All three TV channels provide extensive _ of sporting events A broadcast B network C coverage D vision Question 12 The instructor blew his whistle and A off the runners were running B off ran the runners C off were running the runners D the runners runs off Question 13 People have used coal and oil to _ electricity for a long time A bred B raise C cultivate D generate Question 14 In the early years of the 20th century, several rebellions in the northern parts of the country A turned out B rose up C broke out D came up Question 15 County legislators called for an update of the safety for the DRCY Power Plant A regulate B regulative C regulatory D regulations Question 16 It was so foggy that driver couldn’t the traffic signs A break out B make out C keep out D take out Question 17 It was found that he lacked the _ to pursue a difficult task to the very end A obligation B engagement C commitment D persuation Question 18 It is very difficult to _ the exact meaning of an idiom in a foreign language A exchange B transfer C convert D convey Question 19 Only three of the students in my class are girls; are all boys A the others B others C other students D the other Question 20 Tom _things round the house, which is annoying A always leaves B is leaving C has always left D is always leaving Question 21 While Tom is traveling around the world, he often enough local languages to get by A gets in B puts up C takes off D picks up Question 22 Attempts must be made to the barriers of fear and hostility which divide the two communities A set up B get off C break down D pass over Question 23 Prime Minister Malcolm Turnbull is trying to himself with US President President Donald Trump and impress Australian voters A gratify B commend C ingratiate D please Question 24 Today's weather will be a of yesterday A continuity B continuing C continuation D continual Question 25 It last night because the ground is really wet A might have rained B must have rained C should have rained D can have rained Question 26 The bombardment from the sea and air large parts of the city A liquidated B drowned C abolished D demolished Question 27 My first school day was a event in my life A memory B memorized C memorial D memorable Question 28 If we didn’t any measures to protect whales, they would disappear forever A use B make C take D Question 29 People who take on a second job inevitably themselves to greater stress A offer B subject C field D place Question 30 One condition of this job is that you must be to work at weekends A available B capable C acceptable D accessible Question 31 Could you lend me some money to me over to the end of the month? A hand B tide C get D make Question 32 Only one person who can provide the best solution to the question will be promoted and a financial grant A equipped B served C entitled D awarded Question 33 This building _ finished by the end of last year but there have been so many strikes that it isn’t finished yet A will have been B should have been C was to have been D may not have been Question 34 You look really tired You could a week’s holiday, I think A with B make for C pass for D make with Question 35 Flat-roofed buildings are not very in areas where there is a great deal of rain or snow A severe B serious C suitable D sensitive Question 36 Mrs Jenkins was too ill to go out and pay her phone bill, and they’ve just cut her _ She ought to complain! A out B off C down D up Question 37 The party leader travelled the length and _of the country in an attempt to spread his message A width B distance C diameter D breadth Question 38 If only I _play the guitar as well as you! A would B should C could D might Question 39 Dawn's thinking of setting a social club for local disabled people A Out B in C up D off Question 40 Mr Putin won a fourth term as Russia's president, picking up more than three-quarters of the vote with _ of more than 67 percent A an outcome B a turnup C a turnout D an output Question 41 You're 18! You to be able to look after yourself by now A are advisable B expect C suppose D will have Question 42 I was very sad when the vet said he'd have to Gertie, our lapdog A put down B feel up to C pull through D wear off Question 43 It is said that a drizzle on the Phap Van - Cau Gie Expressway caused poor and slippery road surface, leading to the vehicles, traveling at high speed, unable to respond safely A vision B view C visibility D visionary Question 44 As the years passed, Joe’s memories of his terrible experience _ away, and he began to lead a normal life again A got B backed C faded D passed Question 45 The elaborate bridal costumes of the coastal Indians are from mother to daughter A put through B taken after C parted with D handed down Question 46 Da Vinci’s Mona Lisa is _; if it was destroyed no amount of money could ever replace it A worthless B valueless C priceless D invaluable Question 47 When the Titanic started sinking, the passengers were A horrifying B apprehensive C panic-stricken D weather-beaten Question 48 By appearing on the soap powder commercials, she became a name A housekeeper B housewife C household D house Question 49 During the campaign when Lincoln was first a(n) for the Presidency, the slaves on the far-off plantations, miles from any railroad or large city or daily newspaper, knew what the issues involved were A competitor B contestant C applicant D candidate Question 50 Peter: “What your flight?” Mary: “There was a big snowstorm in Birmingham that delayed a lot of flights.” A held up B postponed up C delayed up D up TO BE CONTINUED HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Question B Question 11 C Question 21 D Question 31 B Question 41 D Question A Question 12 B Question 22 C Question 32 D Question 42 A Question B Question 13 D Question 23 C Question 33 B Question 43 C Question C Question 14 C Question 24 C Question 34 A Question 44 C Question A Question 15 D Question 25 B Question 35 C Question 45 D Question C Question 16 B Question 26 D Question 36 B Question 46 C Question D Question 17 C Question 27 D Question 37 D Question 47 C Question C Question 18 D Question 28 C Question 38 C Question 48 C Question A Question 19 A Question 29 B Question 39 C Question 49 D Question 10 D Question 20 D Question 30 A Question 40 C Question 50 A Question B Kiến thức: Động từ khuyết thiếu Giải thích: Động từ khuyết thiếu dùng diễn tả khả xảy khứ must have had: có lẽ có should have had: nên có needn’t have had: khơng cần có mightn’t have had: khơng thể có Tạm dịch: David bị trục xuất visa hết hạn Anh nên làm giấy thông hành (visa) Chọn B Question A Kiến thức: Từ vựng Giải thích: receptive (a): dễ tiếp thu acceptable (a): chấp nhận permissive (a): cho phép, chấp nhận applicable (a): áp dụng Tạm dịch: Một nhà lãnh đạo giỏi không nên bảo thủ, mà thay vào tiếp thu ý tưởng Chọn A Question B Kiến thức: Từ vựng Giải thích: light-hearted (a): dễ tính, hoạt bát like-minded (a): tư tưởng, ý kiến even-handed (a): công bằng, không thiên vị open-minded (a): cởi mở Tạm dịch: Những người có ý kiến người có sở thích, đam mê, hay quan điểm Chọn B Question C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: devoted to (v): cống hiến, tận tụy added (v) sth to sth: thêm vào commit something to memory = to learn something well enough to remember it exactly: học kỹ để nhớ xác admitted (v): thừa nhận Tạm dịch: Đứa bé khơng có khó khăn đọc thơ; thằng bé thuộc lòng (ghi nhớ đầu) Chọn C Question A Kiến thức: Cụm động từ Giải thích: looked up = (of business, somebody’s situation, etc.) to become better: trở nên tốt đẹp gone on: tiếp tục taken up: bắt đầu turned on: bật lên Tạm dịch: Sau tổn thương thất bại, việc cuối tốt đẹp với Todd anh vào vòng chung kết trận đấu Chọn A Question C Kiến thức: Câu bị động Giải thích: Chủ ngữ vật, nên ta không dùng chủ động => A, B loại unconnected (a): khơng có quan hệ, khơng có liên quan, rời rạc disconnected (a): rời rạc (bài nói, viết…) Tạm dịch: Khơng lập luận tội phạm không liên quan đến thất nghiệp Chọn C Question D Kiến thức: Phrasal verb Giải thích: stand up to sth: điều kiện tốt bring sth about: khiến điều xảy get down to sth: bắt đầu làm give in to sth: đồng ý làm điều mà ko muốn làm Tạm dịch: Các nhà chức trách cho thấy khơng có dấu hiệu nhượng trước yêu cầu kẻ bắt cóc Chọn D Question C Kiến thức: Thì tiếp diễn Giải thích: Sự việc bị tàn phá chưa kết thúc, nên dùng khứ đơn => A loại Trong câu khơng có thời điểm xác định việc bắt đầu q khứ, nên khơng dùng hồn thành => D loại Ta dùng tiếp diễn nhấn mạnh việc diễn Cấu trúc bị động tiếp diễn: S + am/ is/ are being + P2 Tạm dịch: Nhiều tòa nhà đẹp thành phố bị phá hủy khí thải từ xe nhà máy Chúng ta phải làm để ngăn chặn điều Chọn C Question A Kiến thức: Liên từ Giải thích: in view of sth: xem xét cân nhắc with a view to sth/ V-ing: để làm regardless of: bất kể, khơng phân biệt irrespective of: không phân biệt Tạm dịch: Cư dân cảnh báo khơng lãng phí nước, cân nhắc lượng mưa thấp năm Chọn A Question 10 D Kiến thức: Phrasal verb Giải thích: look up to: kính trọng, ngưỡng mộ look forward to: mong đợi, chờ mong khơng có “look out on” look down on: xem thường Tạm dịch: Vợ anh kẻ hợm hĩnh kinh khủng Cô ta xem thường gần tất bạn bè họ có giọng miền bắc Chọn D Question 11 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: broadcast (n): chương trình truyền hình network (n): mạng lưới truyền coverage (n): phủ sóng, mức độ bao qt vision (n): hình ảnh, nhìn thấy Tạm dịch: Cả ba kênh truyền hình phủ sóng rộng rãi kiện thể thao Chọn C Question 12 B Kiến thức: Cấu trúc đảo ngữ Giải thích: Đây thuộc cấu trúc đảo ngữ với giới từ đầu mệnh đề câu Khi giới từ đứng đầu câu khác so với loại đảo ngữ khác đảo nguyên động từ chủ ngữ Tuy nhiên, chủ ngữ câu thuộc đại từ sau: she, he, we, they, I, it, you khơng đảo động từ lên có giới từ đầu câu Tạm dịch: Trọng tài thổi còi vận động viên chạy Chọn B Question 13 D Kiến thức: Từ vựng Giải thích: bred (quá khứ breed): sinh ra, gây ra, mang lại raise: nâng lên, đưa lên cultivate: canh tác, trau dồi, tu dưỡng generate: tạo ra, phát Tạm dịch: Người ta sử dụng than dầu để tạo điện thời gian dài Chọn D Question 14 C Kiến thức: Cụm động từ Giải thích: turn out: diễn ra, hố rise up: tăng lên break out: bùng ra, nổ come up: nhú lên, mọc, nảy sinh Tạm dịch: Trong năm đầu kỷ 20, số dậy nổ vùng phía bắc đất nước Chọn C Question 15 D Kiến thức: Từ loại Giải thích: Cần danh từ đứng sau “safety” để tạo thành cụm danh từ regulate ( động từ): quy định regulative ( tính từ): điều chỉnh regulatory ( tính từ): quy định regulations ( danh từ): luật, quy định => safety regulations: quy định an tồn (lao động) Tạm dịch: Chính quyền quận yêu cầu cập nhật quy định an toàn cho Nhà máy điện DRCY Chọn D Question 16 B Kiến thức: Cụm động từ Giải thích: break out: phá vỡ make out: nhận keep out: tránh xa take out: đưa Tạm dịch: Trời sương lái xe không nhận biển báo giao thông Chọn B Question 17 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: obligation (n): nghĩa vụ engagement (n): tham gia commitment (n): cam kết, tâm persuation (n): thuyết phục Tạm dịch: Có điều thiếu tâm theo đuổi nhiệm vụ tới Chọn C Question 18 D Kiến thức: Từ vựng Giải thích: exchange (v): trao đổi transfer (v): dời, chuyển convert (v): chuyển đổi convey (v): truyền đạt, diễn tả Tạm dịch: Rất khó để chuyển tải ý nghĩa xác thành ngữ tiếng nước Chọn D Question 19 A Kiến thức: Cách sử dụng “other” Giải thích: the others: thay cho danh từ số nhiều, xác định others: thay cho danh từ số nhiều chưa xác định other + danh từ số nhiều = others the other: thay cho danh từ số ít, xác định Tạm dịch: Chỉ có học sinh lớp nữ, lại nam Chọn A Question 20 D Kiến thức: Thì tiếp diễn Giải thích: Thì tiếp diễn kết hợp với trạng từ tần suất “always” thể phàn nàn việc Cơng thức: S + am/ is/ are always + V-ing Tạm dịch: Tom luôn vứt thứ xung quanh nhà, điều thật khó chịu Chọn D Question 21 D Kiến thức: Phrsal verb Giải thích: get in: bước vào put up: xây, dựng nên take off: cởi pick up: (trong ngữ cảnh này) học (một ngoại ngữ, kỹ thuật…) Tạm dịch: Khi Tom khắp giới, anh thường học đủ thứ tiếng địa phương để sống Chọn D Question 22 C Kiến thức: Phrasal verb Giải thích: set up (v): thiết lập get off (v): xuống (xe, tàu…) break down (v): phá vỡ (khó khăn, rào cản) pass over (v): phớt lờ Tạm dịch: Phải nỗ lực để phá vỡ rào cản nỗi sợ hãi thù hận chia rẽ hai cộng đồng Chọn C Question 23 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: gratify (v): làm hài lòng, làm vui lòng commend (v): khen ngợi, giới thiệu, đề cử ingratiate (v): nịnh nọt please (v): làm vui lòng, làm vừa lòng Ta có cụm từ “ingratiate oneself with somebody”: nịnh nọt lấy lòng Tạm dịch: Thủ tướng Malcolm Turnbull cố gắng nịnh nọt lấy lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ấn tượng với cử tri Úc Chọn C Question 24 C Kiến thức: Từ loại Giải thích: continuity (n): liên tục; tính liên tục continuing (danh động từ): tiếp tục continuation (n): tiếp tục, phần kéo dài thêm continual (a): liên tục, không ngớt Tạm dịch: Thời tiết hôm tiếp tục hôm qua Chọn C Question 25 B Kiến thức: Modal verb Giải thích: might have done sth: làm (chỉ khả xảy ra) must have done sth: hẳn làm should have done sth: nên làm (nhưng thực tế khơng làm) can have done sth: làm (chỉ khả thực hiện) Tạm dịch: Tối qua hẳn trời mưa mặt đất ướt Chọn B Question 26 D Kiến thức: Từ vựng Giải thích: liquidate (v): toán, lý drown (v): làm ngập nước abolish (v): thủ tiêu, bãi bỏ demolish (v): phá hủy, đánh đổ Tạm dịch: Cuộc oanh tạc từ biển không khí phá huỷ phần lớn thành phố Chọn D Question 27 D Kiến thức: Từ loại Giải thích: memory (n): trí nhớ memorized (a): ghi nhớ memorial (n): đài tưởng niệm memorable (n): đáng nhớ Sau mạo từ “a” trước danh từ “event” cần dùng tính từ Tạm dịch: Ngày học kiện đáng nhớ đời Chọn D Question 28 C Kiến thức: Sự kết hợp từ Giải thích: Cụm từ “take measures to V”: thực biện pháp để làm Tạm dịch: Nếu khơng có biện pháp để bảo vệ cá voi chúng biến mãi Chọn C Question 29 B Kiến thức: Từ vựng Giải thích: take on something: đảm nhiệm, nhận offer to something (v): xung phong giúp đỡ làm field (v): tạo nhóm người tham gia vào hoạt động kiện subject to something (v): phải chịu, khó tránh khỏi place (v): đặt, để vào, to place something for: đưa cho, giao cho Tạm dịch: Những người nhận thêm công việc thứ hai không tránh khỏi việc chịu đựng căng thẳng lớn Chọn B Question 30 A Kiến thức: Từ vựng Giải thích: available (a): có sẵn, sẵn sàng capable (a): có khả 10 acceptable (a): chấp nhận accessible (a): tiếp cận Tạm dịch: Một điều kiện công việc bạn phải sẵn sang làm việc vào cuối tuần Chọn A Question 31 B Kiến thức: Phrasal verbs Giải thích: hand over: bàn giao tide over: giúp vượt qua (thời gian khó khăn) get over: kết thúc make over: cải thiện Tạm dịch: Có thể cho mượn tiền để vượt qua khó khăn đến hết cuối tháng không? Chọn B Question 32 D Kiến thức: Từ vựng Giải thích: equip (v): (+ with) trang bị serve (v): phục vụ, đối xử entitle (v): đặt tựa đề, đặt tên cho award (v): trao tặng, trao Tạm dịch: Chỉ có người đưa giải pháp tốt cho câu hỏi thăng chức nhận khoản trợ cấp tài Chọn D Question 33 B Kiến thức: Modal verb Giải thích: will have PP => tương lai hoàn thành should have PP: nên phải làm (nhưng thực tế khơng làm) was to have been: dự định làm may have PP: có lẽ Tạm dịch: Tòa nhà nên hồn tất vào cuối năm ngối có nhiều đình cơng khiến chưa hoàn thành Chọn B Question 34 A Kiến thức: Phrasal verb Giải thích: with (v): (chỉ cần thiết, mong muốn, thường dùng với can/could) make for (v): giúp vào, góp vào pass for (v): coi make with (v): đưa ra, cung cấp nhanh chóng Tạm dịch: Bạn trơng thực mệt mỏi Tơi nghĩ bạn cần kỳ nghỉ khoảng tuần Chọn A Question 35 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: severe (a): nghiêm khắc; khắc nghiệt serious (a): nghiêm trọng, nghiêm túc suitable (a): hợp, phù hợp sensitive (a): nhạy cảm, dễ bị tổn thương 11 Tạm dịch: Các mái nhà lợp phẳng không phù hợp khu vực có nhiều mưa tuyết Chọn C Question 36 B Kiến thức: Phrasal verb Giải thích: cut out: cắt ra, ngừng hoạt động cut off: cắt đường dây (điện thoại) cut down: giảm, giảm xuống cut sb up: chém (ai), gây vết tím bầm (cho ai) Tạm dịch: Bà Jenkins ốm khơng thể ngồi trả hoá đơn điện thoại, họ vừa cắt đường dây điện thoại Bà nên khiếu nại! Chọn B Question 37 D Kiến thức: Thành ngữ Giải thích: width (n): chiều rộng distance (n): khoảng cách diameter (n): đường kính breadth (n): bề ngang, bề rộng Thành ngữ: the length and breadth of sth: ngang dọc khắp Tạm dịch: Người lãnh đạo Đảng khắp miền đất nước để truyền bá thông điệp Chọn D Question 38 C Kiến thức: Modal verb Giải thích: would + V: (dùng khứ diễn tả việc xảy ra) should + V: nên could + V: (chỉ tiềm năng, khả năng) might + V: (chỉ khả xảy ra) Tạm dịch: Ước tơi chơi ghi ta tốt cậu! Chọn C Question 39 C Kiến thức: Phrasal verbs Giải thích: set in: bắt đầu tiếp diễn set out: bắt đầu công việc,… với mục tiêu cụ thể set up: thiết lập, thành lập set off: lên đường; phát ra, gây Tạm dịch: Dawn nghĩ đến việc thành lập câu lạc xã hội cho người khuyết tật địa phương Chọn C Question 40 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: an outcome: kết a turnup: gấu quần a turnout: số người bỏ phiếu an output: sản phẩm Tạm dịch: Ngài Putin thắng cử tổng thống nhiệm kì thứ tư Nga, dành ¾ số phiếu bầu với số người bỏ phiếu 67% 12 Chọn C Question 41 D Kiến thức: Từ vựng Giải thích: be supposed + to V: cho be advisable + to V: khuyên expect (v): mong đợi will have to V: phải Tạm dịch: Bạn 18 tuổi rồi! Bạn phải có đủ khả để tự chăm sóc thân từ Chọn D Question 42 A Kiến thức: Phrasal verbs Giải thích: A put down: bỏ B fell up to: rơi vào C pull through: vượt qua khó khăn D wear off: mệt mỏi Tạm dịch: Tôi buồn bác sĩ thú y nói anh phải từ bỏ Gertie, chó cưng Chọn A Question 43 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: A vision (n): nhìn B view (n): quan điểm C visibility (n): tính chất trông thấy D visionary (adj): hão huyền => poor visibility: tầm nhìn Tạm dịch: Người ta nói mưa phùn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây tầm nhìn thấy bề mặt đường trơn, dẫn đến phương tiện lại với tốc độ cao, đáp ứng cách an toàn Chọn C Question 44 C Kiến thức: Phrasal verbs Giải thích: get away: trốn back away: lùi lại fade away: mờ dần pass away: chết Tạm dịch: Khi năm tháng trôi qua, kỷ niệm Joe trải nghiệm khủng khiếp anh mờ dần, anh bắt đầu sống lại sống bình thường Chọn C Question 45 D Kiến thức: Cụm động từ Giải thích: put through: nối máy take after: giống part with: đưa, tặng hand down: truyền lại Tạm dịch: Các trang phục cô dâu phức tạp người da đỏ ven biển Ấn Độ truyền từ mẹ sang gái Chọn D Question 46 C 13 Kiến thức: Từ vựng Giải thích: worthless (a): khơng có giá trị valueless (a): khơng có giá trị priceless (a): vơ giá, q giá invaluable (a): bổ ích Tạm dịch: Mona Lisa Da Vinci vơ giá; bị phá hủy khơng có giá thay Chọn C Question 47 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: horrifying (a): làm khiếp sợ, kinh khủng apprehensive (a): sợ hãi, lo lắng panic-stricken (a): hoảng sợ, hoảng loạn weather-beaten (a): sạm nắng (da) Tạm dịch: Khi Titanic bắt đầu chìm, hành khách hoảng loạn Chọn C Question 48 C Kiến thức: Từ vựng Giải thích: housekeeper (n): quản gia housewife (n): bà nội trợ household (n) gia đình; hộ house (n): ngơi nhà Ta có cụm “a household name (word)”: tên quen thuộc; tên cửa miệng Tạm dịch: Bằng cách xuất quảng cáo bột xà phòng, trở thành tên quen thuộc Chọn C Question 49 D Kiến thức: Từ vựng Giải thích: competitor (n): người cạnh tranh, đối thủ contestant (n): người tranh tài, người thi applicant (n): người nộp đơn xin, người xin việc candidate (n): ứng cử viên, thí sinh Tạm dịch: Trong chiến dịch tranh cử Lincoln ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống, nô lệ đồn điền xa xôi, cách xa hàng dặm từ đường sắt hay thành phố lớn tờ báo hàng ngày nào, biết vấn đề liên quan Chọn D Question 50 A Kiến thức: Phrasal verb Giải thích: hold up (v): cản trở; trì hỗn “postpone, delay” thân mang nghĩa “trì hỗn” khơng có giới từ “up” hang up (v): cúp máy Tạm dịch: Peter: "Cái làm cản trở chuyến bay bạn?" Mary: "Có bão tuyết lớn Birmingham trì hỗn nhiều chuyến bay." Chọn A 14 ... lại /aʊ / Đáp án D coupon /ˈkjuːpɑːn/ 30 BÀI TẬP NGỮ ÂM – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU – PHẦN Thời gian làm bài: 45 phút Mục tiêu: - Biết cách làm dạng tập ngữ âm mức độ khó hơn, chủ yếu dựa khả từ vựng -... /dis'kʌs/ campus /'kæmpəs/ home /houm/ 30 BÀI TẬP NGỮ ÂM –MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU – PHẦN Thời gian làm bài: 45 phút Mục tiêu: - Biết cách làm dạng tập ngữ âm mức độ khó hơn, chủ yếu dựa khả từ vựng - Ghi... names, cleans, wears, Đáp án: C BÀI TẬP NGỮ ÂM – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – PHẦN Thời gian làm bài: 40 phút Mục đích: Nhận diện củng cố kỹ năng, kiến thức xử lý tập ngữ âm mức độ nhất, dễ Ghi nhớ cách phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết), Tuyển tập 11 dạng bài tập tiếng Anh THPT chọn lọc phân loại theo mức độ phiên bản 2019 (có lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan