Quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ trong môi trường giáo dục hòa nhập ở quận cầu giấy, hà nội

138 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌ C SƯ PH ẠM HÀ NỘI NGUYỄN KHÁNH HƯỚNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỰ KỶ TRONG MƠI TRƯỜNG GIÁO DỤC HỊA NHẬP Ở QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN KHÁNH HƯỚNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỰ KỈ TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP Ở QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 14 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Tố Oanh HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành cơng trình nghiên cứu tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình tập thể cá nhân: Trước hết tơi xin bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Tố Oanh tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báu, trực tếp hướng dẫn, động viên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, tập thể cán Phòng sau đại học trường Đại học sư phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình học tập nghiên cứu tơi Luận văn khơng thể thực khơng có giúp đỡ Ban Lãnh đạo phòng Giáo dục quận Cầu Giấy, Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, Trường Tiểu học Trung Hòa, Tiểu học Mai Dịch, Tiểu học Quan Hoa, Tiểu học Dịch Vọng B, Tiểu học Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội việc thu thập số liệu, triển khai nghiên cứu Xin cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện Anh/ Chị Cuối xin chân thành cảm ơn Gia đình bạn bè ln bên cạnh tơi, tơi chia sẻ khó khăn, động viên, an ủi, khích lệ hết lòng giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Khánh Hướng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận văn Nguyễn Khánh Hướng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP : Biện pháp CTXH : Cơng tác xã hội CHXHCNVN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam DSM : Hội tâm thần bệnh học Mỹ GD : Giáo dục GDHN : Giáo dục hồ nhập MTGDHN : Mơi trường giáo dục hòa nhập GDCN : Giáo dục cá nhân GDTH : GDĐB Giáo dục tểu học : Giáo dục đặc biệt GV HS : Học sinh GVHN : Giáo viên hòa nhập HSTK : Học sinh tự kỉ HSKT : : Giáo viên Học sinh khuyết tật HSTHTK : HSTHTK KHGDCN : Kế hoạch giáo dục cá nhân KTTT Khuyết tật trí tuệ : PH : Phụ huynh PP : Phương pháp TBDH : Thiết bị dạy học TK : Quản lí : QL Tự kỉ MỤC LỤC Lời cảm ơn ………………………… …… ………….…… ……… Lời cam đoan ………………………………….……….…… ……… Danh mục chữ viết tắt ……………………….…………………… Mục lục …………………………….… …….……………………… Danh mục bảng ……………………………….…………….………… Danh mục biểu đồ ………………………….……….……………… Danh mục phụ lục ……………………….……………………… MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu…………… …… Cấu trúc luận văn…………………………….……… …… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỰ KỈ TRONG MƠI TRƯỜNG GIÁO DỤC HỊA NHẬP 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Vấn đề học sinh Tự kỉ 1.1.2 Vấn đề giáo dục hòa nhập 1.1.3 Vấn đề quản lí hoạt động giáo dục học sinh Tự kỉ 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Học sinh Tự kỉ 1.2.2 Mơi trường Giáo dục hòa nhập 1.2.3 Quản lí giáo dục 1.2.4 Quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập 1.3 Giáo dục hòa nhập cho học sinh tiểu học tự kỉ trường tiểu học 1.3.1 Mục tiêu giáo dục hòa nhập học sinh tự kỉ 1.3.2 Nội dung giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập 1.4 Nguyên tắc nội dung quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập 1.4.1 Nguyên tắc quản lí giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ Trang 1 5 5 8 10 14 15 15 17 19 21 22 22 23 26 mơi trường giáo dục hòa nhập 1.4.2 Nội dung quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập ………………………… 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập 1.5.1 Các sách 1.5.2 Năng lực quản lí trình độ hiểu biết cán quản lí 1.5.3 Năng lực chun mơn giáo viên hòa nhập giáo viên giáo dục đặc biệt 1.5.4 Cơ sở vật chất môi trường giáo dục hòa nhập phù hợp 1.5.5 Sự phối hợp nhà trường với gia đình học sinh tự kỉ lực lượng giáo dục khác Kết luận chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỰ KỈ TRONG MƠI TRƯỜNG GIÁO DỤC HỊA NHẬP TẠI QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 2.1 Tình hình giáo dục hòa nhập học sinh tiểu học tự kỉ quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.1.1 Quy mơ giáo dục hòa nhập 2.1.2 Kết giáo dục học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập tiểu học 2.1.3 Quy mơ trình độ giáo viên 2.2 Khảo sát thực trạng quản lí giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập quận Cầu Giấy 2.2.1 Tổ chức khảo sát 2.2.2 Kết khảo sát thực trạng quản lí giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Kết luận chương CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤCCHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỰ KỈ TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP TẠI QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hồ nhập 3.2 Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hoà nhập 3.2.1.Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên, nhân viên vai trò quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hồ nhập 26 27 34 34 35 35 35 36 37 38 38 38 41 42 49 49 50 62 64 64 65 65 3.2.2 Bồi dưỡng chun mơn cho cán quản lí, giáo viên, nhân viên kỹ quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hồ nhập ……………………… 3.2.3 Quản lí xây dựng kế hoạch cá nhân cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập 3.2.4 Xây dựng môi trường giáo dục hồ nhập thân thiện, tích cực cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hồ nhập 3.2.5 Quản lí hoạt động hỗ trợ cá nhân cho học sinh tự kỉ giáo viên giáo dục đặc biệt 3.2.6 Giám sát đánh giá kết giáo dục học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hồ nhập ………………………… 3.2.7 Phối hợp lực lượng giáo dục quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hồ nhập 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tểu học tự kỉ môi trường giáo dục hoà nhập 3.4.1 Tổ chức khảo nghiệm 3.4.2 Kết khảo nghiệm biện pháp Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị Cơng trình nghiên cứu công bố Tài liệu tham khảo Phụ lục 1: Phiếu trưng cầu ý kiến giáo viên Phụ lục 2: Phiếu trưng cầu ý kiến cán quản lí Phụ lục 3: Phiếu vấn cán quản lí Phụ lục 4: Phiếu trưng cầu ý kiến cán quản lí, giáo viên (Khảo nghiệm) Phụ lục 5: Một số hình ảnh quản lí hoạt động giáo dục học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập 68 70 72 75 77 79 81 82 82 83 91 92 92 93 95 96 102 104 106 107 109 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Phân bố học sinh khuyết tật học sinh tự kỉ trường tiểu học hòa nhập quận Cầu Giấy, Hà Nội năm học 2017-2018 Kết học tập học sinh tự kỉ lớp mơi trường giáo dục hòa nhập quận Cầu Giấy, Hà Nội Bảng đánh giá kỹ xã hội của học sinh lớp tểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập quận Cầu Giấy, Hà Nội Trình độ giáo viên dạy hòa nhập tiểu học Kinh nghiệm giáo dục học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập quận Cầu Giấy, Hà Nội Thực trạng bồi dưỡng chun mơn giáo dục hòa nhập cho giáo viên hòa nhập quận Cầu Giấy Hà Nội Thực trạng vận dụng biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh tểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Nhận thức cán quản lí, giáo viên quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Nhận thức cần thiết quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự môi trường giáo dục hòa nhập Mức độ sử dụng biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Thực trạng quản lí hồ sơ giáo dục học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập quận Cầu Giấy, Hà Nội Thực trạng môi trường giáo dục hòa nhập cho học sinh tểu học tự kỉ quận Cầu Giấy, Hà Nội Yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Mức độ cần thiết biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Tính khả thi biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Trang 40 41 42 43 44 44 45 51 52 54 57 59 60 84 87 89 [32] Hiến pháp nước CHXHCNVN,1992 [33] Nguyễn Thu Hà (2016), Quản lí giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trường tểu học Bình Minh, Hà Nội, Luận văn ThS, Học viện QLGD, 122 tr [34] Hà Sĩ Hồ (1985), Những giảng quản lí trường học, NXB Giáo dục [35] Trần Kiểm ( 2001), Khoa học quản lí nhà trường phổ thông NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [36] Luật phổ cập Tiểu học [37] Luật giáo dục nước CHXHCNVN, 2005 [38] Luật Người Khuyết tật 2010 [39] Hoàng Thị Lê (2016), “Xây dựng nhóm hỗ trợ cộng đồng địa phương để giáo dục hòa nhậphọc sinh khuyết tậtở trường tểu học”, Tạp chí Dạy học ngày nay, số 7, tr 35-37 [40] Nguyễn Mai Linh (2014), Biện pháp quản lí giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trường phổ thông sở Xã Đàn, Hà Nội, Luận văn ThS, Học viện QLGD [41] Phạm Minh Mục, Vương Hồng Tâm, Nguyễn Thị Kim Hoa (2011), Cẩm nang xây dựng thực kế hoạch giáo dục cá nhân, NXB Giáo dục [42] Nguyễn Đức Minh, Phạm Minh Mục, Lê Văn Tạc (2006), Giáo dục HS khuyết tật Việt Nam Một số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội [43] Phạm Minh Mục, Trần Thị Văng (2012), “Xây dựng sách giáo dục hòa nhập cho học sinh có hồn cảnh khó khăn”, Tạp chí KHGD, số 82, tr 33-35 [44] Đậu Tuấn Nam, Vũ Hải Vân (2015), “Chính sách học sinh Tự kỉ Việt Nam nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 11, tr 60-67 [45] Mai Thị Phương (2017), Giáo dục kỹ học đường cho học sinh Tự kỉ chuẩn bị vào lớp 1, Luận án TS, Viện KHGD VN, 203 tr [46] Nguyễn Ngọc Quang (1986), Một số khái niệm Quản lí giáo dục, Trường CBQL giáo dục Trung ương Hà Nội [47] Nguyễn Ngọc Quang (1986), Những vấn đề lí luận Quản lí giáo dục, Trường CBQL giáo dục Trung ương Hà Nội [48] Từ điển bách khoa Columbia [49] Vương Hồng Tâm (2015), Phòng Hỗ trợ - Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Viện KHGDVN [50] Lê Tiến Thành, Trần Đình Thuận Nguyễn Xn Hải (2008), Quản lí giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tiểu học, NXB Giáo dục [51] Lê Văn Tạc cộng (2005),Giáo dục hoà nhập TKT, NXB Giáo dục [52] Lê Văn Tạc (2005), Thập kỉ giáo dục hòa nhập Việt Nam- Thành tựu viễn cảnh, Kỉ yếu 10 năm thực giáo dục hoà nhập GDHN HSKT Việt Nam [53] Lê Văn Tạc (2006), Gi dục hòa nhập học sinh khuyết tật bậc tiểu học, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [54] Nguyễn Thị Thanh (2008), “Biện pháp khắc phục hành vi bất thường cho học sinh Tự kỉ”, Tạp chí Khoa học giáo dục(số 31), trang 13 -16 [55] Nguyễn Thị Thanh (2014), Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho học sinh Tự kỉ 3-4 tuổi, Luận án tến sĩ, Viện KHGD Việt Nam [56] Nguyễn Thị Thanh (2013), “Đánh giá học sinh Tự kỉ”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 90, tr 10-13 [57] Đỗ Thị Thảo - Nguyễn Nữ Tâm An (2009), Hỗ trợ hòa nhập cho trẻ rối loạn rối loạn phổ tự kỉ, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cha mẹ học sinh thuộc đề tài NCKH: SPHN-09-282 [58] Phạm Toàn, Phạm Hiếu Minh (2014), Thấu hiểu hỗ trợ trẻ tự kỉ, NXB Trẻ [59] Nguyễn Văn Thành (2006), HSTK - phương thức giáo dục, Nhà xuất Tôn giáo [60] Đàm Thị Kim Thu (2013), “Hành vi số biện pháp quản lí hành vi HSTK”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 12/2013, trang 42 - 44 [61] Trần Thị Lệ Thu (2005), Nghiên cứu hành vi thích ứng học sinh chậm phát triển trí tuệ lớp giáo dục đặc biệt Hà Nội, Luận án tiến sỹ tâm lí học, Đại học Sư phạm Hà Nội [62] Trao đổi kinh nghiệm GDHN HSKT (2003), Bộ GD ĐT, 86 tr [63] Trung tâm Giáo dục Chuyên biệt, Viện CL&CTGD (2006), Dạy học hồ nhập HSKT ngơn ngữ, Tài liệu tập huấn giáo viên tiểu học, Hà Nội [64] Trung tâm Giáo dục Chuyên biệt, Viện CL&CTGD (2006), Dạy học hoà nhập HSKT ngôn ngữ, Tài liệu tập huấn giáo viên tiểu học, Hà Nội [65] Trung tâm nghiên cứu giáo dục chăm sóc học sinh (2011), Hỗ trợ kiến thức chăm sóc giáo dục HS mắc hội chứng Tự kỉ, Nxb Đại học Sư phạm [66] Trung tâm nghiên cứu giáo dục chăm sóc học sinh (2011), Những điều cần biết hội chứng Tự kỉ, Nxb Đại học Sư phạm [67]Nguyễn Văn Tuấn (2013), “Công tác xã hội lĩnh vực chăm sóc học sinh Tự kỉ”, Tạp chí Lao động xã hội, số 462, tr 50-51 100 [68] Tuyên bố Samalanca cương lĩnh hành động nhu cầu giáo dục đặc biệt (2002), Hội nghị giới giáo dục học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt, Samalanca Tây Ban Nha, Nxb Chính trị quốc gia [69] Thơng tư 03/2018/TT-BGD&ĐT, Quy định GDHN người khuyết tật, Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 29/1/2018 [70] Radda Barnen (Tổ chức cứu trợ học sinh Thuỵ Điển) (1998), Tiến tới giáo dục hoà nhập Kinh nghiệm Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [71] Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội (2012), Báo cáo thống kê năm học 2011 – 2012 [72] Vũ Hải Vân (2014), “Một số sách thực thi sách học sinh Tự kỉ Việt Nam nay”, Tạp chí Giáo dục, số 221, tr 35-37 [73] Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013), Tự kỉ - Những vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Đại học sư phạm [74] Nguyễn Thị Hoàng Yến cộng (2014), Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm GDHN cho HSTK nước ta giai đoạn 2011 – 2020, Đề tài độc lập cấp nhà nước, Hà Nội Tài liệu Tiếng Anh [75]American Association on Mental Retardaton (AAMR - 2002) Mental retardation: Definiton, classification, and systems of supports Washington DC: Author [76] Bellini, S., Peters, J., Benner, L., & Hopf, A (2007) A Meta-Analysis of School-Based Social Skills Interventions for Children with Autism Spectrum o Disorders Remedial and Special Education, N 28, pp 153-162 [77] Bender Michael, Peter, J., Vanlletutti Rosemary Bender (1980), The Teaching Research Curriculum for Moderately and Severely Handicapped University Park Press, International Publishers in Science and Medicine [78] Chong Jia Yin and Li Jen Yi (2010), Social Skills in Chidren with Special Needs National Institute of Education,Technological University [79] Duffy Barbara (2000), Social Skills Development in Children with Moderate Intellectual Disability,Journal of Applied Research in Intellectual o Disabilities.N 13, pp 77-89 [80] Gresham & Elliott (1990), Social Behavior and Skills in Children Springer Publishing 101 [81] Kraijer, D W (2000) Review of adaptve behavior studies in mentally retarded persons with autism/pervasive developmental disorder Journal of Autism and Developmental Disorder, N 30, pp 39-47 Tm [82] Lorimer, Simpson, Myles Ganz, (2002), A Social Stories Interventon Package for Students with Autsm in Inclusive Classroom Settings Journal of o Applied Behavior Analysis, N 41, pp 405-409 [83] Odom,S.(1986),A Compairison of Peer Initiation and Teacher Antecedent Interventions for Promoting Reciprocal Social Interaction of Autistic o Preschoolers Journal of Applied Behavior Analysis, N 19, pp 59-72 [84] Simon Barcon Cohen (2008), Autism and Asperger, Oxfort University press [] Steven Gutstein.Ph.D (2009), Actvities for young children, Connect 4130 Bellaire Blvd, Suite 210, Houston, Taxas 77025, USA [85] UN (2006, December 13) Convention on the Rights of Persons with Disabilities Retrieved July 30, 2013, from http://www.un.org/disabilities/conventon/conventionfull.shtml [86] UNESCO (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education Salamanca: United Natons Educational, Scientfic and Cultural Organization [87] UNFPA (2011) Key Findings of Disability from 2009 Census Hanoi: United Nations Population Fund WGDS (n.d.) Census Questons on Disability Endorsed by the Washington Group Retrieved August 14, 102 103 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN Thầy/Cơ vui lòng cho biết số thơng tn cá nhân : Nơi công tác: …………………………………………… ……………… ………………………………………………………………… Trình độ đào tạo: ……………Thâm niên cơng tác: Câu 1: Thầy/Cô dạy hòa nhập học sinh Tự kỉ năm?  Từ năm trở lên  năm  năm  năm  năm  Lần Câu 2: Thầy/Cô học lớp bồi dưỡng giáo dục hòa nhập cho học sinh Tự kỉ chưa?  Có tham gia  Chưa tham gia Số lần tham gia: Câu 3: Theo Thầy/Cơ, Mơi trường Giáo dục hòa nhập cho học sinh tự kỉ tểu học nào? Câu Theo Thầy/Cơ, Quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTKlà gì? Câu 5: Theo Thầy/Cơ, tầm quan trọng Quản lí HĐGD cho HS tểu học tự kỉ: Câu 6: Theo Thầy/Cơ, quản lí hoạt động giáo dục có ảnh hưởng đến kết học tập giảm thiểu hành vi lệch chuẩn HSTHTK mức độ: Ý kiến khác: Câu 7: Thầy/Cô cho biết yếu tố yếu tố sau định quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK? rẻ vào lớp phân công giáo viên – Nhà trường Ý kiến khác: Câu 8: Khi quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK, Thầy/Cô thường gặp phải khó khăn nhất?  Cấp khơng tạo điều kiện  Học sinh tự kỉ nặng không học  Gia đình trẻ khơng quan tâm Không thoảng Thỉnh Biện pháp xuyênThường  Cơ sở vật chất khó khăn  Khơng có chương trình riêng để dạy Ý kiến khác: Câu 9: Các Thầy/Cô áp dụng biện pháp sau để quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK lớp mình? Mức độ a) Thơng tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên vai trò giáo dục hòa nhập cho HSTHTK b) Phân loại, đánh giá mức độ học sinh tự kỉ biên chế học sinh vào lớp học hòa nhập c) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ giáo dục hòa nhập cho giáo viên dạy HSTHTK mơi trường giáo dục hồ nhập d) Phối hợp lực lượng giáo dục cho HSTHTK môi trường giáo dục hoà nhập e) Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho HSTHTK môi trường giáo dục hòa nhập f) Tổ chức thực kế hoạch giáo dục cá nhân cho HSTHTK môi trường giáo dục hòa nhập g) Xây dựng mơi trường giáo dục thân thiện thúc đẩy hoạt động giáo dục cho học sinh Tự kỉ trường tiểu học h) Đánh giá kết kế hoạch giáo dục cá nhân cho HSTHTK mơi trường giáo dục hòa nhập i) Quản lí hồ sơ cá nhân kế hoạch chuyển tiếp HSTHTK mơi trường giáo dục hòa nhập Các biện pháp khác: …………………….… …………………………………………………………… Câu 10: Xin Thầy/Cơ nêu giải pháp để quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK tốt? ………………… ………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn cộng tác Thầy/Cô! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÍ Xin ơng/ bà cho biết số lượng trẻ Tự kỉ theo học Trường? Tổng Lớp cộng Số lượng Xin ông/bà cho biết tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo dục học sinh Tự Kỉ nào? Trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo dục trẻ khuyết tật: Trình Các khóa bồi dưỡng (tổng số thời gian) Cao Đại học độ đẳng < tuần < tuần < tháng > tháng Số lượng Đánh giá ông/bà khả nhu cầu học tập, phát triển học sinh Tự kỉ? Về khả học tập phát triển  Khơng có khả  Khả hạn chế  Có khả năngCó khả học sinh Về nhu cầu (tích vào nội dung theo quan điểm cá nhân)  Không cần giáo dục  Cần giáo dục  Giáo dục số kỹ xã hội cần thiết Theo ơng/bà, có cần phải quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTKhay khơng?  Rất cần Cần  Bình thường  Không cần  Phân vân Theo ông/bà, để quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK trường cần áp dụng biện pháp sau đây?  Nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên vai trò giáo dục hòa nhập cho HSTHTK  Bồi dưỡng kỹ giáo dục hòa nhập cho CBQL, giáo viên tiểu học sở giáo dục có học sinh Tự kỉ  Phối hợp lực lượng quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK mơi trường giáo dục hồ nhập  Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho HSTHTK mơi trường giáo dục hòa nhập  Tổ chức thực kế hoạch GDCN cho HSTHTK môi trường giáo dục hòa nhập  Đánh giá kết kế hoạch GDCN cho HSTHTK môi trường giáo dục hòa nhập  Xây dựng mơi trường giáo dục thân thiện thúc đẩy hoạt động giáo dục cho học sinh Tự kỉ trường tiểu học Ý kiến Ông/bà đội ngũ giáo viên thực quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTKcủa sở nay:  Nhà trường yêu cầu  Dạy muốn thử thách  Dạy để trẻ sống hồ nhập  Dạy đáp ứng nhu cầu phụ huynh trẻ Các lí khác Liệt kê khó khăn mà giáo viên ơng bà gặp phải quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK? Những khó khăn Lí Theo/ ơng bà, để quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTKđạt kết tốt, cần điều liện hỗ trợ nào? -…………………………………………………………………………………… -…………………………………………………………………………………… - Ơng/bà có thường xun gặp gỡ trao đổi với phụ huynh trẻ Tự kỉ? Có  Khơng  - Ơng/bà có lịch làm việc định kì với phụ huynh trẻ Tự Kỉ: Có  Khơng  - Những nội dung giáo dục ông/bà thường trao đổi với phụ huynh trẻ Tự Kỉ: …………………………………………………… - Xin cảm ơn Ông/Bà trả lời! Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ (Dùng cho cán quản lí) Câu 1: Theo Ơng/Bà,Quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK có ý nghĩa với học sinh Tự Kỉ? Gia đình? Nhà Trường? Xã hội? Câu 2: Theo Ơng/Bà,học sinh Tự kỉ có gặp nhiều khó khăn học tập vui chơi bạn khơng? Ngun nhân khó khăn gì? Câu 3: Ơng/Bà đánh giá vai trò quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK? Câu 4: Ông/Bà làm để đánh giá hiệu quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK, để từ đưa biện pháp phù hợp? Câu 5: Ông/Bà sử dụng biện pháp để nâng cao hiệu quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK? Câu 6: Ông/Bà chia sẻ thuận lợi quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK? Câu 7: Ơng/Bà chia sẻ khó khăn quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK? Câu 8: Ơng/Bà có đề xuất để nâng cao hiệu quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK? Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (KHẢO NGHIỆM) (Dành cho Cán quản lí, giáo viên) Về mức độ cần thiết khả thi biện pháp Quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK mơi trường Giáo dục hòa nhập Để đưa biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK môi trường Giáo dục hòa nhập có chất lượng đạt hiệu cao, mong q Thầy, Cơ vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất cách đánh dấu (x) vào thích hợp TT Mức độ cần thiết Rất Cần Ít cần Nội dung biện pháp cần thiế thiết thiế t Tổ chức nâng cao nhận thức cho t CBQL, GV, nhân viên vai trò QLHĐGD cho HSTHTK môi trường GDHN Bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GV, nhân viên QLHĐGD cho HSTHTK môi trường GDHN Quản lí xây dựng KHGDCN cho HSTHTK mơi trường GDHN Xây dựng mơi trường giáo dục hồ nhập thân thiện, tích cực Quản lí hoạt động hỗ trợ cá nhân cho HSTHTK Quản lí hoạt động đánh giá kết GDHN cho HSTHTK Phối hợp lực lượng QLHĐGD cho HSTHTK môi trường GDHN Mức độ khả thi Rất Khả Ít khả khả thi thi thi * Ngoài 07 biện pháp nêu trên, mong quý Thầy, Cô bổ sung thêm biện pháp khác mà Thầy/Cơ cho cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng quản lí hoạt động giáo dục cho HSTHTK mơi trường Giáo dục hòa nhập: * Xin quý Thầy, Cơ vui lòng cho biết số thơng tn cá nhân: - Họ tên: .Tuổi: - Đơn vị công tác: - Số năm công tác: - Chuyên ngành đào tạo: - Trình độ chun mơn: Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Q Thầy, Cơ! PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HSTHTK TRONG MƠI TRƯỜNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP Ảnh : Giáo viên hỗ trợ HSTK lớp học hòa nhập Vòng bạn bè hỗ trợ lớp học Vòng bạn bè hỗ trợ chơi Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn dạy hòa nhập cho HSTHTK ... pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập quận Cầu Giấy, Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỰ KỈ TRONG. .. quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập Mức độ cần thiết biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập. .. động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập Chương 2: Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ mơi trường giáo dục hòa nhập quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ trong môi trường giáo dục hòa nhập ở quận cầu giấy, hà nội , Quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ trong môi trường giáo dục hòa nhập ở quận cầu giấy, hà nội

Từ khóa liên quan