ôn tập câu hỏi môn thi tin học công chức thuế có đáp án 2019 chắc chắn đỗ

8 155 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:27

ôn tập câu hỏi môn thi tin học công chức thuế 2019 chắc chắn đỗôn tập câu hỏi môn thi tin học công chức thuế 2019 chắc chắn đỗôn tập câu hỏi môn thi tin học công chức thuế 2019 chắc chắn đỗôn tập câu hỏi môn thi tin học công chức thuế 2019 chắc chắn đỗ CÂU HỎI MS EXCEL Câu Phần mềm ứng dụng Excel dùng để: a) Quản lý sở liệu b) Xử lý bảng tính biểu đồ c) Lập trình bảng tính d) Thực mục đích Câu Muốn di chuyển đến sheet khác tập tin thực hiện: a) Nhấn phím F12 số thứ tự sheet b) Nhấn chuột lên tên sheet cần tác động c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ PgUp Ctrl + PgDn d) Thực cách b c Câu Sheet chèn thêm vào tập bảng tính vị trí: a) Ở phía trước Sheet hoạt động b) Ở tất sheet c) Ở tất sheet d) Ở phía sau sheet hoạt động Câu Để thực ghi tập tin vào đĩa, thực hiện: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + S c) Nhấn tổ hợp phím Alt + S d) Câu a b Câu Ấn phím F12 để: a) Thực lệnh Open b) Thực lệnh Save As c) Thực lệnh Close d) Thực lệnh Print Câu Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh: a) Thoát khỏi Excel b) Lưu tập tin với tên Trang 1/8 c) Đóng tập tin hành d) Đóng sheet hành Câu Muốn nhập ngày hệ thống vào ô hành, bạn thực nhấn tổ hợp phím: a) Ctrl + : b) Alt + : c) Ctrl = ; d) Alt = ; Câu Trong trình thực việc chọn nhóm (nhóm hàng) khơng liên tiếp, bạn nhấn - giữ: a) Tổ hợp phím Alt + Shift b) Phím Ctrl c) Tổ hợp phím Alt + Ctrl d) Phím Shift Câu Khi muốn đánh dấu chọn cột trang bảng tính ta thực hiện: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Spacebar b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Spacebar c) Nhấn tổ hợp phím Shift + Spacebar d) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + Spacebar Câu 10 Khi muốn đánh dấu chọn hàng trang bảng tính ta thực hiện: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Spacebar b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Spacebar c) Nhấn tổ hợp phím Shift + Spacebar d) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + Spacebar Câu 11 Địa ô “$A$2” là: a) Địa tuyệt đối b) Địa tương đối c) Địa tuyệt đối cột d) Địa bị viết sai Trang 2/8 Câu 12 Muốn vẽ nhanh biểu đồ, ta di chuyển ô hành vào bảng liệu nhấn phím: a) F1 b) F10 c) F11 d) F12 Câu 13 Chọn câu phát biểu nhất: Trong Excel a) Cột chèn vào bên trái cột hành b) Hàng chèn vào bên cột hành c) Khơng chế độ chèn thêm cột trang bảng tính d) Khơng chế độ chèn thêm hàng vào trang bảng tính Câu 14 Trong Excel muốn lưu tài liệu với tên khác ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào? a) File\Save As b) F12 c) Các câu a b d) Các câu sai Câu 15 Trong Excel ta dùng dấu sau để thay cho nhiều ký tự: a) * b) ? c) / d) & HÀM Câu 16 Tính trung bình cộng A1, A2, A3 khơng tính liệu chuỗi hay rỗng: a) =(A1+A2+A3)/3 b) =Sum(A1:A3)/3 c) =Average(A1:A3) d) Ba câu Câu 17 Kết A1 gì, ta nhập 1+2: a) Trang 3/8 b) 1+2 c) Báo lỗi d) Tất câu sai Câu 18 Để lọc liệu excel ta thực hiện: a) Data\sort b) Data\filter c) Data\Group d) Tools\Filter Câu 19 Cho ô A5, B5 chứa “TIN” “HOC” để D5 kết “TIN HOC” (có khoảng trắng) D5 gõ: a) =A5+ “”+B5 b) =A5+B5 c) =A5&“ ”&B5 d) A5&B5 Câu 20 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) cho kết quả: a) b) c) d) Các câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) Các câu sai Câu 22 Giả sử A3 giá trị ô B3 G, ô C3 gõ công thức = IF(AND(A3>=8,B3=“G”),“YES”,“NO”) kết là: a) YES b) NO c) d) G Câu 23 Công thức =SUM(2,“3”,TRUE,LEFT(“10A”)) cho kết quả: Trang 4/8 a) Báo lỗi b) c) d) Câu 24 Cho A1, A2, A3, A4 là: 1, a, b, c Tại ô A5 gõ công thức =AVERAGE(A1:A4) cho kết quả: a) 0,75 b) c) 1.5 d) Báo lỗi Câu 25 Kết A1 gì, ta nhập =1>2 a) > b) =1>2 c) FALSE d) NO Câu 26 Giả sử A1 giá trị chuỗi “UNG DUNG MAY TINH”, ô A2 gõ công thức =LEFT(A1,LEN(“012345”)) cho giá trị là: a) UNG DUN b) AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 27 Giả sử A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu 28 Giả sử A2 giá trị liệu ngày 16/04/76, ô B2 gõ công thức =YEAR(A2) cho kết quả: a) 16 b) c) 1976 Trang 5/8 d) 76 Câu 29 Bắt đầu thực phép tính Excel, ta dùng phép toán: a) / b) = c) & d) % Câu 30 Nhóm hàm logic gồm có: a) Hàm If, Date, And, Or b) Hàm Not, And, Or, Vlookup c) Hàm Date, And, Or, Hlooup d) Hàm If, Not, And, Or Câu 31 Thông báo #VALUE! Dùng báo lỗi: a) Khơng để tính b) Giá trị không kiểu c) Trị số không hợp lệ d) Sai tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO CHI MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa Xuân Trên Thành Phố”,10) a) Thành phố b) n Thành Phố c) Mùa Xuân Tr d) Các câu sai Câu 34 Kết công thức, =UPPER(RIGHT(“Mùa Xuân Trên Thành Phố”,12)) a) n Thành phố Trang 6/8 b) N THÀNH PHỐ c) THÀNH PHỐ d) Các câu sai Câu 35 Trong Excel kết hàm INT (A5,2) là: a) Tìm phần dư phép chia A5 cho b) Tìm phần thương phép chia A5 cho c) Làm tròn giá trị ô A5 với số lẻ d) Sai nhiều đối Câu 36 Trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho biết công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) Trong Excel khơng hàm Câu 37 Trong Excel: a) Lập cơng thức tính tốn trước, lập liệu sau b) Nhập liệu trước, lập cơng thức tính tốn sau c) Cả câu a b d) Cả câu a b sai Câu 38 Trong Excel ô H1=5, H2=X H3=3 Cho biết kết sau =AVERAG(H1:H3) a) b) c) Báo lỗi #NAME d) Báo lỗi #DIV/0! Câu 39 Trong Excel để chuyển chữ thường thành chữ hoa, ta dùng lệnh, hàm hay tổ hợp phím sau đây: a) Hàm Upper b) Shift+F3 c) Hàm Lower d) Fomat/change Case Trang 7/8 Câu 40 Trong Excel giả sử ô A1 giá trị ABCDE, muốn lấy ký tự CDE ta dùng hàm sau đây: a) =RIGHT(A1,3) b) =LEFT(A1,3) c) =MID(A1,3,3) d) Các câu sai Câu 41 Trong Excel để tìm phần nguyên phép chia giá trị H4 cho H1 ta dùng hàm sau đây: a) =INT(H4,H1) b) =INT(H1,H4) c) =INT(H4/H1) d) =INT(H1/H4) Câu 42 Trong Excel địa sau địa địa tuyệt đối dòng: a) D4 b) D5:K7 c) $B$4 d) H$5$ Câu 43 Trong Excel, địa sau địa địa hỗn hợp vừa tuyệt đối vừa tương đối: a) D4 b) $D$5:K7 c) B4:H6 d) $H$5:$K$9 Trang 8/8 ... A5&B5 Câu 20 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) cho kết quả: a) b) c) d) Các câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) Các câu sai Câu 22 Giả sử ô A3 có. .. MAY TINH”, ô A2 gõ công thức =LEFT(A1,LEN(“012345”)) cho giá trị là: a) UNG DUN b) AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 27 Giả sử A1 có giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7))... trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu 28 Giả sử A2 có giá trị liệu ngày 16/04/76, ô B2 gõ công thức =YEAR(A2) cho kết quả: a) 16 b) c) 1976 Trang 5/8 d) 76 Câu 29 Bắt đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập câu hỏi môn thi tin học công chức thuế có đáp án 2019 chắc chắn đỗ, ôn tập câu hỏi môn thi tin học công chức thuế có đáp án 2019 chắc chắn đỗ

Từ khóa liên quan